Donk Senyè li menm, a yon sinyal ki bay, a vwa yon akanj, ak nan son tronpèt Bondye a, pral desann soti nan syèl la, e mò an Kris yo pral leve vivan pami mò yo premyèman. Answit, nou menm vivan yo, ki pral rete, nou tout ansanm pral anlve avèk yo sou bann nyaj, pou rankontre Senyè nan espas yo, e konsa nou pral toujou avèk Senyè a. 1Tesalonisyen 4:16-17


FEN TAN YO



Anlèvman Legliz la


Atik sou fen Tan yo


Dènye Revèy Legliz la: Vizyon de Tommy Hicks


Mak Bèt la




Ke moun ki enjis la enjis toujou, ke moun ki sal la sal tèt li toujou; e ke jis la pratike jistis toujou, e ke moun ki sen an sanntifye tèt li toujou. Men, m’ap vini talè, e rekonpans mwen an li avèk mwen, pou rann chak moun selon sa travay li ye. Revelasyon 22:11-12