Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

VAKSEN AN: YON PWAZON EKSTRÈMMAN DANJERE


1- Entwodiksyon


Chè frè ak chè zanmi, nou jwenn li enpòtan pou mete a dispozisyon nou twa temwanyaj sa yo, ki se an fèt ekstrè nan twa ti konferans, 2 premye yo te bay pa doktè Ghis e rele Mafya Medikal la: 20 an apre, e Tretman efikas yo yo entèdi, e twazyèm nan te bay pa doktè Didier Tarte e ki rele Danje yon medsin otoritè. Ekspoze sa yo nan yon trè gran klate, e se domaj pou konstate ke menm avèk tout enfòmasyon sifizamman klè e absoliman klè sa yo, genyen bann moun toujou k’ap aksepte pou fè anpwazonnen toujou, ou pou fè anpwazonnen pitit yo, pa pwazon ekstrèmman danjere sa a ki rele vaksen. Se vrèman domaj!


Nou te toujou tante pou mande tèt nou poukisa gouvènman yo lanse yo nan bann kanpay vaksinasyon apre ke tout enfòmasyon sa yo fin konnen. Men pou nou menm ki te li atik nou an ki rele Verite sou Sida a, ki trouve’l sou sit www.mcreveil.org a, nou pa dwe etone menm ankò. Nou konnen kounye a trè byen kiyès moun sa yo ye k’ap gouvène nou yo. Se bann ajan lisifè k’ap sakrifye volontèman ak konsyamman bann milyon moun bay satan, pou akonpli projè nouvo lòd mondyal yo a. Se bann demon sou fòm moun yo ye; bann mons ki gen pou sèlman misyon masakre pi gran nonm moun; bann vanpi k’ap viv sèlman avèk san moun; bann sèpan ki ere sèlman lòske yo wè viktim blese yo a ap tòde avèk doulè. 


Se pou sa ke y’ap masakre bann milyon moun san etadam. Ekstrèm mechanste yo pa dwe siprann nou menm ankò. Konnen yon fwa pou tout ke se sèlman piki motèl ke nou kapab tann nan men bann sèpan anpwazonnen, anyen ke sa. Nou konprann pi fasilman kounye a diferan desizyon abominab yo, enkonsekan e idyo ke mechan sa yo pran yo. Konnen tou yon fwa pou tout ke ajan lanfè sa yo pap janm pran yon desizyon pou byen nou. Mwen di byen JANM.


Donk pa mande tèt nou ankò menm si dirijan peyi nou yo yo vrèman o kouran de objektif sal e jenosidè bann vaksen yo. Repons lan se WI san enpresizyon. Demon sa yo te siyen yon pak avèk lisifè, pou detwi tout mond lan nèt, pou transfòme moun yo an zonbi, e pou yo toujou malad, e nan senp objè ki pèdi tout kapasite pou reflechi. Se dayè pou sa, ke non sèlman y’ap manipile vaksen yo, men yo menm kòmanse rann li obligatwa. Yo fè’l yon kondisyon inevitab pou egzèsis kèk fonksyon, pou antre nan kèk peyi, e pou enskripsyon timoun nan lekòl.


Pa egzanp, ou pa kapab egzèse antan ke medsen ou enfimyè nan plizyè peyi, san pran yon sèten nonm vaksen. Nan lòt tèm, pou travay nan yon lopital antan ke kò swanyan, ou dwe aksepte pou fè anpwazonen’w. Pou franchi imigrasyon plizyè peyi, afriken notamman, fòk ou montre yon kanè vaksinasyon. Donk ou dwe aksepte pou fè anpwazonen’w pou antre nan peyi sa yo. Nan plizyè peyi jodi a, ou pa kapab enskri pitit ou nan lekòl, tout otan ke yo pa fè anpwazonen yo. Demon sa yo fè pwazon sa a ekstrèmman destriktè, yon vrè sijè chantaj. Yo aranje yo pou ke nou kapab enkapab pou evite’l. Nou kwè ankò desidè mond sa a yo inosan? Yo pa inosan, e yo pat janm inosan. Mande tèt nou tou senpleman poukisa tout medsen sa yo k’ap denonse jenosid òganize ak planifye sa a ki se vaksen an, yo swa vrèman asasinen, swa radye nan lòd bann medsen yo, pou sa ki pi chanse yo.


2- Mafya Medikal la: 20 an apre


Mwen te di’m toujou depi bann ane: Mwen refize pou pale de vaksinasyon. Mwen te ekri mafya medikal la. Tout bagay yo la. Mwen pa gen lòt anyen pou di ankò. Mwen pa kapab admèt ke yon èt avèk minimòm entèlijans poze tèt li kesyon menm pou fè’l vaksinen ou non. Sa kreve je: Vaksen an se bay maladi a avèk yon moun ki an bon sante. Dr. Gro bon sans pa kapab aksepte yon betiz konsa. Kote bon sans nou ye? Deja sa, nou kapab pa konnen tout sa ke Didier te di nou talè a men sèlman sa, sa sifi.


Dezyèmman: Desizyon vaksinal ki pran pa gouvènman an. Nou fè gouvènman an konfyans? Yo pa fè gouvènman konfyans. Poukisa? Paske yo konnen ke yon politisyen, se yon mantè, yo kòronpi jiska nan mwèl zo. Se yo menm ki deside bann vaksinasyon yo, e an nale! Plis ke sa, sa fèt nan bann milye kote yo pran timoun yo an notaj nan lekòl yo. E an nale! Yo fè’l! Se sekrè, sa ki nan vaksen yo. E yo prale la a tankou bann enbesil bay bra yo, fè mete kèk bagay ki fèt pa endistri nan yo. Yo pale de bann miltinasyonal ke sèl bi a se pou fè bann profi andose pa leta ki resevwa lòd li yo nan men OMS, ki anba kontròl bann bankye yo avèk bann prodwi sekrè yo, … SECRETS! Sa pa deranje nou?


Mwen menm, youn nan twa yo ta sifi pou fè’m pran yon desizyon. Gen twa ke nenpòt kèl enbesil kapab wè. E yo kontinye pou ale fè vaksinen yo? Non sèlman anyen pat chanje depi 1994, depi 20 an, men se byen pi mal ke sa pat janm ye. Nou te wè ke te genyen bann desizyon nan de kote yo: Te genyen bann Pou- vaksen ak bann Kont- vaksen. Moun ke leta te peye yo a te "pou", e pi lòt yo ki pat "ni pou ni kont" e pi moun ki vle byen malad yo te "kont." Se senp. Bon, men yo te wè pou ak kont. Te genyen plis! Poukisa? Ki sat te pase?


Mwen pral di nou li; Mwen te viv pèsonèlman: Yo te blaze medya yo. Sa ke nou te wè tankou fim, tankou pasaj nan tele, se yon mwa anvan ke mafya medikal la soti. Mwen te rekonèt vaksen yo nan moman sa a. Mwen te pale de sa nan mafya medikal la, men pèsonn pat konnen nan moman sa a ke mafya medikal la t’ap soti. Kan mafya medikal la soti, sa te fè anpil bwi. Men sa pase nan jounal yo! Pandan 3 mwa mwen pat sispann pou bay bann entèvyou nan radyo, nan televizyon, nan jounal yo jiska yon jou ou PAF … tout te sispann sèk! Non sèlman bann moun ki te vle poze’m kesyon t’ap di: "Non mwen pa kapab ankò menm", yo te retire tèt yo e yo te fè bann atik sou mwen san yo pat poze’m kesyon, donk demolizasyon moun nan konplè. Gen yon dikton ki di: "Si ou pa renmen mesaj la, touye mesaje a." Alò mwen te fè tèt mwen pase pou yon fou, pou nenpòt bagay, pou diskredite sa ke mwen t’ap di yo. E depi tan sa a, se fini. Pa janm gen anyen menm ankò sou vaksinasyon an, e sa fè 20 an!


Kan mafya medikal la te soti, mwen te pran konsyans a moman sa a de enpòtans vaksinasyon an. Mwen te konnen ke te genyen lòt bagay dèyè vaksen yo, e mwen te ekri’l nan mafya medikal la ke vaksen yo se pa sèlman profi bann miltinasyonal yo. Mwen te konnen ke yo t’ap itilize vaksen yo pou fè eksperimantasyon. Notamman sou entènèt dènyèman, Inivèsite Laval te jwenn entèresan pou mete bann nano patikil nan vaksen yo, e yo teste sa sou popilasyon an ki resevwa grip la nan Kebèk livè sa a. Nou pat konnen, men si nou te vaksinen pou grip la, nou genyen probableman bann nano patikil. Donk sa sèvi pou eksperimantasyon an, mwen te konnen’l e mwen te ekri’l nan mafya medikal la. Sa sèvi egalman pou fè bann jenosid sible! E sa mwen te li’l. Men anplis de sa, nan moman kote te genyen entèvyou sou fame vaksen menenjit la, bann enfimyè te di’m ke yo te genyen bann group ki t’ap swiv yon kou espesyal pou vaksen. Yo te di tèt yo: "Tann, n’ap vaksinen depi lontan, nou konn vaksinen!" Te genyen yon vaksen espesyal, nouvo, men pa tou kote.


La a enfimyè yo ki se bann fanm entelijan; yo te an tou ka nan epòk mwen an, mwen pa konnen si yo te vaksinen depi… Donk yo te eseye pou fè analize vaksen yo. Enposib! Vaksen yo te anba kle. Nou wè? E la a, yo te pran konsyans ke tout moun pa resevwa menm vaksen. Alò yo kapab bay vaksen ke yo vle, yo mete anndan vaksen yo sa ke yo vle, pèsonn pa konnen ki sa ki anndan vaksen yo. Medsen’w nan pa menm konnen sa ki anndan vaksen an, epi li rekòmande’w li. Fòk ou vrèman enbesil. Mwen pa konnen si’l te enbesil, men mwen menm si mwen pral kay medsen an, mwen enbesil. Sa se enpòtan pou konnen’l. Epi se enpòtan pou pran konsyans de sa, pou kontinye pou fè afè avèk yon bann moun inyoran konsa, enbesil, malonèt e mwen pap kontinye… Didier te dekri nou li trè byen. Donk mwen te pran konsyans ke yo te kapab detwi bann popilasyon, bann ras, bann vil, seleksyone moun nan koulè po. Afrik notamman te inonde e yo te gen sida a, Yo di ke yo mouri avèk sida paske yo te vaksinen nan fason outraje!


Alò mwen te refize jiska dat pou pale de vaksen. Sa ki te rive e mwen te voye bann dokiman bay Diane pou fè prezantasyon an ak tout sa. Donk li te rive’l genyen 10 jou videyo Didier Tarte la, nan medsen ke nou sot wè la a. Sa se te tèlman vre, Mwen te di: mwen pa gen anyen pou’m di an plis. Tout bagay la.” Donk mwen te pran konsyans ke fòk mwen te pale de vaksen yo. Mwen te di: "Bon, e byen se fèt." Men an menm tan ke nanm mwen petèt te mennen’m pou pale de vaksen yo kont volonte’m, li te founi’m yon zouti ekstraòdinè yon nonm ekstraòdinè ki se Didier Tarte. Genyen anpil konsa, bann medsen konsa. E moun ki konsa, ki vle byen nou, yo pèdi diplòm yo, yo radye yo. Donk kan nou ale wè yon medsen, nou ale wè yon moun ki anba moul endistri famasetik la.


