อย่าขวนขวายหาอาหารที่ย่อม เสื่อมสูญไป แต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้ว" ยอห์น 6:27

เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของ ข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ด้วยว่าท่านทั้งหลายรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ 1 โครินธ์ 15:58


 

พระเจ้าต้องการนักแปลสำหรับภาษานี้

 

ติดต่อเราหากคุณต้องการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อพระเยซูคริสต์และทำงานนี้.

อย่าลืมว่า: "… ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่" มัทธิว 9:37

 

หากคุณมีความสามารถที่จะทำงานนี้และคุณเลือกที่จะไม่ทำก็จงรู้ว่าคุณได้เลือกสถานะของผู้รับใช้ที่ชั่วร้ายดังที่พระเยซูทรงอธิบายไว้ในอุปมาเรื่องตะลันต์ในมัทธิว 25 ด้านล่างคุณสามารถอ่านชะตากรรมที่รอคนรับใช้ชั่วร้าย:

 

"24ฝ่ายคนที่ได้รับตะลันต์เดียวมา ชี้แจงด้วยว่า `นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บส่ำสมที่ท่านมิได้โปรย25ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิด นี่แหละเงินของท่าน' 26นายจึงตอบเขาว่า `เจ้าผู้รับใช้ชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รู้อยู่ว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หว่าน เก็บส่ำสมที่เรามิได้โปรย27เหตุฉะนั้น เจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วย 28เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์29ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขา30จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน' มัทธิว 25:24-30


ขอพระเจ้าทรงสร้างความกระตือรือร้นในงานของพระองค์ในตัวคุณ!
The Lord needs translators for this language.

Contact us if you want to make yourself useful to Jesus Christ and do this work.

Do not forget that: "... The harvest is plentiful but the workers are few." Matthew 9: 37


If you have the necessary talents to do this work, and you choose not to do it, know that you have chosen the wicked servant status that Jesus describes in the parable of the talents in Matthew 25. Read below what awaits the wicked servants:


24"Then the man who had received the one talent came. "Master," he said, "I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 25So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you." 26His master replied, "You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? 27Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. 28Take the talent from him and give it to the one who has the ten talents. 29For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. 30And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth."


May the Lord create in you zeal for His work!
Le Seigneur a besoin des traducteurs pour cette langue.

Contactez-nous si vous voulez vous rendre utile à Jésus-Christ et faire ce travail.

N'oubliez pas que: "... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers." Matthieu 9:37


Si vous avez des talents nécessaires pour faire ce travail, et vous choisissez de ne pas le faire, sachez que vous avez choisi le statut de serviteur méchant que Jésus décrit dans la parabole des talents dans Matthieu 25. Lisez ci-dessous ce qui attend les serviteurs méchants:


"24Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné; 25j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi. 26Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; 27il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 29Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 30Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents." Matthieu 25:24-30


Que le Seigneur crée en vous le zèle pour Son travail!
ติดต่อ: mail@mcreveil.org

             "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคน. วิวรณ์ 22:12
เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่ จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของ พระองค์ คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่. ฮีบรู 6:10