Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ JOSEPH TSHOPA


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w li yon avètisman enpòtan nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Chè frè ak chè zanmi, nou vle pataje avèk nou temwayaj sa a ki reveye nou an relasyon ak konba espirityèl la. Sa a se istwa yon jèn gason ki te vize pa satan depi nan jèn laj li, apre yon vizit manman’l kay yon fetichè. Manman’l san reyalize li te siyen yon pak ak mond anba dlo a, konsa livre lavi timoun sa a bay satan. Ti gason sa a te pase tout jenès li nan sèvis sirèn dlo a, li fè gwo domaj, jouk lè Jezi Kris te pran pitye pou li, li te pran’l soti nan mond sa a.


Temwayaj sa a pral ouvri je nou sou travay sirèn yo, epi li pral avèti nou plis kont risk pou nou viv san Jezi Kris kòm Senyè ak Mèt. Li konfime ansèyman yo sou "Konba Espirityèl la" ak "Disèneman an" ke nou te mete disponib pou nou kèk ane de sa. Nou ankouraje nou pou nou li’l ak anpil atansyon, epi pou nou tire tout leson posib nan li. Epitou pran tan pou nou li oswa reli ansèyman nou yo sou Konba espirityèl la ak Disèneman an. Yo rich anpil. N’ap jwenn yo sou sit la www.mcreveil.org.


1- Lanmò mwen ak rezireksyon mwen pa Jezi Kris


Mwen se Joseph Tshopa Fololo. Mwen te fèt ak yon papa 47 timoun. Papa’m te yon sòlda ak gad kò prensipal ansyen Prezidan Mobutu. Nou te viv nan kan militè Tshatshi, men mwen te grandi nan komin Lemba. Papa’m te gen anpil madanm ak konkibin ke li te gen timoun tout kote. Papa’m te gen anpil lajan. Se poutèt sa, li te kapab peye tout fanm sa yo. Li te absan lakay li, e manman’m pat ka pran sa ankò. Li te tout tan nan konfwontasyon ak fanm kay papa m' yo. Li te tèlman an konfli ak tout fanm sa yo ke nan yon sèten pwen, li pat kapab pran li ankò. Li finalman deside divòse ak papa’m. Mwen sonje nan epòk sa a, pat gen okenn revèy espirityèl nan peyi a tankou jodi a. Moun yo te nan fetichism, sipèstisyon. Se konsa, manman’m te kite papa’m, li pran’m ak ti frè’m nan e li mennen nou avè’l.


An napre, li te rankontre yon gason e piske li te byen anfòm ak mesye a, li te deside marye ak li. Maryaj yo te byen mache e manman’m te rete nan nouvo kay li a. Apre sa, manman’m te fè yon ti gason, ti frè’m nan. Kounye a nou te twa frè. Piske nou te ti gason sèlman, manman’m te kòmanse anvi yon ti fi. An napre, papa adoptif mwen te kòmanse mande manman’m yon fi e li te fè presyon sou manman’m. Li di manman’m: "Mwen swete ou ka ban’m yon pitit fi paske mwen gen ase lajan pou’m okipe’l." Vrèman vre papa’m te gen anpil lajan.


Se konsa, manman’m te kòmanse chèche yon fi pou fè mari’l plezi ak kenbe maryaj li. Men, mezanmi, mwen ta renmen di nou ke timoun yo se kado Senyè a, ti gason oswa tifi. Nou dwe aprann kontante nou ak sa nou genyen paske tout sa Bondye bay yo bon. Manman’m te kòmanse chache konsèy sou fason pou nou gen yon fi. Epi kòm zanmi manman’m yo te konnen enkyetid li, youn nan yo te konseye manman’m pou’l vizite yon chalatan. Bib la di move konpayi kòronpi bon moral (1Korentyen 15:33).


Se poutèt sa zanmi an te mennen manman’m al wè yon chalatan. Mwen sonje, nan epòk sa a mwen te nan klas 4yèm ane nan pension Bonga-Yasa, andeyò kapital Kinshasa. Yon fwa ke li rive kay chalatan an, manman’m te eksprime enkyetid li ba li. Chalatan an mande manman’m pou’l pote yon kabrit ak yon ze. Manman’m te sezi. Li di nan tèt li: "Kouman mesye a fè konnen trè byen ke mwen gen anpil lajan, men li mande’m pou kabrit la ak yon ze olye pou mande m' pou lajan." Manman’m te inyore reyalite espirityèl yo. Mezanmi, lè yon fetichè mande nou kabrit, pijon oswa ze, nou dwe konnen ke kabrit la ak pijon an se pou aspèsyon san moun e ze a reprezante lavi tou.


Nan demen, manman’m rapòte sa yo te mande’l la. Fetichè a pran ze a, li mete’l sou yon plak. Pat gen okenn dife men ze a te kòmanse bouyi. Lè sa a, fetichè a te bay manman’m li te di manje l'. Epi manman’m te manje ze sa a. Apre li fin manje ze a, fetichè a mande manman’m pou li ba’l bouk kabrit la. Le pli vit ke manman’m te bay fetichè a kabrit la, li di manman’m: "Nou fèk fè yon echanj. Mwen ba ou ze ou sot manje a ki reprezante fi w’ap chache a, epi ou ban mwen bouk kabrit ki reprezante youn nan pitit gason nou yo”. Lè manman’m te tande pawòl sa yo, li te sezi e li te akable. Li te nan dezawa. Manman’m te reyalize ke yo te twonpe’l epi endwi nan erè. Manman’m pat konprann lè’l te bay fetichè a kabrit la, li t’ap antre nan yon alyans ak yon pak ak monn envizib la e ke li te livre youn nan pitit gason’l yo nan mond fènwa a.


Mezanmi, dyab la se papa manti. Chak fwa yon nonm siyen yon kontra avè’l, li kache tèm ak kondisyon kontra sa a. Men, lè ou pral dekouvri’l, li pral deja twò ta. Tout bagay sa yo pou detwi ou. Ou dwe konprann lè ou mete pye kay yon fetichè oswa yon chalatan, ou kreye pwoblèm pou tèt ou paske ou pouswiv pa move lespri. Fetichè a te di manman m': "Ke’w vle’l ke’w pa vle’l, mwen te pran pitit gason ou lan. Li sou kontwòl mwen. Ou te vin isit la pou kont ou epi answit....ou ta dwe mande kondisyon yo depi nan kòmansman!" Manman’m te mete li ankòlè e te kòmanse sèvi ak non Jezi kont fetichè a men malerezman manman’m pat gen Jezi nan kè’l. Kidonk, fetichè a di manman m': "Mwen pral pwouve ou ke mwen te pran posesyon lavi pitit gason ou lan." Li pran kabrit la, li jete’l nan glas la. Kabrit la te disparèt epi imaj mwen te parèt nan glas la. Se te tankou si yo te filme’m nan lekòl pansyon an paske imaj yo te emèt an dirèk nan glas majik sa a. Lè manman’m tap di sa, li te di li te wè’m nan glas la abiye ak pantalon kaki’m te konn mete a.


Lè manman’m te wè figi sa a nan glas majik sa a, li te kriye ak emosyon ak sezi men fetichè a di li: "Li twò ta, nou gen pitit gason’w lan men nou deside pa touye’l paske nou wè zetwal li, se konsa li pral sèvi nou." Le pli vit manman’m tande pawòl sa yo nan men fetichè a, li frape pòt la epi li joure fetichè a epi li ale. Li te kontinye viv lavi nòmal li. An napre, li te bliye sa ki te pase a, men wayòm fènwa a pa janm bliye alyans ak pak yo. Kèk ane apre, mwen te tonbe malad. Maladi a te tèlman grav ke malgre tretman li te vin pi mal. Apre kèk jou, mwen finalman sikonbe. Yo te deklare’m mouri nan lopital Bongayasa, andeyò kapital Kinshasa. Kòm pat gen telefòn selilè nan epòk sa a, moun pat kapab enfòme manman m' nan menm jou a. Nan demen, mwen wè ki jan yo mete rès mwen nan sèkèy la. Malgre mwen te mouri, mwen te wè ki jan yo te enfòme manman’m pou’l vin pran kontwòl sitiyasyon an.


Manman’m te byen transpòte. Kidonk li te pran djip li pou li rejwenn dèy la, men li te an reta paske jou sa a menm pou yo antere’m e m’ te wè jan moun t’ap prepare pou ale antere’m nan simityè a. Mwen wè enfimyè yo abiye’m ak rad lanmò, mwen wè yo mete boul koton nan twou nen mwen ak gan nan men’m, chosèt nan pye’m. Apre sa, yo mete kò’m nan sèkèy la. Apre yo fin mete kò’m nan sèkèy la, mwen tande yo t’ap pale sou aranjman pou antèman’m nan. Yo te di ke yo te oblije al fè parad kadav mwen yo nan intèna a pou kamarad mwen yo te ka wè’m pou yon dènye fwa epi answit al antere’m nan simityè a. Se konsa, kò’m te nan chanm lanmò a e doktè a ak enfimyè yo te fè aranjman pou kadav mwen pou dènye parad la nan lekòl pansyon an. Nan yon moman, pandan yo t'ap pale de antèman mwen an, mwen te koute yo men mwen pa wè yo ankò. Mwen reyalize ke mwen te tankou nan yon twou nwa, e nan twou sa a mwen te anchennen.


Mwen tande vwa doktè yo k’ap pran swen kò mwen an. Se te vwa plizyè moun ki t’ap pale youn ak lòt, men mwen pat ka wè yo ankò. Se konsa, mwen te nan gwo fènwa, ak chenn nan men’m ak pye m', men mwen te tande moun k'ap pale tankou si yo soti byen lwen. Lè sa a, toudenkou mwen wè syèl la louvri epi mwen wè Jezi desann. Li te kenbe yon epe ke li leve kòm si li frape yon sib epi li te desann ak fòs ak pouvwa. Li te plen ak limyè e limyè li te klere kote’m te ye a. Lè kote mwen te anchennen an te eklere, mwen reyalize ke mwen te antoure pa grotèsk, bèt ra; demon, monstr tèrib e inyòb. Mwen pat kapab wè yo anvan paske nan fènwa absoli ki karakterize kote sa a, men lè limyè a eklere kote a, mwen reyalize bèt tèrib yo ak monstr bò kote’m.


Lè Jezi desann, li koupe tout chenn mwen yo. Mwen pat kapab gade nan figi l' akoz entansite limyè a ki soti nan figi l'. Li te abiye ak bèl twal fin blan. Apre li fin koupe chenn mwen yo, li di’m: "Joz, ou se Jozèf. Mwen te konnen ou depi nan vant manman ou." Mwen poze’l kesyon: "Ki moun ou ye?" Li reponn, "Ou se yon timoun, lè ou fin gran, m'ap revele tèt mwen ba ou. Koulye a, kenbe men m', epi swiv mwen." Mwen te di, "Jezi, mwen pa ka gade figi ou akòz entansite limyè a." Jezi di m', "Ou pa bezwen gade figi m' paske ou riske detwi epi ou pa ka sipòte li. Jis kenbe men mwen epi swiv mwen".


Se konsa, mwen swiv Jezi. Nou t’ap deplase ak yon vitès ki pi wo epi answit nou rive nan yon kote kote Jezi te di, "Jozèf, se wout la ou dwe ale. Ou pral dwat devan, pa gade dèyè". Mwen t'ap swiv direksyon Jezi te montre m' nan lè sa a mwen tande pou yon dènye fwa vwa Jezi ki di m': "Jozèf, soti vit, soti!" Mezanmi, lè Jezi te pale pou dènye fwa a, se te an menm tan. Doktè ak enfimyè ki t’ap fè aranjman pou kò’m nan te remake men’m te deplase, yo te pè. Yo te twa ak gadyen chanm lanmò a, yo kouri met deyò.


Apre sa, mwen leve nan sèkèy mwen an. Mwen sonje byen ke mwen te yon timoun. Yon likid vèt soti nan bouch mwen. Se konsa, mwen retire boul koton yo nan twou nen mwen, gan yo nan men mwen ak chosèt yo. Mwen te toujou yon timoun, mwen pa reyalize sa ki te pase a. Kidonk, lè mwen t’ap eseye soti nan sèkèy mwen an, mwen tonbe atè epi sèkèy la tonbe tou. Li prèske frape’m men pwoteksyon Bondye te la. Kounye a mwen leve pou’m mache men’m t’ap tranble piske san’m te boulvèse. Mwen te kontinye tranble, men pou’m te soti lopital la mwen te oblije pase nan yon chanm ki te plen moun malad. Lè’m rive nan chanm sa a, tout moun, enkli malad ki pat ka mache oswa leve, te kouri deyò. Epi le pli vit ke mwen rive nan pòt sòti a, foul moun yo gaye. Se te yon dezòd men se direktè kolèj nou an, yon prèt katolik, ki te kalme foul la. Pita manman’m te rive epi yo di’l sa ki te pase a. Li te choke, men li pran m' epi li mennen m' tounen Kinshasa. Li pat reyalize ke sa ki te rive m' nan se konsekans vizit kay chalatan an.


2- Wayòm anba dlo a


Manman’m te gen memwa kout. Li pat ka menm imajine ke vizit li kay chalatan a se baz lanmò mwen, e ke li te fè yon erè fondamantal e koute chè nan vizite chalatan an. Paske lanmò mwen te sèlman kòmansman yon seri fenomèn dramatik ak paranòmal ki te gen kòm fen destriksyon lavi’m. A laj 17 an, mwen te dyagnostike ak malarya serebral, men an reyalite maladi mwen an te yon atak dyabolik, menm si doktè yo te rele li "malarya serebral". Antanke pitit Bondye nou dwe aprann wè bagay yo ak je espirityèl paske nou pa moun òdinè ankò. Nou dwe aprann ale pi lwen pase konpreyansyon syantifik la. Donk nou bezwen disèneman. Donk nou pa dwe aksepte tout bagay sou pretèks se volonte Bondye.


An reyalite, mwen te anba opresyon mond satan an, epi pèsonn pat kapab konnen li. Kèk jou apre mwen te entène lopital. Mwen sonje mwen te dòmi nan lopital la nan mitan lannwit lè mwen te tande pòt la louvri pou kont li. Mwen te toujou anba enfliyans medikaman yo men mwen te rive ouvri je’m pou’m wè sa kap pase a. Se lè sa a mwen wè yon nonm ki te abiye an nwa k’ap antre nan chanm mwen an. Li antre pa bak, epi, li te rele non mwen.


Lè m' reponn li, li di m': "Mwen se pwotektè ou epi mwen se doktè ou tou." Mwen reponn li pa reflèks: "Kòman ou ka doktè mwen lè ou abiye ak rad nwa? Ou dwe abiye an blan." Mwen mande’l pou’l vire paske’m pat wè figi’l piske le te ban’m do’l. Mwen di li: "Mwen vle wè figi ou oswa mwen pral rele pou èd." Lè li vire, mwen remake li pat gen je, zòrèy, nen, oswa bouch. An reyalite, li pat gen okenn figi. Lè sa a, li te avèti’m pa rele byen fò. Li di’m: "Si’w oze rele, m’ap touye’w." Mwen pa konnen ki jan li te ka menm pale lè li pa gen bouch.


Antite sa a te soufle sou mwen. Le pli vit ke li soufle sou mwen mwen te pèdi konesans e te vin fou. Mwen te kòmanse pale istwa san sans. Mwen soti lopital la ap kouri nan lari vil la. Mwen tap pale nan yon vakyòm ak kouri alantou li. Moun yo te panse se malarya serebral la jan doktè a te di fanmi nan. Yo pat konprann ke wayòm fènwa a te atake’m. Pandan tan sa a manman’m t’ap kriye ak plenyen sou sitiyasyon’m, pandan’m t’ap travèse vil la ak rad sal. Apre sa fanmi’m rive kenbe’m, yo mete’m nan chenn epi mennen’m lakay.


Se konsa, manman’m te kòmanse ale tout kote chache yon solisyon. Istwa mwen an sanble ak istwa Jozèf ki te konbat poutèt zetwal li a. Pwoblèm mwen yo te kòmanse lè mond dyab la te detekte zetwal mwen an klere nan dimansyon envizib la. Mwen te nan chenn paske mwen te tounen yon danje piblik. Manman’m te mande kesyon sou orijin foli mwen an. Li te panse se te rezilta malarya serebral, men mwen te konnen se antite san figi ki te parèt devan’m nan lopital la ki te reskonsab sitiyasyon’m. Lwanj pou Bondye paske gran papa’m te yon kretyen ne de nouvo ankò. Li mennen’m nan legliz la. Pastè a te priye pou mwen, lespri foli te kite’m e mwen te geri nan non Jezi Kris.


Apre delivrans mwen anba foli a, mwen te vin yon manm legliz Fepaco pentecostal la. Mwen chante nan koral la men mwen pat ne de nouvo, tankou anpil moun ki ale legliz men ki pa ankò ne de nouvo. Mwen te trè jèn nan epòk sa a. A laj de 20 an mwen te jwenn travay nan yon nay klèb nan sant vil la. Men, tout bagay sa yo te ranje nan wayòm satan a ki t’ap veye sou lavi’m epi ki te kontwole’m. Vrèman vre, depi jou manman’m te vizite chalatan an, li te ouvri pòt monn satan yo ki te kontwole lavi pitit li yo. Pandan tout ane sa yo, yo te gade lavi’m nan wayòm anba dlo a atravè yon glas majik. Yo te deja deside ke mwen ta sèvi yo. Akoz manman’m te vizite fetichè a, yo te gen dwa legal sou lavi’m.


Yon jou’m t’ap travay nan klèb sa a, m’ t’ap gade pòt la kòm dabitid e m’ te wè yon bèl fanm. Li te gen anpil cheve ak yon modèl tay. Mwen te anvoute, kaptive ak avegle pa bote li. Mwen di li: "Madam, ou pa sipoze vin nan kalite kote sa a, kisa w’ap fè la a? Kote sa a pa apwopriye pou ou." Nan etonnman mwen bote a di m': "Cheri, mwen vin isit la espesyalman pou ou." Mwen pat ka kwè sa’m tap tande a, li te twò bon pou mwen. Mezanmi, bèl fanm sa a se te yon sirèn dlo monn fènwa a te voye jisteman pou mwen. Mwen pat kapab reyalize li.


Nou te dakò pou nou jwenn yon kote pou’n viv ansanm. Se konsa, nou te kòmanse viv ansanm. Chak fwa nou soti, moun yo te sezi pa bèlte li, e mwen te fyè de tèt mwen; men mwen te anvoute san mwen pa konnen sa. Yon jou mwen te oblije vizite manman’m epi’m tap chache soulye’m. Mwen t’ap chèche yon pè soulye ki matche koulè kostim mwen an, paske mwen te konn abiye alamòd. Pandan’m tap gade anba kabann nan, mwen remake yon demakiyaj ak yon boutèy dlo ak yon pwason andedan li. Mwen te sezi, paske mwen te konnen mwen pat mete bagay sa yo la a.


Le pli vit ke mwen te pran boutèy dlo ki gen pwason an, boutèy la kole nan men m'. Mwen te elektwokite, vibre e souke. Mwen te kòmanse rele pou èd. Mwen te lite pou’m retire boutèy la nan men’m, men efò’m yo pat reyisi. Lè sa a, mwen tande yon vwa anndan mwen ki di’m sonje non mwen te konn chante lè’m te manm koral ministè Fepaco a. Vrèman vre, apre rekiperasyon m' nan foli a, byenke mwen te yon timoun e byenke mwen pat ne de nouvo, mwen te ale nan legliz regilyèman. Mwen tande vwa a ki di’m pou’m sèvi ak non Jezi Kris kont boutèy ki te kole sou men’m lan.


Lè’m te envoke non Jezi Kris, moun Nazarèt la, boutèy la te tonbe nan men’m, li tonbe atè. Mwen te eseye louvri boutèy la san siksè. Lè sa a, mwen te pran yon mato epi mwen te eseye kraze boutèy la, men boutèy sa a reziste menm mato a. Plizyè fwa mwen te eseye kraze boutèy sa a ak mato a, men san siksè. Mwen pat kapab konprann, mwen te choke jwenn ke boutèy an vè sa a reziste yon mato fè. Kòm mwen te itilize mato a kont boutèy la, pwason ki nan boutèy la t’ap fè mouvman. Lè sa a, toudenkou, ak pwòp je m', Mwen wè mennaj mwen antre nan kay atravè mi an. Li kraze miray chanm nou an. Mwen te choke. Mwen te di tèt mwen ke mwen fè fas ak yon fanm ki sèvi ak cham ak sipèstisyon pou domine ak kontwole m'. Mwen pat kapab reyalize ke mwen te fè fas ak yon sirèn nan dlo ki te fizikman vin sou tè a jis pou mwen. Li te antre nan lavi mwen ak yon misyon espesifik.


Lè sirèn lan te pase nan miray la, li te di’m ba li boutèy la. Mwen te panse li te jis yon fanm òdinè lè’l sèvi avèk cham ak sotilèj. Se konsa, mwen reponn, "Mwen pa pral ba ou boutèy la. Ou dwe konnen ke mwen se yon mèt nan art masyal. Si ou oze mwen pral bat ou mal jodi a." Mwen te di’l, "Ki jan ou ka sèvi ak cham e èksplore m' ak kontwole’m." Chè frè ak sè, mwen te sou pwen pou’m frape fanm sa a, lè toudenkou li te soufle sou mwen. Se konsa sa, mwen tonbe sou tè a. Se te yon vandredi swa lè’m te tonbe nan koma, e lè’m te leve soti nan koma sa a, m’ te reyalize se te dimanch maten. Pandan de jou mwen te nan koma a, yon bagay te pase. Se te tankou yon rèv, men li pa t' sa. Kretyen, mwen vle avèti nou pou nou pa neglije rèv!


An reyalite, lè mwen te nan koma a, sirèn nan transpòte m' nan mond anba dlo a. Mwen te wè tèt mwen ap selebre, nou te manje vyann ak bwè diven wouj, se te reyèlman san moun. Te tankou yon selebrasyon maryaj pou mwen, yo mete yon bag nan dwèt mwen ak yon braslè nan men mwen. Pandan fèt maryaj sa a anba lanmè a, mwen te antoure pa mwatye moun, mwatye pwason. Epi, mwen leve.


Lè mwen leve dimanch maten, mwen remake ke mwen te toutouni. Mwen te wè sirèn nan toutouni kanpe devan mwen. Li te kenbe yon plat ki gen vyann griye. Li di m', "Jozèf, ou pral manje vyann sa yo youn pa youn." Anvan li te ban mwen yo, li te fouye yo youn pa youn nan pati prive li, apre sa li te ban mwen yo. Mwen te kontwole pa li. Mwen te konnen kounye a ke mwen te fè fas ak yon fanm ki pat òdinè. Mwen te fè tout sa li te mande m'. Mwen te manje vyann sa a ki te vyann moun.


Malgre ke mwen te anvoute, mwen te toujou gen yon degre libète. Lè sa a, sirèn nan di m', "Mwen pa pral fè ou mal. An reyalite, mwen pral fè ou yon gwo gason nan peyi sa a, tankou mwen te fè ak anpil moun." Li te ban mwen non moun li te fè rich ak pi popilè nan peyi nou an, men non yo mwen pa ka revele isit la. Kite’m ba ou yon alizyon: Gen yon pastè ki vante sa li fè sou vwayaj astral; gen yon mizisyen ki rele tèt li sheitan, ki vle di satan an arab. Apre mwen fin manje vyann lan, sirèn nan bat bravo epi li di’m: "Jozèf, ou fèk manje vyann moun." Mwen te tèlman choke ke mwen te eseye jete yo men san rezilta. Lè sa a, sirèn nan fè’m yon revelasyon nan di m': "Joseph mwen te antre nan lavi ou paske depi anfans ou nou te gade lavi ou. Ou te anba siveyans nan yon glas majik. An reyalite, se jou a lè manman ou te antre an kontak ak chalatan an ki te kòmanse tout bagay la. Li te fè yon kontra ak chalatan sa a epi ki louvri pòt la pou nou nan lavi ou.”


Sirèn nan frape men’l sou miray la, epi toudenkou yon gwo glas parèt. Mwen remake ke glas sa a te gen non mwen ekri sou tou de bò. Se te yon gwo glas ki fèt sèlman pou mwen. Gen anpil moun nan mond lan ki ap gade konsa nan miwa majik nan mond dlo a. Lè sa a, sirèn nan di m': "Jozèf ou te siveye depi nan anfans ou paske ou te chwazi pou sèvi wayòm nou an." Li te ajoute, "Papa’m mande’m pou’m pale’w sou 3 devwa nou genyen pou ou." Papa li tap fè referans isit la se wa dinasti li a nan mond anb a dlo a. Kidonk li di’m: "Men premye misyon’w: Chak jou anba kousen’w w’ap gen lajan ke n’ap mete a dispozisyon’w e w’ap itilize. Ou pral kouche ak 10 a 15 fanm chak jou. Apre’w fin kouche ak fanm sa yo, anvan mwen lave kò ou, mwen dwe souse kò ou, enkli pati jenital ou, pou kolekte odè tout fanm ki te kouche avè ou yo.”


Se konsa, sirèn nan te oblije souse kò m', enkli pati jenital mwen pou pran odè tout fanm ki te kouche avè m' yo. Kite m' di nou ke pratik souse ògàn jenital gason oswa fanm soti nan mond fènwa a. Satanis yo te pote’l sou tè a atravè pònografi. Pratik sa a te jis rive sou tè a, men li te toujou pratike nan mond pandemonium nan. Gason ki nan okiltis yo gen tandans dòmi ak anpil fanm epi yo nan pratik seksyèl etranj.


Chak aswè, apre mwen fin kouche ak plizyè fanm, a minwi sirèn dlo a te souse kò’m epi li pran odè chak fanm ki te kouche avè’m. Apre li te kaptire odè sa yo, li soufle odè sa yo ki te nan fòm vapè nan yon kapsil. Sirèn nan te konnen non ak idantite chak fanm ki te kouche avè’m nan odè sa yo tankou vapè. Apre li te kaptire odè sa yo, a 3:00 a.m. li te vwayaje nan wayòm anba dlo a, epi pote tout odè fanm sa yo oswa vapè nan mond fènwa anba lanmè a. Apre aterisaj nan mond lanmè a, li ta soufle chak vapè nan plizyè miwa respektivman, ki fèt jisteman pou chak nan fanm sa yo.


Chak fwa li te soufle vapè oswa odè yon fanm nan yon glas, li te rele non li nan glas la. Se poutèt sa, imaj ak lavi fanm sa a parèt nan glas la. Lavi viktim nan te pwojte sou ekran an nan glas majik la. Le pli vit ke sirèn nan soufle odè ou oswa vapè ou sou glas la epi li rele non ou, ou pral parèt vivan nan glas la; si w’ap dòmi oswa travay oswa etidye, imaj ou yo pral pwojte nan ekran glas la. E ansanm ak imaj ou yo gen done ak enfòmasyon sou avni ou, zetwal ou, espwa ou ak desten ou ki pral parèt nan glas mistik la. Yon fwa ke imaj ou pwojte sou glas la, enfòmasyon ak sitou sa Bondye te ba ou, yo pwojte nan glas la ki fèt pou gen idantite ou. Etwal ou ak desten ou pral parèt. Se poutèt sa, lavi ou pral kontwole ak manipile pa mond lisifè a.


Sirèn nan poutèt sa te konnen lavni fanm sa yo gras a fònikasyon e gras a glas sa a. Se konsa, li te kapab li done sou avni yo, chans yo ak zetwal yo. Malgre ke sirèn nan te kapab konnen detay sa yo, li pat konnen ki jan Bondye ta pral akonpli desten an nan moun sa yo. Donk dyab la ka konnen zetwal ou a pral klere tankou Jozèf, men li pa konnen ki jan Bondye pral fè sa. Dyab la ka konnen destinasyon ou, men li pa konnen ki jan ou pral rive la. Dapre done yo ak enfòmasyon ki parèt nan glas majik la, sirèn dlo yo ak dyab la pral chache bloke ak bare wout akonplisman desten Bondye a nan lavi ou. Anpil moun ap mache nan lari, men yo kontwole epi gade, yo pa lib. Sèks andeyò maryaj trè danjere.


Si done yo nan glas ou a endike ke ou pral vin rich, dyab la pral fè twou espirityèl nan pòch ou oswa boule men ou. Ou pral travay epi w’ap gen lajan, men ou p’ap gen anyen konkrè pou montre. Ou pral gen yon bon salè, men ou pa pral fè anyen ak li. Si li wè nan glas la ke ou bèl e ke ou pral gen yon bon maryaj, li pral mete yon mask vyeyès sou figi ou. Ou ka yon bèl fanm fizikman, men espirityèlman ou deja fin vye granmoun akòz mask vyeyès la, epi pa gen okenn gason ki pral vini pou maryaj. Lefèt ke figi ou parèt nan glas majik la vle di ke mond dlo a gen pouvwa ak kontwòl sou lavi ou, yo ka enflije tout sòt malè sou ou.


Lè mwen te vwayaje nan mond dlo a mwen te wè ka yon nonm ki te enflije ak epilepsi. Demon epilepsi a se yon zwazo ki gen koulè nwa e blan. Li sitou nan yon kaj. Mwen te wè ki jan lespri lanmè yo te trennen’l soti nan kalòj la, epi yo te soufle l' nan glas la e non nonm sa a sou li. Mwen te wè zwazo sa a ki se lespri epilepsi ki te vin nan tèt nonm sa a ki te sib la. Se poutèt sa, nonm sa a te vin epileptik sou tè a. Epilepsi se yon siy kontwòl dyabolik ak manipilasyon. An reyalite, mwen te wè anpil moun nan kaj ak miwa nan wayòm ki anba dlo a. Gen moun sou latè ki gen maladi kwonik, maladi kè ak maladi ren. Mwen te wè kè moun nan kalòj. Mwen te wè sèvo moun k’ap viv sou tè a nan kaj. Mwen te wè ògàn kò moun yo nan kaj. Moun sa yo soufri maladi kwonik sou tè a paske yo vòlè ògàn yo oswa sakrifye yo epi yo mete yo nan kaj nan mond dlo yo.


Yon fwa ke mond dlo a ka lokalize ou nan glas yo, yo gen pouvwa afekte ou nan kèk fason, piske yo gen aksè gratis. Yo ka enjekte nenpòt kalite maladi nan lavi ou, epi nenpòt maladi ki gen orijin mistik pa janm pral rezoud pa medikaman syantifik. Se sèlman lapriyè nan non Jezi ki ka mete fen ak maladi sa yo. Anpil moun echwe paske yo anba siveyans nan wayòm fènwa a. Yo pral kòmanse yon bagay men yo pa pral ale nan fen an, paske yo nan miwa majik nan mond dlo a. Atravè miwa sa yo nou ka chwazi tou yon mari oswa yon madanm pou ou. Nou ka voye tou yon mari swa oswa yon madanm lannwit. Kòm yon rezilta, ou pa pral jwi lavi maryaj ou. Youn nan pratik nou te konn fè moun ki nan glas la se ke nou mete so, siy ak mak sou fwon moun yo. Mak sa yo pral vizib pou okiltist yo ak majisyen yo, men moun òdinè pa pral wè yo.


Ou ta ka make sou fwon ou kòm selibatè pou lavi, epi kèlkeswa kote ou ale nan mond lan, majisyen ak satanis yo pral travay pou kenbe ou nan eta seliba sa a, jan sa ekri sou fwon ou a. Yo pral goumen ak ou chak fwa ou eseye marye, paske li di "selibatè pou lavi" sou fwon ou. Anpil moun gen so, mak ekri sou fwon yo. Yon jou mwen t’ap mache ak sirèn nan nan vil la. Mwen wè yon bèl fanm. An reyalite, mwen t’ap chache yon viktim, kidonk mwen te pwopoze bèl fanm sa a kòm yon viktim. Sirèn nan di’m ke fanm sa a te deja touye nan monn envizib la; donk nou te oblije chache yon moun ki vivan. An reyalite, te gen yon dat sou fwon fanm sa a ki endike lè li te gen pou’l mouri sou tè a. Anpil moun ap mache nan lari men yo gentan mouri. Ou ka wè dat la sou fwon yo ak je espirityèl. Genyen tou moun ki make sou fron yo "chomè". Yo gen diplòm, men yo pap janm jwenn yon travay. Si yo te jwenn yon travay, yo t’ap revoke epi yo pat ap kenbe yon travay pou lontan.


3- Misyon mwen nan legliz reveye yo


Bib la di nan Kolosyen 2:14-15 "Li te efase akt ki te gen òdonans ki te kondane nou yo e ki te kanpe kont nou an, epi li te detwi l', li kloure l' sou kwa a; li dezabiye chèf yo ak otorite yo, li fè yo yon spektak piblik. , triyonfe sou yo pa kwa a". Mezanmi, lè mwen te tounen yon ajan nan wayòm dlo a, mwen te reskonsab atake legliz reveye yo nan peyi’m Kongo, paske te gen yon revèy entans nan Kongo pandan peryòd sa a e wayòm fènwa a te nan dezòd. Mwen te resevwa enstriksyon pou’m kontinye lagè envizib kont legliz yo epi pou’m kowòdone atak sistematik sou asanble lokal yo. Men avan, mwen te oblije kouche ak prennsès yo rele Jacqueline nan ki te sipoze transpòte’m anba lanmè a nan mond fènwa a. Kòm twazyèm misyon mwen te kont legliz Jezi Kris la, mwen te resevwa misyon pou detwi yon fanm ki te kretyen. Sirèn nan te di’m ke fanm sa a te ranpli ak favè Bondye ak kapasite divin, ki se poutèt sa li te idantifye kòm yon sib potansyèl pou destriksyon. Sirèn nan di’m: "Nou pral touye’l epi nou pral manje vyann li.”


"Kijan mwen pral egzekite misyon sa a?" Mwen kesyone sirèn lan. Li di m', "Nou pa bezwen pè paske nou te asinye 450 demon pou ede ou detwi kretyen sa a. Y'ap travay avèk ou ak akonpaye ou toupatou." Kòm mwen te etabli kont legliz yo, se konsa nou deplwaye demon rèv yo nan mitan sè yo. Objektif demon sa yo se te lakòz rèv twonpri ak fo mesaj, nan lòd pou kreye konfizyon nan legliz lokal la. Kretyen yo te gen rèv ki gen mesaj twonpe ak twonpe pastè a, e menm rèv fo maryaj ant frè ak sè. Mezanmi, lè’w pa viv nan sentete ou ka atake epi w’ap fini fè rèv ki gen mesaj dyabolik. Nou tap eseye kreye konfizyon nan legliz la, men Senyè a tou pale ak nou nan rèv. Nan monn anba dlo yo te ansenye’m pou’m anpeche kretyen yo reve. Nòmalman yon kretyen ki ne de nouvo sipoze gen rèv revelasyon, otreman li avèg e avegle. Menm wa payen nan Bib la tankou farawon ak wa Nèbikadneza te fè rèv ki gen mesaj espesifik e menm pwofetik.


Dezyèm taktik kont kretyen yo se te kite yo reve, men mwen te fè yo bliye sa yo te reve nan mitan lannwit. Senyè Jezi ka ba’w yon mesaj, men depi’w toujou bliye rèv Bondye ki gen avètisman oswa mesaj prevantif, w’ap fini soufri konsekans sa ki pral rive’w la. Pafwa ou ka menm reve e menm sonje li. Anpil moun pa fini rèv yo. Enplikasyon espirityèl la se ke ou ka kòmanse bagay sa yo nan lavi ou, men ou pa janm pral fini sa ou te kòmanse a. Destine anpil moun yo detounen nan rèv. Genyen tou moun ki gen rèv repete. Li se yon refleksyon nan kondisyon espirityèl yo. Genyen tou moun ki sèlman reve bagay pase, nan eksperyans ki pase yo, nan kote pase yo nan lavi yo; verite a se ke se lespri regresyon an, ki vle di ke lavi ou ak lide ou yo kole nan pase.


Se konsa, premye estrateji mwen kont sè a se te kreye konfizyon nan legliz li a atravè rèv ki te koze pa demon ke nou deplwaye yo. An napre, mwen te vizite fanmi sè sa a jis pou’m flate yo. Mwen te pale ak manman’l ki te renmen’m anpil, paske li te espere ke’m ta marye ak pitit fi li a. Men, an reyalite, mwen t’ap eseye detwi’l. Mwen te akonpaye pa 450 move lespri ki gen ladan sirèn lan. Apre’m fin pale ak fanmi li, mwen te rezève yon chanm nan otèl kote’m te dwe detwi li atravè sèks. Li te renmen’m sensèman paske li pat konnen’m te yon fo frè. Anpil moun vin legliz se pa pou priye. Kèk nan yo se ajan lènmi an. Se konsa, mwen te rezève otèl la, mwen te konnen li pa pral di non, li te fè mwen konfyans. Lè Bon jou a te rive, ansanm nou te ale nan otèl la. Sirèn nan te kache nan twalèt la. Li te nan fòm ibrid mwatye pwason li a. Sè a pat konnen prezans sirèn lan. Sè a te an pay, mwen remake ke atitid li te chanje, li te yon ti kras tris. Mwen panse ke li te koupab. Apre sa, li mande’m pou’m li yon vèsè nan Bib la. Li pat vle di anyen pou mwen, se te jis yon liv. Se konsa, mwen byen vit ale nan twalèt la kote sirèn nan te kache pou mande opinyon li. Li di’m: "Ou pa bezwen pè, kite’l li si li vle, pa pral gen anyen. Nou gen plis pase 400 demon isit la. Kit li li Bib la oswa non, li pral mouri.”


Se konsa, sè sa a te louvri Bib la nan liv Ezayi a. Mwen pa konnen poukisa Bondye te vle’m tande pawòl vèsè sa a. Fanm sa a pat konnen ke li te kèk minit lwen lanmò li. Li pat okouran de prezans yon sirèn dlo nan twalèt la ak plizyè santèn demon alantou otèl la. Se konsa, li louvri Bib li a ki di: Nou pa bezwen pè, paske mwen avèk nou; pa enkyete’w pou anyen, paske mwen se Bondye ou; Mwen ranfòse ou, mwen vin ede ou, mwen sipòte ou ak men dwat triyonfan mwen an. Gade, yo pral wont, yo pral wont, tout moun ki fache sou ou; yo pral redwi nan anyen, yo pral peri, moun ki diskite kont ou. W'a chache yo, ou p'ap jwenn yo ankò, moun ki te fè w' diskisyon yo; yo pral redwi a anyen. Ezayi 41:10-12. Sè sa a pat konnen poukisa Lespri Sen an te fè’l li vèsè sa a. Mezanmi, lè Lespri Sen an pouse nou pou nou li Bib la, fè sa imedyatman. Le pli vit ke dam kretyen sa a te kòmanse li vèsè Bib sa a, mwen tande sirèn dlo a kriye. Li di’m: "Jozèf, fòk nou kouri, kouri!" Se te yon rèl detrès. Lè sa a, mwen wè sirèn nan kouri an vitès zèklè. Mwen pat konnen poukisa li te kouri. Se sèlman lè mwen gade syèl la ke mwen konprann poukisa sirèn nan te kouri ale konsa.


Anfèt, mwen te wè plizyè milye sòlda zanj ki desann pou reponn ak lekti dam sa a nan vèsè Labib yo. Yo te leve epe yo. Sirèn nan ak 450 demon yo te kouri epi mwen te rete la ak sè a. Mwen te panse ke 400 demon te anpil, men lè mwen te wè rejiman sòlda lame zanj yo ap desann, mwen te soti nan chanm otèl la epi mwen chape. Moun k’ap travay nan resepsyon yo te sezi wè’m nan bout pantalon’m ak rad mwen nan men’m. Fanm nan pat kapab wè tout bagay sa yo epi li pat konprann rezon ki fè kouri mwen an. Li pat konnen Senyè a te deplwaye tout yon rejiman zanj pou li. Anpil bagay rive lè nou priye, menm si nou pa wè yo. Mwen te kite sè a nan chanm otèl sa a pou pa janm retounen, pandan sirèn nan ak 450 demon yo te deja lwen kote sa a.


4- Dezyèm aspè misyon’m nan


Nan premye aspè misyon mwen an, mwen te kouche ak 10 a 15 fanm pa jou e sirèn dlo a te kaptire desten fanm sa yo gras ak odè yo. Sirèn nan te kaptire odè sa yo e transpòte yo nan mond anba dlo a e soufle odè sa yo andedan yon glas mistik nan li li te kontwole lavi fanm sa yo. Nan dezyèm aspè nan misyon mwen kòm yon ajan nan mond dlo a, mwen te kouche ak sirèn nan epi li depoze bann semans nan mwen. Lè sa a, mwen ta ale kouche ak medam yo e mwen menm tou ta depoze semans sirèn sa yo nan yo. Anvan’m te ale akonpli misyon mwen ki te fèt nan kouche ak 10 a 15 fanm pa jou, mwen te kouche ak sirèn nan ki te depoze de semans nan mwen: Semans koulèv la ak semans kalmason an. Mwen vle kòmanse ak semans sèpan espirityèl la, ki te yon sèpan de tèt.


5- Semans koulèv de tèt la


An reyalite, chak fwa mwen te kouche ak yon fanm, mwen te transfere yon koulèv de tèt ba li. Sèpan an te antre nan kò fanm nan atravè sèks li, e sèpan de tèt sa a te abite ak pozisyone tèt li nan sèks fanm nan. Tèt koulèv sa a te pozisyone nan orifis vajen fanm lan. Se poutèt sa, pati jenital fanm nan te vin tèt sèpan an. Mezanmi gen fanm vajen li tounen tèt sèpan, e nenpòt gason ki kouche ak fanm sa a pati jenital li antre nan tèt sèpan an epi ou afekte e anvoute. An reyalite, koulèv de tèt sa a ki pozisyone tèt li nan ògàn jenital fanm nan kaptire zetwal yo, chans yo ak desten moun ki kouche ak fanm sa yo. Chak fwa kò yon gason te antre nan pati jenital fanm nan, li te antre nan bouch sèpan an ki te kaptire richès ak glwa nonm sa a. Sèpan de tèt sa a te kaptire epi devore chans, zetwal ak richès nenpòt moun ki te kouche ak fanm sa yo.


Anpil lavi ak desten yo te detwi e konpwomèt akòz fònikasyon ak relasyon seksyèl ilegal. Akoz plezi ak plezi seksyèl, lavi anpil gason ak fanm detwi. Jwisans seksyèl andeyò maryaj se yon bagay ki trè danjere, se poutèt sa Bib la di: Kouri pou fònikasyon... 1Korentyen 6:18. Anpil moun te detwi lavi yo poutèt plezi seksyèl. Mezanmi, si ou te rive kouche ak fanm konsa desten ou ak avni ou yo kaptire e konpwomèt, e sa ki rete a se povrete ak soufrans. Mwen te di ke koulèv sa a te gen de tèt: Premye tèt koulèv la te pozisyone tèt li nan ouvèti vajinal fanm nan, pandan dezyèm tèt la te pozisyone ak abite nan ògàn konsepsyon fanm nan, egzakteman kote ti bebe a abite a. Pafwa sèpan sa a ta touye ti bebe fanm nan. Men, souvan koulèv la kite ti bebe a viv pou mòde li pita; epi kòm rezilta nan mòde koulèv la, ti bebe a pral fèt swa ak pwoblèm nan sèvo oswa konpòtman enkontwolab.


Chè Kretyen, mwen vle avèti nou pou nou pa aksepte tout sa ki rive nou nan lavi a. Anpil kretyen aksepte sitiyasyon dyabolik sou pretèks ke tout bagay mache pou byen moun ki renmen Bondye. Women 8:28. Anpil moun di fòk nou bay Bondye glwa, paske tout sa ki rive nou se volonte Bondye. Mantalite sa a pa ta dwe adopte. Bagay ou aksepte nan lavi ou yo ap rete epi pèsiste epi bagay ou refize yo pral evantyèlman kite ou. Wayòm satan an opere echanj nan lavi anpil moun. Yo pran orijinal Bondye ba ou yo pou yo kite yon kontrebann, sa rele echanj. Yo vòlè orijinal la kite fo a pou ou. Lè’w remake pitit gason’w oswa pitit fi’w montre yon konpòtman ensipòtab, ou pa ta dwe tolere li. Nou dwe chèche fas Bondye nan lapriyè ak nan jèn.


Mezanmi, lè’m te kouche ak yon fanm epi’m te mete sèpan an ladan’l, sèpan an te detwi semans mari’l oswa gason ki te ale kouche avè’l, pou’l te ka kenbe’l esteril. Dezyèmman, sèpan sa a te gen entansyon mete fen nan gwosès la ak lakòz foskouch. Twazyèmman, sèpan espirityèl sa a te detounen règ fanm nan lè li te fè yo douloure. Finalman, koulèv la ta mòde oswa touye ti bebe yo. Gen timoun ki fèt ak konpòtman ak atitid difisil e ensipòtab. Se akòz mòde koulèv la. Gen timoun ki fèt ak defo akòz venen koulèv la.


Yon fwa mwen kouche ak yon fanm epi mwen ba li semans sèpan an, fanm sa a pral pèdi bèlte li ak frechè li. Li pral santi tankou si yon bagay ap deplase andedan kò li, li pral gen kè plen. Evantyèlman, li pral rete ak enfliyanse pa yon dezi fò pou kouche ak gason, epi li pa pral kapab metrize dezi seksyèl sa a. Sa yo se efè ak konsekans ki pral fè eksperyans pa fanm ak gason ki pote sèpan an nan yo.


6- Semans kalmason an


Dezyèm semans mwen te transmèt bay medam ki te kouche avè’m yo se kalmason an ki te koze divès maladi pou medam sa yo. Gen gason ak fanm ki gen eleman e kò etranj anndan yo. Yo dwe delivre, sinon y’ap kontinye soufri. Sa a se yon avètisman pou gason ak fanm k’ap viv nan fònikasyon. Ou riske kouche ak yon gason oswa yon fanm ki gen ògàn seksyèl li ki se yon koulèv ki pral devore ak kaptire chans ou, zetwal ou ak richès ou. Gen gason ak fanm ki gen pati genital yo konstitye sèpan destriktif.


7- Twazyèm misyon’m


Twazyèm misyon mwen se te konbat Legliz Jezi Kris la ak kretyen yo. Men, li pat fasil. Se poutèt sa, sirèn lan te mande pou mwen vwayaje nan mond dlo a pou yo dwe ame mwen, pou mwen ta kapab fè travay mwen e travay avèk efikasite. Premyèman, nou te dwe ale nan simityè a kote mwen te kouche ak yon fanm ki te mouri anpil ane de sa. Lè bon jou a te rive, mwen dezabiye epi sirèn nan te kenbe men mwen. Nan yon bat je, nou chanje kote epi nou ateri nan simityè lokal la. Li te minwi e fè nwa anpil. Mwen te panse nou te pou kont nou, men ak sipriz mwen mwen te wè yon foul moun ki prezan nan simityè a.


Te gen selebrite mizik, politisyen, ak moun nou gade nan televizyon yo. Nou tout te toutouni. Lè sa a, mwen remake yon bon kantite machin liksye. Se konsa, mwen te mande sirèn nan pou ki moun machin sa yo. Li te reponn ke yo te pou moun ki mouri yo, mwen vle di zonbi. Sirèn nan te enfòme’m ke chak swa, lè mò yo oswa zonbi yo kite mond simityè a ak machin liks yo, yo ale detann nan ba, bwat lan nwit, epi kouche ak fanm ak gason nan otèl.


Sirèn nan te di’m ke machin liks mwen te wè yo te reyèlman sèkèy. An reyalite, zonbi yo se moun ki te mouri anvan lè yo, paske Bondye te detèmine pou chak moun kantite ane pou yo viv sou tè a. Sepandan, gen anpil moun ki mouri prematireman, swa lavi yo entèwonp pa maji oswa sakrifis imen. Moun sa yo pa ka ale nan lanfè. Kidonk, yo vin espri sèvitè nan sèvis wayòm satan an.


Anpil nan bèl machin nou wè sou boulva yo se sèkèy, epi chofè yo se moun mouri oswa zonbi ki vin sou latè pou yo detann nan ba, bwat lan nwit ak otèl. Gen moun nou wè nan lari a ki pa moun nòmal, yo se zonbi, moun ki mouri. Moun ki gen abitid frekante bwat nay klèb ak kouche ak gason yo viktim de zonbi sa yo. Sa yo parèt nan aswè epi yo disparèt nan maten.


Se konsa, mwen te di ke mwen te nan simityè a a minwi ak madanm mwen sirèn nan dlo a. Te gen yon foul moun. Moun sa yo te moun òdinè nan rechèch pouvwa, siksè ak richès. Yo te bay chak moun sa yo preskripsyon ak enstriksyon sou sa yo dwe fè. Li pa fasil pou sèvi satan, paske gen moun ki te oblije kouche ak kadav yo antere nan prezans nou. Menm lè a, mwen tande yon sifle. Lè sa a, mwen te wè foul moun yo fòme de liy: premye liy lan te pou gason e dezyèm lan te pou fanm. Nou tout te kanpe e toutouni nan liy sa yo.


Apre sa, mwen te wè yon demon imanoyid kout kanpe anlè yon kavo devan foul moun yo. Li te gen yon bab ki te rive atè, mwen te wè demon sa a frape tonm kote li te kanpe a ak yon fwèt, epi kòm rezilta yon fanm ki te mouri anpil ane pase soti nan tonm sa a. Li te toutouni. Nou tout te sipoze kouche ak fanm revenan sa a andedan tonm li a, epi youn apre lòt. Fanm toutouni nan liy yo te sipoze kouche ak yon gason ki te mouri anpil ane de sa tankou nou, youn apre lòt.


Mwen te pè asiste spektak makab sa a. Lè sa a, yon mesye ki te yon mizisyen popilè nan peyi nou an, ke non m’ap kenbe, di’m: "Joseph, mwen wè se premye fwa ou patisipe nan seremoni sa a, men pa enkyete’w, tout bagay pral anfòm." Pawòl mesye sa a te rasire’m. Pandan’m t’ap pale ak mizisyen sa a, liy nou an te vin pi kout lè moun yo t’ap fè sèks ak fanm ki te zonbi sa a. Men, pandan’m t’ap pale ak mizisyen an, mwen tande yon vwa ki t’ap fè eko nan syèl la, li di: "Se douvanjou! Se douvanjou!" Lè vwa sa a t'ap kònen nan espas, te gen yon boulvès. Tout moun te nan kouri. An reyalite, aktivite majisyen yo sispann lè li maten alantou douvanjou. Lè vwa a te di "Douvanjou a!" Mwen wè ak pwòp je’m majisyen yo kouri, vole ak vitès tankou misil. Fènwa pa ka sipòte limyè.


Mwen te toujou mande sa ki te pase mesye a ki tap kouche ak zonbi a lè vwa a sonnen nan espas la. Pandan’m t’ap gade majisyen sa yo ap vole nan espas, madanm sirèn mwen an te kenbe men’m epi nan yon bat je nou te ateri lakay mwen. Lè sa a, sirèn nan di m', "Joseph, yon bagay ki mal ak ou. Mwen pa janm mennen yon moun nan simityè a epi answit mennen moun nan lakay li san yo pa fini seremoni sa a." Lè sa a, yon jou nan maten, yon zanmi vin enfòme’m ke te gen dèy nan katye a. Se konsa, mwen te sipoze ale nan antèman sa a. Mwen te pwomèt pou’m make prezans mwen.


Pandan’m t’ap prepare pou’m ale nan antèman an, madanm mwen sirèn lan te ofri pou’l vini avè’m fizikman. Mwen te diskite sa. An reyalite, chak fwa mwen te mache avèk li, li te envizib men mwen te kapab wè li. Men, souvan li te fizik e moun te sezi nan bote li. Mwen pat renmen pwopozisyon li pou li te vin fizikman nan antèman an avè’m. Mwen di li: "Ou tèlman bèl ke ou toujou atire atansyon moun gras a bote ou.”


Men, li fè presyon sou mwen pou’m pèmèt li vin avè’m fizikman. Se konsa nou te ale nan fineray zanmi’m nan. Moun ki nan lari a te sezi wè bote li. Lè sa a, nou te vin nan antèman an. Men, yon bagay te pase la. Mwen te gen yon mennaj nan tan lontan ki te rele Catherine. Nou te deja kraze relasyon sa a, men lè zanmi li yo te wè’m ak sirèn nan nan antèman an, yo te ale enfòme Catherine. Yo di li: "Nou te wè konpayon ou nan antèman an ak yon bèl fanm.”


Lè Catherine te aprann sa, li te fache menm si relasyon mwen avè li te deja kraze. Li te kouri vin jwenn nou nan antèman an. Apre sa, li atake sirèn lan. Li te panse li te fè fas ak yon moun òdinè. Li te kòmanse joure sirèn lan. Li voye sab sou sirèn lan pou imilye li piblikman. Zanmi li yo te eseye sipliye li, men pou gremesi.


Lè nou kite antèman an, sirèn lan te fache epi li di’m: "Mwen fè sèman! Mwen pral fè ansyen mennaj ou a peye pou imilyasyon li te ban’m nan. Ansyen zanmi ou Catherine imilye’m piblikman. Mwen se yon prennsès nan fanmi wa a! Li pa ka soumèt mwen nan kalite tretman sa a. Ou dwe konnen ke lavi mennaj ou a fini, li pral mouri!" Lè mwen te wè Catherine atake sirèn lan, mwen te konnen li ta pral peye pou li ak lavi li, paske sirèn sa a soti nan yon fanmi wayal nan mond anba dlo a, kidonk li gen anpil pouvwa. Li te 11 è nan mitan lannwit lè mwen te reveye nan dòmi pa madanm sirèn mwen an.


Lè mwen leve se kòmsi mwen t’ap dòmi nan ti touf bwa a, byenke mwen te tonbe nan dòmi lakay nou. Kay la te transfòme. Lè sa a, mwen te wè sirèn nan kenbe yon kouto ansyen ak ekriti misterye ki sanble ak ekriti moun peyi Lejip. Li frape men li sou miray kay la e yon ansyen miwa mistik parèt. Mwen te wè imaj Catherine parèt nan glas majik sa a. Li t’ap dòmi nan kabann li, epi, sirèn nan te kòmanse rele l'. Lè li rele non li, Catherine te kòmanse souke kò’l, li reveye.


Mwen gade tout bagay sa yo nan glas majik la. Se konsa, sirèn lan pran kouto antik li epi li touye Catherine. Lè sa a, san an te kòmanse koule, epi sirèn lan te pote yon bagay tankou yon kalbas. Li kolekte san sa a k’ap koule tankou dlo nan glas mistik sa a. Lè kalbas sa a te ranpli ak san Catherine, sirèn nan bwè san sa a. Apre sa, li pase’m kalbas la epi li mande’m bwè. Se konsa, mwen bwè san mennaj mwen an. Lè sa a, sirèn nan di m': "Ansyen mennaj ou ki te oze imilye’m piblikman an mouri. Ou pral tande nouvèl lanmò li nan maten." Lè sa a, sirèn nan soufle sou mwen epi mwen tonbe nan dòmi jouk denmen maten. Lè’m leve nan maten, yon zanmi vin pale’m de lanmò Catherine. Li te senyen e kè’l te louvri. Li t’ap senyen nan nen li ak nan zòrèy li. Te gen san nan tout chanm li. Lè zanmi’m nan te ban’m nouvèl lanmò Catherine, sirèn nan te kanpe bò kote’m, men zanmi’m nan pat ka wè’l. Pwoblèm Catherine nan se ke li pat konvèti. Li te san pwoteksyon e ekspoze.


8- Sirèn, prèt katolik, ak lopital


Kèk jou apre, sirèn nan di’m ke nou pral fè yon vizit nan lopital la wè malad yo. An reyalite, lisifè trè aktif nan lopital yo, li se yon kote aktivite demonyak. Moun ki reskonsab vizit sa a se te yon prèt katolik. Li te fè kòm yon charite nan bay moun manje, soulye ak rad, pandan y’ap kaptire nanm yo. Anpil bagay rive nan lopital la. Mwen ta konseye fanm yo apre yo fin akouche pa kite doktè separe yo ak ti bebe yo, paske yo pa konnen kisa doktè sa ap fè ak ti bebe yo. Nan vizit sa a nan lopital la, prèt la t’ap wenn malad yo e sa te lakòz lanmò yo, epi yo te vòlè zetwal yo. Sirèn nan te kaptire nanm malad yo ki te touye pa rityèl prèt la. Jou lannwit sa a anvan vwayaje anba dlo, sirèn nan te montre’m nanm moun yo te kaptire nan lopital la. Li transfere yo nan wayòm maren an.


9- Ti moun inisye pa manje


Akote de lefèt ke sirèn nan te travay ak prèt katolik la kolekte nanm nan lopital la, li te vizite tou timoun ki te jis inisye nan maji. An reyalite, anpil timoun siyen maji atravè manje. Wayòm fènwa a te travay ak timoun lougawou ki te gen reskonsablite pou distribye maji nan lekòl yo ak nan anviwònman yo. Piske pifò timoun yo inisye nan maji pa vyann mistik imen, yo mande yo remèt vyann yo te manje a lè yo te inisye. Se poutèt sa, yo dwe chwazi oswa lonje dwèt sou yon manm nan fanmi yo. Travay sirèn lan se te pran nanm timoun yo ki fèk inisye ofri kòm yon sakrifis. Kapte ak awondi nanm sakrifis sa yo nan lopital la se travay sirèn sa a ki te madanm mwen. Apre kaptire ak awondi nanm sa yo, sirèn nan te mennen yo nan wayòm anba dlo a nan mitan lannwit.


10- Nouvo mennaj mwen


Kòm mwen te di, misyon mwen se te kouche ak 10-15 fanm pa jou. Sirèn nan te sipoze pran odè yo nan li li te kontwole lavi yo atravè miwa mistik. Yon jou mwen te renmen yon fi byenke mwen tap viv ak sirèn nan. Mwen te vle vizite nouvo mennaj mwen an, kidonk mwen te bay sirèn nan manti mwen te vle vizite paran mwen yo epi mwen ta tounen jou kap vini an. Sirèn nan aksepte. Mwen pat konnen li te okouran de relasyon mwen an. Li te konnen mwen te ba li manti, men li te pran pòz e li te kite’m ale. Chè zanmi, yon fwa w kontwole pa mond lanmè a, y’ap gade’w nan yon glas oswa yon tablo majik. Se konsa mwen te ale wè mennaj mwen an. Nou te gen yon relasyon seksyèl. A 2h am mwen remake dlo bò kote’m sou kabann lan. Mwen pat konnen ke fanm sa a se yon lougawou ki te konn pipi nan kabann nan lè li te soti nan kò li pou vwayaj astral. Mwen te sezi ak desi pou’m te jwenn ke li te gen abitid pipi nan kabann. Lè’m te mande’l, li te demanti li.


Pita nan jou lannwit sa a, fanm sa a te pran yon fòm dyabolik e monstre, pou detwi m'. Li te vin tankou yon vanpi ak zong long e byen file, dan byen file. Li te kòmanse avanse sou mwen pou’l devore’m. Se lè sa a yon van vyolan e pwisan te kòmanse soufle nan chanm nan. Se te arive madanm mwen sirèn nan. Li te ateri nan chanm sa a nan yon bat je, jisteman ant mwen menm ak lougawou vanpi a tankou yon misil. Sirèn nan kesyone dam lougawou a epi li mande’l: "Kisa’w ap eseye fè ak mari’m?" Se konsa, madanm sirèn mwen an ak lougawou a te kòmanse diskite, e sa ki te swiv se te yon jijman ak tès pouvwa ant sirèn nan ak vanpi sa a. Lougawou a netralize pa sirèn nan ki te twò pwisan pou li. Lè sa a, sirèn lan te bay lòd pou dam lougawou sa a mete ajenou. Men, lougawou a ki te sanble ak yon vòlè yo kenbe nan aksyon te ranpli ak wont. Li te vle boude sirèn lan. Lè sa a, sirèn lan di li: "Si ou pa mete ajenou kounye a, m'ap touye ou." Men, lougawou a te pran pòz inyore sirèn lan. Lè sa a, sirèn nan repete lòd li: "Pou dènye fwa mwen kòmande ou: mete ajenou oswa ou mouri!”


Sirèn nan te sou touye fanm lougawou sa a lè toudenkou li te resevwa yon apèl soti nan mond anba dlo a. Li te resevwa enstriksyon pou pa touye lougawou a kòm li se yon ajan nan yon misyon. Se konsa, mwen tande sirèn nan di lougawou sa a: "Ou gen chans, mwen jis resevwa enfòmasyon pa jesyon jeneral la ke ou nan afektasyon. Sinon, mwen tap touye ou!" Mezanmi, kite’m di nou ke wayòm lisifè a pa divize. Yo kowòdone sa k’ap pase ant ajan yo ak travayè yo. Bib la di: Tout wayòm ki divize kont tèt li yo devaste, e chak vil oswa kay ki divize kont tèt li pa ka kanpe. Si satan chase satan, li divize kont tèt li; Ki jan wayòm li a pral kanpe? Matye 12:25-26. Apre kominikasyon sa a, sirèn lan te bay lougawou a lòd pou li retounen nan fòm nòmal imen li. Mwen te wè lougawou a kite fòm vanpi monstre li a epi li retounen nan fòm imen, epi sirèn nan kouri dèyè’l. Se konsa mwen ouvri pòt la epi lougawou a soti.


11- Vwayaj mwen vè sivilizasyon misterye anba lanmè a


Apre echwe nan misyon sa a pou touye dam kretyen sa a, mwen tounen ak sirèn nan nan otèl kote nou t’ap viv la. Sirèn nan di m', "Joseph, ou echwe nan prèske tout misyon nou ba ou. Poutèt sa, papa m' te deside ke nou ta dwe vwayaje nan mond nou an anba lanmè a, pou ou ka aprann ak ekipe. Gen yon gran fanm lougawou nan tout savann pou bèt yo nan vil la, li reskonsab yon koulèv ki se yon move lespri sou li. Nou pral vizite li. Se la ou pral vale pa koulèv sa a ki pral vomi ou anba lanmè a nan wayòm nou an.”


Mezanmi, tankou istwa Jonas la, yon sèpan vale’m pandan 3 jou pou’l vomi’m nan wayòm anba dlo a. Se konsa, mwen te oblije vwayaje nan mond anba dlo a pou mwen dwe ekipe ak vin efikas ak pwisan. Sirèn nan di m': "Nòmalman nou ta dwe detwi dam kretyen lòt jou a, paske li te yon sib estratejik. Echèk sa a pa akseptab!”


Chè kretyen, lè jou mwen te oblije vwayaje anba lanmè a te rive, sirèn nan di’m: "Jozèf, li midi. Ou dwe konnen ke midi ak minwi se lè estratejik ak operasyon pou nou. An reyalite, li midi. "Se midi ak minwi ke nou entansifye aktivite nou sou latè. Nou koule san a midi, nou lakòz aksidan trafik a midi epi nou vwayaje anba lanmè a midi." Lè sa a, sirèn nan di m': "Joseph, se midi ou dwe dezabiye paske nou gen pou vwayaje. Mouvman nou an ap diferan a pa moun òdinè a, nou vwayaje nan telepòtasyon." Apre sirèn nan te dezabiye, li te kenbe men’m epi li te di’m pou’m fèmen je’m. Nan yon fraksyon segonn nou chanje kote e ateri nan yon ti touf bwa nan rezidans yon lougawou wo plase nan katye vil la. Sirèn nan ak lougawou sa a te mande’m pou’m antre nan yon barik kote te gen dlo. Yo te di’m te gen yon gwo koulèv andedan byenke mwen pat kapab wè li.


Lè’m te mete pye’m nan barik sa a m’ te paralize. Menm lè a, mwen jwenn mwen nan yon gwo lòj. Mwen pat konnen kote mwen te ye a. Te gen yon pòt dèyè m', lè sa a, mwen wè yon boa, yon gwo koulèv masif. Gwosè li ak gwosè tay li te lejand. An reyalite, koulèv sa a se te yon move lespri. Li t’ap dirije nan direksyon mwen ak gwo vitès pou vale’m. Koulèv dyabolik sa a te tèlman gwo ke mwen te paralize ak laperèz epi mwen te tranble. Men, yon bagay te rive lè li te sou vale’m pou vomi m' nan mond anba dlo a. Mwen remake koulèv sa a te opoze pa yon fòs ki anpeche li vale’m.


Li te eseye vale’m men li pat kapab. Se konsa, li te fache, li woule sou kò m', lè sa a, li te kòmanse pale avè m' epi li mande m', "Ki moun ou ye?" Mwen te silans e akable pa sa ki te rive m' nan. Koulèv la mande’m 3 fwa "Kiyès ou ye?" Li te fache, se konsa li frape’m ak tèt li epi imedyatman mwen te jwenn tèt mwen nan barik plen dlo a sou tè a. Mwen te konprann ke Senyè a te kontwole tout sa ki te rive’m. Epi se li menm ki te anpeche mons la vale’m. Operasyon sa a ak sirèn lan ak lougawou wo plase sa a te yon echèk. Men, sirèn lan te detèmine pou transpòte’m 'nan wayòm anba dlo a.


Plizyè jou apre, li te mèkredi a 3h am. Li te mande’m pou’m dezabiye, answit li te kenbe men’m epi nan yon fraksyon segonn nou te ateri sou riv larivyè Kongo a. Li te 3h am nan fè nwa a, men mwen te kapab rekonèt kote a. Apre mwen te ateri bò larivyè Kongo a, mwen remake mwen pat pou kont mwen. Mwen te sezi jwenn ke te gen anpil moun toutouni tankou mwen nan moman sa a nan mitan lannwit. Te gen gason, fanm ak adolesan, tout toutouni bò larivyè. Yo te bay nou chak te bay yon rad.


Mwen ta renmen fè remake ke nan mond fènwa a fanm yo gen plis pouvwa pase gason yo. Mwen te konnen trè byen kote nou te ye a byenke li te fè nwa anpil, e mwen te konnen ke wout navigab la pat navigab a kote sa a. Se konsa, mwen te sezi lè sirèn nan enfòme’m ke yon bato te sipoze parèt e transpòte nou nan sivilizasyon an anba dlo a. Kèk minit apre nou tande bri yon bato. Je’m te gran louvri e kirye. Lè sa a, mwen wè yon bato ki pi gwo pase Titanic e pi bèl pase bato nou genyen sou tè a.


Bato sa a tap soti nan pwofondè rivyè Kongo a. Li te tèlman bèl anpil ke anpil moun te tonbe atè nan emosyon. Mwen te obsève entèlijans sa a sou latè. Bato sa a te pi wo pase avansman teknik ak sivilizasyon imen. Mwen kanpe epi mwen gade bato sa a. Lè sa a, mwen te wè twa antite dyabolik san figi soti nan kannòt la, tankou sila a ki te fè’m fou nan lopital la. Antite sa yo pat gen rad sou yo. Yo pat gen bouch, nen, je oswa zòrèy. Lè yo soti nan bato a yo te deplwaye yon pon rive nan rivyè a. Lè sa a, tout moun ki t'ap tann sou rivaj la te anbake. Apre nou tout te antre, bato a plonje byen fon nan rivyè a. Bato a tap deplase ak yon gwo vitès.


Moun yo te emosyonèl pandan y’ap obsève teknoloji zanj lan. Nou te temwen yon sivilizasyon avanse ak teknoloji siperyè. Nan bato sa a pat genyen sèlman kongolè, te gen ewopeyen, chinwa, endyen, ameriken ak tout ras latè. Enfliyans monn fènwa a rive nan kat kwen tè a. Lè sa a, apre sèlman kèk segonn nan vwayaj, nou te kòmanse wè masiv, vil peple. Mwen te wè enfrastrikti masiv. Mwen te wè mache, ak moun ki vann ak achte. Wayòm sa yo ak vil yo te gen anpil moun ak peple. Nou te vwayaje nan vil metwopolitèn yo ak anpil sivilizasyon avanse anba lanmè a. Men, lè’m te obsève popilasyon vil sa yo ak wayòm sa yo, mwen te wè èt imen òdinè. Lè sa a, mwen wè mwatye moun, mwatye pwason.


Nou finalman te rive nan sivilizasyon anba dlo a. Mwen gade byen lwen, mwen wè ansyen prezidan peyi mwen an. Li te abiye ak rad sal. An reyalite, li te tankou yon esklav la. Li te mouri plizyè ane de sa. Moun yo t’ap chante pou li lè li te vivan, men li te jis yon sèvitè la. Li t’ap anrejistre non moun ki te rive nan wayòm sa a. Li te tire san moun yo ak yon sereng, ak echantiyon san an li te konnen non yo ak idantite yo. Apre fòmalite sa a, yo te mennen nou nan yon oditoryòm. Se kòmsi te gen yon reyinyon nan bilding sa a. Men, mwen remake absans madanm mwen sirèn lan. Mwen te toujou manyen wè ansyen chèf leta nou an sèvi kòm esklav la. Pandan’m t’ap reflechi sou sa, toudenkou madanm mwen sirèn lan parèt. Li te kontan wè’m nan wayòm li an. Li salye’m epi li di: "Joseph, mwen kontan anpil e mwen kontan dèske ou finalman rive nan wayòm nou an." Li bo mwen epi li fè yon jès ak men’l. Se konsa sa, yon nonm mwatye pwason parèt.


Li te trè bèl. Li te frè madanm mwen. Se konsa, madanm mwen te di frè l', "Ede mari m' vizite sivilizasyon nou an ak tout vil yo, enkli enfrastrikti nou yo, faktori, biznis ak endistri yo." Se konsa, nou te antre nan yon kapsil ki te sanble ak yon bato ki te itilize kòm yon machin nan sivilizasyon sa a. Madanm mwen te di frè li, "Montre li inivè nou an." Se konsa, nonm ki te mwatye pwason an mennen m' al vizite vil yo nan wayòm maren an. Nou te kòmanse vizit la lè nou al wè fanmi wa a oswa fanmi dominan an. Apre nou te vwayaje pou yon ti tan, nou te rive nan yon rezidans ki te yon palè wayal. Depatman pwotokòl la ouvri baryè a pou nou epi nou antre. Lè sa a, mwen wè wa peyi wa sa a. Yo te di mwen li te gen anpil non, men yo souvan konnen li kòm Acram-Mojes. An reyalite, nan peyi nou an mizisyen renmen yo rele pa non sa yo. Chèf sa a nan mond anba dlo a rele tou Ben Adam ki vle di dezyèm Adan an.


Li pran tit Jezi Kris, Senyè nou an. Li se wa nan klan sirèn ke madanm mwen te manm. Wayòm anba dlo a peple pa branch fanmi diferan sirèn. Lidè sa a se youn nan pi gwo lidè dinasti sirèn nan sivilizasyon anba dlo sa a. Nan chato wayal li a mwen remake ke sirèn yo nan fanmi sa a ak sirèn yo ki te sèvi fanmi wa a te gen bann tatouyaj sou yo. An reyalite, chak fanmi oswa wayòm sirèn anba lanmè a idantifye pa tatou espesifik yo. Lè sa a, frè madanm mwen an, antite ibrid mwatye pwason an di m', "Tatou yo sou nou montre manm nou nan klan Xim-Adam an, e trè byento tatou sa a pral popilè sou tè a ak nan peyi ou la." Nan mond anba dlo a chak klan sirèn te gen tatou yo pou idantifikasyon, men anpil moun sou tè a mete tatou sirèn san yo pa konnen kòm si yo se yon manm nan yon klan sirèn patikilye anba lanmè a. Mezanmi, gen yon lespri sirèn dèyè tatou a. Si ou gen yon tatou sou ou, Lespri sirèn lan nan lavi ou. Li pral enfliyanse ak kontwole ou. Nan peryòd sa a pat gen ankò kalite tatou sa a sou latè. Dènyèman mwen te asiste yon seyans delivrans yon sè, tatou a te chanje kote nan kò li.


Apre vizit sa a nou te kite rezidans wayal dinasti sa a, apre sa, nou te vwayaje vizite faktori yo ak endistri manifakti plizyè pwodwi ak atik ke nou itilize sou tè a. Premyèman nou te oblije vizite dinasti ki reskonsab faktori ak endistri sa yo. Premyèman nou te ale vizite dinasti Cabello. Wa dinasti sa a se chèf fanmi sirèn nou an ki reskonsab pwodwi ak manifakti makiyaj, bijou ak rad. Mezanmi, gen cheve ki fèt anba lanmè a. Se cheve sa yo pote non fanmi wayal wayòm sirèn sa yo. Sirèn yo gen anpil cheve menm rive nan ranch yo. Se cheve sa a ki koupe epi transpòte sou latè. Se konsa, mwen ta konseye sè yo evite cheve atifisyèl. Li se cheve sirèn transpòte sou sifas tè a. Apre sa nou te ale wè pwodiksyon ak fabrikasyon lòt pwodwi ak atik. Antite ibrid mwatye pwason an ki te frè madanm mwen an, te pale’m sou atik sediksyon ke yo ekspòte sou tè a, tankou sousi ak zong; sa a te anvan pwodwi sa yo parèt.


12- Moun yo kaptire sou latè e anprizone anba lanmè a


Vizit nou an te kontinye. Nou te rive nan yon kote mwen te wè moun yo te arete e nan prizon. Mwen te enfòme ke mesye sa yo te kaptire pa wayòm fènwa a sou tè a. Sa yo se moun ki te disparèt sou tè a nan yon fason mistik. Pafwa moun sa yo reparèt sou tè a. Moun sa yo kenbe anba lanmè a, mwen wè yo ak pwòp je m'. An reyalite, gen moun ki te kaptire sou tè a e nan prizon anba lanmè a, men yo ranplase yo sou tè a pa yon demon. Demon yo pran fòm ak resanblans prizonye sa yo epi yo monte sou sifas tè a pou yo viv la ak idantite prizonye sa yo ki te kenbe nan mond dlo a. Demon fizik sa yo sanble ak yo epi pale tankou yo, men moun reyèl yo nan prizon. Men ki jan demon yo vin sou tè a fizikman. Demon sa yo konfonn pa fanmi prizonye yo ki te kenbe nan mond anba lanmè a. Se konsa sa yo entegre e aksepte nan fanmi sa yo. Men, avèk obsèvasyon ak disèneman n’ap remake enkonsistans ak atitid ki pa gen rapò ak vrè frè ou an oswa sè nou an ki te prizonye anba dlo a. Gen kèk nan moun sa yo ki te kenbe prizonye yo pa mouri, yo fèk disparèt sou tè a epi yo se esklav nan mond dlo a. Apre nou te vizite sant detansyon ak prizon an, nou te kontinye vizite mond anba dlo a.


13- Madanm ak mari nan nwit


Apre sa, mwen te wè yon foul moun k’ap pase nan yon chanm ki te gen fòm yon oditoryòm inivèsite. Se te reyèlman yon reyinyon majisyen e reyinyon sa a te anime ak dirije pa yon move lespri ibrid. Li te bay asanble a konesans mistik ak ezoterik. Mwen te kirye epi mwen t’ap gade deyò fenèt odyans lan sou sa ki tap pase a, lè toudenkou demon ibrid ki t’ap bay konesans misterye a parèt dèyè’m nan yon bat je. Li te envite’m rantre nan foul la anndan odyans lan paske mwen te kirye. Se konsa, mwen te pran plas mwen nan sal reyinyon sa a. Move lespri sa a te ansenye mistè maji a ak kòman yo vin yon mari oswa yon madanm lannwit. Mwen te sezi paske mwen te panse madanm ak mari lannwit lan sete jis demon enkib ak succubus. Men, dyab la te ansenye patisipan yo nan reyinyon sa a pou yo fonksyone ak fonksyone kòm madanm ak mari lannwit. Kidonk, menm èt imen ki se lougawou ka agrese moun seksyèlman nan rèv. Non sèlman demon, men tou gen gason nòmal ki vin moleste ak vyole moun nan rèv.


Nan fenomèn sa a madanm ak mari nan mitan lannwit nou ap fè fas ak demon, men sitou ak moun majisyen ki ini ak gason ak fanm nan alyans matrimonyal san konsantman yo, nan lòd pou moleste yo ak abi seksyèl. Lè’w marye espirityèlman ak yon espri dlo oswa yon majisyen, li konsidere’w konjwen legal li e l’ap asire’w ke’w pa marye fizikman. Se poutèt sa ou pral rete selibatè nan mond fizik la depi ou deja marye nan mond envizib la. Se poutèt sa patnè espirityèl ou a pral regilyèman sèvi ak kò ou atravè pratik seksyèl, e li pral menm depoze odè yo nan kò ou, se konsa ke lè gason fizik vin jwenn ou yo pral repouse. Gen gason ak fanm ki gen pwoblèm odè malgre yo pwòp. Li ta dwe remake ke madanm ak mari lannwit travay ak lespri seliba yo, e menm si ou te rive marye, konnen ke mari lannwit ou a pa pral kite e ale. An reyalite, patnè envizib ou a wè marye fizikman kòm yon pwovokasyon.


Mezanmi, gen gason ak fanm ki vin marye ak madanm ak mari lan nwit kòm patnè. Sa a se yon pwoblèm trè danjere, piske patnè envizib yo ki se mari yo ak madanm nan mitan lannwit yo pral konbat maryaj sa yo. Sa a se rezon ki fè anpil legliz rekòmande pou mari a ak madanm ale nan delivrans anvan benediksyon maryaj yo. Si pa ensousyans ou marye ak yon fanm ki gen yon mari lannwit, ou dwe konprann ke batay la ant ou menm ak mari lannwit li a fenk kòmanse. Sa m'ap di nou la a, mwen te li aprann nan lekòl maji nan mond dlo yo. Se konsa, fè atansyon! Si’w marye ak yon fi ki gen yon mari lannwit, patnè espirityèl madanm ou ap gen destriksyon maryaj ou kòm yon priyorite, paske li konsidere ou marye ak madanm li. Li pral kòmanse pa atake sous revni ou, Mwen vle di travay ou, nan lòd pou lakòz difikilte finansye nan kay ou a. Si w’ap travay epi marye ak yon fanm ak yon mari nan mitan lannwit, konnen ke mari envizib madanm ou a pral atake travay ou, pou ou pa kapab pran swen madanm ou ke li konsidere kòm pou li, epi tou pou yo ka lakoz fanm nan kite ou akoz difikilte finansye sa yo.


Touswit apre maryaj ou difikilte finansye yo pral kòmanse, epi li konnen ke madanm ou pa pral tolere povrete pou yon tan long. Anpil moun antre nan marye pandan ke yo gen patnè espirityèl. Mari lannwit lan p'ap tolere mari ou, madanm lannwit lan pral rayi madanm ou epi enfliyanse li pou fè rebelyon, e objektif final la se divòs. Apre li fin atake travay oswa revni mari’w, mari nwit la pral atake ògàn seksyèl mari’w ki pap ka satisfè ou ankò nan kabann nan. Fanm lannwit lan pral fè madanm ou frèt nan kabann nan epi li pral atake ògàn repwodiktif li yo, e kòm yon rezilta pral gen konplikasyon. Gen fanm ki vyèj, ki pa janm konnen gason, poutan yo sanble ak fanm k'ap viv ak gason, paske mari nan mitan lannwit yo vin moleste yo epi jwe ak kò yo chak swa. Mari nan mitan lannwit lan pral lakòz mari ou pral soufri ejakilasyon prematire nan kabann nan, li pral soufri nan ejakilasyon prematire seksyèl. Mari nan mitan lannwit lan pral fè mari ou soufri nan ejakile bonè ak pwoblèm odè pou kenbe ou lwen patnè ou.


14- Okiltism ak konesans ekzotèrik


Pandan’m tap vizite mond anba dlo a, yo te ansenye’m okiltis ak konesans ezoterik ki divize an twa. Mwen te ekspoze a maji blan pratike nan mond lwès la. Se maji sa a ki pratike pa elit oksidantal yo, fanmi wayal yo, nòb, aristokrasi ak moun ki reskonsab gouvènman yo, lame, finans. Ou pa ka vin gouvènè oswa prezidan san ou pa inisye nan fòm maji sa a. Moun ki inisye nan fòm maj sa a yo rele iliminas ak finans mondyal la.


Dezyèm fòm majik yo rele maji wouj ki baze sou san epi pratike nan pwovens Lazi. Se maji wouj ki pratike nan endouyis, boudis ak islam. Twazyèm fòm maji yo rele maji nwa ki trè ba epi yo pratike an Afrik. Li ba paske li konsiste nan touye yon nonm ak manje vyann li.


Ann pale yon ti kras sou maji blan an paske elit oksidantal yo ki pratike li se yo ki nan baz lagè nan mond lan. Nan bi pou devlope peyi yo, yo lakòz lagè ki reprezante yon fòm sakrifis imen yo ofri zanj dechi yo. Konfli mondyal ki te koze pa elit oksidantal yo gen rasin espirityèl, yo konpoze de fè sakrifis imen. Atravè lagè yo ofri san imen bay antite entèdimansyonèl ki se demon ak zanj dechi yo ki manje vyann ak san moun.


Yo ofri san moun bay lisifè atravè lagè. Konsekans ki gen rapò ak pratik maji blan yo ka remake nan konfli mondyal ki motive pa resous natirèl tankou lò, petròl ak matyè premyè. Peyi ki gen materyèl presye sa yo pral viktim maji blan e san ap koule.


15- Konsekrasyon ak entwonizasyon tankou triton ou sirèn


Nan kèk pwen, apre mwen fin viv ak sirèn nan, li di m', "Jozèf, ou bezwen entwonize, ou bezwen pou dwe konsakre ak tronize kòm yon triton." Kòm ou konnen pi fò nan mizisyen nou yo nan Kongo te vin sirèn ak triton. Yo te konsakre ak tronize nan mond anba dlo a. Jodi a nou pral dekouvri pwosesis kote yon moun vin tounen yon sirèn oswa yon triton. Sirèn nan di’m: "Jozèf, papa’m te enstwi’m ke ou dwe ofri 25 fanm an sakrifis, pou maryaj nou ka fini nan monn anba dlo a, sa vle di ke ou pral konsakre epi sou twone kòm triton." Lè sa a, li di m': "Pral gen anpil lajan sou kabann ou jou sa a, ou pral pran li epi sèvi ak li pou fè ti jwèt ak fanm sa yo. Nou pral ba ou fòs ase pou kouche ak 25 fanm nan yon sèl jou. Epi medam sa yo pral mouri epi se konsa sa ou pral entronize epi konsakre kòm yon triton nan mond maren an.”


Lè sa a, sirèn nan di m': "Apati lefèt ke non satan an gen 5 lèt, ou pral kouche ak 5 fanm ki gen non kòmanse ak lèt S la, ki se premye lèt nan non satan an. Epi, ou pral ofri. 5 lòt fanm ki gen non kòmanse ak lèt A, ki se dezyèm lèt non satan an, apre sa, 5 lòt fanm ki gen non kòmanse ak T, ki se twazyèm lèt non satan an, de swit answit. San tout fanm sa yo pral kolekte pou ekri non Satan pandan seremoni entronasyon ak konsekrasyon nan mond Aquarius la." Lè sa a, sirèn nan di m': "W’ap bezwen fòs pou kouche ak 25 fanm. Kidonk, mwen pral voye ou nan legliz nou yo, mwen vle di 3 nan legliz nou yo paske nou gen anpil.”


Sirèn nan premye voye m' nan legliz katolik la. Lè'm ale la, prèt la te resevwa'm di'm: "Jozèf byenvini! Sirèn nan te fè'm konnen w’ap vini e m' t’ap tann ou. Men sa'w bezwen pou misyon'w nan." Prèt la te ban mwen yon chaplè, apre sa li di’m: "Chaplè sa a ap vibre lè w’ap bò kote fi a ke yo te vize ak pwograme yo dwe sakrifye a.”


Apre legliz katolik la sirèn lan voye m' nan moske a. Li di m' ke bondye Allah la se kolaboratè a lisifè mèt yo. Se konsa, mwen te ale nan moske a. Imam nan moske sa a te akeyi’m trè byen paske li te an kominikasyon ak madanm mwen sirèn dlo yo. Imam sa a ban mwen yon seri priyè islamik yo rele "dua". Li enstwi’m pou’m resite priyè sa yo apre yo fin sakrifye chak viktim, pou’m ka vwale figi’m epi evite tire revanj lespri viktim sa yo.


Vrèman vre, lè yo touye yon inosan, li mouri ak imaj figi bouwo li a nan nanm li, epi yo kenbe imaj sa a nan memwa yo. Pou anpeche imaj mwen yo te konnen epi kenbe nan memwa viktim mwen yo, mwen te oblije resite priyè islamik sa yo. Lè viktim nan konnen bouwo li nanm li pral chache jistis kont moun ki touye l' la, jan sa te ka a ant Kayen ak Abèl.


Lè sa a, sirèn nan voye m' nan twazyèm legliz la ki se yon sèk ki rele kimbanguist. Se la yo te ban mwen de mouchwa: Youn vèt ak youn blan. Mwen te oblije siye figi viktim nan pou’m retire figi’m nan memwa’l. Aprè sa sirèn nan di mwen: "Joseph, ou pral kòmanse kouche ak 5 fanm ki pral viktim ou yo, men pa nenpòt ki, se sèlman moun ki vize a ak pwograme a, paske fanm sa yo gen pwofil ak bagay ki konekte yo ak nou." Gen moun ki fèt nan fanmi ki gen pwoblèm espirityèl, alyans, pak ak lyen ki konekte yo ak mond fènwa a. Alyans sa yo se tankou pòt louvri ki bay aksè gratis a mond satan an.


Ezekyèl 16:1-5 "Senyè a pale avè m', li di m' konsa: -Nonm o! Fè lavil Jerizalèm konnen tout bagay derespektan li yo! Peyi Kanaran, papa ou se te yon moun Amori, manman ou te yon moun Et. Lè ou te fèt, jou ou te fèt la, lonbrit ou pat koupe, ou pat lave nan dlo pou netwaye, ou pat fwote ak sèl, ou pat vlope nan twal, pèsonn pat gen pitye pou yo fè anyen nan bagay sa yo pou ou, nan pitye pou ou, men yo te jete ou nan jaden yo an jou ou te fèt paske ou te pè.


Sirèn nan te enfòme’m ke gen moun k’ap viv sou tè a ki moun nou gen aksè gratis nan lavi yo akòz orijin yo, koutim yo ak tradisyon yo, liy zansèt yo ak jeneyaloji yo. Anpil moun soti nan liy zansèt tache ak pratik, koutim, tradisyon ak alyans ki se pòt louvri ak aksè gratis pou mond dyab la. Pitit Bondye yo dwe dekonekte ak bagay espirityèl fanmi yo ak eritaj yo, ak nan alyans fanmi yo. Yo dwe koupe lyen ak koneksyon ki lye ak lespri zansèt yo ak eritaj jenetik yo. Lè bon jou misyon mwen an rive, nan maten lè mwen leve mwen wè anpil lajan sou kabann mwen jan sirèn nan te pwomèt la. Mwen te sipoze depanse lajan sa a nan menm jou a. Se konsa, mwen te anboche yon taksi pou tout jounen an nan lòd pou kapab deplase soti nan yon vil ale nan yon lòt. Kòm mwen pat vle chofè a rapòte mwen bay lapolis, mwen te delege yon demon lanmò pou touye chofè sa a nan fen jounen an le pli vit ke misyon mwen te fini. Sa a se pou evite lapolis.


Mwen te oblije touye viktim mwen yo atravè relasyon seksyèl. An reyalite, saliv mwen te vin venen koulèv epi li te paralize viktim nan ki te vin san konesans. Anvan’m te kouche ak medam sa yo, m’ te pran tan pou’m pran lang mwen ak yo, pou’m te enjekte saliv mwen ki te venen koulèv la pou paralize yo. Chak fwa mwen t’ap kouche ak fanm sa yo, sirèn dlo a te kache nan twalèt la. Yon fwa viktim nan te paralize pa saliv mwen ki te venen koulèv la, sirèn nan te soti nan twalèt la touye oswa fini viktim nan. Mwen te sèlman paralize viktim nan ak venen koulèv mwen an, men se sirèn nan ki te fini viktim nan.


Anvan touye viktim nan, sirèn lan prezante men’l sou fwon viktim nan pou retire zetwal li, desten li ak richès li. Apre kaptire zetwal viktim nan, sirèn nan te fini viktim nan. Lè mwen te kòmanse operasyon sa a, mwen te oblije kòmanse ak fanm ki gen non kòmanse ak lèt S la, answit lèt A, Lèt T a e de swit an swit. Chaplè a prèt katolik la te ban mwen an vibre pou’l siyale mwen epi endike pwochen viktim nan.


Lè li te 7h pm jou sa a, mwen te deja rive nan 19yèm fi a, kidonk mwen te fatige. Apre sa, mwen te ale lakay mwen bwè dlo epi rafrechi tèt mwen. Men, tout bagay sa yo te prepare pa lènmi an. Lè’m rive lakay la, sè’m nan te la. Mwen mande’l dlo pou’m bwè. Pandan’m t’ap bwè dlo a, chaplè a te kòmanse vibre pou fè’m konnen sè’m nan se te pwochen sib la. Mwen pat kapab kwè oswa aksepte sa ki te rive m' nan. Mwen tcheke deyò nan lari a, petèt te gen yon fanm. Men, pat gen pèsonn.


Lè w’ap travay ak dyab la, okòmansman, li pral ba’w enpresyon ke lavi’w ak lavi fanmi’w ap epanye, men an reyalite ou se sib la depi nan kòmansman an. Lè mwen reyalize ke mwen te oblije kouche ak sè’m nan e ke li ta pral mouri mwen te kòmanse diskite ak sirèn nan. Mwen di’l: "Kijan ou ka fè’m sa? Li se sè’m!" Men, sirèn lan te frèt. Li di m’: "Jozèf, si’w pa fè sa nou te di’w la, w’ap mouri." Se konsa, mwen te kouche ak sè’m nan e li te mouri nan men sirèn nan. Mwen te ranpli ak wont ak kòlè pou sirèn lan. Lè’m vin jwenn Kris mwen konfese ak fanmi an ke mwen te kouche ak sè m' nan epi li te touye pa sirèn nan. Li te tèrib nan fanmi an, men an fen yo te fini padone’m.


Apre sè’m nan te mouri mwen te nan machin nan ak sirèn nan lè chaplè a vibre. Mwen gade nan lari a pou’m wè pwochen sib la, men mwen pa wè pèsonn. Sirèn nan di m': "Gade byen epi ou pral wè." Pandan’m t’ap gade, m’ sezi te wè yon fanm fou ki te kouche nan poubèl la. Li te etonan. Mwen pat kapab aksepte li. Mwen te santi mwen trayi pa sirèn lan. Se konsa, mwen te kòmanse pale ak li. Chofè taksi a remake ke mwen t’ap pale nan vid paske li pat kapab wè sirèn nan. Men, mwen te pran pòz pale ak tèt mwen, lè an reyalite mwen t’ap pale ak sirèn nan. Sa a se reyalite a nan sèvi dyab la. Li pral mande’w pou’w kouche ak yon kadav, ak manman’w oswa pitit fi’w, menm ak yon moun fou. Se pou yo pa dwe anvye moun ki nan lari yo, paske ou inyore reyalite yo ap travèse yo.


Kesyon an ki dwe poze se sa a: Poukisa sirèn lan te planifye e vle’m kouche ak fanm fou sa a? Nan Bib la nou remake te gen yon nonm ki te fou e ki te rete nan simityè. Nonm sa a te gen yon rejiman demon nan li. Sirèn nan te konnen ke fanm fou sa a te gen yon foul demon andedan li epi yon fwa mwen kouche ak li, foul demon sa yo yo pral transmèt andedan mwen. Sirèn nan te vle rejiman demon ki te rete nan li a antre ak rete nan mwen, chanje ak enfliyanse pèsonalite mwen ak konpòtman mwen. Nan fason sa a mwen ta vin san kè. Pèsonalite mwen te chanje apre’m te fin kouche ak moun fou an akoz anpil demon yo te transmèt mwen. Plizyè lidè yo souvan voye kouche ak fanm fou pa dyab la, pou demon ki abite fanm sa yo pral transmèt nan yo. Gen kèk moun ki san kè akoz sakrifis ak reyalite yo rankontre nan fetich ak okiltis. Yo san kè, yo pa janm fè charite poutèt sa y’ap travèse ak eksperimante yo.


Apre’m fin kouche ak fanm fou a, mwen te ale nan yon ba popilè nan vil kote te gen anpil piten. Nan kote sa a mwen te rankontre dènye fi a. Mwen te toujou di ke yon piten se yon ajan dyab piske li ekspoze ak tout kalite moun. Yo souvan frekante pa okiltis ki toujou bezwen sakrifis ak san moun. Anpil satanis anvan yo mouri souvan ale nan piten yo nan bi pou dechaje demon yo sou yo. Kidonk, apre nou fin drage fanm piten sa a nou te monte nan machin nan epi nou t’ap kondwi nan direksyon yon otèl sou plas la. Pandan tout wout la fanm sa a te di m': "Mwen menm ak sè m' nan ap fè travay sa a depi lontan, men manman m' etone nou ak angajman li nan istwa legliz li yo, li kontinye di nou ke nou pral sèvi Bondye. Li depanse tout kòb li nan pastè ak legliz koripsyon sa yo. Se rezon ki fè nou nan konfli ak li." Lè’m t’ap koute jennès sa a, mwen te konprann ke manman li t’ap konbat pou delivrans yo nan lapriyè, men sa pat vle di anyen pou mwen.


Lè nou rive nan otèl la, dam piten an ouvri valiz li pou pran kapòt la. Li te rann li kont se yon erè li te mete Bib la ak anvlòp manman’l lan ki te gen lajan pou kontribisyon konstriksyon legliz la nan sak li. Nan moman sa a, dispozisyon kè li te chanje. Li te di’m li te oblije ale lakay li pou’l retounen anvlòp sa a bay manman li, epi answit li t’ap tounen. Mwen te opoze ak sigjesyon ak pwopozisyon sa a paske li te prèske minwi. Si mwen pat fè dènye sakrifis sa a mwen menm mwen ta mouri. Se konsa, mwen te ofri ogmante pri a li te mande m' nan, men nan sipriz mwen li te refize. Mwen te ofri bay li 10 fwa kantite lajan li a, men li te refize. Se konsa, mwen te di, "Li pral minwi epi mwen pa gen okenn chwa, kidonk mwen oblije vyole li." Men, mwen pat konnen ke Jezi Kris t'ap goumen pou sove lavi dam piten sa a akòz lapriyè manman l', ak kontribisyon finansye li pou travay Bondye a. Pandan tan an ap pase mwen te eseye vyole li, men li te vin fò anpil e li te rele pou avèti moun ki nan otèl la. Lè travayè otèl yo te vini mwen te eseye kòronp yo, men yo te refize.


Lè sa a, dam jennès la ale. Dam sa a te sove gras a lapriyè manman li ak kontribisyon finansye nan legliz la. Apre li te ale, mwen te rete pou kont mwen nan otèl la. Li te minwi, mwen t'ap tann lanmò oswa foli. Mwen te konnen ke yon fwa ou te echwe nan wayòm satan an, pa gen konpasyon, règ yo rijid epi yo dwe swiv. Mwen te ofri 24 moun olye de 25 jan sirèn lan te preskri a. Mwen te konnen sa ki pi mal la t’ap tann mwen. Kidonk, mwen te pran bwè pou’m te sou pou lanmò te jwenn mwen nan yon eta sou, men mwen sezi mwen pat sou. Gen kèk fwa nan lavi ou pa ka chape anba gravite sitiyasyon ou nan li a. Lè’m t’ap eseye dòmi sirèn lan antre nan chanm lan. Li te fache anpil. An reyalite, li te akonpanye pa de antite ki te triton. Pati anwo yo se moun, men pati anba yo se pwason. Mwen te konnen yo te vin fini’m.


Lè sa a, sirèn lan di m': "Jozèf, ban mwen!" Mwen reponn li nan plenyen: "Kisa ou vle mwen ba ou? Mwen ba ou 24 moun olye de 25. E akoz yon sèl moun ou vle touye mwen?" Li reponn, "Nou pa travay konsa. Mwen mande’w 25 nanm, ou ta dwe ban mwen 25 nanm, men ou echwe ankò!" Kòm mwen remake ke sirèn nan te fache anpil, mwen te desann sou jenou. Mwen te kòmanse sipliye li pou li pa touye’m paske li te sanble desizif. Se konsa, li di m': "Jozèf, ban mwen chaplè a, lapriyè islamik la, ak de mouchwa yo!" Sa mwen te fè. Lè sa a, mwen te wè sirèn nan ap koze ak de triton yo. Lè li tap pale ak yo, mwen te panse yo t’ap pale sou fason yo ta dwe touye’m. Lè sa a, sirèn nan di m', "Jozèf, ou gen yon dènye chans. Ban m' san ou, ban’m 'yon manm nan fanmi ou." Apre sa, li fè yon siy ak men’l e yon glas majik parèt. Li te bay lòd pou’m rele papa’m nan glas la. Mwen te kontinye rele papa m', e kòm rezilta imaj li te parèt nan glas majik la. Sirèn nan te sipoze touye’l.


Men li di’m: "Jozèf, papa’w ap travay pou nou, li nan alyans avèk nou. Donk nou pa ka touye’l paske li se ajan nou." An reyalite, papa’m te pwòch prezidan Mobutu, e sèk prezidan Mobutu a yo te tout okiltis. Lè sa a, sirèn nan mande’m konvoke manman m' pou li te kapab parèt nan glas majik la. Se konsa, mwen te kòmanse rele non manman’m nan ensiste. Men, yon bagay te pase. Dife soti nan glas la, epi mwen remake ke dife sa a te kouri dèyè sirèn nan ak de triton yo. Mwen te tande yo t'ap rele byen fò ak lapenn ak lapèrèz. Mwen pat konnen manman’m se te yon kretyen ki ne de nouvo. Kidonk flanm dife sa a te atake nou, men Bondye te epanye’m, se lespri dlo sa yo ki te sibi atak la. Majisyen ak okiltis ka gade kretyen nan miwa majik, men yo pa ka manyen yo. Yo itilize estrateji pou yo ofanse kretyen an pou yo ka jwenn aksè nan yon pòt ki louvri pou yo rive jwenn kretyen an.


Apre dife sa a sirèn nan te di’m pou’m pa rele manman’m nan glas la ankò. Lè sa a, li di m': "Ou gen yon pitit gason?" Mwen reponn: "Afimatif, mwen te gen yon pitit gason ak yon fanm men fanmi mwen pa okouran." Lè sa a, sirèn nan mande m' pou envoke non pitit gason’m nan nan glas la, epi li te parèt nan glas majik la. Sirèn nan ban’m yon kouto epi li mande’m pou’m ponyade imaj pitit gason’m nan nan glas la. Le pli vit ke mwen te fè sa, mwen remake pitit gason’m nan t’ap tranble. Li tonbe nan koma, e manman’l te panike. Mwen enfòme’w ke pifò lanmò britsoukou ak arè kadyak yo se atak mistik ak maji, epi sèlman lapriyè nan non Jezi Kris ki ka sove viktim nan. Men manman timoun nan pat kretyen, kidonk li kouri lopital.


Se konsa sa, timoun nan te mouri. Sirèn nan ak de triton yo bat bravo pou mwen epi yo felisite’m di: "Felisitasyon, ou brav!" Pandan’m tap kriye pou pitit gason’m nan, sirèn nan di’m: "Prepare tèt ou, paske demen n’ap vin mennen’w pou vwayaj nan monn anba dlo nou an pou seremoni maryaj la pandan w’ap mete’w sou twòn nan epi konsakre’w kòm yon triton." Yo te pwomèt mwen pou’m vin tankou yo epi pou’m gen pouvwa apre konsekrasyon sa a.


16- Konvèsyon ajan mond dlo a


Apre mwen fin ofri 25 nanm bay dyab la, mwen te felisite pa sirèn nan ki te ak de triton yo, antite ki gen pati anba a ki an pwason. Sa te douloure pou mwen paske mwen te sakrifye pwòp sè’m ak pwòp pitit gason’m. Men, sirèn nan t’ap eseye ankouraje’m epi li di’m: "Jozèf, piske ou genyen batay la, nan demen m’ap vin pran ou, m’ap mennen’w nan wayòm anba dlo a pou konsakre’w ak kourone’w kòm yon triton, maryaj nou pral fini apre ou fin resevwa pouvwa pou transfòme an triton." Men, samdi semèn sa a, manman’m ki te yon kretyen ki te ne de nouvo te fè yon rèv. Nan rèv sa a, li te wè’m kenbe yon kouto ansyen, sirèn lan te itilize pou ponyade viktim li yo nan glas majik la. Se te kouto egzak sirèn lan te ban’m pou touye pwòp pitit gason m' nan. Li te vrèman yon kouto byen file. Manch kouto sa a te gen ansyen ekriti ki sanble ak yeroglif moun peyi Lejip. Mwen te panse li ta ka ekriti sivilizasyon anba dlo a.


Manman’m te reve ke’m te kenbe kouto sa a epi’m t’ap kouri dèyè tout fanmi an pou’m te ponyade yo, e tout manm fanmi yo t’ap kouri pou sove tèt yo. Manman’m te di ke lè li te wè’m ap kouri dèyè fanmi an, li remake’m te gen san nan tout kò’m, e nan rèv sa a li t’ap eseye pwoteje fanmi an kont mwen. Lè sa a, li frape nan yon bagay epi li tonbe atè. Epi se lè mwen t’ap ponyade li ke li leve nan dòmi an. Bib la di ke "Bondye pale, sepandan, pafwa nan yon fason, pafwa nan yon lòt, epi pèsonn pa remake li. Li pale nan rèv ak vizyon lannwit lè lèzòm nan dòmi pwofon, lè yo ap dòmi sou kouchèt yo." Jòb 33:14-15. Manman’m pat kontan ak rèv sa a. Anfèt, lè manman’m te ne de nouvo, li te angaje’l pou’l sipòte travay Bondye a ak finans li. Li te yon biznismann nan epòk sa a, epi lè li te fè rèv sa a, li te ale kote moun Bondye yo pou direksyon ak konsèy.


Li te rakonte yo rèv sa a, apre sa li te mande yo pou yo vin priye pou kay la ak fanmi an, epi yo te vin priye pou fanmi an apre sèvis dimanch la. Se lè yo ta pral ale, manman’m te tande vwa Lespri a ki t’ap mande’l pou li simen yon grenn. Epi manman’m te simen yon grenn 1700 dola. Nan peryòd sa a, ou ta ka achte yon kay ak kantite lajan sa a. Apre li fin simen grenn sa a, moun Bondye yo te priye pou li. Men, lè moun Bondye sa yo te kite pasèl nou an, yo te resevwa yon revelasyon nan men Senyè a pou manman’m. Kòm rezilta, yo te fè bak pou yo transmèt revelasyon Senyè a bay manman’m. Moun Bondye yo di manman m': "Senyè Jezi te di nou pou nou mande l' tou sa ou vle, l'ap ba ou li paske semans ou a te aksepte pa Senyè a ki apwouve l’." Men, manman’m te deja yon biznismann epi li te relativman rich. Li te gen machin, kay ak anpil lajan.


Kòm li te vle’m vin jwenn Senyè a, li te mande Kris la pou delivre nanm mwen. Apre moun Bondye yo te priye pou delivrans nanm mwen, yo te sou ale. Anfèt, yo te deja ale lè yo tande vwa Jezi ankò. Yo tounen vin jwenn manman’m epi yo di: "Men sa Senyè a te di nou. Pitit gason ou a ap vin vizite’w nan mèkredi e men sa’w dwe fè. Ou pral anpeche’l kite pasèl ou a anvan 12h pm." Men, madanm mwen sirèn lan te di’m ke li ta vin chache’m nan 12h p.m. pou transpòte’m anba dlo pou seremoni konsekrasyon mwen an ak entronasyon an. Li te sipoze vini a 11:55. Moun Bondye sa yo te mande manman’m pou li kenbe pwofesi sa a sekrè. Se konsa, vandredi nan semèn sa a, mwen te nan otèl mwen an nan maten e sirèn nan vin konfime ke li pral pran’m nan mèkredi a 11:55 a.m. transpòte’m nan wayòm anba dlo sirèn yo.


Se te byen bonè nan maten mèkredi sa a lè’m te santi yon vwa enkoni nan mwen ki te pouse’m vizite manman’m. Mwen pa janm tande yon vwa konsa ki te gen anpil otorite, e mwen pa janm tande li ankò nan lavi mwen. Mwen te tankou’m te kondwi pa yon fòs nan direksyon manman m'. Mwen pat konnen ke manman m' te achte gwo kadna, yon fason pou anpeche’m kite pasèl la anvan lè Senyè a endike a. An reyalite, relasyon mwen ak manman’m pat bon paske lè manman’m te wè sirèn madanm mwen an, li pat renmen li. Manman’m se te yon kretyen ki te ne de nouvo e ki te vrè. Li te ranpli ak dirije pa Sentespri a. Lè manman’m te devan sirèn lan, li te santi nan kè li ke madanm mwen pat yon moun òdinè. Se te tankou rankont 2 pouvwa opoze ak vibrasyon. Manman mwen pat kapab sipòte l' e sirèn nan pat kapab sipòte pouvwa a ke manman m' te bay la tou. Epi pandan manman’m te ne de nouvo, li te wè revelasyon ak vizyon sou zèv fènwa’m yo. Li te konnen mwen te nan okiltis la. Se poutèt sa, te gen yon konfli ant li ak mwen.


Men, mèkredi maten sa a, lè’m te ale lakay manman’m, mwen te sezi nan fason li te resevwa’m, e’m te jwenn li te toujou ap chante louwanj ak adorasyon. Yon lè, mwen te wè manman’m fèmen pòtay prensipal la ak gwo kadna, apre sa li di m': "Jozef, Senyè Jezi Kris te rekòmande pou mwen pa kite ou kite kay mwen anvan 12 è." Mwen te opoze ak kouray. Kòm mwen te opoze ak sigjesyon sa a, nou te kòmanse pale. Men, manman’m te di, li te refize ouvri pòt la. Lè li te 11 am, mwen te kòmanse santi’m san espwa. Mwen te gen yon randevou ak sirèn nan a 11:55. Mwen te fache anpil akoz atitid manman’m. Se poutèt sa, mwen te kòmanse joure’l pou choke’l pou kite’m ale. Piske manman’m te fè tèt di, mwen te kòmanse abize’l vèbalman. Pandan’m tap eseye ouvri pòt la, manman’m te pran’m nan men li pou li anpeche’m ale.


Se konsa, mwen te kòmanse frape men l' nan men’m e pou li te kapab lage m'; men menm jodi a, mwen pa janm konprann sa ki te pase jou sa a. Malgre mwen te bat men’l, li te kenbe’m e mwen te santi li pa santi anyen. Mwen te konnen ke si mwen rate reyinyon sa a ak sirèn nan, mwen ta soufri konsekans fatal. Lè li te 12 è byen file, mwen remake ke manman’m te lage’m jan Senyè Jezi te enstwi pa mwayen moun Bondye yo. Mwen te konnen mwen te rate randevou mwen ak sirèn nan pou mennen’m anba dlo pou mwen dwe entwodwi kòm yon triton, e mwen te konnen ta gen konsekans. An reyalite, seremoni entronasyon sa a nan domèn anba dlo a te sipoze rasanble gwo diyitè, wa ak otorite nan wayòm maren an. Kòm mwen te di, gen anpil ras ak dinasti sirèn nan mond lanmè e gen plizyè bèt tankou sirèn, demon ibrid ak bèt mwatye pwason nan wayòm anba dlo a.


Lè mwen reyalize ke mwen te rate seremoni entronizasyon an ak konsekrasyon an, mwen te kòmanse kriye. Mwen di manman’m: "Manmi, ou touye’m, ou pa konnen sa ou fè a." Manman mwen reponn mwen:"Pitit mwen, mwen sove ou." Epi’m te fache, anvan’m te kite kay li m’ te pran yon gwo wòch epi’m te voye’l nan vit machin li a. Lè sa a, mwen te mache soti nan pasèl li a e te dirije nan otèl la kote mwen t’ap viv ak sirèn lan. Pandan’m t’ap mache ale nan otèl la, mwen te panse nan tèt mwen ke li pa gen anpil chans pou’m soti vivan nan otèl sa a. Mwen te di tèt mwen ke sirèn nan ta touye’m paske mwen rate randevou konsomasyon maryaj nou an pandan ke diyitè yo ak otorite yo nan mond anba dlo yo te rasanble epi tann nou nan mond dlo a.


Mezanmi, kretyen yo ka vin legliz an reta, men se pa pou wayòm satan an. Lè ou pa ka respekte tan an, gen konsekans. Pou, seremoni konsekrasyon sa a ke mwen te rate a, mwen ta pral vin yon triton epi mwen ta resevwa pouvwa sirèn. Kòm yon rezilta, mwen ta vin kapab transfòme an yon nonm ibrid ki gen pati ki anba a an pwason, mwen vle di triton. Te gen deja satanis wo nivo ak demon la ap tann nou nan mond anba dlo a, men Senyè a atravè manman’m deranje orè a nèt. Se konsa, mwen kite kay manman m', mwen pran yon taksi nan otèl kote mwen te rete a pou rankontre sirèn dlo a. Lè mwen rive nan otèl la mwen te plen ak laperèz. Mwen te pè lanmò. Mwen pat konnen si mwen ta soti vivan. Men, lè mwen louvri pòt chanm nou an nan otèl sa a, mwen wè sirèn nan chita sou kabann lan. Li te fache e li toutouni. Men, etranj, mwen remake ke te gen anpil blesi sou tout kò l'. Se konsa, li di m', "Jozèf, ou wè sa manman ou fè m'?" Mwen te sezi tande sirèn lan ap pale de manman’m. Mwen di'l mwen kite manman'm lakay mwen.


Mezanmi, nou pa ka di sa ase: Lame syèl la ap fè lagè ak batay envizib kont monn dyab la pou nou kòm rezilta nan priyè nou yo. Mwen sonje lè’m te kite manman’m, li te di: "Pèsonn p'ap fè ou mal. Ou pa bezwen pè." Sa malgre tout abi vèbal mwen te fè’l sibi. Se konsa, sirèn nan te kòmanse di’m ke yo te vin chèche m' nan otèl la pou transpòte’m anba oseyan an nan wayòm akwaris la pou seremoni entwonizasyon an ak maryaj nou an jan yo te dakò a. Li te di ke otorite yo ak wa nan mond anba dlo yo ap tann nou.


Li di mwen: "Kòm nou pa jwenn ou nan otèl la, se konsa nou rive lakay manman ou. Lè nou antre nan pasèl manman‘w lan, nou jwenn manman ou anpeche ou kite pasèl li a. Men lè manman ou te kòmanse chante lwanj ak adorasyon syèl la te ouvri. Kòm rezilta, 3 zanj klere nan limyè te ateri nan lakou manman ou nan e zanj sa yo te kenbe epe flanm dife, epi chak fwa nou te eseye separe ou ak manman ou, 3 zanj sa yo koupe nou ak epe. Jozèf gade jan mwen blese sou tout kò mwen akoz ou menm ak manman’w nou te goumen pou nou separe’w ak manman’w pou li lage’w, men zanj li yo t’ap koupe nou ak epe yo e yo te anpeche nou retire ou nan men manman ou.”


Pandan sirèn nan t'ap di m' sak te pase a, mwen te vle chita bò kote’l sou kabann lan men li fache reprimande’m epi li di: "Joseph leve!" Mwen leve an tranblan. Apre sa, li frape men’l sou miray chanm otèl la epi yon glas majik parèt. Lè sa a, sirèn nan di m': "Joseph, mwen pa ka wè ou ankò nan glas majik la; mwen pa konnen kisa manman ou te fè ou, mwen pa konnen kote li kache ou, men ou disparèt nan sistèm nan ak nan enstriman nou yo." Sirèn nan te fache, men mwen remake yon chanjman nan li paske nòmalman lè li fache, epi li pale se kòm si dife soti nan bouch li; men mwen te sanble ke pouvwa li te afekte pa rankont ak pouvwa zanj lan. Li te sanble fèb tankou yon moun òdinè. Men, mwen te espere pi move nan men li. Mwen te panse li ta pral debarase’m de li nan touye’m; Se konsa, li te kontinye chache’m nan glas majik la men san rezilta. Li menm mete tèt li anndan glas majik la. Li pa t 'wè m'. Lè sa a, sirèn nan di m', "Jozèf, mwen fini. Ou mete m' nan pwoblèm ak nan danje. Mwen pa konnen ki sa pou m' fè.”


Mwen reyalize ke sirèn nan pat kapab wè m' ankò nan enstriman yo. Mwen sonje pawòl manman’m te di a: "Yo p’ap wè’w nan zouti ak aparèy yo ankò. E yo pa ka fè’w anyen." Pawòl sa yo nan manman’m te gen rezilta, paske mwen te vin envizib pou sistèm satanik la ak enstriman yo. Mwen menm ki te gade depi mwen te piti nan glas mistik wayòm anba dlo a, Bondye te akonpli pawòl manman’m e li te fè’m envizib pou aparèy ak zouti siveyans ak deteksyon mond anba dlo a. Mezanmi, lapriyè ka fè’w envizib pou kamera ak rada monn satan yo.


Apre sa, mwen wè sirèn nan antre nan twalèt la. Mwen te eseye swiv li epi wè sa li t’ap fè nan twalèt la. Lè mwen ouvri pòt twalèt la, se te tankou twalèt la te tounen yon rivyè. Se konsa, olye pou mwen wè twalèt la, mwen te wè yon gwo rivyè. Mwen t’ap mande ki jan yon twalèt ka tounen yon rivyè, epi mwen remake ke cheve sirèn nan te vin trè long e anpil. Bò kote sirèn lan, mwen te wè tout kalite losyon, tout kalite savon ak pwodwi makiyaj ke li te itilize. An reyalite, yon jou losyon mwen an te fini epi mwen te panse, "Mwen pral oblije sèvi ak losyon sirèn nan." Epi jou sa a se premye fwa mwen te itilize losyon li. Men, lè mwen te soti nan lari a se te eskandal, medam yo te fou pou mwen. Mwen pat ka konprann sa kap pase, menm fanm marye tap swiv mwen. Lè tonton’m wè m' li di: "Kisa ki mal nan ou Joseph? Poukisa tout fanm sa yo ap swiv ou?”


Donk, sirèn nan te aplike losyon sa a chak 3 èdtan pou renouvle bote li, epi se te apre 3 èdtan ke mwen te tounen nan nòmal ankò. Bote dyabolik sa a te ale e medam sa yo ki te swiv mwen yo te kòmanse kite’m youn pa youn. Losyon sirèn mwen te aplike sou figi’m nan te ban’m yon bote dyabolik. Anpil nan pwodwi bote ke fanm yo itilize yo fèt nan mond dlo a pa sirèn yo. Pwodwi sa yo bay fanm yon bote dyabolik epi fè yo atiran. Yon jou te nan kòmansman relasyon mwen ak sirèn lan. Mwen jwenn li ap fè sèks ak sèt gason. Apre sa, li te di’m ke sa te pèmèt li ogmante pouvwa li. Si ou se yon fanm epi ou panse yon patnè pa ase pou ou, ou bezwen delivrans. Men, lè yon gason gen tandans kouche ak anpil fanm, li pa sou pouswit plezi men pito anba pouvwa. Li dwe nan okiltis.


Mwen t’ap di ke mwen t’ap gade sirèn la ap lave tèt li nan twalèt la ki te tounen yon rivyè. Depi’l te konnen’m tap gade’l la, li te vin fache anpil ankò. Se konsa, mwen fèmen pòt la. Lè li te 6 pm, mwen di li ke mwen pral soti pou yon ti tan epi mwen pral nan yon niy klèb nan plas la. Li di’m: "Jozèf, nou prale ansanm. Men, manman ou te detwi’m." Mwen reponn, "Ou se yon sirèn, ou gen pouvwa ak otorite, ki jan manman’m ka detwi ou?" Li di’m: "Jozèf, mwen se yon lespri anba dlo, men yo te ofri’m kò imen sa a e konsa mwen enkane nan kò fizik sa a pou vin madanm ou epi viv avèk ou sou sifas tè a. Men, manman ou netralize pouvwa mwen. Misyon mwen nan vi'w konpwomèt. Donk mwen echwe, e pa gen anyen mwen ka fè kounye a bagay yo pa nan men'm, nou prale nan yon club. Si'w wè yon moun ki abiye ak rad wouj konnen ke se sèvitè papa mwen yo. Se yo ki reskonsab touye ou. Yo deside touye ou jodi a.”


Lè nou ale, nou rive nan nay klèb la. Sirèn nan te rete nan machin nan, men mwen te antre nan nay klèb la pou kont mwen. Pandan’m t’ap bwè m’ wè 4 moun ki abiye an wouj ap bwè e ap pale. Yo evite gade’m. Men, lè mwen te vle ale nan twalèt la, mwen remake ke yo te leve swiv mwen, kidonk mwen te abandone. Lè sa a, mwen wè 4 bèl dam abiye an wouj, yo te vrèman bèl. Lè sa a, mwen kite nay klèb la pou evite yo. Mwen te di tèt mwen ke mwen te oblije tounen bò kote manman’m kote mwen te kapab an sekirite. Men, mwen remake moun ki an wouj nan lari a ankò epi li te 3 am. Apre sa, madanm sirèn mwen te di’m, "Nou te rive nan yon pwen nan relasyon nou an ki pa ta ka ranvèse." An reyalite, li te vin abite fizikman sou sifas tè a pou’m te ka marye avè’l, men anvan mwen te dwe konsakre triton, ki vle di yon nonm ki gen pati anba yon pwason. Men gras ak priyè manman’m, pwosesis sa a te sispann.


Piske misyon sirèn dlo a te echwe nan lavi mwen, se konsa li te oblije retounen nan mond anba dlo a. Anvan li te kite mond nou an, sirèn nan te avèti’m ke papa’l te delege ajan’l yo pou touye’m, e li pa ka anpeche yo fè sa. Lè sa a, sirèn nan mande’m swiv li nan twalèt la. Lè nou rive nan twalèt la, li te rale anpil bagay nan sak li. Se te yon glas, yon boutèy ki te gen yon pwason, yon losyon ak anpil lòt bagay. Lè sa a, li te kontinye koule tout bagay sa yo nan twalèt la. Li jete losyon li a nan twalèt la ak glas li a; epi, li pran boutèy ki gen pwason an epi li di’m: "Si sèlman nou te rive marye, ou ta pral tounen yon triton e nou ta pral fè yon ti bebe sirèn tankou mwen menm ak ou. Mwen ta pral jis vale pwason sa a epi nou ta pral fè yon ti bebe fizik, yon lòt sirèn sou sifas tè a tankou mwen.”


Lè sa a, mwen wè sirèn nan kraze boutèy la ki gen pwason an. E kòm yon rezilta, mwen te wè ak pwòp je mwen pwason sa a transfòme an yon jèn ti fi ak pati ki pi ba a an pwason. Li te gen yon bote zanj. Nan moman sa a, mwen te wè kòmsi twalèt la te disparèt epi li tounen yon rivyè. Lè sa a, mwen te wè yon toubiyon nan gwo larivyè a penetre pwofondè rivyè a e nan direksyon pou mond anba dlo a. Lè sa a, mwen te wè madanm mwen ak jèn ti fi sirèn lan desann nan toubiyon ozalantou larivyè a ki desann nan direksyon mond anba dlo a ak vitès sipèsonik. Sa a te separe mwen ak sirèn nan dlo yo.


Lè mwen soti nan twalèt la, mwen wè moun ki abiye an wouj yo nan ba sa a kote mwen te ye a. Mwen te kòmanse kouri chape anba yo. Men, yon fwa mwen soti nan ba sa a, mwen toujou wè anpil moun ki abiye an wouj ki soti nan tout kote nan direksyon pou mwen. Li te 3h am epi pat gen okenn kote pou kouri. Se konsa, mwen pat ka chape yo. Se lè sa a mwen wè yon machin soti nan okenn kote. Moun ki t’ap kondwi machin nan te sanble ak yon moun nan lwès. Li t’ap kondwi machin li nan direksyon mwen epi li louvri pòt machin li pou mwen. Mwen pa konnen si se te Jezi oswa yon zanj, men se te entèvansyon Bondye. Mesye a di’m pou’m antre epi rete andedan machin nan jouk douvanjou. Lè mesye sa a te pale de douvanjou, mwen te sonje seremoni nan simityè a ki te entèwonp pa yon vwa pwisan ki te anonse arive douvanjou. Vwa sa a mete fen nan tout aktivite danjere nan mitan lannwit.


Apre mwen fin monte nan machin sa a, mwen te wè ajan wayòm maritim sa yo ki te antoure machin mwen te ye a. Yo pat oze ouvri pòt la, men yo t'ap rele sou mwen pou m' te di m' soti nan machin nan. Men chofè sa a ki gen idantite a rete misterye di m': "Si ou vle rete vivan, ou dwe rete andedan machin nan sinon ou pral mouri." Pandan’m te rete andedan machin nan, ajan sa yo ki soti nan domèn satan yo te kòmanse kreye imaj ilizyon pou yo ka fè’m soti nan machin nan. Yo te kreye imaj olografik madanm sirèn mwen an pou yo fè’m soti nan machin nan, men mwen te konnen se te manipilasyon. Yo te kreye fo imaj de bagay mwen renmen pou fè’m soti nan machin nan, men mwen te konnen se te yon ilizyon. Mwen te rete nan machin nan epi lè li te jou, lespri sa yo ki soti nan mond anba dlo a te disparèt youn pa youn. Yo vaporize nan lè a paske yo pat kapab sipòte limyè lajounen an.


Kòm li te maten, mesye sa a di m': "Ou ka desann machin nan." Epi li ban’m lajan pou’m achte yon Bib. Lè mwen soti nan machin nan, mwen te kòmanse kouri. Kèk minit pita mwen te vire gade machin nan pou dènye fwa men li te ale. An napre, mwen te ale wè moun Bondye yo ki te vin priye pou mwen. Mwen te ba yo tout zouti majik ak okilt yo, men mwen te jwenn ke nan tout foto mwen yo imaj sirèn lan te disparèt. Menm pastè yo te sezi, paske moun ki te sipoze nan foto yo pat la ankò. Kèk semèn apre separasyon mwen ak sirèn lan, mwen te kòmanse devlope ekzema nan tout kò mwen. Se pita ke mwen te aprann ke tout fanm ki te kouche avè’m te soufri maladi sa a. An reyalite, apre li fin echwe misyon li sou lavi mwen, sirèn nan te kite nan kò m' yon sida mistik.


Apre sa, sante mwen te detèryore. Mwen te gen ekzema toupatou e po’m te kòmanse pouri. Ti frè’m nan te mennen’m lopital, men’m te remake menm moun ki malad nan lopital sa a te sezi wè kondisyon’m nan. Mwen te sant atansyon tout moun. Akoz de kondisyon mwen moun yo meprize mwen, menm pastè yo ki te vizite malad nan lopital sa a te inyore mwen. Apre doktè yo te di m', "Kondisyon ou ap detèryore. Sa a se pa nòmal. Po ekstèn ou ap pouri men kò enteryè ou anfòm." Lè sa a, doktè a di m': "Ou dwe priye paske sitiyasyon ou pa nòmal." Kòm sitiyasyon an te vin pi mal, se konsa mwen te mande doktè a ban m' yon medikaman ki ka touye m'. Doktè a di’m: "Olye pou ou eseye touye tèt ou, li ta pi bon si yo te mennen’w nan yon legliz.”


Lè sa a, manman’m te deja mouri. Kidonk fanmi’m pat ka sipòte prezans mwen. Se konsa, mwen te chèche lanmò paske li te vin ensipòtab pou mwen. Mwen te gen yon glas epi chak maten lè mwen te gade tèt mwen nan glas sa a mwen pat kapab aksepte ke se mwen menm. Se konsa, mwen deside touye tèt mwen. Men, lè mwen te sou fè sa, yon wòch soti nan okenn kote e kraze vè ki te genyen pwazon sa a. An napre, ti frè’m nan te konseye’m pou’m al nan reyinyon lapriyè nan vil la. Li te propoze’m yon lapriyè ki rele "lapriyè pechè". Men, piske mwen pat kwè nan Bondye, mwen te santi’m nan betiz. Lè sa a, yon fanm ki te fèk sot jene ak priye pandan plizyè jou vin di’m ke Bondye te di li ke mwen ta sèvi’l. Men, lè li te wè kondisyon mwen an, li te imilye. Kèk jou apre mwen pat kapab santi kò mwen. Mwen te santi mwen te soti nan kò mwen. Se kòmsi yon moun t’ap tann mwen yon kote epi li te oblije mennen’m nan yon kote ki pa bon.


Kidonk, youn nan jou sa yo nan soufrans mwen, mwen wè yon vè k’ap soti nan kò’m. Mwen te imilye ak choke. "Ki jan yon vè k'ap manje kadav soti nan kò mwen pandan mwen vivan?" Se jou sa a ke mwen finalman deside touye tèt mwen. Mwen te planifye fè li jisteman a 3h am. Mwen te santi mwen oblije fè sa. Kidonk, mwen te ekri yon lèt pou’m fè tout moun konnen se mwen ki reskonsab lanmò’m, se pa moun ki te mennen’m lakay yo. Men, lè li te lannwit menm jou a, mwen te wè lespri ki soti nan mond anba dlo a ak sirèn ki te vin vizite m'. Yo ateri kote mwen te kouche nan chanm mwen an epi yo di’m: "Joseph, gade kijan ou vini. Sa pa akseptab e anbarasan, donk pran kouto sa a epi fini ak lavi ou." Menm lè a mwen wè yon kouto bò kote’m. Pandan tout lannwit lan sirèn dlo yo te ankouraje m' pran kouto a epi fini ak lavi m'. Yo di’m: "Mèt Jozèf, gade sa’w vin tounen. Ki sa ki enpòtan pou’w viv nan kondisyon sa a? Ou se yon gwo nonm ki selèb nan katye a. Sa se imilyan, donk pran kouto a epi mete fen nan imilyasyon sa a.”


Nan moman sa a, apre plizyè èdtan nan asèlman dyabolik, mwen te santi yon van fre antre nan chanm kote mwen te kouche a. Te gen yon prezans nan van sa a. Lè sa a, mwen tande yon vwa ki t'ap pale dousman, li di: "Jozèf, ou ka fè lapriyè frè ou a te sigjere pou ou a. Jezi ka geri ou epi sove ou." Nan moman sa a menm lespri dlo yo te repwoche ak kòlè e li di’m: "Non Joseph, ou pa dwe koute’l. Joseph, jis gade kondisyon ou, li imilyan." Mezanmi, pifò fwa lè yon moun rive nan pwen sa a nan lavi, li pral kòmanse tande vwa, vwa opoze men youn nan vwa sa yo ap mande’l avwe ak konfese fot li yo. Ap toujou gen yon vwa ki pral di’l vin jwenn Bondye malgre kondisyon li ak sitiyasyon li. Se konsa, mwen leve, mwen di lapriyè pechè a ke frè’m nan te montre’m nan. Mwen te fè li alalejè san mwen pa atann anyen; lè sa a, mwen di: "Senyè, si ou se Bondye, ebyen geri m' anba maladi sa a." Mwen te eseye teste Bondye pou wè si li ta entèveni imedyatman, men mwen pa wè anyen. Se konsa, mwen te panse, "Sa a konfime enkretid mwen ke pa gen okenn Bondye." Se konsa, mwen te kontinye ak plan swisid ke mwen te planifye pou mete fen nan lavi mwen an.


Mwen prepare yon fil e dènye lèt la. Mwen kouche pou’m tann jiska 3h nan maten pou’m fini ak lavi’m. Pandan’m t’ap tann lè a, m’ te dòmi san’m pa konnen sa. Mwen te kòmanse wè yon vizyon espirityèl ki gen rapò ak reyalite envizib mwen tap fè fas la. Vizyon sa a te montre lagè espirityèl la ak batay envizib ki t’ap fèt nan wayòm Bondye a ak nan wayòm satan an pou nanm mwen. An reyalite, mwen te wè tèt mwen nan yon twou byen fon. Li te trè nwa. Se te yon kote ki fè nwa nèt. Mwen te nan pwofondè twou a epi mwen leve je’m soti nan twou sa a, lè toudenkou mwen wè yon zanj lanmò desann ak vitès ak vyolans. Li te kenbe yon epe ki te epe lanmò li te leve an wo. Zanj satan an t’ap desann kont mwen ak entansyon pou li frape’m ak epe lanmò li. Zanj lanmò sa a t'ap rele byen fò, "Mechan, mechan, jodi a se jou vanjans, jodi a se jou revanj, jodi a se jou lanmò.”


Mezanmi, zanj lanmò sa a t’ap desann kont mwen. Misyon li se te touye’m ak pran nanm mwen. Li rele an kòlè, "Jodi a ou pral mouri." Mwen te ka tande’l, li te pale avè’m byen klè an franse. Li te prè pou frape’m lè toudenkou yon vwa sonnen adrese zanj lanmò a, di l' 3 fwa: "Sispann, sispann, sispann." Lè’m leve je gade sous vwa retantisan an, mwen wè yon gwo men. Li antre nan twou nwa kote mwen te ye a. Li desann nan pwofondè twou kote’m te ye a. Mwen tande vwa a ki pale ak zanj lanmò a ki di sa: "Akòz alyans mwen pase ak manman l', epi paske ou vin touye l' ak epe mò yo, mwen kòmande ou pou ou beni l'." Mezanmi, mwen te wè zanj lanmò sa a ki te vin touye’m nan mete epe li sou zepòl mwen epi li di m' pou m' repete sa: "Mwen sipliye nou devan Bondye ak devan Jezi Kris ki dwe jije moun ki vivan yo ak moun ki mouri yo ak nan non moun aparans li ak wayòm li an preche Pawòl la, ensiste nan tout okazyon, favorab oswa non, reprimande, repwoche, egzòte ak tout dousè ak enstriksyon paske pral rive yon tan lè moun pa pral sipòte bon doktrin nan, men gen demanjezon pou tande bagay ki bèl. Yo pral bay tèt yo yon pakèt doktè selon pwòp dezi yo.


Mezanmi, pawòl sa yo soti nan bouch zanj lanmò ki afekte nan monn satan an pou touye’m. Apre sa, men sa a pran mwen. Pwopòsyon men sa a te tankou sa mwen te wè nan fim King Kong lan, fason bèt la te mete fanm nan sou pla men li. Men sa a te fè’m soti nan twou fènwa sa a. Pandan men sa a t’ap rale’m soti nan twou fènwa a, mwen t’ap eseye wè figi limyè a ki te mete m' sou pla men l' lan; Mwen te eseye gade figi l' men mwen pa t' kapab. Akòz limyè entans ki t’ap soti nan figi li, li te abiye ak twal fin blan ki pi bon kalite. Te gen yon limyè enkwayab, entans t’ap soti nan figi l'. Mwen mande li: "Ki moun ou ye?" Li reponn, "Ou pa ka gade figi m' e viv, men ou pral aprann sou mwen nan ekriti yo.”


Mezanmi, Jezi Kris li menm te vin kote’m te ye a nan twou fènwa a. Li mete’m sou pla men l', li pran’m soti nan twou kote m' te ye a, epi li mennen m' sou wout la epi answit li di m': "Gade mwen gade epi mwen wè planèt latè." Lè sa a, Jezi di: "Men lagè k'ap pase sou tè a." Lè sa a, li mennen’m nan peyi mwen an Kongo. Anfèt Jezi t’ap deplase pandan’m te toujou sou pla men’l. Lè sa a, mwen wè yon lame ak gwo zam. Senyè Jezi te di se lame dyab la. Lame sa a t’ap avanse nan direksyon pozisyon kan pitit Bondye yo pou konbat yo. Mwen remake ke kan pitit Bondye yo te kenbe branch nan men yo. Jezi te di branch sa yo nan ekriti yo te reprezante li. Pitit Bondye yo tap chante yon chante ki di: Viktwa se nan san Jezi epi batay la se pou Senyè a. Jezi di m', "Mwen voye ou nan mitan batay la. Di yo sa ou te resevwa ak tande epi repanti." Men ki jan mwen te vin jwenn Senyè a.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF