Įspėjimas

 

Ši Knyga yra nemokama ir jokiu būdu negali būti prekybos šaltinis.

 

Jūs galite laisvai kopijuoti šią Knygą savo pamokslavimui, platinti ją arba Evangelizuoti Socialiniuose Tinkluose su sąlyga, kad jos turinys nebus niekaip modifikuotas ar pakeistas ir kad kaip šaltinis bus nurodyta svetainė mcreveil.org.

 

Vargas jums, šėtono agentai, kurie yra godūs ir kurie bandys komercializuoti šiuos mokymus ir liudijimus!

 

Vargas jums, šėtono sūnūs, kurie mėgstate skelbti šiuos mokymus ir liudijimus Socialiniuose Tinkluose, slėpdami svetainės www.mcreveil.org adresą arba klastodami jų turinį!

 

Žinokite, kad galite pabėgti nuo žmonių teismų sistemos, bet tikrai neišvengsite Dievo teismo.

 

Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?! Mato 23:33

 

Atkreipkite dėmesį

 

Ši Knyga reguliariai atnaujinama. Rekomenduojame atsisiųsti atnaujintą versiją iš svetainės www.mcreveil.org.

 

BŪTINOS SĄLYGOS BIBLIJOS STUDIJOMS

(Atnaujinta 04 01 2024)

 

1- Įvadas

 

Viešpats savo žodyje perspėja mus dėl to, ką Jis pats išsirinko vadinti "... Kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką..." 1Timotiejui 6:5.

 

Nors esame pašaukti daryti viską, ką galime, kad atneštume Jėzaus Kristaus Evangeliją žmonėms, kad juos išgelbėtume, ir nors esame pašaukti parodyti visą kantrybę, kurios reikia, kad padėtume visiems žmonėms suprasti Dievo žodį, mes vis tiek nesame pašaukti ginčytis dėl Dievo žodžio. Turime vengti pakliūti į spąstus, kuriuos mums nustatė šėtono agentai, kurdami diskusijųs ne tam, kad suprastume Dievo žodį, o tik tam, kad atitrauktume dėmesį. Taip pat turime vengti bet kokių diskusijų, kurios mūsų neugdo.

 

2- Šėtono spąstai

 

Kaip Viešpats mums jau apreiškė, kai šėtono agentams nepavyksta mūsų pagauti nuodėmės spąstuose, kuriuos jie mums spendžia, jie stengiasi paspęsti kitus spąstus - išblaškyti mūsų dėmesį, kad nesusikoncentruotume į savo išgelbėjimą ir Dievo darbą. Todėl turime būti labai budrūs.

 

Dabar, kai žinote, kad Pragaro agentai prisiekė niekada nepriimti tiesos, ir dabar, kai žinote, kad jų misija yra padaryti viską, kad atitrauktumėte jus nuo Dievo kelio, kad nuvestumėte jus į Pragarą, yra tam tikrų nuostatų, kurių turite imtis, kai norite įsitraukti į bet kokias diskusijas ar diskusijas su žmonėmis aplink Bibliją.

 

Dėl šėtono agentų negalime užverti durų žmonėms, kurie užduoda mums klausimus, kad geriau suprastų Dievo žodį. Bet kadangi mes negalime iš anksto žinoti, kas užduoda klausimus mokytis, o kas užduoda klausimus, kad atitrauktų dėmesį, turime būti atviri, kantrūs ir pasirengę atsakyti su meile ir kantrybe visiems tiems, kurie nori mokytis.

 

Kad nepakliūtumėte į šėtono agentų, kurių misija - atitraukti jus nuo Dievo žodžio, pinkles, pateikiame jums paslaptį. Kalbama apie septynias išankstines sąlygas, kurias privalote nustatyti žmonėms prieš kiekvieną debatai arba prieš kiekvieną diskusiją, kai manote, kad ši debatai ar diskusija duos kokių nors vaisių.

 

3- Sektų biblijos

 

Įsitikinusios, kad negalės pateisinti savo klaidingos doktrinos Šventąja Biblija, kai kurios šėtoniškos sektos buvo priverstos kurti savo biblijas. Taip yra katalikų, Jehovos liudytojų, mormonų ir kai kurių kitų šėtoniškų grupių atvejis. Katalikai sukūrė tai, ką jie vadina "Jeruzalės biblija" ir "TOB biblija". Be to, jie turi keletą kitų rankraščių ir bukletų, kuriuos naudoja kvailindami savo pasekėjus. Jehovos liudytojai padarė tai, ką jie vadina "Naujojo pasaulio vertimu". Jie taip pat naudoja daugybę brošiūrų, kad suklaidintų savo pulką. Tai pasakytina ir apie mormonus, kurie sukūrė tai, ką jie vadina "Mormono Knyga".

 

Niekada neturėtumėte priimti debatai ar diskusijų su žmonėmis, kurie naudojasi šių sektų biblija. Ir jei norite su jais diskutuoti, reikalaukite, kad jie atidėtų į šalį savo klaidingą Bibliją ir kad jie per jūsų diskusijas naudotų tikrąją Bibliją.

 

Aukščiau citavome katalikų Bibliją TOB. Svarbu paaiškinti, kad TOB reiškia ekumeninį Biblijos vertimą, vertimą, sąmoningai padarytą siekiant įtikti visoms religijoms; vertimas, padarytas siekiant suderinti visus galimus įsitikinimus. Taigi jūs turite ten tikrą Biblijos prostituciją, begėdišką prostituciją, nesąžiningą Dievo žodžio prostituciją.

 

4- Septynios (7) išankstinės sąlygos

 

Nesvarbu, ar turite reikalų su šiomis aukščiau paminėtomis sektomis, ar su kita nepaminėta sekta, principas, kurį turite taikyti, yra tas pats. Prieš pradėdami bet kokias Biblijos studijas, diskusijas ar bet kokias debatai apie Bibliją su kuo nors, pirmiausia turite susitarti dėl šių septynios (7) išankstinės sąlygos:

 

1- Sutikite dėl to, kad Biblija yra Dievo Žodis.

 

2- Sutikite dėl to, kad tik Biblija yra Dievo Žodis, tai yra, jokia kita knyga, joks kitas dokumentas, joks kitas rankraštis, net Biblijos komentaras, neatspindi Dievo Žodžio.

 

3- Sutikite dėl to, kad Dievas yra vienintelis Biblijos autorius, tai yra, Biblijoje nėra nei Petro, nei Jono, nei Pauliaus žodžio ir t.t.

 

4- Sutikite dėl to, kad visa Biblija yra skirta mums, tai yra, Biblijoje nėra jokios žinios korintiečiams, efeziečiams ir pan.

 

5- Sutikite dėl to, kad tikrojoje Biblijoje, kurią mums paliko Dievas, yra 66 knygos. Šiose 66 knygose turi būti mums žinomų Šventosios Biblijos knygų pavadinimai ir jos turi būti išvardytos įprasta knygų tvarka, kaip pateikiama Šventojoje Biblijoje.

 

6- Sutikite dėl to, kad Biblija yra tikra.

 

7-sutinku, kad tai, kas nėra parašyta, nėra susijusi su mumis.

 

Šios Septynios (7) išankstinės sąlygos turi būti visiškai gerbiamos, jei norite studijuoti Bibliją arba dalytis aplink Bibliją, kuri gerbia Dievą. Jūs jokiu būdu neturite įsitraukti į biblines diskusijas su žmonėmis, kurie neigia Biblijos Autoritetą. Tai būtų nepaklusimas Dievui. Niekada neturite peržengti to, kas parašyta, kaip Viešpats mums įsako šioje 1Korintiečiams 4:6 eilutėse: "Visa tai, broliai, jūsų labui pritaikiau sau ..., mūsų pasimokytumėte negalvoti daugiau negu parašyta...." Išmokite pasilikti prie Biblijos, visos Biblijos ir nieko, išskyrus Biblijoje!

 

Tikrojoje Biblijoje yra 66 knygos, klasifikuojamos tokia tvarka:

 

5- Senasis Testamentas

 

Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių, pakartoto Istatymo, Jozuės, Teisėjų, Rūtos, 1Samuelio, 2Samuelio, 1Karalių, 2Karalių, 1Metraščių, 2Metraščių, Ezros, Nehemijo, Esteros, Jobo, Psalmynas, Patarlių, Mokytojo, Giesmių giesmės, Izaijo, Jeremijo, Raudų, Ezechielio, Danieliaus, Ozėjo, Joelio, Amoso, Abdijo, Jonos, Michėjo, Nahumo, Habakuko, Sofonijo, Agėjo, Zacharijo, Malachijo. Iš viso 39 knygos.

 

6- Naujasis Testamentas

 

Mato, Morkaus, Luko, Jono, Apaštalų darbų, Romiečiams, 1Korintiečiams, 2Korintiečiams, Galatams, Efeziečiams, Filipiečiams, Kolosiečiams, 1Tesalonikiečiams, 2Tesalonikiečiams, 1Timotiejui, 2Timotiejui, Titui, Filemonui, Hebrajams, Jokūbo, 1Petro, 2Petro, 1Jono, 2Jono, 3Jono, Judo, Apreiškimo Jonui. Iš viso 27 knygos.

