Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nang pasimula'y
sumasa Dios. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay
hindi ginawa kung wala siya. Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Juan 1:1-4

Maligayang pagdating sa mcreveil.org

PANGANGALAP PARA SA PANGINOON

COVID-19 BAKUNA: PROYEKTO NG ISANG PLANETARY GENOCIDE

FORMULA NG TUBIG BAUTISMO

BAUTISMO

PAANO SA TIYAK NA UMALIS SA KAMPO NI SATANAS           
         
   
   
     Pumunta sa Site      
     
   
   
     
   
   
             Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Mga Awit 119:89
Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Mga Awit 119:105

At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo. Juan 8:32