Musani ukusebenzela ukudla okutshabalalayo; sebenzelani ukudla okuhlala kuse ebomini obungunaphakade, aya kunipha kona uNyana woMntu; kuba uYise uThixo utywine waqinisela yena lowo. UYohane 6:27

Ngoko ke, bazalwana bam abaziintanda, qinani, ningabi nakushukuma; nihlale niphuphuma umsebenzi weNkosi, nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathi eNkosini. 1 KwabaseKorinte 15:58


INkosi ifuna abaguquleli kolu lwimi.

 

Nxibelelana nathi ukuba ufuna ukuzenza luncedo kuYesu Krestu kwaye wenze lo msebenzi.

Khumbula oku: "… Ukuvuna okunene kuninzi, kodwa bona abasebenzi bambalwa." UMateyu 9:37

 

Ukuba uneetalente ezifanelekileyo ukwenza lo msebenzi, kwaye ukhethe ukungawenzi, yazi ukuba ukhethe ukuba ngumkhonzi ongendawo, njengoko uYesu esitsho kumzekeliso weetalente kuMateyu 25. Funda apha ngezantsi ukuba isiphelo siza kuba yintoni mkhonzindini ukhohlakeleyo:

 

"24Weza ke nalowo wamkela italente yanye, wathi, Nkosi, bendikwazi wena ukuba ungumntu olukhuni, uvuna apho ubungahlwayelanga khona, ubuthe apho ungelelanga khona; 25ndasuka ndoyika, ndaya ndayiselela italente yakho ngomhlaba; nanku unako okwakho. 26Yaphendula ke inkosi yakhe yathi kuye, Mkhonzindini ukhohlakeleyo, ulivila, ubusazi nje ukuba ndivuna apho ndingahlwayelanga khona, ndibuthe apho ndingelelanga khona, 27ubumelwe kukuthi ngoko ube ubuyibeke imali yam kubananisi, ndaza ndakufika mna, ndabuya ndakuzuza okwam kunenzala. 28Mhlutheni ngoko italente leyo, niyinike lowo uneetalente ezilishumi. 29Kuba wonke umntu onako Uya kunikwa, abe nako ngokugqithiseleyo; ke ongenako, uya kuhluthwa kwanoko anako. 30Naye umkhonzi ongancedi lutho, mkhupheleni ebumnyameni obungaphandle; khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo." UMateyu 25:24-30


Ngamana iNkosi ingakunika inzondelelo yokuphumeza umsebenzi wayo!Nxibelelana: mail@mcreveil.org

             Yabona, ndiyeza kamsinya; umvuzo wam unam, ukuba ndivuze elowo njengoko umsebenzi wakhe uya kuba njalo. IsiTyhilelo 22:12
Kuba akanantswela-bulungisa uThixo, ukude awulibale umsebenzi wenu, nomzamo wothando enalubonakalalisa kulo igama lakhe, nabalungiselelayo nje abangcwele, nisamana nibalungiselela. KumaHebhere 6:10