Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ LISUNGI MBULA - ALE BETÈL


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w li yon avètisman enpòtan nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Chè frè ak chè zanmi, nou vle pataje avèk nou ekstrè sa a nan temwayaj Lisungi Mbula, ki te sèvi satan nan inyorans pou plis pase dis ane, kwè ke pouvwa satan an te pi wo pase tout pouvwa, jouk jou li te rankontre Jezi Kris, epi li te delivre. Temwayaj sa a konfime ansèyman sou Konba Espirityèl la ak Disèneman an. Nou ankouraje nou pou nou li temwayaj sa a, ansanm ak de ansèyman sa yo, si nou poko li yo. Yo rich anpil. N’ap jwenn yo sou sit mcreveil.org.


1- Nan twou dyab la


Non mwen se Lisungi Mbula. Istwa mwen pral rakonte nou an se yon seri evènman misterye mwen te fè eksperyans. Mwen pratike maji pou plis pase dis ane. Dyab la te kenbe m' nan inyorans sa a, konvenk mwen ke pouvwa li te pi wo pase tout pouvwa. Men, Bondye se Lanmou, li leve m' anba labou a epi kounye a mwen ekri tout sa li te fè pou nanm mwen kòm yon temwayaj. Apre etid primè ak segondè mwen nan Yangambi, mwen te jwenn li pi bon pou’m kontinye etid siperyè mwen. Mwen te kite Yangambi pou’m al Kisangani an 1973. La, mwen te viv ak kouzin mwen. Li te debouye’l pou bay fanmi li manje. Bòfrè mwen an pa tap travay, e prezans mwen lakay yo te endispoze’l. Mwen byen vit konprann ke li pa vle m' ankò lakay li. Pafwa mwen te rete ak vant vid pou de oswa twa jou. Mwen te pèdi pwa, mwen te sal e souvan malad. Tout kamarad klas mwen yo ak kèk pwofesè te konnen sitiyasyon sosyal mwen an. Mwen te bouke, mwen pa konnen kisa pou’m fè, eksepte abandone etid mwen epi ale lakay mwen. Men, lide chomaj la fè’m tris. Se konsa, mwen te pèsiste nan lapriyè. Mwen mande Bondye pou’l ede’m.


Tout priyè’m yo te rete san repons nan pwen kote’m te doute egzistans Bondye. Mwen te di nan tèt mwen: "Papa’m se yon kretyen e li priye chak jou. Chak dimanch, li asiste adorasyon epi li bay ofrann li. Sepandan, li toujou rete pòv. Mwen menm mwen viv nan menm sitiyasyon an: mwen pòv anpil, mwen soufri grangou. Ki sa ki mal nou te fè, ke Syèl la pini nou konsa? Bondye mizèrikòd e ki gen tout pouvwa a ke papa’m te pale avè’m anpil ak admirasyon an, èske li egziste vre? Si se konsa, poukisa li pèmèt mwen pase eprèv sa yo?" An fas ak tout kesyon sa yo san repons, mwen te konkli ke Bondye pa egziste, e ke se prèt yo ak pastè yo ki te kreye l' pou malè nayif yo. Yon jou, pwofesè botanik sistematik mwen an te envite’m lakay li. Pandan tout wout la, li te pale’m ke li te tande kòlèg li yo ap enkyete pou mwen, epi li ofri’m vin viv avè li. Mwen akeyi bon nouvèl sa a ak anpil lajwa. Menm lè a, mwen te deplase soti nan kay kouzen mwen an nan nouvo kay mwen an. La, kondisyon sosyal mwen amelyore. Mwen te refè sante mwen epi mwen te konsakre pifò tan mwen nan etid mwen.


1.1- Inisyasyon an


Yon aswè, pandan’m t’ap revize leson mwen yo, pwofesè’m nan te antre nan chanm mwen an epi li di: "Mwen panse ou byen isit la, etid ou yo ap mache byen. Men, yon bagay sèten: Si’w kontinye nan lavi konsa san okenn pwoteksyon, ou pap dire lontan paske, donk san mwayen ke mwen vle ofri ou a, ou gen dwa ka fini etid ou e travay, men ou ap toujou rete pòv e malere. Mwen wè jan ou sakrifye tèt ou pou ede moun ou yo. Mwen apwouve li. Anfèt, se youn nan rezon ki fè’m ede’w. Mwen panse ak avni’w, e m’ mande’w pou’w pran pasyans ak kouraj, paske m’ap ba’w pouvwa.”


Kat jou apre, li pote yon katalòg pou mwen epi li di’m pou’m li’l avèk atansyon. Li ban’m twa jou pou sa. Apre sa, mwen te oblije chwazi, pami divès sijè ki te prezante yo, sa ki te entèrese’m nan. Se te sou maji, espesyalman aplikasyon yo nan fenomèn majik la nan diferan zòn nan lavi chak jou. Antanke etidyan, mwen chwazi matyè ki gen rapò ak etid mwen, tankou "plim majik la", "konprime peyi lejip la" ak "mouchwa majik la". Akote chak sijè te gen yon lejand ki prezante itilite ak enstriksyon pou itilize chak atik. Yon jou apre mwen fin bay pwofesè a katalòg la ak preferans mwen yo, li pote ban mwen tout sa’m te chwazi yo.


Li leve chak objè youn apre lòt, li di m': "Plim majik sa a gen pouvwa pou ekri pou kont li. Ou jis dwe mete l' ant fèy yo pandan yon egzamen, epi li ekri repons ki kòrèk yo pou kont li. Men, pou evite atire atansyon lòt patisipan yo, ou ka pran pòz w’ap fè majigridi nenpòt bagay sou paj la. Lè koreksyon yo, korektè a pral sèlman wè repons ki kòrèk yo... Konprime moun peyi lejip sa a gen fonksyon pou ankouraje memwa fèb." Pwofesè a te lonje grenn nan ban mwen epi li al chache dlo. Li mande’m pou’m vale’l pandan’m t’ap bwè dlo li te ban mwen an, sa’m te fè. Apre sa, li kontinye: Mouchwa dominasyon sa a ap sèvi pou enpoze volonte’w sou lòt moun. Ou jis oblije pase li de fwa sou figi ou epi tout sigjesyon ou yo pral aksepte inanimeman. Li te chita epi li gade’m an silans ak yon aparans serye. Li te sonnen tankou yon papa ki te vle konfye pitit gason l' ak yon travay li te konnen ki te douloure davans. Lè sa a, li di m': Pandan de zan ou dwe manje sèlman manje kri. Depi lè sa a, li pat posib ankò pou’m manje manje ki prepare, oswa menm manje ki gen sèl. Paske ou gen pou itilize chalè pou fè sèl, e sèl tou te entèdi. Mwen sèlman manje fwi, ze kri, ak sèten rasin tankou tibèkil: kawòt, manyòk, patat, elatriye. Ke mwen te jwenn san difikilte paske mwen te viv ak pwofesè a.


Apre de zan, mwen rekòmanse yon rejim nòmal. Mwen presize ke pwofesè polonè an kesyon isit la se te yon prèt nan legliz katolik women an. Lefèt ke li te pran m' kay li a te eksite nan mwen santiman koupab, akòz konklizyon prese mwen sou non-egzistans Bondye a. Paske mwen te panse ke Bondye te toujou egziste, e ke li te voye sèvitè’l la ede’m. Imajine’m sezi wè yon prèt katolik inisye’m nan maji endyen! Atitid prèt sa a te konsole’m nan lide ke Bondye pat egziste vre. Vrèman vre, si Bondye te egziste, se prèt yo ki te pi byen plase pou yo konnen li. Dapre katejism legliz katolik women an, yo sèvi kòm entèmedyè ant Bondye ak fidèl yo. Malgre lefèt ke prèt sa a te selebre lamès chak jou, li te konnen verite a, sa ki se non-egzistans Bondye a. Se poutèt sa li te revele m' chemen pa ekselans lan, maji a ak kontantman. Se te rezònman mwen nan moman an. Yon ane apre mwen te entèdi nan konsome manje prepare, mwen te wè yon gwo transfòmasyon nan mwen. Mwen te vin trè entèlijan. Mwen te kapab li lespri entèlokitè’m yo, konnen idantite yo, dat nesans yo ak adrès yo, san yo pat di’m anyen davans. Tout kou yo te sanble senp revizyon pou mwen. Pandan kat ane mwen nan etid siperyè, mwen sèlman distenge tèt mwen, soti nan preparasyon rive nan twazyèm gradye a.


Lè de ane obsèvasyon rejim alimantè a te enpoze sou mwen yo te akonpli, li pat kache satisfaksyon li. Li te pwomèt pou li kòmanse bagay serye avè’m e li te di’m ke anvan li rive la, li pral ban’m pwoteksyon. Depi lè sa a, entèdiksyon an te leve, mwen te kapab konsome tout manje yo ak tout bwason yo nan chwa mwen. De semèn apre pwomès sa a, li pote ban’m yon nouvo katalòg ki rele: "Atlas bon chans nan tout bagay." Fwa sa a, san li pa mande opinyon mwen, li lonje dwèt sou yon sijè nan katalòg la epi li di: Mwen ba ou gwo fòs diven gwo ashanti a. Sèvi ak sizo, li koupe yon seri cheve nan tèt mwen epi li mete li nan yon boutèy. Apre sa, li pran kèk pousyè anba talon dwat mwen epi li vlope li nan papye blan. Li te eksplike’m ke bagay sa yo pran nan kò m 'yo pral sèvi ak kenbe m' nan moman difisil. Li te mete bagay sa yo nan yon tiwa, e li te ajoute ke fòs divin sa a gen pouvwa pou pwoteje’m kont bal, mòde koulèv, majisyen, lanmò nan nwaye, nan dife, nan toufe oswa nan aksidan, kont nenpòt ènmi vizib oswa envizib... Nan ti bout tan, kont tout danje ak tout sa ki mal. Pwofesè a te pran yon bag ki gen sis bijou nan pòch li, li te ban mwen li epi li di: Talisman sa a ap ba ou fòs pou’w goumen kont 21 moun, epi bat yo. Ou pral kapab simonte lwa fizik yo nan lanati nan volonte ou: gravite, altitid, espas ak tan …


1.2- Eksperimantasyon


Dote ak tout pouvwa sa yo ak pwoteksyon sa yo, mwen te deside fè eksperyans yo. Se pa ke mwen te doute verite pawòl pwofesè a, men mwen te vle teste pouvwa mwen an premye pou pwouve tèt mwen ke mwen enpòtan. Se konsa mwen volontèman mete pwazon nan manje mwen an. Lè’m te pwoche men’m bò kote bokal ki te gen manje anpwazonnen an, li te kraze pou kont li, anvan menm men’m te touche li. Yon jou kèk zanmi te eseye anpwazonnen’m. Yo depoze yon kouch asid silfirik an poud sou plat ki rezève pou mwen an, e yo envite’m nan dine. Mwen te konnen davans plat mwen an te anpwazonnen. Si mwen te refize manje, yo ta sispèk yon bagay, ke yon trèt nan mitan yo ta enfòme’m nan enfami yo a. Kidonk, pou’m pwouve yo ke mwen te siperyè yo, mwen te oblije manje plat anpwazonnen sa a. Devan tout moun, asyèt mwen an te tonbe pandan fouchèt mwen an te touche manje a, li te vide sa ki ladan’l lan. An napre, zanmi’m yo te mande’m eskiz e yo te konfese aksyon yo te fè mwen an.


Apre ensidan sa a, zanmi’m yo te rektifye pozisyon yo anvè’m. Yo te konsidere’m yon moun ki vin selèb, pwoteje pa èt envizib. Okenn nan yo pat kapab panse mal de mwen ankò san yo pa tonbe nan konfizyon. Sa te dezi mwen: alizyon grandè. Se poutèt sa mwen te envilnerab. Medam yo pat di’m anyen. Men, ak mouchwa majik mwen an, mwen te kapab kraze volonte yo epi fè yo fè sa mwen te vle yo fè. Yon jou, mwen te diskite sou yon madanm ak yon sòlda, yon kòmanndo, jis fè tèt mwen popilè. Li te renome pou mechanste li nan rejyon an. Lè li te aprann istwa lanmou mwen ak konkibin li a, li te bat li ak vyolans. Fi pòv la pa konprann sa k’ap pase’l. Li te depanse kòb kòmanndo a pou benefis mwen. Li te rive ke paran fi a te enfòme li nan zafè mwen avè l'. An reyalite, li te renmen mennaj li, men, paske li te anba pouvwa mwen, anba anvoutman, li pat kapab aji kont volonte mwen. Tout moun te konnen sitiyasyon sa a e tout moun tap pale de li.


Kòmanndo a te vin ridikilize nan tout popilasyon Kisangani an. Li te akable pa siksè mwen ak mennaj li a, malgre koreksyon li te enflije sou li. Kondwi pa jalouzi, paske pou li se te yon kesyon de diyite ak respè tèt li, li deside touye m'. Pòv la pat konnen ke nan fè sa, li te reyalize plan mwen an. Kote egzekisyon mwen an te rete pou detèmine. Apre li te swiv mwen pandan plizyè jou, yon bagay mwen te konnen davans, li te rankontre’m nan yon kote ki pa gen moun. Li te alantou 6:30 p.m., li te yon ti jan nwa. An reyalite, se mwen menm ki te òganize rankont fòtwi sa a, paske sitiyasyon sa a te dire anpil, nou te dwe mete yon fen. Li pwoche bò kote’m san li pa di yon mo, li pran yon revòlvè nan pòch li, li rale’l, li tire’m twa fwa, a bou pòtan. Eko kout zam te frape nan pye bwa yo. Mwen te santi tankou yon chatoyman enpak bal yo sou po pwatrin mwen ak vant mwen. Mwen grate po’m nan kote sa yo, epi kolekte twa bal nan men’m.


Ak yon jès siblim, mwen lage yo bay kòmanndo a, mwen di l' tire ankò si li vle. Okenn temwen pat temwen sèn sa a. Zak la te fèt ak rapidite konsa ke sèvo’l pat gen tan pou anrejistre enfòmasyon sa yo. Sòlda a te kanpe etone, li pat konprann sa k’ap pase li. Mwen byen vit reyalize ke li pa vle tire ankò. Li te pèdi tèt li e li te vin fou. An reyalite, li te vin byen sa. Ki fyète mwen te genyen lè’m te fè eksperyans ke menm bal yo te tire toupre pat fè’m mal! Enposib la pa egziste ankò pou mwen. Mwen te kapab vole nan lè a tankou yon zwazo, pase nan yon pòt oswa nan yon miray, tounen envizib si mwen te vle, elatriye. Mwen reyalize ke si Bondye te egziste, mwen te dwe li menm, oswa mwen pat pou’m vin Bondye! Yo te pè’m ak respekte’m jan mwen te vle. Pa gen anyen ni pèsonn ki te enkyete’m. Li te rive pafwa ke mwen te fè sèten pèfòmans majik devan tout moun pou amize moun e fè tèt mwen popilè. Sèvi ak fil trese, mwen te kapab sispann yon machin k’ap deplase epi fòse li woule tounen san yo pa koupe.


Sa te bay espektatè yo yon gwo plezi, e moun te vin gonfle pou yo admire fenomèn sa a. An reyalite, se pa fil la ki te egzèse nenpòt presyon, men rejiman espri yo ki te nan sèvis mwen, epi ki te pouse machin nan fè bak. Fil la te sèlman la pou twonpe. Sa a te fas koni maji mwen t’ap pratike. Apa de reprezantasyon sa yo, pèsonn pat kapab sispèk ke mwen te reyèlman nan maji, eksepte pwofesè a ak kèk inisye. Mwen te byen konnen nan Kisangani. Menm timoun piti yo te konnen non mwen e yo te chante sou eksplwa mwen yo. Tout moun tap pale de mwen. Notoryete sa a te pote’m kèk pwoblèm grav. Yon jou, san mwen pa konnen sa yo te akize’m, ajan lòd piblik yo te vini ak yon manda arestasyon ki te pote non mwen. Mwen te swiv yo san pwotestasyon, pou’m konnen kisa yo te akize’m, e pou’m konnen idantite pleyan an. Rive nan jandameri a, ofisye ki reskonsab pou mennen ankèt sou dosye a bay ajan li yo lòd pou yo jete’m nan kacho a. Anvan jandam yo te kenbe’m, mwen te kapab di ofisye a: Sitwayen ajan, konnen kèlkeswa rezon an, mwen ka sèlman arete, jije, kondane, bat oswa nan prizon si mwen vle.


Pawòl mwen yo te tankou gazolin jete sou yon flanm dife, paske yo te fè kòlè ofisye a. Se te yon gwo enji pou li ke mwen te itilize langaj sa a an piblik. Ede pa de jandam, li pouse m' nan kacho a ak anpil britalite e fèmen seri a. Li pran pòch kle a, pou pèsonn pa ta vin libere mwen san yo pa pase pa li. Tounen nan biwo li, li jwenn mwen chita nan fotèy la epi mwen di li: Vini non, chita epi ann pale. Men li pa vle pale avè’m ankò. Gade figi l', mwen te wè yon seri antye de emosyon eksprime tèt yo. Soti nan trankilite, li te pase nan kòlè, answit nan gwo sezi, pou’l fini ak yon souri byennere, dwòl, san okenn ekspresyon. Nonm lan te kòmanse kouri nan chanm nan tankou timoun piti ap jwe yon jwèt kachèt. Li pa t' yon bèl jwèt. Nan ti bout tan, Ajitan an te vin fou. Lè’m te wè sa ki te rive’l, mwen te gen pitye pou li.


Mwen te kouri kenbe’l, epi’m te remete lespri’l an plas gras ak kèk mo majik mwen te aprann nan men pwofesè a. Se fòt ou! Mwen te di l', lè li te reprann sans li. Mwen rekòmanse: Si’w te koute’m, nou pa tap la. Pou konsole li, mwen te ba li yon jile pa bal. An napre, nou te vin bon zanmi e ensidan an te bliye byento. Malgre ke’m te kenbe tout pouvwa sa a, mwen toujou pat gen lapè. Okòmansman, mwen te kontan posede yon fòs ke lòt moun pat ka menm sispèk egziste. Men, apre yon sèten tan, dezi mwen te ogmante. Zèv ki te pote lajwa te disparèt nan memwa mwen akòz monotoni. Kòm pwovèb la di, "Abitid se dezyèm nati." Mwen te panse li te nòmal pou bagay yo ale jan mwen te fè a. Pa gen anyen ki ban’m lajwa ankò. Mwen remake ke tout sa mwen te fè pat vrèman benefisye mwen.


Mwen te popilè, men san lajan. Mwen te pataje sitiyasyon sa a ak pwofesè a ki te di’m ke li te ban’m tout bagay. Li te ase ke mwen te vle jwenn tout lajan mwen te bezwen an. Avèk bag sis bijou mwen te genyen an, mwen te kapab fè objè ki peze plis pase 50 kg disparèt nan plis pase 50 mèt de lwen. Menm lè a, li ban mwen yon objè li rele "tib majik" epi li di: Tib sa a gen plizyè aplikasyon nan domèn majik. Ou ka ak tib sa a li, wè, kenbe, deplase, chache, kalkile, evalye... Gen plizyè fason pou jwenn lajan. Mwen pa vle prezante’w tout metòd sa yo alafwa, men nou pral etidye yo piti piti. Premye metòd la rele "vòl malfezan." Li konsiste de kòmande move lespri yo pote lajan ba ou. Ou ka presize kote a, kantite a, tan an ak nati lajan sa a. Lè li parèt, li pral akonpaye pa yon nimewo ki endike tan ou gen pou pase pou depanse li. Se ke move lespri yo vòlè kòb sa a nan magazen oswa nan bank yo. Men kondisyon ki gen rapò ak "vòl malfezan" an: Ak lajan sa a, ou p'ap ka achte okenn byen dirab; nan moman ki fikse a, tout lajan ou pral gen yo dwe depanse. Ou wè apa de kondisyon sa yo, ou ka fè tout sa ou vle ak lajan sa a. Moun ki pa respekte kondisyon sa yo dwe swa mouri oswa vin fou.


Gen kèk eksplikasyon ki nesesè pou konprann konplètman. Nou rele metòd sa a "smart vòl", paske yo pap dekouvri li, paske y’ap remèt lajan an nan plas li anvan mèt kay la rann kont de sa. Ou pa ta dwe achte atik dirab, paske tout bagay pral disparèt apre tan yo bay la. Si ou kenbe lajan sa a, ou ka mouri. Apre ou fin achte yon atik ki pa dirab, si lajan ou bay vandè a mete ansanm ak lajan òdinè, lajan sa a pral disparèt ansanm ak lajan òdinè a, apre dat limit la. Ou pa jwenn anyen pou anyen nan monn sa a, pitit mwen. Lajan òdinè sa a ki disparèt yo itilize pou ranpli lajan sekrè yo epi pita jwenn lòt kliyan. Si nou san pitye pou rekalsitran an, se paske si lajan an pa fin itilize, se nou ki dwe ranpli vid la. Kidonk, si kliyan an mouri, se pou li vin travay pou nou pou li ranbouse kòb nou te peye nan plas li a. Si li vin fou, se paske lajan òdinè ki te disparèt la te ase pou kouvri pèt yo, san nou pa soufri okenn domaj. Men, li toujou ap pini pou kraze lòd la, e pou fè nou travay pou anyen.


Eseye metòd sa a an premye. Lè’w dekouvri dezavantaj li yo, m’ap ansenye’w yon lòt posibilite. Sonje pawòl mwen yo: pasyans ak kouraj. Antretan, pran plezi! Mwen sonje chak pawòl pwofesè a te di. Apre mwen fin peze avantaj yo ak dezavantaj "vòl malveyan, an" mwen deside fè eksperyans ak li. Chita nan chanm m’ap viv la, mwen te soti pwosedi entansyon pou mwen jwenn lajan. Mwen byen presize done yo: pou kote ak lè a, mwen te endike ke lajan an ta parèt sou tab la nan salon mwen an a de zè. Kòm pou kantite a ak nati a, mwen te espesifye ven kilo an blòk de dizèn zayi. Mwen te fè yon erè sou kantite a, paske a de zè yon pil biyè an blòk de dizèn zayi parèt sou tab la. Te gen yon nòt pou destinatè ki endike nimewo dis la, e sa vle di ke mwen te gen dis èdtan pou netwaye tab mwen an a pil lajan sa a.


Apre kalkil, mwen te jwenn ke mwen ta dwe depanse tout bagay a minwi byen file. Yon lajwa melanje ak laperèz te sezi m' lè m' te mete nan pòch mwen kantite lajan pou m' al depanse yo. Lè m' te kite chanm mwen an, mwen te rankontre premye sèvitè pwofesè a. Li mande’m yon sigarèt, epi mwen ba li 500 zayi nan an blòk de dis. Mwen pran yon taksi pou ale anba lavil, nan magazen yo. Mwen te bay chofè a senk fwa pri tikè nòmal la. Pou’m pa eksite kiryozite li, mwen fè’l konpliman, mwen di li se paske li te byen vit mennen’m nan destinasyon’m, mwen t’ap fè’l favè sa a. Nan vil la, mwen te gade atik yo atravè fenèt magazen yo. Yon chemiz te atire je’m. Pandan’m tap antre pou’m achte’l, mwen tande yon vwa ki di’m: pa gen okenn atik dirab! Vwa sa a te abitye pou mwen, se te pa pwofesè a. Mwen di nan tèt mwen, mache lwen magazen an: pwofesè a renmen m' anpil, li pa vle m' mouri oswa vin fou. Se poutèt sa vwa li rive nan mwen isit la pou avèti’m nan danje dezobeyisans lan.


Mwen te dirije pou yon restoran ewopeyen. Piske mwen te entèdi achte atik dirab, mwen ta ka byen depanse nan manje, pou tire revanj. Mwen te kòmande manje chè. Tout kòb mwen te pote a te disparèt. Mwen te rele yon taksi epi mwen te enfòme chofè a ke li ta resevwa pri tikè li lè li te mennen m' tounen kote li te vin chèche m' nan. Mwen te soufle pandan mwen te antre nan salon kote lajan an te ye a. Sa mwen te pran anvan’m te soti yo te ranplase. Èske li te reyèl oswa mwen t’ap reve? Li te 3 p.m, epi te gen anpil lajan toujou sou tab la. Mwen mete nan pòch mwen yon gwo kantite, pi gran pase premye a, epi mwen kite. Mwen te toumante pa lide ke lè mwen te tounen, mwen ta ka jwenn yon lòt kantite lajan pou ranplase sa mwen te pran an. Chofè a t'ap tann mwen sou volan an. San di yon mo, mwen chita bò kote li. Lide mwen te yon lòt kote. Mwen di tèt mwen ke moun sa a ta jwenn yon valè lajan lè li wè bwat li a vid nan demen maten. Taksi a depoze’m kote li te vin chèche’m nan, nan restoran ewopeyen an, mwen ba li yon gwo kantite lajan, san di’l anyen, paske li menm li te konnen mwen te fè’l tann lontan.


Jou sa a, kèk nan zanmi’m yo te nan restoran an. Mwen sonje mwen te ofri yon toune jeneral sou depans mwen. Tout moun manje ak bwè sou depans mwen. Li te santi bon pou retire kòb la nan pòch mwen pou depanse li nan je tout moun. Anvan envite mwen yo te fini konsomasyon yo, mwen te mande bòdwo a. Mwen te peye lajan kach epi mwen te glise ale, pou kèk moun k’ap gade yo kòmanse poze kesyon sou ki kote lajan an soti. Mwen te fè plizyè ale ak vini ant kay la ak sant vil la pou evakye 20 kg biyè de 10 zayi. Li ka sanble senp pou ou. Men, depanse yon sòm konsa nan 10 èdtan, nan Kisangani, an 1976, pat fasil. A 10 p.m. te toujou yon gwo kantite lajan sou tab la. Yon swe frèt te pran m', epi mwen te sezi ak yon laperèz boulvèsan: laperèz pou mouri, pè pou vin fou. Mwen te sonje pawòl pwofesè a lè li te rekòmande kouraj ak pasyans. Yon ti kalm tounen vin jwenn mwen lè sa a. Mwen di tèt mwen ke mwen te toujou gen 2 èdtan devan mwen, e ke pat gen kesyon pou kite tèt mwen dekouraje. Nou te oblije chanje taktik depans yo. Oh! Mezanmi, li pi bon pou travay pou Jezi pase pou satan! Paske jouk Jezi a fasil e chay li a lejè (Matye 11:30).


