Nyonso wana esalamaki, tango Yoane Mobatisi akendeki na esobe; azalaki kosakola boye: Bóbongola mitema; bóya nábatisa bino, bongo Nzambe akolimbisa masumu na bino. Malako 1:4

Bato yonso ná bafutisi mpaku bayokaki maloba na Yoane, bandimaki kotosa Nzambe, pe bawaki batisimo ya Yoane; Nzokande ba-farizé ná balakisi-mibeko baboyaki makambo Nzambe alingaki kosala po na bango, pe bazwaki batisimo ya Yoane té." Bato yons’oyo baboyi Libatisi na Mai baboyi Lobiko. Luka 7:29-30

MABATISA

Libatisa na Mai

Libatisa na Molimo-Mosantu

Koloba na Minoko


"Tokundami na Ye elongo na njela na kobatisama, tolali lokola bakufi ‘tč, lokola Klisto asekwaki kati na bakufi mpo na nkembo na Tata, biso mpe totambola na bomoi na sika." Baloma 6:4

Abikisi biso bobele po ayokelaki biso mawa; ezali té po tokokisaki misala ya bosembo. Tango basukolaki biso na mai, tobotamaki mbala ya mibale pe tokómaki bato ya sika, na nguya ya Molimo Mosantu. Tite 3:5

"Ngai nazali kobatisa bino na mai pamba po bóbongola mitema. Kasi mot’ oyo akoya nsima na ngai akobatisa na Molimo-Mosantu Ye azali na nguya koleka ngai; nakoki ata kutu té kolongola ye basandale." Matai 3:11