Advarsel

 

Denne Bog er gratis og kan på ingen måde udgøre en kilde til handel.

 

Du er fri til at kopiere denne Bog til din forkyndelse eller til at distribuere den eller også til din Evangelisering på Sociale Netværk, forudsat at dens indhold ikke ændres eller ændres på nogen måde, og at webstedet mcreveil.org citeres som kilde.

 

Ve jer, satans agenter, som er grådige og som vil forsøge at markedsføre denne lære og disse vidnesbyrd!

 

Ve jer, satans sønner, som nyder at offentliggøre disse lærdomme og vidnesbyrd på Sociale Netværk, mens I skjuler adressen på Hjemmesiden www.mcreveil.org, eller ved at forfalske deres indhold!

 

Du skal vide, at du kan undslippe menneskers retfærdighedssystem, men du vil helt sikkert ikke undslippe Guds dom.

 

I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom? Matthæus 23:33

 

Bemærk Venligst

 

Denne bog opdateres regelmæssigt. Vi råder dig til at downloade den opdaterede version fra www.mcreveil.org Site.

 

HELLIGÅNDENS DÅB OG TALE I SPROG

(Opdateret den 25 01 2024)

 

1- Introduktion

 

Elsket i Herren, og alle jer, der læser denne undervisning, fred være med jer! Jeg velsigner Herren Gud, Vor Mesters Fader og Herre Jesus Kristus, som i sin trofasthed giver mig nåden til at stille denne lære om Helligåndens dåb til rådighed og tale den i tunger. Selv om Bibelens undervisning om Helligåndens dåb og at tale i tunger ikke er kompliceret at forstå, har satans agenterforklædt som Guds tjenere skabt forvirring i de kristnes sind ved hjælp af falske lærdomme, der er opdigtet fra mørkets verden. Mange kristne, der er desorienterede af disse dæmoners læresætninger, stiller derefter hver gang spørgsmål der ikke bør stilles. For at gøre denne undervisning så fuldstændig som muligt vil jeg gennemgå alle de spørgsmål som kristne ofte stiller sig selv, og besvare hver enkelt af dem.

 

2- Helligåndens Dåb

 

Her er de spørgsmål, kristne regelmæssigt stiller sig selv om Helligåndens dåb:

 

- Er der en dåb af Helligånden separat og en dåb af ild separat?

- Hvem døber med Helligånden?

- Hvor kan vi blive døbt fra Helligånden?

- Hvem kan blive døbt med Helligånden?

- Hvornår kan vi blive døbt fra Helligånden?

- Skal ethvert Guds barn nødvendigvis modtage Helligåndens dåb?

- Hvordan modtager vi Helligåndens dåb?

- Er der forskel på at have Helligånden og blive døbt i Helligånden?

- Hvorfor Helligåndens Dåb?

- Er Helligåndens dåb et bevis på frelsen?

- Er dåben i Helligånden et bevis på, at man tilhører Gud?

- Er det at tale i tunger et tegn på Helligåndens dåb?

 

2 1- Er der en dåb af Helligånden separat og en dåb af ild separat?

 

Lad os læse de følgende passager sammen: Matthæus 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, Johannes 1:33, og Apostelenes Gerninger 1:5.

 

Matthæus 3:11 "Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligånd og Ild."

 

Markus 1:8 "Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligånd."

 

Lukas 3:16 "Da svarede Johannes og sagde til alle: Jeg døber eder med Vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe eder med den Helligånd og Ild."

 

Johannes 1:33 "Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Ånden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligånd."

 

Apostlenes Gerninger 1:5 "Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligånd om ikke mange Dage."

 

Når vi undersøger over versene, vi klart forstå, at der ikke er nogen forskel mellem udtrykket "Dåb af Helligånden og f ire" i Mattæus 3:11 og Lukas 3:16, og udtrykket "Dåben af Helligånd og Ild" brugt i Markus 1:8, Johannes 1:33 og Apostelenes Gerninger 1:5

 

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, hvad der skaber forvirring. Hvis du ser nøje på de citater, der er citeret, vil du blive forbavset over at finde ud af, at der ikke er nogen omtale af et "ilddåb". Bibelen taler om Helligåndens og ildens dåb. Men ingen steder finder du udtrykket "ilddåb".

 

Afslutningsvis er det at sige det samme for at tale om Helligåndens og ildens dåb eller simpelthen af Helligåndens dåb. Så der er ingen forskel mellem de to. Der er nogle falske lærere, der forsøger at forklare ilddåben, til det punkt at forklare, når vi modtager denne dåb, og hvordan vi ved, at vi har modtaget den. Flygt fra alle de såkaldte præster, der forsøger at døbe dig med ild, eller som lover dig ilddåben. Husk, at de er agenter. Gud har ikke lovet nogen dåb kaldet ilddåb til noget menneske på jorden.

 

Der findes også nogle dæmonlærer, som forklarer, at Helligåndens og ilddåben er to forskellige dåb. Den ene (Helligåndens dåb) er for Guds børn, og den anden (ilddåben) er Helvedes ild for dem, der ikke adlyder Gud. Dette får dig til at forstå, at Satans agenter er fast besluttet på at føre Guds børn på afveje. De har skabt sataniske doktriner, som ikke har noget at gøre med Jesu Kristi den sunde doktrin.

 

2.2- Hvem døber med Helligånden og hvor?

 

Bibelen lærer os, at det kun er Herren Jesus Kristus, hvem døber med Helligånden. Han gør det som han vil, men alt afhænger af beredskaben i hver persons hjerte.

 

2.3- Hvor kan vi blive døbt fra Helligånden?

 

Da det er Jesus Kristus selv, der døber i Helligånden, har han ikke brug for et bestemt sted for at gøre det. Så længe hjertet hos den, der ønsker dåben i Helligånden, er villigt, kan Herren døbe ham hvor som helst. Man kan altså blive døbt i Helligånden i en kirke, under et bønnemøde, i dåbsvandet, på sit værelse under bøn osv.

 

2.4- Hvem kan blive døbt med Helligånden?

 

Lukas 11:13 lærer os, at enhver person med et villigt hjerte for Gud kan blive døbt med Helligånden. "Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal da Faderen fra Himmelen give den Helligånd til dem, som bede ham!"

 

2.5- Hvornår kan man blive døbt med Helligånden?

 

Når vi mediterer på Matthæusens Matthæus 3:11, Markus 1:8 og Apostlenes 1:5, allerede citeret, udleder vi, at Helligåndens dåb finder sted efter vanddåb. Men i Apostlenes 10:44-47 ser vi en gruppe brødre, der havde det privilegium at blive døbt i Helligånden før vanddåb.

 

Apostelenes Gerninger 10:44-47 "Medens Peter endnu talte disse Ord, faldt den Helligånd på alle dem, som hørte Ordet. 45Og de troende af Omskærelsen, så mange, som vare komne med Peter, bleve meget forbavsede over, af den Helligånds Gave var bleven udgydt også over Hedningerne; 46thi de hørte dem tale i Tunger og ophøje Gud. 47Da svarede Peter: Mon nogen kan formene disse Vandet; så de ikke skulde døbes, de, som dog havde fået den Helligånd lige så vel som vi?" Dette får os til at forstå, at Herren, der kender hjerterne, kan endda døbe nogle af hans børn med Helligånden før vanddåb

 

Men jeg vil gerne advare dig mod falsk praksis, der findes i pernicious sekter i dag. I mange af disse sataniske kirker kaldes fejlagtigt pinsedagen kirker, de distribuerer det, de kalder dåb i den "hellige ånd". De initierer de troende for hekseri ved at lære dem at tale satans tunger. Og når disse mennesker begynder at tale disse Satans sprog, får de at vide, at de er døbt med "helligånden". Derfor møder vi tusinder af hærde mennesker i dag, som taler i tunger, og som tror at de bliver døbt med Helligånden, mens ingen af dem nogensinde er blevet døbt i vand.

 

Bemærk, at elskede, hvad Gud gjorde i tilfælde af Cornelius og brødrene i Apostlenes Gerninger 10:44-47, kan han stadig gøre det i dag. Vi kan ikke blive overrasket over at se nogle Guds børn, der har det privilegium at blive døbt med Helligånden før vanddåb. Men disse tilfælde er ikke meget hyppige. Og for dem, der modtager Helligåndens dåb uden endnu at blive døbt i vandet, når det er den sande dåb af Helligånden, som de har modtaget, skubber Guds ånd i dem dem til hurtigt at søge vand dåb.

 

Så hvis du møder mennesker, som hævder at være døbt i Helligånden, som taler i tunger, og som i al den tid aldrig er blevet døbt i vand, men som tror, at de er frelst, så fortæl dem, at det er Satan, der bruger dem, og ikke Gud. Fortæl dem det er dæmoner, der taler gennem dem, ikke Helligånden. Og hvis du møder folk, der taler i Tunger, men nægter at blive døbt i vand, skal du bare vide, at de er dæmoner.

 

2.6- Skal ethvert Guds barn nødvendigvis modtage Helligåndens Dåb?

 

For at besvare dette spørgsmål vil vi undersøge, udover de allerede citerede passager, det er Matthæus 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, Johannes 1:33, Lukas 11:13 og Apostlenes Gerninger 1:5, andre passager som Markus 16:17, Apostlenes Gerninger 2:38 og Apostlenes Gerninger 15:8.

 

Markus 16:17 "Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger."

 

Apostlenes Gerninger 2:38 "Men Peter sagde til dem: Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe på Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle få den Helligånds Gave."

 

Disse tekster viser, at Guds løfte om dåben i Helligånden er for alle hans børn, ikke kun for nogle af dem. I Markus 16:17 er løftet om at tale nye tunger lavet til alle dem, der vil tro på Jesus, og ikke for nogle få. Apostlenes Gerninger 15:8 fortæller os, at "Og Gud, som kender Hjerterne, gav dem Vidnesbyrd ved at give dem den Helligånd lige så vel som os". Hvis Gud giver Helligåndens dåb til alle, der spørger ham, herunder dem, der ikke tilhører ham, er det ikke hans sande børn, at han ikke vil give det. Husk derfor, at hvert sande Guds barn skal døbes med Helligånden og tale i tunger.

 

2.7- Hvordan modtager vi Helligåndens dåb?

 

Passagerne fra Apostelenes Gerninger 2:1-4 nedenfor og af Apostelenes Gerninger 10:44, som allerede er citeret, viser os, at vi kan modtage Helligåndens dåb uden menneskelig indgriben.

 

Apostelenes Gerninger 2:1-4 "Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede. 2Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd som af et fremfarende vældigt Vejr og fyldte hele Huset, hvor de sade. 3Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. 4Og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de begyndte at tale i andre Tungemål, efter hvad Ånden gav dem at udsige."

 

Apostlenes Gerninger 8:14-17 og 19:6 viser os, at man kan modtage den samme dåb ved håndspålæggelse.

 

Apostlenes Gerninger 8:14-17 "Men da Apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds Ord, sendte de Peter og Johannes til dem, 15og da disse vare komne derned, bade de for dem om, at de måtte få den Helligånd; 16thi den var endnu ikke falden på nogen af dem, men de vare blot døbte til den Herres Jesu Navn. 17Da lagde de Hænderne på dem, og de fik den Helligånd."

 

Apostlenes Gerninger 19:6 "Og da Paulus lagde Hænderne på dem, kom den Helligånd over dem, og de talte i Tunger og profeterede." Alt afhænger hovedsagelig af beredskabet, dispositionen til hver enkelt hjertes.

 

2.8- Er der forskel på at have Helligånden og blive døbt i Helligånden?

 

Det er værd at minde om, at der er forskel på at have Helligånden og blive døbt med Helligånden. Hver gang en person inviterer Jesus Kristus ind i sit liv med et ærligt hjerte, kommer Herren Jesus straks gennem sin hellige ånd for at dvæle i den person. Fra da af har denne person Helligånden, men er endnu ikke døbt i Helligånden.

 

Sagen om Apollos i Apostelenes Gerninger 18:24-25 bekræfter dette: "24Men en Jøde ved Navn Apollos, født i Aleksandria, en veltalende Mand, som var stærk i Skrifterne, kom til Efesus. 25Denne var undervist om Herrens Vej, og brændende i Ånden talte og lærte han grundigt om Jesus, skønt han kun kendte Johannes's Dåb."

 

Vi ser, at han underviste præcist i Guds ord, selv om han kun kendte Johannes ' dåb, nemlig at han kun blev døbt i vandet. Derfor blev han ikke døbt i Helligånden endnu. Hvis han præcist kunne undervise i Guds ord, viser det os, at det var Helligånden i ham, der gjorde dette arbejde. Han havde allerede Helligånden, men han var endnu ikke døbt med Helligånden.

 

Nogle uvidende folk siger, at det var pinsedagen dag, at disciplene fik Helligånden. Gør ikke denne fejl. Disciplene blev døbt med Helligånden på pinsedagen -dagen (Apostelenes Gerninger 2:1-4), Men de havde allerede Helligånden. De modtog Helligånden, da Herren åndede han på dem. Det er det vi ser i Johannes 20:19-23. "... 22Og da han havde sagt dette, åndede han på dem, og han siger til dem: Modtager den Helligånd! ..."

 

2.9- Hvorfor Helligåndens dåb?

 

Vi har lige set med Apollos tilfælde i Apostelenes Gerninger 18:24-25, at selv uden at blive døbt med Helligånden, kan et sandt Guds barn forstå præcis Guds ord og kan endda underviste det. Men det er stadig begrænset. Hvis Helligåndens dåb ikke var nødvendig for vores åndelige liv, ville Gud ikke have lovet os det. Herren ved, at uden denne dåb vil vi ikke have Helligåndens kraft til at hjælpe os med at klare de forskellige kampe, der venter os på vores vej. Herren ved også, at uden den kraft, vi får med Helligåndens dåb, vil vi ikke være i stand til at modstå djævelen. Det er derfor, Herren havde instrueret sine disciple i Apostlenes Bog 1:4-5, ikke at forlade Jerusalem, men snarere at vente på Helligåndens kraft. Det er også af denne grund, at Aquila og Priscilla i Apostlenes Gerninger 18:26 tog Apollos med dem og forklarede ham Guds vej mere præcist.

 

Disciplene fulgte Herrens anbefalinger. De ventede på at modtage Helligåndens magt, før de begyndte deres ministerium. Efter pinsedagen dag, blev effekten af Helligåndens dåb på Disciplene meget synlig. De var fyldt med magt, iver, salvelse, visdom, intelligens og mod til Herrens tjeneste. Apostlene, som skælvede ved enhver trussel, var blevet fuldstændig forandrede mennesker, klædt i Helligåndens kraft. Vid derfor, mine elskede, at I ikke kan tjene Gud uden at være klædt i Helligåndens kraft. Gå ikke længere i de fælder, som dæmoner, der forsøger at lære jer det modsatte, har lagt for jer. I slutningen af denne undervisning vil jeg give jer nogle elementer til skelneevne, som kan hjælpe jer med at identificere disse Helvedesagenter.

 

2.10- Er Helligåndens dåb et bevis på frelsen?

 

Husk, elskede, at som alle andre åndelige gaver er Helligåndens dåb ikke et bevis på frelse. Med andre ord er Helligåndens dåb ikke et tegn på, at man er frelst. Gud giver åndelige gaver til mennesker, fordi han vil, og ikke nødvendigvis fordi folk elsker Ham. Så du behøver ikke at lade de åndelige gaver forføre dig på nogen måde. Vid, at du kan have en masse åndelige gaver, og gå til Helvede.

 

Hvis Gud gav åndelige gaver til menneskene, fordi de elsker ham, ville besiddelsen af en åndelig gave betyde, at den, der besidder ham, bliver frelst. Men Gud giver åndelige gaver til mænd, snarere fordi han elsker mænd. Og hver gør åndelige gaver modtaget fra Gud, hvad han ønsker. Nogle bruger de åndelige gaver, de har modtaget fra Gud, til at prise Gud, og andre bruger deres til at håne Gud. Det er det, der retfærdiggør mænds arrogance i dag. De bruger den intelligens, som Gud har givet dem, til at sammenligne sig med Gud. De er i færd med at fremstille mennesker og planter i laboratorier; de forsøger at gøre andre planeter beboelige; de er i færd med at gøre de sofistikerede våben, som de vil være i stand til at bekæmpe Gud, når den tid kommer; mv.

 

Der er derfor kun dem, der frygter Gud, som lever for Gud og efter Jesu Kristi den Sunde Doktrin, og som bruger de åndelige gaver, som Gud har givet dem, til ære for Jesus Kristus, den eneste Frelser, som vil blive frelst. Lad det være klart for alle, at Helligåndens dåb ikke er et bevis på, at man er frelst

 

2.11- Er dåben i Helligånden et bevis på, at man tilhører Gud?

 

NEJ. Det er ikke alle, der giver indtryk af at være døbt i Helligånden, der er Guds sæd. I skal vide, at lige så meget som Guds sande børn, Guds sæd, modtager Helligåndens dåb fra Jesus Kristus, lige så meget kan Guds falske børn også modtage denne dåb, når Gud uddeler den. At blive døbt i Helligånden, eller at tro at man selv er døbt i Helligånden, gør en ikke til Guds sæd. Derfor må du ikke falde i den fælde at kalde alle dem, der tilsyneladende er døbt i Helligånden, for Guds sande børn. Dåben i Helligånden er derfor ikke et bevis på, at man er Guds sæd.

 

2.12- Er det at tale i tunger et tegn på Helligåndens dåb?

 

I betragtning af vigtigheden af at tale i Tunger og i betragtning af det faktum, at det er blevet et andet våben, som Satans agenter bruger til at plage uvidende og dårligt etablerede kristne, har jeg fundet det bedre at behandle det separat på en komplet og detaljeret måde og besvare alle de spørgsmål, som kristne er vant til at stille sig selv.

 

3-Taler i Tunger

 

En kristen, der ikke taler i tunger er en åndeligt begrænset kristen, en kristen, der ikke kan føre en sand åndelig kamp. Satan elsker sådanne kristne, for de udgør ikke en stor fare for hans lejr.

 

Her er spørgsmål, som kristne regelmæssigt stiller om at tale i tunger:

 

- Hvad er at tale i tunger?

- Hvad er gaven ved mangfoldighed af sprog?

- Kan man blive døbt med Helligånden uden at tale i tunger?

- Taler i Tunger en åndelig gave undervises?

- Kan vi forstå det talte sprog?

- Skal vi forstå det talte sprog?

- Bliver at tale i tunger bedre med tiden?

- Kan tale i Tunger af et Guds barn stoppe?

 

- Kan vi tale i tunger frivilligt?

- Hvad er brugen af tale i tunger?

- Hvordan kan man praktisere at tale i tunger i forsamlingen?

- Gør det faktum at tale i tunger den, der taler, til et sandt Guds barn?

- Er der nogen falsk tale i tunger?

- Hvordan genkender man falsk tale i tunger?

 

3.1- Hvad er at tale i tunger?

 

At tale i tunger er et fremragende kampredskab, som Herren Jesus har stillet til rådighed for sine børn. Det er en meget nyttig gave både til åndelig kamp, til forbøn, til personlig opbygning og til opbygning af Kirken. Løftet om denne dyrebare gave blev givet os i Markus 16:15-18 "Og han sagde til dem: Går ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen! 16Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt. 17Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger; 18de skulle tage på Slanger, og dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; på syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes."

 

Vi lærer klart af denne passage, at Herren har givet løftet om at tale tunger til alle, der vil tro på hans navn, ikke blot nogle få mennesker. Som følge heraf er vi ikke længere nødt til at spørge os selv, om ethvert Guds barn skal tale i tunger. Må ikke falde i fælden af falske lærere, der underviser, at tale i tunger ikke er for alle troende. Disse falske lærere ikke forstå Guds ord, de twist betydningen af 1Korinterne 12:30, som siger "... mon alle tale i Tunger? ..." for at støtte deres fejl, deres afvigelse. Vid, at i 1Korinterne 12:10 og 12:28, Gud taler om den åndelige gave af mangfoldigheden af sprog, hvilket ikke har noget at gøre med løftet om at tale i tunger, som Herren har givet til alle dem, der vil tro på Ham, i Markus 16:17.

 

3.2- Åndelige gaven af mangfoldigheden af tunger

 

Den åndelige gave af mangfoldigheden af sprog er en gave, der giver dem, der modtager den, evnen til at tale forskellige sprog. Denne åndelige gave er en af dem, som Herren uddeler til hver især, som Han vil. Disse åndelige gaver er forskellige fra dem, som Herren tildeler alle sine børn uden forskel. Så du skal ikke falde i fælden med at forveksle den åndelige gave at tale i tunger med den åndelige gave af mangfoldigheden af sprog. Lad os se på de passager nedenfor:

 

1Korinterne 12:4-11 "4Der er Forskel på Nådegaver, men det er den samme Ånd; 5og der er Forskel på Tjenester, og det er den samme Herre; 6og der er Forskel på kraftige Gerninger, men det er den samme Gud, som virker alt i alle. 7Men til enhver gives Åndens Åbenbarelse til det, som er gavnligt. 8En gives der nemlig ved Ånden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Ånd; 9en anden Tro i den samme Ånd; en anden Gaver til at helbrede i den ene Ånd; 10en anden at udføre kraftige Gerninger; en anden profetisk Gave; en anden at bedømme Ånder; en anden forskellige Slags Tungetale; en anden Udlægning af Tungetale. 11Men alt dette virker den ene og samme Ånd, som uddeler til enhver især; efter som han vil."

 

1Korinterne 12:27-30 "28Men I ere Kristi Legeme, og Lemmer enhver især. 28Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede. til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale. 29Mon alle ere Apostle? mon alle ere Profeter? mon alle ere Lærere? mon alle gøre kraftige Gerninger? 30mon alle have Gaver til at helbrede? mon alle tale i Tunger? mon alle udlægge?"

 

Så forstå meget godt, at hvis Gud ikke gøre os alle apostle, hvis han ikke gøre os alle profeter, eller læger af Guds ord, hvis han ikke gøre os alle mennesker, der driver mirakler, han ikke gøre os alle mennesker som har den åndelige gave af sproglig mangfoldighed. Må dette være endeligt klart for alle Guds børn, der faldt i fælderne af de dæmoner, der underviser i, at tale i tunger ikke er for alle Guds børn. At tale det i tungemål er sandelig for alle Guds børn. Det er den åndelige gave af mangfoldigheden af sprog, der er forbeholdt kun et par brødre.

 

3.3- Kan man blive døbt med Helligånden uden at tale i tunger?

 

Svaret er NR. Vi har set ved at undersøge Markus 16:17, at løftet om at tale i nye tunger er for alle, der tror på Jesus Kristus uden undtagelse. Apostlenes Gerninger 2:4 viser os, at alle var fyldt med Helligånden og begyndte at tale i andre tunger. Apostlenes Gerninger 10:44-46 bekræfter denne undervisning. Det var på grund af at tale i tunger, at de omskårne troende vidste, at hedningerne blev døbt med Helligånden. Apostlenes Gerninger 19:6 bekræfter også det. Apostlenes Gerninger 8:16-17 bekræfter den samme undervisning. Hvordan vidste brødrene, at samaritanerne ikke blev døbt med Helligånden? Fordi de ikke havde set dette tegn, denne indikation, der beviser, at man er døbt af Helligånden, dvs at tale det i tunger. Da Peter og Johannes lagde hånd på dem, modtog de Helligånden. Hvordan vidste de, at samaritanerne endelig blev døbt med Helligånden? Fordi de så tegnet. At tale i tungemål er derfor det synlige tegn, der beviser, at man bliver døbt fra Helligånden.

 

3.4- Taler i tunger en åndelig gave undervises?

 

Især ikke! Må ikke falde i denne fælde. At tale i tunger læres ikke og kan ikke læres. Det modtages direkte fra Herren. Jeg advarer dig mod hekseri praksis. I mange pinsedagen sekter og karismatiske, de dæmon-Hyrder initiere folk til hekseri. De distribuerer ved vilje, hvad de kalder "helligånd" dåb, og de lærer folk at tale i tunger. Nogle beder folk om at åbne munden og gentage Halleluja, Halleluja, Halleluja flere gange, uden at stoppe, og det ender med at blive deres taler i tunger. Andre fortæller folk at åbne deres mund og sige AA A BB B CCC mv og for at fremskynde tempoet eller at sige ABC flere gange efter CBA flere gange ved at fremskynde tempoet, og alt dette slutter op bliver deres "tale i tunger". Ved at denne praksis er en indvielse i hekseri. Disse fremgangsmåder er inspireret af satan.

 

Mange gange har brødre spurgt mig, hvorfor i nogle grupper taler folk alle de samme tunge. Svaret er simpelt. Hvis de alle havde deres initiering til den samme hekseri, er det ikke underligt, at de alle praksis det på samme måde.

 

Alle jer Guds børn, bør du nu undersøge, hvordan du har modtaget din tale i tunger. Hvis du har været offer for en af disse, afskyelige praksis så vid, at du er blevet introduceret for hekseri. Det er ikke den Hellige Ånd, du har modtaget, det er de onde ånder. Tungen du taler er ikke af Gud. Du må angre og bede Herren om at befri dig fra de urene ånder, der bruger dig. Bed derefter og bede Herren om at døbe dig med sin Hellige Ånd og give dig den tunge, der kommer fra ham.

 

3.5- Kan vi forstå det talte sprog?

 

Svaret er Ja. Herren kan, når han vil, tillade folk at høre, hvad vi siger i tunger. Dette er, hvad vi ser i Apostlenes Gerninger 2:1-11"1Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede. 2Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd som af et fremfarende vældigt Vejr og fyldte hele Huset, hvor de sade. 3Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. 4Og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de begyndte at tale i andre Tungemål, efter hvad Ånden gav dem at udsige. 5Men der var Jøder, bosiddende i Jerusalem, gudfrygtige Mænd af alle Folkeslag under Himmelen. 6Da denne Lyd kom, strømmede Mængden sammen og blev forvirret; thi hver enkelt hørte dem tale på hans eget Mål. 7Og de forbavsedes alle og undrede sig og sagde: Se, ere ikke alle disse, som tale, Galilæere? 8Hvor kunne vi da høre dem tale, hver på vort eget Mål, hvor vi ere fødte, ..."

 

Det var her, at Jesus opfyldte dette løfte om at tale i tunger for første gang. Brødrene, efter at være blevet døbt med Helligånden, talte alle i tunger, efter hvad Ånden gav dem til at udtrykke sig. Herren, for at få sin herlighed til at skinne ud midt i mængden, der var i Jerusalem, havde tilladt tusinder af mennesker, der var der i det øjeblik, at høre tungemålene, der blev talt af disciplene. Og dette resulterede i omvendelse af næsten tre Tusinde Sjæle på den dag. Dette betyder ikke, at hver gang vi taler i tunger, har folk brug for at høre.

 

3.6- Skal vi forstå det talte sprog?

 

Svaret er NR. Når vi taler i tunger, forstår vi ikke, hvad vi siger, og ingen forstår, hvad vi siger, medmindre Herren tillader det, som i tilfældet med Apostlenes Gerninger 2:1-11 citeret ovenfor. 1Korinterne 14:2 siger til os: "Thi den; som taler i Tunger, taler ikke for Mennesker, men for Gud; thi ingen forstår det, men han taler Hemmeligheder i Ånden." Det er derfor, Herren beder os om at bede om fortolkningens gave. 1Korinterne 14:13 siger: "Derfor, den, som taler i Tunger, han bede om, at han må kunne udlægge det."

 

3.7- Bliver at tale i tunger bedre med tiden?

 

Mange brødre spørger hver gang spørgsmålet om, hvorvidt tale i tunger udvikler sig. Med andre ord, når vi taler i tunger, skal vi tale de samme ord hver gang, eller gør vores sprog "forbedres" med tiden?

 

At tale i tunger er i virkeligheden at tale på andre sprog, som du hører det. 1Korinterne 14:10 siger: "Der er i Verden, lad os sige, så og så mange Slags Sprog, og der er intet af dem, som ikke har sin Betydning". De sprog, vi taler, selv om vi ikke hører dem, er forståelige sprog, det vil sige sprog, der kan forstås. Derfor, hvis disse er rigtige sprog, kommer vores "beherskelse" af disse sprog, når vi bruger dem. 1Korinterne 14:18 siger: "Jeg takker Gud for, at jeg mere end I alle taler i Tunger."

 

3.8- Kan tale i Tunger af et Guds barn stoppe?

 

Nr. Bibelen lærer os, at Gud ikke omvender sig fra sine åndelige gaver. Hvis det er Gud, der har givet jer den åndelige gave at tale i tunger, vil han ikke trække den tilbage.

 

3.9- Kan vi tale i tunger frivilligt?

 

Mange mennesker undrer sig på grund af den falske lære over, om man frivilligt kan tale i tunger, eller om det kun er ved Ånden, at man skal tale i tunger. Du skal vide, at hvis tungetale er en gave, som Gud har givet os, kan vi bruge den, når vi vil.

 

3.10- Hvad er brugen af tale i tunger?

 

3.10.1- Åndelig gave af forbøn:

 

At tale i tungemål er en vidunderlig åndelig gave af forbøn, som Gud har givet os. I 1Tessalonikerne 5:17, beder Bibelen os om at bede uophørligt. Hvordan kan nogen bede uophørligt, hvis han kun kan bede gennem intelligens?

 

Efeserne 6:18 siger: "Idet I under al Påkaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Ånden og ere årvågne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige." Hvordan kan en kristen sætte denne lære i praksis hvis han ikke taler i tunger? Hvilken slags forbøn kan et Guds barn gøre, hvis han ikke kan bede i tunger?

 

Lad os læse 1Korinterne 14:14-15 "14Thi dersom: jeg taler i Tunger og beder, da beder. vel min Ånd, men min Forstand er uden Frugt. 15Hvad da? Jeg vil bede med Ånden, men jeg vil også bede med Forstanden; jeg vil lovsynge med Ånden, men jeg vil også lovsynge med Forstanden." Gud selv beder os om at bede i tunger og endda synge i tunger. Hvordan kan han bede os om at gøre sådanne ting, hvis vi ikke behøver at tale i tunger? Forstå endnu en gang elskede, at ethvert sande Guds barn må tale i tunger.

 

3.10.2- Åndelig gave af personlig opbyggelse

 

1Korinterne 14:4 fortæller os: "Den, som taler i Tunger, opbygger sig selv; ..." Det betyder, at det at tale i tunger er en fremragende åndelig gave af personlig opbyggelse, som Gud har givet os. Hvordan kan du foragte sådan en vigtig åndelig gave til din egen personlige opbyggelse?

 

3.10.3- Åndelig gave af opbyggelse til kirken

 

At tale i tungemål er også en åndelig gave af åndelig opbyggelse til kirken. Hver gang sproget tolkes, drager hele kirken fordel af den åndelige opbyggelse. 1Korinterne 14:4-5 "... Men den, som profeterer, opbygger en Menighed. … Den, som profeterer, er større end den, som taler i Tunger, med mindre han udlægger det, for at Menigheden kan få Opbyggelse deraf."

 

Det er ikke forgæves, at apostlene altid sørgede for, at alle Guds børn blev døbt med Helligånden. Apostelenes Gerninger 8:14-17 "14Men da Apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds Ord, sendte de Peter og Johannes til dem, 15og da disse vare komne derned, bade de for dem om, at de måtte få den Helligånd; 16thi den var endnu ikke falden på nogen af dem, men de vare blot døbte til den Herres Jesu Navn. 17Da lagde de Hænderne på dem, og de fik den Helligånd."

 

I Apostelenes Gerninger Bog 19:1-6 møder Paulus en gruppe kristne. Det første spørgsmål, han spørger dem om, er, om de allerede er døbt med Helligånden. Hvorfor gør Paulus det til en prioritet? Fordi han ved, at et sandt barn af Gud ikke kan fungere uden denne vidunderlige gave fra Gud.

 

3.11- Hvordan kan man praktisere at tale i tunger i forsamlingen?

 

1Korinterne 14:23 "Når altså den hele Menighed kommer sammen, og alle tale i Tunger, men der kommer uindviede eller vantro ind, ville de da ikke sige, at I rase?"

 

Når du besøger forsamlinger i dag, du ser en person med mikrofonen i hånden siger: "nu alle står. Lad os alle bede sammen i tungemål." Og så snart signalet er givet, ser du folk blive rastløse i forsamlingen, alle skriger i tunger, og lederen på hans side skrigende i tunger mod mikrofonen, og du føler, at du er på et centralt marked. Hvilken galskab! Og hvis de blev kaldte gale, ville nogle sige som sædvanligt, at de blev fornærmet. Alligevel er de lige blevet kaldt af navn, virkelige galninge.

 

Hvad siger Bibelen? 1Korinterne 14:26-27 "26Hvad da Brødre? Når I komme sammen, da har enhver en Lovsang, en Lære, en Åbenbaring, en Tungetale, en Udlægning; alt ske til Opbyggelse! 27Dersom nogen taler i Tunger, da være det to, eller i det højeste tre hver Gang, og den ene efter den anden, og een udlægge det!"

 

Kristne er så blinde i dag. De gør kun det modsatte af, hvad Gud har bedt dem. Da de ikke længere selv tjekker Bibelen, følger disse kristne med lukkede øjne, de blinde Hyrder, der leder dem. Derfor er de alle i hulen i dag. Min bøn er, at efter disse lære kan du komme ud af det hul, hvor du allerede er. Herren kommer snart igen, og satan har allerede lokket jer i en fælde af falsk doktrin. Derfor, mine elskede Brødre: Tilbage til den Sunde Doktrin af Jesus Kristus!

 

De få gange, hvor I bør opleve, at I alle taler i tunger på samme tid, er enten når I befinder jer i et øjeblik af åndelig krigsførelse, eller når I beder om Helligåndens dåb. For eksempel, hvis der er nye brødre, der har accepteret Herren og lige er blevet døbt i vandet, skal du bede med dem for Helligåndens dåb. I sådanne tilfælde kan du finde dig selv alle taler i sprog og på samme tid. Men alt skal ledes af Helligånden og ikke på mandens anmodning. I en sammenkomst af sande Guds børn bør to eller flere brødre ikke tale i tunger på samme tid.

 

3.12- Gør det faktum at tale i tunger den,
der taler, til et sandt Guds barn?

 

Svaret er NEJ. En person er ikke et sandt Guds barn, simpelthen fordi han taler i Tunger, og ingen bliver et sandt Guds barn ved at tale i tunger. Ved meget godt, at Guds børn taler i Tunger, og Satans børn taler også i tunger. At tale i tunger bør derfor aldrig bruges som noget element i dømmekraft til at forsøge at genkende Guds sande børn.

 

3.13- Er der nogen falsk tale i tunger?

 

Mine elskede, jeg vil gerne gøre jer opmærksom på, at der findes falske "tale i tunger", det vil sige "tale i tunger", som kommer fra satan. Som jeg allerede har forklaret ovenfor, er tungetale ikke et tegn, der beviser, at man er frelst, eller at man er et Guds barn. Satans agenter taler i tunger, og nogle gange taler de endda mere end Guds sande børn. Guds børn må bede for at kunne skelne disse "tale i tunger" af satan

 

3.14- Hvordan genkender man falsk tale i tunger?

 

Det er ved strengt at følge Herrens instruktioner, at du kan genkende satans tunger. Du forstår nu, hvorfor Herren insisterer på orden i hans hus. 1Korinterne 14:26-33 siger: "26Hvad da Brødre? Når I komme sammen, … ske til Opbyggelse! 27Dersom nogen taler i Tunger, da være det to, eller i det højeste tre hver Gang, og den ene efter den anden, og een udlægge det! 28Men dersom der ingen Udlægger er til Stede, da tie hin i Menigheden, men han tale for sig selv og for Gud! …30men dersom en anden, som sidder der, får en Åbenbarelse, da tie den første! 31Thi I kunne alle profetere, den ene efter den anden, for at alle kunne lære, og alle blive formanede, ... 33Thi Gud er ikke Forvirringens, men Fredens Gud ..."

 

De Congregational og kult modeller, du har i dag er modeller, som Satan er herre. Han glorificerer sig selv på 100%. I uorden og mangel på disciplin er det satan, der regerer. Hvis Herren giver os nåden til at studere Satans værker i forsamlingen, vil vi vende tilbage til dette emne og studere det i detaljer.

 

Sammenfattende ved, at dåben i Helligånden og tungetale ikke kan adskilles. Jeg vil ikke gerne afslutte denne undervisning uden at give dig nogle elementer af dømmekraft.

 

4- De Elementer af Dømmekraft

 

4.1- Den såkaldte kristne ikke døbt i den Hellige Ånd

 

Du skal vide, at dåben i Helligånden ikke gør nogen til et sandt barn af Gud. En person, der påstås at have været døbt i den Hellige Ånd, er ikke nødvendigvis et ægte barn af Gud, en kristen ikke-døbt i den Hellige Ånd, på trods af viden om undervisning på dåben i den Hellige Ånd, og på trods af det faktum, at Guds tjenere, har allerede bedt for ham flere gange, er et tegn på, at denne såkaldte barn af Gud, er ikke et ægte barn af Gud.

 

4.2 - De såkaldte kristne, der ikke taler i tunger

 

Vær opmærksom på, at det at tale i tunger, ikke bevise noget; det er snarere det faktum, af ikke at tale i et sprog, der viser sig noget. Dette betyder, at en person, der taler i tunger, er ikke nødvendigvis et ægte barn af Gud, så at en kristen, der ikke taler i tunger, på trods af viden om undervisning i at tale i tunger, og på trods af det faktum, at Guds tjenere, har allerede bedt for ham flere gange, ville ikke være af Gud.

 

4.3 - Den såkaldte kristne, der flygter fra dåben i den Hellige Ånd

 

Hvis du støder på nogle såkaldte kristne, der ikke er døbt i den Hellige Ånd, og gå væk fra de samlinger af bønner fremstillet for dåben i den Hellige Ånd, være klar over, at de er dæmoner. Flere af disse forførere give indtryk af, at en søgning efter den dåb af Helligånden, men hver gang, at vi arrangerer møder i bøn for dåben i den Hellige Ånd, og de bruge kneb for at omgå den bøn, og foregive at have gået glip af disse øjeblikke af bøn af en uheldig kombination af omstændigheder. Du kan endda finde, der er til stede ved møderne i bønner til dåben i den Hellige Ånd, og som, så snart den bøn varmelegeme, de flygter blankt. De er formidable troldmand på en mission midt blandt Guds Børn. Et ægte barn af Gud, ikke vige tilbage fra den Hellige Ånd, og de føler sig ikke godt tilpas uden den Hellige Ånd, og uden salvelse af den Hellige Ånd.

 

4.4 - Den såkaldte kristne, der kæmper for dåben i den Hellige Ånd

 

Nogle gange, når du starter bøn for dåben med Helligånden, der er mennesker, der føler sig utilpas, og er klar til at flygte, hvis den mulighed var givet. Når de ikke lækker, er det simpelthen fordi de sidder fast. Efter bønnen, de er som regel vred og desperat forsøger at finde et par emner, injurier eller blasfemi, for at retfærdiggøre deres holdning.

 

Nogle mennesker klager over, at de blev opfordret til at åbne munden, før de taler i tunger, som om det normalt er med lukket mund, at man taler i tunger. Når disse satans agenter ikke kan finde virkelige emner til anklager mod Gud og Guds børn, så opdigter de dem. Satans folk vil aldrig mangle emner til anklager mod os. Husk, at sådanne mennesker er satans agenter, der er på mission blandt Guds børn.

 

Der er også nogle mennesker, som siger, at de er skandaløse over at se Guds børn kæmpe den åndelige kamp i tungemål. De er meget nervøs, urolig, og giver indtryk af ikke at vide, at det at tale i tunger er bibelsk. Du vil genkende nogle af disse satans agenter. Når du organiserer øjeblikke af åndelig krigsførelse, kan de ikke holde det ud. Tilstedeværelsen af Guds ild under åndelige krigsbønnesessioner destabiliserer dem alvorligt. Disse mennesker er agenter for satan på en mission i midt i Guds folk. Disse dæmoner normalt ikke vare meget længe i Kirken. De deserterer efter kun et stykke tid, nogle gange skaber et par falske grunde, nogle gange uden grund. Du er nødt til at træde væk fra denne type dæmon, hvis du ikke ønsker at køle dig ned i din vandring med Gud. Husk, at alle sande Guds barn føler sig godt tilpas i Guds nærvær.

