ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੱਦ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸੱਕੇ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:11ਸ਼ਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂਸ਼ੈਤਾਨਵਾਦੀ ਸਰਕੂਲਰ


ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਵੀਨ ਆਫ ਦ ਕੋਸਟ


ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ


ਸ਼ਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ
ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਤਾਨ ਬੁਕਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਙੁ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕਿਹ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ! 1ਪਤਰਸ 5:8