کار بکنید نه برای خوراک فانی بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی باقی است که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد، زیرا خدای پدر بر او مهر زده است. یوحنا27:6

بنابراین ای برادرانِ حبیبِ من پایدار و بیتشویش شده، پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون می‌دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. اول قُرِنتیان 58:15


خداوند برای این زبان به مترجمان نیاز دارد.

 

اگر می خواهید خود را برای عیسی مسیح مفید کنید و این کار ترجمه را انجام دهید ، با ما تماس بگیرید.

این را به یاد داشته باش: "آنگاه به شاگردان خود گفت، حصاد فراوان است لیکن عَمَله کم." مَتّی 37:9

 

اگر استعدادهای لازم برای انجام این کار ترجمه را دارید و تصمیم گرفتید که این کار را انجام ندهید ، بدانید که وضعیت بنده شرور را انتخاب کرده اید که عیسی در "مَثل استعدادها" در متی 25 توضیح داده است. در زیر بخوانید آنچه در انتظار بنده شرور است:

 

"24پس آنکه یک قنطار گرفته بود، پیش آمده، گفت، ای آقا چون تو را می‌شناختم که مرد درشت خویی می‌باشی، از جایی که نکاشتهای می‌دروی و از جایی که نیفشانده‌ای جمع می‌کنی، 25پس ترسان شده، رفتم و قنطار تو را زیر زمین نهفتم. اینک، مال تو موجود است. 26آقایش در جواب وی گفت، ای غلامِ شریرِ بیکاره! دانسته‌ای که از جایی که نکاشتهام می‌دروم و از مکانی که نپاشیده‌ام، جمع می‌کنم. 27از همین جهت تو را می‌بایست نقد مرا به صرّافان بدهی تا وقتی که بیایم مال خود را با سود بیابم. 28الحال آن قنطار را از او گرفته، به صاحب ده قنطار بدهید. 29زیرا به هر که دارد داده شود و افزونی یابد و از آنکه ندارد آنچه دارد نیز گرفته شود. 30و آن غلام بینفع را در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود." مَتّی 30-24:25

 

باشد که خداوند شما را با شوق به خاطر کارش پر کند!ایمیل: mail@mcreveil.org

             و اینک، به زودی می‌آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را بحسب اعمالش جزا دهم. مکاشفۀ. يوحنا 12:22
زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و آن محبّت را که به اسم او از خدمت مقدّسین که در آن مشغول بوده و هستید ظاهر کرده‌اید، فراموش کند. عبرانیان 10:6