Nangpasimulasiyaang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nangpasimula'ysumasa Dios. Anglahatngmgabagay ay ginawasapamamagitanniya; at alinmansalahatngginawa ay hindi ginawa kung walasiya. Nasa kaniyaangbuhay; at angbuhay ay siyangilawngmga tao. Juan 1:1-4

Maligayangpagdating sa mcreveil.org      Mag‑click dito upang pumunta sa Website      
         
   
   
           
     
   
   
     
   
   
             Magpakailan man, Oh Panginoon, angiyongsalita ay natatag sa langit. Mga Awit 119:89
Ang salitamo'yilawan sa akingmgapaa, at liwanag sa akinglandas. Mga Awit 119:105

At inyongmakikilalaangkatotohanan, at angkatotohana'ymagpapalaya sa inyo. Juan 8:32