Tun fil'azal akwai Kalma, Kalman nan kuwa tare da Allah yake, Kalman nan kuwa Allah ne. Shi ne tun fil'azal
yake tare da Allah.
Dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne, ba kuma abin da ya kasance na abubuwan da suka
kasance, sai ta game da shi.
Shi ne tushen rai, wannan rai kuwa shi ne hasken mutane. Yohanna 1:1-4

Barka da zuwa mcreveil.org


da baftisma


             
             
     
     
       Je zuwa shafin yanar gizon      
     
   
   
     
   
   
             Maganarka tabbatacciya ce, ya Ubangiji, A kafe take a Sama. Zabura 119:89
Maganarka ita ce fitila a ƙafafuna, da haske a kan hanyata. Zabura 119:105

Za ku san gaskiya, kuma gaskiyar zata sa ku kyauta. Yohanna 8:32