Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

AVÈTISMAN VAKSEN-PWAZON COVID


1- Entwodiksyon


Chè frè ak chè zanmi, moman an grav. Nou rive nan dènye etap projè satanik la pou soumèt mond lan an nantye pa fòs ak vyolans. Mond lan rive nan fen’l. E kòm mwen menm m’ap anonse nou li depi prèske twa deseni kounye a, fen tan an pral make pa rèy antekris la, kòm anonse nan Bib la. Rèy sa a pral brital; l’ap sovaj; l’ap nan yon vyolan san egzanp. Li pral make pa konfiskasyon tout libète endividyèl yo. 


Selon pawòl Bondye a nan liv Revelasyon an nan chapit 13, pandan rèy satan sa a sou tè a, okenn moun pap ka ni vann ni achte san yo pa gen mak bèt la. Men sa Bib la di: "15E yo te ba’l pou mete imaj bèt la an aksyon, pou imaj la ka pale, e ke li fè tout moun ki pa adore imaj bèt la pou yo touye yo. 16E li te fè ke tout, piti ak gran, rich ak pòv, lib ak esklav, resevwa yon mak sou men dwat yo ou sou frontenn yo, 17e ke pèsonn pa ka achte ni vann, san pa genyen mak la, non bèt la ou nonb non li. 18Se isi a sajès la ye. Ke sila ki gen entèlijans lan kalkile nonb bèt la. Donk se yon nonb moun, e nonb li a se sis san swasant-sis." Revelasyon 13:15-18


Nou rive nan rèy antekris sa a ki lontan anonse pa profèt Bondye yo, ke mwen menm tou mwen pat sispann anonse nou depi 30 dènye ane yo. Tout ajitasyon sa a ozalantou yon pretandi pandemi Covid, gen pou sèlman finalite mete an aplikasyon plan satanik sa a, ke dènye faz la pral efasman total lajan likid la, ak enpozisyon a chak abitan sou tè a, yon mak sou men ou sou frontenn yo, mak ki pral sèvi dwa pou gen lavi, dwa pou fè mouvman, dwa pou vwayaj, dwa pou deplase ale yon kote, elatriye.


Donk konnen ke enpozisyon fòse pwazon ki rele vaksen an ki kòmanse ap bay nan prèske tout peyi aktyèlman, pa gen anyen pou wè avèk nenpòt dezi proteksyon moun yo kont yon nenpòt viris. Se yon plan satanik pou destriksyon limanite ki kòmanse. Mwen kwè yo te deja di nou tout bagay pa rapò a sijè sa a. Mwen te mete a dispozisyon nou bann presye atik pami yo, "David Icke: Konspirasyon Covid-19 La"; "Covid 19: Entèdiksyon Remèd Efikas Yo"; "Covid-19: Mas Yo Ak Jès Baryè Yo Yo Initil"; "Covid-19: Yon Komès Rantab Pou Lopital Yo"; "Vaksen Covid-19: Projè Pou Touye Anpil Moun Sou Tè A"; "Mansonj Covid-19 La Devwale"; "Yon Doktè Avèti Kont Vaksen Covid la"; "Vaksen Covid-19: Zam Pou Detwi Anpil Moun"; "Profesè Jean-Bernard Fourtillan An Danje"; "Yon Direktè Mòg Ekspoze Mansonj Covid La"; "Rapò Sou Desè Ki Koze Pa Vaksen Yo"; "Vaksen an: Yon Pwazon Ekstrèmman Danjere"; "Verite Sou Sida"; "Medsin K: Yon Jenosid Òganize"; "Medsin Natirèl la Reponn A Kowonaviris La", ak plizyè videyo. N’ap jwenn tout atik sa yo sou sit www.mcreveil.org.


Prèske tout sa ke mwen ta dezire di nou, te deja di nan diferan atik ki site anwo yo. Mwen ankouraje nou pou li yo, pou moun ki poko li yo ankò, ou pou reli yo pou rafrechi memwa nou. M’ap limite’m nan ansèyman sa a a dènye avètisman sou lanmò pròch bann milyon moun nan prochèn semèn yo selon rapò bann chèchè ak syantifik serye yo, ak atitid pou adopte fas a jeneralizasyon de sa ke demon yo te chwazi pou rele "pass sanitè" a. A propo sa a mwen pral pataje avèk nou ekstrè sa a de yon lòt temwanyaj de John O'Looney, direktè mòg sa a nan Milton Keynes nan Grand Bretay.


Nan lòt temwanyaj sa a, John ban nou kontrandi de yon reyinyon ke yo te genyen, li menm avèk bann syantifik ak bann jiris nan Lond, avèk yon manm nan Palman britanik la. Sat te soti nan reyinyon sa a te ranpli’l ak enkyetid nan sa k’ap tann limanite depi nan fen ane 2021 sa a. Mwen propoze nou anba a, rapò rankont sa a. 


2- Ekstrè kontrandi reyinyon an avèk yon manm Palman britanik la


Nou te gen yon reyinyon avèk bann syantifik yo ak bann jiris nan Lond, avèk manm prensipal Palman nou an isi a. Prèv enkontestab yo te prezante avèk yo a. E yo soupsone ke nan fen mwa oktòb, novanm, desanm, to elve mòtalite a pral eksklizivman kay moun ki te resevwa vaksen yo, pral genyen bann milyon ak bann milyon mò. Donk prèv yo ke yo te prezante yo a yo te enkontestab.


Tip sa a te chita la, li t’ap koute, li pat ditou pètibe e li pat sispann gade mont li. Li te klè pou mwen ke li te konnen an fèt sa ke yo t’ap di’l la. E pou ban nou yon ide, youn nan moun ki te la yo se te Profesè Dolores Cahill. Li te travay pou gouvènman an nan laboratwa byolojik sa yo. Li te reskonsab laboratwa a nan nivo 3 e li te travay nan bann laboratwa nan nivo 4, e li te kategorik, se te enkontestab. Vaksen yo ke timoun yo resevwa yo pral touye yo, pral ba yo bann enflamasyon kadyak e sa ki pral kontinye viv yo pral pa ka fè pitit. E ankò yon fwa, manm Palman sa a pat fè yon fo pa.


Pandan ke tout moun t’ap gade Profesè Dolores Cahill, mwen t’ap obsève manm Palman sa a pou egzaminen reyaksyon’l lan. Li te konnen sa ki ta pral pase a. Li pat repouse, li t’ap gade fiksman, paske li te konnen, tout moun ki bò tab la te di’l ke ta pral genyen anpil troub sivil lòske moun sa yo pral reyalize sa ke yo te fè yo. Li te an kèl ke sòt te konfye avèk gason ki te akonpanye’l la nan vwati’l la, ke li te sezi ke sa pat ankò kòmanse. E santiman an se ke sa ki pral pase a, se ke vè fen oktòb, novanm, ak desanm, bann milyon moun pral tonbe malad ak kòmanse mouri, e sa pral kòmanse tout kote. E se ekskiz pafè ke gouvènman an te bezwen pou rann answit vaksen an obligatwa, e lachas moun nan pral kòmanse pou fòse vaksinasyon an e tou lalwa masyal la isi a nan Wayòm –Ini. 


Mwen panse ke gouvènman an te prepare’l pou sa e santiman an se ke si li pa ka fè fas avèk li, se pral solda UE yo ki pral vini. Se donk mesaj ke mwen vle fè pase a ak tout mound lan, donk lòske mwen te kite reyinyon an, li te parèt klèman pou mwen ke se pa sou gouvènman an ke nou dwe raproche nou. Li totalman konplis, e gouvènman tout mond lan nèt a sa ke yo fè a, lèse panse ke yo dakò. Donk sa NOU dwe fè kounye a, se pou adrese nou ak moun yo ki angaje yo nan mansonj lan. Paske anfendkont, se moun sa yo ke nou dwe mennen nan koz nou an, donk si nou pa fè’l, ke yo tonbe malad e kòmanse mouri, kòman nou pral konvenk yo ke yo te ba yo manti? Se gran preyokipasyon’m jodi a… Nou te pouswiv reyinyon an pandan inèd tan edmi ankò apre manm Palman an te fin ale – nou tout te dakò sou le fèt ke moun gouvènman yo yo pa ni inyoran, ni angaje. Sa pa fè yo anyen. Nou tou senpleman retrouve nou pou ap di yo sa ke yo konnen deja.


Sa ke nou te soupsone depi yon sèten tan, e tout pral demare nan fen ane a. Nou pral viv yon lanfè, paske nou tout pral pèdi bann moun ke nou renmen, ki te envesti nan mansonj lan. Kounye a yo vize timoun yo. Yo pral trouve yon nouvo varyan e yo pral ankouraje pou proteje timoun yo e pou kòmanse ratibwaze moun yo. Se tèrib. E mwen te ale nan reyinyon an yè (21 septanm 2021) vrèman plen lespwa, nan imajine’m ke nou te kapab akòde nou avèk gouvènman an, ke nou ka ranvèse sitiyasyon an e mwen repanti’m nan konnen nan kè’m ke nou pa adrese nou avèk bon moun yo. Nou dwe raproche nou sou moun ki viktim mansonj lan. … Mwen te jis vle ban nou dènye nouvèl yo pou ke moun yo ka enfòme de resan devlopman yo. Mwen pa yon nonm relijye, men mwen kòmanse priye pou konnen sa ke nou kapab fè? Ki sa ke nou ka fè pou kanpe foli sa a?


Mwen pral fini pandan m’ap lanse yon dènye apèl ak tout direktè mòg yo pou ke yo jije, e se yon ide ke yo te ban mwen, pou soti avèk machin pa yo avèk bann bourèt pandan n’ap sinyale ke gen yon problèm, jis pou moun ka gade, paske moun yo pral kanpe yo e pral gade yon machin finerè. E mwen konnen ke nou vle proteje afè nou yo. Mwen gen tout pou’m pèdi e mwen jis la ap mete presyon, lantman mwen ka santi antrepriz mwen an ap file nan menm, pa paske manke moun, men a koz bann moun an wo yo ki rann tach la pi plis difisil pou mwen. Alò kisa ke nou ka fè ankò? Mwen pa konn kisa pou fè ankò pou ke moun yo reyalize ke yo te ba yo manti. [Fen kontrandi reyinyon an].


3- Kisa poun kenbe nan kont-randi sa a?


Selon demon yo ki dèyè projè satanik sa a ki rele pandemi an, se tout limanite nèt ki vize, e ki dwe detwi. Selon prediksyon pa yo, pwazon sa a ki rele vaksen an dwe touye tout moun ki prann nan yon delè ki pa depase 2 zan. Sa di, nan meyè bann ka yo pou yo menm, depi nan fen ane 2021 sa a, pral genyen deja bann santèn milyon mò, ak plis pase 2 tyè popilasyon an dwe mouri nan 6 prochen mwa yo. E nan ka ki pi mal yo, pou yo menm, sa vle di, nan kote plan yo a te echwe e ke previzyon yo a te vin pa mache, tout moun ki vaksinen yo pral mouri nan yon delè 5 an maksimòm. Tout bagay te mete an travay pou ke kèlke swa reta a ke yo pral pran pou fè abouti projè fatal yo, okenn moun vaksinen pap an vi nan 5 an.


Pou miltipliye chans yo a, pou yo rasire tèt yo ke okenn moun ki vaksinen pap an vi apre delè 2 zan ke yo prevwa a, yo kòmanse, yon kote, ap miltipliye dòz yo. Se pou rezon sa a yo kòmanse ap mande avèk moun ki te deja pran de dòz yo a, pou pran yon twazyèm, e apre yo pral envite yo pou pran bann dòz siplemantè. E yon lòt kote, yo kòmanse ap kreye bann nouvo vèsyon pretandi vaksen sa a ke yo rewè to nwizans pwazon yo a pou li ogmante. E piske yo konnen ke moun ki poko pran pwazon sa a ak moun ki te jire pou pa prann yo yo anpil toujou, yo kòmanse ap enpoze agreyab pass sanitè yo a, e pou rann pwazon-vaksen sa a obligatwa nan tout peyi yo.


Yo konsyan difèt ke tout moun ki reyèlman entelijan nan mond sa a, pa pran pwazon sa a, e pap pran’l. Yo vle donk pase pa vyolans pou touye yo. Metòd ke yo rekòmande vivman an se lòt mansonj sa a ki pral konpoze’l pou voye alam fas a to mò ki pral trè elve yo nan prochen jou yo, ak atribye to elve sa a nan viris yo, e di ke se a koz de moun ki poko vaksinen ankò yo, ke viris sa yo ap devlope. Yo pral konsa pran pretèks sa a tankou rezon pou enpoze pa vyolans ak fòs pwazon an a tout moun ki te refize’l.


Kòm nou te li’l nan kont-randi reyinyon an ke John ak ekip ekspè sa a te genyen an avèk manm Palmantè sa a, sila sa a pat sezi de tout sa ke yo t’ap eksplike’l yo. Li te menm pito mande tèt li poukisa lanmò milyon moun ki pran vaksen yo pot ko kòmanse toujou. Moun tèt pa dwat yo ki dèyè projè sa a, donk konnen trè byen sa ke y’ap fè yo. Se sa ke plizyè moun k’ap lanse alèt yo ap di depi kòmansman maskarad sa a ki rele pandemi an. Lisiferyen yo dirijan mond sa a konnen trè byen sa ke y’ap fè yo. Yo pa inyoran tankou plizyè nayif pansel’l la.


Si ka ke John O'Looney te dekri konsènan Grand Bretay la, konnen ke se menm bagay la ki pase nan tout lòt peyi yo. Tout dirijan abominab sa yo konnen verite ki kache dèyè plan satanik sa a.


4- Èske gen yon bagay ki pou fèt?


Menm si selon Bib la plan satanik sa a pral jiskaske li rive nan tèm li, sepandan gen kèk bagay pou fè pou ralanti’l. Genyen de aksyon ki posib pou mennen. Youn pa tout moun ki pa kwè nan Jezi Kris yo kòm Bondye, ak lòt la pa tout moun ki pran Jezi Kris pou Bondye yo. Pou tout moun ki pa kwè nan Jezi Kris kòm Bondye, aksyon yo gen pou yo mennen an se pou manifeste tout otan ke yo kapab pou denonse ak opoze yo a dikta satanik sa a, pandan y’ap refize kategorikman vaksen-pwazon sa a ke ajan Lanfè sa yo k’ap dirije mond lan ap enpoze yo a.


Pou moun ki pran Jezi Kris pou Bondye yo a, aksyon ke yo gen pou mennen se anplis pou refize kategorikman vaksen-pwazon sa a, pou priye avèk pasyon pou simen konfizyon nan projè sèpan sa yo k’ap dirije mond sa a. Konnen ke priyè yo pou simen konfizyon nan kan vipè sa yo, pote fwi yo. Se pou rezon sa a ke previzyon yo a pat mache tankou jan yo te prevwa’l la. Kite’m ban nou kèk egzanp:


Selon previzyon yo a, yo te dwe deja anrejistre plizyè dizèn milyon mò nan jou sa a, swit avèk vaksen an. Li pa anyen. Menm si genyen deja kèk milyon mò a travè mond lan, nonb lan trè enferyè a sa ke yo te planifye a. Deklarasyon yo de manm Palmantè sa a se yon prèv nan sa.


Kan yo te lanse pretandi pandemi yo a, yo te anonse bann dizèn milyon mò an Afrik, e te deklare piblikman ke ri an Afrik yo te dwe plen kadav. La a, konfizyon yo a te ekstrèm. Non sèlman ri afriken yo pa ranpli ak kadav kòm yo te kalkile a, men anplis pat menm genyen moun ki te mouri nan covid la an Afrik. Konnen ke menm kèk mò ki te deklare mò covid an Afrik yo, se te bann moun ke yo te touye nan lopital yo e te mete etikèt Covid la sou yo pou benefisye finansman ke demon sa yo te promèt ak tout peyi ki ta anonse bann anpil to desè covid. 


Genyen kèk demon dirijan afriken ki te konte yo t’ap benefisye lajan an pou masakre pròp popilasyon yo a e touye tout opozan yo. Pami peyi sa yo, gen youn ladan yo ki montre tèt li pa yon mechanste ekstrèm. Kòm peyi sa a ap dirije pa yon men fè ak nan fason inegal pa yon pakèt fatra nan espès ki pi mal la depi lanmò diktatè yo a ki pat anonse, te baskile nan yon projè jenosid imoral, avèk yon zèl enkonpreyansib. Demon wontè sa a k’ap dirije peyi sa a nan falsifyan sinyati defen diktatè a, e k’ap gaspiye bann milya pou fè bann montaj videyo yon kadav ki kòmanse pouri nan yon konjelatè, te dakò ke yo te ba’l yon okazyon an nò, pou touye pi gran nonb konpatriyòt li yo. 


Non sèlman li te refize pou libere prizonye yo kòm mafya onizyen an te rekòmande’l la, li te an plis òdone ouvèti tout ba yo ak kafe ak diskotèk yo. Li te espere konsa pou asasine tout prizonye politik yo pa covid la nan kenbe yo nan prizon boure, e pandan l’ap òganize kontaminasyon yo. Plan sa a te echwe, e jiska jodi a, sèpan sa a pa konprann toujou kòman ak poukisa plan sa a pat mache. Donk li te espere, touye bann milyon sitwayen ki lage tèt yo nan tafwa ak nan jwisans monden yo nan diskotèk yo ak nan kafe yo ak lòt lye foli yo. La a ankò, plan satanik sa a te echwe. Poukisa? A koz bann konba ki te mennen pa moun ki kwè nan Jezi Kris yo, pou simen konfizyon nan plan satanik sa yo. Donk konnen ke kèk aksyon posib, menm si efikasite yo a pap dire, donk rèy satan an sou tè a pral rive. Se yon fè ki etabli, malerezman.


Selon Bib la, nou rive byen nan fen an, e tan an vini pou Bondye entèveni. Pandan ke n’ap rekòmande ak moun yo ki pran Jezi Kris pou Bondye yo pou yo prepare yo, pou yo pirifye yo ak sanntifye yo davantaj pandan y’ap tann delivrans lan, n’ap rekòmande a moun ki pa kwè nan Jezi Kris yo kòm Bondye, pou tire leson nan sa k’ap pase aktyèlman an, e pou rekonsidere pozisyon yo a pa rapò ak Bib la. Kounye a ke li etabli ke sa ke n’ap viv aktyèlman an te anonse pa Bib la genyen plizyè milye ane, tout moun ki gen bon sans ta dwe pran Bib la o serye. Nou espere ke tout moun ki te vle wè anvan pou aksepte yo pral anfen aksepte mesaj Bib la, ak kwè nan Bondye a travè Jezi Kris. Si nou vle byen konprann mesaj Sali a jan ke li ansenye pa Bib la, n’ap rekòmande nou ansèyman ki rele "Batèm Dlo a", ke n’ap jwenn sou sit www.mcreveil.org nan Ribrik Ansèyman an. E si nou chwazi pou aksepte Bondye ak pou bay Jezi Kris lavi nou, nou lib pou kontakte nou, e n’ap ede nou.


5- Mesaj pou Afriken yo


Mesaj sa a li adrese patikilyèman ak Afriken yo paske yo pat sibi pretandi pandemi covid la. Chak moun konnen ke pat gen covid an Afrik, e chak moun konnen ke menm ti grip la ke yo te vle prezante kòm pandemi covid la te trouve solisyon’l byen vit an Afrik, a travè bann remèd efikas yo ki te jwenn pa bann chèchè ak natiropat afriken yo. Ka remèd ki te fabrike nan Madagaska a ak bann remèd ki te fabrike nan bann lòt peyi afriken yo, prouve’l. Ke ou sou kontinan afriken an ou nan zile Madagaska yo, Ayiti ou lòt yo, nou gen prèv ke pretandi pandemi covid la pat gen okenn efè lakay nou, e pou sa, nou pa bezwen okenn pretandi vaksen. Tout prezidan afriken yo ki kòmanse enpoze pwazon sa a a popilasyon yo a, se bann kriminèl ak bann teyoris, e yo dwe trete yo konsa. Yo fè’l paske yo te kòronpi yo nan bann milya pa gran demon yo k’ap dirije mond sa a. Donk se a nou menm pèp peyi sa yo, pou leve nou kont asasen renmen lajan sa yo, e pou kouri dèyè yo nan peyi nou yo. Pa aksepte pwazon sa a pou anyen nan mond lan. 


Kòm nou te li’l nan atik ki rele a "Rapò Sou Desè Ki Koze Pa Vaksen Yo", ki trouve li sou sit www.mcreveil.org a, vanpi sa yo k’ap dirije mond sa a te peye gouvènman Nijerya anpil lajan, pou rezève sèvis bankè yo pou sèlman moun ki vaksinen yo, yon egzanp ki pral talè konsa pral aplike pa bann lòt peyi. Donk konnen ke tout prezidan afriken ki enpoze vaksen an avèk popilasyon’l lan, se yon vanpi ki te aksepte bann milya pou livre popilasyon’l lan kòm sakrifis a satan ak ajan’l yo ki swaf san ak chè moun. Si lavi nou gen yon valè nan je nou, leve nou kont demon sa yo, ak bòykote tout sèvis ke aksè a pral kondisyone pa vaksen-pwazon sa a!


6- Konklizyon


Pou fini, konnen chè frè ak chè zanmi, ke nèg sa yo ak fanm sa yo k’ap dirije mond sa a, yo pa moun tankou nou menm avèk mwen. Yo se bann demon. Yo se bann sèpan. Donk se pat pa aza ke Jezi Kris ak Jan Batis te rele yo sèpan ak ras vipè. Donk pa etone menm ankò pou ekstrèm mechanste yo a, e ak fasilite yo a pou touye bann moun pa milyon san yo pa jennen. Genyen ansèyman ki rele "Disèneman an", k’ap revele nou an detay nati pitit dyab sa yo. N’ap jwenn li sou sit www.mcreveil.org a, nan ribrik Ansèyman an.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF