ఆదియందువాక్యముండెను, వాక్యముదేవునియొద్దఉండెను, వాక్యముదేవుడైయుండెను.
ఆయనఆదియందుదేవునియొద్దఉండెను. సమస్తమునుఆయనమూలముగాకలిగెను,
కలిగియున్నదేదియుఆయనలేకుండకలుగలేదు. ఆయనలోజీవముండెను;
ఆజీవముమనుష్యులకువెలుగైయుండెను. యోహానుసువార్త 1:1-4

Mcreveil.org కుస్వాగతం

బాప్తిస్మ           
         
   
   
     సైట్కువెళ్లండి      
     
   
   
     
   
   
             (లామెద్) యెహోవా, నీవాక్యముఆకాశమందునిత్యమునిలకడగానున్నది. కీర్తనలగ్రంథము 119:89
(నూన్) నీవాక్యమునాపాదములకుదీపమునునాత్రోవకువెలుగునైయున్నది. కీర్తనలగ్రంథము 119:105

అప్పుడుసత్యముమిమ్మునుస్వతంత్రులనుగాచేయుననిచెప్పగాయోహానుసువార్త 8:32