जुन खाद्य नष्ट हुन्छ त्यसको निम्ति काम नगर तर जुन खाद्य नष्ट हुँदैन अनि अनन्त जीवन दिन्छ त्यसको निम्ति काम गर। मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई त्यस्तो खाद्य दिनु हुन्छ। पिताले देखाएका छन् कि उनी मानिसका पुत्र संग छन्।” यूहन्ना 6:27

यसैकारण मेरा प्रिय दाज्यू-भाई दिदी-बहिनीहरू हो, दरिलोसित खडा हौ। कुनै कुराले तिमीहरूलाई आफ्नो स्थानबाट विचलित नपरोस्। सँधै आफूलाई प्रभुको काममा लगाऊ। तिमीहरू जान्दछौ प्रभुमा तिमीहरूको काम कहिल्यै व्यर्थ जानेछैन।. 1 कोरिन्थी 15:58


यस भाषाको लागि प्रभुलाई अनुवादकहरू चाहिन्छ।

 

यदि तपाईं यो काम गर्न चाहनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टको लागि आफूलाई उपयोगी बनाउन चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

यो नबिर्सनुहोस्: "येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ‘फसल ता धेरै छन् तर फसल काट्ने खेतालाहरू कम्ती छन्।" मत्ती 9:37

 

यदि तपाईंसँग यो काम गर्नको लागि आवश्यक प्रतिभा छ, र तपाईंले यो नगर्नु छनौट गर्नुभयो भने, येशू ख्रीष्टले मत्ती २ 25 को “तोडाको दृष्टान्त” मा वर्णन गर्नुभएझैं तपाईंले दुष्ट सेवक हुन छनौट गर्नुभयो भनेर जान्नुहोस्। दुष्ट नोकरहरूको दुर्दशाको बारेमा तल पढ्नुहोस्:

 

"24त्यसपछि एक तोडा पाउने नोकर मालिककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, महाशय ‘मैले तपाईंलाई धेरै कठोर मानिसको रूपमा जान्न पाएँ। बिऊ नै नरोपी तपाईंले अन्न बटुल्न चाहनु भयो। 25यसकारण म धेरै भयभित भएँ। मैले तपाईंको पैसा जमीनमा लुकाएँ तपाईंले दिनुभएको त्यो थौलो यही हो।’ 26मालिकले जवाफ दिए, ‘तँ दुष्ट र अल्छे नोकर होस्। बिरूवा नरोपेको ठाउँमा बाली उठाउन आउने र बीरूवा नछरेको ठाउँमा अन्न बटुल्ने भनेर तैंले मलाई भनिस्। त्यसो भए। 27तैले मेरो पैसा बैंकमा जम्मा गर्नु पर्दथ्यो। म जब फर्केर आएको हुन्थें त्यसबेला ती सबै पैसा पाउन सक्थें। साथै त्यो पैसा माथि ब्याज पाउँन सक्थें।’ 28यसकारण मालिकले अरू नोकरहरूलाई भन्यो, ‘त्यो नोकरबाट पैसाको थैला खोस र जोसित दश तोडा छ उसैलाई देऊ। 29जो सित जति धेरैछ उसले अरू धेरै पाउनेछ। तर जोसित केही छैन, उसित भएको पनि उबाट खोसिनेछ।’ 30त्यसपछि मालिकले भन्यो, ‘यो बेकामे नोकरलाई बाहिर अँध्यारोमा निकलि देऊ। जहाँ मानिसहरू दुख र कष्टमा दाह्रा किट्दै रूवाबासी गरिरहेका छन्।’" मत्ती 25:24-30


प्रभुले तपाईंमा उहाँको कामको लागि जोस सृजना गर्न सक्नुहुन्छ!
The Lord needs translators for this language.

Contact us if you want to make yourself useful to Jesus Christ and do this work.

Do not forget that: "... The harvest is plentiful but the workers are few." Matthew 9: 37


If you have the necessary talents to do this work, and you choose not to do it, know that you have chosen the wicked servant status that Jesus describes in the parable of the talents in Matthew 25. Read below what awaits the wicked servants:


24"Then the man who had received the one talent came. "Master," he said, "I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 25So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you." 26His master replied, "You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? 27Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. 28Take the talent from him and give it to the one who has the ten talents. 29For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. 30And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth."


May the Lord create in you zeal for His work!
Le Seigneur a besoin des traducteurs pour cette langue.

Contactez-nous si vous voulez vous rendre utile à Jésus-Christ et faire ce travail.

N'oubliez pas que: "... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers." Matthieu 9:37


Si vous avez des talents nécessaires pour faire ce travail, et vous choisissez de ne pas le faire, sachez que vous avez choisi le statut de serviteur méchant que Jésus décrit dans la parabole des talents dans Matthieu 25. Lisez ci-dessous ce qui attend les serviteurs méchants:


"24Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné; 25j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi. 26Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; 27il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 29Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 30Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents." Matthieu 25:24-30


Que le Seigneur crée en vous le zèle pour Son travail!
इ-मेल: mail@mcreveil.org

             “सुन! म चाँडै आउँदैछु। मसित पुरस्कारहरु ल्याउने छु। प्रत्येक मानिसले जे गरेको छ त्यसको मूल्य चुकाउनेछु। प्रकाश 22:12
परमेश्वर न्यायसंगत हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीहरूले गरेको कामको याद गर्नु हुनेछ। उहाँका मानिसहरूलाई सहायता गरेर तिमीहरूले देखाएको आफ्नो प्रेमलाई तिमीहरूको अटूट सहायतालाई परमेश्वरले संझनु हुनेछ। तब तिमीहरूको आशा पनि पूर्ण गरिने छ। हिब्रू 6:10