Ang kaluluwa ng isang patay na tao ay umalis sa kanyang katawan