Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

VAKSEN KOVID-19: ZAM POU DESTRIKSYON ANPIL MOUN


Chè frè ak chè zanmi, nou mete nou pou mete a dispozisyon nou atik Doktè Vernon Colman sa a ki anonse mond lan antye ke vaksen kovid-19 yo se zam pou destriksyon anpil moun ki ta ka mete fen a ras moun. Revelayon te anonse sa davans pa Bib la li sou pwen pou’l akonpli, e tout moun, malgre anpil avètisman kontinye fè tèt yo di, y’ap peye pri a kan menm. Pandan n’ap tann, Bondye kontinye, atravè òm Bondye yo ak anpil syantifik, pou avèti limanite kont destriksyon mond sa a k’ap rive tout bon vre, k’ap yon gran dezas ki pa janm wè depi kreyasyon mond lan. Nou pibliye deja plizyè atik trè enstiktif sou sijè sa a. N’ap jwenn yo sou sit mcreveil.org. Nou envite nou pou nou li yo.


Vaksen Kovid-19 yo Se Yon Bon Zam Pou Destriksyon Anpil Moun
E Ta Ka Aneyanti Ras Moun Nan


Si nou li atik mwen yo depi kèk tan, nou konnen ke mwen pa janm ekzajere. Nou konnen tou ke, depi yon ane, predikasyon, evalyasyon ak entèpretasyon’m yo yo absoliman egzat. Kounye a, pou jamè, mwen bezwen èd nou paske nou dwe touche anpil milyon moun avèk atik sa a. E kòm gran platfòm yo e gran medya yo repouse’m nèt, mwen pa ka atenn milyon moun sa yo san nou.


Mwen kwè ke atik sa a ki pi enpòtan ke nou pral li. Nou dwe pataje li. Nou pa dwe fè anyen pandan jou k’ap vini yo, men voye atik sa a bay tout moun ke nou konnen ou pa konnen e ki gen yon adrès e-mail. E voye’l bay tout jounalis ke nou ka jwenn adrès e-mail yo.


Nou sonje videyo sa a kote Bill e Melinda Gates te chita e te eksplike avèk yon souri mokè ke prochen pandemi an ta fè moun yo reyaji? E byen, mwen panse konnen sa ki pral pase. Nou konnen ke tout elit malefik, promotè Ajanda 21 ak Great Reset yo, gen depi nan kòmandman lentansyon pou touye ant 90 e 95% pousan popilasyon mondyal la. Malerezman, mwen krenn ke li ta vrèman sanble tro ta pou sove anpil nan moun ki te vaksinen yo. Anpil milyon moun kondane e mwen krenn ke anpil pa mouri a prochen kontak avèk kowonaviris la.


Men kèlke bagay te trè mal pase nan plan elit yo. E kounye a rezilta sèke, moun ki pa vaksinen yo tou nan gran danje. Nou dwe mete sistèm iminitè nou nan bon eta pou nou manje byen e pran kèlke vitamin D pou ogmante sou sa. E nou pral petèt dwe, a yon moman byen detèmine, kanpe a leka moun ki te vaksinen yo. Dezòmè yo reprezante yon danje trè reyèl pou prolonjman lavi espès moun nan.


Otan ke’m sonje, mwen pa’t sispann mete an gad kont danje vaksen yo kont kovid-19 la. Mwen konnen ke yo pa ta dwe vrèman rele yo vaksen (byen ke yon definisyon ofisyèl te modifye pou aksepte yo) men si mwen rele yo terapi jenik, moun ke nou eseye atenn yo, yo te di yo se te vaksen, pa’p konnen de kisa m’ap pale.


Gen prèske egzatman yon ane, mwen te prevwa ke rezon ki fè risk kowonaviris la te ekzajere te yon pati pou mete anplas yon program vaksinasyon obligatwa. Fòs pandemi kovid-19 la te kreye, an pati, pou trouve yon ekskiz a vaksen yo, pito ke vaksen yo kreye kòm yon solisyon a pretandi menas poze pa kovid-19 la.


Epi kèk mwa, mwen prevwa ke vaksen eksperimantal yo danje e prodwi anpil efè segondè k’ap bay lanmò. Selebrite yo, e anpil medsen, gen tò montre asirans yo. Mwen te gen rezon sigjere ke vaksen yo ta ka touye plis moun ke kovid-19 la. Men li pwobab kounye a ke vaksen yo ta reskonsab lanmò kèk milyon moun ki pa’t vaksinen.


Panse profon’m se te toujou ke mouvman koken kovid-19 la te planifye nan yon bi presi: touye pi gran nonb moun aje e frajil posib e mete vaksen yo obligatwa. Se sa’m te di nan premye videyo’m nan nan mitan mas 2020. Te genyen tou, byen si, plan detwi epi reenvante ekonomi an pou satisfè a egzijans Ajanda 2021 an ak Great Reset (Grand Reyinisyalizasyon) an.


Kèlke jou aprè premye parisyon videyo sa a, yo te atake’m avèk firè sou entènèt. Fich wikipedya’m nan te modifye nèt. Detay tout liv mwen yo, seri televize e tout kote’m te gen afe’m yo te siprime. Yo te dekri’m kòm yon teyorisyen ki nan Konspirasyon devalorize. Anpil lòt moun ki te remete an kesyon liy ofisyèl sou kovid-19 la te sibi menm bagay yo. E, byen si, BBC e près nasyonal yo jwenn yo avèk yo pou atake sila yo ki oze remete an kesyon liy ofisyèl kan yo difize verite inakseptab. Men mwen krenn kounye a ke fou k’ap ekstèmine moun yo, kavalye Apokalips yo ki te planifye mouvman koken sa a k’ap kondwi nou a magedon.


Gen lontan mwen te kwè ke achitèk mouvman koken sa a yo t’ap tann pou anpil milyon moun mouri. Sepandan, mwen kwè kounye a ke lespri malefik yo ki kreye mouvman koken sa a yo souzestime gwo danje vaksen eksperimantal yo a ke yo fè propagann pou li avèk anpil vigè. Anpil milyon moun ki resevwa vaksen kovid-19 la ka mouri a swit vaksinasyon yo. Mwen pral eksplike kòman e poukisa nan yon ti kout tan.


Mouvman koken an te kòmanse, byen si, avèk predikasyon sovaj Ferguson ki nan Imperial College. Ferguson se yon modèlizatè matematik ki gen yon pase trè movè. Moun yo ki te òganize mouvman koken an te konnen ke predikasyon Ferguson yo te Kontrè a la rezon. Yo te dwe konnen moun ki te anvan Ferguson yo te tèribleman movè. Men predikasyon li yo poutan te itilize kòm ekskiz pou fè rete lakay yo, pou moun pa kole a moun, kach nen yo, e fèmen lekòl e sèvis akèy yo. Se te vrèman yon foli. Bagay ki lojik pou fè se te izole moun yo ki atenn enfeksyon an. Menm mannyè a ke yo di a moun ki atenn grip pou rete lakay yo. E pou proteje sa ki pi an danje yo, prensipalman ki pi aje yo ki soufri troub kadyak ou lestomak. Men politisyen yo te konseye yo fè tout ti mouvman ridikil yo. E moun ki remete an kesyon sa ki te pase yo te dyabolize e fèmen bouch yo.


Lefèt ke sistèm iminitè moun yo an bon sante li ranfòse pa enfliyanse avèk lòt yo. Timoun yo avèk jèn adil yo an bon sante gen yon sistèm iminitè trè pisan. Sèl moun ki aje yo ki pi nan yon eta menase pa yon nouvo kowonaviris. E poutan, politisyen yo nan tout mond lan e konseye yo diskite pou fouye nou nan yon program vaksinasyon mas.


An kòmansman, yo te asire piblik la ke sèl yon vas program vaksinasyon ki t’ap pèmèt li genyen kèk nan libète li pèdi yo. Sa te toujou yon gwo betiz. Sepandan, vaksen eksperimantal yo ki te aprouve si rapidman pa’t janm te gen efè espere. Yo pa’t fè yo pou prevni enfeksyon ou transmisyon. Vaksen an pa’t anpeche moun yo pran kovid-19 la e yo pa’t anpeche yo transmèt li si yo te pran li. Vaksen yo senpleman ede pou limite gravite sentòm yo pou kèk moun ki te resevwa enjeksyon. Se pa sa anpil moun kwè, byen si. Gen majorite moun ki te vaksinen yo panse yo te proteje kont enfeksyon an. Se te yon lòt mouvman koken.


Sa ki pa nan sa yo fè a ki ase enpòtan, yo pa fè moun yo panse sa yo fè a, gen twa gran problèm avèk vaksen yo:


1- Premye problèm nan, byen si, sèke vaksen eksperimantal yo yo te revele deja yo dezespereman danjere. Yo te deja touye anpil moun e provoke anpil efè endezirab grav lakay anpil lòt. Yo ka jije anplè problèm sa a espesyal pa lefèt ke menm a tout yo admèt ke anviron 1 sou 100 desè e blese grav lye a vaksen yo ki pral sinyale. Li enposib pou estime konbyen ki pral mouri a problèm alèji, troub kadyak, asid vaskilè serebral, problèm nerolojik ou konbyen ki pral avèg ou paralize. Li egziste sou sit wèb mwen an yon lis moun kidonk yo konnen ki te blese ou touye pa vaksen an e se yon lis ki bay lapèrèz pou li. Nonb moun mouri yo fè pè, men plizyè otorite kontinye pou ensiste sou fè ke li se yon konyensidans.


Lòske yon moun nan 60 ou 28 jou aprè yon tès pozitif kovid-19 la- menm si rezilta tès la fo- li tou trete kòm moun ki mouri pa kovid-19 la pou fè grenpe chif yo. Men lòske jèn moun ki an bòn sante mouri kèlke èdtan aprè yo te fin vaksinen desè yo konsidere kòm senp konyensidans. E kèl trajik konyensidans!


2- 2ème problèm se problèm sistèm iminitè, konnen sou non amòsaj patojèn ou tanpèt sitokin. Sa ki pase, sèke sistèm iminitè moun ki te vaksinen an pral prepare pou reyaji yon mannyè trè dramatik si moun sa a antre an kontak avèk viris k’ap vini an. Rezilta a ka petèt katastrofik e se sa ke’m krenn pou wè li prodwi nan otòm e pandan livè prochen. Moun ki ta vaksinen yo pral gen yon gwo problèm pandan prochen kontak yo avèk yon kowonaviris. Sistèm iminitè yo pral reyaji yon mannyè eksesif e se probableman a moman sa a ke yo pral genyen anpil moun mouri.


Pasyan yo pa’t ofisyèlman avèti de problèm sa a, byen ke prèv yo te pibliye nan entènasyonal jounal of Clinical Practice oktòb 2020. Atik la gen pou tit “Divilgasyon nan sijè eseye vaksen yo, pandan konsantman eklere, nan risk agravasyon maladi klinik pa vaksen kovid-19 yo”. Men pa’t genyen konsantman eklere pou malad yo e mwen kwè ke laplipa medsen yo rete inyoran risk yo.


Moun aje yo e sila yo ke sistèm iminitè yo fèb yo patikilyèman ka touye yo fasil. E kisa ki ban nou yon move sistèm iminitè? Pote yon mas, izole tèt ou de lòt moun e pa pran sifizamman solèy se twa koz evidan. Bwè tròp alkòl e fimen tròp tabak pandan rete lakay ou pa ede. Plis moun pral mouri probableman an otòm, lòske moun yo se sila ki pi byen ekspoze a viris. Se an otòm e an ivè ke ka kowonaviris propaje pi rapidman.


An rezon de epidemi de maladi yo e de desè ki pral prodwi, gouvènman yo pral kòmanse mete an aksyon prochen seri vaksinasyon. Li pral bokou kesyon chanjman radikal, byen si, e nouvo vaksen prepare trè rapid pral prodwi e anpil promosyon pral fèt pa selebrite yo ki pa konn anyen nan medsin ou nan vaksen. Medsen yo ki konprann danje yo e ki gen dout sou vaksen yo pral, kòm abitid, redwi an silans.


Etonamman, mwen kwè ke moun ki te nan kòmansman mouvman koken sa a te konnen ke sa ta prodwi. Yo te konnen ke t’ap gen yon ogmantasyon desè nan otòm e ivè prochen. Yo te toujou Prevwa pou mete desè sa yo sou kont yon nouvèl vèsyon kovid-19- youn nan milyon chanjman radikal ki pral egziste an otòm. Mwen te toujou prevwa ke li pral fini pa fè mete an aksyon vaksen chak 2 mwa- ou menm pi souvan, chak mwa ou prèske. Nan kòmansman, mwen te itilize mo Canular pou kritike reyaksyon an a yon enfeksyon viral de tip gripal. Repons lan te sovajman egzajere.


Mwen konprann ke se sa ki te fè Bill e Melinda Gates souri lòske yo te lèse tande ke nou pa t’ap pran petèt premye pandemi an oserye, men ke nou t’ap trete prochen pandemi an pi byen seryezman. E mwen kwè ke yo, e tout lòt yo enplike nan mouvman koken sa a, yo sipoze ke ta trè byen an sekirite paske yo pa ta pran reyèlman vaksen. Mwen kwè ke yon gran pati nan elit la, e selebrite ki pi enpòtan yo, te resevwa yon plasbo olye de youn nan vaksen eksperimantal yo. Yo pa janm riske touye tèt yo pa vaksen, pou blese grav pa vaksen an ou pou devlope yon amòsaj patojèn- e pou answit enkwayableman nan danje prochèn fwa ke yo ta antre an kontak avèk enfeksyon viral la.


3- Mwen panse ke elit la te panse ke li te an sekirite. Mwen panse ke yo te resevwa yon plan ki t’ap mennen anpil milyon mò men ki pa t’ap fè yo mal. Men mwen kwè ke yo fè yon gwo e yon erè grav. E sa mennen nou nan twazyèm problèm nan- yon problèm ke mwen pa panse ke yo t’ap tann. Problèm sa a vini ekspoze pa Doktè Geert Vanden Bossche, yon wo grade espesyal vaksen yo. Donk, mwen te defini nan kòmansman a propo li yo, donk Doktè Bossche te travay avan avèk GAVI e fondasyon Gates. Li se dènye moun nan mond lan ke yo ta dekri kòm yon opoze a vaksinasyon an.


Doktè Bossche te soulinye ke vaksen yo itilize yo aktyèlman yo pa bon zam pou itilize nan gè kont enfeksyon viral sa a. Kan yo vaksinen anpil milyon moun, nou aprann viris la chanje e vini pi fò e pi mòtèl. Eseye imajine ankò vaksen pou nouvèl chanjman an fè sèlman agrave sitiyasyon an, donk syantifik yo pa ka devanse viris k’ap chanje yo. E moun ki te vaksinen yo pataje kounye a viris k’ap chanje yo avèk antouraj yo. Chanjman yo vin pi fò e pi mòtèl. Finisman mezi rete lakay yo pral trè byen fèt an menm tan pou garanti ke nouvèl chanjman viris kovid-19 la ap simaye lajman.


Genyen tou yon lòt problèm ki asosye. Nòmalman, kò nou genyen globil blan yo ki ede nou bat enfeksyon. Selil yo ki rele NK-NK sinyifi natural killers (tiyè natirèl)- ede pou elimine move selil yo ki anvayi nou. Yon fwa ke selil NK yo fè travay yo, antikò yo parèt e netwaye dega yo.


Sepandan, Doktè Bossche eksplike ke vaksen yo kont kovd-19 la deklannche prodiksyon antikò trè espesyal ki antre an konpetisyon avèk defans natirèl moun yo ki te resevwa vaksen yo, sistèm defans natirèl moun vaksinen yo efase paske antikò espesyal ki te prodwi pa vaksen an pran sou li. E antikò sa yo prodwi pa vaksen yo toujou la. Yo la pou toujou nan kò moun vaksinen yo.


Rezilta tèrib sèke sistèm iminitè natirèl de kèk milyon moun ki te vaksinen detwi. Sistèm iminitè yo pa’p ka an mezi pou konbat yon nenpòt chanjman varyasyon viris ki devlope nan kò yo. E viris k’ap chanje sa yo ka propaje nan kominote a. Mwen panse ke se rezon ki fè nouvèl varyasyon viris parèt nan rejyon kote vaksen yo te administre a yon gran nonb moun. Esansyèl sèke administrasyon vaksen yo bay viris la okazyon pou vini pi danje nèt. Chak moun vaksinen gen pisans pou vini yon moun ki ka touye anpil moun donk kòl vin yon laboratwa pou fabrikasyon viris mòtèl. E pi mal ankò, kèk endividi vaksinen ka vini pòtè asentomatik- pou propaje viris mòtèl tout alantou yo


E moun ki te resevwa vaksen yo pa’p ka reyaji a chanjman yo paske sistèm iminitè yo te pran an chaj pa yon sistèm defans atifisyèl ke yo te ba yo pa vaksen an e ki te fè pou konbat fòm original viris kovid-19 la. Moun vaksinen yo pral trè ekspoze lòske nouvèl chanjman yo pral propaje. Kò yo ap toujou e sèlman oryante vè defans kont yon fòm viris ki vini rapidman soti nan izaj. Administrasyon nouvo vaksen yo pa’p sèvi anyen, donk viris ki chanje a pa’p an danje. Syantifik ki fabrike vaksen yo pa’p an mezi pou devanse viris k’ap chanje a. Sa te dwe prevwa. Se pou tèt sa vaksen kont grip yo souvan inefikas.


Politisyen yo e konseye yo pral manti e akize moun ki pa’t vaksinen yo kòm reskonsab devlopman nouvèl chanjman an e ogmantasyon nonb desè ki pral prodwi yo. Men si Doktè Bossche gen rezon, e mwen kwè’l, se moun ki vaksinen yo ki pral yon menas imanitè. Yo pral yon gwo menas pou moun ki pa vaksinen yo, donk viris yo ke yo elimine deyò òganis yo pral pi danjere ke viris original yo.


Nou nan yon tèritwa trè danjere. Si nou pa kanpe program vaksinasyon an kounye a, li pa egzajere pou di lavi moun k’ap kontinye sou la tè an danje. Se a sa ke moun ki te eseye vann nou gran Reyinisyalizasyon an te panse? Mwen pa konnen. Petèt ke bi yo depi nan kòmansman se te touye nou tout. Ou petèt ke konplo dyabolik yo a vin pa ka kontrole.


Nan Wayòm-Ini, Ferguson, Hancock, Whitty e Vallance te toujou sanble pou mwen move moun pou dirije repons nasyon an. Nan Etazini, mwen panse ke doktè Fauci pa’t bon moun nan. Mwen te toujou krenn ke yo te chwazi yo paske yo pa bon moun. Tout sa ke yo te fè te move pou nou, men bon pou yo e pou kabal dyabolik yo a ki fè propagann Ajanda 21 ak Gran Reyinisyalizasyon an. Obsinasyon an efase lib deba kondwi nou nan abim sa a. Pyès nan moun sa yo pa’t dwe otorize pou egzèse yon tèl kontròl sou lavi nou, men kan yo efase tout opozisyon entèrogativ yon fason yo pa janm wè avan e pandan yo efase tout fè yo, medya gran piblik e jeyan entènèt yo te rann bagay yo enfiniman pi mal. Panse ke yo pral an sekirite?


Li egziste yon risk reyèl olye de touye 90 a 95% moun, kòm elit malefik la te swete nan kòmansman, yo touye tout moun pa erè; yo ta ka aneyanti limanite. Nou gen yon tikal tan pou nou sove. Nou dwe ranfòse sistèm iminitè nou e, ironikman, li posib ke nou te dwe mete nou a leka moun ki te vaksinen yo. M’ap redije yon atik disi yon semèn sou fason ke nou ka ranfòse sistèm iminitè nou.


Kounye a, gade pou kisa atik sa a se atik ki pi enpòtan ke mwen ekri sou kovid-19 la e pi enpòtan ke nou pa’t janm konn wè? Mwen pa ka atenn medya gran piblik yo ki efase tou senpleman laverite a e refize tout deba ou diskisyon. YouTube, pa egzanp, pa aksepte videyo ki remete an kesyon tout sa ki fè promosyon pa etablisman mal.


Donk voye atik sa a bay medsen yo e jounalis yo, bay zanmi yo e paran yo. Pataje, pataje, pataje. Petèt n’ap ka rive fè moun yo ki nan pouvwa yo konnen ke yo pa a labri de dezas ki anonse a. Nou ka pataje fasilman a pati www.vernoncoleman.org. Mwen espere ke Doktè Bossche tronpe li. Mwen espere’m tronpe’m. Men tout bagay nan atik sa a dwe egzamine, e si krenn sa yo pa rann piblik e etidye, alò nou pral konnen avèk sètitid ke plan an se touye anpil nan nou ke posib. Yo pa ka gen ladann yon lòt konklizyon. [Fen atik la]


Konklizyon


Chè zanmi, pa janm tonbe ankò nan pyèj ajan lanfè sa yo menm k’ap pouse nou pran vaksen pwazon sa a donk efè devastatè a pa’p ka repare kòm nou sot li li. E nou menm kretyen e lòt relijye, kouri pou tout demon sa yo k’ap sedwi nou e pouse nou vè pwazon sa a sou pretèks ke nou ka aneyanti efè li yo pa lafwa. Konnen ke sèpan sa yo nan gran ògèy yo ban nou lenpresyon gen plis lafwa ke tout moun. Nou panse ke ajan satan sa yo gen plis lafwa ke Jezi Kris Pitit Bondye a?


Pou sedwi nou, yo site pou nou pasaj Mak 16:18 ki di “Y’ap sezi sèpan; si yo bwè pwazon, li pa’p fè yo okenn mal;…” Men demon sa yo chwazi pa di nou ke Jezi Kris pitit Bondye vivan an, byen ke li te ranpli lafwa, te refize deklare lafwa’l nan bi enpresyone satan. Se sa nou li nan Lik 4:9-12 “9Dyab la te kondwi’l ankò a Jerizalèm, te plase’l anwo tanp lan, e di li: Si’w se Pitit Bondye, lage kò’w anba; 10donk li ekri: L’ap bay lòd a zanj li yo pou ou, pou yo pote je’w; 11e: Y’ap pote’w nan men, pou ke pye’w pa frape nan ròch, 12Jezi te reponn li: Li di: Pa janm tante Senyè Bondye’w la”


Konnen ke tout swa-dizan pastè sa yo k’ap vante nou byen fè vaksen satanik sa yo, yo se demon. Yo gen pou misyon kondwi nou lanfè. Si nou swiv yo, nou pral boule avèk yo nan lanfè pou letènite. Ke moun ki gen zòrèy pou tande, tande!


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF