Τὸ λοιπόν, ἀδελφοὶ μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύθητε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ δυνηθῆτε νὰ σταθῆτε ἐναντίον εἰς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·Ἐφεσίους 6:10-11

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ


Η Συνωμοσία του Κοροναϊού Αρ. 1

Η Συνωμοσία του Κοροναϊού Αρ. 2

Η Συνωμοσία του Κοροναϊού Αρ. 3

Η Συνωμοσία του Κοροναϊού Αρ. 4

Η Συνωμοσία του Κοροναϊού Αρ. 5


Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ δυνηθῆτε νὰ ἀντισταθῆτε ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἀφοῦ καταπολεμήσητε τὰ πάντα, νὰ σταθῆτε. Ἐφεσίους 6:13 .