Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ FÉLICIEN MULOPWE


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w pou li enpòtan avètisman ke nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Chè frè ak chè zanmi, nou vle pataje avèk nou temwayaj sa a, ki tankou lòt yo, reveye nou an relasyon ak konba espirityèl la. Sa a se istwa jèn Félicien Mulopwe ki, nan laj 13 an, angaje tèt li nan maji apre li te swiv demonstrasyon yon majisyen nan kolèj yo a. Li te monte nan kan satan an, e li te komèt gwo domaj, jiskaske li te aksepte men lonje Bondye a, e li te bay lavi li a Jezi Kris.


Temwayaj sa a, pandan l’ap ouvri je nou pi lwen sou travay monn fènwa a an jeneral, ak monn anba lanmè a an patikilye, konfime enfòmasyon lòt temwayaj nou te deja li yo. Li trè klè, epi li avèti nou kont risk pou nou viv san pou pa gen Jezi Kris kòm Senyè ak Mèt, epi tou kont danje pou se yon kretyen ki ne de nouvo san pou pa reyèlman viv yon lavi sanntifikasyon. Li konfime ansèyman yo sou "Konba Espirityèl la" ak "Disèneman an" ke nou te mete disponib pou nou deja kèk ane. Nou ankouraje nou li’l ak anpil atansyon. Epitou pran tan pou nou li oswa reli ansèyman nou yo sou Konba Espirityèl la ak Disèneman an. Yo rich anpil. N’ap jwenn yo sou sit www.mcreveil.org.


[Kòmansman Temwanyaj la]


1- Inisyasyon nan maji wouj


Yon jou yon majisyen te vin bay demonstrasyon majik nan kolèj nou an, jan sa te fèt nan tan lontan. Apre egzibisyon majik li yo, mwen te pwoche bò kote’l pou konsilte l' paske mwen te vle vin yon nonm pwisan ak pi popilè nan vil mwen an ak nan lekòl mwen an. Sila sa a te ban’m adrès gwo mèt Ewòp yo pou’m te ka kominike ak yo, answit li te fè ensizyon sou kò’m pou’m te vin fò. Apre sa mwen te ekri nan youn nan adrès sa yo, yon gwo mèt ki abite an Frans. Mwen te di’l ke mwen te vle vin pi popilè nan vil mwen an ak pwisan nan lekòl mwen an, epi tou pou atire ti fi nan jenerasyon mwen an. Kèk jou apre mèt sa a reponn lèt mwen an. Li rekòmande pou’m boule kèk biyè franc ak fòm lòd mwen an epi vide yo nan twalèt la. An reyalite, mwen te kòmande yon chèn majik pwisan.


Aprè’m fin fè sa’m te resevwa a, repons lan pat pran tan pou vini nan menm mwayen lapòs la, nan twalèt la. Repons mèt mistik sa a rekòmande pou mwen ale nan simityè a toutouni, nan mitan lannwit. Anvan’m te ale nan direksyon simityè lokal Mongansi a, a minwi mwen te oblije resite kèk priyè majik pou’m te ka dispèse moun k’ap pase yo nan chemen’m, epi tou pou ni paran’m ni fanmi’m pat okouran. Konsa pa yon kouraj satanik, mwen te ale nan simityè a lannwit sa a. Enstriksyon mèt mwen an te endike ke mwen te oblije kenbe tout sekrè sa yo, epi depa mwen nan simityè a te obligatwa. Refize ale te pini pa lanmò oswa foli. Mwen te oblije rete kalm epi pa panike oswa rele si mwen te wè yon bagay etranj. Apre’m fin di priyè majik mwen yo, mwen louvri je’m. Sa’m te wè te fè’m pè, men’m pa dwe panike. Kidonk, se te gwo sipriz mwen jwenn ke mwen te gen devan mwen yon gwo koulèv ki t’ap soti nan youn nan tonm nan simityè a. Li te gwosè yon Anaconda. Li te leve kanpe e li te kòmanse gronde pou fè’m pè, men mwen te toujou kenbe kalm paske’m te detèmine pou’m gen pouvwa ak notoryete. Li pat yon sèpan òdinè men yon demon.


Koulèv la te eseye fè’m pè, men san rezilta. Lè li wè ke li pat reyisi fè’m pè, li louvri gwo bouch li a nan li te gen yon chenn klere e eklatan. Lè sa a, mwen tande yon vwa kòmande’m pou mete men mwen nan bouch koulèv la epi retire chenn majik la. Mwen pat gen chwa, sinon mwen ta pral fou oswa mouri, e dyab la ta kontan wè’m mouri paske li ta genyen nanm mwen. Se konsa, mwen retire chèn nan nan bouch koulèv la, mete li nan kou mwen kòm yon siy viktwa. Men, elas, viktwa mwen an te pou kout dire, paske mwen te wè tèt mwen antoure pa yon gwoup mò vivan sou fòm eskelèt ki t'ap chante sa a: "Frère Jacques, frère Jacques dormez-vous..." Objektif demon sa yo se te fè’m pase tan nan simityè a, paske enstriksyon mèt la make ke mwen te oblije kite simityè a imedyatman apre mwen fin retire chèn nan nan bouch koulèv la. Kidonk, mwen te oblije kite simityè a san pèdi tan, pou’m pa mouri oswa pou’m pa vin fou, e gras a ladrès mwen, mwen te rive chape anba demon sa yo; Men, yo kouri dèyè m', yo t'ap rele: "Vòlè!" Yo kouri dèyè’m ak baton ak wòch. Gen lòt ki te kouri pase m' pou bloke wout mwen, men mwen te kapab trible yo. Finalman mwen soti nan simityè a; Se konsa, mwen te jis chape anba lanmò.


Lè’m rive lakay, pèsonn pat konnen sa ki te pase a. Byen-neme, sa se lè mwen te sèlman gen 13 zan. Men, pa sezi, paske gen menm ti bebe ki soti nan vant manman yo pou vwayaje nan monn envizib la epi pratike maji. Mond lan plen ak mistè. Gen bagay tèrib ki rive nan mitan lannwit pandan moun ap dòmi. Nan demen lè’m te rive lekòl la, se kòmsi demon yo te vin anvan mwen e yo te anonse mwen bay elèv lekòl nou an. Siksè mwen te tèlman ke menm ti fi yo nan lekòl mwen an pat kapab reziste m'. Se konsa, mwen te vin pi popilè e menm pwofesè mwen yo te renmen mwen. Pandan’m tap pratike maji, mwen te kontinye sèvi nan legliz mwen an kòm yon anfannkè nan pawas Our Lady Fatima nan Dolisie. Jou yo te pase trè vit e yon dimanch apre mès dimanch la, prèt la rele’m, li fè’m konnen li bezwen pale avè’m a 6 pm. Nan aswè, mwen te ale jwenn prèt la. Li te ouvri kè’l pou mwen e li te fè’m konprann ke li te deja konnen mwen te frekante mond lespri a nan simityè yo, byenke mwen pa’t janm pale avè’l sou sa.


Li ofri’m pou li inisye’m nan maji dragon wouj la. Li te pale’m de plizyè mistè majik e li te di’m ke manda li nan vil la t’ap fini. Kidonk, li te oblije prepare yon ranplasan ki ta pran plas li a. Li di’m ke yon prèt anvan ekspirasyon manda li nan vil kote l’ap travay la, dwe prepare yon moun ki pral ranplase li epi reprezante branch majik li a. Apre entèvyou sa a li envite’m pase Mèkredi ki vin apre a nan pawas la, pou nou te ka rive nan bagay serye. Mèkredi a 10 nan aswè, anvan li rive lakay li, li mande’m pou’m chanje epi mete yon soutàn li te prepare pou seremoni an. Se te yon soutàn kapichon. Rob blan sa a te pou inisyasyon nan pratik maji dragon wouj la. Apre degre maji prèt la, nou te chita sou yon tapi wouj devan estati Jezi a. Apre sa, li mande’m pou’m fèmen je’m epi konsantre. Pandan tan sa a li t’ap resite fòmil majik. Epi pandan li t’ap resite priyè sa yo, mwen te santi nou t’ap vole nan espas. Lè sa a, li te mande’m pou leve, louvri je m'. Lè’m te ouvri je’m, mwen te jwenn ke nou pat nan pawas la ankò men nan yon monn majik plen ak bote. Se te yon vil trè byen bati ak gwo bilding nan bote inefab.


Lè nou rive, yon fanm ki te rele Donna Leticia ki gen nasyonalite italyen te vin rankontre nou. Apre li fin gade’m nan je, li te kòmanse akize’m kòm yon trèt, li di ke mwen pa dwe prezante nan odyans lan, e ke prèt la dwe ranplase’m pa yon lòt disip. Men, malgre ensistans li, prèt la te di’l ke mwen pral chanje. Apre deba sa a, yo tout deside fèmen’m nan yon chanm san fenèt kote te gen yon anpoul ki limen, ak kamera ki t’ap filme’m. Kèk tan apre, yo te fè’m soti nan chanm sa a epi yo te mande yon nonm pou’l mennen’m nan sal kote gwo sal reyinyon an te ye a. Lè’m te rive nan sal konferans lan, mwen te wè li te plen ak moun. Te gen moun ki vivan ak moun ki te deja mouri plizyè ane de sa. Te gen gwo machann nan vil Pointe Noire, te gen otorite militè ak sivil nan peyi nou an, ak moun relijye. Mwen te wè moun ke nou te etidye nan listwa ki te mouri anpil ane de sa.


Lè reyinyon an te kòmanse, fanm italyen sa a te kontinye ensiste ke mwen pa ta dwe prezante nan odyans lan, paske pita mwen tap trayi mond envizib la. Se gras a yon vòt ke asanble a deside prezante’m nan odyans lan. Se konsa, moun ki t'ap dirije reyinyon an te bay lòd pou m' ale pi devan epi pran pozisyon, tankou nan yon tribinal. Yo te ban mwen yon nouvo non pou siyifi ke mwen te vin yon sèvitè satan a plen tan. Prezidan reyinyon an se te yon evèk byen koni nan Repiblik Kongo. Sila sa a te liste dis lwa ke mwen te oblije obsève, yon ti dezobeyisans nan lwa sa yo ta lakòz pinisyon grav. Menm jan ak tout reyinyon endiksyon yo, tout moun ki te asiste yo te envite nan sal resepsyon an nan menm bilding lan, kote envite yo te sipoze goute vyann ak san moun, epi danse sou ritm roumba Kongolè, mizisyen Franco ki te toujou vivan chante chante a. Nan moman sa a. Finalman, evèk la pwoche bò kote’m, e li ban’m yon liv ki gen plizyè priyè majik ki gen entansyon rele lespri dyabolik yo ak lòt demon pwisan tankou rèn Farida. Li te konseye’m kenbe sekrè sa mwen te wè ak tande nan monn envizib la, pou’m pa vin fou oswa pou’m pa mouri. Men ki jan karyè mwen nan maji wouj te kòmanse.


Mwen sonje ke apre yon ti tan, lavèy kòmansman ane lekòl la, papa’m te mennen’m nan mache a pou’m te fè kèk acha pou’m te prepare’m pou kòmansman ane lekòl la. Kòm nou te kèk mèt nan mache a, mwen tande yon vwa nan mwen ki raple’m ke mwen dwe evite ale nan yon mache, jan sa preskri nan dis lwa ki te gouvène lavi mistik mwen an, pou pa pini’m; se te youn nan dis lwa mwen te oblije swiv. Papa’m pat konprann poukisa’m tap evite mache a. Mwen te ba li manti lè’m te di li ke manmi te gentan achte pou mwen tout founiti lekòl yo, se pat sa. Donk papa’m ban’m kòb pou’m achte rad lekòl la. Mwen te pran kòb sa a epi mwen te depanse li nan lòt bagay, paske mwen te konnen mwen ta pral konsilte rèn Farida pou ban mwen sa mwen bezwen. Lè li te parèt, li te mande’m sa’m te bezwen, epi sèvitè li yo nan yon bat men te pote ban mwen tout founiti pou lekòl mwen yo e menm rad pou mwen. Dam satanik sa a te vin tankou manman’m. Li te jwenn solisyon pou tout pwoblèm mwen yo e li te pran pòz li renmen’m.


2- Rankont mwen ak lougawou yo


Kèk mwa apre, mwen te kòmanse gen pwoblèm ak papa m', ki te irite m' anpil ke mwen te gen pwoblèm ak monn envizib la; paske dis lwa yo te di pou’m pa fache. Nan anfans mwen mwen te rayi ajan dyab lougawou yo. Sa rive yon jou prezidan pawas nou an Our Lady Fatima te vle touye yon ti gason ki t’ap sèvi nan koral timoun yo. Demon yo te enfòme’m, e menm jou lannwit sa a nonm sa a te dwe egzekite ti gason ki te pwòp pitit gason li, mwen te anpeche li. Li pat kapab fè anyen kont mwen paske pouvwa li te mwens pase mwen. An reyalite, li te jis yon lougawou, e mwen te yon satanis. Mesye sa a ki te prezidan pawas nou an ak chèf lougawou yo te kòmanse rayi’m. Rayisans li te tèlman evidan, men moun pat konnen kòz la. Yo pat kapab konprann ke te gen yon konfli fènwa ant li menm ak mwen. Pandan lavi majik mwen an, pa youn nan paran mwen yo te sispèk ke mwen te fè pati branch maji wouj la, paske mwen te dou e dosil.


An napre, mwen te kòmanse gen pwoblèm ak papa’m ki te yon lougawou byen koni nan kominote a. Li te gen yon totèm kwokodil. Lakay nou te gen yon jwèt ki te yon avyon banbou, men nan mitan lannwit jwèt sa a te tounen yon avyon mistik ke papa’m te itilize. An reyalite, te gen yon ayewopò mistik dèyè kay nou an. Konfli nou an te kòmanse lè papa’m pat kapab kite kò li ankò pou’l vwayaje nan monn lespri a. Demon mwen an te anpeche’l monte nan avyon mistik li a, kòm rezilta mwen pat tolere ankò lakay mwen. Yon jou apre lekòl, mwen tounen lakay mwen e mwen te jwenn ke papa’m te boule rad mwen, paske prezans mwen endispoze l'. Se konsa, mwen te oblije kite kay li a. Apre enkonpreyansyon sa a ant papa’m ak mwen, mwen te fache e kòlè sa a detounen monn envizib la anpil. Lè sa a, rèn Farida te rele’m nan telefòn mistik, epi lè’m te al rankontre’l, li te fè’m sonje transgresyon mwen an e li te fè’m konnen li pat kontan avè’m. Epi pou kalme kòlè li, li te mande’m pou’m ofri’l ti bebe bèlmè mwen an te genyen ak papa’m nan. Sakrifis sa a te kalme kòlè larenn dyabolik sa a.


Lè sa a, larenn lan mande’m al vizite mèt mwen an, prèt Legliz Katolik la, pou peye pou transgresyon mwen an. Lè’m rive kot prèt la nan vil Dolisie, li resevwa’m ak bra louvri, men sèlman li te desi paske mwen te transgresyon youn nan dis lwa yo. Prèt la te di’m pou’m te mande gras gran mèt satan mwen te oblije fè yon novena, sa vle di nèf jou san manje ni bwè nan pawas la. Apre sa, mwen te toujou oblije ofri nèf timoun bay dyab la. Le pli vit ke nèf jou jèn yo te fini, prèt la envite’m nan lojman li yo wè sa ki te dwe fè, mwen vle di ede m' sakrifye timoun sa yo bay satan. Se konsa, prèt la mete yon òganizasyon charite pou distribisyon manje ak founiti pou timoun ki gen ant de a douz ane, jan sa se koutim nan legliz Katolik yo. Kidonk chak lendi nou t’ap distribye manje bay timoun yo: diri, sik, lèt soya. Pandan ke timoun yo te aliye, mwen te oblije mete men dwat mwen sou tèt timoun nan ki pral pwochen viktim nan. Se poutèt sa, nèf nan timoun sa yo te mouri a tan. Mwen regrèt pou touye timoun inosan yo. Nou dwe konprann ke dèyè anpil òganizasyon charitab nan Legliz Katolik yo, gen sakrifis imen.


Mwen konseye nou pa janm kite Katolik fè yon mès lanmò pou yon manm nan fanmi nou. An reyalite, pandan mès sa a, prèt la voye dlo sen sou sèkèy la pou pran nanm moun ki mouri a. E dlo apa pou voye a tounen yon gwo larivyè kote nanm moun ki mouri a kole.


Kounye a kesyon an se konnen ki kote lèt la, diri ak lòt pwodwi manje yo te distribye bay timoun yo soti. Mwen ta renmen repons lan fè nou reflechi. Anvan distribisyon manje a, nou fèmen nan yon chanm ki te sanble ak yon depo, epi prèt la te fè envokasyon pou mande tout sa nou ta pral distribye bay timoun yo lendi. Apre lapriyè majik sa yo, do kay la louvri epi tòn manje ak divès kalite pwodwi manje desann, kòmsi yon gwoup travayè envizib tap mennen yo soti nan yon avyon kago envizib, e yo te rasanble yo nan chanm ki te sèvi nou depo a. Kidonk, bagay sa yo te soti nan mond satan an, li menm ki pa bay moun anyen gratis; sakrifis yo te bezwen an retou. Se poutèt sa timoun yo te mouri, e mwen te rive ofri nèf nanm bay rèn Farida. Nou toujou wè prèt katolik yo fè don ak ofri machandiz nan aksyon charite, men pèsonn pa konnen ki kote machandiz sa yo soti. Charite Katolik yo ipokrit e danjere; sa a se yon lòt aspè nan mechanste. Ou dwe kouri kite sa, Si ou bay lavi ou valè. Lè nou aksepte kado sa yo ak sa yo rele kado ak èd sa yo ki soti nan mond satan an, nou san konnen nou siyen yon pak ak lisifè, pou vann nanm nou ba li. Kounye a nou avèti.


3- Premye patisipasyon nan somè mondyal anyèl satanis yo nan anba tè Zend


Yon jou, prèt la te mande’m pou’m ale avè’l nan pawas la pou’m te ka akonpanye’l nan reyinyon anyèl fen ane a. Se te 24 desanm 1985. Nan mitan lannwit, prèt la te di’m fòk nou kòmanse travay. Se te jis apre mès Nwèl la nan 11 p.m. Vè minwi nou te ale nan simityè lokal la nan Moupé. Konnen ke yon simityè se youn nan pòtay yo vè mond paralèl satan an. Li te soti nan simityè sa a ke nou te kapab vwayaje nan sou sòl la nan peyi Zend ale nan somè mondyal la chak ane nan satanis. Wayòm satanik nan peyi Zend pa vizib a je toutouni, li se yon wayòm espirityèl, sa a se chèz gouvènman mondyal lisifè ki sitiye nan sou sòl peyi Zend. Apre envokasyon an, prèt la mande’m jwenn kavo yon gason. Yon fwa sa te fè, li te fè yon priyè majik epi moun nan leve soti nan tonm li epi mwen te kapab pale avè l'. Lè sa a, mwen kouche nan tonm li a epi nou te di’l kenbe kò m' pandan vwayaj mwen an nan peyi Zend.


Lè’m te kouche nan sèkèy li, lespri’m te kite kò’m, e mwen te ateri nan peyi Zend pou’m te patisipe nan rasanbleman satanis atravè lemond. Te gen foutbolè pi popilè, esta fim ak chante, lidè politik byen konnen, zanj dechi yo, pi wo demon yo ak prensipote yo. Nouvo vini tankou mwen yo dwe prezante bay odyans lan, e se nan yon rasanbleman konsa ke gwo evènman ki te gen pou rive nan monn nan pandan nouvo ane a ki te pou kòmanse yo te detèmine.


Kidonk, sò evènman politik yo, espòtif ak komèsyal yo te deside ak detèmine davans. Rasanbleman satanik sa a fèt chak ane, soti 24 rive 31 desanm. Chanjman rejim politik la ak rezilta eleksyon yo deside davans pandan reyinyon sa yo. Rezilta espòtif yo ak rezilta chanpyona yo tou deside ak detèmine davans pandan reyinyon sa a. Maladi ki gen pou parèt sou tè a nan diferan rejyon yo pou toumante moun ki rete nan plizyè peyi yo pwograme tou.


Nan reyinyon anyèl sa yo, zanj dechi yo ak prensipal yo planifye lagè ak konfli militè yo pral lakòz nan diferan rejyon sou tè a pandan nouvo ane a. Prensipote sa yo prepare e planifye davans pou aksidan trafik, aksidan avyon; yo planifye ki jan yo koule bato ak gwo navi; yo pwograme sa yo rele dezas natirèl ki pral frape diferan rejyon sou tè a, elatriye. Gwo evènman yo pi gwo ak nan lemonn, prejidis pou limanite ak favorab pou wayòm fènwa yo, ki pral rive sou tè a pandan ane nouvo a, yo deside ak pwograme davans pa prensipote yo ak zanj dechi yo, pandan ke lemonn antye rete nan festivite t'ap rele byen fò: "Jwaye Nwèl ak Bon Ane!", olye pou yo te nan lapriyè.


Nan rasanbleman sa yo, chwa prezidan diferan peyi nan mond lan deside. Se nan rankont sa a mwen te pran konsyans de chanjman rejim politik ki t’ap fèt nan peyi’m nan; paske mwen wè zanj dechi yo ak prensipote yo deside sou arive demokrasi nan peyi’m nan ak devalorizasyon franc CFA. Nan rasanbleman satanis e demon sa a, nou te diskite tou sou lagè nan Angola. Nou deside voye sòlda envizib pou kontinye ede lidè rebèl yo. Lame li a te mwens konpare ak gouvènman ofisyèl la, men li te toujou avanse paske li te ede pa demon ki te goumen ak li. Mwen ta konseye kretyen yo pou yo priye pou lapè nan peyi yo. Anpil konfli politik ak militè yo deside ak pwograme nan monn envizib la pou sispann travay Bondye a. Wayòm fènwa a rezève dwa pou dirije yon peyi ki te mande èd nan men bank mondyal la; epidemi sida a te diskite tou.


Mwen pwofite mande Pitit Bondye yo pou yo pa diskite oswa deba sou pwoblèm ki gen rapò ak espò an jeneral, ak foutbòl an patikilye. Kite’m konseye nou pa fanatik yon ekip foutbòl. Rezilta chanpyona foutbòl yo ak tounwa espò yo deside nan mond envizib la, nan rasanbleman satanis sa yo ak move lespri yo. Epitou nan reyinyon sa yo li te deside ke Kanada ta vin yon peyi travay, e ke Japon ta devlope syantifikman ak teknolojik.


Apre reyinyon an, inisye ki fèk rive tankou mwen yo te mennen yo nan yon lòt sal reyinyon kote nou ta dwe resevwa enstriksyon, e nan sal sa a te gen yon estati jezi kris sou kwa a. An reyalite, estati sa a te gen yon kò imen ak san wouj fre t’ap soti nan nonm sa a sou kwa a. Mwen pa konnen si se te yon nonm oswa yon demon. Nonm sa a sou kwa a te sanble ak Jezi ki te dekri nan imaj devosyonèl Katolik yo. Yo te prezante nou nonm sa a kloure sou kwa a kòm lidè kretyen yo, pitit gason Bondye a ke kretyen yo adore. Lame nou an pat kapab mansyone non Jezi Kris, paske li entèdi pou mansyone non Jezi nan mond satan an. Lè sa a, li te ankouraje nou bat fo jezi a ki te sou kwa a; nou te resevwa enstriksyon soumèt nonm sa a sou kwa a nan abi ak joure, epi yo te fè yo bat li, krache sou li, ak kout pwen. Kòm rezilta tretman sa a, mesye sa a sou kwa a te kòmanse senyen plis toujou.


Ak senbolik nouvo inisye yo te fè se te yon zak blasfèm ki te konkretize rejè Jezi Kris, men nonm ki t’ap senyen sou kwa a se te yon demon siperyè ki te pran aparans Jezi. Apre sa, mwen te konprann ke imaj nonm sou kwa a nan legliz katolik la pa t' la pou fè moun ki kwè sonje lanmò Kris la, men pito pou yo pase Li nan betiz. Anvan nou te retounen sou tè a yo te bay chak nan nou yon tapi vole, yon liv ki gen 120 priyè majik, yon kòd ak yon kwa ki te yon telefòn, ak yon baton ke nou te sipoze itilize nan lagè espirityèl. Mwen te gen responsablite pou’m sakrifye 3000 moun nan 20 ane epi answit nou tounen sou tè a. Lè mèt mwen an, prèt la te kite vil la, li te konfye ;m nan men zanj ki dechi a te rele mèt bombar de bombar.


4- Echèk mwen nan destriksyon yon Legliz an Analmay


Apre sa, mèt bombar mwen an te rele pou li di’m te gen yon Legliz nan Almay ki te priye anpil, e Legliz sa a t’ap deranje pwogram nou yo ak aktivite nou yo nan monn envizib la. Se konsa, li te konfye’m nan misyon pou etenn dife lapriyè yo, konnen ke mwen te viktorye nan tout misyon mwen yo. Mwen te pran tapi majik mwen an epi’m te vwayaje an Almay, kote Legliz la te ye, pou’m te konn reyalite yo. Yon fwa la, pouvwa ki soti nan Legliz sa a pat menm pèmèt mwen pwoche bò kote’l. Lè sa a, mwen reyalize ke mwen te san fòs kont kwayan sa yo; Mwen te wont tèt mwen. Defèt sa a ak echèk sa a te eklere. Mwen pat kapab konprann ki kalite pouvwa kwayan sa yo te genyen. Mwen te ale rapòte sa bay mèt mwen an, zanj dechi a. Li te konfye’m ke li te eseye tou atake Legliz sa a, men san siksè. Mwen te sezi; menm, mèt mwen an, zanj lan te dekouraje devan kwayan sa yo; men dyab la san pran souf, li ap toujou eseye tounen ankò e ankò.


5- Premye rankont mwen ak fran mason yo


Pandan’m t’ap pwogrese rapidman nan maji, siperyè’m yo te deside voye’m an Itali kote’m te gen pou’m rankontre gran mèt gran lòj mason yo, non mwen pa mansyone. Se la mwen te oblije benyen nan san pou ogmante pouvwa mwen. Se la mwen te rankontre plizyè pèsonalite politik ki soti nan plizyè eta nan mond lan. Nan reyinyon sa a, yo te ban mwen yon pijon sou non Nice, ki te sèlman yon move lespri sou fòm yon zwazo. Travay li se te rapòte’m tout sa ki te pase pandan absans mwen, ak sa ki nan reyinyon yo. Se konsa, pou evite sispèk, mwen te achte lòt pijon òdinè, pou pèsonn pat kapab konnen ki sa mwen te fè ak zwazo sa a sa ki mal. Pami moun ki pratike travay okilt, gen kèk ki gen chat ak zwazo tankou jako oswa pijon. Pafwa mwen te santi yon santiman kilpablite; Mwen te bezwen Bondye, mwen te vle rantre nan yon legliz endepandan paske mwen te santi yon vid nan mwen ak bezwen pou konekte ak Bondye ak Pitit Gason li a. Lè’m te vle kite Legliz Katolik la, bonbar zanj dechi a te fache epi li deside pa sipèvize inisyasyon mwen ak evolisyon mwen an nan maji wouj la ankò. Kidonk, pou’m chanje dispozisyon li, mwen te ale nan Kot Divwa kote pap la t’ap vizite, pou’m te konvenk li pou li pale ak bombar. Li te aksepte, men mwen te oblije ofri 200 moun bay bonbar pou kontinye inisyasyon mwen an.


6- Rankont mwen ak larenn syèl la, ak patisipasyon mwen nan fèt madone katolik la


Lè’m te tounen soti Côte d'Ivoire, mwen te oblije pase dirèkteman nan vil kote yo te òganize fèt madone katolik la. Mwen te ale kote prèt yo nan dis gwoup katolik nan vil Loudima yo te rete. La mwen te rankontre kèk evèk ak otorite eklezyastik yo. Mwen te transmèt yo nouvèl la ak rekòmandasyon pap la konsènan miltiplikasyon foto vyèj mari a, pou chak moun ki te prezan nan selebrasyon an te kapab jwenn yo a yon pri trè ba. Chak asistan yo te oblije pote tou yon chandèl pou seremoni an, paske sen chalmay ak larenn marguella te oblije desann ale nan reyinyon an. De pèsonalite sa yo se demon siperyè ke moun yo rele mari ak jezi. An reyalite, Mari deja mouri, Bib la pa aprann nou venere li; moun ki adore Mari fè peche idolatri. San konnen li envoke yon demon siperyè, donk larenn syèl la, vyèj sen an, se yon zanj dechi ki rele marie marguella. Aswè sa a, lè seremoni an ak fèt madonna a te kòmanse, mwen te rive mete pwazon nan dlo vil la soti nan sous la.


Apre moun te bwè nan dlo sa a, se konsa mwen te kòmanse trape lespri moun ki te fèb nan pati sa a ak nan vil la, e kòm rezilta, plizyè jou apre moun te kòmanse mouri nan divès fason pou evite sispèk. Apre yo te kaptire 200 lespri moun ki te bwè dlo pwazon an nan vil la ak moun ki te fèb nan lespri yo, yo te voye yon avyon mistik. Mwen presize ke avyon sa a te envizib nan je mesye òdinè yo, sèlman inisye yo ki te kapab tande bri yo ak wè avyon envizib sa a. Travay pou transpòte nanm prizonye sa yo te konfye ak yon prèt nan misyon katolik la nan vil Loudima. Li te reskonsab transpòte nanm sa yo ki te byen mare nan chenn nan monn envizib la. Mwen regrèt anpil mwen te mete fen nan lavi moun sa yo. Apre fèt madone katolik sa a, nan dat 6 mas 1989, kèk diyitè katolik te rasanble pou yon seminè nan Lubango, yon kèk kilomèt de Pointe Noire. Se rèn syèl la ki te konvoke seminè sa a. Li te akonpaye pa pitit gason’l sen charlemagne, epi tou de te dirije reyinyon sa a. Odyans lan te fèt ak evèk ak lòt diyitè legliz yo, epi tou ekriven ki soti nan lòt peyi. Nan seminè sa a nou te oblije rezoud pwoblèm lejyon mari a; paske nan istwa sa a te gen yon konfli ant de prèt. Te gen yon evèk ki t’ap dirije, men te gen yon lòt ki te vle pran sou gwoup la. Larenn syèl la tou senpleman deside kenbe evèk la ki t’ap dirije gwoup la nan rejiman mari a.


Apre pwoblèm sa a li te nesesè pou yo egzamine yon lòt ki konsène yon evèk ki te dwe retire nan klèje a, akòz sekrè legliz la ke li te revele san otorizasyon. Vatikan te mete li sou kote e li te pèdi pouvwa li kòm gran prèt. Lè sa a, rèn syèl la te pini li; li te paralize, epi li te mouri nan sa, paske li te entèdi pou prèt yo revele sekrè legliz la bay profàn yo. Nan fen reyinyon sa a, larenn syèl la te pwopoze pou’m marye ak yon fanm nan dlo yo souvan rele sirèn oswa mami-wata. Li te pitit fi rèn Farida. Mwen te aksepte pwopozisyon li an san diskisyon. Kidonk, nouvo madanm mwen an sirèn lan te ban’m de timoun. Men plizyè ane apre, fanmi’m te fòse’m marye ak yon fi imen. Apre sa, sirèn dlo a te fache e li te deside kite’m. Li te ale ak de timoun yo nan mond dlo a.


7- Lagè envizib kont disip Jezi Kris yo


Kèk tan apre, nan travay destriksyon mwen an, satan te konfye’m pèsonèlman misyon pou detwi lavi espirityèl yon nonm Bondye ki te vin Brazzaville pou yon kanpay evanjelizasyon. Se te nan mwa Out 1992. Kwazad kretyen sa a te gen pou fèt nan Stade de la Révolution, ki se aktyèl estad Massamba-Débat. Te gen yon gwo foul moun ki te rasanble pou chante lwanj pou Bondye. Apre sa, yo leve vwa yo pou yo priye. Mwen te vle anpeche yo bloke lapriyè yo ak men astral mwen ke mwen te mete anlè men yo; men se te yon echèk paske lapriyè yo te bay pouvwa dife ekstraòdinè. Apre sa, mwen te wè yon manm nan pwotokòl la mache nan direksyon mwen. Mwen te panse ke sila sa a te wè sa mwen te fè a, se konsa mwen imedyatman frape’l ak pouvwa a nan kout pye envizib mwen an, tankou boksè yo fè. Pou evite nenpòt sispèk mwen te fè tèt mwen envizib, Lè sa a, mwen te ale kanpe sou platfòm kote Evanjelis Reinhard Bonnke te ye a. Mwen te kanpe devan’l pou’m frape li epi detwi li. Se konsa, mwen voye reyon majik nan direksyon li pou ipnotize ak touye l'.


Mwen wè nonm Bondye a rete an silans pou kèk minit, epi lè li te pale ankò li te mande asanble a priye pou li, paske li te di satan te nan kwazad la. Epi lè kretyen yo te leve men yo pou yo priye Bondye an favè nonm Bondye a, mwen te santi sou kò’m tankou yon dife ki boule’m ak yon gwo pouvwa ki te jete’m deyò nan prezans nonm Bondye a. Epi finalman, mwen pa konnen kisa pou’m fè, mwen te la an silans, plonje nan konfizyon ki pi total ak respire nan mwen rayisman kont Evanjelis la. Sa a te pou mwen yon dezyèm defèt nan zafè destriksyon Legliz yo. Si kretyen yo te konnen bagay sa yo, yo pat ap neglijans sou lapriyè ak Pawòl la ki anpeche yo pran machinasyon dyab la.


Apre ensidan sa a, mwen te dwe rankontre mèt bonbar mwen an pou’m rapòte li sa ki te pase a. Li te konseye’m pou’m pèsevere. Nan demen nan menm tan an, mwen te ale nan kwazad la pou kreye dezòd ak distraksyon nan mitan foul la, e li te reyisi pafètman paske pèp la te distrè, yo pat kapab konsantre sou Pawòl ki te preche a. Jou sa a, te gen sèlman de gerizon. Malgre enkapasite mwen pou touche nonm Bondye a paske li te antoure pa flanm dife yo, mwen kanmenm rive koze dezòd nan kanpay sa a, kòm mwen te enfliyanse foul moun yo ki dezespereman te vle manyen nonm Bondye a epi li te lakòz yon dezòd. Lè’m konnen’m te echwe nan misyon’m pou’m touye moun Bondye a, mwen te deside pran kèk espri fèb epi sakrifye yo bay satan an konpansasyon, epi’m te rive kenbe 50 ladan yo ke’m te sakrifye bay satan. Sou sijè sa a mwen ta renmen konseye pitit Bondye yo pou yo toujou prepare espirityèlman lè yo ale nan kalite rasanbleman sa a. Toujou konfese peche’w yo epi mande Bondye pou’l ranpli’w ak Lespri Sen an; paske moun ki patisipe nan kwazad sa yo yo tout pa pitit Bondye, gen ajan dyab tou. Pandan kwazad sa a mwen te toujou rete Brazzaville nan otèl Meridian kote mwen te rete a, men mwen pat kapab chèche kote moun Bondye a te loje paske li te pwoteje pa Bondye.


Lè’m wè’m pa’t ka touye’l, mwen te al chèche moun ki t’ap bay sekirite nan kwazad sa a. Mwen te rive kenbe twa frè ki te fèb. Menm swa sa a, mwen te ale nan otèl Mambo Palace kote lisifè te rete a, pou’m rapòte li sou travay mwen. Li te di’m ke pami moun pwotokòl nonm Bondye a, te gen yon fanm ki te fè pati yon sosyete sekrè; li te yon egzekitif nan konpayi Hydro-Congo nan epòk la. Dyab la te di’m ke li ta pral konfye fi sa a pou li touye nonm Bondye a. Chè frè ak sè, dyab la te pran swen pou li prezante ajan li yo nan sa yo rele asanble reveye yo, e sila sa yo gen misyon pou yo frennen Legliz yo, pou yo simen pwoblèm ak divizyon nan Legliz yo, pandan y’ap anpeche vrè sèvitè yo pwogrese espirityèlman. Ajan dyab la gen tandans travay nan komisyon lidèchip legliz la, epi yo vle elve nan lidèchip legliz la. Yo gen tandans enpoze volonte yo sou pastè yo. Nan pifò ka yo, mesye sa yo ak fi sa yo te toujou gwo biznismann, e atravè mwayen finansye yo yo rive achte konsyans moun Bondye avèg yo pa benefis materyèl.


8- Vwayaj mwen nan mond anba dlo a


Pandan jou yo ap pase mwen te vle plis pouvwa, mwen te vle dekouvri pouvwa ki anba tè a, anba dlo a, nan forè yo ak nan mòn yo. Yon maten mwen rele zanj bonbar pou’m fè’l konnen desizyon’m te pran pou’m vizite mond ki anba dlo a. Mwen nòmalman te oblije jwenn yon viza nan men yon nonm ki te gourou nan yon sèk karismatik okilt nan Pointe-Noire, men nonm sa a te refize akòde’m viza a. Gras a pèmisyon zanj bombar, mwen te pèmèt mwen vwayaje nan mond dlo a san viza, paske nan mond lespri a, lwa ki pi fò a domine. Nan aswè, mwen te ale nan rivaj la nan kwen nan Oseyan Atlantik la nan Pointe-Noire, kote rivyè Loya rankontre oseyan an. Apre kèk degre maji, yon chemen louvri e mwen te kapab desann nan fon lanmè a. Apre kèk mèt nan mache, yon machin parèt. Bèl machin sa a te vin chache’m epi li te transpòte’m nan yon bèl vil kote rezidans rèn kòt oseyan atlantik la te ye.


Mwen te deja nan mond anba dlo a anba lanmè a, dlo a te deja disparèt. Mwen te kapab sèlman wè bèl vil iben ak metwopolitèn sa a ki te byen peple. Vil la te gwo ak anpil moun. Apre kèk tan, larenn lan vin akeyi’m; li te akonpaye pa bèl jèn fi ki mennen’m nan palè li. Yo te sèvi yon ven donè pou rive mwen an, men se te san moun. Lè sa a, larenn kòt la mande’m ki rezon vizit mwen an. Mwen di’l se te jis yon apèl koutwazi. Li mande’m pou’m tann yon ti jan paske li t’ap resevwa "sèl pitit gason an", sa vle di pap la, ki t’ap vizite wayòm dlo a tou jou sa a. Pandan’m te chita nan sal datant la, mwen te wè anpil biznismann ki te nan biznis enpòtasyon-ekspò. Mwen te wè biznismann ki enpòte machandiz soti nan peyi etranje, moun ki posede depo, chanm frèt, bato lapèch. Lè sa a, mwen te konprann ke gen anpil biznismann ki nan okiltis la. Mwen te aprann ke 80% nan machandiz yo tankou machin, elektwonik ak aparèy, soti nan wayòm anba dlo a.


Apre li fin resevwa anpil moun, larenn kòt la te delege yon jèn fi ki ta dwe pran swen’m pandan vizit mwen nan monn anba dlo a. Mwen te enstale nan yon kay ki te byen mèble, Lè sa a, dam nan mennen’m al vizite endistri manifakti aparèy nan kay yo. Mwen te wè endistri manifakti machin yo ak twal ak lòt endistri yo. Faktori ak endistri sa yo desine tout kalite atik, aparèy ak enstriman ke nou itilize sou sifas tè a. Rad sa yo ak aparèy kay ki fèt nan mond anba dlo yo genyen kachè, siy ak sele ki anvoute moun ki sèvi ak yo. Apre yo fin vizite endistri ak faktori yo yo te mennen’m nan yon kote ki te sanble ak yon prizon, epi la mwen wè anpil moun nan chenn. Ti fi ki te akonpaye’m nan fè’m konnen moun sa yo se sèvitè lisifè ki te echwe nan misyon yo.


Kèk tan apre, jèn dam sirèn nan mennen’m nan yon chanm trè gwo kote te gen machin trè sofistike ak aparèy ki kapab tòtire ak koupe tèt moun. Mwen te wè machin ki te mete sou pye pou retire grès nan kadav moun. Machin sa yo te tou ekstraksyon san ak dlo nan kadav yo. Jenn fi sirèn nan eksplike’m ke dlo ki soti nan kò viktim yo voye nan Vatikan. Dlo sa a melanje ak dlo natirèl ak lòt sibstans pou vin tounen sa yo rele dlo benit lan, epi answit yo voye li nan pawas katolik atravè lemond. Madanm nan di’m plis ke grès ki soti nan kò viktim nan vin lansan, espesyalman bezwen lansan ki gen gwo pouvwa majik. Tèt viktim yo kraze pou yo desine lansan Lourdes yo ke biznismann yo itilize pou atire pwosperite. Genyen tou lansan Jerizalèm fabrike nan lòt pati nan kò imen an; Lansan Nazarèt itilize pa prèt yo tou fè ak lòt pati nan kò imen an.


Apre sa, ti fi a mennen’m al vizite yon kote ki te sanble ak yon fèm. Mwen te wè anpil bèt tankou kochon, bèf ak bèt volay. Mwen te mande dam sa a koze sou bèt sa yo ak itilizasyon yo. Li di’m: "Si mwen pa eksplike’w, ou p'ap ka konprann." Pandan tifi a te toujou ap pale, mwen te konnen nan kè’m ke bèt sa yo ak bèt ki nan fèm nan sete moun ki te viktim sakrifis moun. Dam sa a di’m ke 70% nan manje ak vyann nou konsome sou sifas tè a soti nan wayòm anba dlo a. Li te deklare tou ke anpil biznismann mwen te wè nan sal datant la e mwen te resevwa pa dam kòt la se asosye yo. Anpil nan sa yo vann soti nan mond maren an epi yo melanje li ak lòt aksyon ki soti nan Ewòp ak lòt pati nan mond lan. Frè’m ak sè’m yo, nou dwe konprann pi fò nan vyann nou konsome sou sifas tè a se vyann moun, melanje ak sa ki soti nan bèt. Kalite manje sa a lakòz tout kalite pwoblèm sante, e menm maladi ki vin enkirab. Priye anvan nou manje!


Pandan vizit la te toujou ap fèt, larenn kòt la te rejwenn nou e nou te kontinye vizit la ansanm. Kèk tan apre yon gwoup bèl jèn fi ki te abiye yon fason pou pwovoke fanm yo te rive. Yo tout te nan bèlte ekstrèm, yo te sou wout pou yo deplwaye nan yon misyon sou tè a nan bi pou yo twonpe nasyon yo. Yo te rive kote nou te ye a ak larenn nan ki te prezante yo kòm pitit fi li yo. Yo te pwostène devan larenn kòt la epi yo te mande li pèmisyon pou yo ale sou sifas tè a pou yo pase wikenn nan la. Larenn lan mete men li sou yo, li di: "Nou gen benediksyon mwen. Ale twonpe limanite." Kretyen yo bezwen konprann ke bèl fanm ak bèl gason yo nou wè sou tè a se pa tout ki moun òdinè, men se demon fizik.


Anpil moun tonbe viktim pouvwa sediksyon sa ki mal yo epi yo disparèt, paske yo pa’t kapab reziste atraksyon dyabolik sa a, epi yo fini nan prizon anba dlo nan wayòm anba dlo a. Anpil move lespri soti nan mond simetyè a ak mond anba dlo a. Yo sanble ak moun, yo gen bote ak lajan, bèl machin e anpil moun mouri nan cham yo epi yo sedwi pa lajan yo. Lè jèn fanm sirèn sa yo te monte sou sifas tè a, nou te ale vizite faktori ak endistri konsepsyon twal tankou surper wax, velours ak super can. Rèn kòt la tou te pale’m sou konpayi eksplwatasyon petròl la nan oseyan atlantik la. Li te di’m ke okenn konpayi pa ka eksplwate petròl nan oseyan atlantik la san otorizasyon li. Depi yon konpayi siyen yon akò avèk li, li reskonsab pou kondwi pèsonèl konpayi sa a nan sit petròl la ak sant ki poko eksplwate yo anba oseyan an.


Byen-neme, mwen ta renmen mete aksan sou ke nou ta dwe toujou remèsye Senyè a anvan nou manje poutèt nati manje nan monn sa a. Anpil biznismann nan mache yo se ajan dyab. Se konsa, lè nou ale nan mache a epi nou wè foul moun yo ki antoure yon vandè patikilye, evite li! Anpil poul k’ap vann nan mache a se ti bebe. Apre’m te vizite wayòm lanmè a, mwen te retounen sou sifas tè a ak anpil kado ki te soti nan rèn kòt la.


9- Dezyèm vwayaj mwen nan somè mondyal anyèl la nan Zend


Kòm li te nesesè pou patisipe chak ane nan somè mondyal satanis yo, nan fen ane a mwen te vwayaje nan dimansyon paralèl la pou’m te ka patisipe nan rasanbleman anyèl satanis yo nan peyi Zend, kote yo te nonmen mwen sipèvizè gwo mache esklav la. Nan rejyon nou an. Kite’m fè remake ke sa a se yon mache espirityèl kote yo vann ak achte nanm ki te kaptire pa satanis yo, lougawou yo, prèt katolik yo, pastè okiltis yo, elatriye. Mache esklav sa a li envizib nan je natirèl, moun ki pa gen je espirityèl pa ka wè li. Mache a sitiye nan vil Bouenza, yon plas kote ajan dyab yo ak satanis vann nanm moun ki te kaptire yo, e okiltis yo ale la pou achte nanm sa yo. Mwen te resevwa enstriksyon tou pou’m travay ak doktè satanis yo nan yon efò pou inisye ti bebe yo nan vant manman yo pou lavi yo ta sèvi dyab la. Anpil se doktè ki nan okiltis, yo sakrifye pasyan yo bay dyab la pou pwosperite klinik yo ak lopital yo.


Nan reyinyon anyèl sa a nan peyi Zend, te gen yon diskisyon sou chanjman politik nan peyi mwen an ak devalorizasyon nan sistèm monetè nou an Franc CFA. Nou te pale tou de sitiyasyon politik la nan anpil peyi. Tout gwo evènman ki rive nan mond lan yo òganize ak planifye nan mond espirityèl la, kit se pandemi, ajitasyon sosyal, konfli ame, lagè, tout bagay òganize ak deside davans pandan rasanbleman fen ane a. Pandan rankont sa a, zanj dechi yo ak prensipote yo òganize, planifye ak pwograme evènman sosyal, politik ak sivil ki pral fèt atravè mond lan e nan chak peyi nan mond lan. An reyalite, chak peyi sou tè a ap dirije pa yon prensipote. Sa a se vrè chèf oswa lidè ki dirije peyi sa a, paske prensipote yo se chèf peyi yo nan mond lan epi se pa gouvènman fizik la ak prezidan ke nou wè nan televizyon an. Se prensipote yo ki deside evènman ki pral dewoule epi ki rive nan peyi respektif yo pandan somè anyèl sa a ki fèt nan fen ane a nan sou sòl peyi Zend, chèz ofisyèl gouvènman mondyal lisifè a.


Apre mwen te asiste somè mondyal satanis chak ane a, mwen te vwayaje nan wayòm dlo a ki anba oseyan atlantik la, kote rèn kòt atlantik la te resevwa’m nan yon vil metwopolitèn. Apre sa, mwen te oblije vwayaje nan Angola pou’m fè lagè ansanm ak lidè rebèl Savimbi jan yo te deside nan reyinyon satanis mondyal la nan peyi Zend. Èd nou bay lidè rebèl la te espirityèl; nou t’ap goumen espirityèlman ak fòs gouvènman an, e viktim lagè sa a se te sakrifis imen. Gen yon lame vizib, men gen tou yon lame envizib ki dyabolik. Demon yo t’ap goumen ansanm ak rebelyon ame lidè rebèl Savimbi a. Rebelyon sa a t’ap pwogrese paske li te sipòte pa twoup dyabolik ki te envizib la. Mwen ta renmen enfòme frè ak sè Angola yo ke lagè nan peyi nou an pat yon lagè nòmal. Li te deside, ranje ak òganize nan wayòm fènwa yo nan lòd pou yo ranvèse prezidan an ki te nonmen pa Bondye. Li enpòtan pou kwayan yo priye pou peyi yo. Anpil kretyen pa pran tan pou yo priye.


Apre misyon mwen an nan Angola, mwen te retounen Kongo epi mwen te louvri yon legliz okilt la. Gras a pouvwa majik mwen an, legliz la te plen nan tan rekò. Moun yo te vini ak pwoblèm yo ak maladi yo, epi mwen te geri yo epi fè mirak. Mwen remake ke moun yo toujou atire gerizon ak mirak. Byenke mirak ak pwofesi’m yo te dyabolik, yo te renmen’m anpil. Kèk mwa apre mwen te oblije asiste reyinyon tout Legliz Bouenza nan vil Dolisie. Bonbar zanj dechi a te enfòme’m ke lisifè te nan vil la e ke li ta pral patisipe nan rasanbleman tout legliz okilt Bouenza yo. Lè’m rive nan vil la, mwen ale tou dwat nan otèl kote dyab la te rete a. Zanj ki dechi a te resevwa’m nan non nabam ki se asosye ak sekretè satan. Apre sa, lisifè te resevwa’m nan chanm li. Li te yon moun ki gen po caucasian, men li ka pran nenpòt aparans li vle. Figi li te egzakteman menm jan ak pa Jezi ki te dekri nan pòtrè devosyonèl legliz katolik yo, e li te bèl. Lè’m te gade’l nan je, mwen te tonbe atè paske’m pat ka sipòte vibrasyon ki t’ap soti nan je li yo. Lè sa a, li mete men li sou mwen epi mwen leve. Li mande’m sa mwen vle.


Mwen te di li ke enkyetid mwen se te wè Jezi Kris, ak vin yon milyonè. Lè’m te di non Jezi Kris la dyab la vin fèb toudenkou, li te fache epi li frape tèt li sou tab la, Lè sa a, li di m', "Jèn gason mwen konnen kondisyon ou, ou dwe konprann ke menm si yon kabrit lave ak savon, sant li pap janm kite li. Ou dwe konprann ke nou tout antre nan letan dife ak souf la. Nou gen menm sò a ou menm ak mwen." Mwen te konfonn e sezi pa atitid lisifè a. An reyalite, mwen pat konnen dyab la pat ka sipòte non Jezi Kris. Kèk minit apre ensidan sa a, dyab la te eseye fè’m bliye sa ki te sot nan bouch li a, men mwen sonje pawòl li yo byen. Tout sa ki te entèrese dyab la se ke nou tout pral fini nan letan dife ak souf la. Apre sa, dyab la te beni’m e li te ban’m pouvwa pou’m dirije sou pwisans dyabolik lanfè yo. Li te ban mwen 900 gèrye demon e li te bay lòd pou’m fè lagè kont Legliz otantik Jezi Kris yo.


Nan dat 24 desanm 1990, mwen te vwayaje nan sou sòl peyi Zend nan kongrè chak ane nan fen ane a pou pran desizyon sou sò peyi yo. Se sèlman satanis a plen tan yo, demon ki pi wo yo ak prensipote ki dirije tout peyi nan mond lan ki te pèmèt yo patisipe nan rasanbleman mondyal sa a. Dyab la li menm te prezide reyinyon sa a, e pandan li te fè sa li te toujou chanje aparans li e li te transfòme tèt li nan divès kalite bèt tèrib e grotèsk, nan lòd pou entimide ak fè pè patisipan yo. Sijè prensipal reyinyon sa a se te lagè ak batay envizib kont Legliz Jezi Kris la. Nou te pale tou sou lanmò lidè fratènite blan inivèsèl la ki pat kapab obeyi tèm ak kondisyon alyans lan. Kòm yon rezilta, li te egzekite pa otorite yo nan monn envizib la.


Apre reyinyon an, dyab la envite satanis yo ki soti toupatou nan mond lan nan yon lòt reyinyon ki te dwe fèt nan peyi Letiopi. An napre, li te resevwa’m nan yon chanm epi li te mande’m si’m te gen yon demann oswa yon enkyetid pou’m soumèt li. Mwen ta pral pale lè li te entèwonp mwen epi li te mande, "Poukisa mwen toujou wè yon limyè klere, klere tou chak fwa mwen gade nan ou?" Mwen pat konn kisa pou’m di li paske’m pat janm wè limyè sa a, men dyab la te konnen se yon senbòl Jezi e sa te rann li nève. Li te konnen ke yon jou mwen ta ale jwenn Bondye. Answit, li te mande’m pou’m vin jwenn li nan reyinyon ki te gen pou fè nan peyi Letiopi nan dat 14 janvye 1991, kote li te gen pou li òganize yon reyinyon satanis nan monn nan. Pandan reyinyon sa a nou te diskite sou maladi a ak efò yo dwe antreprann yo nan lòd pou gaye malarya nan tout Lafrik. Nou te diskite tou sou destriksyon lavi moun. Dyab la rayi limanite e prezans nou sou tè a pa ba li kè kontan. Li ta vle detwi nou kounye a si sa te posib.


10- Elevasyon’m nan yon lòt grad majik


An 1989, monn envizib la te enfòme’m sou elevasyon’m nan yon lòt klas majik. Kidonk, pou’m byen prepare pou mete’m nan plas mwen an, mwen te oblije sakrifye anviwon ven moun. San’m pa tann lontan, mwen te kòmanse lakòz zèklè atifisyèl san lapli ki touye plizyè moun. Mwen regrèt lanmò inosan sa yo. Pou konplete kantite moun yo te mande’m nan sakrifis yo, mwen te anplwaye yon majisyen nan Makola, vilaj ki sitiye kèk kilomèt de vil Pointe Noire sou wout nasyonal la. Sila sa a te oblije lakòz aksidan vyolan pou mwen te ka sakrifye kantite viktim monn envizib la te mande’m nan. Lougawou sa a te fè egzakteman sa mwen te mande li fè a paske mwen te fòse li fè sa. Men ki jan mwen te kapab totalize kantite nanm yo te mande m' nan. Konsèy mwen bay vwayajè yo se toujou konfye vwayaj yo nan men Bondye, paske anpil aksidan pa natirèl. An reyalite, omwen 70% nan aksidan nan mond lan se travay satan.


Pandan entronasyon mwen an, te gen ekzekitif nan tout nivo: otorite eklezyastik ak mèt nan lòj mistik ki soti nan tout mond lan. Mwen te endwi kòm yon mèt nan premye degre nan maji dragon wouj. Sou sijè sa a, mwen ta renmen presize ke branch maji ke mwen te yon manm lan te pi mòtèl pase lòt branch yo. Si’w li liv Revelasyon 13 la, li ekri ke dragon wouj la t’ap tann fanm nan fè pitit la pou li devore’l. Kidonk, maji sa a sanble ak san moun ak sakrifis imen nan depase. Nan branch maji sa a se plis sakrifye pase lòt yo. Dyab la renmen bwè san moun ak manje vyann. Chè zanmi, si ou nan maji oswa lougawou, konnen ke dyab la pa renmen ou. Menm si ou ofri’l yon kontinan antye, nan fen li pral remèsye ou tankou yon chasè pou chen li. Satan ka voye’w nan yon misyon epi’w ka reyisi, men konnen yon jou w’ap regrèt jou ou fèt la, paske avè’l pa gen amitye sensè e dirab. Lè dyab la vire kont sèvitè ki pi fidèl li yo, yon moun mande si li gen sans pou’l viv oswa pou’l renmen. Men, yon bagay se vre: Satan pa gen lanmou, ni pitye, ni santiman. Li vrèman san kè, se poutèt sa yo rele li omonye 2-kè.


11- Inisyasyon’m nan maji brezilyen an: Macumba


Kèk jou apre, mwen te resevwa yon envitasyon pou’m vwayaje Brezil pou’m te antre nan maji brezilyen an. Lè nou te rive Brezil, yon delegasyon te resevwa nou ki mennen nou nan akomodasyon nou an. Nou te 27 moun ki te soti nan diferan peyi pou aprann gwo maji brezilyen yo rele "Macumba" oswa "zonbi maji", ki konsiste pou reveye mò yo. Lè fòmasyon nou an te kòmanse, mwen te etone jwenn ke pwofesè nou an pat lòt ke gwo foutbolè brezilyen pwofesyonèl venere nan mond lan, non mwen pito kenbe an silans. Nan fen fòmasyon nou an, yo te ba nou kado ak yon glas mayetik ki itilize pou lakòz aksidan trafik sou wout yo. Sa a se kote mwen te resevwa pouvwa pou transfòme an pantè. Epi lè’m te transfòme an bèt sa a, viktim mwen pi renmen yo te fanm paske kò yo ak san yo te ogmante pouvwa’m. Nenpòt fanm ki te kouche avè’m te soufri vant fè mal epi yo pa pral akouche ankò.


12- Patisipasyon’m nan somè mondyal satanis yo nan Zend


Mwen te vle bay lektè yo yon klarifikasyon sou sa. Peyi Zend ke nou ap pale isit la se yon kote espirityèl ki sitiye nan peyi Zend, men ke je optik yo pa ka wè. E lè nou te rive la, se pat pa mwayen òdinè, men ak èd yon tapi majik vole ki te ede nou jwenn alantou byen vit epi san konplikasyon, sa vle, san tèt chaje nan ayewopò. Reyinyon sa a se te yon sesyon ekstraòdinè. Satanis segondè, demon pwisan, fòs linivè a tout te rasanble nan sesyon sa a ki te prezide pa dyab la li menm. Nou te fè fas ak anpil pwen: relijyon, politik, sante, espò, ekonomi, elatriye.


Konsènan relijyon, nou deside detwi Legliz kretyen yo, sitou sa ki nan Kongo Demokratik. Tout bagay te dwe fè pou anpeche Evanjelis Alman an Reinhard Bonnke kite peyi l', akòz plizyè kwazad evanjelizasyon li yo ki detounen anpil nan aktivite majik nou yo. Tout efò yo te dwe fè pou fèmen fwontyè yo nan lòd pou bloke evanjelik Kongo yo soti, pou yo pa pote revèy nan lòt peyi Afriken yo. Nan rankont sa a plizyè satanis mande satan pou kreye chèn televizyon ak miltipliye pwogram sinematografik yo, yon fason pou deranje lavi lapriyè kretyen yo pou yo pase anpil tan dèyè televizyon, olye pou yo mennen yon vi kretyen. Fleri nan lapriyè ak lekti. Pawòl Bondye a. Paske, se lè kretyen yo ap dòmi ke dyab la ak move lespri yo travay ak libète. Kidonk, plizyè chanèl televizyon te akòde satanis yo, sitou sa yo ki nan Kongo Demokratik la.


