روح فردی که قربانی حادثه ای شده است که از بدن او خارج می شود