 

7- Pastaba

 

Tačiau norėčiau jums priminti, kad tikroji Biblija turėjo būti turtingesnė mokymais ir apreiškimais nei tai, ką randame dabartinėje Biblijoje, kurią sudaro 66 knygos. Tačiau šėtonas, kuris su savo agentais negailestingai kariauja prieš Dievo žodį, darė viską, kad užtikrintų, jog tam tikrų mokymų ir apreiškimų, kurie turėjo būti rasti Biblijoje, ten nebūtų rasta. Todėl nustatyta, kad 66 knygų Biblija, kurią šiuo metu turime, yra neišsami.

 

Kai kuriems iš jūsų gali kilti klausimas, kodėl aš reikalauju, kad mūsų mokymai ir Biblijos studijos būtų pagrįsti tik 66 knygų Šventąja Biblija, kurią šiuo metu turime, kai žinau, kad ji yra neišsami. Atsakymas yra šis mylimasis:

 

Pirma, jei savo mokymus ir Biblijos studijas grįstume rankraščiais, kurie nėra prieinami visiems ir kad net nesame tikri, jog esame Dievo patvirtinti, mums būtų praktiškai neįmanoma susitarti dėl Dievo žodžio. Kitaip tariant, būtų labai sunku žinoti, kas iš tikrųjų moko tiesos, o kas moko melo, arba žinoti, kuris mokymas iš tikrųjų yra teisingas, o kuris - klaidingas.

 

Antra, Viešpats užtikrino, kad, nepaisant to, jog nėra mokymų ir apreiškimų, kuriuos šėtonas ir jo agentai ištraukė iš Biblijos, būtų išsaugoti esminiai dalykai to, ką turime žinoti, kad būtume išgelbėti. Tai reiškia, kad mokymų ir apreiškimų, kuriuos šėtonas ir jo agentai ištraukė iš Biblijos, nebuvimas negali priversti mūsų pasiilgti Dangaus. Viešpats savo suverenume rūpinasi, kad šis apreiškimų trūkumas ar nebuvimas būtų kompensuojamas, kad mes nuo to nenukentėtume ir kad iš tikrųjų nebūtume dvasiškai nesubalansuoti.

 

8- Išvada

 

Todėl, mylimieji, turime pasitenkinti šia 66 knygų Biblija, kurią šiuo metu turime savo mokymui ir Biblijos studijoms. Šioje Biblijoje, nors ir neišsamioje, yra esminių dalykų to, ką turime žinoti apie Dievą ir Jam tarnauti.

 

Darbas, kurį šėtono agentai daro kurdami savo biblijas, yra tik karo, kurį šėtono stovykla kariavo šimtmečius, prieš Dievo žodį, darydama viską, ką gali, tęsinys, kad tiesa visiškai išnyktų iš po saulės. Deja, Pragaro agentams ir, mūsų laimei, Dievo Vaikai, bet kokia kova prieš Dievo žodį yra pralaimėta kova. Šėtonui ir jo agentams niekada nepavyks nei sunaikinti Dievo žodžio, nei priversti tiesą išnykti.

 

Kaip sakiau jums mokyme apie "Įžvalgumąs", Tiesa niekada nebus užgniaužta. Dievo Žodis yra Tiesa, ir Dievas pažadėjo rūpintis Savo Žodžiu ir jį saugoti. Visi tie, kurie kovoja su Tiesa, verčiau pjauna baobabo medį skustuvo ašmenimis. Taip, šie kvailiai ištuština vandenyną puodeliu. Ir savo kvailumu jie tiki, kad vieną dieną jiems pasiseks. Aleliuja!

 

Jei Viešpats leis, aš jums išsamiau plėtosiu šį dalyką kitame mokyme.

 

Malonė visiems, kurie nuoširdžiai myli mūsų
Viešpatį Jėzų Kristų! Amen

 

Kvietimas

 

Brangūs broliai ir seserys,

 

Jei pabėgote nuo netikrų bažnyčių ir norite sužinoti, ką turėtumėte daryti, štai dvi jums siūlomos išeitys:

 

1- Pažiūrėkite, ar aplink jus yra kitų Dievo vaikų, kurie bijo Dievo ir trokšta gyventi pagal Šventąją Doktriną. Jei tokių rasite, nedvejodami prie jų prisijunkite.

 

2- Jei tokių nerandate ir norite prisijungti prie mūsų, mūsų durys jums atviros. Vienintelis dalykas, kurio paprašysime jūsų, tai pirmiausia perskaityti visus Viešpaties mums duotus Mokymus, kuriuos rasite mūsų svetainėje www.mcreveil.org, kad įsitikintumėte, jog jie atitinka Bibliją. Jei manote, kad jie atitinka Bibliją, esate pasirengę paklusti Jėzui Kristui ir gyventi pagal Jo žodžio reikalavimus, su džiaugsmu jus priimsime.

 

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis!

 

Šaltinis Ir Kontaktai:

Interneto Svetainė: https://www.mcreveil.org
El. paštas: mail@mcreveil.org

Spustelėkite čia, jei norite atsisiųsti šią Knygą PDF formatu