જગતનો આરંભ થયા પહેલાંથી, તે શબ્દ ત્યાં હતો. તે શબ્દ દેવની સાથે હતો. તે શબ્દ દેવ હતો. તે શરુંઆતમાં ત્યાં દેવની સાથે હતો. તેના થી જ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ. તેના વિના કશું જ ઉત્પન્ન થયું નથી. તેનામાં જીવન હતું. તે જીવન લોકો માટે પ્રકાશ હતો. યોહાન 1:1-4

mcreveil.org પર આપનું સ્વાગત છે

ચેતવણી જુબાનીઓ

ખ્રિસ્તના સૈનિકોને સંદેશ

બાઇબલના અધ્યયન માટેની પૂર્વજરૂરીયાતો

પ્રભુ માટે ભરતી

કોવિડ-19 રસીઃ પ્લેનેટરી નરસંહાર પ્રોજેક્ટ

પાણીનું બાપ્તિસ્મા

પાણીના બાપ્તિસ્માનું ફોર્મ્યુલા

પવિત્ર આત્માના બાપ્તિસ્મા અને જીભ માં બોલતા

શેતાનની છાવણી કેવી રીતે છોડવી

ભરપાઈ

ચર્ચની છેલ્લી જાગૃતિ: ટોમી હિક્સનો વિઝન

પવિત્ર આત્માની વિરુદ્ધ નિંદા

કુદરતી દવા કોરોનાવાયરસનો પ્રતિસાદ આપે છે

ડેવિડ ઇકે: ધ કોવિડ-19 ષડયંત્ર

પ્રોફેસર જીન-બર્નાર્ડ ફોર્ટિલિયન ઇન ડેન્જર

પ્રોફેસર જીન-બર્નાર્ડ ફોરટિલાનને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે

કોવિડ-19 રસીઓ: વિશાળ વિનાશ શસ્ત્રો

મૃત માણસની આત્મા તેના શરીરમાંથી બહાર આવી રહી છે           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             હે યહોવા, તમારું વચન આકાશમાં સદાકાળ સ્થિર છે. ગીતશાસ્ત્ર 119:89
મારા પગોને માટે તમારાં વચન દીવારૂપ છે; મારા માર્ગમા પ્રકાશ પાથરી, તે મને ઠોકર ખાતાં બચાવે છે. ગીતશાસ્ત્ર 119:105

પછી જ તમને સત્ય સમજાશે અને સત્ય તમને મુક્ત કરશે. યોહાન 8:32