Tamin’ny voalohany ny Teny ary ny Teny dia tao amin’Andriamanitra; ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao
amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana
izao zavatra ary izao na dia iray aza. Tao Aminy ny fiainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jaona 1:1-4

Tongasoa eto mcreveil.org

FANDRAISANA MPIASA HO AN'NY TOMPO             
             
     
     
       Mandehana any amin' ny tranonkala      
     
   
   
     
   
   
             Ho mandrakizay, TOMPO ô, no nanorenanao any an-danitra ny teninao. Salamo 119:89
Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo 119:105

koa ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Jaona 8:32