Mwen te vle ale yon ti kras pi lwen. E konferans sa a, bi a se pa pou ban nou plis enfòmasyon sou vaksen yo. Videyo yo te pale pa yo menm e tout te nan mafya medikal la. Genyen bann ekri, Didier te nonmen yo, tout sou entènèt, pa genyen okenn ekskiz pou pa konnen ki sa vaksen yo ye jodi a. Bi pa’m jodi a se pou fè nou wè ak pou pataje avèk nou sa ke’m te viv kan mafya medikal la te soti, ke mwen te wè nan moman sa a pa reyaksyon bann otorite yo, ke te genyen plis ke sa ankò. E se yo menm ki te ouvè je’m kan mwen te wè reyaksyon yo a. Mwen te di ke sida a pa egziste, ke se pat atrapan. Donk sa pat deranje yo. Mwen te di ke kansè a pat yon mistè e pi ke te genyen bann tretman efikas pou sa; sa pat deranje yo. Se pat sa, sete vaksen yo. Reyaksyon yo te tèlman fò anfas a kòmantè’m yo sou vaksen yo, men tèlman vyolan, e nou pral wè si nou li prosè ke yo te fè’m nan, prosè mafya medikal la; se vaksen yo!


E la a mwen te konprann ke genyen lòt bagay dèyè vaksen yo. Mwen te reyalize ke mwen te ouvè yon bwat jandam, nou genyen sa e se petèt se yon koulèv ki anndan lit; e byen se nan lòd sa a, men gro koulèv la. E nou dwe konsyan; se ke gen yon program ekstèminasyon limanite. Problèm ki poze a, fòk yo byen konprann li, mete nou nan plas bann otorite yo e nou pral wè talè kòman sa fonksyone, men pou mete nou nan po bann moun k’ap gouvènen mound lan. Mwen pa pale nou de ti politisyen kòronpi nou yo ke nou wè nan televizyon, moun ke nou pa wè yo e k’ap mennen mond lan. Konsyans bann moun yo monte, moun kòmanse plis enfòme e ap poze tèt yo kesyon sou kiyès ke yo ye. E si yo dekouvri kiyès yo vrèman, se katastrofik, se pa pou moun yo men pou moun k’ap manipile yo a, k’ap domine yo e k’ap eksplwate yo a. E sa, sa pa dwe fèt.


Chak vaksen detwi yon pati sèvo a. Efè sou sèvo a vrèman gran.  Se pa pou anyen. Se pou fè nou tounen timoun e kenbe nou nan animalite a. E plis yo fè’l depi piti, Didier te byen di’l talè a, plis dezas yo gran. Yo te rann pou vaksinen, a propo bann vaksen renesans yo: 20 vaksen a laj 1 An. Yo te resevwa 20 vaksen. Sa pa gen bon sans. Poukisa? Nou mèt poze bann kesyon! Bi a se pou redwi popilasyon an konsiderabman a 500 milyon. Sa rele ejenis. Ale wè sou entènèt; ejenis, rediksyon popilasyon, nenpòt ki bagay, nou pral jwenn. E pou redwi popilasyon an a 500 milyon! Pa genyen anpil nan nou ki pral rete. E vaksen yo se zouti pa ekselans pou fè’l. Yo te rann avèk bann vaksen ADN yo, bann vaksen bann nano patikil. Yo se 300 nouvo vaksen ki nan fabrikasyon nan moman sa a. Endistri a mouri nan ri, yo fè bann afè an lò. Men se pa sèlman pou lajan. Poukisa leta peye chè tou pou vaksen yo pou touye nou? Alò nou pral gade ansanm kòman mafya sa a fonksyone. [Fen 1è konferans lan].


3- Tretman Efikas Yo Entèdi
Ekstrè konferans ki te bay pa Doktè Ghis 01 jwen 2014


Bonjou. Èske genyen moun ki kwè ankò ke sida a transmisib? Genyen moun ki kwè ankò ke sida soti nan viris retroviris HIV a? Nou fè pi byen pa reponn?


Se pi gran mansonj syèk la. An tèm krim kont limanite, sa vin an dezyèm apre vaksen yo. Mwen rezime e mwen di’l klèman: Sida a se pa yon maladi, se yon sendrom; donk yon ansanm siy ak bann sentom komen a plizyè maladi. SIDA vle di sendrom iminodefisyans atache. Donk yon sendrom, mwen sot di nou sa sa ye: Bann siy ak bann sentom komen a plizyè maladi. Kisa yo genyen an komen? Yo genyen yon iminitè, yon defisyans iminitè atache. Sa vle di ke se pa konjenital, ke nou pa vin nan mond lan avèk li. Donk plizyè maladi kapab bay, kapab manifeste lòske sistèm iminitè a, sistèm defans lan anomal. Se pou sa ke nou kapab wè tou byen yon tibèkiloz pa egzanp, si nou fè yon tès a moun ki malad la e ke tès la rive pozitif, nou di ke li genyen sida. Men si tès la negatif, nou di ke se yon tibèkiloz; yon tibèkiloz se yon tibèkiloz. Se yon gro mansonj!


VIH la pa gen pou wè e sa te di klèman pa profesè ki te la a, VIH la pat janm izole e demontre nan san moun yo ki te gen yon tès ke yo di ki pozitif la. VIH la donk se pa koz SIDA a. Nou pa kapab trape VIH la; Donk li pa transmisib. Nou wè anplè a, grosè mansonj lan? Yo di moun yo ke si yo seropozitif, … Alò kisa ki seropozitif la? Yo te di’l tou nan videyo a, Se ke moun yo gen bann antikò anti VIH. Wi, men sa vle di ke yo malad. Men propagand la, piblisite a… Gen yon bagay ki transmisib, se kontajyon medyatik la. Yo fè moun yo kwè bann bagay, lajan kontrole medya yo konplètman e yo fè pase sa ke yo vle. E donk, yo te fè moun yo kwè, se yon mit, ke seropozitif = lanmò, ou pral mouri e moun yo mouri diran 2 an. Poukisa yo mouri?


Premyèman, paske yo panse; yo di yo: ou pral mouri, se motèl. Si ou seropozitif, se sèten ke ou gen sida a, e si ou gen sida a, se sèten ke ou pral mouri. E donk kan mwen panse ke mwen pral mouri, mwen mouri, mwen fè’l rive. Nou konnen, kan ou pè kèk bagay, ou fè’l rive.


Dezyèm bagay la, se ke yo ba yo bann tretman yon toksisite efreyab. AZT a ki se yon medikaman ke yo te rale nan bann tiwa, ke yo te propoze kont lesemi an plizyè ane anvan, ki te tèlman toksik ke yo te mete’l yon kote, men la a yo refè’l soti paske te gen yon ijans, genyen “yon maladi”, “nouvèl”, yon epidemi. Se manti depi nan kòmansman jiska lafen. Mwen di nou li paske laplipa nan moun yo kwè ankò ke se vre.


Mwen te nan Amsterdam nan Kongrè a, mwen te asiste a Kongrè sa a kote Gaston Naessens t’ap prezante videyo ke nou te wè talè a, ke nou te wè bann ekstrè. Se te yon Kongrè ki te vrèman entèresan ki te òganize pa malad yo e non pa endistri a. Alò nou te gen verite a! E bann malad te di: Mwen menm mwen seropozitif depi 15 an e mwen ankò la! Alò se pa vre! Men sa ki rann moun malad ak sa ki touye moun yo se medikaman yo ke yo ba yo a.


An Afrik. Alò se enpòtan pou wè ke sida a te kreye nan tout pyès, envante nan tout pyès, propaje (propagand medyatik la) nan tout pyès, e patikilyèman an Afrik. Se yon jenosid sible. Afrik ap mouri nan sida ankò. Genyen bann peyi kote sa touye moun tankou bann mouch paske yo pè, e yo fè bann fo tès pou yo, bann tès ki konplètman fo. Li sifi an Afrik pa egzanp, yo rele sa tès Bangui ou yon trik konsa, ke nou genyen twa sentom ki kouran avèk tout maladi andemik yo ke yo genyen an, sa sifi pou di kiyès ki seropozitif ak kiyès ki gen sida. Men se tèrib, se absoliman tèrib. Alò mwen te vle siyale bagay tèrib sa a.


Kan Gaston Naessens te fè prezantasyon’l lan nan Amsterdam nan Kongrè Sida a, li te demontre, e se enpòtan, pa teyori somatidyen’l lan, li te demontre klèman ke yo te kapab wè nan san an bann mikroòganis. Nou konnen, kan sa kòmanse ke sa pa fè sèlman twa premye yo, men ke answit yo wè tout fòm bakteryèn yo, bakteryèn ak lòt, leven ak lòt fòm; se ke somatid nan san an ki pat janm te wè pa yon medsen, pa janm gen yon medsen ki te wè yon bagay konsa. Men te genyen bann lòt e nou te wè enimerasyon an answit. Men aaa, non non, se bann artefacts, se pa vre, sa pa egziste. E sa fèt depi 1850, nan ane 50 yo prèske Béchamp te wè sa deja, ki se yon kontanporen Pastè. Nou retounen avèk zanmi nou Pastè. E Béchamp yon kontanporen Pastè, Yo konnen Pastè men nou pa janm tande pale de Béchamp! Men non! Sa pa rann selèb pou sèvis limanite! Sa rann selèb pou rann sèvis a endistri a, pa a limanite! Se enpòtan.


Gaston Naessens ke mwen te konnen, ki rete a yon demi-è de isi a, ki se yon nonm remakab. Yo te di de li ke se yon jeni e yon sen, yon èt vrèman nan yon kalite eksepsyonèl. Li te envante yon mikroskòp kote yo kapab wè patikil san yo ap bouje. Wi men kisa? Konnen ke okenn mikroskòp elektronik pa wè san vivan, yo wè sèlman san mò. Medsin nan etidye sèlman lanmò. Alò yo pat kapab evidamman janm wè bann somatid yo.


Somatid yo, kisa somatid la ye? Nou konnen ti patikil sa a ki t’ap bouje konsa. Somatid la se pi piti patikil ki dènye vivan an. Se yon kondansatè enèji pou matyè a ki fè lyen ant lespri a ak matyè a. Se imòtèl. Somatid la pakab detwi. Tann, se sa òganis nou an genyen ki pi enpòtan e se enposib pou wè paske yo pa gen dwa pou gade san vivan!


Te genyen bann mikroskòp ki tap gade san vivan e te genyen bann rapò, bann etid ki fèt nan bann revi. Men nou konnen, apre 1 an yo pran tout revi ane a e yo mete yo nan yon gran volim, yon gran machin, yo relye yo. Te gen yon mesye ki te entèrese’l a mikroskòp ki te wè san vivan e li te kòmanse pou ale nan libreri yo wè, nan bibliyotèk yo wè e tout atik ki te pale de mikroskòp ki te etidye san vivan te anlve. Sa te efase, kareman efase. E bann moun k’ap etidye?


Mwen te konnen yon moun ki te eksite yon jou, ki te achte pou li yon mikroskòp pou san vivan. Li te pase nan kolèj. Yo te penalize’l, yo te sispann li, yo te ba li yon gwo amann. Men se konsa!


Alò se enpòtan ke nou konnen dabò ke sida a, pa gen anyen ki vre nan sa ke nou te aprann sou sida a. Nou kapab dòmi sou 2 zòrèy nou. Sitou, pa janm al fè yon tès sida! Janm. Pa janm fè yon tès pou konnen si ou seropozitif ou seronegatif, se pa vre. E chaje fo seropozitif. Si pa egzanp ou te genyen yon vaksen, ou pral genyen yon tès ki pral prèske probableman seropozitif. Si ou genyen nenpòt lòt maladi ou ou te genyen’l, tès ou pral soti seropozitif. Men non, sa pa vle di anyen! Se pa sida. Donk mwen te vle atire atansyon nou sou sa.


Plis ke sa, Gaston Naessens te dekouvri yon remèd ki remete sistèm iminitè a an plas, ki reveye sistèm iminitè a. Sa rele 714X. Li entèdi. Entèdi nan Kanada. Mwen di nou sa, mwen te wè efè remèd sa a ki absoliman ekstraòdinè, ki pa gen okenn efè segondè, ki fasil, ke moun yo kapab enjekte pou tèt yo yo menm. Li kapab wè san yo a. Yo kapab swiv evolisyon an nan mikroskòp somatidyen. Yo kapab lite avèk yon kansè jiska 2 zan a lavans. Yo wè san an e yo wè, nou konnen fòm yo, polimofis la, fòm yo apre 3 yo, yo kapab wè ke moun nan malad. Men se ekstraòdinè, men se mèveye! Se tou entèdi! Nenpòt kiyès, medsen yo te kapab fòme pou aprann sa fasilman. Se jis yon pran san, yon gout san sou pwent dwe, yo mete sa nan mikroskòp. Li te menm envante yon kondansatè ke nou kapab adapte avèk yon mikroskòp òdinè e nou kapab wè somatid yo. Tout la.


Gaston Naessens, sousi’l se te pou rann sa posib pou tout moun. Wi, men otorite medikal yo entèdi’l. Li te genyen bann prosè, yo te fè bann prosè avèk li, yo te pouswiv li. Nan Lafrans li te sove tèt li an vitès paske mwen panse ke li pa ta an vi depi lontan, se konsa ke sa pase!


Fòk nou konnen ke tout moun ki genyen bann tretman, bann entèvansyon entèresan, yo mete tout dèyè bawo, yo entèdi tout, e tretman yo a ak moun yo! Yo pouswiv yo, yo trennen yo devan tribinal, yo vòlè dokiman yo, e sa se kan yo pa touye yo!


Mwen panse ke se an 2002, diran 6 mwa, genyen 14 mikrobyolojis ki mouri. Nou konnen, sa jwe di. Yo pale de gwo finansye e se depase sa: se kontròl popilasyon an. Yo vle kontrole sante popilasyon an pou rive fè sa ke yo vle avèk nou an: Bon mouton. Sa pa kontrè.


Afrik, poukisa Afrik ap mouri? L’ap touye tèt li paske yo te fè’l sou yon trè gran lechèl: Mwen genyen yon reprodiksyon ki te adopte 2 timoun, 2 etyopyen ke paran yo te mouri nan sida. Yo pat mouri nan sida, se pa vre! Yo te mouri nan lapèrèz ak bann tretman sida yo. Ou pa mouri nan sida, se pa vre. Se yon sendrom. Pa genyen maladi ki rele SIDA. Se sèlman bann maladi kote sistèm iminitè a anòmal. Men wi, men sistèm iminitè a sa remete pou kont li! E nou te wè tout lis la talè a ke nou te wè a. E pi, genyen 4 volim non moun ki te geri nan kansè, te mennen bann moun trè malad, elatriye, e tout te entèdi!


Tretman Gaston Naessens lan, mwen te wè’l, mwen konnen kòman sa fonksyone. Mwen te wè bann moun malad. Se ekstraòdinè. Yo kòmanse ap santi yo pi byen, ap rejwenn enèji yo, ap rejwenn fòs yo e la a yo kapab answit geri tèt yo paske nou fèt avèk bon sante. Alò se pou rejwenn eta sante yo. Men remèd 714X sa a li absoliman mèveye, men entèdi!


A Boston, te genyen yon moun ki te fè yon etid san di sa sa te ye. E la a, chèchè Boston yo nan yon gran gran…paske souvan se yon lòt bagay ke yo di: A a, yo pa fè bann etid pou prouve efikasite a. Men non, yo pa vle yon laboratwa, yo tout yo kanpe. Pa gen yon laboratwa ki vle aksepte’l. E sa te aksepte yon fwa, mwen panse ke se te a Boston, yon gran laboratwa ke mwen te bliye non an. Chèchè yo te tou eksite: Waouh, waouh, se sa ke yo t’ap chache depi bann ane a! Kan laboratwa a te konnen ke se te 714X la, Yo te kanpe tout e yo te refize. Yo te di Gaston Naessens: Y’ap ranbouse’w e yo pap ba ou rezilta yo. Paske yo pat vle ke li te rive avèk bann rezilta ofisyèl. Alò li te bliye pou ale nan tribinal pou genyen rezilta yo. Li te genyen yo a kondisyon pou’l pa pibliye yo. Nou wè kòman sa fonksyone? Mwen ban nou ti detay sa a, men se konsa ke sa fonksyone. Donk sa ki bon pou malad yo yo entèdi.


Kounye, nou pral fè yon ti tou orizon sante a. (Li montre yon liv) Liv sa a, wi sa tou; Christopher Bird ki te ekri yon liv sou Gaston Naessens, Galilée mikroskòp la. E kan liv sa a te soti, o li pat disponib! Se konsa ke yo bloke tout enfòmasyon an. Sa te bloke, sa la ankò mwen sipoze, men se pa disponib. Li te entèdi, pa entèdi men bibliyotèk yo pat genyen’l. Editè a te di: A a byen non, genyen plis, nou pa genyen. [Fen 2èm konferans lan]. 


4- Danje Yon Medsin Otoritè
Òganize pa Inisyativ Sitwayen: Konferansye: Doktè Didier Tarte. Ko- òganize avèk IPSN (Institut pour la Protection de la Santé Naturelle). Vandredi 29 novanm 2013 nan Palè Kongrè Namur.


Temwen de desten nou: Nou se nou menm, nou chak reskonsab sante nou e dwe prann an men. An tou ka pou mwen menm, antanke medsen, mwen te progresivman evolye. Mwen te enfòme tankou tout konfrè’m yo sou modèl panse inik la. Mwen pat konn anyen nan sa. An swit, progresivman mwen te rankontre bann moun ki te aktive’m, bann moun malad patikilyèman; e mwen te genyen chans nan pakou’m pou rankontre Liy pou libète enfòmasyon an an 1987, ki te ban mwen mwayen pou konprann sa ki t’ap pase a. Mwen te travay avèk yo antanke dokimantalis. E nan moman sa a, Liy pou libète enfòmasyon an te lye avèk yon santral ki te voye tout dokiman yo pou yo, atik ak piblikasyon ki te montre mo vaccin. Donk yo te genyen tout dokiman ofisyèl klasik yo ki te rapòte sou vaksen yo. E nou te fè nan moman sa a yon travay pou wè globalman sa ki t’ap pase a. E la a mwen te genyen prèv yo ke te genyen pil bann problèm ozalantou bann vaksen yo, pil bann piblikasyon ki te fè parèt efè segondè yo ki pat parèt answit nan nivo laprès ofisyèl; ki te voye bay medsen yo a travè laboratwa yo kenbe konplètman tout laprès medikal la ak syantifik la. Nou te genyen bann demonstrasyon avèk de moun ki te anvan’m yo.


Answit, an 94 mwen patisipe nan ALIS (Asociation Liberté Information Santé) e mwen te travay avèk yo depi tan sa a. Mwen te medsen nan travay pandan 13 dènye ane aktivite’m yo ke mwen te fini an 2011, e la a mwen te kapab touche avèk dwèt fason ke sistèm nan t’ap fonksyone. Mwen te menase plizyè fwa pa konsèy lòd la. Nan yon lòt kote, nan fen aktivite’m nan yo te eseye pou genyen po’m kan menm, e yo te mande’m pou’m pase devan asanble yo a, paske natirèlman mwen te montre trè souvan nan aktivite’m nan bann problèm ki poze pa vaksen yo, donk mwen te pè, mwen pral pale nou de sa prèske pita, de sa ke mwen te wè nan pratik mwen an antanke medsen nan travay. E mwen te jwenn mwen pou’m ale wè yo paske se bann moun ki pa gen okenn respè ak okenn atansyon pou lòt yo e donk mwen te demisyone.


Alò sa ke mwen te konstate antan ke medsen nan travay, mwen te choke pou sitiyasyon sante bann moun. Nonm troub ke yo di ki se miskilo-eskeletik jeneral, soufrans miskilè bann moun yo tèrib. Alò mwen te kòmanse pou retire po, pou sa ke moun yo te kapab pote pou mwen, yo tout pat gen yon dokiman, se te kanè sante yo a ki te sanse fè parèt evenman yo. Bon, sa ke yo jwenn trè souvan sou kanè sante a se dat bann vaksen yo. Donk mwen te wè yon miltiplikasyon bann vaksen kontrè. Yo t’ap kontinye vaksinen moun yo chak 5 an pou tetanòs, daprè lalwa se te chak dizan, men sa pat poze okenn problèm pou medsen yo pou miltipliye vaksen yo. E kan vaksen Epatit B a te rive an 1994 nan fason jeneralize, e ke yo te difize sa grandman sou adolesan yo, paske nan estrateji bann laboratwa yo, yo te deja kreye yon konsansyòm bò kote OMS pou prepare tèren an ak sansiblize OMS sou problèm bann epatit yo, paske yo te nan panye yo a, pa dèyè, mete nan pwen vaksen ki t’ap pral rive.


E donk yo te reflechi sou estrateji pou mete an plas la e yo te konnen ke te genyen yon pati nan popilasyon an ki te devye nan yon aksyon sante. Se te kiyès? Sete adolesan yo. Donk yo te etabli yon estrateji nan fason sa a: Si yo rive pou genyen adolesan yo, yo pral genyen popilasyon an. Donk tout te baze pou fè tonbe nan panno adolesan yo a travè beze ki te sanse transmèt viris epatit la, natirèlman, e yon tapaj fòmidab avèk laprès ak medya yo nan tout kalib. E avèk sa, yo te jeneralize vaksinasyon an kont epatit B a nan pwen ke, nan genyen adolesan yo, mwatye fransè yo te vaksinen kont epatit B a, menm bann granmoun yo, bann vyeya. Bon, sa a nou konnen tout istwa sa a.


Byen, donk mwen menm nan pratik mwen mwen te wè anpil ka problèm sante nan tip osteo-atikilè, anpil bann arè travay nan swit bann vaksinasyon yo. Pou valide nan yon moman done aktivite’m nan antanke medsen nan travay, yo te ban mwen pou’m redije yon memwa pandan fòmasyon’m nan. Mwen te redije yon memwa kote mwen te poze’m kesyon, senpleman mwen te poze’m kesyon, paske mwen te swiv 57 moun k’ap pote fatra ak tradiksyon nan yon kominote nan yon komin e, ke mwen te pran an chaj an 2001. E donk an 2003, mwen te deja gen yon memwa nan direksyon sa a: Mwen te konstate ke moun sa yo te gen yon sante ki trè malmennen. Anpil bann aksidan travay, anpil bann arè travay, anpil bann, kèk prèske fè yon ane. E alò mwen te vle fè yon etid pou fè parèt sitiyasyon an ki te preokipe’m anpil.


Nan fason sa a, mwen te fè yon akonpli tout bann vaksen ke chak moun te resevwa e donk mwen te repete 10 moun sou 57 ki te pran plis vaksen nan dènye ane yo, e dis moun ki te pran mwens yo. Mwen te fè parèt nonm bann arè travay yo, nonm maladi yo, swen ke yo te swiv ak tip maladi ke yo te genyen yo, pafwa trè lou e trè andikape, kèk te opere, elatriye. Mwen te fè parèt sèlman moun ki te vaksinen pi plis yo te genyen 3 fwa plis arè travay ak divès entèvansyon sou sante yo, ke moun ki te vaksinen mwens yo, nan moman sa a direktè tèz mwen an ke mwen te voye tout dokiman’m yo preyalabman pat la ankò menm. Yo te fè’m pase an dènye, e nan moman sa a yo te joure’m prèske, pandan yo te di’m ke se te yon memwa deplorab, ki te trè mal reyalize e ki pat pote okenn prèv. Donk yo te menase’m trè fon pou yo pa ban’m diplòm mwen an. Mwen te gen ankò 5 ane aktivite e ke fòk mwen te repran konplètman, lòt fason, travay sa a. Donk se pou di nou ke sistèm nan pouri nan tout li menm nèt.


Sa ke donk nou konprann a travè problèm yo, se ke milye medikal aktyèl la pa konnen anyen de iminitè. Vaksen yo te mete an plas pa Jenner genyen de syèk. Nan epòk Hanman nan sa te kòmanse, sa te reprann an men nan fason trè dokimante e vyolan pa Pastè ki te enpoze senaryo a. Men sa ke fòk nou konnen, se ke moun sa yo pat gen okenn nosyon bann problèm iminitè yo. Se sèlman veritableman nan moman sida a, donk nan ane 1980 yo, ke yo te kòmanse dekouvri anplè a ak konpleksite a avèk sitokin yo, avèk tout molekil konplèks sa yo e jwèt yo ant antikò yo, makrofaj yo, polinikleyè yo elatriye, ke yo te kòmanse pou ouvri epas iminitè a, kòman sa te fonksyone. Men ankò sa, se te sèlman yon tibout tou piti! Sa ki te parèt answit la prèske, a travè travay sou estrès la, se ke iminitè a se yon aks trè konplèks avèk plizyè nivo bann entèraksyon mityèl. Travay sou estrès la te fè parèt ke iminitè a se yon aks avèk yon dimansyon fizik, nerolojik, omonal e byolojik. Bon, nou pa ka entèveni sou iminitè a san ke pa genyen bann chòk sou youn nan bann lòt. E kòm milye vaksinalis la pa gen okenn nosyon de done iminitè sa yo, paske yo menm yo gen yon sèl kritè.


E nou konnen ki kritè sa a? Li trè senp, se prezans bann antikò yo ou non. Si pa gen antikò yo se pa yon bon vaksen, men si gen prezans antikò yo, e byen tout prale byen. Yo pa preyokipe yo de bann efè segondè yo. Jeneralman, yo etidye tolerans vaksen an. Sa mo sa a vle di "tolerans"? Mo tolerans sa a vle di ke yo pral gade sa k’ap pase nan kèk jou yo ki pral swiv, pandan bann esè yo, sa k’ap pase sitou ozalantou vaksen an, si genyen bann aksidan, si genyen bann efè. Donk, yo pral gade pou bann molekil, bann proteyin ki sanse genyen yon aksyon sou bann longè tan yo nan plizyè ane, 5 an, 10 an, yo pral gade pandan 4 jou nan maksimòm, nan pi byen yon mwa! E rès la, sa pati nan lanmò! Sa disparèt konplètman! Èske se onèt? Èske gen yon sans? Ki syans ki anndan’l? Pa gen anyen. E kan mwen panse ke nou tout te fòme sou modèl sa a, e ke yo fè nou kwè ke tout bon, e ke se vaksen yo ki te fè disparèt maladi yo, vrèman gen rezon pou kriye pou pran ke se yon syans.


Fòk nou konnen ke gen yon manipilasyon a pati de diparisyon varyòl la. Mwen panse ke isi a laplipa nan nou konnen’l, se pa vre? OMS te rann yon dokiman an 1980 nan moman kote li te dekrete ke varyòl la te disparèt, kote te li di ke vaksinasyon mas la te mache nan yon gran nonm peyi, men ke nan yon sèten nonm sa pat reyisi di tou, e ke nan swit sa li te dwe chanje konplètman estrateji, nan fason sa a. Se yon fòm karantèn tou senpleman, estrateji ki te chanje a ba li e te reyisi pou elimine varyòl la, menm zòn yo kote yo pat rive. Sa ki te pase pa egzanp an 1962 e ki te mennen OMS pou chanje estrateji, se ke yo te vaksinen an mas an End. E nan moman sa a nan ane ki te swiv yo, Twa kat ane ki te swiv vaksinasyon mas sa a, varyòl la te eksploze. Se te yon enpas total! Donk, yo te oblije pou fè disparèt senaryo a e pou chanje estrateji. 


Yo te konnen ke varyòl la kontaminan sèlman apre iripsyon fyèv ki dire de jou. Kan bouton yo te parèt, nan moman sa a gen yon risk pou transmisyon enpòtan ki te gen tanperati, pou izole yo, byen si avèk bann ekip, swa bann moun ki te genyen varyòl la, swa bann moun vaksinen ak pou chache envantyèlman moun yo avèk yo ke yo te nan relasyon. Se estrateji sa a ke yo di ki se Siveyans-Andigman an, se tèm OMS yo, ki te reyisi pou kanpe, pou fè disparèt varyòl la. E avèk sa, se te mit ki te fòje a, ki te reprann pa laboratwa yo ak tout milye medikal la, OMS te konprann, pou fè nou kwè varyòl la te disparèt gras a vaksinasyon yo. Vwala viwonn pas-pas istorik la. 


Men tout istwa bann vaksen k’ap avanse avèk pèn yo avèk li yon mansonj karakterize. Mwen pa pral tande’m, sa te parèt tout kote nan liv Michel Georget yo, Sylvie Simon yo ak travay ke Inisyativ Sitwayen an te fè, enfòme nou an pèmanans bann mansonj delibere yo, karakterize nan milye medikal aktyèl la. Donk, se yon chwa nan li nou dwe angaje nou pou libere sante nou, ke desten nou se pou nou. Nou dwe vini aktè sante nou. E kounye a nou genyen tout enfòmasyon yo pou fè chwa itil yo ak nesesè pou nou, pou timoun nou yo. Nou rantre nan yon sitiyasyon kounye a kote se planèt la nèt ki menase.


Reflechi avèk bagay sa a: Okenn filozofi, okenn relijyon pat reyisi pou genyen akò total tout moun yo. E sepandan, vaksen yo, tout limanite te vaksinen, san obstak. Kòman sa fè posib? La a, genyen vrèman yon pi san fon, se pa vre? Pou wè, se yon eksperyans nan Milgram planetè a.


Men sa ke mwen gen pou’m di nou. Nou konnen rès la, si nou vle yon enfòmasyon genyen sifizamman bann liv, e vrèman entènèt se ekstraòdinè e mèsi avèk Inisyativ Sitwayen an. Men mwen ta vle fini echanj mwen an avèk nou dabò pa kesyon yo ke nou pral pote yo, men mwen ta vle ke nou gen yon minit silans pou tout viktim sa yo ke nou te pran konsyans aswè a. Mwen ta reajoute ke viktim ki pi mal yo nan tout sistèm sa a, se timoun yo. Kan nou panse ke depi nan premye mwa yo nan lavi, pandan premye ane nan lavi kalandriye vaksinal la prevwa 18 enjeksyon. Anfen, pa genyen vrèman 18 enjeksyon paske se groupe, se pa vre? Dènye an dat la se Infanrix hexa a, sa vle di 6 maladi an menm tan. Yon deli absoli! Absoli! Se endefandab. Kan yo panse ke sistèm iminitè timoun nan bezwen devlope nan 6 ou 7 an, e etap fondamantal matirizasyon sistèm iminitè timoun yo, se maladi enfantil yo. Respè emèjans bann maladi enfantil yo se andwa kote timoun yo ekspilze definitivman, e sistèm iminitè yo a yo libere yo de bann antrav yo nan nenpòt pase ke li ye. E nan moman sa a, li atenn bi matirite’l la e libere nan moman sa a tout espas psichik, nerolojik, omonal ak byolojik. Nan moman sa a, li pral kapab deplwaye’l nan tout potansyalite’l san obstak. Donk, mwen panse patikilyèman a sante bann timoun yo e mwen mande nou ke nou tout fè yon minit silans an lonè tout soufrans sa yo, pou respè ak pou fòs nou. Answit, pou pote sa, respekte sante tout moun. Mwen remèsye nou. [Fen 3èm konferans lan].


5- Konklizyon


Chè zanmi, konnen ke tout medsen sa yo k’ap denonse jenosid sa a riske lavi yo e chwazi pou pèdi Karyè yo, jis pou sove lavi nou ak lavi timoun nou yo. Men si malgre tou nou chwazi pou touye tèt nou, fè yo vaksinen nou. E si nou vle patisipe nan asasina timoun nou yo, fè vaksinen yo. Se a nou menm pou fè chwa nou. Pandan n’ap tann, verite a se sa a: Vaksen an se yon pwazon ekstrèmman danjere, vaksen an rete pi gran jenosid nan tout tan yo.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF