Ari nu disebut Pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun; Pangandika
sasarengan jeung Allah, Pangandika sarua jeung Allah. Ti mimiti keneh Pangandika teh geus
sasarengan jeung Allah. Allah ngajadikeun sagala rupa teh nya ku Pangandika; teu aya hiji oge
ciciptan Allah anu dijadikeunana henteu jeung Pangandika. Pangandika teh nya eta anu jadi
sumberna hirup; ari hirup nya eta anu mere caang ka manusa. Yohanes 1:1-4

Wilujeng sumping di mcreveil.org

REKRUTMEN PIKEUN GUSTI

BAPTISAN CAI           
         
   
   
     Buka situs      
     
   
   
     
   
   
             Nun Pangeran, pangandika Gusti teguh salalamina, langgeng abadi di sawarga. Jabur 119:89
Pangandika Gusti teh lampu pikeun abdi, sinar caang nu nyaangan jalan abdi. Jabur 119:105

sarta bakal nyaraho ka Anu saestu, sarta ku Anu saestu maraneh bakal dibebaskeun. Yohanes 8:32