Vả lại, anh em phải lm mạnh dạn trong Cha, nhờ sức ton năng của Ngi. Hy mang lấy mọi kh giới của ức Cha Trời, để được đứng vững m địch cng mưu kế của ma quỉ. -ph-s 6:10-11

DAVID ICKE: M MƯU COVID-19


David Icke: m mưu Covid-19 N1

David Icke: m mưu Covid-19 N2

David Icke: m mưu Covid-19 N3

David Icke: m mưu Covid-19 N4

David Icke: m mưu Covid-19 N5


Vậy nn, hy lấy mọi kh giới của ức Cha Trời, hầu cho trong ngy khốn nạn, anh em c thể cự địch lại v khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vng. -ph-s 6:13 .