Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

LÈT YON ANSYEN MAJISYÈN
Pa rapò a Harry Potter


Mwen ekri mesaj ijan sa a paske yon fwa mwen te yon majisyèn. Mwen te yon astrològ e nimerològ, mond zetwal la se te pou mwen, mwen te fè owoskòp epi mwen te jete vye sò. Mwen te evolye nan mond misterye a nan okiltis. Majik ak jete vye sò pèmèt mwen konvoke pouvwa yo ki "kontwole enkoni" e vole nan mitan lannwit byen lwen pi lwen pase avyon astral la. Halloween se te moman mwen pi renmen nan ane a e se konsa mwen te entrige e anglouti nan domèn maji wiccan an. Tout bagay sa yo te rive nan ane swasant yo, lè maji a te jis kòmanse konnen pa piblik la.


Se nan ane swasant sa yo, pi presizeman an 1966, sa yo rele J.K. Rowling te fèt. Se li ki te sedwi mond lan nèt nan ane 2000 ak piblikasyon kat liv ke yo rekonèt kòm "seri Harry Potter". Anba aparans amizman, yo se manyèl maji nan yon nati edikatif. Kat liv J.K. Rowling sa yo ansenye maji! Mwen konnen sa paske mwen te reyèlman patisipe nan mond sa a. Nan ane swasant yo maji a te trè diferan. Ajan dyab yo pat anpil, e pratik maji a pou li menm li te pi plis konfidansyèl. Nan fen deseni sa a ki te boulvèse espirityèlman, mwen te sove pa yon mirak gras a pouvwa Jezi Kris ak San Li ki sove a. Mwen menm tou, mwen te delivre anba nenpòt move lespri ki te rete nan mwen, epi konsa mwen te libere. Men, lè’m te kòmanse ale nan legliz fondamantalis kretyen yo, mwen te reyalize ke menm la maji te kite mak li. Jou repo ak jou fèt payen yo te selebre kòmsi yo te fèt kretyen.


Apre yon tan, mwen te wè sa yo rele legliz kretyen yo yo konpwomi e ini yo. Mwen te tou sezi wè ansèyman relijyon oryan yo ak doktrin nouvo laj yo kòmanse kaptive kongregasyon yo. Se te yon konplo satanik e li pat siprann mwen. Moun k’ap fè konplo sa a, iliminati yo, t’ap mete baz pou yon relijyon mondyal lè yo sèvi avèk yon eleman okiltism byen kache nan ansèyman yo. Pou prezantasyon maji nan mond lan te yon siksè, epi pou sa te anba enfliyans absoli satan, li te nesesè pou yo kòmanse travay la ki ta mennen nan nesans tout yon jenerasyon kote li ta nesesè pou yo aprann panse tankou majisyen, pale tankou majisyen, abiye tankou majisyen, e konpòte yo tankou majisyen. Chante okilt nan ane swasant yo te lanse pwojè lisiferyen an pou kaptire lespri yon jenerasyon tout antye. Chante Simon ak Garfunkel "Sound of Silence" te pale ak nou de grenn ki te rete dèyè pandan tout yon jenerasyon ki t’ap dòmi, epi tou de yon "vizyon ki te plante nan sèvo’m, e ki rete.”


Nou kounye a nan ane 2000. Tout baz okiltism ak maji yo an plas. Iliminati yo dwe prese paske tan ap fini. Se Lenin, papa revolisyon Ris la ki te di: "Ban’m yon jenerasyon jèn moun, epi mwen pral transfòme lemonn antye." Sèjousi, yo te ofri tout yon jenerasyon jèn moun a sa yo rele J.K. Rowling ak kat liv li yo sou maji, ke yo rekonèt kòm seri Harry Potter.


Kòm yon ansyen majisyèn, mwen ka pale ak otorite lè mwen di ke mwen te revize travay Rowling nan e ke liv yo nan seri Harry Potter yo se manyèl fòmasyon okilt. Lè yo ranpli tèt yo ak liv sa yo, dè milyon ak dè milyon de jèn ap aprann pale, panse, abiye e konpòte yo tankou majisyen. Timoun yo tèlman obsede ak liv Harry Potter yo te abandone televizyon ak jwèt videyo pou li liv maji sa yo.


Nan premye liv nan seri a ki gen tit "Harry Potter ak wòch majisyen an", yon òfelen, Harry Potter, ateri nan yon nouvo wayòm lè yo mennen’l "lekòl maji Hogarth la". Nan lekòl okilt sa a, Harry Potter aprann kijan pou jwenn ak itilize ekipman majisyal li. Harry aprann tou nouvo vokabilè, ki gen ladan mo tankou "Azkaban", "Circe", "Draco", "Erised", "Hermes", ak "Slytherin"; ki se tout vrè non dyab oswa demon. Yo pa pèsonaj fiksyon! Jis nan ki pwen tout bagay sa yo serye? Lè yo li liv sa yo, plizyè milyon jèn ap aprann travay ak lespri dyabolik. Yo vin konnen yo pa non. Anpil timoun ki rele tèt yo kretyen tou ranpli kè yo ak lespri yo ak literati sa a, pandan paran yo chwazi pou yo inyoran pou gade nan direksyon opoze.


Tit liv sa yo ta dwe ase pou avèti nou epi fè nou reyalize ki jan liv sa yo satanik ak anti-kris. Tit premye liv la, "Harry Potter nan lekòl majisyen an", te klè ase.


Dezyèm liv la te rele "Harry Potter ak chanm sekrè a", pandan twazyèm lan te rele "Harry Potter ak prizonye Azkaban". Li evidan, liv Harry Potter yo se maji pi e senp, liv sa yo yo dyabolik.


Se trik ki pi ansyen nan lanfè. Kòm yon majisyèn reyèl, mwen te resevwa yon ansèyman sou tou de bò "fòs la". Nan jou repo yo, nan fèt yo, ak lè yo reyini ansanm, youn salye lòt pou yo di: "Benediksyon pou," epi lè yo separe, yo di: "Se pou fòs la avèk ou." Tou de bò "fòs" sa a li satanik. Se pa bon bò fòs la ki venk move bò fòs la, men se pito san Jezi Kris ki detwi tou de sa yo rele "fòs" satanik sa a.


Majisyèn wo nivo yo konsidere ke gen sèt chèf satanik e setyèm lan, ki bay kretyen yo, pa gen okenn non. Nan reyinyon yo, yo rele li "moun ki pa gen non". Nan liv Harry Potter yo, gen yon karaktè ki rele "Voldemort". Men sa gid pwononsyasyon "Sila a ki pa dwe nonmen" di sou sa a. A minwi 8 jiyè, plizyè milyon timoun te pran aspè nan chak libreri pou yo ka jwenn katriyèm liv ki pi nouvo nan seri a ki rele "Harry Potter ak Gode dife a". Liv sa yo te mennen lakay yo ak yon move lespri akonpaye chak kopi yo nan bi pou yo pote madichon nan kay sa yo. 8 jiyè se te dizwityèm jou a tou (twa 6 nan nimeroloji a) si yo konte apati jou repo majisyèn Midsummer yo. 8 jiyè te tou dizwityèm jou apati de siyen nan San Francisco nan Charte des Religions. Epi kounye a nou aprann ke nan lekòl la, nou planifye pou mete maji (nan liv) Harry Potter yo nan pwogram nan, transfòme an menm tan lekòl yo nan yon sant fòmasyon pou maji.


Ki sa Bondye di sou liv tankou sa yo ki nan seri Harry Potter a? Nan Bib la, nan liv Travay, nou li pasaj sa a nan chapit 19, vèsè 18 a 20: “Anpil nan moun ki te kwè yo te vin konfese epi deklare sa yo te fè yo te pratike atizay majik yo, yo te pote liv yo, boule yo devan tout moun: valè yo te estime a senkant mil pyès ajan. Se konsa Pawòl Senyè a grandi nan pisans ak fòs.”


Harry Potter: Fè sa ki mal parèt inosan. Dat Piblikasyon: Novanm/Desanm 2001


Men kèk echantiyon sa timoun yo ap di sou Harry Potter:


"Mwen vle ale nan lekòl majisyen an epi aprann maji. Mwen vle aprann kijan pou itilize yon bagèt majik pou jete vye sò." Dylan, 10 zan.


"Si mwen te kapab ale nan lekòl maji a, mwen ta ka fè pòsyon ak maji epi vole sou yon bale." Mara, 12 zan.


"Li ta vrèman bon pou se yon majisyen paske ou ta ka kontwole sitiyasyon yo ak bagay yo tankou pwofesè yo." Jeffrey, 11 zan.


"Mwen ta renmen ale nan yon lekòl majisyen e aprann maji ak jete vye sò sou moun. Mwen ta fè yon move sò epi lè sa a, li ta tire revanj mwen." Catherine, 9 ane.


"Se tankou mwen te nan mond Harry a. Si mwen te kapab ale nan yon lekòl maji, mwen ta etidye tout bagay: move sò, ki jan yo bloke, ak ki jan yo defann kont travay fè nwa yo. Carolyn, 10 an.”


"Mwen te renmen lè mechan an te touye licorne lan epi Voldemort te bwè san li." Julia, 13 zan.”


"Genyen anpil entèlijans nan liv sa yo. Mwen pat kapab sispann. Lè mwen te pè mwen te panse li te sipoze komik pou mwen pat tèlman pè ankò." Nuray 11 zan.


Sa yo se kòmantè lektè liv majik Harry Potter yo ki site nan yon nouvo videyo ki te pwodwi pa Jeremiah Films. Nan videyo ki gen tit Harry Potter: La Sorcellerie Réactualisée, Recouvrir le Mal d’un Vernis Inoffensif, otè Robert S. McGee eksplike sa ki an napre yo: "Y’ap entwodwi elèv jadendanfan yo nan sakrifis imen, posesyon pa èt espirityèl, ak pratik nan bwè san bèt ki mouri.”


Tribinal yo te entèdi ansèyman kretyen nan lekòl yo, men Wicca, ke Jistis Etazini rekonèt kòm yon relijyon e ke fisc a te akòde estati egzante taks, yo ansenye lib. Harry Potter te vin pòt la ki pèmèt yon piblik trè jèn antre nan linivè Wicca a.


Literati Harry Potter a reprezante byen plis pase yon ti ponyen liv fantezi timoun yo. Warner Brothers, Coca Cola, Minutemaid, Mattel te itilize literati Harry Potter yo pou mache jwèt yo, puzzles, jwèt, sakado, ak tout pwodwi komèsyal posib.


Scholastic, Inc, yon founisè prensipal materyèl edikatif nan lekòl yo te ajoute literati Harry Potter yo nan lis liv li yo. Lè ou tape "Harry Potter" sou sit motè rechèch Scholastic.com, ou jwenn 268 antre. Avèk non Jezi, gen sèlman 23.


Epi, koulye a nou aprann ke yon gwo fim sou wout pou soti "Harry Potter ak chanm sekrè yo" Dè milyon de dola te depanse pou fè maketin pandan anvan premye soti li.


Yon fwa ke lektè Harry Potter yo prezante nan mond maji a, vye sò, ak travay majik, yo ka apwofondi konesans ak konpetans yo nan maji ak paganism lè yo navige sou plizyè santèn sit ki disponib sou rezo a. Yo kapab tou achte plis liv sou sijè sa a nan pi gwo libreri lokal ki gen yon seksyon wiccan ki byen ranpli. Yo ka jwenn tou sou Amazon.com dè milye de liv sou maji.


Seri Harry Potter a se te yon gwo frape ki te balanse mond literati fantezi timoun yo. Plis pase 200 milyon liv te vann nan 40 lang. Daprè yon etid resan, nan peyi oksidantal yo plis pase mwatye nan timoun piti yo te li omwen youn nan liv yo nan seri sa a. Anpil nan yo di ke yo te ale nan chak liv plizyè fwa.


Men, èske nou fè fas la a sèlman ak literati fantezi tankou Blanche Neige et Cendrillon? Nan videyo Harry Potter sa a, etidyan kil Caryl Matrisciana mete aksan sou lefèt ke nan istwa sa yo nan tan lontan, sa ki mal pa janm triyonfe.


Tout bagay relatif nan mond li a. Bon atitid pou adopte depann sou evènman yo.


Maji a kounye a byen ekipe. Soti depi nan gadri yo ak Harry Potter ak pwogram televizyon ki gen rapò ak maji, timoun yo ap dirije nan direksyon sinema laterè ak plizyè santèn sit entènèt payen oswa wicca. Lè swaf pouvwa yo ogmante, yo ka patisipe nan reyinyon majisyen yo nan lekòl mwayen ak segondè yo. Nan laj granmoun, konpayi yo anboche konsiltan nouvo laj yo pou anplwaye yo ki pral òganize seminè sou fòmasyon sikososyal, jesyon estrès ak devlopman pèsonèl.


