Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа во
почетокот беше во Бога. Сѐ стана преку Него и без Него ништо не стана, од она што постана.
Во Него беше Животот и Животот им беше светлина на луѓето. Јован 1 : 1 - 4

Добредојдовте во mcreveil.org


КРШТЕВАЊА

Вештерство


             
             
     
     
       Пристапете на страницата      
     
   
   
     
   
   
             Ти постоиш вечно, Господи; Твоето слово засекогаш е утврдено на небото. Псалми 119:89
Твоето слово е светилник на нозе­те мои и светлина за патеката моја. Псалми 119:105

и ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. Јован 8 : 32