દેવનું સંપૂર્ણ બખ્તર (રક્ષણ) પહેરો કે જેથી તમે શેતાનની દુષ્ટ ચાલબાજી સામે લડી શકો. એફેસીઓને 6:11શેતાનના યુક્તિઓદરિયાકાંઠની રાણીનું મિશન


ખ્રિસ્તીઓ સામે શેતાનની યોજનાઓ


શેતાનના યુક્તિઓ


સેતાનિસ્ટ પરિપત્ર
તમારી જાતને નિયંત્રિત કરો અને સાવધાન રહો! શેતાન તમારો દુશ્મન છે, અને તે ગાજનાર સિંહની પેઠે કોઇ મળે તેને ખાઇ જવા માટે શોધતો ફરે છે. 1પિતરનો 5:8