Na ebandeli ezalaki liloba, e liloba ezalaki na nzambe, e liloba ezalaki nzambe.
Ezalaki na ebandeli na nzambe. Biloko nionso esalamaki na liloba, elokomoko te esalamaka
te soki liloba te. Na ye ezalaki na bomoyi, e bomoyi ezalaki pole ya batu. Jean1:1-4

Boyeyi malamu na mcreveil.org           
         
   
   
     Bokoti na egunda      
     
   
   
     
   
   
             Libela,o nzambe!liloba na yo ewumela na likolo. Psaume 119:89
liloba na yo ezali muinda na makolo na nga,pe pole na nzela na nga Psaume 119:105

bokoyeba solo,pe solo ekokangola bino. Jean 8:32