Ἐν ἀρχῇ ᾐτο ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ᾐτο παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ Θεὸς ᾐτο ὁ Λόγος. Οὗτος ᾐτο ἐν
ἀρχῇ παρὰ τῷ Θεῷ.
Πάντα δί αὐτοῦ ἔγειναν, καὶ χωρὶς αὐτοῦ δὲν ἔγεινεν οὐδὲ ἕν, τὸ ὁποῖον ἔγεινεν.
Ἐν αὐτῷ ᾐτο ζωή, καὶ ἡ ζωὴ ᾐτο τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Ιωάννης 1·1-4

Καλώς ήλθατε στο mcreveil.org


ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Πώς να αφήσει το στρατόπεδο του σατανά οριστικά


             
             
     
     
       Πηγαίνετε στον ιστότοπο      
     
   
   
     
   
   
             Λάμεδ. Εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε, διαμένει ὁ λόγος σου ἐν τῷ οὐρανῷ. Ψαλμοί 119·89
Νούν. Λύχνος εἰς τοὺς πόδας μου εἶναι ὁ λόγος σου καὶ φῶς εἰς τὰς τρίβους μου. Ψαλμοί 119·105
Kαὶ θέλετε γνωρίσει τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια θέλει σᾶς ἐλευθερώσει. Ιωάννης 8·32