Lani n tie Jan yua n den cua ki batisi bi niba mi fanpienma nni, ki wangi bi niba ban lebidi bi yama
ki cua ban batisiba, ban ba yaala n tie bi tuonbiadi sugili.
Maka 1:4.


Yaaba n den cengi o kuli leni bi lubigaaba kuliden saa U Tienu po moamoani ki cedi ke Jan batisi ba.
Ama falisieninba leni li balimaama bangikacianba n den yie ke Jan kan batisi ba yeni, bi den yie
U Tienu n den jagi ki bili bipo yaala.
Luka 7:29-30.

BAATISIMINBA

Mi ñima baatisima

U Tienu Fuoma Yua baatisima

Ki kuagi malanma


Retour
Tweet


Lanwani tin den batisi yeni, bi den taani ki piini ti leni o o kuuma nni, ke nani ti
Baa U Tienu kpiagidi paalu n den teni ke Kilisiti fii bi tinkpiba siiga maama,
ti moko baa ye leni li miapanli yene.
Loma 6 :4.


O den faabi ti, Laa tie kelima ti den tieni ya tuona n tiegi ka, ama li tie o niñingbadima yaapo.
O den faabi ti kelima ya maaliema ya batisima leni U Tienu Fuoma
Yua n goa pandi ti maama yaapo.
Tita 3:5.


Mini n batisi yi leni mi ñima, ke lan doagidi ke yi lebidi yi yama. Ama yua n ŋua n puoli
pia u paalu ki cie nni. Mii pundi baa yua n baa tugi o cacaadi. Wani, o baa batisi yi leni o
U Tienu Fuoma Yua leni mi fantama.
Matie 3 :11.