Mete sou nou tout zam Bondye yo, pou nou ka kanpe fèm kont riz dyab la yo. Efezyen 6:11RIZ SATANMisyon Rèn Kot la


Plan satan kont Kretyen yo


Riz satan


Sikilè Satanis yo
Se pou nou tanperan, veye. Advèsè nou an, dyab la, ap mache tankou yon lyon k’ap gronde, chache kiyès li pral devore. 1Pyè 5:8