Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

VERITE SOU SIDA


1- Entwodiksyon


Chè zanmi, nou jwenn li bon pou mete a dispozisyon nou atik sa a sou vrè orijin sida a. Menm si tout moun avèti te deja konprann ke sida se te yon mouvman dyabolik, flou a t’ap pèsiste sepandan kan plan egzat la ki kache dèyè projè abominab sa a. Gras avèk atik sa a, nou pral sitiye. Tout dout ke nou te genyen ankò a propo de orijin viris Sida a pral gaye apre lekti ekspoze sa a. Tankou jan nou te di nou’l lan nan atik nou an ki rele "Ipokrit yo Mete Toutouni" ke n’ap jwenn sou sit Entènèt www.mcreveil.org a, mond sa a jere pa yon branch reptilyen; bann demon sou fòm moun; bann mons ki gen pou sèl misyon masakre pi gran nonm moun; bann vanpi ki viv sèlman avèk san moun; bann sèpan ki ere sèlman kan yo wè viktim blesi yo ap tòde avèk doulè.


Se pou sa ke y’ap masakre bann milyon moun san etadam. Se egalman pou sa ke yo pap janm sispann pou kreye ak pou planifye ak pou egzekite bann jenosid, e sa, kèlke swa karaktè agresif bann propo ke yo pral itilize pou denonse yo ak mete yo toutouni. Tan ke nou te chwazi pou mete atik sa a a dispozisyon nou li entèresan menm jan avèk yon vas kanpay vaksinasyon jenosidè an kous nan plizyè peyi afriken nan moman sa a. Se tout menm boulvèsan pou konstate ke okenn leson pat janm tire pa Afriken yo de tout sa ki rive yo. Sinon, kòman konprann ke menm konplo oksidantal yo kont yo ap repete chak fwa avèk menm fasilite a, e avèk menm siksè.


Aprè ke jenosid pi plis pase 100 milyon Afriken yo pa viris sida a (yon viris ki fèt ak prepare inikman pou koz la, e maske nan swadizan vaksen yo) li te pase nan endiferans total bann dirijan yo ak bann syantifik afriken yo, vwala menm ajan lisifè yo ki revini. Yo aktyèlman ap kòmanse pou mennen yon lòt gran kanpay jenosidè vaksinasyon fòse, oblije tout paran yo pou fè vaksinen tout pitit yo ki gen mwens ke 11 an, e vaksinen pa fòs ak san otorizasyon paran yo, tout timoun ki anpeche pou fè vaksinen yo, ou ki refize pou fè vaksinen yo. Paran avèti yo, ki konnen ke vaksinasyon fòse sa a se yon pyèj dyabolik ki tann pou yo, konsa yo vin enpisan.


Atik sa a li ase rich, e byen dokimante. Nou rekòmande nou pou li’l nèt, e pou konsilte dokiman yo ak videyo yo ki konplete’l, sou sit Entènèt www.mcreveil.org a, nan ribrik Sante a. Bon lekti!


[Kòmansman Dokiman an]


2- Viris Sida a te kreye nan laboratwa
(Konfimasyon Dokimante)


Program Feasibility te konplete an 1974-1975 e viris la ant 1974 ak 1979. L’AIDS-laced smallpox vaccine (vaccin contre la variole lardé de SIDA, ndt) te kòmanse pou li enjekte kay plis pase 100 milyon Afriken an 1977. E pi plis pase 2.000 omoseksyèl nan ras blan an (Operation Trojan Horse) li te enjekte avèk vaksen kont epatit B a "modifye" an 1978 nan Sant Kontròl bann Maladi Enfektye yo ak nan sant yo kolekte san an nan New York. Devlopman viris la te gen aparamman de objektif: (1) Zam politik/etnik itilize kont Nwa yo e (2) rediksyon programatik popilasyon an.


29 jiyè 1969, kèk jou apre ke Depatman Defans la te mande Kongrè a 10 milyon dola pou finansman pou rechèch "yon ajan patojèn byolojik sentetik, yon sibstans ki pa egziste nan nati a e kont li li pa posib pou devlope yon iminitè natirèl", Prezidan Task Fos repibliken an sou Earth Resources and Population (Popilasyon ak Resous Tèrès), George H.W. Bush te soulinye bezwen ijan bann aksyon destine nan kontròl popilasyon an pou fè fas avèk "kriz kwasan an nan Tyè Mond lan".


3- Programasyon epidemi Sida a


An 1972, anba ospis OMS, yon program vaksinasyon mas bann popilasyon afriken kont varyòl te pote an avan. Vaksen enfekte sa a avèk viris SIDA a te administre a bann milyon Nwa afriken trè pòv e ke nonm nan t’ap monte rapidman, problèm ki te preyokipe G.H.W. Bush, pami lòt manm elit la, Rockefeller, Club Rom nan ak menm Bilderberg depi 1969. Viris SIDA a te entansyonèlman ajoute nan vaksen an kont epatit –B a. Etid yo sou vaksen an kont epatit B a yo dezòmè anba kle ak anba siveyans Depatman Jistis la nan Washington e pèsonn pa kapab gen aksè anndan.


4- Sida a ak bann lòt viris yo te byen kreye nan laboratwa Pa Etazini nan yon bi jenosidè


Atik sa a retranskri esansyèlman rechèch Dr Boyd Graves ki te panche’l reyèlman sou kesyon an san pase pa lonbraj panse inik la. Yon videyo Dr Horrowitz ak divès dokiman deklaratif pa gouvènman an sòt konfime sa’l te di yo. Plent an jistis angaje yo kont gouvènman Etazini yo te a chak fwa toufe. Pou enkwayan yo ki gen bann dout, n’ap jwenn sou sit Entènèt www.mcreveil.org a yon ansanm prèske 5000 paj dokiman Kongrè a ki deklasifye ki montre ke se bann dokiman orijinal. Yo pale presizeman de bann byochimik US (aspatam ta mansyone ladann tou lòt kote).


5- Istwa devlòpman Sida a
Dr Boyd E. Graves 28 septanm 2002
(Ekstrè liv "State Origin: The Evidence of the Laboratory Birth of AIDS")


"Veritab istwa orijin sida a petèt retrase pandan tout 20èm syèk nan kòmanse pa 1878. 29 04 nan ane sa a USA te adopte yon "Lwa federal karantèn".


Etazini te fè yon efò sinyifikatif pou ankete sou "koz" bann epidemi yo. An 1887, efò a te ranfòse gras avèk "Laboratwa ijèn". Laboratwa a te dirije pa Dr Joseph J. Kinyoun, yon vrè rasis e move, ki t’ap sèvi ideoloji ejenis lan.


De zan apre, an 1889, nou te kapab idantifye "mikoplas yo", yon ajan transmisib, ki se kounye a konsidere tankou li se kè bann maladi moun yo, Menm SIDA a tou.


An 1893, nou te ranfòse Lwa federal la sou karantèn nan e tou swit te genyen yon eksplozyon polyo.


An 1898, nou te konnen ke nou ta kapab itilize bann mikoplas pou provoke bann epidemi, paske nou te an mezi pou fè’l kay boven yo ak nan plant tabak yo.


An 1899, Kongrè ameriken an te kòmanse pou etidye lèp la nan Etazini.


An 1902, nou te òganize yon "obsèvatwa evolisyon eksperimantal" e te kapab idantifye maladi yo nan nati etnik.


An 1904, nou te itilize bann mikoplas pou provoke yon epidemi kay cheval.


An 1910, nou te itilize bann mikoplas pou provoke yon epidemi kay volay yo.


An 1917, nou te fòme "Federasyon Sosyete Ameriken an pou Byoloji Eksperimantal" (FASEB).


An 1918, viris grip la touye bann milyon moun san kriye atansyon. Se te yon viris grip modifye avèk mikoplas avyè li menm primat moun yo pat gen okenn "iminitè akiz".


An 1921, teyori ejenis Bertrand Russell lan, soutni piblikman "nesesite òganize bann "fleo" yo kont popilasyon nwa a.


An 1931, bann tès te fèt sekrètman sou Afro-Ameriken yo e nou eksperimante SIDA a sou mouton yo.


An 1935, nou aprann ke yo kapab kristalize mikoplas tabak e ke li ta rete enfektye.


An 1943, nou kòmanse yon program gè byolojik nou an. Yon Ti tan apre, nou etidye mikoplas yo kay moun nan Nouvelle Guinée.


An 1945, nou asiste nan pi gran afli syantifik etranje istwa ki te dedye nan program byolojik ameriken yo. Operation Paperclip ap rete nan anal yo tankou li se youn nan bann program ki pi sonm yo de yon gouvènman paralèl doute nan fè yon fiksasyon sou jenosid la.


An 1946, marin ameriken an angaje Dr Earl Traub, yon byolojis rasis tout moun konnen. An me, yon seyans Komisyon bann Finans konfime egzèsis yon lame byolojik "sekrè".


An 1948, nou konnen ke Etazini te konfime aprobasyon "elaborasyon yon projè" nan li menm kesyon sipopilasyon kèk group rasyal te parèt. Yon memo de George McKennan nan Depatman Deta pèmèt pou mete an egzèg mansonj ejenis nesesè a nan jenosid bann milyon inosan.


An 1949, Dr Bjorn Sigurdsson izole viris Visna a. Visna te kreye pa moun e pataje yon pati de ADN Vih. Wè, Proceedings of the United States, NAS, Vol. 92, pp. 3283-7, (11 Avril, 1995).


An 1951, nou konnen kounye a ke gouvènman nou an te mennen premye atak viris li a sou Afro-Ameriken yo nan Pennsylvanie. Nan Pennsylvanie, bann cageots te enfekte pou ka dekouvri konbyen manitansyonè nwa nan Virginie ta atenn yon viris placebo. Yo te egalman enfekte eksperimantalman mouton yo ak chèv yo. Selon otè Eva Snead, premye konferans mondyal la sou yon viris sanblab a SIDA a te fèt.


An 1954, Dr Bjorn Sigurdsson pibliye premye atik li a sou viris Visna a ka enpoze’l tankou "gran-papa viris sida a." Li pral rankontre konkirans Dr Carlton Gajdusek la.


An 1955, yo reyisi pou kreye atifisyèlman viris mozayik tabak la. Mikoplas yo pral toujou nan kè program lagè byolojik US.


An 1957, fiti prezidan ameriken an, Gerald Ford (ndlr: yon fran-mason nan 33èm degre, di menm jan an yon vrè satanis trè di) ak kèk lòt bay Pentagone nan pèmisyon pou deplwaye bann ajan byolojik patojèn. Pa gen ka ki siyale SIDA anvan 1957, dat kreyasyon "Special Operation X" (La SOX), program ki te sèvi prototip pou program "viris espesyal" ki pral kòmanse an 1962.


An 1960, Nikita Khrouchtchev te o kouran de zam byolojik la. Deklarasyon 1960 li a pral rete lontan reflè arogans kolizyon sekrèt la ant kominis ak demokrasi a. De peyi yo akòde yo an Novanm 1972 pou rediksyon popilasyon nwa. An 1961, syantifik Haldor Thomar pibliye ke viris la provoke kansè.


An 1995, li menm, Carlton ak Gajdusek enfòme National Academy of Sciences ke "etid sou visna a sou mouton yo ta meyè esè a pou evantyèl medikaman kont HIV a."


An 1962, anba kouvèti rechèch sou kansè a, Etazini trase chemen pou komèt bann lanmò prepare davans, program "Espesyal Viris" kòmanse 12 Fevriye. Dr. Len Hayflick mete an plas yon laboratwa mikoplas nan Inivèsite Stanford. Yo panse ke program "Espesyal Viris la" te kòmanse an Novanm 1961 avèk yon kontra Pfizer. Pou konte nan 1963 ak ane k’ap vini an, program "Espesyal Viris" te mennen bann kontrandi anyèl nan Hershey Medical Center, Hershey, nan Pennsylvanie. Reyinyon anyèl yo te anblematik nan nati agresif rechèch bann E.U yo. Sou devlopman SIDA a.


An 1964, Kongrè Etazini yo te bay tout apwi’l nan rechèch sou viris lesemi an / lymphome (SIDA).


An 1967, Akademi nasyonal bann syans yo te lanse yon aso avèk gran lechèl sou Afrik. CIA (Division Technical Services) aksepte program sekrè kontaminasyon’l lan.


An 1969, 18 Jiyè, Fort Detrick enfòme bann syantifik yo nan mond lan ak Pentagone nan mande davantaj lajan, yo konnen ke yo kapab fabrike SIDA a. Tonalite sèvis sekrè a sou "Sipèpleman an" de Nixon nan Kongrè a te make kòmansman chèn sakrifis SIDA.


An 1970, prezidan Nixon (ndlr: Fran-mason) siyen PL91-213 ak John D. Rockefeller III (ndlr: illuminati), vin "tsar popilasyon an." Memo Nixon nan relatif a sekirite nasyonal la pa lèse okenn dout kan avèk nati jenosidè depèpleman an.


An 1971, Soti nan Kontrandi N°8. Òganigram (p.61) rete pou tout tan batistè SIDA a nan laboratwa. Rapò pou avanse N°8 la li delivre. Pandan tan an, program Espesyal Viris ki pral prodwi 15 rapò e plis 20.000 nòt syantifik. Òganigram nan konstitiye lyen ant tout dokiman syantifik yo, eksperimantasyon ak kontra Etazini yo. Li pral rete "nan manke" jiska an 1999. Syantifik mond lan an nantye yo entèdi. Òganigram nan pral pran tout sans li diran 21èm syèk. Li te parèt tou lè eksperyans yo kontinye swiv nan Faz IV-A òganigram nan ofri meyè pis vè yon terapi pi efikas pou pote VIH/SIDA yo.


60 premye paj Kontrandi N°8 program Espesyal Viris la devwale nan fason desizif bi operasyon an. An Jwen 1977, program Espesyal Viris la te prodwi 66 000 lit SIDA. Viris SIDA a te ajoute nan vaksen yo te voye an Afrik yo ak nan Manhattan. Sepandan, gras a franchiz bann otè tankou Dr. Robert E. Lee, nou aprann ke Laboratwa Mikoplas Stanford yo pibliye youn nan premye rapò ki genyen tèm SIDA a nan tit li a: "Enfeksyon Viral kay Moun Asosye a Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise la". Syantifik inisyal, Dr. Thomas Merigan, te "konseye" nan program Espesyal Viris la.


Kontrandi N°8 paj 104-106 prouve ke Dr Robert Gallo t’ap travay sekrètman sou devlopman viris la avèk chaje apwi sektè gouvènman ameriken an ki t’ap chache pou touye sitwayen’l yo. Dr Gallo pa kapab eksplike poukisa li te ekskli wòl "chèf projè" li a pou program Espesyal Viris la nan byografi’l la. Premye travay yo ak dekouvèt Dr Gallo yo kapab mete nan relasyon avè’l òganigram 1971 lan. Nou konnen kounye a kòman chak eksperyans asosye yo nan sa. Lojik rechèch la se yon prèv ki pa kapab refize egzistans yon "Manhattan Project" nan vize pou elabore yon kansè kontajye k’ap touye selektivman. Dokiman 1971 Dr Gallo a li dayè endike avèk anons li a ki te fèt an 1984 la sou SIDA a.


Kontrandi N°8 paj 273-286 prouve ke nou te enjekte sida nan bann makak. Depi 1962, Etazini ak Dr. Robert Gallo te enfekte bann makak e lage yo nan lanati. Konsa, menm bann syantifik gouvènman an te sezi pou konstate aplikasyon rapid HIV-1 ak HIV-2 kay de espès makak orijin diferan, diran san dènye ane yo. Yon etid 1999 pral revele finalman orijin antropik viris SIDA kay makak yo. Rezime bann eksperyans ki te fèt sou makak yo prouve definitivman ke viris immunodéficience simienne nan te egalman fabrike pa moun.


An 1972, Etazini ak Inyon sovyetik siyen yon akò byolojik ki siyen arè de mò popilasyon nwa a. Akò 1972 la pou kolaborasyon ak koperasyon nan devlopman ajan byolojik ofansif fè toujou pati politik Etazini.


An 1973, syantifik ki gen renonme mondyal, Garth Nicolson fè yon rapò sou projè’l la, "Ròl Sifas Selilè a pou Chape nan Siveyans Iminitè a" (Role of the Cell Surface in Escape From Immunological Surveillance). Rapò’l la te akonpanye avèk sèt atik pibliye. Dr. Nicolson te travay an kolaborasyon avèk program Espesyal Viris la nan 1972 a 1978. Li te konsidere pa kèk moun tankou li te kolaboratè kot lwès Dr Gallo. Li te vrèman sispèk ke an rezon Dr. Nicolson, Dr Robert Gallo ak Dr Luc Montagnier yo ta sekrètman rankontre nan Californie du Sud pou yo mete yo dakò sou sa ke yo te kapab di sou program devlopman "espesyal viris".


An 1974, Henry Kissinger (ndlr: Fran-mason nan 33èm degre) prodwi NSSM-200 li a (plan ameriken pou lite kont sipopilasyon an). Li se sèl sijè diskisyon pandan Konferans mondyal popilasyon an nan Bucarest, nan Roumanie. Moun fènwa yo te genyen, tout moun te dakò pou detwi sekrètman popilasyon afriken an. Jodi a, se Afrik ak bann lòt ke yo konsidere endezirab. Demen, sa kapab ou menm.


An 1975, Prezidan Gerald Ford siyen Mémorandum Defans Sekirite Nasyonal N°314 la. Etazini òganize NSSM-200 an nan Kissinger.


An 1976, Etazini prodwi kontrandi n°13 program "Espesyal Viris" la. Rapò a prouve egzistans akò entènasyonal Etazini yo avèk Ris yo, Alman yo, Britanik yo, Franse yo, Kanadyen yo ak Japonè yo. Konplo a vize pou touye bann Nwa avèk yon gwo soutyen entènasyonal. An mas, prodiksyon viris sida kòmanse e, an Jwen 1977, program nan te prodwi 66 000 lit SIDA. Prezidan Jimmy Carter otorize proswit plan sekrè a pou detwi popilasyon nwa a.


An 1977, Dr Robert Gallo ak syantifik sovyetik yo reyini yo pou diskite proliferasyon 66 000 lit SIDA yo. Yo entegre SIDA a nan vaksen varyòl la pou Afrik ak vaksen eksperimantal epatit B a pou Manhattan. Daprè otè Juin Goodfield ak Alan Cantwell, lo N°751 an te administre nan New York a bann milye moun inosan. Gouvènman sa a pap janm an mezi pou repare mal li fè yo avèk moun yo pou vyòl sosyal, imilyasyon ak prejidis yo ke yo fè avèk moun yo ki fè fas a VIH / SIDA chak jou.


Moun fènwa yo te kalkile avèk presizyon ke nou pa tap sousye nou de lanmò nwa omoseksyèl yo. An fèt, nou pap sousye nou paske prèske yon demi- milyon veteran lagè Golfe la enfekte pa kèk bagay kontajye. Talè, pap genyen menm ankò popilasyon nwa ni militè andikape, Granmoun blan yo pral kòmanse alò rapidman mouri e nou pa pral konprann anyen toujou. Sa pral pèmèt nou pi byen konprann sitiyasyon an.


Rapid, tou tankou prezidan Nixon te predi’l, nonm mò yo t’ap eksploze. 4 novanm 1999, Maison Blanche te anonse, ...."Nan yon delè senkan, tout nouvo enfekte yo pa VIH nan Etazini pral afro-ameriken ...." Fòk se pral bonè ou ta ke ekspè nou yo otorize pou pran an kont istwa program viris sa a. Li ta envresanblab, san sa, pou tante eksplike etyoloji SIDA.


Davantaj bann detay sou istwa program viris sekrè a kapab trouve nan achiv Dr. John B. Moloney yo. Egzamen bann fichye Dr Moloney pral pèmèt ankò pou idantifye bann lòt dat ak achiv ki koresponn avèk youn nan pi gran proliferasyon maladi yo nan istwa ras moun nan. Nou te trouve may ki manke a. Fondman lojik rechèch yon program federal destine pou touye. Nou kapab idantifye kèk nan bann moun ki te travay nan fènwa tankou Dr Robert Gallo ak Garth Nicolson. Ki konnen mekanis atak yo pa yo menm nou kapab kanpe SIDA a, li dezòmè tan ke plis moun pa kapab touche pa chimè mikoplas sentetik sa a.


28 septanm 1998, mwen te depoze yon plent kont Etazini pou "kreyasyon", "prodiksyon" ak "proliferasyon" SIDA a. 7 Novanm 2000, kou dapèl la te alinye yo sou desizyon tribinal premye enstans ki te jije ke alegasyon fabrikasyon SIDA a te "san fondman". Mond lan toujou ap tann ke tribinal la prononse sou eleman dosye sa a. Tribinal la pa kapab kontinye pou senpleman ekate ekspè nou yo ak òganigram gouvènman an. (ndlr: e poutan si ...li sifi ke tribinal la konpoze de fran-mason ki kenbe pa sèman pou youn sekouri lòt e tout bagay byen jwe: se bèl jistis se pa vre?)


Yo te mande’m pwend vi’m nan sa ki konsène program federal MK-NAOMI. Sig MK-NAOMI se non kòd ki te prevwa pou siyen devlopman SIDA a. Pati "MK" se inisyal de ko-otè viris SIDA a, Robert Manaker ak Paul Kotin. Pati "NAOMI" sinyifi "Nwa yo se sèlman bann endividi tanporè." (Negroes are Only Momentary Individuals). Gouvènman ameriken an kontinye pou okestre silans bann moun ki nan tèt lechèl Kongrè a ak militè yo. Nan lè kounye a, pèsonn pa pran reskonsablite. Moun yo ki onèt yo pral fini pa kreye yon sounami endinyasyon nan opinyon piblik la.


Nou pa kapab pèmèt avèk leta yon dwa otokratik pou gouvènen an deyò konstitisyon an. Sosyete nou an li trè estriktire nan fason pou kache krim Leta yo, pandan y’ap pini sitwayen yo pou bann ti deli. Estrateji yo a baze sou konfizyon jeneral ke yo kapab kreye nan manipile medya yo. Yo trè abil nan sijè sa a. Nou dwe konsantre sou prezantasyon regilye òganigram nan ki se may ki manke a ki prouve egzistans yon program rechèch kòdone pou devlope yon viris kansè k’ap dedwi sistèm iminitè.


Orijin SIDA se tou nan orijin prèske tout viris kansè ki egziste yo. Lymphome nan, lesemi an, ak SIDA a se yon ti pati nan yon long lis maladi ki kreye pa moun. Kansè sa yo te devlope nan yon andwa ki rele Fort Detrick, Maryland, Etazini, nan yon enstalasyon lame a. An 1971, Fort Detrick te chanje men, e sitou kouvèti Enstiti nasyonal Sante (NIH) "rechèch" byolojik la te kontinye, apre ke prezidan Nixon te deklare ke Etazini ta redwi finalman ak arè "rechèch" byolojik la, an fèt, finansman sa a pou rechèch byolojik la te ogmante an 1970 avèk apropriyasyon de 10 milyon dola pou kreye yon viris sipresyon iminitè "pou li okenn iminitè natirèl pat kapab jwenn".


OMS dirije pa ONU e li menm nan kout pa’l, OMS repete plan nouvèl lòd mondyal la sou pèp yo: Vaksinasyon mas la, ratman alimantè yo, prediksyon pandemi yo.


Si nou pat deja o kouran de bi 'ONU, OTAN, OMS, AMA (American Medical Association), fè bann rechèch, enfòmasyon an pa si difisil pou trouve, nou sèlman bezwen jis pou gade nan bon direksyon an.


AMA te kreye pou estope etablisman ansèyman sante altènatif yo nan Etazini e pou fè an sòt ke li posib pou fòme tèt ou sèlman nan inivèsite. Se poutèt sa laplipa bann medsen yo pa konnen byen fè oksijèn nan ak vrè sante a e pa konnen gran bagay kòm remèd. Tankou Hippocrate te di: "Se pou nou se medsen tèt nou!"


Nou te tèlman andokrine pou panse ke sante nou an si konplèks, e te aprann pa gen remèd vrèman pou maladi; men verite a se ke maladi imen an kapab swanye fasilman. Toksisite deyò a ak kansè a kreye pa moun se yon lòt bagay, men la a ankò li egziste bann remèd avèk yon varyete opsyon, ke mafya medikal yo kenbe lwen pèp la nan kòmand "yon maladi geri se yon kliyan pèdi".


6- Konklizyon


Ki sa pou’n di si sèlman ke medsen sa a te konprann tout bagay. Mèsi avèk li pou rechèch li yo ki demontre ke plan jenosidè elit sanitè a k’ap gouvène nou an ki pa kòmanse depi ayè. Nou pa fè manigans yo a konfyans. Non, gouvènman yo pa vle byenèt nou (atik la montre byen ke bann akò te pase avèk divès peyi, lafrans ladann tou). Non OMS pa entèrese’l a sante nou (o Kontrè, yo la pou diminye popilasyon mondyal la, tipikman pa mwayen jan de program sa yo). Si pa aza, Ivè sa a yo wè yon viris ki fòme grip avyè a parèt li, nou pral konnen poukisa.


Sous:Tradiksyon / Senteze: Fawkes News; http://reseauinternational.net/2013/07/27/le-sida-et-dautres-virus-ont-bien-ete-crees-en-laboratoire-par-les-etats-unis-dans-un-but-genocidaire/
(Fen Dokiman an).


7-Leson pou Aprann


Kounye a ke nou fin li revelasyon sa a sou vrè orijin viris sida a, kounye a ke projè jenosid bann Nwa yo pa lisiferyen mond sa yo te byen prezante avèk nou, an rezone yon ti kras. Ede nou jwenn kèk repons avèk kesyon ijan sa yo k’ap toumante lespri nou: Ki problèm yo genyen avèk moun Nwa? Soumisyon’l lan gen yon defòmasyon ine? Kisa ki reyèl problèm Nwa a? Kòman fè se nan kontinan ki pi rich nan planèt la pi mizerab ak pi gran aflije menm planèt sa anpile? Kòman sa fè posib? Nou pral di’m sètènman ke li modi. Mwen akòde nou sa avèk plezi. Gen yon remèd pou sa? Mwen pral devlope sijè sa a pi ta pandan n’ap tann, mwen ta renmen anfen poze’m lòt kesyon sa a:


7.1- Nayivte a se nèg nwè ki konsa?


Ann bliye "emosyon" ke lòt te afime kategorikman se nèg. Ann pale prèske de nayivte a. Se nèg nwè ki konsa? Pou eseye reponn avèk kesyon sa a, nou egzaminen kèk moso chwazi. Nou pral rafrechi memwa nou avèk kèk ka resan yo.


7.2- Repiblik Demokratik Kongo


Vwala yon peyi depi bann ane ki nan gè, avèk pou konsekans bann milyon mò, bann milyon fanm vyole, bann milyon moun deplase. E peyi sa pral rete nan gè tout otan ke oksidantal yo ki te planifye e k’ap kontinye finanse gè sa a pral genyen ankò bann resous pou piye. Milyon bann mò yo ak bann fanm vyole yo ke nou sot site yo pa vrèman enpòtan. Se sèlman bann nèg anvan tou, bann "endividi tanporè" tankou klik bann bondye mond lan konsidere yo.


7.3- Repiblik Santafriken


Pou pi byen prepare destablizasyon Kameroun, fòk yo te sakrifye dabò Repiblik Santafriken. Nou tout konnen sa ki te pase a, e sa ke peyi sa tounen. Sitou pa enkrete nou pou nonm mò yo. Se bann nèg k’ap mouri. Donk se pa grav. Tout tan ke peyi a kolonize e richès yo konfiske pa lafrans, rès la pa vrèman enpòtan. Annatandan li detwi Kameroun tankou jan li te detwi Kot Divwa a, lafrans te profite de destablizasyon RCA a pou rekipere richès peyi sa a ki te manke chape’l.


Kamerounè yo dwe sitou konprann ke piyaj RCA pa lafrans se pa sèl bi lagè sa a ke lafrans te òganize nan RCA. Vrè gato ki vize a, se Kameroun, e projè destriksyon pa’l la li prè deja. Lafrans te reyisi dènyèman pou byen fè rekonesans bann lye nan tè Kameroun, e li aktyèlman kòmanse ap byen netwaye estrateji’l la, anvan pou’l bay lòd la. Kamerounè, donk nou avèti! Fòk nou panike pou sa? Non, pa sitou! Fòk nou pito ini nou, e pa tonbe nan pyèj ki tann pou nou an pa lafrans, sa vle di pyèj divizyon an. Konnen ke lafrans pou reyisi tout gè an Afrik, gen yon sèl vrè zam: DIVIZYON ke li reyisi toujou pou kreye nan mitan Afriken yo. Konnen anvan ke lafrans atake peyi nou an, ke li pa gen okenn problèm ant Nòdis yo ak Sidis yo; ke pa gen okenn problèm ant Anglofòn yo ak Frankofòn yo; ke pa gen okenn problèm ant diferan group etnik; e ke pa genyen ant Mizilman yo ak Kretyen yo. Si nou tonbe nan pyèj dezinyon an, y’ap detwi nou. Donk lèse yon kote tout fristrasyon nou yo, ke li se pase ou prezan, e fè zèv pou sovgade bèl peyi cheri nou an. Sèl zam nou kont gè enperyalis la k’ap prepare’l kont nou an, se INITE. Donk nou genyen enterè, pou ini nou, sinon pou peri.


7.4- Mali


Yon ti ekspedisyon franse nan Mali te sifi pou rekolonize peyi sa a ak konfiske tout richès li yo. Misyon akonpli! Yon maskarad eleksyon, avèk nò peyi a toujou pa libere, men ke nenpòt. Richès yo konfiske, e kolon yo ap frote men yo. Kèk Afriken sòt te salye "aksyon kouraje" lafrans nan Mali, kòm si yo ta inyore ke se menm frans sa a ki te planifye ak te òganize rebelyon an nan nò Mali. Esklav yè, esklav jodi, esklav pou toujou! Sa a sanble se deviz Afriken yo.


7.5- Libi


Libi, sèl peyi estab e prospè nan Lafrik, pou pa di nan mond lan, te totalman detwi anba je nou pa ajan lisifè sa yo, sou baz yon mansonj tèlman vilgè fòk se sèlman bann gwo idyo pou kwè’l. Bann dizèn milye moun te masakre, gid Kadhafi te asasinen avèk prèske tout fanmi’l. Pandan tan sa a, dirijan afriken yo, tankou bann vilgè lach, te rete trankil. Kan anba rega pasif bann dirijan afriken yo, ak anba aplodisman kèk nayif entèlektyèl afriken pou yo menm Kadhafi ta yon "diktatè". Sa fè pitye! Libi ke idyo sa yo te deklare pral libere a, tounen yon lanfè. Nan tan sa a, yo te pran bann mezi pou sekirize tout resous ke yo pral piye yo.


7.6- Kot Divwa


Tout bagay te di konsènan peyi sa a. Kounye a menm, pyès moun pa ka nye ankò menm kou Deta lafrans lan nan Kot Divwa, tèlman prèv yo anpil. Poutan, dirijan afriken yo fèmen nan yon silans etonan. Prezidan demokratikman eli a, Laurent Gbagbo, li ankò nan prizon. Idyo yo ki t’ap di genyen yon bann prèv kont li, pat toujou ankò reyisi, plis pase twa zan apre yo te manke asasinen’l lan, prodwi yon sèl prèv kilpablite’l la. Menm jij kòronpi yo nan Kou Punitive pour Indigènes nan (CPI), pa konnen kèl teknik pou kondane’l. Men piske yo peye yo pou kenbe Prezidan Gbagbo nan prizon ak lèse meprizab sanginè ouattara detwi libman peyi a, ti jij sa yo ki te chwazi pou trayi sèman yo ak pou ensilte lajistis, lèse prostitiye bensouda kontinye ap fè parad li tout kote nan chache bann prèv ke li sèten ke li pat janm jwenn. Men piske fòk li prouve avèk patron’l yo ke li pat resevwa 2 milyon dola a pou anyen, li pa dekouraje. Ka Kot Divwa a te trè byen rezime nan yon atik ki rele: "Ka Cas GBAGBO a: Pòt Revèy Afriken", ke nou rekòmande nou vivman pou li. N’ap jwenn li sou sit Entènèt www.mcreveil.org a, sou tit "Revèy Afriken"


Nou te swiv avèk ase amizman dirijan afriken yo pandan yon somè Inyon Afriken edinye’l posti CPI. Yo te ban nou lenpresyon ke yo te kapab reveye yo e soti anfen nan laperèz ke yo te kache yo depi bann ekla. Yo te menm kwè nan yon moman done ke yo te dwe soti nan tribinal wont sa a ak nan imilyasyon bann dirijan afriken "ensoumi" yo; malerezman sa pat fèt. Yo te fè sanblan yo te nan yon kouraj, mansyone ka Kenya a, men okenn nan yo, okenn, pat mansyone ka Prezidan Gbagbo a. Sepandan pa pèdi espwa kan pou delivrans Afrik la, donk l’ap rive.


7.7- Kameroun


Nou ta doute nou ke Nwa yo modi? Ka Kameroun nan pral leve definitivman dout la. Annatandan ke mwen jwenn tan pou trete nan detay sous ak orijin malediksyon Nwa sa yo, mwen pral prezante nou Kameroun, dènye prèv malediksyon pèp afriken sa a. Vwala yon peyi ki enkontestabman Afrik nan avòton, sou tout plan. Tout richès Afrik, ke li espirityèl, moun ou materyèl, jwenn reprezantativite’l nan Kameroun. Nan lòt tèm, Kameroun se yon makèt fidèl nan Afrik.


Nan tèm entèlijans, nou genyen krèm entèlijans lan nan Kameroun. Nan tèm dinamis, se ankò nan peyi sa a ke nou jwenn krèm nan. Nan tèm fyète ak kouraj, se toujou nan peyi sa a ke n’ap jwenn moun ki konprann pi byen sans lan. Se dayè sèl peyi nan Afrik nwa ki genyen aksè a endepandans li pa lit zam. Bèl peyi sa a ki genyen 35 milyon abitan, beni pa Bondye, menm si pou moman an benediksyon sa a sentre pa malediksyon an, se malerezman yon vrè trajedi, yon katastròf, yon eskandal.


Peyi sa a ke mwen sot prezante nou an tankou li se Afrik nan avòton, ta fè nou reve. Pou di’m, chak nan nou ta bay tout bagay pou imigre nan peyi sa a. Poutan nou pa kapab viv ladann. Lafrans fè’l tounen yon ti lanfè sou tè. Lamizè ki renye ladann nan pa bay gou. Enjistis k’ap gouvene’l la li endiskredib. Betiz moun yo fè nich ladann. Peyi sa a gen nan tèt li, yon pwazon. Yon enfim prèske 90 zan, avèk prèske 40 ane nan pouvwa, ki jwenn plezi’l sèlman kan li wè bijou afriken sa a tounen wont limanite. Fè Kameroun santral wont lan, se misyon mons apokaliptik sa a bay tèt li ki rele Paul Biya, ki te konfiske peyi sa a depi bonè 40 an. Li te dabò veye pou detwi tout sa ke li te jwenn, anvan pou angaje tèt li pou’l pa rekonstwi lòt anyen pa tout moun ki ta panse pou fè’l.


Salòp sa a nan espès ki pi mal la, avèk èd lafrans, kenbe 35 milyon Afriken nan yon mizè ki manke kalifikatif. Depi ke lafrans te nome’l Prezidan Repiblik Ini Kameroun an 1982, nan plas banbochè Ahmadou Ahidjo ki li menm tou te nome pa menm lafrans lan, pou rete nan pòs li, nan asasinen ak nan asasinen bann milye Afriken chak fwa. Li te transfòme avèk yon gran siksè jwayo afriken sa a ki se Kameroun, nan kèk bagay ki vin riz moun lan an nantye. Kameroun tounen sijè respirasyon plizyè komedyen ak imoral, menm moun ki pa gen gwo talan yo, donk sijè mokri yo ap anpile.


Paul Biya se non sèlman sanginè ki pi mal nan bann sanginè ke Afrik pat janm konnen, li se prezidan ki pi ireskonsab la tou e pi idyo sou planèt la. Lèse’m ede nou pou konprann sa li ye. Vwala yon chèf ki pat janm genyen yon ti kras eleksyon nan peyi’l la, e te konvenki ke li pat bezwen menm yon ti eleksyon, pou gouvènen. E pou sa, li pa gen okenn enterè pou founi yon ti kal efò pou atire sou senpati Kamerounè yo, piske li pa bezwen vòt yo a. Lafrans ki te enpoze’l la nan pouvwa a, te ba’l mekanis konsèvasyon pouvwa a, ki se simen laterè, vyolans, frod ak koripsyon. E li sèvi avèk yo avèk anpil ajilite ak abilite.


Despòt sa a pou li menm yon Kameroun prospere ta konstitiye pi gran tristès nan vi’l, te pase tout tan’l pou piye Kameroun pou finanse e lafrans, ak gran otèl nan Oksidan, ak gran sèk ekzotèrik entènasyonal. Sanginè nan espès ki pi mal sa a, se sèl pou te aksepte sa ke okenn lòt chèf leta planèt la pa kapab nan okenn ka, ak anba okenn pretèks, aksepte. Li te aksepte pou fè peyi’l la lye pa ekselans bann tès nouvo bonm yo. Pou fèt tèt li rich ak pou kenbe pouvwa a, salòp sa a lèse teste sou popilasyon’n nan, bann bonm ki fè bann milye mò, san konte bann milye lòt ki pral mouri pi ta nan bann konsekans bonm sa yo. Depi li te fin touye bann milye pa tès chimik li yo ak radyoaktif yo, li òganize bann kou deta atifisyèl pou masakre bann milye lòt, pou senp plezi pou wè san inosan koule. Krim sa yo tèlman anpil ke mwen pap an mezi pou enimere yo tout nan yon ti tèks tankou tèks sa a. Annatandan, mwen rekòmande nou ekri briyan ekriven Afriken Hilaire Mbakop, ki rele "Krim Leta ebre a nan Kamewoun" e "Lèt ouvè a Paul Biya", menm jan ak Temwanyaj Ébalé Angounou an, yon ansyen kolaboratè demon Paul Biya a, ki rele "San pou San: Le Vrai Visage de Paul Biya”. N’ap jwenn atik sa yo sou sit Entènèt www.mcreveil.org a.


Difisil pou bliye Biya te fè peyi pafè sa a Kontrè a sa ke’l te ye a. Peyi sa a nan pase te rekonèt tankou peyi bann moun briyan ak entelijan, tounen peyi bann moun sòt yo. Aksè nan gran lekòl nan peyi sa a kounye a, pa rezève menm ankò pou moun entelijan, men pito avèk moun ki prè pou fè sodomize yo. Pou gen aksè avèk yon nominasyon ou avèk yon promosyon a yon pòs enpòtan, nan nenpòt kèl domèn, gason ak fanm dwe non sèlman dwe bay kò yo nan omoseksyèl, men yo dwe aksepte antre nan youn nan bann lòj satanik yo ke lafrans te enpoze yo a.


Mwen te pale nou de vanpi Paul Biya tankou prezidan ki pi ireskonsab ak pi sòt nan planèt la. Nou te petèt pran sa pou yon ensil ou yon senp kalomni. Li pa anyen nan sa. Men yon nonm ki nan prèske 40 an rèy san pataje sou youn nan peyi ki pi rich nan mond lan nan tèm richès moun ak materyèl, dwe chak fwa ale nan Laswis pou yon senp tèt fè mal, swa pou fè swanye’l, swa pou yon senp egzamen medikal. E kan kèk brav Kamerounè leve kanpe e bare wout Laswis la ak Eròp pou timoun voryen sa a, li pa gen lòt solisyon ke deplase chak fwa bann avyon medikalize pou vini nan palè li pou swanye’l. Nan 40 an, zannimo sa a te enkapab pou konstwi yon lekòl medsin ki kapab fòme bann medsen kalifye selon kritè pa’l yo, pou swanye’l nan Kameroun. Wi nan 40 an, zonbi sa a te enkapab pou fè konstwi bann sant ospitalye ladan yo madanm poupe’l la ak minis banbochè’l yo ak lòt kolaboratè yo kapab fè swanye yo. Tout, pou yon senp estipidite, dwe vwayaje nan premye klas, pou ale fè swanye yo an Eròp.


Se tousenpleman enkwayab. E pandan ke malad mantal sa yo kouri vè lopital liks an Eròp yo fè swanye yo ou egzaminen nan frè kontribyab Kamerounè yo, paske ke yo sanble te konprann ke viv an sante se yon bon bagay, yo trape bann nonm reskonsab, ki pat fè anyen, e fèmen yo nan bann prizon sal, nan prive yo tout swen, pou sa yo ki pat an bon sante yo. Ekspè Albert Dzongang ki te fè yo kidnape’l akonpanye Prezidan eli a Maurice Kamto ak bann dizèn lòt inosan, kòmanse ap mouri nan ti dife nan mizerab prizon tiran Biya a. Li prive de swen, e malgre miltip kri detrès li yo, moun k’ap gaspiye bann milya bidjè Kamerounè yo pou swen pa yo paske yo kwè ke viv an sante se yon bon bagay, se yon bon bagay sèlman pou yo. Lòt yo, menm pa pròp mwayen yo, pa gen dwa pou fè swanye yo. Sa pèmèt nou konprann eta lespri malad mantal sa yo ke lafrans ap itilize yo pou kenbe nan lesklavaj Afrik an jeneral, e Kameroun an patikilye.


Kriminèl san fwa ni lwa sa a bay lòd masakre bann santèn timoun k’ap manifeste kont grangou ak lavi chè, e apre li kanpe devan medya yo, pou glorifye tèt li. Li deklare san okenn jèn ke apranti lougawou sa yo t’ap chache’l, e yo te jwenn li. Vwale eta lespri malad mantal sa a, kansè sa a k’ap ronje ak pouri Kameroun nan depi kat deseni. Pou li menm, timoun sen yo, nòmal yo, entelijan yo, travayè e nan andire, ki sipòte avèk ase patriyotis lesklavaj ke yo enpoze yo a, se bann apranti lougawou, e merite pou yo touye yo pa santèn. E sa yo ke yo pat touye dwe trape, dezabiye, ekspoze devan pòs santral Bonanjo nan Douala chita a tè a menm ak men yo sou tèt yo, tòtire, e jete nan bann prizon sal. Pandan tan sa a, pitit moun fou sanginè sa a, ke sèl sèvis ke yo kapab rann nan Kameroun se piye ak gaspiye tout sa ke Kameroun prodwi, yo trete tankou bann bondye. Piske yo se bann mèt ajan dyab lougawou, e non bann apranti lougawou tankou lòt yo, yo se sèl ki gen dwa pou viv.


Pandan ke popilasyon Kamerounè a manke tout bagay, pandan ke bann timoun nan Kameroun ap mouri nan chache dlo sal pou bwè nan bann pi fòtin, madanm poupe tiran an ap vwayaje nan vòl prive, pou al fè pressing li nan Genève. Pandan ke timoun nan Kameroun yo ap mouri anba bal milis tiran an paske yo te soti proteste kont grangou ak lavi chè, timoun detraktè tiran an abite nan bann bèl kay ke lwayaj kay sa yo koute bann milyon pa mwa, e peye taksi an milyon pa mwa, san konte milyon k’ap gaspiye yo nan kafe ak diskotèk yo pou yo divèti yo. E konble malè a, nou genyen bann idyo prè pou soutni jan de foli sa yo. Wi, nou gen bann Kamerounè, bann swadizan entèlektyèl, ak lòt psedo-panafrikanis, k’ap soutni abjeksyon ke mwen sot dekri nou an an kèk mo. Kèk nan idyo sa yo ale jis pou kalifye sanginè Paul Biya kòm panafrikanis ak gran gason. Si nou vle wè ak koute abjeksyon nan aksè’l, ale sou antèn deplorab televizyon Afrik Medya.


Sou antèn Afrik Medya, n’ap tande bann grimas ke nou pat janm konn tande, e ke nou pap janm tande menm lòt kote. Kèlke moun fou te eli domisil nan chèn sa a tankou pretandi ekspè ak konsiltan. Kèk nan yo ilistre tèt yo pa basès nan eta bwit. Pandan ke moun fou an chèf la Banda Kani di nou: "Paul Biya menm tro janti anvè Anglofòn yo. Konstitisyon an ba’l dwa pou touye tout moun pou prezève inite Kameroun", yon lòt salòp ki rele Bertrand Tatsinda, ki bay tout resanblans yon droge kan li kòmanse ap bege, di nou ke "Cameroun se sèl peyi nan mond lan ki kòmanse konstwi twa oto wout ansanm". Men bann malad mantal k’ap kimen plato psedo-chèn panafrikanis Afrik Medya yo. Nou dakò avèk mwen fòk ou se yon malad mantal nan faz trè avanse pou kwè ak di ke konstitisyon an bay Paul Biya dwa pou touye tout moun pou prezève inite Kameroun. E si nou kwè ke tèt yon vwayou tankou sila sa a byen kenbe ankò, eksplike’m lojik ki dèyè yon tèl deklarasyon ou yon rezònman konsa. Si Paul Biya dwe touye tout moun pou prezève inite Kameroun, Kisa’l pral fè avèk inite yon peyi ki dezè san moun, ou yon peyi ki pa ka abite, paske li pral deja touye tout moun? Wi yon fwa ke li ta sèvi avèk konstitisyon’l lan pou touye tout moun, selon voryen sa a, peyi a pral vid. Ki inite tiran an pral donk prezève? E pou koute deregle mantal Tatsinda ki di nou ke " Kameroun se sèl peyi nan mond lan ki kòmanse ap konstwi twa oto wout ansanm", nou gen lenpresyon ke genyen bann oto wout nan peyi sa a. Reyalite a se ke, an 2019, Kameroun pa gen okenn kilomèt oto wout ki nan operasyon.


Kèk nan bann swadizan panafrikanis k’ap soutni avèk fòs ke Dramane Ouattara nan Kot Divwa te yon vrè katastròf, soutni avèk menm fòs la ke Paul Biya nan Kameroun se yon gran gason, yon panafrikanis. Vwala gwosyète ki ka jwenn orijin li sèlman nan ti lespri basès ak mantal kòronpi de pretansye gran analis kesyon jeyopolitik yo. Tout moun ki gen bon lespri konnen pa gen okenn diferans ant Dramane Ouattara ak Biya Bi Mvondo. Se tou senpleman kolera ak lapès. Sa ke Ouattara ye nan Afrik Lwès la, Se sa ke Biya ye nan Afrik santral. Men de sanginè k’ap touye bann santèn milye Afriken, Youn pou kenbe tèt li nan pouvwa, e lòt la pou aksede nan pouvwa. Men de vanpi k’ap ede lafrans piye peyi yo a, pandan y’ap piye lòt peyi nan zòn respektif.


Si mwen te di nou an wo a ke nan Kameroun n’ap jwenn krèm entèlijans lan, dinamis, ak tout sa ke nou kapab imajine de bèl an Afrik ak nan mond sa a, se tou, elas, nan menm peyi sa a, ke n’ap jwenn krèm idyo yo, projeksyon sòt yo, ak tout sa ki lèd an Afrik ak nan mond sa a. Lafrans te ede tiran Paul Biya pou "zonbifye" Kamerounè yo. Pandan ke li kenbe kaptif kèk pa rèv yon evantyèl nominasyon, li kenbe bann lòt anba remèd avèk alkòl k’ap koule a flo nan ponp finèb ki rele "Brasseries".


Pami sila yo ki kenbe katif yo pa rèv yon evantyèl nominasyon, genyen plizyè kreten psedo entèlektyèl, nan nonm lan bann pretandi ansenyan inivèsite. Youn nan yo, nonme Pascal Messanga Nyamnding, te pèmèt li deklare nan plizyè repriz sou bann antèn televizyon, ke li te kenbe yon videyo Prezidan eli Maurice Kamto nan plen anmizman seksyèl avèk bann ti gason. E kan nou wè’l ap pale e ap fè jès tankou idyo nan eta konplètman sou, li sanble tèlman konvenkan ke pèsonn pat kapab oze doute de sa. Men kan moman an vini pou prodwi videyo sa a pou konfime sa’l tap di yo, salòp sa a di nou ke se maketin politik ke li t’ap fè. Nou genyen tou ka devègondèz Calixthe Beyala, psedo-ekriven espesyalis foto kopi sa a, yon prostitiye san vègòy, k’ap soutni Prezidan eli Kot Divwa a, Laurent Gbagbo, e sa a se a jis tit, men ki krache sou Prezidan eli Kameroun nan, Profesè siperyè Maurice Kamto. Se tou sa paradòks nèg la. Se sa, prèv manke koyerans lan ki karakterize entèlektyèl pakoti yo. Depravasyon an te atenn nivo’l sou rejim paul biya a, ki rete rejim ki pi pouri nan istwa limanite.


Pa genyen sèlman ka egoyis sa yo ki prè pou vann pròp manman yo pou yon ti pòs, genyen tou bann jeneral ak lòt ofisye nan lame a ki pran plezi yo pou viv nan san pòv pèp la ke yo sipoze proteje. Idyo Pierre Semengue, yon jeneral nan retrèt, ki pat wont pou kontinye ap glorifye tèt li paske’l te asasinen Ernest Ouandjé ak dènye nasyonalis Kamerounè yo, fè pati esklav kay sa yo ke lafrans te fabrike pou kenbe Kameroun nan lesklavaj, pou ka piye nan tout enpinite tè a ak anba tè manyifik ak bèl peyi sa a. Degoutan sanginè Semengue sa a te oze deklare ke si konferans nasyonal souvren an te efektivman fèt nan Kameroun an 1991, yo t’ap fè yon kou Deta; yon kou Deta òganize e soutni pa Lafrans byen si. Men bann trèt ke yo t’ap rele general, ennmi pèp la sa yo ki pa la pou defann peyi yo a, men pi to pou masakre menm sitwayen avèk yo pa milye ak pa santèn milye, pou ka satisfè kolon yo ki te nonme yo a. Wi, kreten sa yo yo fyè se pa pou travay pou peyi yo a, men pito pou peyi parazit pa ekselans lan, ki se Lafrans.


Lafrans te toujou planifye destablizasyon Kameroun ak masakre bann milyon Kamerounè chak fwa ke li te santi pozisyon’l menase. Apre jenosid prèske de milyon Bamilékés (li prefere avanse chif mansojè a a 400 000 ou 500 000 touye), ak bann dizèn milye Bassas pou lagè endepandans Kameroun, Lafrans te jire pou pa janm pèdi Kameroun, kèlke swa nenpòt nonm milyon moun pou masakre. Se poutèt sa ke li prè a tout bagay pou bare rout prezidans eli Maurice Kamto.


Ann retounen ankò sou yon lòt pan de ireskonsablite tiran Biya. Se de fyasko òganizasyon CAN (Coupe d'Afrique des Nations) Football 2019. Nou konnen tout sa ke yon evènman tankou CAN pou yon peyi vo. Nou konnen peyi yo ap goumen pou evènman konsa yo, tèlman retonbe ekonomik yo, ensfrastriktirèl yo, touristik yo, yo anpil. Plizyè nasyon pa ezite yo pou lanse yo nan koripsyon pou genyen bann evènman konsa, nan bi pou yo devlope yo. Men yon peyi tankou Kameroun, ki reyisi eksplwa a pou genyen òganizasyon pi gran evènman espòtif kontinan afriken an, e ki genyen kat bon ane pou prepare’l. Clown prezidan sa a ke Lafrans te enpoze nan fason solanèl la ke Kameroun pral prè nan jou yo di a, pandan’l jire l’ap angaje’l nan sa. Katran apre, okenn estad pa fini, okenn wout pa fini, okenn otèl pa prè, peyi a toujou plonje nan yon gè sivil ke li menm li te kreye e ke li fè’l swanyezman pou enterè okil li yo. Gè sivil sa a te deja fè bann milye mò ak bann santèn milye deplase anndan ak deyò peyi a. Se nan mitan san sa a ki kontinye ap koule, nan yon peyi san baz ensfrastrikti, ke enkonsyan tiran t’ap atann li pou òganize CAN nan. Malgre miltip tantativ koripsyon’l yo, Konfederasyon Afriken Football la (CAF) pat gen lòt chwa ke retire nan Kameroun òganizasyon evènman an ke yo ta bay peyi sa a yon okazyon pou renwe avèk devlopman an, se ta sèlman sou plan ensfrastriktirèl.


Aprè yon echèk ki sonnen konsa, yon nonm reskonsab, yon nonm avèk yon minimòm noblès, elegans, ak dinyite, ta imedyatman demisyone. Si repinyan Biya te demisyone, di’l li se prezidan ki pi ireskonsab planèt la ta sanble se yon ensil. Non sèlman li pat demisyone, li pat demisyone pèsonn nan rejim li an. Byen okontrè, li pito nonme tèt li kòm prezidan repiblik la pandan’l mete vrè Prezidan eli a nan prizon, e te nonme lòt selera yo k’ap piye vivman Kameroun avèk li depi bann deseni. E yo ankò la ap afronte Kamerounè yo. Si yo kapab etale degre foli sa a ak arogans san ezitasyon, se paske yo genyen benediksyon syèl yo a, Lafrans. Men sa ke yo inyore, se ke chak bagay gen yon fen anba syèl la. Lè delivrans lan te sonnen.


Kèlke egzanp sa yo de peyi afriken yo ke nou te site pi wo yo, montre nou ke lisiferyen oksidantal yo e sengilyèman fransè, gen yon sèl objektif an Afrik: touye, piye, rine ak detwi. Listwa a konfime nou li. Depi nan peryòd la jiska jodi a, se sa sèlman ke yo fè. Detwi ekonomi afriken yo, piye resous yo, òganize bann kou Deta, asasinen tout chèf Leta ki gen lentansyon pou devlope peyi yo, elatriye. Sou ki baz nou panse ke demon sa yo yo vin sibitman bann anj?


Piske premye projè sa a jenosid bann Nwa yo, byen ke yo te masakre bann milyon Afriken, pat akonpli bi premye ki se te ekstèminasyon total bann Nwa yo, dye mond sa yo kwè ke se sèlman yo menm, ki gen dwa viv sou tè a, te fè bann lòt projè pou fini travay ki te kòmanse a. E projè sa a pase pa bann lòt vaksinasyon fòse. Yo te rewè estrateji yo a. Non sèlman nouvo pwazon yo ke yo te mete nan vaksen sa a yo pral kontinye touye Afriken yo, men pwazon sa yo pral egalman rann nouvo jenerasyon Afriken an esteril. E piske dirijan afriken yo refize pou aprann nan bann egzanp pase yo, plan satanik sa a pral abouti.


Donk konnen ke nouvo kanpay vaksinasyon fòse sa a nan kèk peyi Afriken yo, se kòmansman lòt faz projè sa a ekstèminasyon bann Nwa yo. Donk pa aksepte’l. Si nou vle kenbe sante timoun nou yo, si nou sousye nou pou avni kontinan nou an, pa kontamine timoun yo avèk pwazon enkirab sa a. Si nou pa di non avèk jenosid sa a, se tout ras nwa a ki pral disparèt nan ane k’ap vini yo. Pandan ke mechan sa yo ap detwi Ayiti pa bann tranbleman tè atifisyèl, y’ap detwi totalman Afrik pa bann viris fabrike nan laboratwa. Tout moun ki te deja genyen malè pou fè vaksinen pitit yo, dwe konprann ke pwazon sa a pap gen remèd, e konsekans li yo pral pi mal ke pa sida yo. Tout sa ki rete pou yo fè, se kouri al jwenn Bondye pa lapriyè. E pou sila yo ki kontinye kwè ke Bondye pa egziste, se fini.


Se domaj ke gouvènman yo, ki poutan byen entèlijan pou laplipa, e ki genyen bann konseye byen enstwi e ke peyi yo a chaje avèk bann syantifik pi byen entèlijan ke yo panse a, tonbe ankò nan jan de pyèj sa a, e aksepte pou yo asosye yo nan ekstèminasyon de pròp pèp yo, sou baz bann mansonj ke sèl moun ki pa gen sans ka kwè. Nou pa bezwen kan menm trè entèlijan pou konprann ke yon vrè byenfè pa enpoze’l avèk moun ki kapab deja reflechi.


Chè Afriken, konnen ke ou pa bezwen pou’w trè entèlijan pou konprann bann bagay elemantè. Senp bon sans lan sifi. Poze tèt nou senp kesyon sa yo: Ki byenfè sa a ki dwe enpoze avèk moun yo? Ki byenfetè sa a k’ap oblije nou pa fòs ak vyolans pou aksepte yon byen ke l’ap fè nou? Bondye Li menm, ki te kreye nou, e ki gen pouvwa pou enpoze nou tout bagay san li pa gen kont pou rann a pyès moun nan, pa enpoze nou Sali’L la, byen ke’L konnen ke sa se pou dènye byen nou. Li prezante nou pito Sali sa a, e lèse swen pou chak moun chwazi. Donk ki byenfè sa a ke y’ap fòse nou an pou aksepte a? Ki byenfè sa a ke y’ap enpoze nou an san pa bezwen volonte nou? Donk ki byenfè sa a ke nou pa gen dwa pou refize a?


Yon byenfè avèk anpil aktivis, akonpanye de yon sipè zèl ridikil, ta dwe atire atansyon nou. Ke chèf deplase yo an pèsonn, akonpanye de gad kò yo, pou ale kay bann ti vilajwa ki refize lòt jenosid sa, fè presyon sou yo, se sifizan pou ke nou ta konprann ke se pa pou byen nou ke swadizan vaksen sa a te administre avèk timoun nou yo. Poukisa nou pouse nayivte nou si lwen konsa a? Jeneralman kan yon vilajwa reyisi pou trape yon randevou pou rankontre yon chèf, li fete okazyon an, tèlman li genyen yon randevou konsa ke li pa vini. Men ke se swa gro pèsonalite sa a ki modifye tout program li ki sipoze chaje, pou ale kareman nan kaz kèk ti vilajwa "rekalsitran" pou fòse yo vaksinen pitit yo, sa a di tout bagay.


Aprè yo fin detwi kontinan an avèk sida a, men yo retounen avèk bann lòt swadizan vaksen pou byen nou. Panse yon sèl ti tan ke mechan sa yo ki kontinye ap viv sèlman nan piye resous nou yo kapab sibitman renmen nou nan pwen pou vle sove nou pa fòs? Sispann nayif! Oksidantal sa yo yo menm yo etone de degre nayivte bann Afriken yo. Yo emèveye yo yo menm chak fwa fas avèk fasilite ke yo reyisi plan satanik yo a avèk li a. Afriken, Afriken, pa bay lenpresyon menm ankò pou si idyo. Bondye te bay a chak moun yon minimòm sajès ak entèlijans. Sispann ban nou lenpresyon ke moun Nwa fèt tou idyo e ap mouri idyo.


Gen sifizamman bann eleman pou ouvri je nou. Ann pran kèk egzanp konkrè de sa ke nou viv chak jou. Chak fwa ke nou ale lopital pou yon senp fyèv ou pou yon ti malarya, ke se swa pou nou menm ou pou timoun nou yo, pèsonn pa ban nou yon sèl konprime gratis. Nou dwe achte tout sa ke yo preskri nou. E pi mal si nou pa gen lajan. Nou gen bann ka bann fanm k’ap akouche e ki bloke nan lopital paske yo pa gen lajan pou peye frè ekzòbitan yo ak ki pa jistifye yo ke yo egzije yo. Pafwa kan nou rive nan lopital la, kèlke swa doulè ke nou santi a, tout tan ke nou pa peye frè endesan yo ke yo egzije nou yo, pèsonn pap gade nou. Men yon egzanp bann bagay ke yo te dwe ban nou gratwitman, paske chak endividi dwe genyen dwa nan swen baz yo. Men se toujou Kontrè a ke n’ap viv. E sibitman, alò ke nou menm ak timoun nou yo pap soufri anyen, swadizan byenfetè sa yo yo prè pou vaksinen nou gratwitman, nan pwen pou ize fòs ak vyolans pou fè’l. Kote entèlijans nou, Afriken? Nou dwe raple nou ke nou manke tout sa ki baz yo, menm dlo pòtab? Se pa bagay sa yo ke swadizan byenfetè nou yo te dwe kòmanse, si yo te yon ti kras serye.


Lèse nou ban nou yon lòt egzanp. Se de youn nan bann mwayen ke kriminèl sa yo pou yo menm Afrik pa reprezante anyen, te itilize pou reyisi kou Deta enperyalis kont Prezidan Gbagbo. Kòm nou tout te wè’l pandan kou Deta lafrans lan nan Kot Divwa an 2010, se tout dirijan eropeyen yo ki te reyini, ki, san okenn wont ak san okenn pidè, te deside pou plase yon anbago sou medikaman yo nan Kot Divwa. "Gran" gason ak fanm mond sa yo ke nou respekte avègman, te demontre nou ke yo se sèlman bann vilgè asasen. E pito ke pou wè nan yo bann senp bèt, nou fè yo modèl dirijan nou. Sa fè pitye! Reveye nou Afriken.


Swadizan gran gason ak fanm mond sa yo donk, k’ap prezante tèt yo avèk nou kòm moun k’ap ban nou leson demokrasi, bann dwa moun yo, ak menm bann dwa zannimo yo, sanginè sa yo ki konnen ke kèk malad pa kapab ofri’l liks pou rate yon sèl priz medikaman sinon l’ap mouri, te prive pandan plizyè mwa, plis pase 30 milyon moun nan medikaman (pami yo bann granmoun, bann timoun, bann ti bebe, ak fanm ansent), pandan yo konsyan de desizyon kriminèl yo a. Nan swit desizyon abominab sa a, bann milye Ivwaryen ki pat kapab fè swanye yo ankò menm, te mouri. Milye mò sa yo yo te ajoute a sa yo ke lafrans ak ONU te masakre pa bann bonm.


E nou panse ke se moun sa yo, ki kapab sousye yo pou byennèt nou nan pwen pou enpoze nou bann bon vaksen gratis? Si yo te prè pou masakre 30 milyon Afriken nan Kot Divwa jis pou yo akapare peyi a pou yo piye resous yo, nou panse ke yo vin sibitman si jenere nan pwen pou vle sove nou pa fòs? Vin rezonab Afriken! Pa montre nou si nayif ankò menm.


Anvan menm prèv jenosid sa yo de bann Nwa yo disponib, tout Afriken ki te avèti te deja konprann ke sida a se te yon gwo mansonj. Li te sifi pou mande tèt ou poukisa se sèl Afrik ki t’ap soufri de pretandi maladi sa a. Afriken, li anfen tan pou nou leve e di non a degre foli sa a, li tan pou mete fen avèk enposti sa a. Bondye pat kreye nou pou sèvi kobay pou ajan lisifè sa yo. Ase...!


Panse ke mechan sa yo pral regrèt yon jou krim yo a, se prèske pa konnen yo. Demon yo pap janm repanti yo, ajan lisifè yo pap janm regrèt krim yo a, donk se sa ki misyon yo sou tè a. Anatandan pou yo masakre nou tout nèt, sanginè sa yo fè soufrans nou an tou yon fon komès. Gras avèk medikaman yo ke yo enpoze nou yo swadizan pou geri nou ou pou frennen lanmò nou, yo fè tounen konpanyi famasetik yo a. Ke kontinan ki pi rich nan planèt la vin yon senp chan pou eksperimantasyon pou yon bann kriminèl, ta dwe revòlte nou.


Asasen sa yo te fè sida a, yon zam pou destriksyon masif kont Nwa yo. Apre yo te fin delibereman kontamine bann milyon Afriken pa viris sida a a travè vaksen yo, yo te vit panse avèk yon solisyon ki ta pral pèmèt yo kontamine tou sila yo ki te dwe chape nan kontajyon an pa vaksen an. E solisyon sa a te senp. Li te sèlman pou fè anpil piblisite sou ris sida a, ak ankouraje tou moun pou kouri vè prezèvatif. Depi ke moun yo te kwè yo jwenn refij nan prezèvatif yo, yo te fabrike bann prezèvatif mouye avèk viris sida a, voye bay Afrik.


Se konsa ke prezèvatif ki kouvri mache afriken an te bann prezèvatif kontamine. Men poukisa plizyè moun ki te kwè poutan yo te proteje tèt yo paske yo pat janm pran risk pou al nan rapò seksyèl "san proteje", te finalman retrouve yo avèk viris sida a, e pat konprann poukisa e kòman yo te trape viris sa a. Donk fè trè atansyon! Anvan pou kouri vè prezèvatif yo nan panse nou jwenn nan sa yon proteksyon, konnen tou senpleman ke nou kòmanse ap kouri pou yon pyèj pou yon lòt, tout motèl tou menm jan avèk sa ke n’ap kouri pou li a.


E menm AZT, fame medikaman sa a kont sida a, te deklare "veritab pwazon sou òdonans pou moun malad seropozitif yo" pa selèb Profesè Byoloji Molekilè nan Inivèsite Kalifoni Dr Peter Duesberg, an 1993. Li soutni okontrè ke AZT a pa geri Sida a, men ke li provoke’l pito: Se sa ke yo rele "Sida sou òdonans lan". Efè fatal AZT yo eksè. Yo se: pèdi pwa, kè plen, anemi, font miskilè, disparisyon globil blan yo… e anfen lanmò ... Duesberg, an plis, te deklare nan liv li a "envansyon viris sida a" ke li te aproche pa yon ajan "National Institutes of Health" ki te fè’l yon "òf" a kondisyon ke li aksepte pou li retire sa’l te di a.


Kounye a, di nou sa ki kapab mennen yon Afrik ki nan posesyon nan tout sans li yo, pou kwè ke menm mechan sa yo kapab renmen’l nan pwen pou vle fè’l byen pa fòs. Si plizyè paran an Afrik ki pa konn li inyore sitiyasyon sa a, se sètènman se pa ka bann entèlektyèl yo ak bann dirijan marele kontinan sa a. Men kòman li fè posib ke jan de enposti sa kontinye? Ka Afrik la rete yon mistè. Chak fwa ke yo panse avèk li, ou gen lenpresyon w’ap reve.


Eròp ini yo anba je nou la a, paske’l te konprann ke inyon fè lafòs. Men an menm tan, l’ap defann nou pou ini nou, e nou obeyi. Kèl soufrans? Mizè ke nou ladann la a, yo te enpoze nou li pa menm moun sa yo k’ap ban nou lenpresyon renmen nou. Men a chak fwa nou tonbe nan menm pyèj la. Kòman nou kapab eksplike sa? Pòv Afriken, kilè n’ap reveye nou anfen? Kilè nap soti anfen nan somèy profon sa a ki nan limit kole avèk lanmò? Nayivte a se pou nèg nwè li ye? Tout moun kwè’l malerezman! E avèk jan de dirijan yo ki kenbe kontinan an nan gòj, nou sipoze plenyen pou Afrik. Men delivrans lan se sèlman yon kesyon de tan.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF