ఆదియందువాక్యముండెను, వాక్యముదేవునియొద్దఉండెను, వాక్యముదేవుడైయుండెను.
ఆయనఆదియందుదేవునియొద్దఉండెను. సమస్తమునుఆయనమూలముగాకలిగెను,
కలిగియున్నదేదియుఆయనలేకుండకలుగలేదు. ఆయనలోజీవముండెను;
ఆజీవముమనుష్యులకువెలుగైయుండెను. యోహానుసువార్త 1:1-4

Mcreveil.org కుస్వాగతం

లార్డ్ కోసం రిక్రూట్మెంట్

కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్: ప్లానెటరీ జెనోసైడ్ ప్రాజెక్ట్

కరోనావైరస్ కుట్ర

కరోనావైరస్: డేవిడ్ ఐకే చేసిన ప్రకటనలు           
         
   
   
     సైట్కువెళ్లండి      
     
   
   
     
   
   
             (లామెద్) యెహోవా, నీవాక్యముఆకాశమందునిత్యమునిలకడగానున్నది. కీర్తనలగ్రంథము 119:89
(నూన్) నీవాక్యమునాపాదములకుదీపమునునాత్రోవకువెలుగునైయున్నది. కీర్తనలగ్రంథము 119:105

అప్పుడుసత్యముమిమ్మునుస్వతంత్రులనుగాచేయుననిచెప్పగాయోహానుసువార్త 8:32