Brīdinājumi

 

Šī Grāmata ir bezmaksas un nekādā gadījumā nevar būt tirdzniecības avots.

 

Jūs varat brīvi kopēt šo Grāmatu savai sludināšanai, izplatīšanai vai arī Evaņģelizācijai Sociālajos Tīklos, ar nosacījumu, ka tās saturs netiek nekādā veidā pārveidots vai mainīts un kā avots tiek norādīta mcreveil.org mājas lapa.

 

Bēdas jums, alkatīgie sātana aģenti, kuri centīsies komercializēt šīs mācības un liecības!

 

Bēdas jums, sātana dēli, kas labprāt publicētu šīs mācības un liecības Sociālajos Tīklos, slēpjot tīmekļa vietnes www.mcreveil.org adresi vai viltojot to saturu!

 

Ziniet, ka jūs varat izvairīties no cilvēku tiesu sistēmas, bet jūs noteikti neizbēg no Dieva sprieduma.

 

Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības? Mateja 23:33

 

Cienījamie Lasītāji!

 

Šī Grāmata tiek regulāri atjaunināta. Mēs iesakām lejupielādēt atjaunināto versiju no www.mcreveil.org vietnes.

 

Mēs vēlamies norādīt, ka šī Mācība ir rakstīta Angļu un Franču valodā. Un, lai padarītu to pieejamu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, mēs izmantojām datoru programmatūru, lai to tulkotu citās valodās.

 

Ja konstatējat kļūdas tekstā, kas tulkots jūsu valodā, lūdzu, nevilcinieties informēt mūs, lai mēs varētu tās labot. Un, ja jūs vēlaties godināt Dievu un veicināt Dieva darbu, tulkojot Mācības savā valodā, nekautrējieties sazināties ar mums.

 

Priecīgu Lasīšanu!

 

ŪDENS KRISTIBU

(Atjaunināts 05 06 2024)


1- Ievads


Mīļotais tajā Kungā, un visi no jums, kas lasa šo mācīšana, ka miers esiet ar jums! Es svētīju Kungu, mūsu Dievu, mūsu Skolotāja un Kunga Jēzus Kristus Tēvu, kas Savā uzticībā dod man žēlastību darīt jums pieejamu šo mācību par Kristību ūdenī, ko Bībele sauc arī par Jāņa Kristību jeb grēku nožēlas Kristību.


Jāņa grāmatā 1. nodaļā Bībele mums māca, ka visi cilvēki ir Dieva radījumi, bet ne visi ir Dieva bērni. Bībele mums arī māca, ka katra cilvēka ziņā ir brīvprātīgi izvēlēties kļūt par Dieva bērnu. Un nosacījums, lai kļūtu par Dieva bērnu saskaņā ar Bībeli, ir saņemt Jēzu Kristu kā personīgo Kungu un Glābēju un ticēt Viņa Vārdam. Tas ir tas, ko lasām uz Jāņa 1:12-13 "12Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, 13Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva." Tāpēc nosacījums, lai kļūtu par Dieva bērnu, ir ikvienam sasniedzams. Katrs cilvēks, ja viņš vai viņa vēlas, var atstāt vienkāršas Dieva radības statusu un kļūt par Dieva bērnu. Viss, kas viņam ir jādara, ir jāpieņem Jēzus Kristus par savu personīgo Kungu un Glābēju.


Un, lai saņemtu Jēzu Kristu kā personīgo Kungu un Glābēju saskaņā ar Bībeli, ir jātic Viņam un kristīties. Marka 16:16 saka: "Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet, kas netic, tas taps pazudināts." Ūdens kristība ir cieši saistīta ar pestīšanu; un, ņemot vērā tās lielo nozīmi, mēs esam atraduši, ka labāk to izpētīt pēc iespējas pilnīgāk, atbildot uz visiem jautājumiem, kurus jūs bieži uzdodat sev.


2- Kas ir ūdens kristības?


2.1- Pestīšana


Pirms definēt, kas ir ūdens kristības, Parunāsim mazliet par pestīšanu. Bībele mums māca, ka radīšanas laikā Dievs brīdināja cilvēku, ka nepaklausība novedīs viņu līdz nāvei. 1.Mozus 2:16-17 "16Dievs tas Kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams: No visiem dārza kokiem tu vari pēc patikas ēst, 17Bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi." Sātans, kurš jau bija zaudējis Dieva godību viņa lepnuma un sacelšanās dēļ, bija greizsirdīgs, lai redzētu, ka cilvēks gūst labumu no šīs Dieva godības. Un sātans, kurš zināja, ka Dievs nepieļauj grēku, arī zināju, ka pietiek, lai viņš virzīt vīrieti grēkā, lai cilvēks, savukārt, tiktu noraidīts no Dieva un zaudētu savu priviliģēto vietu Dieva priekšā. Viņš noteikti lamatas cilvēkam un vadīja viņu ar viltību grēkā. Un grēks atvēra durvis uz nāvi, cilvēka dzīvē. Romiešiem 5:12 "Tā tad: kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku—nāve, un tādā kārtā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši"


Bībele mums māca, ka Dievs, pateicoties Viņa mīlestībai pret cilvēku, izvēlējās neatstāt cilvēku, nedodot viņam iespēju nožēlot grēkus. Tāpēc Viņš deva cilvēkam iespēju saņemt grēku piedošanu, lai viņš varētu tuvoties Dievam. Tā kā Dieva acīs tikai asinis var atņemt grēkus, Dievs atļāva cilvēkam upurēt dzīvniekus (3. Mozus 4), lai šo dzīvnieku asinis nosegtu viņa grēkus. Tas ir tas, ko cilvēks ir praktizējis pagātnē, ko Dievs sauca par Veco Derību. Ebrejiem 9:22 "Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas."


Dievs, lai izpaustu Savu mīlestību pret cilvēku, kuru Viņš bija izvēlējies veikt pēc Sava tēla, atkal izvēlējās padarīt pestīšanu pieejamāku cilvēkam, ļaujot vienam mūžīgam upurim aizstāt daudzos dažādos upurus, kas cilvēkam bija jānes saskaņā ar grēka veidu, ko viņš izdara, un ka viņam katru reizi bija jāatjaunojas. Lai sasniegtu šo galīgo risinājumu, Dievs ir atradis to labāk pārvērst savu dēlu, viņa vienīgais dēls, par upuri. Viņš nolēma padarīt savu vienīgo dēlu par izpirkšanas jēru. Tas ir iemesls, kāpēc Viņ sūtīja Jēzu Kristu mirt par vīriešiem grēkus, lai kļūtu par upuri visiem visu cilvēku grēkiem.


Ebrejiem 9:11-14 "11Bet Kristus, atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, ir caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, 12Ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm iegājis svētnīcā, panākdams mūžīgu pestīšanu. 13Jo, ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni, apslakot sagānītos, šķīstī miesas šķīstībai, 14Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam."


Jāņa atklāsmes 5:9 "Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām".


No tā laika cilvēkam, lai tuvotos Dievam, vairs nav jāziedo; viņam vienkārši jāpieņem šis upuris, ko Dievs jau ir devis. Šo upuri sauc par Jēzu Kristu. Līdz ar to patiesībā neviens cilvēks iet uz Elli, ka tā grēkojuši, jo upuris par cilvēku grēkiem jau ir veikts. Jāņa 19:30 saka: " Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja: Viss piepildīts. ..." Caur Jēzus Kristus, Dieva Jēra, upuri cilvēks vairs netiek uzskatīts par grēcinieku Dieva acīs. Kristus nomira pie krusta ar visiem visu cilvēku grēkiem. Jebkurš cilvēks, kurš galu galā Ellē, viņš būs tur, ne par grēku, bet par Dieva pestīšanas ieceres noraidīšanu viņa dzīvē, jo viņš atteicās no upura, ko Dievs deva viņam par saviem grēkiem. Tāpēc cilvēka glābšana nav atkarīga ne no grēku skaita, ne no izdarīto grēku veida. cilvēka glābšana ir atkarīga tikai no Jēzus Kristus upura.


Dieva acīs tas, kurš ir izdarījis vienu grēku, neatšķiras no tā, kurš ir izdarījis tūkstoš. Un tas, kurš nav izdarījis neko citu kā meli, neatšķiras no tā, kurš ir izdarījis laupīšanu vai slepkavību. Katrs grēks ir pelnījis nāvi. Tādējādi tas ir cilvēks, viņa neziņā, kurš tic, ka ir mazi grēki bez patiesām sekām Dieva priekšā un lieli grēki. Tā ir kļūda. Viens grēks, maza acīs cilvēka vai ne, ir pietiekami, lai vestu vīrieti uz Ellē. Romiešiem 6:23 " Tā tad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Kristū Jēzū, mūsu Kungā."


Tas ir iemesls, kāpēc cilvēka pestīšana nav atkarīga no tā, cik grēkiem, cilvēks apņemas, vai grēku tipu viņš apņemas, vai arī šī grēka daba. Katram grēkam, "lielam" vai "mazam", kas jāiztīra, ir vajadzīgas asinis. Tas nozīmē, ka, ja jūs veicat grēks, un jūs vēlaties redzēt šo Sin ir piedots un izdzēš Dievs, jums būs nepieciešama asins. Un vienīgā asinis, kas spēj izdzēst grēkus, ir Jēzus Kristus asinis, ko Dievs upurēja par grēku piedošanu. Tad jūs saprotat, kāpēc katra cilvēka glābšana ir atkarīga tikai no Jēzus Kristus, nevis no cita cilvēka vai cita Dieva vai pat kādas tradīcijas. Apustuļu darbi 4:12 saka: "Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem Debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana."


Neatkarīgi no Jēzus Kristus, neviens cits cilvēks nomira, lai glābtu vīriešus no saviem grēkiem. Neviens cilvēks bija iespēja mirt, lai glābtu vīriešus no saviem grēkiem, jo, lai saglabātu vīriešiem, viens vajadzīgs cilvēks, kas nekad grēkojis. Un, kā jūs pats zināt, katrs cilvēks, kura piedzimšana nāk no vīrieša un sievietes, jau ir dzimusi grēkā, un kā tāda vairs nevar apgalvot, ka izglābtu nevienu no grēka. Tik atceries ļoti labi, dārgie draugi, ka pestīšana nav nekāda sakara ar reliģijām, ka pestīšana nav nekāda sakara ar tradīcijām, un ka pestīšana nav nekāda sakara ar paražām no vīriešu. Pestīšana ir Dieva dāvana, kas brīvi tiek dota ikvienam, kurš pieņem Jēzus Kristus asiņu upurēšana, vienīgo asiņu, kas attīra un izdzēš grēkus.


Vai jūs definēt sevi kā Kristiešu, vai Musulmaņu, vai Katoļu vai Budistu, vai ateists, vai animist, jums ir jāzina, ka neviena reliģija saglabā nav neviena cita cilvēka bez Jēzus Kristus glābj, ne filozofija ietaupa, ne tradīcijas, saglabā, ne sencis ietaupa. Tas ir tikai Jēzus Kristus, kurš atdeva savu dzīvību, lai glābtu cilvēci. Jāņa 3:16 "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību."


Piederība vai nav baznīca nav svarīga, jo neviena baznīca nevar glābt. Nav svarīgi būt priestera vai mācītāja vai jebkura cita Dieva kalpa ģimenes loceklim, jo neviens cilvēks nevar glābt, un cilvēka attiecības nevar glābt. Virsraksts vairāk vai mazāk maldinošs mums ir sabiedrībā nebūs nozīmes pirms Dieva spriedumu. Intelektuālais līmenis, vairāk vai mazāk cienītais, kas mums ir, nebūs noderīgs sprieduma dienā. Jēzus Kristus ir un paliek vienīgās durvis uz paradīzi. Jāņa 10:9 saka:"Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības." Jāņa 14:6 saka: "Jēzus viņam saka: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēya, kā vien caur mani."


Kāpēc Jēzus Kristus, un nevis kāds cits? Jo Jēzus Kristus vienīgais upurēja sevi par cilvēces grēkiem. Neviens cits cilvēks, nav pat pravietis, nomira par mūsu grēkiem; un neviena sieviete, nav pat Jēzus māte, nomira par mūsu grēkiem. 1Timotejam 2:5-6 saka: "5Jo ir viens Dievs kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, 6Kas sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem. ...".


Visi šie nezinošs katoļi, kuri uzskata, ka viņi ir kristīti un pat apstiprināta, ir jāsaprot, tagad, ka viņi nekad nav zināms patieso glābēju Jēzu Kristu. Ja nāve viņus pārsteigs, viņi nonāks Ellē. Viņi darīs labāk nožēlot, kamēr tur ir vēl laiks. Ja viņi izvēlēsies pastāvēt un palikt šajā riebīgā sektā, tas ir Elles ugunī, ka viņi sapratīs, ka apstiprinājuma doktrīna, pirmās sazināšanās doktrīna un otrās sazināšanās doktrīna bija no velna.


Saskaņā ar to, ko mēs lasām Jāņa 1:12-13, Dievs deva katram cilvēkam iespēju kļūt par Dieva bērnu. Neviens nav izslēgts no pestīšanas, un nevienam nav pienākuma pieņemt Dieva brīvi doto pestīšanu. Ikvienam tas ir jāpieņem brīvi, brīvprātīgi un apzināti. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka Debesīs ieies tikai Dieva bērni. Un Debesis, tāpat kā Elle, ir mūžīgas. Tāpēc viss nebeidzas pēc nāves, kā daži cilvēki domā. Patiesībā tieši pēc nāves sākas īstā dzīve, mūžīgā dzīve.


Bībele stāsta mums Ebrejiem 9:27 "… Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa." Pēc šī sprieduma būs atdalīšana: Daži kopā ar Dievu pavadīs savu mūžību, pilnīgā laimē, un citi visu mūžību tērēs ugunī. Mateja 25:31-41, 46 "31Bet kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā, un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. 32Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā; un viņš tās šķirs, kā gans šķijr avis no āžiem, 33Un statīs avis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. 34Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: Nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. ...41Tad viņš ari sacīs tiem, kas pa kreiso roku: Hita nost no manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. ...46Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvē." Tā ir izvēle, ko jūs izdarīsit uz šīs zemes, kas noteiks, kur jūs pavadīsiet savu mūžību.


Dievs stāsta mums Jāņa 3:18 "... Kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam." Un Marka 16:16 mēs lasām: "... Bet, kas netic, tas taps pazudināts." Tādējādi visi tie, kas netic Jēzum Kristum, tiks nosodīti! Tam nav nekāda sakara ar labo vai ļauno, ko tu būtu darījis uz Zemes. Tam nav nekāda sakara ar labiem darbiem. Tam nav nekāda sakara ar jūsu reliģiju. Tas nav saistīts ar Jūsu izcelsmi, tam nav nekāda sakara ar jūsu paradumiem, un tam nav nekāda sakara ar ādas krāsu. Tikai tas, ka jūs neticat Jēzum, jūs nosoda, kaut arī jūs esat visdāsnākais cilvēks pasaulē.


2.2- Jaunais Dzimšanas


Tagad, kad pestīšanas jēdziens ir labi izskaidrots, mēģināsim redzēt, kā cilvēkam vajadzētu darīt, lai tiktu glābts. Ko Bībele saka? Marka 16:16 saka: "Kas tic un top kristīts, tas taps svēts. ..." No šī fragmenta ir skaidrs, ka, lai to glābtu, ir jātic un jātop kristītiem. Šis viens fragments parāda mums, ka Dievs ir saistījis Kristību ar pestīšanu, padarot kristību par nosacījumu ieiešanai Debesīs. Jāņa 3:1-5 saka: "... 3…Patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. 4Nikodēms saka viņam: Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? 5Jēzus abildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!" Kā mēs tikko lasījām, neviens neieies Debesīs bez ūdens un gara piedzimšanas.


2.2.1- Ko nozīmē piedzimt no Ūdens un Gara?


Kad mēs ticam Jēzum un tiek kristīti ūdenī, mēs esam dzimuši ūdens. Kungs pretī dod mums Svēto Garu, kas ir glābšanas ķīla, un Svētā Gara klātbūtne mūsos padara mūs par cilvēku, kas dzimis no Gara. Tādējādi mēs kļūstam par vietu, kur dzīvo Dieva Gars: tas ir iemesls, kāpēc Bībele saka, ka mēs esam templis Svētā gara. No šī brīža, mēs atstājam statusu personas dzimis tikai no miesas, par statusu, persona, kas, papildus tam, ka dzimis no miesas, arī bija dzimis no ūdens un garu. Tad mēs kļūstam par personu, kas dzimusi no jauna.


2.2.2- Kāpēc kristība ūdenī ir būtiska?


Varbūt jūs varat jautāt sev, kāpēc ir absolūti nepieciešams kristīties ūdenī, lai ieietu Dieva valstībā. Vienkāršākais atbilde ir šāda: Dievs gribēja to, ka veidā. Jums ir jāzina ļoti labi, Jūs cilvēks, ka jums nav tur, lai apstrīdētu ar Dievu, jūs tur paklausīt viņam. Dievs ir galvenokārt jūsu radītājs, nevis tikai raksturs, ar kuru jūs varat brīvi apstrīdēt. Tāpēc Dievs savā suverenitātē ir izvēlējies padarīt Ūdens Kristību, ko Bībele arī sauc par grēku nožēlošanu kristību, glābšanas elementu. Ja kristīšana ir tur, lai vestu mūs pie grēku nožēlošanas, un, kā bez grēku nožēlošanas, neviens nevar tikt izglābts, mēs saprotam, kāpēc ir absolūti nepieciešams kristīties ūdenī, lai tiktu izglābts, par to, kurš vēlas tikt izglābts.


2.3- Identifikācija ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos


Bībele arī iepazīstina mūs ar ūdens kristību kā identifikāciju ar Jēzus Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs apņemamies kristīties, mēs mirstam salīdzinājumā ar savu iepriekšējo dzīvi, lai tagad dzīvotu tikai Jēzus Kristus labā. Patiesībā, kad mēs esam iegremdēti kristības ūdenī, mēs esam aprakti ar Kristu, un, kad mēs iznākam no ūdens, mēs atdzīvināt ar viņu. Tas ir tas, ko mēs lasām šādās rakstvietās:


Romiešiem 6:3-4 "3Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? 4Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava Tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē."


Kolosiešiem 2:12 "Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem."


Kolosiešiem 3:1-3 "1Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. 2Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. 3Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā."


Noslēgumā, kristīties ir mirt saistībā ar grēku, kļūt par jaunu radību. 2Korintiešiem 5:17 "Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns."


2.4- Apņemšanās dzīvot Jēzus Kristus dzīvi


Jums, kas vēlaties veikt savas kristības, ir svarīgi, lai jūs saprastu, ka ūdens kristības ir ne tikai apņemšanās, bet arī solījums atteikties no savas vecās dzīves. Kristīties nozīmē piedzimt no jauna. Kad jūs tiekat kristīti, jūs apņematies sākt jaunu dzīvi, sekojot Kristus paraugam — staigājot tā, kā staigāja pats Kristus. 1Jāņa 2:6 "Kas teicas paliekam viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis." Tāpēc ūdens kristības ir solījums paklausīt Dievam un dzīvot Viņa labā Jēzū Kristū.


3- Ūdens Kristību, Jāņa Kristību un Grēku Nožēlošanas Kristību?


Vai pastāv atšķirība starp ūdens kristību, Jāņa kristību un grēku nožēlošanas kristību? Absolūti nav! Saskaņā ar Dieva Vārdu, nav atšķirības starp terminiem "ūdens kristības", "grēku nožēlošanas kristības" un "Jāņa kristības". Visi šie terminiem nozīmē to pašu.


3.1- Kāpēc termins ūdens kristības?


Vienkārši tāpēc, ka šī kristība tiek veikta ūdenī, atšķirībā no Svētā Gara kristības, kas tiek darīts Svētajā Garā.


3.2- Kāpēc termins kristības Jāņa?


Vienkārši tāpēc, ka tas bija Jāņa, kurš tika nosūtīts, lai veiktu šo kristību. Ūdens kristības ministriju Dievs uzticēja Jāņa. Tāpēc viņu sauc par Jāņa Kristītāju. Tādā pašā veidā, ko mēs saucam par ūdens kristību, Jāņa kristību, tādā pašā veidā viens var zvanīt kristības no Svētā gara, kristības Jēzus, jo tas ir Jēzus, kas kristī ar Svēto Garu.


3.3- Kāpēc termins grēku nožēlošanas kristības?


Vienkārši tāpēc, ka šī kristība nes cilvēku grēku nožēlošanai, kā Jāņa Kristītājs teica Mateja 3:11 "Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem; ..."


Tas ir dēmoni sektām, kas apgalvo, ka Jēzus Kristus ir pats Dievs tēvs, dēls un Svētais Gars. Lai aizstāvētu savu neprātu, viņi cenšas pierādīt, ka starp šiem trim terminiem būtu atšķirība. Neievērojiet šos burvjus, ja nevēlaties pavadīt savu mūžību Ellē. Tie ir cilvēki, kuri ir izvēlējušies Elli, tagad viņi pieņem darbā tos, kas tos tur pavadīs. Bēgt šos dēmonus, ja jūs lolot savu pestīšanu, vai palikt ar viņiem, ja vēlaties Elli. Jebkurā gadījumā jūs esat brīdināts!


Noslēgumā atcerieties, ka Ūdens Kristību = Jāņa kristības = Grēku nožēlošanas kristības. To apstiprina šādi fragmenti: Mateja 3:11 "Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem; ..." Lūkas 3:3 "Un viņš sāka staigāt pa visu Jardānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu." Apustuļu darbi 1:5 "Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām" Apustuļu darbi 13:24 "Priekš viņa atnākšanas Jānis visai Israēla tautai bija sludinājis grēku nožēlas kristību." Lūkas 7:29 "Un visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki, apliecināja, ka Dievs ir taisns, likdamies kristīties ar Jāņa kristibu."


4- Ko darīt pirms Ūdens Kristības?


Lai kristība ūdenī būtu derīga Dieva priekšā, ir jāievēro vairāki nosacījumi. Kas apņemas kristīties, ir ticēt un atzīties viņu grēkus.


4.1- Ticēt: Priekšnoteikums Kristībām


Bībele stāsta mums Marka 16:16 ka "Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet, kas netic, tas taps pazudināts." Tādēļ mēs saprotam, ka pirms kristīšanās mums ir jātic. Šajā līmenī ir nepieciešama neliela precizitāte. Uz Jēkaba 2:19 tas ir rakstīts: "Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb." Ticēt nenozīmē tikai atzīstot, ka pastāv Dievs, jo daudzi cilvēki šajā pasaulē darīt. Ticēt nozīmē, atzīstot, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Pieņemt viņa upuri pie krusta, tas ir, pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju un pieņemt Jēzu Kristu kā jauno meistaru ar visu iesniegumu, ka tas nozīmē. Tas ir tas, ko tas nozīmē "dot savu dzīvību Jēzum".


Turpmākie panti apstiprina, ka pirms kristīšanas vispirms ir jātic:


Apustuļu darbi 2:37-41 "37Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: Brāļi, ko lai mēs darām? 38Bet Pēteris tiem atbildēja: At-griezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.41Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu."


Apustuļu darbi 8:12 "Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristāties, vīrieši un sievietes."


Apustuļu darbi 8:13 "Sīmanis pats ari kļuva ticīgs un, kristīts, pastāvīgi turējās pie Filipa..."


Apustuļu darbi 8:36-38 "36Pa ceļu braukdami, viņi nonāca pie kāda ūdens, un galminieks sacīja: Lūk, ūdens! kas mani kavē kristīties? 37Bet Filips sacīja: Ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja: Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. 38Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galminieks, nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja."


Apustuļu darbi 16:31-34 "31Viņi atbildēja: Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. 32Un viņi runāja Dieva vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā. 33Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts, pats un visi viņa piederīgie. 34Viņš tos veda savā namā, sēdināja pie galda un priecājās ar visu savu namu, ka ticēja Dievam."


Apustuļu darbi 18:8 "Bet Krisps, sinagogas priekšnieks, ticēja tam Kungam ar visu savu namu; un daudz korintiešu, viņu dzirdēdami, ticēja un tika kristīti."


4.2- Grēku atzīšana: Priekšnoteikums Kristībām


Kurš tic Jēzum Kristum, jāatzīst viņa grēki; un grēku atzīšanās jāveic pirms iegremdēšanas kristības ūdenī, kā mēs lasām šādās rakstvietās:


Mateja 3:5-6 "5Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja un viss Jardānas apgabals. 6Un tika viņa kristīti Jardānas upē, izsūdzēdami savus grēkus."


Marka 1:5 "Un pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un visi Jeruzālemes ļaudis; un tika viņa kristīti Jardānas upē, izsūdzēdami savus grēkus."

Tagad, kad ir skaidrs, ka atzīšanās ir būtisks priekšnoteikums ūdens kristībām, var jautāt, kā tiek veikta grēku atzīšana.


4.2.1- Kā atzīties viņa grēkos?


Salamana Pamācības 28:13 "Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpel-nīsies žēlastību." Ja jūs vēlaties būt piedots un saglabāts, jums ir jāatzīst visi jūsu grēki godīgi un patiesi, ar stingru apņemšanos atteikties no tiem par labu.


Ir svarīgi atcerēties, ka grēku atzīšanās nevar būt veikta sirdī vai zemā balsī vai kaklā. Grēku atzīšanās ir jādara skaļi, pirms Dieva kalps, kas baptizē jūs. Mateja 3:5-6 "5Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja un viss Jardānas apgabals. 6Un tika viņa kristīti Jardānas upē, izsūdzēdami savus grēkus "


Mazs brīdinājums: Neietilpst slazdā viltus mācītājiem, kas liek jums stāvēt pirms pūļa cilvēku, lai atzītu savus grēkus. Tas nav pirms daudziem cilvēkiem, ne pirms jebkuras asamblejas, ka jums ir jāatzīstas savus grēkus. Grēku atzīšana skaļi nenozīmē grēku atzīšanu visas baznīcas priekšā.


Visbeidzot, atcerieties, ka katrs atzīšanās jāizdara skaļi; vai tas ir atzīties savus grēkus, kad esat grēkojis, vai atzīties Jēzu Kristu, tas ir, pieņemt Jēzu Kristu kā Kungu, kā Glābējs, un kā Dievs. Romiešiem 10:9-10 "9Jo, ja to ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. 10Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību—pestīšana."


4.2.2- Kādi grēki ir absolūti jāatzīstas?


Ziniet, ka pēc kristīšanas ūdenī parasti vajadzētu ne tikai iegūt pestīšanu Jēzū Kristū, tas ir, mūžīgajā dzīvē, bet arī iegūt atbrīvošanu no katra nešķīstā gara un saiknes ar tumsas pasauli. Šim nolūkam ir nepieciešama godīga un patiesa visu grēku atzīšana. Lai labāk izprastu šo tēmu, lūdzu, izlasiet mācību par "Atbrīvošana no nešķīstiem gariem", kuru jūs atradīsiet vietnē https://www.mcreveil.org.


Pat ja kopumā mēs varam godprātīgi aizmirst dažus pagātnē izdarītus grēkus, it īpaši tālā pagātnē, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst grēku izsūdzēšana, kas dod lielu piekļuvi sātanam mūsu dzīvē. Starp tiem grēkiem, kas noteikti jāatzīst, ir:


- Burvība visās tās formās (maģija, okultisms, sektas, homoseksualitāte);
- Slepkavības (tostarp brīvprātīgie aborti), pašnāvības mēģinājumi, slepkavības mēģinājumi (tostarp abortu mēģinājumi);
- Seksuālie grēki (laulības pārkāpšana, netiklība, Masturbācija, visas citas netiklības formas);
- Izvarošana, zādzība, naids, aizvainojums, piedošanas atteikums, restitūcijas atteikums un ļaunums.


Visi šie grēki paver plašas durvis dēmoniem un dod sātanam lielu piekļuvi mūsu dzīvei. Tas ir iemesls, kāpēc ir absolūti nepieciešams atzīt tos pirms viņa kristības. Ja dažiem no šiem grēkiem ir nepieciešama tikai atzīšanās, citi, papildus atzīšanai, prasa atlīdzību. Tas attiecas uz restitūcijas jēdzienu. Jums arī jālūdz Dievam piedošana par jūsu senču grēkiem, lai atbrīvotos no iedzimtības obligācijām.


Maģija visās tās formās ietver aktīvu maģija, pasīvā maģija, un viss, kas saistīts ar maģija. Es domāju ar aktīvu maģija, ļoti praksi maģija, un visas iniciācijas formas, lai maģija, konsultējoties ar mirušajiem, joga un citas tehnikas meditācijas un relaksācijas. Pasīvā maģija, no otras puses, ietver visu veidu netiešu praksi maģija, piemēram, apmeklējot marabouts, konsultējot soothsayers un citi gaišreģi, konsultācijas ar gaišreģi, tā ka mirušie var runāt, lasīšana horoskopus, numeroloģija, prognozējot nākotni ar kartēm, praktizē cīņas mākslas, utt. Ja jūs vēlaties zināt, kā jāatzīstas maģija, par to ir mācība tīmekļa vietnē https://www.mcreveil.org. šīs mācības nosaukums ir: "Kā atstāt sātana nometni".


Visu veidu burvība, maģija un okultisms, ielieciet tos, kas tos praktizē tiešā saskarē ar okultisko pasauli, un, vai mums tas patīk vai nē, radiet līgumus ar tumšo pasauli. Lai šīs derības kristīšanas laikā tiktu pārkāptas, ir jābūt godīgai grēku nožēlošanai un atzīšanai. Diemžēl vairumā gadījumu nepatiesību gars pārliecina tos, kuri vēlas kristīties, klusēt par dažiem aspektiem, jo īpaši maģija, vai arī palikt neskaidri un neprecīzi viņu atzīšana; tas ir tas, kas bloķē viņu atbrīvošana no nešķīstiem gariem.


Patiešām, izvēloties neatzīt savu burvību, viņi ļauj sātanam saglabāt visas savas tiesības pār viņiem. Jo tas, kurš praktizē burvestību, nevar cerēt, ka Dievs viņam piedos un ka Dievs viņu atbrīvos, ja viņš nepadara godīgu un pilnīgu grēku nožēlošanu. Ja viņš izdara grēku nožēlošanas līdzību vai, ja viņš atzīst dažus viņa darbus, slēpjot citus, vai arī, ja viņš atzīst savas darbības izplūdušā un aizsegtā veidā, tas ir, ar viltību, tas ir laika izšķiešana. Apustuļu darbi 19:18-19 "18Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus. 19Un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā; to vērtību noteica un saskaitīja piecdesmit tūkstoš sudraba gabalu."


Kā mēs redzējām iepriekš, ūdens kristības patiesībā ir apņemšanās staigāt ar Jēzu Kristu. Apņemšanās padarīt Jēzu Kristu par viņa kapteini. Tiklīdz kāds vēlas uzņemties šo apņemšanos, vispirms un obligāti jāatbrīvo sevi no iepriekšējām saistībām, kas uzņemtas ar sātanu un tumsas pasauli, jo, kā mēs lasām Mateja 6:24 "Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetis…"


Attiecībā uz grēkiem, kuriem nepieciešama atlīdzība, es iesaku mācību ar nosaukumu "Restitūcija", kas detalizēti izskaidro šo tēmu. Jūs atradīsiet to mājas lapā www.mcreveil.org.


5- Kā vajadzētu veikt Ūdens Kristību?


Mums nav nepieciešams tik daudz, lai izmantotu vārdnīcu vai meklēt izcelsmi vārdiem, lai saprastu, kas ūdens kristības ir un kā tas būtu jādara. Tas Kungs mums ir saudzis nevajadzīgu izpēti, ļaujot viņa vārdam runāt pats par sevi; mums ir tikai rūpīgi izpētīt Bībeli, un mēs sapratīs, bez neskaidrības, viss, ko mēs gribam saprast. Bībele satur savu vārdnīcu. Patiesībā labākais Bībeles vārdnīca joprojām ir Bībele. Lai zinātu, kā darīt ūdens kristības, vienkāršu lasīšanu, bez vajadzības interpretēt, no daži Bībeles panti ir pietiekam.


Mateja 3:5-6 saka: "5Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja, un viss Jordānas apgabals 6un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus."


Mateja 3:16 saka: "Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. ..."


Apustuļu darbi 8:38-39 saka: "38Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galminieks, nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. 39Kad tie no ūdens bija izkāpuši, Tā Kunga Gars Filipu aizrāva, un galminieks viņu vairs neredzēja; viņš līksms ceļoja tālāk."


Kolosiešiem 2:12 "kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem."


Romiešiem 6:3-4 "3Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? 4Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē."


Šie daži panti ļauj mums bez grūtībām saprast, ka kristība tiek veikta ūdenī, un ne ārpus ūdens. Un pat ja mēs izmantotu vārda kristības etimoloģiju, mums nebūtu nekādu problēmu saprast, kā ūdens kristības būtu jādara. Termins kristības nāk no grieķu "baptizein", kas nozīmē ienirt šķidrumā, iegremdēt.


Ko jūs tikko esat izlasījis, parādīs jums saprast, dārgie brāļi un dārgie draugi, ka nav daudz veidu, kā padarīt ūdens kristības. Ir tikai viens veids, caur iegremdēšanu. Tā ejiet un palūdziet visiem tiem Elles aģentiem, kuri dažus pilienus ūdens uzlika cilvēku galvām kā kristības, pateikt, no kurienes nāk viņu kristības doktrīna. Atcerieties, ka šie ūdens pilieni, ka šie dēmoni likts uz jūsu galvām, ir lāsti, ka tie pour pār jums, tajā pašā laikā tie maģija praksi pret jums turēt jums ar sātana obligācijās un saistošs jums Ellē. Ja jūsu pestīšana jums ir dārga, aizbēdziet no visiem tiem sātanisks sektām, kas izvirzīti daži pilieni ūdens uz cilvēku galvām, kā kristību. Vai jums paliek šajās pretīgs sektām caur stūrgalvību vai ka jūs iznākt, neietilpst īpaši vērā slazdā, ņemot tos pilienus lāstu esat saņēmis uz galvas, kā kristības. Tas nekad nav bijis kristības, un tas nekad netiks uzskatīts par kristību. Jums ir nepieciešama reālā kristības lai būtu pestīšana.


Lasīt un meditēt par šo fragmentu no Jāņa 3:22-23, kas saka: "22Pēc tam Jēzus un Viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē. Tur Viņš ar tiem kādu laiku uzkavējās un kristīja. 23Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salimas, jo tur bija daudz ūdens; un ļaudis gāja un likās kristīties." Ja kristība sastāvēja no dažu pilienu ūdens ievietošanas cilvēku galvās, pastāstiet man, kāpēc Jānis Kristītājs kristībām meklēja tikai vietas, kur ir daudz ūdens. Kāpēc viņš ne tikai staigāt apkārt ar nelielu ūdens piepildīta pudeli, ja viņš vienkārši bija apkaisīt cilvēku galvas ar dažiem pilieniem ūdens? Tātad pieturas seducing sevi. Mācīšana ir skaidri katram no jums no šī brīža. Neviens no jums, kas uzstāt uz uzturas sātanisks sektām, kas darīt to, ko sauc par "kristība ar apkaisīt", būs nekādi attaisnojumi. Dievs ir izvēlējies atklāt sevi jums caur šo mācīšanu. Tātad jūs vairs nezinošs. Ziniet, ka šī mācīšanu ir tur, vai nu lai saglabātu jums vai nosodīt jums.


6- Kur būtu jāveic Ūdens Kristību?


Tagad, kad mēs zinām, kā ūdens kristības ir jādara, mēs varam viegli atbildēt uz jautājumu: "Kur?" Ūdens kristības būtu jādara visur, kur ir pietiekami daudz ūdens iegremdēšanai. Tas var būt ūdens kurss, upe, Ja to atrodat tuvumā, vai baseins tiem, kam tas ir, vai pat vanna tiem, kam ir tikai šī. Vai nav apjucis ar šiem sātans aģenti, kas pateiks, ka ūdens kristības ir jādara, ko viņi sauc par "tekoša ūdens".


Esmu satikusi sātanisks sektām, kas ir pārveidojis to, ko viņi sauc par "tekoša ūdens" uz vienīgo nosacījumu apstiprināšanu kristības. Un šī iemesla dēļ, dažās pilsētās un dažās valstīs, šie dēmoni turēt cilvēkus mēnešus bez kristībām, meklējot savu "tekoša ūdens". Eiropā un valstīs, kas pazīst ziemu, viņi savāc visus kristības kandidātus, lai gaidītu, līdz ierodas vasara. Un pat vasarā viņiem vēl ir jāatrod slavenais "tekošais ūdens". Kad šie sātana aģenti dara šīs neprātība, jums rodas iespaids, ka viņi ir nezinoši, bet viņi ļoti labi zina, ko viņi vēlas. Tas ir lamatas viņi noteikti cilvēkiem, lai viņiem nebūtu piekļuves pestīšanai. Esi uzmanīgs nedrīkst nonākt viņu slazdiem. Kas nepieciešams ūdens kristībām, ir pietiekami daudz ūdens iegremdēšanai. To apstiprina Jāņa 3:23 dzejolis, ko mēs tikko lasījām un ko mēs varam lasīt vēlreiz: "Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salimas, jo tur bija daudz ūdens; un ļaudis gāja un likās kristīties."


7- Kad būtu Ūdens Kristības notiek?


Tiklīdz mēs saprotam kristības nozīmi, jautājums "kad?" kļūst bezjēdzīgi. Bet, tā kā pasaule ar savu teoloģiju jau ir pametusi Dievu, mēs esam spiesti izskaidrot, kas ir ļoti vienkārši saprotams.


Kad mums vajadzētu ir kristīties? Jo pagājušo Marka 16:16, Jēzus stāsta mums, ka "Kas tic un top kristīts, tas taps svēts" Tas nozīmē, ka, lai varētu saukt saglabāts, jums ir ticēt un kristīties. Tādēļ kristīšana ir jāveic nekavējoties, tiklīdz mēs pieņemam Jēzu Kristu. Jāņa 1:12 atgādina mums, ka mēs visi radījumi Dieva, bet ne visi Dieva bērni, un ikviens var izvēlēties kļūt par Dieva bērnu, Saņemot Jēzu Kristu un ticot viņa vārdam. Jāņa 3:3 saka: "… ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības." Un Jēzus norāda Jāņa 3:5 ka ir nepieciešams piedzimt no ūdens un Gara, lai iekļūtu Dieva valstībā. Un, ja mēs nepieciešams piedzimt no ūdens un Gara, lai iekļūtu Dieva valstībā, tam vajadzētu būt pirmajai no lietām, kas jāpaveic.


Mateja 3:6 saka, ka cilvēki nāca, atzina savus grēkus un tika kristīti Jordānas upē; bez kavēšanās, bez kristības skolas, bez apmācības par kristību.


Apustuļu darbi 2:37-41 "37Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: Brāļi, ko lai mēs darām? 38Bet Pēteris tiem atbildēja: At-griezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu…41Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu." Dieva Vārds stāsta mums labi "tanī dienā", nevis vienu dienu pēc, nevis trīs mēnešus pēc kristību kursiem, ne pat sešus mēnešus pēc jebkādas apmācības.


Apustuļu darbi 8:12 "Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristāties, vīrieši un sievietes."


Apustuļu darbi 8:26-39 "… 35Filips, ar šo rakstu vietu iesākdams, viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. 36Pa ceļu braukdami, viņi nonāca pie kāda ūdens, un galminieks sacīja: Lūk, ūdens! kas mani kavē kristīties? 37Bet Filips sacīja: Ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja: Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. 38Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galminieks, nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. 39Kad tie no ūdens bija izkāpuši, tā Kunga Gars Filipu aizrāva, un galminieks viņu vairs neredzēja; viņš līksms ceļoja tālāk."


Filips varēja lūgt Etiopijas einuhs iet un atgriezties divas nedēļas vēlāk, kā daži nezinošs sludinātāji darīt šodien. Viņš, varēja, baidījās no šī lieliskā Candace ministra, jo daži korumpēti sludinātāji šodien dara. viņš varētu meklēt dažus viltus attaisnojumus, kā mēs atrast šodien, viņš varētu paaugstināt, piemēram, problēmu rezerves drēbes; viņš varētu arī uzlikt dažas nedēļas kristību klasēm, kā dumjš do mūsdienās. Bet Bībele mums saka, ka Filips piederēja Dievam, un šim nolūkam viņš varēja tikai īstenot Dieva vārdu praksē, neradot citas pasaulīgas metodes un neizdarot teoloģijas teorijas, kas ir tikai sātaniskās teorijas.


Apustuļu darbi 9:17-18 "17Ananija aizgāja un nonāca tanī namā un, viņam rokas uzlicis, sacīja: Brāli Saul, Kungs Jēzus, kas tev parā-dījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns Svēta Gara. 18Tūdaļ no viņa acīm nokrita kā zvīņas, viņš atkal redzēja un uzcēlies tika kristīts."


Ja Ananija bija veida apustulis vai evaņģēlists vai mācītājs šīs paaudzes, viņš būtu nepieciešams Saul veikt vismaz sešus mēnešus kristību klase un novērošanu, lai redzētu, vai viņa konversija bija reāla. Viņš bija teikt ka, kādam, piemēram, Saul, kas bija ieguldījumu nogalināšanu kristiešu, viņš nevarēja riskēt ar kristīšanos viņam bez pārliecības, ka viņš ir patiesi pievērsti.


Apustuļu darbi 10:44-48 "… 47Kas gan varētu liegt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši Svēto Garu tāpat kā mēs? 48Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā. ..."


Apustuļu darbi 16:14-15 "14Klausījās arī kāda dievbijīga sieviete, vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā; viņai tas Kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. 15Bet kad viņa un viņas nams bija kristīti…"


Apustuļu darbi 16:25-33 "25Ap pusnakti Pāvils un Sīļa, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās … 32Un viņi runāja Dieva vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā. 33Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts, pats un visi viņa piederīgie."


Šodienas neredzīgajiem skolotājiem pavadīt laiku pārraida cilvēka teorijas viņi ir iemācījušies negantībām viņi sauc Bībeles institūti.


Apustuļu darbi 18:8 "Bet Krisps, sinagogas priekšnieks, ticēja tam Kungam ar visu savu namu; un daudz korintiešu, viņu dzirdēdami, ticēja un tika kristīti."


Jūs neatrodat Bībelē nevienu piemēru tam, kurš atdeva Savu dzīvību Jēzum un kura mācekļi izvēlējās atlikt kristību. Visi tie, kas pieņēma Jēzu Kristu, tika kristīti nekavējoties. Tātad ziniet, ka visi šie tā sauktie Dieva kalpi, kas uzliek jums to, ko viņi sauc par "kristību kursiem", "kristību apmācību" utt. ir sātana aģenti. Viņu mācības nāk no tumsas pasaules. Es esmu pat dzirdējis dažus algots amatpersonas no baznīcām, kas ir nepareizi sauc par mācītāji saka, ka viņi dod priekšroku mācīt cilvēkiem pirms kristīdami tos, baidoties, ka reiz kristīti, šie cilvēki joprojām grēks. Cik stulba argumentācija! Šie tā sauktie mācītāji ir šeit, apstiprinot jums, ka viņi nekad nav bijuši aicināti. Par katru patieso Dieva bērns zina, ka loma ūdens kristības nav, lai novērstu mūs no grēkiem. Ūdens kristības nekad pārtraukt kāds no grēko.


No visas baznīcas vēstures jūs neatradīsiet nevienu piemēru kādam, kurš ir kristīts un kurš nekad nav izdarījis nevienu grēku. Jūs neatradīsiet nevienu piemēru par to jebkur. Iet lūgt šos burvji mācītāji, lai dotu jums vēl viens iemesls, lai attaisnotu viņiem maldināšanu. Pastāstiet viņiem, ka iemesls ir tik grotesks, ka tas nevar iet. Parasti, lai sajauktu šos sātana aģentus, es vienkārši pajautāju viņiem, ja kopš viņi ņēma viņu kristības, viņi joprojām ir izdarījuši grēks. Uz šo jautājumu viņi vienmēr ir aizvēruši muti, kā varētu sagaidīt. Visbeidzot, mīļie, atcerieties, ka, kamēr jums ir iespēja atrast pietiekami daudz ūdens iegremdēšanai, ūdens kristība jāveic nekavējoties, tiklīdz mēs pieņemam Jēzu Kristu.


8- Kādā vecumā vienu var kristīties?


Šeit ir daži elementi, kas palīdzēs jums atrisināt šo vecuma problēmu ūdens kristībām. Mums nevajadzētu normāli runāt vecuma ziņā kristīties ūdenī, mums vajadzētu drīzāk runāt ziņā brieduma prāta. Nav vecuma jānosaka kristībām. Kad mēs sapratīsim, kas ir ūdens kristības, tiem, kam ir tiesības vadīt kristību, kļūst vieglāk izlemt, kurš var tikt pieņemts kristībām un kas nevar tikt pieņemts kristībām. Mēģināsim iet caur Bībeli, lai redzētu, ko tā saka par ūdens kristību, un tiem, kas tika kristīti, un mēs vieglāk sapratīsim, kādā vecumā kādam vajadzētu tikt pieņemts ūdens kristībām.


Bībele stāsta mums Marka 16:15-16 "15Un viņš tiem sacīja: Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. 16Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet, kas netic, tas taps pazudināts."


Šis Bībeles pants vien atbild uz jautājumu par kristību vecumu ūdenī un izbeidz jebkādas domstarpības, kas saistītas ar šo tēmu. Vispirms Tas Kungs lūdz mūs sludināt labās ziņas. Tas nozīmē, ka tas, kurš vēlas kristīties, jāieklausās labās ziņās, kas sludināta. Pēc, kurš ticēs... Tas nozīmē, ka pēc klausīšanās, jums ir ticēt. Visbeidzot, un kurš tiks kristīts. Tas nozīmē vispirms klausītie labas ziņa, kas sludinātas, pēc tam jāizvēlas ticēt šīm labajām ziņām un beidzot brīvprātīgi jāpieņem kristīties. Kad Dieva vārds ir tik skaidrs, kur var šo sterili diskusiju nāk no tā ir katru reizi par vecumu ūdens kristības?


Lai gan šis viens dzejolis jau skaidri atbildēja uz mūsu jautājumu, redzēsim, ko citi Bībeles panti saka par to:


Apustuļu darbi 2:37-38 "37Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: Brāļi, ko lai mēs darām? 38Bet Pēteris tiem atbildēja: At-griezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.". Ievērojiet, ka dažās Bībeles versijās šajā pantā ir teikts, ka: "Kad viņi dzirdēja šo runu, Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis... "


Apustuļu darbi 2:41 "Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu;"


Apustuļu darbi 8:12 "Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristāties, vīrieši un sievietes."


Apustuļu darbi 8:13 " Sīmanis pats arī kļuva ticīgs un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa, ..."


Apustuļu darbi 8:36-37 "36Pa ceļu braukdami, viņi nonāca pie kāda ūdens, un galminieks sacīja: Lūk, ūdens! kas mani kavē kristīties? 37Bet Filips sacīja: Ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja: Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls."


Apustuļu darbi 10:44-48 "44Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja. 45Un ticīgie jūdi, kas Pēterim bija lidz, izbijās, ka Svēta Gara dāvana bija izlieta ari pār pagāniem, 46Jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēteris atbildēja: 47Kas gan varētu liegt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši Svēto Garu tāpat kā mēs? 48Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā..."


Apustuļu darbi 16:14-15 "14Klausījās arī kāda dievbijīga sieviete, vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā; viņai tas Kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. 15Bet kad viņa un viņas nams bija kristīti, ..."


Apustuļu darbi 16:30-33 "30Un, izvedis tos ārā, sacīja: Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? 31Viņi atbildēja: Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. 32Un viņi runāja Dieva vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā. 33Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts, pats un visi viņa piederīgie."


Apustuļu darbi 18:8 "Bet Krisps, sinagogas priekšnieks, ticēja tam Kungam ar visu savu namu; un daudz korintiešu, viņu dzirdēdami, ticēja un tika kristīti."


Kā jūs tikko lasījāt, visā Bībelē, ir tikai cilvēki, kas klausās Jēzus Kristus evaņģēliju un kuri tic Viņam un pieņem no savas brīvas gribas sevi kristīties, kas tiek kristīti. Tāpēc nekur jūs neatradīsiet tādu cilvēku kristīšanos, kuri nav nedz klausījuši evaņģēliju, nedz pieņēmuši evaņģēliju, nedz arī lūguši viņu kristīšanu no savas brīvas gribas. Ar šo, jūs skaidri saprotat, ka doktrīna katoļu sekta ir tīri sātanisks doktrīna. Tāpēc atcerieties vienreiz un visiemka tad, kad mēs jums pateikt, ka katolicisms ir lielākais sātanisks sekta šajā pasaulē, tas nav ne apvainojums, ne neslava, ne viltus apsūdzības. Katolicisms nekad nav bijis baznīca, tā ir lielākā lucifera reliģija uz Zemes. Termins "katoļu baznīca" patiesībā ir aberācija. Mums vajadzētu runāt par katoļu sektu, nevis katoļu baznīcu. Jūs labāk neveikt šo kļūdu savā runā tagad, tas maldina daudzus cilvēkus.


Noslēgumā paturiet prātā, ka visā Bībelē cilvēki tiek kristīti tikai pēc tam, kad viņi ir ticējuši Tam Kungam Jēzum. Un tas ir katrs cilvēks, kurš brīvi un labprāt piekrīt kristīties, uzklausījis labās ziņas, tas ir, glābšanas evaņģēliju un pēc tam, kad ticējis.


9- Kas var kristīt?


Norādījums iet un padarīt visas tautas mācekļus, kristīdami tos ūdenī, Mums tika dots Tas Kungs ar Mateja 28:16-20 "16Bet Viņa vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. 17Un, kad tie Viņu redzēja, tie nokrita Viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. 18Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes. 19Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."


Šī instrukcija tika dota apustuļiem. tāpēc kristīšanas uzdevums ir apustuļiem. Bet mēs zinām, ka apustuļi nevar darīt Tā Kunga darbu vienatnē. Šim nolūkam viņi apmāca citus mācekļus, kas viņi var dot svaidījumu par arī šim darbam. Tas ir arī tas, kas noticis visā baznīcas vēsturē. To sakot, izņemot apustuļus, mācekļi, kas saņem Apustuļu atļauju un svaidīšanu, var kristīt.


Jums jāzina, ka ūdens kristība nav ne banāls akts, ne miesas akts. Kristība ir garīga darbība, kas ir ļoti nozīmīga Dieva acīs. Šī iemesla dēļ nevienam Dieva bērnam nekad nevajadzētu uzņemties risku piecelties un kristīt cilvēkus bez saņemta atļauja no Baznīcas vecākie. Nekad atdarināt to, ko jūs redzat aģenti sātana darīt. Jo tie vienmēr ir animēti ar garu lepnumu, sacelšanās un pat sāncensību, tie ļauj sevi bez atļaujas patiesi vecajiem, uzsākt kristības. Jums pat ir dažas raganas sievietes, kas arī uzdrošinās kristīt cilvēkus. Jums, kas ir no Dieva, vienreiz un uz visiem laikiem atcerieties, ka neviens brālis bez baznīcas vecākie atļaujas nevar kādu novest pie kristībām, un ka neviena sieviete, saskaņā ar jebkuru ieganstu, var novest ikviens kristību. Bez tam, ja redzat sievieti, kas veic kristību, jums jāzina, ka viņa ir Ragana. Un, ja jūs redzat tā saukto Baznīca vecāko, kas dod atļauju sievietei kristīt cilvēkus, ziniet, ka tas ir dēmons. Neviens patiess Dieva bērns kārdinās Dievu tā.


10- Kādā vārdā ir nepieciešams kristīt?


Ar Mateja 28:18-20 Kungs un meistars Jēzus Kristus dod norādījumus par ūdens kristību Saviem apustuļiem šajos noteikumos: "18Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes. 19Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. 20Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam."


Lai gan Tā Kunga vēstījums, kā jūs to tikko lasījāt iepriekš, ir ļoti skaidrs, sātana aģentiem ir izdevies izveidot amalgamu ap šo tēmu, kā viņi zina, kā paveikt. Šī iemesla dēļ viņi ļaunprātīgi mēģina pierādīt, ka tas, ko jūs tikko lasījāt, drīzāk būtu līdzība, kas slēpj noslēpumu, kas vēlāk tiks atklāts apustulim Pētera. Tad viņi apgalvo, ka Tā Kunga norādījumiem Mateja 28:19 patiesībā būtu atšķirīga nozīme no dotā vēstījuma. Šis apjukums gudri izveidoja un uztur šos Elles aģenti ir beidzās radīt to, ko mūsdienās sauc par ūdens kristības formula.


Ņemot vērā šī temata nozīmīgumu un jo īpaši kaitējumu, ko šī dēmonu doktrīna rada Dieva tautu vidū, es domāju, ka vislabāk ir padarīt šo tēmu par atsevišķu mācību un pilnībā izturēties par pret to mācībā ar nosaukumu "ūdens kristības formula", kuru jūs atradīsiet vietnē www.mcreveil.org. Es ieteiktu to jums.


11- Vai mēs varam kristīties atkal?


Kā mēs jau esam pētījuši, ūdens kristības ir spēkā tikai Dieva priekšā, ja tas ir izdarīts saskaņā ar normām. Ja kāda iemesla dēļ kristības neatbilda Dieva kritērijiem, tas nav derīgs un ir jādara vēlreiz. Šeit ir daži piemēri, kurus mēs varam atrast:


11.1- Evaņģēlija Vēstījums vispār netika saprasts


Mums ir piemērs ar Apustuļu darbi 19:1-5 "1Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus, 2viņš tiem sacīja: Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja: Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir. 3Viņš jautāja: Ar kādu kristību jūs esat kristīti? Tie atbildēja: Ar Jāņa kristību. 4Bet Pāvils sacīja: Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, Jēzum. 5To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus Vārdā.".


Šeit apustulis Pāvils, vēloties pārliecināties, ka mācekļi tika kristīti no Svētā Gara, saprot, ka viņi pat nezināja par tā esamību; līdz ar to pārsteigums, ko viņš izsaka, apšaubot nosacījumus par to stāšanos Kungā: Kā viens var būt Dieva bērns un ignorēt Svētā Gara esamību? Tad apustulis Pāvils saprata, ka Šie mācekļi tika kristīti, nezinot ticības pamatus. Tāpēc viņš izskaidroja viņiem patieso Jēzus vēstījumu, un viņš tos kristīja, un lūdza par viņiem, lai viņi varētu saņemt kristīšanos no Svēto Garu.


11.2- Izvēle kristīties nebija brīvprātīga


Dievs neuzliek neko cilvēkam, tas ir tas, ko mēs atrodam visā Bībelē. Kurš tic, izvēlas brīvi kristīties. Tas, kurš netic, arī var brīvi atteikties no kristībām. Tādēļ, ja cilvēks tiek kristīts, kad viņš ir spiests to darīt, šī kristība nav derīga un ir jādara vēlreiz. Tas var būt spiediens no vecākiem, cilvēkiem ap jums, sabiedrība, uc Kristību izvēlei jābūt brīvprātīgai, brīvi izdarīšanai un bez piespiešanas.


11.3- Kristību neveica patiess Dieva kalps


Jēzus brīdināja mūs vairākas reizes pret viltus apustuļiem, ļaunajiem strādniekiem, plēsīgajiem vilkiem, nežēlīgajiem vilkiem un citiem sātana aģentiem. Un mūsdienās tie ir ļoti daudzi. Daudzi no tiem, kurus jūs saucat par apustuļiem, praviešiem, skolotājiem, mācītājiem un evaņģēlistiem, ir burvji, tumsas pasaules pārstāvji. Jums ir arī daži dēmoni, kuri neatrada nosaukumus starp nosaukumiem, kurus Dievs radījis, ir izveidoja savus nosaukumus. Daži no šiem dēmoniem sevi sauc par "dieva ģenerāļiem". Ja kristīšana tika veikta ar vienu no šiem čūskas, ir absolūti nepieciešams to ņemt atpakaļ. Tāpat, kad kristības tiek darīts ar jebkuru citu vīrieti, kurš neatbilst Dieva kritērijiem, šīs kristības nav spēkā un ir jādara vēlreiz. Un šajā konkrētajā gadījumā, tas ir nepieciešams, lai kalpam Dievs, kas atsāk šo kristību lūgties par atbrīvošanu no Christianvienu. Jo, kā tas ir rakstīts Jāņa 10:10, šiem ļaunajiem strādniekiem ir iznīcināšanas misija, viņi ir velna aģenti, kuri izmanto kristību mirkļus, lai uzsāktu jaunus pārveidotājus burvībai.


11.4- Kristība tika veikta sektā


Tas ir ne tikai tāpēc, ka jūs esat kristīti iegremdējot, ka jums jātic, ka Jūsu kristība ir derīga. Jūsu kristības derīgums ir atkarīgs arī no vides, kurā Jūs to izdarījāt. Ir daudz sātanisks sektām ar kristiešu fasādi, kas kristīt ūdenī. Bet tiek iegremdēts mistisks, viss, ko viņi dara, ir pilnīgi kontrolē sātana. "Kristības", kas veikti šajās sātanisks sektām nav kristības Dieva acīs. Tiem, kam ir žēlastība, lai izvairītos no šiem apļiem, un kas nonāk pie patiesās Dieva kristības, jāatzīst šis viltus kristības, jāatzīst viņu piederība šīm sektām un jāatzīst visas pārējās prakses, kurās viņi bija iesaistīti. Pāreja caur šīm sektām ir jāuzskata par pilnīgu punktu, kas jārisina grēku nožēlošanā. Šādu sektu piemēri ir Jehovas liecinieki, Debesu Kristietība, mormoņi, visas Vasarsvētku sektas, ko vada Jezebel raganas, ko sauc par sieviešu mācītājiem, un citas Vasarsvētku sektas, ko vada sātanisti, kuri tiek nepareizi uzskatīti par Dieva kalpiem.


11.5- Kristību izdarīja sieviete


Kā jau jūs zināt, mēs dzīvojam beigu laikos. Sātans, kurš redz savu laiku beigām ir pastiprinājusi karu. Lai cerētu uz uzvaru, viņš pavairoja savus aģentus pasaulē un nosūtīja vairākus viņa aģentus, lai vētru Baznīcu. Tādējādi mūsdienās vairāki ūdens sirēnas un citas raganas no mistisks Karaliste ir apmetušies pie galvas baznīcu, saukdami sevi par evaņģēlistiem, mācītājiem, ārsti Dieva vārda, praviešiem un pat apustuļiem. Ja jūs esat kristījis kāds no šiem vipers, jums jāzina, ka esat ievests in maģija, un jums ir nepieciešama nopietna atbrīvošana. Tā sauktā kristība, kuru jūs paņēmāt, patiesībā ir pakts, kuru jūs parakstījāt ar sātana pasauli. Tas nav kristības vispār.


Kā jūs lasāt mācībā par "Gudrības Elementi", ka kuru varat konsultēties vietnē www.mcreveil.org, visas šīs sievietes, kas sevi sauc par baznīcu vecākajiem, tas ir, kas sedz nosaukumu evaņģēlistu, mācītāju, skolotāju, praviešu un pat apustuļu tituls vai kuri vienkārši izmanto kalpošanu, kam ir pilnvaras pār vīriešiem baznīcā, ir raganas. Tie ir dēmoni, kas tiek sūtīti pasaulē, lai cīnītos pret Dievu, savaldzinātu un maldinātu pēc iespējas vairāk cilvēku. Ja jūs joprojām būtu neziņā un sekojat šādām raganām, uzskatot, ka viņi ir Dieva kalpi, nožēlojiet grēkus un ātri bēgot. Viņi nav Dieva kalpi, bet Elles aģenti. Bēgt šīs raganas, ja tu būtu neziņā. Tagad, kad jūs zināt patiesību, jums vairs nav attaisnojumu. Dievs formāli aizliedza sievietei mācīt un pārņemt varu pār vīrieti. Šis ziņojums ir skaidrs Bībelē. Neviens patiesais Dieva bērns nevar uzdrīkstēties izaicināt Dievu, kā to dara šie vipers. Viņi to dara, jo viņi ir misijā starp Dieva tautu. Tie ir tumšās pasaules sūtņi. Ja vēlaties doties uz Elli, turpiniet tos sekot. Jūs esat labi informēts!


11.6- Kristība netika veikta ar iegremdēšanu


Kā jūs saprotat no šīs mācīšanas lasīšanas, visas tā sauktās kristiešu baznīcas, kas nav kristīt ar iegremdēšanu ir sātanisks sektām, kas nav jāuzskata baznīcas nekādos apstākļos. Tas ir tāpēc, ka jums nav lasīt savu Bībeli, ka jūs domāja šīs sektām bija baznīcas. Viņi nekad nebija. Jūs to tikko sapratāt, kad atklājat, ko Bībele saka par ūdens kristību. Tāpēc jums ir ātri izkļūt no visiem šiem atkritumu spainis, un dot savu dzīvi Jēzum, kā jūs tikko izlasīju to, un lūgt patieso kristība ar iegremdēšanu Jēzus Kristus Vārdā. Kā piemērus šāda veida sātanisks sektām, jums ir katoļi, Methodists, protestantiem, Presbyterians, un visiem tiem, tā sauktais baznīcas, kas praksē to, ko viņi sauc kristības ar udens apsmidzinot. Daži ūdens pilieni, kurus jūs saņēmāt uz jūsu galvas šajās pretīgs sektās, nav kristības; tas ir faktiski incantations ka šie burvji padarīt par jums, turēt jums nebrīvē, lai jūs varētu pavadīt savu mūžību Ellē. Izkļūt no šiem rots bez vilcināšanās un nožēlojiet grēkus, lai bēgtu no Elles .


12- Vai kādam var liegt Ūdens Kristības?


Šis jautājums no pirmā acu uzmetiena šķiet pretrunīgs, ņemot vērā visu, ko mēs tikko pētījām. No vienas puses mēs nevaram teikt, ka ūdens kristīšana ir prasība ienākt Debesīs, un, no otras puses, pārdomāt iespēju noliegt šo kristību kādam. Jo, ja tas ir skaidrs, tāpat kā Bībele māca mūs, ka, lai iekļūtu Debesīs ikvienam ir ticēt un kristīties, tad liedzot kristību ūdens kādam būtu līdzvērtīgs liegt piekļuvi pestīšanu šādai personai. Vai mēs varam uzņemties šo risku? Vai mums ir, ka tiesības? Vai mums ir pilnvaras pieņemt šādus lēmumus Tā Kunga priekšā? Tas ir tas, Šie ir visi jautājumi, kurus mums ir tiesības uzdot sev, lai labāk izprastu šo tēmu un palīdzētu ikvienam to labāk izprast.


Jau, dārgie brāļi un draugi, tas ir svarīgi, lai būtu skaidrs, ka mēs nedrīkstam runāt ziņā, uzņemoties risku,vai tiesībām slēgt Debesis pirms tiem, kas vēlas tajā iekļūt, vai pat jebkurai iestādei, kas ļautu mums lai terorizēt vai iebiedēt cilvēkus, kuri vēlas dot savu dzīvību, lai Jēzus. Mēs esam Dieva kalpi, Jēzus Kristus mācekļi, animēti ar to pašu garu, kā Jēzus Kristus, mūsu mestrs, pasaules glābējs. Tāpēc ir nepieņemami, ka mēs izslēdzam no Pestīšanas tos, par kuriem Jēzus, Dieva Jērs nāca mirt. Kāpēc tad brīnīties par iespēju noliegt kādam ūdens kristību?


Kad mēs meditējam par Dieva vārdu, mēs saprotam, tas nav ka ne visi tie, kas apgalvo, ka vēlas pestīšanu Jēzum Kristum, kas patiešām vēlas to. Kaut arī daži vēlas ar visām savām sirdīm dot savu dzīvi Jēzum, lai tiktu izglābti, citi vienkārši rada iespaidu par pestīšanas vēlēšanos. Tas attaisno gan Jāņa Kristītāja, gan Jēzus Kristus reakciju cilvēkiem, kuri, šķiet, vēlas kļūt par Kristus mācekļiem. Let ' s meditē uz šādām rakstvietām:


Mateja 3:7-9 "7Bet redzēdams daudz farizeju un saduķēju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: Jūs odžu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? 8Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. 9Un neiedomājieties sacīt Mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku: Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus."


Šī Jāņa Kristītāja aukstā reakcija uz cilvēku redzi, kas lielā skaitā nonāk pie viņa kristības, atstāj mūs nedaudz sajaukt. Kā Jānis, kura uzdevums bija atvest cilvēkus uz grēku nožēlošanu, vienlaikus varēja atvairīt dažus cilvēkus, kas pie viņa ieradās?


Jāņa 8:30-31 "30Viņam tā runājot, daudzi sāka viņam ticēt. 31Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam: Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi."


Mēs arī redzam Kungu Jēzu, kurš nav entuziasms, kad viņš redz cilvēkus, kuri, šķiet, ir ticējuši viņam. Nevis kliegšana skaļi "Hallelujah", kā mēs būtu darījuši, viņš apsveic ar pārsteidzošu aukstumu, kas, šķiet, ir ļoti labas ziņas. Un, kad mēs lasām pārējo šo fragmentu, mēs saprotam Jēzus entuziasma trūkumu par to, ko mēs, mūsu izpratnes trūkuma dēļ, būtu svinējuši.


Jāņa 8:32-59 "32Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. 33Tie viņam atbildēja: Mēs esam Ābrahāma dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki: Jūs būsit brīvi? 34Jēzus viņiem atbildēja: Patiesi, patiesi, es jums saku, ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs. 35Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās; Dēls gan paliek visu mūžu. 36Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.


37Es zinu, ka jūs esat Ābrahāma dzimums. Un tomēr jūs mani meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūsu starpā nav vietas. 38Ko es pie Tēva esmu redzējis, to es runāju; arī jūs darāt, ko esat dzirdējuši no sava tēva. 39Tie viņam atbildēja: „Mūsu tēvs ir Ābrahāms. Jēzus viņiem saka: Ja jūs esat Ābrahāma bērni, darait Ābrahāma darbus! 40Bet jūs mani meklējat nokaut, mani, kas jums patiesību esmu runājis, ko es esmu dzirdējis no Dieva. To Ābrahāms nav darījis. 41Jūs darāt sava tēva darbus! Tie sacīja: Mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens tēvs, Dievs.


42Jēzus viņiem sacīja: Ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no sevis esmu nācis, bet viņš mani sūtījis. 43Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties manos vārdcs. 44Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.


45Bet man jūs neticat, tāpēc ka es runāju patiesību. 46Kupš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? 47Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. 48Jūdi viņam atbildēja: Vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir velns? 49Jēzus atbildēja: Manī nav velna, bet es dodu godu savam Tēvam. ... 52Tad jūdi viņam sacīja: Nu mēs zinām, ka tevī ir velns. ... 59Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā."


Ko jūs tikko izlasījāt, atspoguļo realitāti, ko mēs piedzīvojam katru dienu. Tie bija cilvēki, kuri apgalvoja, ka ir ticējuši Jēzum un kuri tika uzrādīti kā tādi. Dažas minūtes vēlāk viņi saka, ka Jēzum ir dēmons. Tas nozīmē, ka viņi izvēlējās ticēt kādam, kam ir dēmons. Un dažas minūtes vēlāk, viņi vēlas, lai akmens viņu. Tas nozīmē, ka viņi izvēlējās ticēt kādam, kurš ir vairāk pelnījis nomētāšanu ar akmeņiem. Vai tas nav dīvaini? Un, kā redzat, Jēzus pat nedeva viņiem iespēju ierasties pie kristībām. Kāpēc? Tāpēc, ka kristīšana viņiem nebūtu kalpojusi.


Secinājums: Pamatojoties uz gudrības elementi vai atklāsmēm, ko tas kungs mums dāvā, mēs varam tikt vadīti atteikties kristīt dažus no tiem, kas apgalvo, ka vēlas dot savu dzīvību Jēzum.


Šeit ir daži gadījumi, kas var attaisnot mūsu lēmumu noliegt kristību kādam:


1- Ja persona nevēlas saprast vēstījumu par pestīšanu un vēlas sekot Dievam saskaņā ar viņa paša filozofiju, kristīšana ir jāatsaka. Jums ir gadījums tiem, kas pateiks, ka viņi vēlas kristības, bet, ka viņi nav gatavi atmest savu slikto dzīvi.


2- Ja persona nav godīgs savā pieejā. Ir cilvēki, kas nāk uz kristībām, nevis dažādu interešu dēļ un nav virza vēlmi pestīšanu. Jums ir gadījums tiem, kas, caur kristībām, drīzāk meklē risinājumu viņu miesīgajā problēmās.


3- Ja tas ir velna aģents, kurš cenšas iecaurieties starp brāļiem, tam jābūt bloķēts. Papildus faktam, ka sātana aģentu klātbūtne asamblejā ir bīstama, pats fakts, lūdzot par viņiem ir vēl viens apdraudējums pats Dieva kalps.


Tādēļ var secināt, ka kristību var un vajadzētu atteikt, ja Dieva kalps konstatē, ka tas nav patiess gadījums grēku nožēlošana.


13- Vai Kāds var atteikties kristīties ūdenī un tikt glābts?


Atbilde nepārprotami NAV. Tie, kuriem ir iespēja kristīties un izvēlēties to nedarīt, savilinot sevi ar nepatiesu argumentāciju, neredzēs Dievu. Es aicinu jūs meditēt par šo Lūkas 7:29-30 fragmentu "29Un visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki, apliecināja, ka Dievs ir taisns, likdamies kristīties ar Jāņa kristibu. 30Tikai farizēji un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu viņu pašu labā, palikuši viņa nekristīti." Visi tie, kas noraida ūdens kristību, noraida pestīšanu. Viņi vienkārši atceļ Dieva plānu viņiem. No tiem ir tie, kas apgalvo, ka viņi jau ir tikuši kristīti un pat apstiprināt, un tie, kas apgalvo, ka viņiem vēl būs nepieciešams laiks padomāt. Atgādināsim tiem, kas apgalvo, ka viņi ir kristīti, un apstiprināja, ka apstiprināšanas teorija nāk no dēmoniem, kuri vada sātana lielo sektu. Ļaujiet mums arī atgādināt tiem, kas nepieciešams laiks, lai atspoguļotu, ka viņi vienkārši domā, lai redzētu, vai viņi pieņems Jēzu. Ļaujiet viņiem neticam uz brīdi, ka viņi jau ir devuši savu dzīvi Jēzum Kristum.


Ikviens, kuram ir iespēja kristīties ūdenī, bet izvēlas atteikt kristību, pavadīs savu mūžību Ellē. Jūs esat brīvi pieņemt šo vārdu vai noraidīt to. Kad jūs nonākat Elles ugunī, jūs sapratīsiet. Lai jūs varētu izvairīties no Elles pēc atteikšanās kristīties ūdenī, Bībelei jābūt nepatiesai; Dievam ir jāatsakās no sevis. Visiem, kas atsakās kristīties ūdenī un kas jūsu vilināšanā apgalvo, ka esat glābts, jūs varat turpināt būt spītīgs. Kad jūs nonākat Elles ugunī, dedzinot un mocot uz mūžību, Jums būs vieglāk pieņemt, ka Dieva vārds ir patiess.


14- Vai mēs varam ieiet Debesīs bez kristībām?


Tiem no jums, kas izvēlējušies Paradīzi, es jums pirms ierašanās saku, ka mēs Paradīzē tiksimies ar cilvēkiem, kuri nav kristīti ūdenī. Nebrīnies par to, jo Dievs ir taisnīgs. Ir cilvēki, kuriem kāda vai cita iemesla dēļ nav iespējas kristīties. Ņemiet piemēru par šo brāli, bijušo zagli, kurš uz krusta saņēma Jēzu. Tas Kungs nesūtīja viņu uz Elli, jo viņš netika kristīts. Viņš neatteicās kristīties, viņš vienkārši nesaņēma iespēju. Lūkas 23:39-43 "39Un viens no pakārtajiem ļaun-dariem viņu zaimoja, sacīdams. Ja tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs! 40Bet otrs to norāja un sacīja: Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā! 41Un mums gan pareizi notiek: Jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. 42Un viņš sacīja: Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā! 43Un Jēzus tam sacīja: Patiesi, es tev saku: Šodien tu būsi ar mani paradīzē."


Apsveriet gadījumu ar tiem, kuri saņem Kungu uz slimnīcas gultām un pēc tam mirst. Dievs tos neatmetīs. Viņi neatteicās no kristībām; viņi vienkārši nesaņēma iespēju to ņemt. Apsveriet arī gadījumu ar tiem, kas saņem Kungu un pieņem, ka tiek kristīti. Ja viņi mirst, pirms mēs atrodam straumi vai vietu ar pietiekami daudz ūdens, lai tos kristītu, jo tas var notikt, kungs nebūs noraidīt tos. Viņi neatteicās no kristībām, viņi pieņēma kristības, bet viņiem nebija iespējas to ņemt.


15- Vai ūdenī kristīts cilvēks var iet uz Elli?


Kā lasījām 1Korintiešiem 10:1-12, kas citēti zemāk, visi, kas tika kristīti Mozum mākoņos un jūrā, ne visi tika izglābti. Sakarā ar viņu nepaklausību Dievam, daudzi tika notriekti Dievs, un gāja bojā tuksnesī, neskatoties uz to, ka viņi visi bija kristīti Mozum. Jūs saprotat, tad, ka tas nav ūdens kristības pats, kas ietaupa. Ūdens kristības ir drīzāk apņemšanās, ko mēs darām, lai tiktu izglābti. Ja vēlaties tikt izglābts, jums ir jārespektē un jāievēro šī apņemšanās līdz galam. Un, ja kādā brīdī jūs nevēlaties šīs saistības, jūs to varat brīvi lauzt. Un, ja jūs to salauzat, negaidiet, ka atgriezīsities Debesīs. Tā patiešām ir Elle, kas jūs gaida.


Tāpat kā divas precētas personas tiek sauktas par precētām, kamēr tās uztur laulības attiecības un pēkšņi ņem šķirto vārds, ja šīs attiecības ir salauztas, tāpēc Māceklis, ja viņš atsakās no savas ticības Jēzum Kristum, vairs nav Māceklis. Ļaujiet visiem tiem, kas konsole sevi ar to, ka tie ir kristīti ar ūdeni, iegremdējot, saprot, ka viņiem Dieva vārds ir jāīsteno praksē. Es justos vainīgs, ja man nav atgādināt jums, ka ir cilvēki, Ellē, kas, uz zemes, tika kristīti ūdenī. Daži neticīgie man jautās, vai esmu bijis Ellē, lai viņus redzētu; Ja jūs esat viens no tiem, kas redz pirms pieņemšanas, turpiniet apmelot Jēzus Kristus evaņģēliju un no savas puses sitiet krustā Dieva Dēlu. Ierodoties Ellē, jūs tiksities ar saviem domubiedriem, kuri, tāpat kā jūs, tika kristīti ūdenī.


16- Kas Ūdens Kristības nav


Ja ir bijis nepieciešams izskaidrot, kas ir ūdens kristības, būs tikpat nepieciešams norādīt, kas tas nav. Ūdens kristības nav pestīšana, tas ir, ūdens kristības pati nesaglabā. Drīzāk tā ir apņemšanās tikt glābtam vai labas sirdsapziņas apņemšanās pret Dievu, kā mēs varam lasīt šādā rakstvietā 1Pētera 3:21-22 "21Tas attēlo kristību, kuŗa tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir uz Dievu vērsta laba sirdsapziņas izlūgšanās, dibinoties uz Jēzus Kristus augšāmcelšanos, 22Kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam kad viņš uzkāpis Debesis un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki.".


Ūdens kristības ir saistības, un tas, tāpat kā citas saistības, var tikt pārtrauktas jebkurā brīdī. Meditējiet 1Korintiešiem 10:1-12. "1Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, 2un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti, 3un visi baudījuši to pašu garīgo barību, 4un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. 5Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti tuksnesī. 6Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. 7Netopiet arī par elku kalpiem kā daži no tiem, kā ir rakstīts: tauta apsēdās ēst un dzert un tad piecēlās un sāka diet. 8Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši un krita vienā dienā divdesmit trīs tūkstoši. 9Nekārdināsim To Kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. 10Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāja nomaitāti. 11Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. 12Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt."


17- Vai Ūdens Kristības nav obligātas?


Lai padarītu šo mācību pēc iespējas pilnīgāku, kā paziņots ievadā, mēs esam atraduši, ka labāk nav to izbeigt, nenorādot dažus citus punktus, kurus sātana aģenti izmanto, lai atbalstītu viņu viltus mācības. Šie mācītāji dēmons, kuri apšauba nozīmi ūdens kristību, ir kā parasti mainīja nozīmi Bībeles dzejolis, lai attaisnotu savu neprātu. Jūs jau ļoti labi zināt, ka Elles aģenti izceļas mākslā mainot Bībeles pantu nozīmi, lai iegūtu tādu interpretāciju, kas var attaisnot viņu kļūdu. Tā kā Bībelē nav neviena panta, kas skaidri attaisnotu viņu muļķību, šie dēmoni vienmēr ir spiesti izkropļot Dieva vārda nozīmi, lai sasniegtu savus mērķus. Un dzejolis, uz kura viņi pieķeras, lai teiktu, ka ūdens kristīšana nebūtu obligātas, ir Pāvila paziņojums 1Korintiešiem 1:17.


1Korintiešiem 1:17 saka: "Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, …" Šie bezdievīgo maina šī Pāvila vārda nozīmi, lai apsūdzētu viņu par to, ka viņš ir trivializējis ūdens kristību. Šīm čūskām Pāvils saka, ka ūdens kristība nav tik svarīga un pat būtu nav obligātas. Es svētīju To Kungu, ka viņš ir uzcēlis savu vārdu tik brīnišķīgā veidā, ka tie, kas vēlas to interpretēt savā veidā, vienmēr tiek sajaukti. Tādēļ nevienam no tiem, kas maina Dieva vārda nozīmi, nebūs attaisnojuma Dieva priekšā. Ir ne tikai tas pats dzejolis, ka šie burvji cenšas izmantot, ir pietiekami, lai iznīcinātu savus melus, bet turklāt ir daudz citu fragmenti, kas aizver savas mutes šiem liekuļi, kā mēs demonstrēs turpmāk.


Sāksim demonstrāciju ar tādu pašu Pāvila paziņojumu, ka šie burvji uzskata, ka viņi var izmantot. No 1Korintiešiem 1:17 Pāvils saka: "Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura."


Jautājums: Kāpēc Pāvils saka, ka Kristus nesūtīja viņu kristīt? Atbilde: Jo Kristus nesūtīja viņu kristīt. Kristus sūtīja Pāvilu sludināt evaņģēliju, nevis kristīt. Pat ja, pasludinot evaņģēliju, viņam ir kristīt cilvēkus, ir skaidrs, ka viņa kalpošana nav kristība ar ūdeni. Viņš to atzīst, un mēs visi to atzīstam. Dievs nekad nesūtīja Pāvilu kristīt. Tas bija Jānis Kristītājs, kurš tika nosūtīts kristīt cilvēkus. Pāvils saka nekas jauns savā paziņojumā. Tas tikai apstiprina to, kas ir taisnība.


Jautājums: Vai Pāvils ir vienīgais, kurš atzīst, ka ūdens kristības ministrija ir Jāņa Kristītāja kalpošana? Atbilde: Nē, Pāvils nav vienīgais. Dievs tēvs viņu atpazina; Jēzus Kristus, tēva dēls, viņu atpazina; apustuļi viņu atpazina; un pat cilvēku augstie priesteri un ļaudis vecākie viņu atpazina, kā jūs varat atklāt šādos pantos:


Jāņa 1:33 "Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, man sacīja. Uz ko tu redzēsi Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir tas, kas kristīs ar Svēto Garu."


Apustuļu darbi 1:4-5 "4Un, tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. 5Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām."


Apustuļu darbi 1:21-22 "21Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu to laiku, kad Kungs Jēzus pie mums nācis un gājis, 22Sākot ar Jāņa kristību lidz tai dienai, kad viņš no mums tika uzņemts Debesīs, vienam no tiem līdz ar mums jākļūst par viņa augšāmcelšanās lieci-nieku."


Mateja 21:23-27 "23Un kad viņš ienāca dievnamā, tad, viņam tur mācot, augstie priesteri un tautas vecaji piegāja pie viņa un sacīja: Kādā varā tu to dari? Un kas tev deva tādu varu? 24Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem: Es arī gribu jums jautāt vienu lietu; ja jūs man to teiksit, tad es arī jums sacīšu, kādā varā es to daru: 25No kurienes bija Jāņa kristība? vai no Debesīm vai no cilvēkiem? Bet tie apspriedās savā starpā un sacīja: Ja mēs teiksim: no Debesīm, tad viņš mums sacīs: kāpēc tad jūs viņam neticējāt? 26Bet ja mēs sakām: no cilvēkiem, tad mums jābīstas no ļaudīm; jo visi tur viņu par pravieti. 27Un viņi atbildēja Jēzum un sacīja: Mēs nezinām. Tad viņš sacīja tiem: Tad arī es jums nesaku, kādā varā es to daru."


Kā jūs tikko lasījāt, no Dieva Tēva līdz sātana aģentiem caur Jēzu un viņa apustuļiem visi ir atzinuši, ka kristības ministrija tika uzticēta Jānim Kristītājam. Ja Pāvils būtu teicis, ka Kristus ir sūtījis viņu kristīt, viņš būtu melojis. Tāpēc tas nav ir kristīt, ka Kristus bija sūtījis Pāvilu.


Turpināsim demonstrāciju ar diviem citiem fragmentiem no Bībeles, Apustuļu darbi 19:1-5, un Marka 16:15-16. Šie dēmoni, kas apsūdz Pāvilu par trivializētu ūdens kristību un padarījuši to par kaut ko neobligātu, var tikt sajaukti tikai ar šī paša Pāvila reakciju Apustuļu darbi 19:1-5, Citēts zemāk.


"1Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus, 2Viņš tiem sacīja: Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja: Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir. 3Viņš jautāja: Ar kādu kristību jūs esat kristīti? Tie atbildēja: Ar Jāņa kristību. 4Bet Pāvils sacīja: Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, —Jēzum. 5To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā."


Kā redzat, Pāvila pirmā reakcija, kad viņš satiekas ar mācekļiem, ir uzdot viņiem jautājumu, vai viņi tiek kristīti Svētajā Garā. Pāvils viņiem nejautā, vai viņi tiek kristīti ar ūdeni. Kāpēc? Jo viņš zina, ka viņi jau ir kristīti ūdenī. Pāvils zina, ka, lai uzņemtu mācekļa vārdu, jau ir jābūt kristītiem ūdenī. Nevienu nevar uzskatīt par Jēzus Kristus mācekli, netiekot kristīts ūdenī. Ūdens kristības tāpēc nav risinājums; tas ir tas, ko Pāvils parāda šeit. Tādējādi viņš aizver muti visiem tiem sātana aģentiem, kas viņu apsūdz.


Marka 16:15-16 dit: "15Un viņš tiem sacīja: Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. 16Kas tic un top kristīts, tas taps svēts ..."


Ja kristīšana ar ūdeni bija izvēles iespēja, glābējs Jēzus nebūtu padarījuši to par nosacījumu, kas tiks izglābts. Tomēr, kā jums ir tikai lasīt, ūdens kristības patiešām ir priekšnoteikums pestīšanu. Ūdens kristības tāpēc nav risinājums; tas ir tas, ko šeit parāda Jēzus Kristus, cilvēces Glābējs. Tādējādi viņš aizver savu muti visiem tiem dēmoniem, kuri pārvērš cilvēkus prom no ūdens kristības, apgalvojot, ka kristība nav tik svarīga. Par jums visiem, kas bija notverto ar visiem šiem burvis mācītājiem, kuri māca, ka var iztikt bez ūdens kristību un ievadiet Debesis, patiesība ir mācīts jums tagad. Jums nebūs vairāk attaisnojumu. Ātri izkļūt no visiem tiem trash kannas, ka jūs nepareizi zvanīt baznīcas, kas nicināt ūdens kristības.


18- Ūdens Kristības nozīme


Lai parādītu, cik svarīga ir ūdens kristība viņam, Dievs izvēlējās padarīt pat vecās derības ļaudis iet cauri ūdens kristībām, kā mēs lasām 1Korintiešiem 10:1-2 "1Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša, un visi gājuši caur jūru, 2Un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti".


Ūdens kristības nesākās ar Jāņa, bet gan ar Mozu, kā mēs tikko lasījām. Atšķirība ir tā, ka Vecās Derības kristīšana Mozus bija kolektīva, bet Jāņa Kristītāja Jaunās Derības kristīšana ir individuāla. Citiem vārdiem sakot, Vecajā Derībā ļaudis izgāja caur kolektīvajām kristībām un Jaunajā Derībā ir caur individuālu kristīšanos, ka katram Dieva bērnam ir jānokārto. Kopš Jāņa Kristītāja, tiem, kas vēlas tikt glābti, ir individuāli jātop kristītiem ūdenī.


Tāpēc ūdens kristībām ir ļoti liela nozīme Dieva acīs, un nevienam nevajadzētu ņemt to viegli. Tie, kas domā, ka viņi var nicināt vai neņemt vērā vai trivializēt kristību ūdenī un iekļūt Debesīs, ir nepareizi. Jūs nevarat spēlēt ar kaut ko, kas ir cena Dieva acīs, un izvairīties sodu Elles. Jums jāzina, ka visi šie tā sauktie mācītāji, kas saka, ka ūdens kristība nav svarīga, ir dēmoni.. Viņu misija ir pieņemt darbā jūs par Ellē. Katrs patiesais Dieva kalps zina, ka, ja kristīšana ūdenī nebūtu svarīga, Jēzus Kristus, mūsu Meistars, nebūtu kristīts.


19- Ko darīt pēc Ūdens Kristības?


Mateja 28:19-20 saka: "19Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, 20Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis…"


Jēzus Kristus teica, lai dara par mācekļiem un māca viņus. Bet daži sātana aģenti, kuri ir tikai tāpēc, lai iebilstu pret Jēzu, kā to dara viņu saimnieks sātans, tā vietā saka, ka cilvēki vispirms ir jāmāca, pirms viņi kļūst par mācekļiem. Mans jautājums ir: "Starp Jēzu un sātana kalpiem, kas zina labāk?" Ja jūs uzskatāt, ka tas ir Jēzus, kurš zina vislabāk, ko viņš saka, nodot savu vārdu praksē. Un, ja jūs ticat, ka sātana aģenti zina vairāk nekā Jēzus, turpiniet tos ievērot. Diena nāk, kad jūs sapratīsiet.


Apustuļu darbi 2:42 saka: "Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."


Patiesi Jēzus Kristus Apustuļi ir tie, kas īsteno Jēzus Kristus Vārdu praksē. Vienā dienā viņi veica gandrīz 3000 mācekļus, kristīdami tos ūdenī, pēc tam viņi veltīja sevi, lai mācītu viņiem baidīties no Dieva un praktizēt Dieva vārdu. Sātana apustuļi, kas šodien vada Baznīcas, katru dienu dara sava meistara gribu ar nepaklausību Kristum. Viņi tur nekristīti cilvēki baznīcās par ieganstu, ka viņi māca viņiem. Un mēs neredzam labus augļus no tā sauktajām mācībām uz to cilvēku dzīvi, kuri tos klausās.


Tas, ko Dievs sagaida no mums pēc kristīšanas, ir palikt viņa mācībās un censties tos ievērot katru dienu, jo kristība nav pašmērķis. Galvenais nav teikt: "Hallelujah, es esmu kristīts!" Ikvienam, kurš vēlas ieiet Debesīs, ir jābūt neatlaidīgam līdz galam.


Mateja 10:22 stāsta mums: "Un jūs būsit visu ienīsti mana vārda dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts."


Tāpēc neietilpst slazdā, uzskatot, ka "saglabāts tiek saglabāts", kā saka daži seducers, kuri paļaujas uz Marka 16:16 lai padarīt jūs uzskatāt, ka pēc kristīšanas jūsu pestīšana ir garantēta. Es vēlētos jums atgādināt, ka tagad ir Ellē daudzi no tiem, kas savā mūžā tika kristīti ūdenī. Esi uzmanīgs!


Ebrejiem 10:35-36 saka: "35Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! 36Jo jums vajaga pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu."


Šis fragments vēl vairāk apstiprina faktu, ka mums ir jāturpina līdz galam, Lai iegūtu Dieva pestīšanu.


1Timotejam 6:12 "Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā."


Šajā fragmentā mēs redzam, kā Dievs lūdz mācītājam Timotejam satver mūžīgo dzīvību, veids, kā pateikt, ka, ja viņš to labi neturēs, viņš to zaudēs. Ja šis aicinājums izmantot satver mūžīgo dzīvību tiek dots mācītājam, mēs varam viegli saprast, ka šis aicinājums ir vēl vairāk adresēts "vienkāršam" kristiešu.


Filipiešiem 2:12 "Tā tad, mani mīļie, it kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk mana prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti."


Šajā fragmentā Kungs lūdz savu mīļoto, tas ir, tos, kas jau ir kristīti ūdenī, strādāt viņu Pestīšanu ar bailēm un drebēšanu. Ja "saglabāts tiek saglabāts", kā saka sātana aģenti, kāpēc Tas Kungs joprojām lūdz savus bērnus strādāt viņu Pestīšanu ar bailēm un drebēšanu? Tāpēc ir nepieciešams turpināt smagi strādāt pēc tam, kad kristības ūdens, lai nopelnītu pestīšanu.


Ebrejiem 3:12-13 saka: "12Pielūkojiet, brāp, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, 13Bet pamācait cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību."


Ebrejiem 10:24 "Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem."


No šiem fragmentiem mēs saprotam, ka ir svarīgi, lai patiesais Kristus māceklis pēc kristības ūdens dzīvotu starp tiem, kas meklē Dievu garā un patiesībā, jo ikdienas iedrošinājums liek mums vairāk mīlēt Dievu un neļauj mums nonākt grēka sacietēšanā. Tāpēc pēc kristīšanas mums jāpaliek Brāļu sadraudzībā un neatlaidīgi ar tiem, kas meklē Dievu ar tīru sirdi, kā Tas Kungs mums iesaka 2timotejā.


2Timotejam 2:22 "Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to Kungu ar skaidru sirdi."


Jo vairāk laika jūs pavadīt ar tiem, kas baidās Dievu godīgi, jo vairāk tas liek jums bailes Kungu, too. To saprot fragments no Salamana Pamācībās 13:20, kas saka: "Kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs, bet kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi."


Bet, kad jūs ieskauj tie, kas izsmej Dievu, jūs arī galu galā izsmieklu Dievu, pakāpeniski sacietējot sevi grēkā, jo Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus, kā mēs lasām šādos pantos:


1Korintiešiem 15:33 "Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus."


Salamana Pamācības 22:24-25 "24Nepiebiedrojies sirdīgajam un neturies kopā ar raksturā niknu un dusmās strauju, 25Ka tu nemācies viņa tekas un nesavaldzini savu dvēseli, ka tai nāktos ciest."


Tādēļ pēc ūdens kristīšanas ir svarīgi palikt patiesā Dieva bērnu sapulcē, kur tiek sludināta Jēzus Kristus skaņas doktrīna, nevis tajās prostitūtu baznīcās, kurās šodien ir daudz. Mēs aicinām jūs meditēt par mācīšanu par "Baznīcu", kas pieejama tīmekļa vietnē www.mcreveil.org lai netiktu iekļauti šo neuzticīgo asambleju slazdā.


19.1- Sargieties no pavedināšanas.


Vēl viens slazds, no kura jāizvairās, ir izolēt sevi un ticēt, ka viens pats jūs varat augt kopā ar To Kungu; Tā ir pavedināšana. Jums ir jāsadarbojas ar citiem brāļiem, kuri dzīvo saskaņā ar skanas doktrina, lai garīgi augtu. Psalm1 133 saka: "1Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāli kopā dzīvo vienprātīgi! 2Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Arona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. 3Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas Kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi!"


Nobeigumā atcerieties, ka pēc ūdens kristībām cilvēkam ir jāpaliek baznīcā, kas ir dzīva, citu Dieva bērnu vidū, kuri meklē patiesību. Pēc ūdens kristībām ir jābūt neatlaidīgiem apustuļu mācībā, brālīgā komūnijā, maizes laušanā un lūgšanās. Tikai tā jūs pieaugsiet ticībā Jēzum Kristum.


19.2- Gudrības Elementi


Nelietojiet atdarināt sātana aģentus, kuri apgalvo, ka viņi var dzīvot savu kristīgo dzīvi vieni un ieiet Debesīs. Ir vairāki pavedinātāji, kuri saka, ka viņiem nav vajadzīgs Apustulis, Mācītājs vai kāds cits Baznīcas Vecākais, aizbildinoties, ka viņu jēzus ir viņu vienīgais mācītājs. Daži no šiem dēmoniem, lai attaisnotu savu neprātu, saka, ka Bībelē Jēzus teica: "Jūs visi esat brāļi." Šie velna dēli, kas izceļas ar mākslu mainīt Dieva vārda jēgu, izņem no konteksta Kunga Vārdu no Mateja 23. Ļaujiet mums pārbaudīt šo fragmentu:


Mateja 23:1-10 "1Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem: 2Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizēji. 3Visu, ko tie jums saka, to darait un turiet; bet pēc viņu darbiem nedarait. Jo tie gan māca, bet paši to nedara. 4Jo tie sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. 5Bet tie dara visus savus darbus tik tādēļ, lai ļaudis tos redzētu. Tie darina sev platas lūgšanas siksnas un drēbēm garus pušķus. 6Tie mīl mielastos sēdēt goda vietās un sinogogās pirmajos krēslos, 7Un ka ļaudis tirģus laukumos tos sveicina un sauc par rabi. 8Bet jums nebūs saukties par rabi; jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi.9Jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas Debesīs. 10Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir jūsu vadonis, Kristus."


Tas, mīļotais, ir fragments, ka daži dēmoni izmantot, lai mēģinātu pierādīt mums, ka, lai dotos uz Debesīm, viņiem nav nepieciešams ne apustulis, ne mācītājs, ne jebkurš cits vecākais no baznīcas. Šīs čūskas jums stāsta, ka tas ir viņu jēzus, kas prasa, lai viņi nicinātu Dieva Kalpu autoritāti un anulētu viņu lietderību un kalpošanu. Saskaņā ar šiem sātana aģentiem, Dieva kalpi kalpo nevienam mērķim. Saskaņā ar tiem, pasaulei nav vajadzīgs nekāds Dieva ministrs.


Kad jūs ejat rakstvietu šai Mateja 23. rindai, jūs bez grūtībām saprotat, kādā kontekstā Tas Kungs runāja. Jēzus vēstījums šeit nav grūti saprotams. Tomēr jūs redzat, ko sātana dēli ir gatavi darīt ar šo rakstvietu. Ikreiz, kad mēs nonākam aci pret aci ar dēmoniem, kas šādā veidā noliedz Dieva kalpu kalpošanu, mēs lūdzam viņiem dažus mazus jautājumus, kas pilnībā aizver viņu mutē. Šeit ir daži no šiem jautājumiem:


Pirmais jautājums: Vai jums ir nepieciešams ūdens kristības lai saglabātas? Viņu atbilde parasti ir jā.


Otrais jautājums: Tā kā jums nav atzīt pilnvaras jebkura Dieva kalps, jums tāpēc ir jādodas uz kuru, lai ņemtu savas kristības? Šo dēmonu atbilde ir, ka viņi kristīt sevi.


Trešais jautājums: Vai jums ir jūsu Bībelē piemēru par kādu, kurš kristīja pats? Uz šo jautājumu šie burvji ir iestrēdzis, un nav atbildes, lai dotu mums.


Svarīgs ziņojums: Mīļie, ja tev gadās satikt dažus muļķus, kuri savā muļķībā ir kristījuši sevi, pastāstiet viņiem, ka viņu tā sauktais kristības nav nozīmes Dieva priekšā. Ja viņi vēlas iekļūt Debesīs, viņiem ātri jāmeklē patiess Dieva kalps, lai iegūtu patiesu kristību.


Aicinājums nožēlot grēkus: Visi jūs, muļķi, kuri ir izvēlējušies kristīt sevi, nožēlot grēkus, ja jūs vēlaties būt glābti, un ātri meklēt patiesu Dieva vīru, lai iegūtu patiesu kristību ūdens saskaņā ar šo mācību jūs tikko lasīt.


Ceturtais jautājums: Tā kā apustuļi, pravieši, evaņģēlisti, mācītāji un ārsti nav lietderīgi, ko jūs sakāt par Efeziešiem 4 pāreju? Un, tiklīdz mēs citējam šo fragmentu viņiem, šīm čūskām ir aizvērta mute, bet viņi nenožēlo grēkus. Ja viņi nožēloja grēkus, aicinot tos dēmoni būtu apvainojums. Ļaujiet mums lasīt kopā šo pagājušo Efeziešiem 4:10-16.


"10Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas (pēc tam) uzkāpis augstāk par visām Debesīm, lai visu piepildītu. 11Viņš ari devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, 12Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, 13Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vira briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. 14Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. 15Bet patiesīgi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. 16Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīga saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā."


Kad jūs mācāties no šī fragmenta, lai Jēzus Kristus Baznīca nonāktu pie pilnības, Dieva kalpi ir nepieciešami, un tas ir pats Jēzus, kurš to vēlas. Bet sātana aģenti, kas vienmēr zina vairāk nekā Jēzus, ir pārliecināti, ka Jēzus, aicinot savus kalpus ministrijai, bija vienkārši maldīgs.


Piektais jautājums: Vai jūs bieži saucat savu bioloģisko tēvu, tēvu? Kad mēs uzdodam šiem liekuļiem šo jautājumu, viņi ir neērti un neatbild. Viņi saka sevi: "Ja mēs sakām Nē, tas būtu ļoti acīmredzams, jo katru dienu mēs saucam par mūsu bioloģiskajiem tēviem, tēvu. Un, ja mēs sakām jā, viņi citēs pārējo to pašu pantu, ko mēs izmantojam, lai savaldzinātu sevi.


Tas, kas neļauj šiem liekuļiem atbildēt uz šo jautājumu, ir fakts, ka Mateja 23: 8-9 rakstvietas turpinājums, no kura viņi iegūst izteicienu "jūs visi esat brāļi", saka: "Nesauciet nevienu uz zemes par savu tēvu." Tagad, ja mēs nedrīkstam cienīt nevienu Dieva kalpu un ja mēs nedrīkstam atzīt neviena Dieva kalpa titulu, aizbildinoties, ka Dievs būtu teicis, ka "jūs visi esat brāļi", t tad arī jūsu miesīgais tēvs nav saucams par tēvu, jo Dievs, kas sacījis "jūs visi esat brāļi", ir tas pats, kurš teica: "nesauciet nevienu uz zemes par savu tēvu." Un viņš to teica tajā pašā laikā un tajā pašā kontekstā. Tas ir tas, kas mulsina šos burvjus.


Šie sātana aģenti vienmēr ir ļoti augstprātīgi pret Dieva kalpiem. Viņi diez vai viņiem piešķir cieņu un diez vai sauc viņus pēc viņu tituliem. Patiesībā tas ir gars, kas ir viņos, kas cīnās ar Dieva autoritāti. Viņi ir patiesi dumpinieki, kuri nav gatavi pakļauties Dievam vai tiem, kurus Dievs ir nodibinājis.


19.3- Dievs lūdza mani iesvētīt sevi Viņa dēļ

Šeit ir vēl viens saskatīšanas elements, ar kura palīdzību jūs atpazīsiet citus sātana pārstāvjus. Tiklīdz viņiem šķiet ļoti uzkrītoši paziņot, līdzīgi dažiem saviem kolēģiem burvjiem, ka viņiem nav vajadzīgs Apustulis, Mācītājs vai kāds cits Baznīcas Vecākais, viņi drīzāk saka, ka viņu dievs ir lūdzis viņus nošķirt sevi viņam vai nu personīgai apmācībai, vai atjaunošanas brīdim, vai dziedināšanas brīdim u.t.t. Un viņi jums saka, ka visu šo laiku, kad viņi ir pilnīgi atstatus, lai koncentrētos uz savu dievu, par viņiem rūpēsies pats dievs. Un viņi jums saka, ka visu šo laiku, kad viņi ir nošķirti savam dievam, tieši pats dievs parūpēsies par viņiem. Tas, pēc viņu domām, attaisno to, ka viņi aiziet no Dieva bērnu draudzēm, lai paliktu vieni.


Sātana aģentiem nekad netrūkst attaisnojumu, lai melotu sev un citiem. Kad viņi nespēj izturēt un pastāvēt Dieva bērnu vidū, viņi bēg, sakot ikvienam, kas klausīsies, ka tas ir viņu dievs, kurš ir pavēlējis viņiem norobežoties, vai nu labāk atklāt sevi viņiem, vai arī dot viņiem norādījumus un norādījumus attiecībā uz to, ko viņš no viņiem sagaida. Un, lai pateiktu savas pavedināšanas augstumu, viņi saka, ka saskaņā ar norādījumiem, ko viņi saņem no sava dieva, viņi varēs atgriezties Dieva bērnu vidū.


Mīļotie, jums nevajag daudz gudrības elementi, lai saprastu, ka šādas lietas runā tumsas pasaules pārstāvji. Neviens patiess Dieva bērns nevar lietot šāda veida valodu, un neviens patiess Dieva bērns nevar tikt maldināts ar šāda veida meliem. Šāds norādījums nevar nākt no Jēzus Kristus, mūsu Dieva; tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar viņa redzējumu par viņa Baznīcu. Baznīca, par kuru Jēzus Kristus nomira, ir jāpanāk pilnība un jāpanāk Dieva Dēla ticības un zināšanu Vienotība, tas ir pirms nolaupīšana no baznīcas. Lai sasniegtu šo mērķi, Jēzus Kristus uzskatīja, ka ir obligāti jāceļ Savi kalpi — apustuļi, pravieši, evaņģēlisti, mācītāji un skolotāji.


Dievs nevar izveidot šo organizāciju, bez kuras Viņa Baznīca nesasniegs pilnību, un tajā pašā laikā lūgt dažus no Saviem patiesajiem bērniem atstāt Savus patiesos bērnus, jo Viņš vēlētos runāt ar viņiem slepenībā, atjaunot tos slepenībā un dziedināt viņus viltīgi. Mīļie, neticiet šāda veida meliem, ko izgatavojuši sātana aģenti no viņu tumšās pasaules. Mūsu Dievs tā nestrādā.


Tas ir Tas Kungs, kurš mums Jēkaba 5:14 saka: "Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā Kunga vārdā." Pēc tam, kad Kungs ir devis šādu pamācību Saviem ļaudīm, Viņš nevar vēl lūgt, lai daži no Viņa bērniem, kuri ir slimi vai kurus apsēduši nešķīsti gari, aiziet no Dieva bērnu vidus, lai Viņš varētu viņus dziedināt slepeni ārpus Baznīcas, vai atjaunot viņus slepeni prom no citu Dieva bērnu klātbūtnes, vai dot viņiem norādījumus un citas tā saucamās vadlīnijas. Tā ir tīra sātaniska pavedināšana. Jēzus Kristus, mūsu Dievs, nekādā gadījumā nevar būt aiz šāda veida meliem. Jēzus Kristus, patiesais Dievs, nekādā gadījumā nevar lūgt kādam aizbēgt no Dieva bērniem un izolēties gadiem ilgi, gaidot tā saukto dziedināšanu.


Šī maldināšana neatšķiras no tās, kas atdzīvina citus sātana aģentus, kuri katru reizi saka, ka, kamēr gars viņiem neatklās to vai citu, viņi nepaklausīs un neīstenos Dieva vārdu praksē. Es jūs jau esmu brīdinājis pret šiem Elles aģentiem. Tiklīdz jūs dzirdat kādu, kurš saskaras ar Dieva Vārdu, kas jums saka, ka garam joprojām ir jānāk un jāpasaka viņam paklausīt, lai viņš varētu paklausīt šim Dieva vārdam, ziniet, ka viņš ir sātana aģents. Tieši šī pati maldināšana atdzīvina liekuļus, kuri apgalvo, ka vienmēr meklē Dieva gribu; tie maldinātāji, kuri pavada laiku, neko nedarot, aizbildinoties ar to, ka gaida Dieva gribu, pat par lietām, kuru Dieva griba jau ir skaidri pateikta Bībelē.


Un tie tā sauktie kristieši, kuri, neskatoties uz to, ka jau ir saskārušies ar skanas doktrina, bēg no Dieva bērniem un apgalvo, ka tas ir Dievs, kurš lūdz viņus atkāpties un palikt vieniem, ir burvji. Kad viņi jums saka, ka tas bija Dievs, kurš lūdza viņus bēgt no citiem Dieva bērniem, lai izolētu sevi, viņi runā par savu sātanisko dievu, nevis mūsu Dievu Jēzu Kristu. Drīzāk mūsu Dievs Jēzus Kristus māca pretējo šiem meliem Savā Vārdā. Bēgiet no dēmonu pavedināšanas!


Un tie cilvēki, kuri jums saka, ka Dievs viņus būtu nošķīris atjaunošanai un dziedināšanai, gadiem ilgi nav atjaunoti vai dziedināti. Veids, kā pateikt jums, ka viņu dievam ir nepieciešama mūžība, lai viņus dziedinātu un atjaunotu. Tas ir nožēlojami! Sātans patiešām zina, kā maldināt savus aģentus un padarīt tos smieklīgus. Dieva Evaņģēlijs, kas atšķiras no tā, ko Dievs mums jau ir devis Bībelē, neeksistē. Lūk, ko saka Dievs, patiesais Dievs Jēzus Kristus:


Galaviešiem 1:6-9 "6Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam. 7Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju. 8Bet ja ari mēs vai kāds eņģelis no Debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! 9Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēl reiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!"


Ka visi maldinātāji tagad ļoti labi saprot, ka patiesais Dievs nekad neslēpsies, lai dotu viņiem evaņģēliju, kas atšķiras no tā, ko viņš mums jau ir devis savā vārdā, kas ir svētā Bībele. Tad atceries, mīļais, ka neviens patiess Dieva bērns nevar apgalvot, ka spēj dzīvot kristīgo dzīvi vienatnē. Tieši sātana bērniem ir šī prasība. Neatdariniet viņus, citādi jūs iesiet bojā Ellē.


Pēc kristībām ar ūdeni katram patiesai Kristus mācekļa jāpaliek patiesā Dieva bērnu asamblejā, kur tiek mācīta patiesā Jēzus Kristus mācība.


20- Buksēt


20.1- Nodevas, kas jāmaksā par kristīšanos


Ir daži sātanisks sektām, kas padara ūdens kristības atmaksāties. Velni, kas vada šīs sektas, izveidoja to, ko viņi sauc par "kristības maksas". Viņi pieprasa visiem tiem, kas vēlas tikt kristīti, samaksāt nodevu, pirms kristīšana viņiem tiek piešķirta. Ja jūs par šāda veida riebīgs sektas, izkļūt no turienes ātri, ja jums rūp jūsu pestīšanu. Bībele māca mūs no sākuma līdz beigām, ka pestīšana ir brīva, un ūdens kristības, kas pavada pestīšanu, ir arī brīvas. Jūs neatradīsiet nekur Bībelē vienu kristību, kas ir nopirkts, vai par kuru kāds ir samaksājis mazāko penss. Tāpēc ļoti labi atcerieties, ka visi tie, kas liek jums maksāt tā saucamās "kristības maksas", ir dēmoni. Tie ir Elles aģenti, kuri ir izvēlējušies Elli un vēlas doties tur ar pēc iespējas vairāk cilvēku. Palieciet prom no viņiem.


Tas ir Tas Kungs saka par šīm čūskām: "Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi! Jo jūs aizslēdzat Debesu valstību cilvēkiem; jūs paši neejat iekšā, un neļaujat tiem, kas vēlas, tur ieiet." Mateja 23:13.


Viņi ir sātana kalpi, kuru nosodījums tika rakstīts jau sen. "Jo ir iezagušies zināmi ļaudis, kas rakstos jau sen iepriekš nozīmēti nākamajam sodam, bezdievji, kas mūsu Dieva žēlastības vietā nododas kauna dzīvei un aizliedz mūsu vienīgo valdnieku un Kungu Jēzu Kristu." Jūdas 1:4.


Viņi dara to, ko Tas Kungs nav pavēlējis. "… ko Es nekad neesmu pavēlējis nedz arī atzinis par ieteicamu un kas Man nebija nācis ne prātā." Jeremijas 19:5.


Kā mēs jau esam mācījušies, ūdens kristības ir nosacījums, lai tiktu izglābti, kā tas ir rakstīts Marka 16:16 " Kas tic un top kristīts, tas taps svēts..." Arī tas ir rakstīts: "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību" Jāņa 3:16. Pestīšana ir pilnīgi bez maksas, kā jūs varat redzēt no zemāk vārsmas:


Mateja 10:8 "... Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet."


Romiešiem 3:23-24 "23Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. 24Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristu."


Romiešiem 6:23 "Tā tad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Kristū Jēzū, mūsu Kungā." Ievērojiet, ka dažās Bībeles versijās šajā pantā tiek lietots izteiciens "bezmaksas Dieva dāvana".


1Korintiešiem 9:18 "Kas tad ir mana alga? Ka es sludinu evaņģēliju bez maksas un nelietāju savas tiesības, ko man dod evaņģēlija sludināšana."


Jāņa atklāsmes 21:6 "Un viņš man sacīja: „Ir noticis. Es esmu A un O, sākums un gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvī-bas ūdens avota."


Jāņa atklāsmes 22:17 " Un gars un līgava saka: Nāc! Un kas to dzird, lai saka: Nāc! Kam slāpst lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas."


Apustuļu darbi 8:18-20 "18Bet Sīmanis redzēdams, ka, apustuļiem rokas uzliekot, dabū Svēto Garu, tiem piedāvāja naudu, 19Sacīdams: Dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū Svēto Garu. 20Bet Pēteris tam sacīja: Kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu." Apustulis Pēteris nesteidzas, lai ņemtu viņam piedāvāto naudu, bet viņš nopietni pārmeta to, kurš pat domāja ticēt, ka Dieva dāvana var tikt iegūta par naudas cenu.


Pēc dažiem pētījumiem par šiem sātaniskajiem tempļiem, kas lūdz cilvēkus maksāt par kristībām, mēs atklājam, ka summa mainās atkarībā no reģiona, vietām, valstīm un pat atkarībā no personas, kas vēlas kristīties. Dažos ciematos jums ir nepieciešams gailis, kaza, aitu, vai vislabāk ražot no jūsu kultūru. Citās reģionos, jums tiek lūgts sniegt naudas summu. Saskaņā ar citām sektām, kristības notiek vienā valstī, un vairāki tūkstoši eiro ir jāizlieto transporta un kristīšanas izmaksām.


20.2- Kristību kursi un kristību apmācība


Ir arī citi burvji, kuri izveidoja to, ko viņi sauc par "kristību kursi" vai "kristību apmācību". Ir daži, kas pat organizē eksāmeniem beigās šo tā saukto kristību kursi, un, ja jums neizdodas,saskaņā ar tiem, viņi nebūs kristīt jums. Ja atrodat sevi šāda veida riebīgs sektas, izkļūt no turienes ātri, ja jūs vēlaties, lai jūsu pestīšanu. Neviens no šiem burvjiem nevarēs vest jūs pie patiesas pestīšanas. Šie dēmoni ir aģenti Elles , kas noved jūs uz Elli. Kā jūs esat lasījuši šajā mācībā, Tas Kungs ir lūdzis kristīt tās bērnus, lai tos pestīšanailai, un mācīt tos pēc kristīšanas, nevis agrāk.


Kāpēc tas Dievs pieprasa, lai Viņa bērni tiktu kristīti, pirms viņi tiek mācīti? Iemesls ir skaidrs un vienkārši saprast. Tas ir pēc kristībām ūdenī, ka viens ir saglabāts. Tas nozīmē, ka, kamēr jūs neesat kristīti, jūs vēl neesat glābts. Šie burvji, kas glabā jūs mēnešiem tā saukto kristību kursi, faktiski saglabā jums Ellē uz visu laiku to tā saukto apmācību. Ja nāve pārsteigs jūsu tā saukto kristību klasē laikā, jūs atradīsiet sev Ellē nākamo sekundi. Kāda ir visa tā laika izmantošana, ko pavadījāt tā sauktajā baznīcā? Tomēr, ja jūs jau esat kristīti un izglābti, ja, kamēr jūs tiekat mācīts Dieva Vārds, ja jūs nomirsit, jūs ejat uz Debesīm, un Jūs būsiet eņģeļu rokās nākamajā sekundē. Vai ir tik sarežģīti saprast šo vienkāršo Dieva loģiku?


20.3- Īpašs apģērbs kristībām


Ir arī mācītājs burvis, kuri izveidoja to, ko viņi sauc par "kristības apģērbu". Viņi pieprasa, lai visi, kas vēlas kristīties, saģērbtos baltā krāsā. Tāpēc tikai baltajā apģērbā katram cilvēkam, kurš tiks kristīts, ir jāieiet kristības ūdenī. Ziniet, ka visas šīs prasības, ko šie sātana aģenti uzliek jums, ir tumsas pasaules priekšraksti. Un šie sātaniskie priekšraksti ir paredzēti, lai jūs iepazīstinātu ar maģija. Kad jūs pieņemat šīs prasības, jūs parakstāt derības ar okultisko pasauli, to nezinot. Dievs nekad nav prasījis īpašu apģērbu kristībām, un jūs neatradīsiet Bībelē nevienu apustuli vai mācekli, kurš pieprasīja šādas lietas. Ja jūs nevēlaties nonākt Ellē ar šiem mācītājs burvis, bēgt tos ātri.


20.4- Kolektīvās Kristības


Sātana aģenti pavada laiku, domājot par jaunajām metodēm, kas jāizmanto, lai novirzītu cilvēkus no Dieva. Tādējādi daži mācītājs burvis jau ir izveidojuši kolektīvās kristības sesijas, kuru laikā viņi vienlaikus ļauj visiem kristības kandidātiem iekļūt ūdenī, tajā pašā laikā, un visi iegremž sevi ūdenī. Citiem vārdiem sakot, ja ir jaunpievērstie, šie burvis mācītāji jāgaida, kamēr ir pietiekami daudz cilvēku organizēt kristības sesiju. Tās nosaka dienā, ka. Tiklīdz šī diena ierodas, tās veic visus kandidātus kristību, ūdenī. Tiklīdz viņi tur nokļūs, viņi ieiet ūdenī un aicina visus kristību kandidātus ieiet ūdenī, un katrs no tiem baptizē sevi, iegremdējot sevi ūdenī.


Tiem no jums, kuriem ir privilēģija lasīt šo mācību, ņemiet šo ziņojumu nopietni. Ja jums ir bijusi nelaime kristīt ar sevi šāda veida sātanisks rituāls, nožēlot grēkus, un ātri nāk ārā no šīs sātanisks sektas, ja jūs joprojām tur. Lūdziet reālu kristību, kamēr vēl ir laiks. Visbeidzot, atcerieties, ka kristības, kas tiek veiktas ūdenī, ne vienmēr labs kristības. Labs kristības ir tas, kas tiek darīts ūdenī saskaņā ar Bībeles standartiem, kā mēs to izskaidrojām šajā mācībā. Tāpēc katram cilvēkam, kurš jau ir kristīts ūdenī, ir jāpārbauda, vai viņa kristības atbilst Bībeles standartiem, kā mēs tos tikko studējām.


21- Secinājums


Tas Kungs tikko jums ir darījis pieejamu diezgan pilnīgu un detalizētu mācību par ūdens kristību. Tiem, kas vilināja sevi, vairs nebūs iemesla attaisnot savu spītīgumu. Tas Kungs ir tikko atņēmis viņiem jebkādu vilināšanas argumentu un jebkādu ieganstu. Šī mācība būs aizvērt viņu mute vienreiz un uz labu. Tā saukto katoļu kristieši, metodistu kristieši, presbyterian kristieši, tie no visiem tiem citiem sātanisks sektām, kas izvirzīti daži pilieni ūdens uz cilvēku galvām, kā kristības, un tiem, kas no šīm citām pretīgs sektām, kas saka, ka Ūdens kristības ir tikai simbols vai izvēles, tie ir jāsaprot, tagad, ka tie ir ceļā uz Elli. Kristība ūdenī patiešām ir prasība tikt glābtai.


21.1- Kas Ir Kristietis?


Jums ir jāzina, vienreiz un uz visiem, ka nekad nav bijis, saskaņā ar Dievu, un saskaņā ar Bībeli, "katoļu kristieši" vai "metodistu kristieši" vai "presbyterian kristieši" vai "reformētā kristieši" vai "evaņģēliski kristieši", vai "baptistu kristieši" vai "adventistu kristieši" vai "apustulisko kristiešu", vai "vasarsvētku kristieši" vai "kristieši nomodā". Tā pastāv, vienkārši kristietis. Un saskaņā ar Bībeli kristietis ir māceklis. Tas ir tas, ko mēs lasām Apustuļu darbi 11:26 "... un Antiochijā vispirms mācekļus sauca par kristiešiem." Un māceklis ir tas, kurš padarīja Jēzu Kristu par savu kungu, viņš ir tas, kurš saņēma Jēzu Kristu un pieņēma viņu kā savu kungu un personīgo glābēju, kurš atzinās savus grēkus, kurš tika kristīts ūdenī, tas ir, ar iegremdēšanu, par piedošanu no saviem grēkiem, un kas tagad dzīvo Jēzum Kristum. Tas ir tas, ko Dievs uzskata par kristieti. Termins "katoļu kristietis" vai "metodistu Kristietis" utt. tāpēc ir aberācija. Katoļu nav kristietis, un kristietis nav katoļu. Viens nevar būt katoļu un kristiešu vienlaicīgi. Tas ir neprāts.


Lai to uzskatītu par Jēzus Kristus mācekli, ir jāiet cauri kristībām ūdenī. Šis ziņojums ir pilnīgi skaidrs Dieva Vārdā. Lūk, ko Bībele saka: Mateja 28:19 "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā." Saskaņā ar Jēzus norādījumiem, ka tas ir, kristot cilvēkus, ka mēs padarītu tos mācekļiem. Tāpēc nevar būt mācekļi nav kristīti ūdenī.


Apustuļu darbi 2:37-41 "37Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: Brāļi, ko lai mēs darām? 38Bet Pēteris tiem atbildēja: At-griezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. 39Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. 40Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja, sacīdams: Izglābieties no šīs samaitātās cilts! 41Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu;" Ņemiet vērā, ka dažās Bībeles versijās 41 pantā teikts: "Tie, kas pieņēma viņa vārdu, tika kristīti; un tajā dienā mācekļu skaits tika palielināts par aptuveni trīs tūkstošiem dvēseļu."


Tie bija tūkstošiem nepārveidotu cilvēku, kuri, uzklausījuši evaņģēliju, jautāja Pēterim un citiem apustuļiem, kas viņiem bija jādara, lai tiktu izglābti. Tiklīdz viņi tika kristīti, viņi nekavējoties saņēma mācekļu titulu. Šeit atkal ir konstatēts, ka mācekļa nosaukums viņiem tika dots tikai pēc viņu kristīšanas. Tāpēc nevar būt mācekļi par Jēzum Kristum, kas nav kristīti ūdenī. Jūs neatradīsiet vienu Bībelē.


Šī mācot tagad ir skaidra visiem jums, un neviens vairs nevar izlikties par nezinošu. Bez grēku nožēlošanas un bez kristībām ar iegremdēšanu, tā ir Ellē, kas jūs gaida. Jūs esat brīdināts! Tie, kuri vēlas, Debesis tagad zināt, ko darīt, lai to ieietu, un tiem, kas dod priekšroku Ellē atradīs sev tur, un nebūs pārsteigts, lai atrastu sev tur.


21.2- Kas ir Ellē?


Lai palīdzētu izdarīt apzinātu izvēli, manuprāt, ir svarīgi paskaidrot, kas patiesībā ir Ellē. Lūk, ko Bībele saka par Elli:


Mateja 25:41 "Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem."


Mateja 13:40-43 "40Tad nu tā, kā nezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. 41Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, 42un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. 43 Tad taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. ..."


Tas Kungs Jēzus Kristus pats mums saka, ka Ellē tas ir mūžīgais uguns, ka Ellē tas ir ugunīga krāsns, un Viņš mūs iepazīstina ar Elli kā vietu, kur būs raudāšana un zobu griešana. Ja pats Jēzus Kristus saka, ka Ellē tas ir mūžīgais uguns, tad Ellē patiešām ir mūžīgais uguns. Un, ja pats Jēzus Kristus saka, ka Ellē ir ugunīga krāsns, tad Ellē patiešām ir ugunīga krāsns. Un, ja tas joprojām ir Jēzus Kristus pats, kas saka, ka Ellē ir vieta, kur būs raudāšana un zobu griešana, tas ir tāpēc, ka viņš zina, kā Dievs, ka spīdzināšanas un mokas, kas pastāv Ellē veida neeksistē nekur citur. Ja domājat, ka Jēzus, mūsu Dievs, var kļūdīties, turēt spītīgs. Un, ja jūs uzskatāt, ka Jēzus, pasaules Glābējs, nevar kļūdīties, uztveriet šo ziņu nopietni.


21.3- Daži izpratnes elementi


Es dodu jums šeit izpratnes elementu. Tā kā Bībele mums ir atklājusi, ka Elle ir mūžīga un ka tā ir vieta, kur būs raudāšana un zobu griešana, visi viegli saprot, ka Elles mokas ir šausminošas un nepanesamas. Tas ir pat neaprakstāms. Tas ir teikt, jebkurš normāls cilvēks var tikai baidīties no Elles . Ikviens, kas ir saprātīga prāta baidīsies Ellē. Ja daudzi cilvēki dzīvo prom no bailēm no Dieva, neuztraucoties, tas ir tāpēc, ka sātans ir izdevies likt viņiem ticēt, ka Ellē neeksistē. Jūs neredzēsiet nevienu normālu cilvēku, zinot, ka Ellē pastāv, kā Bībele māca mūs, un kurš brīvprātīgi izvēlas iet uz turieni. Cilvēki, kuri nebaidās no Elles , ir Elles aģenti.


Tātad, ja jums tikties ar cilvēkiem, kas, pēc iepazīšanās ar skaidru mācību, piemēram, šo vienu, mācību, kas pārliecina viņus, ka Elle pastāv, vienlaikus piedāvājot viņiem pestīšanu par brīvu, cilvēkiem, kas pateiks, ka viņi labāk izvēlas palikt savā sektas Katoļu, vai Metodistu, vai Presbyterian sektas; tikai zinu, ka viņi ir Aģenti, kas Ellē. Debesis nav par viņiem. Viņi jau ir rezervējuši savu vietu Ellē, un viņi absolūti nevēlas zaudēt šo vietu. Kad viņi sadedzina Ellē mūžībai, tie, kas ir pieņēmuši Jēzu Kristu, kuri ir kristīti ūdenī un kuri ir dzīvojuši Jēzus Kristus dēļ, spīdēs kā saule pilnīgā svētlaimē, Sava Tēva valstībā, un tas viss mūžība.


Mateja 13:41-43 "41Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, 42un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. 43Tad taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. ..."


Daži pēc iepazīšanās ar šo ziņa, kas ir neapšaubāma vienkāršība un skaidrība, jums pateiks, ka viņi jau ir saglabāti, kamēr viņi joprojām ir sektās, kas ūdeni cilvēku galvas ar lāsts ūdeni, Kā kristību. Dzirdot tos, jūs noteikti pajautāsit sev, vai viņi tiešām ir lasījuši mācīšanu. Jā, viņi to patiešām izlasa. Tātad, kāda ir problēma? Problēma, ja tā ir jāsauc, ka, ir tas, ka cilvēki sātans nekad pieņemt Jēzus Kristus evaņģēliju, baidoties tikt izglābti.


Mateja 13:14-15 "14Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka: ar ausīm jūs dzirdēsit, bet nesapratīsit; skatīdamies jūs skatīsities, bet neredzēsit. 15Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu."


Arī ziniet, ka visi tie cilvēki, kuri, lai arī ir pārliecināti, ka katolicisms ir sātana sektas, izvēlas palikt tur un pateikt, ka pat buldozers nevarēs tos noņemt no turienes, ir burvis. Viņi visi ir sātana aģenti. Viņi apzināti dod priekšroku šai videi, jo viņiem ir laba vieta, kur praktizēt burvestība. Un, tā kā viņi nav gatavi atdot savu burvību, viņi nevar atstāt šo vidi. Viņi ļoti labi zina, ka, lai atstātu šo vidi un pieņemtu Jēzu, viņiem ir jāatsakās no burvības, un viņi nav gatavi to darīt. Viņi izdarīja apzinātu un brīvprātīgu izvēli kalpot sātanam.


Visbeidzot, es gribētu atgādināt visiem tiem, kas joprojām izvēlēsies stūrgalvību, ka Elle ir reāla un ka tā ir mūžīga. Par to nav šaubu. Tātad Elle nav cietums, kas ilgs desmit vai divdesmit gadus; Elle ilgs visu mūžību. "Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā." Lūkas 13:28. Lūk, ko es parasti pateikt cilvēkiem, kas domā, Ellē neeksistē. Es vienmēr viņiem saku, atbildot, ka, ja Ellē nepastāvēja, un šī Elle nebūtu mūžīga, Jēzus Kristus nekad nebūtu atnācis mirt pie krusta. Ļaujiet tiem, kam ir ausis lai dzirdēt dzirdēt!


21.4- Brīdinājums


Mēs domājam, ka ir svarīgi izbeigt šo mācību ar brīdinājumu. Mums nav šaubu par sātana aģentu apņēmību cīnīties pret patiesību un darīt visu, lai jūs saglabātu viltus reliģijā, lai jūs nonāktu Ellē. Tāpēc mēs nebūsim pārsteigti, ka daži burvji mēģina pierādīt jums pretējo šai mācībai. Mēs esam pat pārliecināti, ka tas tā būs. Sātana aģenti centīsies ar visiem līdzekļiem apstrīdēt to, ko Dieva vārds saka, un pārvērst tevi prom no tā.


Mēs esam izvēlējušies izturēties pret šo tēmu pēc iespējas pilnīgāk, lai aizvērtu muti visiem pretiniekiem. Taču tas neatturēs pārgalvīgos dēmonus darīt visu iespējamo, lai novērstu jūs no grēku nožēlošanas. Daži sātana aģenti mēģinās jums parādīt, ka Bībele ir nepatiesa. Citi mēģinās jums pierādīt, ka Bībelē ir pretrunas. Vēl citi mēģinās jūs pārliecināt, ka Bībele ir nepilnīga. Viņi to visu darīs, lai liktu jums pieņemt viltus mācības, ko viņi smeļas no sātaniskajām grāmatām, kurām nav nekāda sakara ar patieso Dieva vārdu. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies izteikt šo brīdinājumu, kas ļaus jums neiekrist to ļauno cilvēku lamatās, kuri ir zvērējuši jūs vest uz Elli.


Lūk, kas jums jādara, kad esat šo zaimotāju priekšā. Netērējiet laiku, strīdoties ar tiem, kas mēģina jums parādīt, ka Bībele ir nepatiesa. Viņi absolūti vēlas būt pretrunā ar Dievu, kurš teica, ka viņa vārds ir patiess. Un tiem, kas jums saka, ka Bībelē ir pretrunas, pasakiet viņiem, ka jūs tos apzināties un ka tas nemaina faktu, ka Dievs ir Dievs un paliek Dievs. Kas attiecas uz tiem, kas domā, ka jūs novēršaties no Dieva, atgādinot jums, ka Bībele ir nepilnīga, pasakiet viņiem, ka jūs to zināt. Pasakiet viņiem, ka, lai gan Bībele ir nepilnīga, Dievs ir izvēlējies pieņemt to tādu, kāda tā ir, un tas ir vissvarīgākais.


Neaizmirstiet, ka šie dēmoni, kuri zaimo, izmantojot tikko izstrādāto valodu, to dara tāpēc, ka zina, ka, ja jūs iziesit no garīgā, lai apspriestu saskaņā ar miesu, viņiem būs taisnība un viņiem būs pārsvars pār jums. Jums tas ir jāzina. Tie, kas saka, ka Bībele ir nepatiesa, ielēks filozofijā, cerot jūs maldināt. Tie, kuru uzdevums ir atklāt pretrunas Bībelē, citēs jums dažus pantus, lai attaisnotu sevi, jo šādi panti pastāv. Un tie, kas jums saka, ka Bībele ir nepilnīga, vienmēr izmantos Bībeli, lai jums to parādītu.


Ziniet, ka nav nepareizi teikt, ka Bībele ir nepilnīga, jo Bībele patiešām ir nepilnīga. Bet Dievs ir izvēlējies kavēt sātana aģentu ļaunos plānus, ļaujot Bībelē ietvertajām mācībām, kas mums ir, būt pietiekamām, lai liktu mums sekot Dievam un darīt Viņa gribu. Dievs atļauj, es jums pastāstīšu šo tēmu citā mācībā.


Atcerieties, mīļie, ka, ja Dievs patiešām ir Dievs, kā mēs ticam, ja Dievs ir liels, kā mēs ticam, ja Dievs ir visvarens, kā mēs ticam, tad tie Bībeles elementi, kas dažiem ir pretrunas, bet citiem - nepatiesība vai meli, nevarēja palikt ārpus Dieva kontroles. Kāpēc tad Dievs, Visvarenais, Radītājs, var atstāt Savā vārdā tos elementus, kurus var interpretēt vai nu kā pretrunas, vai kā nepatiesību? Atbilde ir vienkārša: Dievs ir padarījis Bībeli par zinātnes, gudrības, ticības, filozofijas utt. Tie, kas vēlas tikt izglābti, Bībelē atrod, kas viņiem palīdzēs tikt izglābtiem. Un tie, kas vēlas doties uz Elli, tajā pašā Bībelē atrod, kas viņiem palīdzēs sevi pazaudēt. Dievs gribēja, lai katrs Bībelē atrod kaut ko sev.


Lai palīdzētu jums aizvērt muti šiem sātana aģentiem, kuru misija ir novērst jūs no Dieva vārda, mēs esam sagatavojuši jums mācību ar nosaukumu "Bībeles Studiju Priekšnoteikumi", kuru jūs atradīsiet www.mcreveil.org vietnē. Centieties to izlasīt. Šī mācība izskaidro septiņus priekšnoteikumus, kas jums sev jāuzliek pirms katrām debatēm vai pirms katras diskusijas, kad jūs domājat, ka šīs debates vai diskusija var nest augļus. Nekad nepieņemiet debates vai diskusijas ar dēmoniem, kuri mainīja Bībeli. Un, ja jūs vēlaties apgalvot, ar tiem, pieprasījums, ka tie atstāj savu viltus Bībeli, un ka viņi cieš no izmantojot patieso Bībeli laikā jūsu debatēs.


Ir sātana sektas, kas, pārliecinoties, ka viņi nevarēs attaisnot savu viltus doktrīnu ar Svēto Bībeli, ir spiesti veidot savas Bībeles. Tas attiecas uz katoļiem, Jehovas lieciniekiem, mormoņiem un dažām citām sātaniskām grupām. Katoļi izgatavoja to, ko viņi sauc par "Jeruzalemes Bībeli" un "Bībeles TOB". Papildus tam, tie ir daži citi manuskripti un dokumenti, ka viņi izmanto, lai muļķi savus uzticīgos. Jehovas liecinieki izgatavoja to, ko viņi sauc par "Jaunās pasaules tulkojumu". Viņi arī izmanto daudzas brošūras nolikt nevietā viņu ganāmpulkiem. Tas attiecas arī uz mormoņiem, kuri darīja to, ko viņi sauc par "mormoņu grāmatu".


Mēs citējām iepriekš TOB katoļu Bībeli. Ir svarīgi atzīmēt, ka TOB nozīmē ekumenisks tulkojums Bībeles, tulkojumu, kas īpaši izveidots, lai apmierinātu visas reliģijas; tulkojums, kas veikts, lai saskaņotu visus iespējamos uzskatus. Tātad jums šeit ir patiesa Bībeles prostitūcija, bezkaunīga prostitūcija. Un šie dēmoni ļauj sev piešķirt Bībeles vārdu šai sātana grāmatai. Jūs, kas izmantoja šos sātanisks verses, domāšanas jums bija darīšana ar Bībeli, ātri mest to miskasti.


21.5- Vēstījums priesteriem un citiem tā sauktiem mācītāji, kas maldina Dieva ļaudis


Jūs, ļaunā tie, kuri esat parakstījuši līgumus ar lucifer, lai piegādātu viņam nezinātājus, kuri nāk pie jums, uzskatot, ka tie sekot Dievam, šis vēstījums ir adresēts jums: Pēc tam, kad izlasīt šo mācību, mums pateikt, no kurienes nāk jūsu doktrīnu, un kas dod to jums. Ja vēlaties apstrīdēt vai cīnīties ar mūsu mācīšanu, nosūtiet mums savu. Esiet droši, ka jūs Ierobežojāt sevi tikai ar Svēto Bībeli, kā mēs to darījām. Mēs esam parūpējušies, lai izskaidrotu jums to, ko Svētā Bībele ir. Mēs nevēlamies nekādu mācību, kas balstīta uz sektas Bībelēm un citām sātaniskām grāmatām vai uz manuskriptiem, kurus nav apstiprinājis Dievs.


Tomēr ziniet, ka grēku nožēlošanai vēl nav par vēlu. Jūs vienmēr varat atteikties no sātana un padarīt Jēzu Kristu par savu jauno Meistaru. Jēzus ir gatavs jūs uzņemt un jums piedot, ja jūs nāksiet pie Viņa ar godīgu sirdi. Ja vēlaties atteikties no sātana un pieņemt Jēzu Kristu, nekautrējieties sazināties ar mums.


Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā

 

Ielūgums

 

Dārgie brāļi un māsas,

 

Ja esat aizbēguši no viltus baznīcām un vēlaties zināt, ko jums vajadzētu darīt, šeit ir divi risinājumi, kas jums tiek piedāvāti:

 

1- Skatieties, vai jūsu apkārtnē ir citi Dieva bērni, kas bīstas Dieva un vēlas dzīvot saskaņā ar Svēto Mācību. Ja kādu atradīsiet, nekautrējieties tiem pievienoties.

 

2- Ja neatrodat nevienu un vēlaties mums pievienoties, mūsu durvis jums ir atvērtas. Vienīgais, ko mēs lūgsim jums darīt, ir vispirms izlasīt visas Mācības, ko Kungs mums ir devis un kas ir atrodamas mūsu mājas lapā www.mcreveil.org, lai pārliecinātos, ka tās ir saskaņā ar Bībeli. Ja jūs uzskatāt, ka tās ir bībeliskas, un esat gatavi pakļauties Jēzum Kristum un dzīvot saskaņā ar Viņa vārda prasībām, mēs sagaidīsim jūs ar prieku.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums.

 

Avots un Kontakti:

Vietnes Internets: https://www.mcreveil.org
E-pasts: mail@mcreveil.org

Spiediet šeit, lai lejupielādētu šo Grāmatu PDF formātā