 

4.5- Den såkaldte Guds tjenere, som fornægter dåben i den Hellige Ånd

 

Hvis du møder såkaldte hyrder eller Guds tjenere, som benægter og bekæmper Helligåndens dåb, skal du vide, at de er satans agenter. Og de er rigtig mange i Kirken i dag. Dette nummer er dem, der siger, at dåben med den Hellig Ånd var kun for de første disciple. Fald ikke falde i den fælde af disse dæmoner, der fortæller dig, at du ikke har brug for dåben i den Hellige Ånd.

 

4.6- De såkaldte Guds tjenere, der nægter at tale i tunger

 

I møder også andre såkaldte Guds tjenere, som fortæller jer, at de er døbt med Helligånden, men som benægter at tale det i tunger. Vid, at de er dæmoner fra mørkets verden for at vende dig væk fra Guds vej. Gå bort fra dem.

 

4.7 - Den såkaldte Guds tjenere, der ikke taler i tunger

 

Til dette vil du genkende dæmonerne: Hvis du møder hyrder eller andre såkaldte tjenere af Gud, der ikke taler i tunger, og som er imod Helligåndens dåb, ved du, at de er dæmoner. Jeg lægger vægt på ordet "og", fordi vi kan møde hyrder, der ikke taler i sprog, bare fordi de ikke engang ved, at der er en taler i tunger. Siden i dag, i blindhed og fejl, kan alle blive hyrder, finder man endda hedninge, der allerede er udpeget som hyrder. I dette tilfælde kan de ikke være dæmoner, men bare hedninge, hvem skal acceptere Jesus Kristus og genoptage deres dåb om vand og derefter afstå fra den falske titel, de blev givet.

 

Men hvis du i stedet kommer på tværs af de såkaldte Guds tjenere, der ikke taler i tunger, og som ved, at der er tale i taler i tunger, og som er imod at tale i tunger, ved, at de er dæmoner. Generelt til at forføre Guds børn, disse dæmoner sige, at på Pinsedag, da disciplene talte i tunger, de mennesker, der var omkring dem, hørt dem; en måde at sige på, at hvis man taler i tunger, skal folk omkring dem automatisk høre dem, det vil sige, de skal forstå, hvad de siger. Dette er en sand sataniske argumentation, en dæmonisk forførelse, for at afskrække Guds børn, så de ikke bruger denne gave af åndelig krigsførelse, som Herren har givet dem. Disse dæmoner er uvidende om, at det ikke kun er i Apostelenes Gerninger 2, at brødre talte i tunger. I Apostelenes Gerninger 10:44-46 talte brødre i tunger. I Apostelenes Gerninger Bog 19:6 talte brødre også i tunger. Alle dem, der var omkring disciplene, havde de hørt dem tale i tunger? Derfor, mine elskede, hold dig væk fra forførere!

 

5- Konklusion

 

Elskede, som jeg påpegede dig ovenfor, kan du ikke tjene Gud uden at være klædt i Helligåndens kraft. Jeg vil også vække dit sind i forhold til åndelig kamp. Uanset om du kæmper eller sover, ved du, at Satan aktivt bekæmper dig. Du skal vågne op fra søvn og begynde at kæmpe. Når du beder i tunger, disse er store pile, som du direkte og sende ind i lejren af fjenden. Derfor ikke forhindre dig selv i at bede i tunger. Når du tilbringer en enkelt dag uden at bede i tunger, du forlader feltet fri til Satan og alle hans agenter til at operere. Jo mere du tilbringer nok tid i sprog forbøn, jo mere åndeligt stærk du er, og jo mere du vinder, og jo mere du Sejr, til fordel for Guds folk. Så vær ikke overrasket over, at dæmon hyrder fratager dig dette våben og fortæller dig, at tale i sprog ikke længere eksisterer.

 

Jeg anbefaler til kirkeledere at sikre, at de bruger tilstrækkelig tid hver dag i forbøn i tunger og de troende til at gøre det samme. Begræns ikke dig selv. Så længe Herren giver dig styrke, skal du bruge nok tid i forbøn i tunger. Jeg foretrækker ikke at anbefale dig et minimum af tid, da så snart et minimum af tid anbefales, brødrene er begrænset til dette minimum hver gang, selv når de kan gøre mere.

 

Derfor, du Guds børn, der stadig bruger din tid bag tv-skærme, konverterer den tid, du spilder, i tider med forbøn tunger og bøn, og du vil se resultatet. Halleluja!

 

Nåden være med alle dem, som elske vor Herre
Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!

 

Indbydelse

 

Kære brødre og søstre,

 

Hvis du er løbet væk fra falske kirker og vil vide, hvad du skal gøre, er her de to løsninger, der er tilgængelige for dig:

 

1- Se om omkring dig er der nogle andre Guds børn, der frygter Gud og ønsker at leve i overensstemmelse med den Sunde Doktrin. Hvis du finder nogen, er du velkommen til at slutte sig til dem.

 

2- Hvis du ikke finder en og ønsker at slutte sig til os, er vores døre åbne for dig. Det eneste, vi vil bede dig om at gøre, er først at læse alle de Lærdomme, som Herren har givet os, og som kan findes på vores hjemmeside www.mcreveil.org, for at forsikre dig om, at de er i overensstemmelse med Bibelen. Hvis du finder dem i overensstemmelse med Bibelen, og er klar til at underkaste sig Jesus Kristus, og til at leve i overensstemmelse med kravene i hans ord, vil vi byde dig velkommen med glæde.

 

Den Herres Jesu Nåde være med eder!

 

Kilde og Kontakt:

Website: https://www.mcreveil.org
https://www.mcreveil.org

Klik her for at downloade denne Bog i PDF