SIEDINBA

 

Bi cogikaaba,

 

Ti pala mani ke ti puni yi lanin ya siedinba, ke ni tianba tie yaaba n soani sutaani po. Li ya siedinba baa hubidi ti nuni tin pia ya dandanli koanli, ki todi ti tin bogini hanbu ki tuogi lenisutaani leni o toatieba.

 

Ti bua ki waani yi yin tiadi lan pia ya maama, ke laa tie o laabaalihamo, li bua ki yedi ke li kuli fu ki kaa tie moani cain.

 

Ti moama cogi li ya siedinba, ki bandi lan pia ya maama, ke sua ke li pia ya maama n fu ki kaa tuugi leni U Tienu tili cain. Ti nan sua ke li pia tipo u cegilu. Li tie lan yapo ya ke ti puni yi li ya bangima.

 

Ti miasi yi ke yin cogi li ya maama ki bandi ki gagidi, ki ta yaala n baa todi ti ki ha yaala n kaa tuugi leni U Tienu tili.

 

Ti bani ke li ya siedinba kan cedi yi fanma. Ti miasi yi, yin yen jaati ki nan cogi.

 

U Tienu n todi yi !Ki ba i siedinba

...ke Jesu yeli nni, dunli kuli baa gbaani, tanpoli po, ki tinga nni leni ki tinga tingi po ke lanbu kuli mo baa tuo ki yedi ke Jesu Kilisiti tie Diedo U Tienu Ba kpiagidi po.