Diha sa mga awaaw si Juan nga magbabautismo mitungha nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. Marcos 1:4

Sa pagkadungog nila niini, ang tanang katawhan ug ang mga maniningil sa buhis miila sa pagkamatarung sa Dios, sanglit nabautismohan man sila sa bautismo ni Juan; apan ang mga Fariseo ug ang mga batid sa balaod misalikway sa katuyoan sa Dios alang kanila, sanglit wala man sila magpabautismo kang Juan. Lucas 7:29-30

BUNYAG SA TUBIG

Bunyag sa Tubig N1

Bunyag sa Tubig N2

Bunyag sa Tubig N3

Bunyag sa Tubig N4

Bunyag sa Tubig N5

Bunyag sa Tubig N6

Bunyag sa Tubig N7

Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Roma 6:4

Kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarung, kondili tungod sa iyang kalooy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Tito3:5

Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol; apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takus sa pagbitbit; ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Mateo 3:11