ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

 

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵੈਂਜਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ mcreveil.org ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਇ, ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਏਜੰਟ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ!

 

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ www.mcreveil.org ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ!

 

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ।

 

ਹੇ ਸੱਪੋ, ਹੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਡੰਨੋਂ ਕਿਸ ਬਿਧ ਭੱਜੋਗੇ? ਮੱਤੀ 23:33

 

ਨੋਟਾ ਬੇਨੇ

 

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ www.mcreveil.org ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ: ਗ੍ਰਹਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

(15 01 2024 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)


1- ਜਾਣ-ਪਛਾਣ


ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਚੌਮੌਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ mcreveil.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੀਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ www.mcreveil.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।


ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਲੇਖ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, "ਡੇਵਿਡ ਆਈਕੇ: ਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਜ਼ਿਸ਼"; "ਕੋਵਿਡ-19: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ"; "ਕੋਵਿਡ-19: ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ"; "ਕੋਵਿਡ-19: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ"; "ਕੋਵਿਡ-19 ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"; "ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ"; "ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ"; "ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਨ-ਬਰਨਾਰਡ ਫੋਰਟੀਲਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ"; "ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ"; "ਵੈਕਸੀਨ: ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ"; "ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ"; "ਦਵਾਈ C: ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ"; ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ www.mcreveil.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।


2- ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਕਸੀਨ - ਸਾਰਾ ਸੱਚ


ਸਾਈਟ verite-covid19.fr ਲਈ ਫਰੈਡਰਿਕ ਚੈਮੋਂਟ। ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣੋਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਨ-ਬਰਨਾਰਡ ਫੋਰਟੀਲਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਸ,ਅਤੇ ਸਾਈਟ www.verite-covid19.fr, 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।


ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੇਟੈਂਟ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਡਬਲਿਯੂ.2020/060606, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਕੰਪਨੀ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ। ਆਓ ਇਸ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਈਏ: ਬਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ?ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਮੈਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।


ਸੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੈਨੋ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਕਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟਿਕਲਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ... ਕਿਸ ਨਾਲ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਝਾਊ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਜਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਰਾਡਾਰਾਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਰਿਲੇਅ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।


ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।


ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਏਥੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ:


- ਐਚਆਈਵੀ1 ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ, ਏਡਜ਼ ਵਾਇਰਸ, ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;
- ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ;
- 157 ਵਾਧੂ ਡੀ ਐਨ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੀਨਜ਼, (ਪੇਟੈਂਟ ਯੂ ਐੱਸ 8.243.718 ਬੀ 2 ਦੇਖੋ) ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ;
- ਨੈਨੋਪਾਰਟੀਕਲਜ਼ ਜੋ 5ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।


ਸੀਐਚਅਡੋਕਸ1 ਐਨ-ਕੋਵ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


- ਸੀਐਚਅਡੋਕਸ1 ਐਨ-ਕੋਵ-19: ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੀਐਚਅਡੋਕਸ1 ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਵੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ;
- ਨੈਨੋ ਪਾਰਟਿਕਲਸ: ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਪੀਸੀਟੀ/ਯੂ ਐਸ 2019/038084 ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, 5ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ;
- ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਾਈਮਰਸਾਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ।


ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕ ਨਕਲੀ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੈਸਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਸ-ਸੀਓਵੀ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਰਸ-ਸੀਓਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਕਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਸਆਰਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਸਟੀਟਯੂਟ ਪਾਸਚਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਂਚੋਵਾਲੋਵਰਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨੋਈ (ਵੀਅਤਨਾਮ) ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ।


ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ: ਸਾਰਸ-ਕੋਵੀ1 2003 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੋਈ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਸ-ਸੀਓਵੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੇਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ।


ਦੂਜਾ ਕਦਮ: ਸਾਰਸ-ਕੋਵੀ2 ਪਹਿਲੇ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਜਾਰੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਸ-ਕੋਵੀ1 ਤੋਂ 2011 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਤੀਜਾ ਕਦਮ: ਸਰਸ-ਸੀਓਵੀ2 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜੀਨੋਮ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ1, ਏਡਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰ ਐਨ ਏ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਟੈਂਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਾਸਚਰ ਵਿਖੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ।


ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਾਸਚਰ ਵਿਖੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਸ-ਸੀਓਵੀ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੁਹਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇੰਸਟੀਟਯੂਟ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਵੁਹਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।


ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸੀਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।


ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।


ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।


3- ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ


ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨਿਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ:


ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਜੈਕ ਅਟਾਲੀ, ਅਗਨੀਜ਼ ਬੁਜ਼ਿਨ, ਯੇਵਜ਼ ਲਵੀ, ਓਲਿਵੀਅਰ ਵੇਰੇਨ, ਜੇਰੋਮ ਸੈਲੋਮਨ, ਡੋਮਿਨਿਕ ਮਾਰਟਿਨ, ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਗੈਬੇਰੀਅਸ, ਐਂਥਨੀ ਫੌਸੀ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਟੈਂਗੀ, ਐਡਰਿਅਨ ਹਿੱਲ।ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀ ਹੈ! ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।...


ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਨ-ਬਰਨਾਰਡ ਫੋਰਟੀਲਾਨ
ਡਾਕਟਰ ਸਰਜ ਰੈਡਰ
ਡੌਕਚਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟੱਲ ਸ਼ੈਲਰ
ਫਰੈਡਰਿਕ ਚੌਮੌਂਟ


4- ਸਿੱਟਾ


ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਵੈਕਸੀਨ: ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ www.mcreveil.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅੰਤ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੱਤੀ ਦਾ 24 ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਲੂਕਾ ਦਾ 17 ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ।


ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੈਮਪਾਇਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਏਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਤਾਂ "ਬੁੱਧ ਦੇ ਤੱਤ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ www.mcreveil.org ਵਿਖੇ ਦੇਖੋਂਗੇ।


ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲਓ! ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲਓ! ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲਓ!


ਕਿਰਪਾ ਓਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ!

 

ਸੱਦਾ

 

ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ,

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਦੋ ਹੱਲ ਹਨ:

 

1- ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

 

2- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ www.mcreveil.org ਸਾਈਟ ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ!

 

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://www.mcreveil.org
ਈ-ਮੇਲ: mail@mcreveil.org

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