อย่าขวนขวายหาอาหารที่ย่อม เสื่อมสูญไป แต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้ว" ยอห์น 6:27

เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของ ข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ด้วยว่าท่านทั้งหลายรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ 1 โครินธ์ 15:58


 

พระเจ้าต้องการนักแปลสำหรับภาษานี้

 

ติดต่อเราหากคุณต้องการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อพระเยซูคริสต์และทำงานนี้.

อย่าลืมว่า: "… ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่" มัทธิว 9:37

 

หากคุณมีความสามารถที่จะทำงานนี้และคุณเลือกที่จะไม่ทำก็จงรู้ว่าคุณได้เลือกสถานะของผู้รับใช้ที่ชั่วร้ายดังที่พระเยซูทรงอธิบายไว้ในอุปมาเรื่องตะลันต์ในมัทธิว 25 ด้านล่างคุณสามารถอ่านชะตากรรมที่รอคนรับใช้ชั่วร้าย:

 

"24ฝ่ายคนที่ได้รับตะลันต์เดียวมา ชี้แจงด้วยว่า `นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บส่ำสมที่ท่านมิได้โปรย25ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิด นี่แหละเงินของท่าน' 26นายจึงตอบเขาว่า `เจ้าผู้รับใช้ชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รู้อยู่ว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หว่าน เก็บส่ำสมที่เรามิได้โปรย27เหตุฉะนั้น เจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วย 28เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์29ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขา30จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน' มัทธิว 25:24-30


ขอพระเจ้าทรงสร้างความกระตือรือร้นในงานของพระองค์ในตัวคุณ!ติดต่อ: mail@mcreveil.org

             "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคน. วิวรณ์ 22:12
เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่ จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของ พระองค์ คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่. ฮีบรู 6:10