Kadto nga diha na sukad pa sa sinugdan, nga among nadungog, nga among nakita pinaagi sa among
kaugalingong mga mata, nga among nasud-ong ug nahikap pinaagi sa among mga kamot, mahitungod
sa pulong nga nagahatag ug kinabuhi (ug ang kinabuhi gikapadayag, ug kami nakakita niini ug
magapanghimatuod niini, ug magamantala kaninyo sa maong dayong kinabuhi, nga diha kauban sa
Amahan ug nga gikapadayag kanamo), kadto nga among nakita ug nadungog among ginamantala usab
kaninyo, aron kamo usab makabaton sa pakig-ambitay uban kanamo; ug ang atong pakig-ambitay
maoy pakig-ambitay uban sa Amahan ug sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Ug kami nagasulat
niini kaninyo aron mamahingpit ang among kalipay. Juan 1:1-4

pag-abiabi sa mcreveil.org

ANG MGA LAIN-LAING MGA BUNYAG             
             
     
     
       pagsulod sa site      
     
   
   
     
   
   
             Sa walay katapusan Oh Jehova, ang imong pulong nahamutang sa langit. Mga Salmo 119:89
Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, Ug kahayag sa akong alagianan. Mga Salmo 119:105

Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan. Juan 8:32