મારા પત્રને પૂરો કરતાં હું તમને પ્રભુમાં અને તેના સાર્મથ્યના બળમાં શક્તિમાન થવા કહું છું. દેવનું સંપૂર્ણ બખ્તર (રક્ષણ) પહેરો કે જેથી તમે શેતાનની દુષ્ટ ચાલબાજી સામે લડી શકો. એફેસીઓને 6:10-11

ડેવિડ ઇકે: ધ કોવિડ-19 ષડયંત્ર


ડેવિડ ઇકે: ધ કોવિડ-19 ષડયંત્ર, નંબર 1

ડેવિડ ઇકે: ધ કોવિડ-19 ષડયંત્ર, નંબર 2

ડેવિડ ઇકે: ધ કોવિડ-19 ષડયંત્ર, નંબર 3

ડેવિડ ઇકે: ધ કોવિડ-19 ષડયંત્ર, નંબર 4

ડેવિડ ઇકે: ધ કોવિડ-19 ષડયંત્ર, નંબર 5
Tweet


અને તેથી તમે દેવનાં સર્વ હથિયારો સજી લો કે, જેથી ભૂંડા દિવસે તમે દઢે ઊભા રહી શકો અને તમે યુદ્ધ પૂરું કર્યા પછી પણ શક્તિવર્ધક હશો. એફેસીઓને 6:13