Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

MESAJ POU LEGLIZ YO


Temwayaj yon sè Kolonbyen
Jiyè 2015


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w li yon avètisman enpòtan nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Nou vle rakonte nou yon eksperyans fò, sa yon sè Kolonbyen ki gen 83 lanne fenk sot viv, yon sèvant Bondye ki te grandi nan Legliz la e nan Pawòl Bondye a. Pandan li t’ap priye pou Legliz la e pou retounen pròch Jezi a, sè sa a te viv yon eksperyans sinatirèl inoubliyab. Kòm li t’ap priye chita sou kabann li, li te toudenkou pran moute nan syèl la an espri, pandan ke kò li te toujou la, kòm si li imobil sou kabann li.


Nan syèl la li te gade anba epi li wè dè milye ak dè milye demon sou latè, ke li te jwenn douloure pou gade; se te tèrib. Pandan ke yo te transpòte’l monte pi lwen ankò nan syèl la, li te wè yon pòt ki te konplètman ouvè, e yon fwa antre nan pòt sa a, li te wè yon lame miltitid zanj Bondye sou bò dwat li ak yon lame miltitid zanj Bondye sou bò gòch li, e nan mitan yo, li te wè yon Èt trè briyan ki te chita sou yon chwal blan. Li te gen yon kouwòn sou tèt li ak sou kwis li, li te ekri: "Wa tout wa yo, Senyè tout senyè yo." Ou pa t' kapab wè figi l', li te tèlman klere; men li te konprann atravè ekri yo ak kouwòn lan ke li te reyèlman Wa tout wa yo, Senyè tout senyè yo, Jezi.


Pi wo, li te wè plis zanj ankò ki t’ap kouri isit lòt bò trè aktif alantou tab la nan yon kote ki ekstrèmman gwo. Men, sè a pa t' kapab konprann sa ki t’ap pase bò kote l', e lè sa a, li te pran pa Jezi ki te di l': "Zanj sa yo ap kouri paske yo dwe prese prepare fèt maryaj la. Tout bagay pare. Lòd la te deja ba yo pa Papa Mwen. Tout bagay te fikse kounye a."


Senyè, reponn fanm lan: "Men, sa tout demon sa yo sinyifi ke mwen te wè dabò sou latè a?" Jezi reponn li: "Nan Pawòl mwen an li ekri ke nan dènye jou yo bann demon an trè gran nonm. Epi kounye a yo deja lage sou tè a, se poutèt sa mond lan nan yon boulvès konsa. Demon sa yo vle detwi pèp Mwen yo, yo vle rache yo soti nan prezans Mwen, toumante yo, dispèse yo e distrè yo, pou yo ka pa pare pou retou Mwen an."


"Men, Senyè, ki sa ki pral rive pèp Ou a? Demon sa yo tèrib!", fanm lan te rele. Lè sa a, Senyè a mennen l' pi wo, li di l': "Gade!" Epi li te wè yon gwo lame zanj, ke yo pa t' kapab konte. Li te di: "Gade lame Mwen an! Li tout pwisan! Men, li la pou libere sèlman pèp Mwen an! Sèlman moun ki te aksepte M' kòm Sovè pèsonèl e kòm Senyè nan lavi yo epi ki te fè sa ak tout kè yo."


Lè sa a, sè a mande li: "Men, Senyè, sa yo se pa tout pèp Ou a?" Jezi mennen l' nan yon chanm ki gen miwa e apre li fin ba li yon rad blan, Li te atire atansyon li sou kijan nan yon distans lyen rad la te sanble blan ak san tach, men tou pre li te yon rad plen ak tach ki piti anpil ak envizib.


Se konsa li te vin tris, paske tach yo reprezante peche, epi li te kòmanse kriye paske rad li te sal. Nan moman sa a, Jezi antre nan chanm lan e Li te di l': "Èske’w wè pitit mwen? Malgre lefèt ke ou te fèt nan Legliz la, ke ou te grandi nan Levanjil la, ke ou se sèvant mwen, ke jenou ou yo domaje tèlman ou lapriyè, malgre tout bagay sa yo, gen toujou bagay sa yo ke mwen pa renmen nan ou. Ou dwe pirifye tèt ou."


Apre sa, li di: "Mwen pral montre’w yon bagay ki pi fò." Apre sa, Li te mennen’l nan legliz lokal la kote li ale kounye a nan Kolonbi. Se te pandan yon jounen adorasyon. Legliz la te plen moun, e Li te di l', "Koute pitit fi mwen, Mwen obsève tout kilt yo, epi jan ou ka wè pou tèt ou, pa gen okenn rad ki vrèman blan e pi rad ki pi sal yo se rad ansyen yo ak dirijan yo. Gade ak anpil atansyon."


Li gade, li wè ke tout te gen rad sal, kèk chire, lòt tache e sonb, men sa yo ki nan kondisyon pi mal yo se te pa ansyen yo ak dirijan yo. Li te trè choke pa vizyon an e te kòmanse kriye, paske nan legliz li a pat gen okenn rad blan.


Men, toudenkou tout leve men yo pou adore ak fè lwanj Senyè a e men yo t’ap senyen. Jezi te di l: "San sa a ke ou wè nan men yo a se san peche ke yo sot jis komèt, yon peche fre, epi se pa san Jezi ki lave epi ki pirifye moun anba peche." Epi sa a te anpeche adorasyon an pou li te rive nan fòtèy favè Li a.


Jezi te manyen tèt moun yo epi toudenkou panse yo te ka tande. Panse okenn pat vire nan direksyon Senyè a, yo te la, t’ap adore Bondye men panse yo te konsantre sou bagay lavi chak jou yo, fiyansay yo, voye Imèl, elatriye. Yon moun t’ap panse a kay li, yon lòt a machin li, yon lòt a pitit li, elatriye. Jiskaske kilt la fini.


Apre sa, Jezi te di: "Ou wè, panse moun ki nan legliz la pa tounen vin jwenn Papa Mwen, men pito sou bagay nan lavi chak jou yo, nan bagay ki sou latè yo. Se poutèt sa, adorasyon legliz sa a pa rive devan fotèy Mwen an. Yo pa preyokipe yo de rèy Mwen an, oswa retou Mwen an."


E Li pran l' nan men li e te akonpaye li nan diferan legliz atravè mond lan e Li te di l': "Sa a mwen pat janm vizite’l, sa a mwen pat janm bay lòd pou louvri’l, sa a jere pa satan ...." Yo te vizite anpil legliz nan tout mond lan, li mande Li: "Men, Senyè, ki moun donk ki va sove?" Jezi reponn li: "Tout moun ki pral lave e blanchi rad yo nan san Mwen."


Lè sa a, Li mennen l' wè yon vizyon tout legliz yo ansanm, epi toudenkou li gade L' e li wè Jezi t’ap kriye trè fò. Li te trè frape pou wè Senyè a ap kriye konsa: "Men, Senyè, W’ap kriye plis pase m'!" Epi Li te di: "Wi pitit mwen, bagay ki pi mal la se ke tout moun yo panse yo sove."Apre sa, li di: "Men, Senyè, ki sa ki objektif vizyon sa a ke Ou ap montre m' nan?" Li reponn: "Koute!" "Tik-Tak, Tik-Tak, Tik-Tak ..." Epi bri a te ogmante pi plis e plis.


"Èske ou tande pitit mwen?" E li di, "Wi, Senyè, se son yon revèy!" "Koute ankò!" "Tik-Tak, Tik" e revèy la sispann. Li te di l': "Èske‘w tande?" Epi li te reponn: "Pa gen okenn bri ankò menm!" Apre sa, Jezi di li: "Ale epi di legliz yo ke tan an fini! Di legliz yo ke tan an fini!"


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF