Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ CHIDUBEM OKWU


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w pou li enpòtan avètisman ke nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


1- Entwodiksyon


Chè frè ak chè zanmi, nou vle pataje avèk nou temwayaj tris sa a de pastè majisyen ki soti Nijerya ki, nan swaf san fren li pou vin pwisan, popilè ak rich, siyen pak ak lisifè atravè sirèn li yo. Rezilta a nou pral li anba a. Temwayaj sa a ap ede nou konprann ak ki pouvwa sa yo rele gwo pastè yo, gwo pwofèt yo ak lòt sa yo rele jeneral "bondye" yo, opere. Ajan satan sa yo siyen pak ak lisifè epi opere ak gwo pouvwa satanik ke yo jere atravè anvoutman yo pou fè moun nayif yo kwè ke se pouvwa vrè Bondye a.


Akoz mank disèneman, anpil moun, enkli sa yo rele kretyen ne de nouvo, tonbe nan pèlen pou yo kwè ke ajan lanfè sa yo se sèvitè Bondye. Temwayaj sa a konfime anpil nan ansèyman nou deja ba nou yo, tankou "Disèneman an", "Konba Espirityèl la", ak "Legliz la", ke nou ankouraje nou li oswa reli. Yo rich anpil. N’ap jwenn yo sou sit www.mcreveil.org a. Nou espere ke temwayaj sa a pral libere nou, epi nou priye pou li ka konsa.


2- Kòmansman Temwanyaj la


Non mwen se Chidubem Okwu. Mwen se yon pastè, men mwen te desi Bondye e mwen reyèlman pa konnen ki kote pou kòmanse rakonte istwa mwen an. Mwen dwe di’w verite a. Mwen pa ka vrèman di si mwen te resevwa yon apèl oswa ou pa. Mwen te yon pwofesè lekòl dimanch nan legliz mwen an depi 9 ane nan Kaduna. An 1999 mwen te kòmanse yon legliz, men atravè eksperyans mwen jiska prezan, mwen pa ka di ke Sentespri a ki te dirije mwen pou’m kòmanse legliz sa a. Jiska 2008, mwen pa fè okenn pwogrè espirityèlman ak materyèl. Mwen te wè anpil legliz ki te kòmanse anpil ane apre mwen te fè vag ak fè gwo pwogrè.


Nan yon moman mwen pat konnen kisa pou’m fè ankò, e aprè’m fin pale ak madanm mwen, mwen te deside pwoche bò kote sipè entandan jeneral yon legliz ki te kòmanse 7 an apre mwen e ki te eksplike ke pèsonèlman mwen pat ap fè okenn pwogrè nan ministè mwen an. Ministè an rive jiska 200 manm e apre yon peryòd redwi a 50 moun e pafwa li soti nan 150 a 40 moun. Mwen te pwoche bò kote’l paske legliz li a t’ap grandi rapidman. Li te kòmanse legliz la an 2006 e nan 2012 li te anrejistre 11,000 moun nan yon sèvis dimanch epi li te fè anpil lajan e kondwi gwo machin ki gen ladan dènye djip yo. Apre li fin koute’m, li te pwomèt pou’l ede’m rezoud pwoblèm mwen an.


Li te di’m ke mwen dwe gen pouvwa e sa ta koute’m anpil lajan e ke anplis, mwen te dwe gen yon kè gwo e fò. Kidonk, li te mande’m si mwen te gen yon kè fò e mwen te reponn ke mwen genyen, depi se pa yon kesyon pou touye yon lòt moun. Li te mande’m twa fwa si’m te gen yon kè fò e mwen te ba li menm repons lan. Yon fwa ankò, li te mande’m si mwen vle yon sèl pouvwa oswa pouvwa doub epi mwen mande l' kiyès ki te pi bon epi li te di pouvwa doub la te pi bon, men li ta koute’m anpil lajan, epi apre mwen fin resevwa pouvwa sa a, li te ban m' enstriksyon sou fason pou kenbe ak renouvle li.


Fwa sa a, mwen te pè epi mwen te mande li si kenbe ak renouvle pouvwa a enplike yon seremoni; li di non, kèlkeswa sa renouvle ak kenbe a ta enplike se ta bagay nòmal ke mwen te deja fè, ke mwen pa ta dwe pè. Li di’m ke mwen ta dwe ale pran twa san senkant mil naira (350,000) ke mwen te dwe prete nan men madanm mwen. Nan demen mwen te remèt li kòb la e li te mande’m pou’m al prepare pou nou ale Lagos ak Port Harcourt. Mwen te pare epi nou te pran vòl soti nan Abuja Lagos menm jou a. Nan Lagos, nou te rete nan yon gwo kay envite legliz la e nan 11:30 p.m. nou te soti nan yon machin prive epi yo te kondwi nou nan Bar Beach (plaj ki pi popilè Nijerya a).


Nan Bar Beach, nou te sou rivaj la lè li te pale yon lang enkoni e li te di’m ke yon fanm t’ap soti nan dlo a e ke mwen ta dwe fè tout sa li te di. Le pli vit ke li te di sa, te gen yon gwonde sou sifas dlo a e yon sirèn soti. Sipè entandan jeneral la te di’m pa pè, ke sirèn nan pa t’ap fè’m mal, kidonk mwen te pran kouraj lè’m te wè li. Lè li parèt sou sifas dlo a, pati anba kò li te tankou yon pwason. Je mwen te fikse sou pati ki pi ba a, e pandan li te pwoche bò kote’m, li te vin moun. Apre sa, li vin jwenn mwen epi li mande’m pou’m kouche avè li, sa’m te fè an prezans sipè entandan jeneral la. Apre kouche sa a ak li, li antre men li nan vajen li epi li fè yon siy kwa sou fwon mwen ak pla men mwen epi li di’m ke li ranpli’m ak pouvwa e ke mwen ta wè diferans lan. Sirèn nan kite m', li ale kote sipè entandan jeneral la. Li pran yon kwa lò ak yon chèn nan vant li, li mete’l nan kou siveyan jeneral la ki te ba li kèk lajan. Sirèn nan remèsye li epi li tounen nan lanmè a. Pandan tout tan an li t’ap pale an angle.


Lè nou te finalman tounen nan kay envite legliz la, sipè entandan jeneral la te di’m ke nou te oblije ale nan legliz ministè a paske yo t’ap fè yon vèy denwi. Lè nou rive la, mwen te envite pou preche, pandan’m te leve men mwen sou lotèl la, manm yo te kòmanse tonbe pou kont yo, epi lòt moun te tonbe sou lòt moun. Mwen dwe admèt ke mwen te prèske jennen paske mwen pa janm imajine ke manifestasyon pouvwa sirèn nan ta dwe tèlman vit. Apre tout nwit adorasyon an, nou te retounen nan kay envite legliz la epi sipè entandan jeneral la te mande’m si’m te kontan ak fason pouvwa a te manifeste e mwen te di wi. Li te di’m ke nou pral kouche pou nou dòmi paske nou te oblije ale nan Port-Harcourt aswè a.


Apremidi a, pandan’m t’ap dòmi, menm sirèn mwen te fè sèks ak li a nan Bar Beach la te vizite’m nan rèv mwen epi li te di’m ke pou kenbe e toujou renouvle pouvwa a, mwen dwe fè sèks ak yon vyèj yon fwa chak mwa. Sa a choke’m nan pwen mwen leve m' nan dòmi mwen an. Mwen te ale nan chanm sipè entandan jeneral la pou’m eksplike li sa mwen te wè ak tande nan rèv mwen an e li te di’m ke se pa yon pwoblèm. Lè’m te mande li kòman’m ta pral jwenn jenn fi yo, li te di’m ke li t’ap ede’m jwenn yo, men mwen te oblije peye li pou sèvis li. Chè apot, apre sa, mwen te vle abandone epi retounen, men mwen pat gen kouraj pou di oswa fè sa.


Nan Bar Beach, mwen te wè anpil pastè ki te vin la ak lòt pastè ansyen oswa papa espirityèl. Se tankou yon tradisyon! Gen yon pastè ansyen oswa yon papa espirityèl ki mennen pi piti pastè a, e mwen kwè ke chak pastè ansyen te gen yon sirèn patikilye ke li te gen rapò e paske mwen te wè jiska dis sirèn ap sèvi ak lòt jèn pastè yo. Nan aswè a, nou te nan ayewopò lokal la nan Lagos epi nou te pran yon vòl nan Port-Harcourt. Nan Port-Harcourt nou te rete nan kay envite yo nan yon lòt legliz e a minwi nou te rann nou nan yon gwo domèn ki te posede pa yon fanm ki rele Eze-Nwanyi. Anndan byen imobilye a te gen anpil kay. Nou te rankontre anpil pastè, enkli pastè ki soti nan ansyen legliz yo. Nan tou pa’m, sipè entandan an te peye yon ti kòb epi li te detaye sa ki te bezwen pou mwen. Lè mwen antre nan chanm nan, mwen te sezi, se te yon fanm epi, mwen di tèt mwen "yon fanm ankò!" Mwen te twouve mwen kouche sou fanm nan ki te nan yon kabann nan yon chanm vwazen.


Mwen pa sonje ki jan mwen te fini nan kabann sa a. Mwen te fè sèks ak li epi tou souse tete li. Apre kouche a, li te pouse yon rèl bèt epi li te administre yon sibstans nan je’m apre sa mwen te kòmanse wè mond lespri a e diskite ak èt lespri yo. Apre sa, li ban mwen yon boutèy lwil doliv ke li rele "fè jan mwen di". Li te di avèk sa manm legliz mwen yo pral fè tou sa mwen mande yo fè. Li te ban mwen tou yon lòt boutèy lwil doliv ke li te rele "lwil wè tout". Li te di’m ke ak lwil sa a mwen te kapab wè nan sekrè moun yo, e yon lòt ke li te rele "lwil doliv destriksyon an" touye moun pandan lapriyè. Finalman, li ban’m de lòt boutèy lwil doliv. Premye a se "atire foul" epi 2yèm lan se "Mwen touche’w ou swiv mwen" ke mwen ta itilize pou ipnotize fanm vyèj paske mwen ta fè sèks ak yo menm jan ak fanm marye yo pou renouvle pouvwa mwen.


Li te di’m ke mwen te kapab fè sèks epi ale preche imedyatman apre, san mwen pa benyen. Li te mare’m ak yon sèman nan sekrè. Nou te kite li toujou a minwi pou nou retounen nan loj la, e sipè entandan jeneral la te di’m fwote lwil la "Mwen touche ou ou swiv mwen" Lè sa a, nou te ale nan vèy de nwi nan legliz la ki te pase nwit lan nan kay envite yo. Mwen te pèmèt mwen preche e mwen te kòmanse pwofetize abondamman, nan pwòp etonnman mwen. Nan denmen maten, yo te voye de jenn fi bay siveyan jeneral la e li ban’m youn nan yo. Se konsa, nou te mennen yo nan chanm lan e fè sèks ak tou de. Sa ki vrèman etone m' se ke jèn fi yo pa janm mande ki kote yo te mennen yo ak poukisa nou te mennen yo la, ki etranj pou ti fi vyèj yo.


Lè tifi yo te ale, siveyan jeneral la te di’m ke depi lè sa a mwen te dwe konsantre prèch mwen yo sou pwosperite epi sispann preche mesaj sali, sanntifikasyon, ak jistis. Li te di’m ke mwen te oblije voye ladim pou li e li te konnen kijan pou’l voye yon pati nan dim yo bay fanm Port-Harcourt a. Finalman, nou te kite Port-Harcourt pou Abuja pou nou retounen Kaduna. Lè’m te kòmanse adore apre mwen retounen, bagay yo te kòmanse chanje. Lajan te kòmanse koule, foul moun te kòmanse vini tou, e nan yon semèn mirak, delivrans ki te swiv pa pwosperite te kòmanse rive nan legliz la. "Lespri" pwofesi a te parèt tankou mwen pat janm wè nan lavi’m.


Mwen te fè sèks ak jenn fi ak fanm marye e tout bagay te mache byen pou fanmi mwen ak legliz la pandan sis ane, men mwen te rive nan yon pwen kote mwen pa santi mwen alèz ankò. Mwen te gen rèv kote mwen te wè m’ap boule nan lanfè. Mwen te fè rèv lanfè sa a sèt fwa e nan youn nan rèv mwen te reveye e menm rèv la te kontinye lè mwen te retounen dòmi. Mwen te pase nwit san dòmi, e pandan plizyè nwit menm sirèn sa a te vyole’m. Mwen te pèdi de nan pitit mwen yo, ki te mouri nan fason misterye, men nan menm fason an. Pandan twa mwa ki sot pase yo, mwen pat kapab jwenn jenn fi e sa te afekte pouvwa mwen diminye.


Mwen vle soti nan tout pwoblèm sa a, menm si sa vle di fèmen legliz la. Mwen te ale kote sipè entandan jeneral la e li te di’m li te twò ta pou’m soti. Li te menase’m ak lanmò misterye epi li te di’m ke li pat posib pou’m tounen kont sirèn nan ak Eze-Nwanyi paske yo te deja yon pati nan lavi mwen. Mwen te di li ke mwen ta fè tout sa ki posib pou soti nan bagay sa yo. Twa jou apre de mesye pwoche bò kote’m epi di’m ke si mwen renmen lavi’m dwe disparèt nan Kaduna paske yo te peye pa sipè entandan jeneral la pou kidnape m' se konsa mwen te oblije fèmen legliz la epi kite vil la pou bon apre de jou. Pandan m’ap ekri’w la, mwen pa gen lòt moun pou’m apiye sou li eksepte Bondye Toupisan an.


Pwoblèm nan se ke Bondye sanble trè lwen mwen, kèlkeswa konbyen fwa e jan pèseverans mwen te rele li epi sipliye Mizerikòd li. Mwen konnen mwen te ofanse li, men mwen konnen li se yon Bondye dezyèm chans. Mwen li youn nan ekriti ou yo sou fason pou defèt larenn kòt la, epi mwen kwè fòtman ke ou se sèl ke Bondye ka itilize pou ede’m soti nan lanfè fizik sa a mwen te mete tèt mwen an. Mwen vrèman pè rankontre nenpòt lòt moun Bondye paske moun ki sèvi ak move pouvwa yo yo pi plis pase moun ki sèvi ak pouvwa Bondye a. Depi kèk tan mwen pa ka dòmi nan mitan lannwit, epi pafwa mwen gen alisinasyon. Chè sèvitè Bondye, mwen bezwen èd ou an ijan paske mwen kwè tan mwen an ap fini pandan atak ki soti nan wayòm lanmè a ap entansifye.


Pa gen lòt pastè ki te ekspoze yo tankou ou. Mwen konnen mwen te transfere anpil lespri nan anpil fidèl e mwen vle konnen ki sa mwen kapab fè pou moun sa yo ka delivre tou anba move lespri sa yo. Apot, se vrèman malere ke Legliz Jezi Kris te anvayi pa sirèn yo. Kantite pastè ki sèvi ak lespri lanmè y’ap sone alam, e anpil moun ap inisye chak jou nan wayòm fènwa mechan sa a. Se konsa, pastè sa yo tou inisye disip yo ki espirityèlman analfabèt. Anvan’m te gaspiye lavi’m espirityèlman, m’ te toujou mande poukisa manm legliz yo swiv pastè yo avègman e timidman; kounye a mwen konnen pi byen. Wayòm maren an travay lajounen kou lannwit pou detwi Legliz la e malerezman Legliz la ap dòmi! Nan de mwa ki sot pase yo mwen te fè kat aksidan machin e mwen konnen yo vle touye m', men Bondye te èd mwen ak sèl espwa mwen.


Yo touye de pitit mwen yo e kounye a yo vle’m mouri. Mwen pè rete pou kont mwen akoz kèk aparisyon espirityèl etranj mwen wè, e bagay yo te kòmanse chanje nan sèvo’m ak nan kò’m. Chak fwa mwen kòmanse priye li tou kòmanse deplase nan kò mwen epi pafwa mwen santi mouvman an nan mwèl mwen. Pi gwo bezwen mwen genyen kounye a se pou Bondye padone’m. Si mwen ka jwenn padon li, mwen pa gen pwoblèm mouri apre sa paske mwen reyèlman pa vle ale nan lanfè. Sipè entandan jeneral la twonpe’m, menm jan sipè entandan jeneral yo ak papa espirityèl yo twonpe anpil jèn pastè.


Moun Bondye, mwen konnen ou se yon moun trè okipe. Mwen ta apresye si’w jwenn tan pou’w priye pou pwoblèm mwen yo epi chèche fas Senyè a sou fason l’ap itilize’w pou ede’m soti nan sa. Mwen konnen si mwen padone, delivrans mwen ap fasil. Mwen regrèt vann nanm mwen bay lespri maren an. Eze-Nwanyi se tou yon ajan trè vanyan sirèn lan. Mwen rete ap tann repons ou.


Kòlèg ou nan Senyè a,
Pastè Chidubem Okwu.


3- Repons apot la


Lè mwen te resevwa lèt sa a, mwen te rele nimewo li te ban mwen an twa fwa, men telefòn nan te etenn. Se konsa, nan demen mwen rele epi li te sone. Yon dam te vin dekwoche epi lè’m te mande pou’m pale ak Pastè Chidubem, li te di’m li te mouri nan yon aksidan machin jou avan an. Mwen te sezi! Mwen jis eksprime kondoleyans mwen bay fi a ki te di’m pita ke li se madanm li, ke li te deside repanti nan move fason li yo devan Senyè a epi kontinye ak lavi li. Li te eksprime rekonesans li epi li remèsye’m. [Fen Temwayaj la].


4- Avètisman


Chè frè ak nou tout ki sot li temwayaj tris sa a, nou ta renmen avèti nou kont ajan lisifè sa yo ke nou san konesans rele sèvitè Bondye. Konnen ke lè demon sa yo rele tèt yo sèvitè "bondye" oswa jeneral "bondye", yo pa pale de Bondye nou an. Yo pale de bondye lisifè yo a. Sonje yon fwa pou tout majisyen sa yo gen dyab la kòm bondye yo e kòm papa yo. Ou p'ap janm wè yon sèl Sèvitè vrè Bondye k'ap lage tèt li ak gwonde ak rèl, ak zèl konsa, nan levanjil satan an, menm jan ak sèpan sa yo ki bay tèt yo tout tit posib.


Kèk nan tit sa yo ke yo bay tèt yo a epi yo rete kole byen sere ak yo se tit ki te ba yo nan mond fènwa yo. Kidonk, pa sezi ke kèk nan demon sa yo gen tit ke nou pa jwenn okenn kote nan Bib la, tankou "sipè entandan", "sipè entandan jeneral", "jeneral bondye", "apot an chèf", elatriye. Nou ban nou pi ba a kèk eleman disèneman pou rekonèt sèvitè dyab sa yo ki te siyen pak ak sirèn yo, epi ki travay sou enfliyans pouvwa lisifè a.


Sonje ke tout sa yo rele sèvitè Bondye k’ap preche pwosperite yo se ajan satan, tout san eksepsyon. Nou pap janm wè yon sèl vrè Sèvitè vrè Bondye a k’ap preche pwosperite. Levanjil pwosperite a se levanjil dyab la, se yon levanjil ki enpoze sou ajan satan yo, nan detriman mesaj delivrans yo, sanntifikasyon, renonse ak bagay ki nan lemonn yo ak glwa anven an. Nou pa jwenn levanjil pwosperite a pyès kote nan Bib la. Labib ansenye nou kontrè a, jan nou ka li nan 1Timote 6:3-12 "Si yon moun ansenye fo doktrin, epi li pa kenbe fèm nan pawòl ki byen nan Jezi, Senyè nou an - Kris la ak nan doktrin ki dapre sa a. Bondye, 4 li gonfle, li pa konnen anyen, li malad ak kesyon san fè anyen ak diskisyon sou pawòl, ki fè jalouzi, diskisyon, kalomnye, move sispèk, 5diskisyon anven lèzòm pèvèti nan konpreyansyon, prive de verite a, kwè ke Bondye se yon sous benefis, 6Se vrèman, yon gran sous benefis ke sèvi Bondye a ak kontantman; 7paske nou pa pote anyen nan monn nan, e li evidan ke nou pa ka retire anyen ladan li; 8si nou gen manje ak rad, sa ap ase pou nou. 9Men, moun sa yo. Moun ki vle vin rich yo tonbe nan tantasyon, nan pyèj, ak nan anpil dezi san sans ak malfezan ki plonje moun nan destriksyon ak pèdisyon. 10Paske lanmou pou lajan se rasin tout sa ki mal. E gen kèk, ki te posede yo, yo te vire do bay lafwa a, yo jete tèt yo nan anpil touman. 11Donk ou menm, sèvitè Bondye, kouri pou bagay sa yo..."


Sonje tou ke tout sa yo rele sèvitè Bondye yo ki preche pouvwa epi ki pase tan yo pouse moun atè, sou pretèks yo nan pwosesis pou yo delivre yo, se ajan satan, tout san eksepsyon. Nou p'ap janm wè yon sèl vrè Sèvitè vrè Bondye a pouse moun atè pa sa yo rele pouvwa. Vrè Sèvitè vrè Bondye a pa gen pouvwa pou montre, epi yo pa janm demontre pouvwa yo, paske an reyalite yo pa gen okenn pouvwa kòm sa yo. Pisans vrè Sèvitè vrè Bondye yo genyen an se pa pwòp pa yo, men pito se Jezi Kris, Senyè yo a. Chak fwa Bondye e Mèt yo a, Jezi Kris, wè li nesesè pou fè kèk mirak atravè yo, li fè sa.


Pouvwa sa yo rele ke ajan dyab sa yo manifeste chak fwa nan pouse moun atè a se pa lòt ke pouvwa satan an, manipile ak gide soti nan mond fènwa yo. Se move lespri ki dèyè pouvwa sa a, epi ki genyen plis moun ki gen malè pou yo priye pa ajan dyab lougawou sa yo. Sa vle di an reyalite, ke tout moun ki aksepte sa yo rele delivrans ajan dyab lougawou sa yo, olye ke yo te delivre yo, yo posede pa nouvo demon ki pi pwisan, ki pral toujou mare yo, avegle yo, epi fè yo vin pi enkredil. A vrè Levanjil la. Moun ki gen zòrèy pou tande, se pou l' tande.


Kidonk, kit nou pale an tèm de richès materyèl, oswa an tèm de pouvwa oswa glwa, Bib la mande nou pito pou nou pa aspire nan sa ki wo. Women 12:16 "Se pou nou yonn gen menm santiman anvè lòt. Pa aspire nan sa ki wo, men atire pa sa ki enb. Pa gen bon konprann nan pwòp je nou." Si demon sa yo pase tan yo ap pale sèlman de richès materyèl, se paske yo konnen yo pap antre nan syèl la. Yo konnen trè byen ke yo pap janm patisipe nan vrè richès yo ak vrè glwa ki ap tann vrè Pitit Bondye yo nan Syèl la. Se poutèt sa, yo gen yon enterè nan fè tout bagay pou jwi pi plis nan bagay latè a. Se poutèt sa yo te angaje nan yon kous san fren pou pouvwa, richès ak tout bèl pouvwa nan mond lan. Se poutèt sa, si nou bay sali nou valè, sove anba ajan lanfè sa yo, epi soti nan tout sa yo rele legliz kote yo fè pratik sa yo. Levanjil pwosperite a tankou levanjil demonstrasyon pouvwa a se levanjil dyab la. Se an reyalite sèl fon komès pastè sa yo ak lòt jeneral lisifè yo, yo rele pa abi sèvitè Bondye.


5- Apèl pou Repantans


Pou nou menm, sa yo rele sèvitè Bondye yo, ki te siyen pak ak satan pou gen lajan, renonme, pouvwa ak glwa, ka Nijeryen sa a ka fè nou pè, e anpeche nou chache repantans. Nou pa bezwen pè. Nou jis dwe gen bon konprann. Si nou vle chape nan mond fènwa yo, Men sa nou dwe fè. Pa kite sipè entandan nou an, ansyen pastè nou yo oswa papa espirityèl nou yo konnen dezi nou pou nou repanti. Kenbe entansyon nou nan kè nou, epi kontakte nou byento. Avèk favè Bondye a, nou pral ede nou libere ak pak satanik sa yo, nan non Jezi Kris.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF