Pa travay pou manje k’ap gate, men travay pou sa k’ap rete pou lavi ki pap janm fini an, e ke Pitit moun nan pral ban nou; donk se Li menm ke Papa a, ke Bondye te make ak so’l. Jan 6:27

Konsa, frè byen neme m’ yo, se pou nou fèm, pa brannen, travay progresivman pi byen nan travay Senyè a, nou konnen ke travay nou an pap an ven nan Senyè a. 1Korentyen 15:58


 

Vini Byento...

           Men, m'ap vin talè konsa, e rekonpans mwen an li avèk mwen, pou m' bay chak moun sa yo merite daprè sa yo fè. Revelasyon 22:12

Paske, Bondye pa mechan pou l' ta bliye travay nou fè, ni renmen nou moutre nou gen pou li, lè nou t'ap rann moun k'ap viv pou li yo anpil sèvis, sèvis n'ap rann yo jouk koulye a toujou. Ebre 6:10