Nan liv li a, wicca, ti manti blan satan an, ansyen satanis William Schnoebel fè remake ke "a la fen mwen te aprann nan fason ki pi brital ke pa gen okenn diferans ant maji oswa wicca, ak satanis."


Anvan yo te sove li, li te mache nan lari ap chèche yon fanm ki sèl pou atake, se pa pou apresye kèk anvi seksyèl men pito pou bwè san li.


Se swaf pouvwa ki nan rasin pwoblèm nan. Harry Potter ak tout bagay ki touche maji pwomèt pouvwa sa a. Men, nan fen yo dekouvri ke satan pou kont li vrèman kenbe pouvwa a, e ke li sèlman sèvi ak li pou sedwi.


Harry Potter ofri yon inisyasyon debaz nan maji a a yon nouvo jenerasyon. Imajine ki jan mond lan pral ye lè yo grandi.


Harry Potter: Maji reyatyalize, rann mal la inofansif


Plizyè milyon elèv ameriken gen yon nouvo matyè nan lekòl la: maji! Atravè seri Harry Potter, ansyen relijyon okilt wicca a prezante nan prèske chak lekòl Ozetazini. Videyo sa a eksplike kijan Scholastic SA, pi gwo piblikatè liv timoun nan mond lan, bay plizyè milyon etidyan literati Harry Potter. Scholastic SA sèvi ak pozisyon monopoli li nan sistèm edikasyon an pou inonde sal klas yo ak libreri yo ak maji yo chanje non "literati fantezi pou timoun". Yo ankouraje pwofesè yo pou yo li nan klas liv Harry Potter yo ak vwa wo, epi dè milyon de timoun yo desensibilize nan danje mond okilt yo.


Atravè entèmedyè mond maji Harry a, yo aprann ki bagay payen modèn ak majisyen yo itilize jodi a - imajinasyon sinatirèl, konsantre espirityèl, bagèt majik, baton bale, anvoutman ak move sò. Nouvo fim Warner Brothers ki baze sou Harry Potter te dekri kòm yon deskripsyon egzat nan maji. Epi se sa li ye vre.


Nan videyo sa a, ou pral wè ki jan mond Harry Potter a benyen nan okiltis lan. Apre yo fin li liv yo nan seri Harry Potter a, dè milyon timoun pral absoliman vle wè nouvo fim Warner Brothers la "Harry Potter nan lekòl majisyen yo.”


Pandan plizyè ane, paran kretyen yo te fè fas a menm kalite pwoblèm ak teyori evolisyon yo te ansenye nan lekòl yo. Yo te fè fas lè yo te ansenye pitit yo pou yo pa kwè tout sa yo te ansenye yo nan lekòl la. Depi koulye a, liv Harry Potter sou maji yo fè pati kourikoulòm lekòl la, paran yo dwe ase eklere sou sijè sa a pou yo kapab ansenye pitit yo ke yo fè vye sò oswa angaje yo nan nenpòt lòt aktivite nan jan sa a tankou Harry Potter fè sa. Se tou pou evite. Sa a se rezon ki fè videyo sa a.


Seri Harry Potter a rakonte istwa yon jèn majisyen onz ane ki soti nan yon fanmi ki gen manm yo se majisyen de jenerasyon an jenerasyon, Harry Potter, yon elèv nan lekòl pansyon milenè prestijye yo rele lekòl maji de Hogwart. Tout pwofesè li yo pratike boza okilt epi ede elèv yo nan travay maji nwa a ak klèvwayans: divinasyon, astwoloji, fè pòsyon, jete vye sò-obligatwa, ak jete vye sò. Daprè mond Harry Potter a, bwè san kadav bèt yo bay fòs, sakrifis satanik yon moun e san an pwisan nan Harry pote nouvo lavi, posesyon dyabolik li inofansif nan yon nivo espirityèl, e pase nan dife, vini nan kontak ak mò yo, pale ak zonbi, ak lòt antite nan mond lespri a, ak plis ankò se nòmal e konplètman akseptab.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF