TAMIN’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao
amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana
izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jaona 1:1-4

Tonga soa eto amin'ny mcreveil.org

Famosaviana             
             
     
     
       Ny fidirana amin'ny tranonkala      
     
   
   
     
   
   
             Ho mandrakizay, Jehovah ô, No nanorenanao any an-danitra ny teninao. Salamo 119:89
Fanilon’ny tongotro Sy fanazavana ny làlako ny teninao. Salamo 119:105

ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Jaona 8:32