Politikman, yo te deside ke yon jou yo ta dwe rekonèt pap la ouvètman kòm prezidan Nasyonzini. Nou tout konnen sekretè jeneral òganizasyon sa a, men prezidan òganizasyon sa a pa konnen piblikman malgre li egziste, e yo kenbe li sekrè. Li se pap la, idantite li kache pou anpeche moun idantifye li ak bèt la ak fo pwofèt la revele nan Revelasyon 13. Men, nan reyinyon sa a, dyab la deside ke li pral piblikman rekonèt kòm prezidan òganizasyon sa a. Apre rasanbleman sa a ak fòs linivè yo, lisifè te voye yon lèt bay satanis yo ak prensipal yo pou raple yo obligasyon pou yo detwi Legliz Jezi Kris la. Mwen gen kontni lèt lisifè sa a isit la:


Pou tout satanis, reprezantan, ajan, prensipote, m’ap ekri nou paske kretyen yo ap fè nou pi mal toujou. Si nou pa fè atansyon, nou ta fini, kraze ak bat. Mwen te vle atire atansyon nou sou rezolisyon nou te pran nan dènye reyinyon an nan Novanm 1991 a minwi. Nou te reyisi kenbe kontni reyinyon sa a sekrè pou kretyen yo. Kòm yon rezilta, nou te rive toufe ak anvoute yo. Se poutèt sa mwen pwofite okazyon sa a pou’m felisite nou tout. Men bagay yo chanje. Nou dwe amelyore ak modènize taktik nou yo ak kontwòl estratejik nou sou linivè, paske kretyen yo ap fè presyon sou nou ak priyè fèvan yo ak lafwa solid. Solisyon an se sèvi ak prensip biblik la a lanvè.


Nou pral vire Bib la tèt anba. Nou dwe kontinye aplike teknik ak taktik yo te dakò pou deseni sa a. Pa kite yo li Bib la, ba yo enterè nan lekti zèv ak liv ki pa gen anyen pou wè ak lavi espirityèl yo tankou istwa komik, magazin ak woman. Kidonk, lè tantasyon an vini, yo pap gen okenn sipò epi yo pral tonbe. Pa ba yo tan pou yo priye; fè yo santi yo parese nan lapriyè, sinon Lespri Bondye a pral revele plan nou yo ba yo, epi yo pral pran kont mezi epi kraze nou. Nou pa ta dwe janm kite yo jene, paske yo pral vin fò espirityèlman epi yo pral konkeri nou. Nou pa dwe kite yo bay ofrann ak ladim pou yo nan povrete, paske Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan. Pa kite yo renmen youn lòt ak lanmou sensè. Se pou lanmou yo fèt sèlman ak pawòl, pa ak zèv.


Nou gen pou pouse yo kritike ak kalomnye youn ak lòt. Nou dwe ba yo libète ak sajès nan bay manti pou li vin tounen yon esklavaj ak yon fason pou yo viv, pou yo pa antre nan wayòm Bondye a, men pou yo fini nan Lanfè a, vil dife a. Nou ka kite yo preche sou retounen Jezi Kris la ak anlèvman an, men nou dwe fè yo panse ke li pral rive nan 10 oswa 20 ane paske reyalite a se ke li ka retounen kounye a. Nou pa dwe kite yo evanjelize oswa bay temwayaj. Fè yo gade televizyon pou plizyè èdtan ak èdtan pou anpeche yo li Bib la ak priye. Asire nou ke yo nan konfli ak divizyon. Mete enkonpreyansyon nan mitan yo pou yo pa ini. Mwen te vle ekri nou sou plis taktik, men pou kounye a nou dwe aplike rekòmandasyon sa a dapre direktiv mwen an. Si nou gen yon pwoblèm, nou ka rele’m nan nimewo sa a ki se yon liy dirèk epi n’ap kontakte’m. Nou dwe kenbe lèt sa a sekrè. Nou pa dwe kite kretyen yo mete men yo sou li, sinon nou pral nan doulè ak defèt. Sa a se plan nou pou deseni sa a. Mwen swete nou anpil chans pou deseni sa a soti nan 1991 rive 1999. Asire nou nou patisipe nan reyinyon chak semèn nou an nan direksyon jeneral nou an nan pandemonium lan.


13- Batay ak lagè kont Legliz yo ak pastè yo


Se konsa, lisifè te konfye’m misyon nan batay kont pastè a nan yon Legliz nan peyi mwen Kongo-Brazza. Lè’m rive nan vil Pointe Noire kote Legliz la te ye a, mwen te kòmanse envestige pastè a. Apre ankèt sa a, mwen te fini dekouvri fòs li. Mwen te dekouvri ke li te yon nonm ki te gen krentif pou Bondye e ki te pwisan nan lapriyè. Enplikasyon tout bagay sa yo te twoublan. An reyalite, li te anpeche mouvman ak aktivite nou yo nan vil la. Nan legliz li a te gen yon gwoup lapriyè ki te priye chak jou ak chak swa. Byen-neme fòk nou konprann dyab la pa atake kretyen ipokrit paske yo fè pati li. Se sèlman moun ki mache nan sentete ak krentif pou Senyè a ki atire atansyon dyab la.


Pastè sa a te yon manm nan yon kominote nan plizyè legliz, men li te yon moun ki gen krentif pou Bondye. Se poutèt sa dyab la chwazi’l kòm yon sib potansyèl. Estrateji mwen kont pastè sa a se te etenn dife ki te klere ak boule nan li a. Taktik mwen se te fè’l vyole lwa a pou mwen te kapab gen aksè a lavi li. Mwen te sipoze tou sispann vwayaj evanjelis li an Ewòp. Chak fwa li te ale nan biwo administratif yo pou viza a, mwen te deplwaye demon nan biwo sa yo pou opoze li, men objektif prensipal la se fè pastè sa a vyole lalwa. Mwen te gen 800 demon vanyan sòlda k’ap travay kont pastè sa a. Echèk nan wayòm fènwa a pa akseptab. Se konsa, nou te travay di. Men, malgre detèminasyon nou, pastè sa a te konstan ak entans nan lapriyè. Kidonk, mwen te rele chèf majisyen yo nan distri sa a ak fratènite li a pou li te ka ale wè pastè sa a epi pote plent sou bri yo te koze pa entèsesyon yo nan priyè yo. An reyalite, nan chak trimès nan mond lan, yo te etabli yon chèf oswa sekretè jeneral majisyen yo.


Mwen te di ajan dyab an chèf la, "Rasanble tout lougawou yo nan zòn sa a epi ale kote pastè a. Nou dwe pran pòz ke entèsesè yo fè bri ak priyè yo nan mitan lannwit e moun ki pa ka dòmi." Kidonk nan maten, lougawou yo te ale wè pastè a pou yo plenyen. Yo te pwoche bò kote pastè sa a ak langaj abizif ak ofansif pou fè’l ofanse. Se te yon estrateji pwisan ki te mache paske pastè a te reponn ak fyète. Kòm yon rezilta, pòt la nan lavi’l te louvri ak asistan yo rive voye yon move lespri sou lavi pastè sa a nan pòt fyète a. Li te febli espirityèlman e tantativ li pou li vwayaje an Ewòp la echwe. Nou dwe konprann ke dyab la pral chache yon pòt nan lavi nou. Kòlè ak ofans se de gwo pòtay prensipal yo itilize pa majisyen kont pitit Bondye yo. Bib la di: Si’w fache, pa fè peche. Se pou solèy la pa kouche sou kòlè ou. Efe 4:26. Mwen te reyisi etenn dife nonm Bondye sa a.


14- Patisipasyon mwen nan yon rasanbleman lisifè an Azi


Kèk semèn apre mwen te resevwa yon envitasyon pou’m ale Hong Kong, kote yo te òganize yon reyinyon ekstraòdinè ki t’ap reyini gwo satanis. Mwen pran tapi majik mwen an kòm dabitid epi mwen te ale nan Hong Kong. Te gen anpil biznismann ak reprezantan gwo mòd ak kay ki fè pafen; reprezantan ki soti nan endistri losyon ak endistri pwodwi kosmetik te prezan tou. Nan reyinyon sa a, nou te konsantre sou dwòg. Dyab la rekòmande kreyasyon anpil lavant dwòg ak pwen distribisyon nan mond lan. Li rekòmande ke ta dwe gen plis dilè, dilè ak plis ajan nan tout sektè nan mond lan. "Nou bezwen ajan lapolis, nan otorite lokal yo, nan ladwàn nan divès pò ak fwontyè nan anpil peyi atravè mond lan. Nou bezwen ajan tou nan estrikti entènasyonal yo fè respekte desizyon nou yo nan koutim, lapolis la ak gouvènman an.”


Apre yo fin fè fas ak distribisyon dwòg la, dyab la enstwi manifaktirè pwodwi bote yo nan tout mak yo epi kreyasyon vit konsepsyon pwodwi bote yo, ki gen ladan savon, losyon, pafen ak lòt, pou ke moun ka gaspiye bote orijinal yo. Dyab la te enstwi pouvwa fènwa yo pou mare demon yo ak pwodwi kosmetik yo, savon ak losyon sa yo, pou limanite pral posede jis lè yo sèvi ak yo. Answit, dyab la twonpe syantifik yo pou yo fè fo medikaman pou maladi tankou malarya, pou moun pa ta refè apre yo fin pran yo. Apre reyinyon sa a, dyab la mennen nou an Espay kote li te gen yon disip ki reskonsab otèl ak restoran. Apre sa li mennen nou Ozetazini kote nou te vizite gadyen towo yo ke yo rele tou "towo Chicago". Bèt sa a se yon move lespri ki se prensipote ki dirije Etazini. Dyab la fè’m konprann ke chak peyi sou tè sa a gouvènen pa yon prensipote ki se yon demon siperyè. Prensipote sa a reprezante nan imaj bèt la oswa totèm, e sa ki nan Etazini yo reprezante pa yon towo bèf.


15- Misyon’m nan Namibie pou detwi yon sèvitè Bondye


Kèk jou apre, dyab la voye’m nan Namibi pou detwi yon moun Bondye ki t’ap deranje biznis nou an. Apre kèk jou, mwen te ale nan kapital la nan Namibi. Lè mwen rive, mwen te transfòme an yon bèl fanm. Mwen te rive nan yon nivo kote mwen te kapab pran nenpòt fòm mwen te vle. Lè sa a, sèvis entèlijans nan wayòm lisifè a ki travay 24 sou 24 te enfòme’m sou kote pastè sible a te ye. Yo te enfòme’m ke li te ale vizite yon manm Legliz la, men li te sou wout tounen. Mwen pwoche bò wout kote li te gen pou li pase a, sou fòm yon fanm k’ap fè oto stòp. Li tap kondwi sou menm wout la e lè li wè’m sou fòm yon bèl fanm, li kanpe machin li. Li te deja kaptive pa bote mwen epi li te vle m'. Lè mwen te monte nan machin li, mwen te pwofite okazyon an. Kòm li te konvwate m', mwen voye 30 demon nan bouch li. Yo se demon imoralite seksyèl, fònikasyon ak lanvi. Menm lè a, yo te posede l' epi yo te kòmanse enfliyanse li.


Apre yon ti tan, li kanpe machin li alantou kay li. Li te sipoze pran lajan pou nou te ka ale nan yon otèl. Lè li antre lakay li, mwen remake yon vye dam ki chita bò pòt la, se te manman li. Lè pastè a pran kòb nan chanm li, mwen pwoche bò kote manman li epi mwen ba li figi yon jèn fi. Epi lè pastè a soti nan kay la, li wè bèl jèn fi a ki te chita kote manman’l te chita a. Mwen manipile vizyon pastè a pou fè’l wè bagay mwen te vle yo. Pastè a pat reyalize ke bèl jèn fi a se pwòp manman li, e kòm li pat kapab kontwole kondwit seksyèl li ankò akoz demon fònikasyon ki nan li yo, li te fini pa kouche ak bèl dam ki te pwòp manman’l lan, paske vizyon li te manipile epi yo tou de te ansòle. Pastè a, daprè li, te kwè li te pran lajan an e li te mennen m' nan otèl kote nou te fè sèks. Li jis kouche ak pwòp manman li. Mwen te la nan machin nan, mwen jis plante yon fo vizyon nan tèt li.


Pandan pastè a t’ap kouche ak manman li, mwen te pran fòm yon jenn gason rich, mwen te al kouche ak madanm li ak pitit fil li yo, mwen te reyisi mete lespri fònikasyon nan kay pastè sa a. Lè li te fè ensès ak manman li, li te resevwa plis demon fònikasyon ki te rechèche’l. An napre, li te ale vizite youn nan ansyen legliz li yo. Lè li wè ke li pat prezan, li te sitèlman anvi madanm li ki te pou kont li. Li sedwi madanm li epi yo fè sèks. Epi pandan yo te nan zak la, ansyen an tounen, li kenbe yo nan zak la. Li te nève epi li te di Legliz la sa ki te pase a. Sitiyasyon sa a te ensipòtab pou moun nan Legliz la. Legliz la te divize epi evantyèlman kraze. Misyon sa a nan Namibi te yon rezilta. Mwen te rekonpanse nan wayòm dyab la ak kado ak promosyon. Nan wayòm lènmi an, si ou lakòz yon nonm Bondye tonbe gen anpil rekonpans pou ou. Moun Bondye yo dwe konprann ke se pa tout fanm ki pwoche bò kote yo ki se fanm òdinè. Gen kèk se sirèn nan dlo yo ye ak move lespri yo, lòt se satanis nan fòm fi.


16- Retou mwen nan Kongo aprè misyon’m


Apre misyon sa a, mwen te vwayaje lakay mwen nan Kongo kote mwen te ale wè dyab la nan yon otèl kote li abitye. Li te sanble ak yon jenn gason rich. Li resevwa’m e li felisite’m. Li ban’m twa lòt misyon, ak gwo pwomès ak gwo rekonpans. Li te mande’m pou’m atake Legliz Almay la kote’m te deja echwe. Li te mande’m konbat Legliz Reveye yo nan Repiblik Demokratik Kongo a. Mwen te konnen davans ke se te yon misyon enposib, paske dyab la li menm ak zanj li yo te eseye konbat Legliz sa a nan Almay, men san rezilta. Dyab la te konnen mwen te gen yon siy Bondye sou fwon mwen, kidonk li te voye’m detwi Legliz yo nan espwa ke Bondye ta rejte’m pou tout tan.


Yon jou’m t’ap mache nan vil la, mwen te wè yon fanm ki t’ap pase bò kote’m, li t’ap pote yon timoun. Mwen remake ke timoun nan te gen yon limyè klere sou fwon li. Mwen te konnen se te yon siy Bondye. Mwen te eseye detwi timoun sa a nan pran lespri li ak men astral mwen, men mwen te reyalize ke plis mwen te eseye pran nanm timoun nan, se plis pouvwa mwen redwi epi mwen te vin fèb. Se te etranj, mwen te santi’m imilye. Apre eksperyans sa a, dyab la parèt lakay mwen e li te fache. Li di, "Poukisa ou te eseye touye timoun sa a san pèmisyon mwen?" Li di’m: "Ou oblije chanje lojman." Mwen te finalman soti lakay mwen, mwen te deplase nan yon nouvo katye, men mwen te rankontre yon lòt pwoblèm. Mwen te gen yon vwazen ki te kretyen e lapriyè’l te bloke’m. Mwen te deside voye yon pouvwa sedwi sou li, fònikasyon ak feblès espirityèl, pou’m te etenn dife li ki t’ap deranje’m e bloke’m nan. Apre sa, li te vin yon alkolik epi li te kòmanse kouche ak gason. Mwen te vin konfòtab pandan pouvwa li te bese.


17- Delivrans mwen nan maji wouj ak konvèsyon mwen


Apre sa, mwen te vwayaje nan Lafrans kote mwen te envite pa reprezantan Rose Croix a pou echanj konesans ak pouvwa okilt. Mwen te eksplike yo kèk mistè satan ak doktrin nosa a. Mwen te mande yo kèk konpreyansyon sou rozikrisyen. Yo te di’m ke tout bagay te kòmanse nan ansyen peyi Lejip. Men, pandan nou t’ap pale, yon bagay te rive nan mitan konvèzasyon nou an. Yon timoun ke mwen te touye nan sakrifis imen sa gen anpil tan parèt e li te abiye an blan. Sou rad li te enskri "Jezi". Lè nou wè timoun nan, nou te paralize epi nou tonbe atè. Te gen yon pouvwa ki soti nan timoun sa a epi lè li te disparèt, nou leve kanpe. Moun ki soti nan sèk sa a nan Rose Croix a kesyone’m sou manifestasyon sa a. Mwen pat gen okenn chwa ke bay manti ke se dyab la li menm ki t’ap teste nou. Mwen te konfonn.


Mwen te konnen timoun mwen te touye a te inosan. Mwen te konvenki ke mwen te travèse liy wouj la epi mwen te ranpli ak laperèz ak refleksyon, mwen te ajite ak mal alèz. Dyab la te okouran de manifestasyon sa a e de eta dezespwa mwen. Li te envite’m vwayaje nan wayòm li an pou eksplike’m manifestasyon sa a. Apre kèk jou, lisifè voye yon bato vole ki te sanble ak yon elikoptè pou transpòte’m nan wayòm li an. Lè’m te rive nan wayòm lisifè a, mwen te sezi pa chato wayal li a. Okenn fanmi wayal oswa prezidan sou tè a pa gen richès ak liks tankou li. Te gen anpil sèvitè ak sèvant, anpil byen e domestik li yo t’ap veye yo. Mwen te wè vizitè ki soti toupatou nan mond lan. Dyab la te resevwa moun ki soti nan tout nasyon sou tè a ki t’ap chèche pouvwa ak richès.


Mwen remake ke domestik yo ak sèvant yo te trè byen abiye. Li te fè’m sonje mesye ki te sou inifòm Lame delivrans yo. Palè wa sa a te dekore avèk gou ekskiz ak rafine. Nan chato sa a mwen te rankontre yon fanm yo te rele "fanm an fè". Li se youn nan madanm lisifè yo. Pisans li depase pouvwa tout moun. Lè sa a, yo te resevwa mwen epi yo te mennen mwen nan sal datant la, Lè sa a, dyab la te resevwa m', li ban m' eksplikasyon sou aparisyon timoun sa a. Li te ban’m kèk asirans tou. Kèk jou apre, mwen tounen sou tè a. Mwen te gen tanp mistik mwen an nan mòn lan, tou pre ti touf bwa a kote mwen te repoze ak izole tèt mwen. Mwen te nan tanp sa a, e lè mwen te dòmi, mwen reve menm ti gason an ki te parèt devan nou an Frans lan. Ti gason an te tankou li t’ap lapriyè, Lè sa a, li leve men l', li di: "Nan non Jezi Kris." Lè li te mansyone non Jezi, kote’m te ye a te souke epi tanp mwen an te pran dife.


Mwen sote nan dòmi mwen, mwen te kontan jwenn li te jis yon rèv; men kèk minit apre mwen tande tankou loraj e chapèl mwen an pran dife jan mwen te wè nan rèv la. Lè sa a, yon pouvwa te pran m', li jete m' sou mòn lan epi mwen te vin avèg, mwen pat kapab wè anyen. Kèk minit apre, lisifè parèt. Li te asire’m tout bagay anfòm, men li te bay manti li di se li ki te lakòz sa ki te pase nan touf sa a ozalantou mòn lan, men se pa sa. Apre evènman sa a, mwen te tonbe malad ak deprime. Kèk jou apre, mwen te wè yon machin modèn ak dizwit moun t’ap soti. Yo te kenbe enstriman medikal avanse ke medikaman imen poko wè oswa envante. Moun sa yo te voye pa lisifè, epi yo te trete’m nan ban m' kat piki. Kòm yon rezilta, mwen te refè.


Kèk semèn apre, mwen te fè yon lòt rèv. Mwen te wè menm pitit mwen te reve dènye fwa a. Li t’ap di’m bon nouvèl Levanjil la. Nan fen li di’m: "Misyon mwen fini. Mwen vin preche Levanjil la ba ou men ou vle touye’m?" Se konsa, nan rèv sa a, mwen te wè youn nan demon mwen yo pwanyade timoun sa a, epi pandan li t’ap mouri san li t’ap koule nan chanm mwen an. Mwen sote nan rèv sa a, mwen tranble. Kèk minit apre, mwen remake ke tapi majik mwen an te manke, zetwal mwen an te manke tou, bag majik mwen an ak kolye a te manke tou, e inifòm monn envizib mwen an te manke tou. An reyalite, mwen te yon ofisye nan mond lespri dyab la. Lè mwen te eseye kontakte wayòm dyab la, mwen remake ke tout liy kominikasyon yo te koupe.


Mwen ta pral kite vil la lè dyab la te rive etabli kominikasyon avè’m. Li bay lòd pou’m rete nan vil la epi pou’m pa pè. Li te di ke li te deplwaye vanyan sòlda demon adisyonèl pou pwoteksyon mwen. Li te bay lòd pou’m kontinye aktivite’m yo, pou’m lakòz lanmò paske mwen te oblije rive nan nimewo detèmine 3000 pou’m vin yon milyonè. Apre sa, li te deplwaye 300 demon vanyan sòlda pou pwoteksyon mwen. Li te konnen entèvansyon Bondye nan lavi’m pat byen lwen. Mwen te deja santi’m koupab poutèt Legliz ke mwen te detwi ak divize yo. Mwen te touye dè milye de moun nan aksidan trafik. Mwen te konnen Bondye te fache sou mwen. Mwen te panse sou chache padon nan men Bondye. Nan wayòm fènwa a yo te defye mwen, yo te panse mwen ta pral trayi dyab la.


Kèk jou apre, mwen te resevwa yon vizit nan men yon zanmi. Li te vin di’m ke yon ansyen satanis nan Repiblik Demokratik Kongo t’ap temwanye nan Legliz yo a. Satanis la te sèvi satan pandan 10 an. Mwen t’ap prepare pou’m pran refij nan Legliz sa a. Pandan’m t’ap prepare’m pou’m ale nan Legliz la, dyab la rele’m pou’l di’m vin jwenn li nan vil Pointe Noire. Li di’m ke li pral pase 6 mwa nan vil la poul regle anpil pwoblèm. Lè mwen te ale wè’l kote li te rete nan otèl la, mwen te akonpaye kote li te ye a. Lè’m te eseye lonje men’m pou’m salye li, li te refize pran men mwen e li te mande’m pou’m chita pandan li t’ap kontinye pale ak lòt vizitè yo. Men, pandan li t’ap pale ak lòt vizitè yo li di’m: "Félicien, èske’w konnen mwen renmen’w anpil? Men ou dwe konprann ke nou tout pral fini nan letan dife ak souf la, paske nou tout nou te patisipe nan zak touye moun. Se konsa, ou menm ak mwen pa diferan. Nou gen menm sò a ki se lak dife ak souf la.”


Lè sa a, dyab la te pale’m de yon ansyen satanis ki t’ap temwanye nan vil la. Li di’m: "Mwen ba’w misyon pou touye ajitatè sa a. Tout satanis ak majisyen nan vil la resevwa enstriksyon pou yo touye ajitatè sa a." Apre sa, mwen tounen lakay mwen. Pawòl ki soti nan bouch lisifè yo te tankou sele nan lespri mwen. Li te fè konnen mwen se yon ansasen tankou li, e ke li menm ak mwen te gen menm sò a, epi pou ta fini nan letan dife ak souf la. Lè sa a, mwen reyalize peche ak krim mwen te komèt pandan ane yo. Mwen te di tèt mwen: Ki jan de mèt! Mwen te sèvi’l depi tou piti, mwen te sakrifye plizyè milye pou li, mwen te detwi Legliz yo pou li, men li pa konnen lanmou. Pita nan aswè, zanmi’m nan te vin mennen’m nan Legliz li a kote ansyen satanis la tap temwanye a. Anvan li te ale nan Legliz la, lisifè te rele’m epi li te ensiste ke mwen te oblije touye ansyen satanis la kèlkeswa sa sa te koute.


Lè nou te rive nan Legliz kote li t ap temwanye a, mwen te eseye pran lespri’l men ansyen satanis la te antoure pa dife. Mwen pat kapab fè anyen kont li. Mwen pat gen okenn motivasyon pou’m kontinye atake’l, paske’m te deja plen ak koupab e mwen te konnen Bondye te fache sou mwen. Mwen te chita epi koute temwayaj la ak ansèyman an dousman. Apre sèvis la, mwen te tounen lakay mwen konfonn e deprime. Mwen te nan gwo depresyon, e nan mitan lannwit lan lè’m te repoze, mwen tande yon vwa ki pale ak site m' yon pasaj nan Bib la. Ebre 4:7 "Bondye fikse yon jou tou nèf - Jodi a - di nan David tout tan apre sa, jan sa te di anlè a: Jodi a, si nou tande vwa li, pa fè kè nou di." Nan demen, mwen te deside konfese peche’m yo epi bay Jezi Kris la lavi’m. Deklarasyon lisifè a ke nou tout se ansasen epi nou tout prale nan letan dife a boule nanm mwen.


Nan denmen, mwen te rankontre ansyen satanis la epi mwen te pote ba li liv ak enstriman majik yo ke li te boule. Nou te gen yon seyans lapriyè delivrans epi answit li te priye pou Sentespri a batize’m nan dife. Apre konvèsyon mwen an, nouvèl la gaye nan vil la. Anpil satanis ki gen ladan moun mwen te inisye nan maji te vin eseye konvenk mwen chanje desizyon mwen an. Men desizyon mwen an te final paske se te yon objektif alontèm pou’m konnen Jezi Kris. Wayòm fènwa a te kòmanse pèsekite’m ak diferan manifestasyon paranòmal, men’m pat pè paske’m te deja abitye ak bagay sa yo. Jezi Kris te pwoteje’m e lapè li te ranpli nanm mwen. Mwen pat pè pa fenomèn paranormal dyab la, paske mwen te deja abitye ak li. [Fen temwayaj la].


18- Apèl pou Repantans


18.1- Katolitism


Pou ou menm, byen-neme, ki malgre tout avètisman ou resevwa nan men Bondye, ou pèsiste pou’w pa kite sèk katolik la, konnen si’w rete la, se nan lanfè w’ap pase letènite’w. Sektè Katolik la pat janm te yon Legliz, e li pap janm sa. Li se pi gwo sèk lisifè nan mond lan. Se manman tout abominasyon ki sou latè. Prèt ou yo ak evèk ou yo yo tout se satanis, e tout ansyen satanis yo ki repanti kontinye revele li ba ou. Jan’w fèk aprann nan lekti temwayaj sa a, sa yo rele vyèj mari ou adore a, se pa lòt ke marie marguella toujou rele larenn syèl la, e sa yo rele jezi ke w adore a, se pa lòt ke sen charlemagne, e tou de yo se jis demon siperyè nan wayòm lisifè a. E menm pap ou a konnen nan wayòm anba lanmè a kòm "sèl pitit gason an." Èske’w pa etone ke chak tanp katolik, gwo kou piti, gen yon simityè bò kote’l? Simityè yo se youn nan kote estratejik yo pou yo. Yo opere lajounen kou lannwit. Simetyè sa yo sèvi kòm pòtay yo pou mond pandemonyòm nan.


Katolik se relijyon satan. Se sèlman satanis ki ofisye la, paske yo okipe nenpòt pozisyon la, se absoliman nesesè pou ale nan yon inisyasyon nan maji ak okiltis. Kòm ou fèk li, menm sa yo rele travay charite yo fè yo, se pyèj pou kenbe moun inosan pou yo touye pou lisifè. Si’w bay sali ou valè, kouri kite sèk katolik la, epi si’w bay lavi’w oswa lavi pitit ou yo valè, pa janm tonbe ankò nan pyèj aksepte swadizan travay charite ke katolik yo ap fè yo, ak sa yo rele èd yo ke y’ap bay. Tout bagay sa yo se yon gwo pèlen. Se lavi’w ke’w vann bay lisifè an echanj èd sa yo. Sonje yon fwa pou tout satan pa janm bay anyen gratis.


Pou nou menm kretyen ki fèt ankò k’ap preche Levanjil la bay katolik yo, sonje sa: Tout katolik sa yo ou te deja eksplike klèman, avèk èd Bib la, ke katolik se yon abominasyon nan je Bondye, men ki fè tèt di epi chwazi pou rete la malgre prèv ou ba yo, e malgre tout diferan temwayaj sa yo trè klè ke ansyen satanis yo mete a dispozisyon nou, se majisyen. Pa pèdi tan ou ankò. Moun sa yo pa nan katolik la akoz inyorans. Yo la pa chwa. Kòm majisyen, yo prefere yon anviwònman ki pral ede yo pwospere nan maji. Se konsa, pa pèdi tan kwè ou ka genyen yo. Ou pap rive.


Kèk moun ki nan katolik nan inyorans, lè ou eksplike yo nan Bib la ke doktrin katolik la se piman satanik, yo konprann, repanti, epi kite sèk abominab sa a. Moun ki apre yo fin swiv tout sa Bib la di sou doktrin yo, tout sa ansyen satanis yo konfese, men ki fè tèt di epi ki di ou ke yo se Katolik epi yo pral mouri katolik, yo se satanis tèrib. Yo konnen trè byen sa y’ap fè. Sispann pèdi tan’w ap preche moun sa yo, epi pran prekosyon’w ak yo.


18.2- Lòt sèk relijye yo


Menm jan ou dwe kouri kite katolitism lan, ou dwe kouri tou pou tout lòt orijin relijye ki sèvi lisifè. Se ka Temwen Jewova yo, Mòmon yo, tout asanble majisyen sa yo ki abiye an blan e ki mache pye atè, e menm kèk legliz sa yo rele evanjelik oswa legliz reveye yo, men ki gen doktrin ki pa biblik, e ke pastè yo se satanis. Si’w vle konnen kijan pou’w rekonèt yon bon Legliz, nou konseye’w li ansèyman sou "Legliz la" w’ap jwenn sou sit mcreveil.org la.


18.3- Enpòtans Konba Espirityèl la


Kretyen, sekrè viktwa a, Bondye deja revele nou li. Pou nou kapab genyen viktwa devan tout konplo sa yo ak lòt atak satanik yo, nou dwe viv yon vi sanntifikasyon, epi mennen yon vrè lavi lapriyè. Sa a byen devlope nan ansèyman an sou "Konba Espirityèl la" ke w’ap jwenn sou sit la mcreveil.org. Li lè pou’w leve epi pran batay la oserye. Si tout kretyen reveye, chwazi pou yo vin serye ak Bondye, epi fòme chenn lapriyè kèlkeswa kote yo ye, tout Legliz la ap ranpòte laviktwa. Ki donk, apèl fèt pou nou. Tout moun reveye pandan ke gen tan toujou. Fè efò pou òganize chenn jèn ak priyè pandan tout peryòd 24 rive 31 desanm, pou dispèse gwo rasanbleman satanik sa a ki dewoule nan fen chak ane, e pandan tout desizyon n’ap sibi yo ap pran. Olye ke tonbe nan pèlen mond lan ak selebre ap rele byen fò "Jwaye Nwèl" ak "Bòn Ane", vit epi goumen pou frape ak detwi ajan sa yo nan mond fènwa a ki reyini ansanm pou deside sò nou.


18.4- Prodwi fabrike nan mond anba dlo a


Kounye a ke nou konnen ki kote pifò nan pwodwi yo nou jwenn nan mache yo ak makèt soti, fè anpil atansyon sou sa nou achte ak sa n’ap manje. E pou nou menm ki toujou manje vyann, si nou pa vle manje vyann moun, sèlman manje vyann ki soti nan bèt ke nou te elve nou menm. Pa voye moun ki gen nati espirityèl nou pa konnen fè komisyon pou nou. Lè satanis yo achte pou nou, pwodwi yo pote pou nou yo souvan pa soti nan mache a. Ak tout revelasyon Bondye ban nou yo, nou bezwen plis vijilan.


18.5- Football al lòt espò monden yo


Pou nou tout ki toujou atache ak foutbòl oswa lòt espò, e ki sipòte yon tèl ekip ak tèl ekip, konnen se yon kilt ke ou rann satan nan sipòte ekip ki konpoze ak majisyen, e nan rejwi viktwa planifye ak deside nan mond fènwa yo. Sa’w sot li nan temwayaj sa a ap ede’w konprann sa’m t’ap eseye di’w sou satanis nijeryan an trè popilè sa a te rele malerezman yon pwofèt, ki te byen prevwa rezilta koup Afriken Nasyon 2012 la ki te opoze Zanbi ak Kot Divwa. Sa yo rele pwofèt satanis la te predi ke Kot Divwa ta rate yon penalite pandan jwèt la, e ke Zanbi ta evantyèlman genyen jwèt la. Moun nayif yo te jwenn nan sa a yon prèv ke pitit gason dyab la ta vrèman yon pwofèt.


Se pa konsa. Se pat yon pwofesi ditou. Satanis sa a se youn nan moun ki patisipe nan reyinyon mondyal sa a nan peyi Zend. Se konsa, li ka lib ba nou enfòmasyon konsa avèk presizyon paske tout rezilta sa yo deside pandan reyinyon sa a. Se poutèt sa satanis sa a se pa sèl moun ki konnen rezilta yo anvan match yo. Se konsa, nou pa dwe twonpe. Pou moun nan nou ki toujou kwè ke satanis sa a se yon pwofèt Bondye, konnen ke yon vrè pwofèt Bondye gen ase bagay pou fè pou ta okipe’l de fitilite tankou foutbòl. Epi Bondye li menm gen ase pou’l di pèp li a, pou’l lanse nan pwofesi esteril konsènan konpetisyon satanik, ki pap pote anyen pou disip li yo, e kote yo menm mande disip li yo pou yo kouri pou bagay sa yo.


18.6- Atansyon ak Oto stop


Ak tout pyèj miltip sa yo ke mond satan an mete pou pitit Bondye yo, nou dwe fè anpil atansyon. Pa tonbe nan pèlen pou ranmase moun nou pa konnen nan machin nou. Pastè Namibyen sa a te pèdi ministè li, lavi li ak fanmi li, akoz zak ensousyan sa a ak mank disèneman. Ka sa yo ta dwe sèvi kòm leson pou nou.


18.7- Danje pou viv ak yon ajan satan


Byen-neme, kèlkeswa pridan ou kapab, kèlkeswa byen w’ap viv yon vi sanntifikasyon, kèlkeswa byen ou mennen konba espirityèl la selon estanda yo ak ansèyman nou te resevwa yo, si w’ap viv ak yon ajan satan, w’ap yon moun viktim atak ki soti nan mond fènwa yo. Ajan satan ak li ke w’ap viv la, ap gen tan echanje tout efè pèsonèl ou ak kontrefè sa ki fèt nan mond anba lanmè a espesyalman pou ou; li pral gen tan echanje tout pwodwi manje ou yo ak pwodwi ki soti nan mond anba dlo a; li pral gen tan echanje tout bwason ou yo ak pwazon ki fèt nan mond anba dlo a pou detwi ou ak totalman rine sante ou, e menm lavi ou. Jan nou sot li a, manje ak lòt pwodwi manje ki soti nan monn anba dlo a, lakòz tout kalite pwoblèm sante, e menm maladi ki vin enkirab. Se poutèt sa nou dwe pran mezi apwopriye, pandan ke gen tan toujou. Byenke nou rekòmande pou nou viv ansanm antanke frè ak sè nan lafwa, pa pran risk pou nou viv ak yon moun ki gen lavi espirityèl ki pa rasire nou. Double vijilans ak prekosyon.


18.8- Enfitrasyon Legliz yo pa ajan satan yo


Jan nou sot li a, pami moun pwotokòl Evanjelis Bonnke a, te gen yon ajan satan, yon fanm ki te fè pati mond fènwa a. Se konsa satan toujou reyisi enfiltre nan mitan Pitit Bondye yo, atravè ajan li yo. Se poutèt sa, nou dwe vijilan ak pridan, epi egzèse tout disèneman Bondye ban nou an. Pastè ak sèvitè Bondye, fè atansyon ak tout moun sa yo ki toujou renmen nan premye ranje, ki toujou renmen patisipe nan tout sa n’ap fè, epi pou yo okouran de tout desizyon nou pran, epi ki diskite chak fwa pou vle se yo sèlman ki pou fè tout bagay pou nou. Moun sa yo se sitou fanm. Se pou Senyè a ban nou revelasyon li yo!


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF