Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol; apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takus sa pagbitbit; ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Mateo 3:11

ANG PORMULA SA BAUTISMO SA TUBIG


Ang Pormula sa Bautismo sa Tubig N°1

Ang Pormula sa Bautismo sa Tubig N°2

Ang Pormula sa Bautismo sa Tubig N°3


Ang Pormula sa Bautismo sa Tubig N°4
Tweet


Kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Mga Buhat 1:5