Mwen toujou sonje lannwit sa a tankou li te yè. Mwen jete lajan an lè nan yon seremoni antèman, nan li mwen pat menm konnen moun ki mouri a! Mwen kouri antre nan yon ba epi mwen mande kliyan yo gou yo. Lè sa a, mwen te vide pòch mwen devan yo san yo pa manyen yon sèl vè, paske yo te pè sou, epi yo pa kapab depanse tout kòb mwen te genyen. Se te pitye. Anviwon 11:30 p.m, mwen te gen sèlman kèk boulèt lajan kach rete sou tab la. Domestik pwofesè a, olye li achte sèlman sigarèt li te mande a, li te achte yon bwason tou. Pandan tout ale ak vini mwen yo, mwen te remake yon fòm long nan lakou a, men mwen pat konnen se li. Pòv la, li te aplike prensip Women an pou jwi jounen an, te depanse tout lajan an. Koulye a, li t’ap dòmi nan lakou a, mouri sou.


A minwi, mwen pat gen yon pyès lajan ki rete, epi mwen te bay yon "ouf" soulajman. Jou lannwit sa a, nan kabann mwen an, mwen reflechi sou tout sa mwen te fè nan aswè a, kontanple plafon nan chanm mwen an. Mwen konkli ke alavni mwen ta sèlman mande sòm ki gen mwens pase 20 kilo. Kèk jou apre, mwen te itilize "smart vòl" la ankò. Fwa sa a, mwen te evite ogmante kantite a, paske mwen te pè reviv sitiyasyon an menm jan ak premye fwa a. Mwen remake ke tan ki fikse pou depanse lajan an pat konstan nan chak ka: li varye selon kantite ki mande a. Plizyè jou pase. Mwen te jwenn ke lajan an, jwenn pa metòd "vòl malveyan" an pat itil mwen. Mwen te entèdi achte kalson senp, pa menm yon mouchwa pòch. Si mwen te eseye fè sa, mwen riske fou oswa mouri. Paran mwen yo te pòv. Mwen pat kapab ede yo. Mwen pat kapab voye lajan mwen an pou yo, pou yo pa mete l' ak ekonomi yo, e tout bagay la ta disparèt apre dat limit enpoze a.


Mwen te ale wè pwofesè a pou ban ‘m yon lòt opòtinite pou’m jwenn lajan. Anvan li te revele’m li, li te ban’m kèk konsèy: ou twò piti toujou pou’w konprann pwoblèm lajan an. Voye demann ou a nan adrès sa a epi tann repons yo. Li te ban mwen yon adrès nan peyi Zend. Apre li te ale, mwen byen vit ekri demann mwen an pou yo voye lajan nan peyi Zend atravè okiltis. Lè sa a, lespri yo itilize pou transmèt lapòs la. Metòd sa a konnen pou vitès li yo. Yon reta 5 minit ra lè w’ap itilize metòd sa a. Bwat lapòs yo ka sèvi ak twalèt yo, kabann yo, bifèt la, tab yo, amwa yo... Senk minit apre, mwen te resevwa repons lan, kontni an se jan sa a: byenke lajan pa achte lajan, oswa yon zayi pa achte yon zayi, lè sa a, lajan sa a pa ka rive jwenn ou pou kont li. Bon konpreyansyon. Nan pati anba lèt la, te gen, kòm yon siyati, yon sèkèy ak yon zo bwa tèt. Lèt la te ekri, siyen ak sele ak lank wouj. Mwen te pote li bay pwofesè a apre’m fin li’l. Sila sa a san li pa menm voye je li di’m: Se jan’m te di’w la pitit gason’m. Nan mond sa a, pa gen anyen pou anyen. Mwen panse ou twò piti pou konprann.


Tou de repons pwofesè a ak repons lèt la te enplike ke pou’m te resevwa lajan’m te bezwen an, mwen te oblije sakrifye yon vi moun. Mwen te di’l ke mwen pa gen pèsonn pou sakrifye pou jwenn lajan. Mwen te prefere mouri pòv tankou papa’m, olye’m te rich e m’ te reskonsab yon lavi moun ki te sakrifye pou’m ka satisfè sèten bezwen k’ap pase. Touye yon moun? Mwen pat kapab kwè li! Eksitasyon mwen te fè pwofesè a souri. Li te sigjere yon twazyèm fason pou jwenn lajan. Li di’m: Mwen aksepte ke ou toujou gen eskripil sou sakrifye yon lavi moun. Mwen konprann ou akoz laj ou. Mwen konnen ke lè bezwen an rive plis, eskripil ou yo pral disparèt. Antretan, mwen enfòme’w ke gen yon twazyèm posiblite, ki se anplis ki pi gaye nan mitan majisyen yo. Si ou vle, mwen pral ba ou de grenn. Premye a pral fè ou renmen pa fanm. Pa gen fanm k’ap ka reziste apèl ou, menm si ou te lèd. Li pral vini epi w’ap fè avè’l sa’w vle. Dezyèm sele a gen pouvwa pou vin ansent yon fanm ou pral konnen, menm si li esteril. Pa bliye ke si ou ini ak yon fanm, ou fòme yon sèl kò ak li. Kidonk, olye’w sakrifye tèt ou, ou ka sakrifye pwòp kò’w ki se madanm ou, oswa pwòp san’w ki koule nan venn pitit ou yo.


Pou evite pèt chè sa yo, ki fè lapenn, pa bliye ke ou ka fè sa: chak fwa ou kouche ak nenpòt fanm, ou ka ekri non li epi ba li yon gwo sòm lajan kòm yon kado. Yo pral antre non an konsa idantifye sou yon lis. Apre sa, si bezwen an rive nan katye jeneral nou an, ou ka tache yon non nan lis sa a, epi moun ki tache nan lis la ap mouri. An reyalite, moun sa a pa mouri absoliman, paske, apre sa yo rele "lanmò" a, nanm li pral al travay nan non’w, nan chache nouvo sòm lajan pou ba’w. Si li pa adapte ou pou dòmi ak nenpòt fanm, ou ka pran "biwo" (yon dezyèm oswa twazyèm fanm). Timoun ki pral fèt nan sendika sa yo pral antre nan lis la. Lè bezwen an rive nan katye jeneral la, ou pral efase yon non nan lis sa a epi timoun nan ap mouri. Y’ap ba’w yon gwo sòm lajan kòm rekonpans, pou seremoni dèy yo pral fèt ak kòtèj. Pa gen moun ki pral panse a sispèk ou nan pèt timoun nan, pa menm manman an nan nenpòt ka. Pou moun ki bò kote’w, tout dlo nan je koule ak tout kòb depanse yo ap pwouve atachman ak afeksyon ou te santi pou moun ki mouri a. [...]


Pandan tout tan mwen te nan sèvis sa ki mal la, mwen remake ke dyab la te gen plis pouvwa sou fanm pase sou gason. Li te itilize fanm anpil pou akonpli move plan li yo. Sèl zam ou se lapriyè ak lafwa. Yon moun ka ba ou bijou kòm yon kado nan yon fèt oswa anivèsè nesans. Si moun sa a fè maji, ou pral wè yon anomali nan lavi ou, sitou mank san ki komen nan timoun yo. Oswa, si ou abitye kenbe ekonomi ou lakay ou, gwo sòm lajan ap disparèt san ou pa kapab konprann rezon an. Tout bagay sa yo akoz bijou yo te ofri ou yo, oswa ke ou te menm achte. Bijou nou wè nan lavi a tout pa fèt ak mineral.


1.3- Nan peyi deyès Maharashathie


Okenn nan metòd pou jwenn lajan pwofesè a te mete disponib pou mwen an pa satisfè dezi mwen. Enkyetid mwen se te jwi lajan tankou moun rich, san okenn limit tan yo te fikse pou mwen. Mwen te vle lajan ki te kapab pèmèt mwen ede paran’m yo nan Yangambi, kòmanse yon fanmi pita, elatriye. Malgre lefèt ke mwen pratike maji, mwen te santi lanmou pou fanmi mwen. Pafwa mwen te panse ak mwayen ki ta dwe pèmèt mwen amelyore kondisyon lavi yo. Mwen te panse pou voye ba yo lajan "vòl malveyan" an paske tout lòt metòd yo mande pou sakrifis yon lavi moun, yon bagay mwen te rayi. Men, se te sèl fason pou ede yo. Men, mwen pat sèvi ak metòd sa a pou fè sa, paske lajan sa a te dwe disparèt apre tan ekspire a. Mwen te konvenki ke mwen pat reyèlman jwi lajan jan mwen te gen entansyon an. Se poutèt sa mwen te ale wè pwofesè a. Mwen te mande’l pou’l sonje byen si li pat ka jwenn yon posiblite pou mwen jwenn lajan san sakrifis imen, ak lajan ki pa tap disparèt.


Pwofesè a te bay lis twa opsyon ki disponib pou mwen, epi li te rete an silans. Mwen te panse li pat gen okenn lòt resous ki rete, ke li te fin itilize. Apre yon ti moman silans, li te monte zèpòl li, kòm si li te eksprime rezinyasyon, lè sa a, li di: Kounye a, ou bezwen yon fanm. Mwen pat konprann siyifikasyon pawòl li yo. Mwen di tèt mwen: "Èske li planifye marye’m avèk yon fi oswa li deja fè sa san li pa di m'?" Li tounen vin wè’m twa jou apre entèvyou nou an epi li te esplike’m sa a: dènye fwa, mwen te pale avè’w de yon fanm nan, kòm yon solisyon a pwoblèm ou an. Ou konnen ke fanm nan satisfè prèske tout bezwen gason an. Nou pral vwayaje nan peyi deyès Maharashathia. Se la nou pral jwenn yon fanm ki ka rezoud pwoblèm ou yo. Men, anvan ou ale la, li nesesè enpoze sou nou yon sèten disiplin fizik ak psichik. Vrèman vre, tout pwoteksyon nou yo ak pouvwa nou yo san efè nan inivè li a.


Disiplin sa a konsiste de jene, pandan n’ap resite sèten priyè degre maji nan yon lòd espesifik, pandan senk jou. Sa a fè kè nou di kont tantativ deyès la. Li gen anpil pyèj nan inivè li a. Si yon moun tonbe anba youn nan tantasyon li yo, oswa si yon moun fè li plezi, li difisil pou li retounen. Lè sa a, se ta lanmò. Ou wè li pi fasil pou antre nan peyi deyès la pase pou kite li. Paske majorite nan popilasyon li yo se fi, li gen difikilte pou kite envite gason li yo ale. Dapre sa mwen konnen, men kèk nan pyèj li yo: laperèz, krent, sezi, panik, elatriye. Nou dwe evite nenpòt santiman sa yo. Mwen konnen nou pap rive la pou kont nou. Se poutèt sa nou dwe obsève jèn senk jou sa a pou enplore mizèrikòd deyès la ak metrize volonte nou. Chè frè ak sè nan Kris la, nou wè ki jan pou’m pa twonpe demon yo, mwen te oblije jene pandan senk jou, pou’m te ka atenn objektif dyabolik yo. Konbyen plis nou menm, ki se pitit Bondye, nou ta dwe priye epi fè jèn pou reziste kont lanvi monn nan! 1Korentyen 9:25 "Tout moun k'ap goumen yo mande tèt yo tout kalite abstinans, e yo fè sa pou yo ka resevwa yon kouwòn k'ap detwi, men nou menm, ann fè l' pou yon kouwòn ki p'ap janm fini.”


Gen nan Kisangani, kapital rejyon Haut-Zaïre, yon rivyè ki rele Tshopo, yon afli nan rivyè Zaïre. Yon baraj idwoelektrik te bati la anvan konfliyans li ak larivyè Zaïre a, konsa fòme yon kaskad yo rele "force de l'Est" nan Kisangani. Li se yon kote estratejik pou ekonomi Rejyon Haut-Zaïre, akòz enèji idwoelektrik ki pwodwi. Sòlda yo kanpe gad la 24 sou 24. Se nan kote sa a yo rele "fòs lès" la ke nou te rankontre, senk jou apre, nan mitan lannwit, alantou inè nan maten. Lalin lan te disparèt depi lontan. Li te fè nwa. Yon van fre baleye figi nou. Se sèlman son ensèk yo nan kwen dlo a ki detounen silans la nan mitan lannwit lan. Dlo a te toujou ap koule, kontinye kous fou li a ki te kòmanse depi lontan. Nou pwoche bò kaskad la an silans. Senk sòlda Beret vèt te kanpe gad, fizi nan men. Tout sòlda yo te tonbe nan dòmi apre pwofesè a te pwononse kèk konjirasyon ipnozis majik. Tout bagay te sanble tankou yon rèv pou mwen. Nou pwoche bò dlo a san okenn sòlda pa entèsepte nou. Pwofesè a te kòmanse envoke manifestasyon deyès Maharashathia, pa lapriyè okilt akonpanye pa jès kabalistik. Yon gwo silans tonbe bò kote nou. Van an sispann soufle e ensèk yo sispann chante.


Yon gwo koulèv soti nan dlo a. Li te gen sèt tèt ki soti nan yon kalite limyè ki eklere sifas dlo a ak anviwònman li yo. Twon koulèv la te mezire menm sikonferans ak tanbou nan Betèl la, 1.80 mèt an dyamèt. Nan lòt sikonstans, aparans yon koulèv konsa ta fè’m pè, men li te kite m' frèt. Tout evènman sa yo, ak sa ki te swiv yo, te kite m' endiferan, tout bagay te sanble nòmal pou mwen. Yon fanm parèt anba koulèv la, yon fanm ki gen bèlte ki ra, ki gen kalite endyen. Li prezante tèt li: Mwen se Maharashathia deyès peyi Zend, pou sèvi ou. Tenb vwa li eksprime yon gwo feminis. Pwofesè a di: Nou vin, O, deyès, pou vizite’w epi chache èd ke se ou menm sèlman nan tout linivè a ka bay. Ou se envite mwen. Donk, byenvini nan mond mwen an. Swiv mwen, tanpri. Nan moman sa a, li vire pou montre nou wout inivè li. Yon evènman ekstraòdinè ki te pase devan je m'. Dlo a, koulèv la ak fènwa a te disparèt pou fè plas pou yon monn ireyèl e majik. Pou la pwemye fwa nan lavi’m, je’m te dekouvri yon monn diferan de sa’m te viv la jouk lè sa a.


Te gen yon limyè ki pat soti ni nan solèy la, ni nan lalin nan. Koulè inivè a te koulè wouj vyolèt. Mwen pat remake okenn plant lavi vejetal. Olye tè a, te gen yon sibstans ki konparab ak goudwon melanje ak siman, tout kouvri ak vè... Mwen pa janm vizite yon vil ameriken oswa ewopeyen, men mwen imajine ke yon vil konsa pa ta janm ka egziste sou tè a. Nou te envite deyès la. Li te mennen nou vizite mond li a. Prèske tout popilasyon an te fòme ak fanm e mwen te gen enpresyon ke yo tout te sanble. Yo tout te egalman bèl. Pa gen anyen ki detounen kalm, trankilite ak lapè nan mond misterye sa a. Moun yo te janti, akeyan e ospitalye. Vizit la fini, nou te ale nan rezidans deyès la. Apre kèk minit repo, deyès la envite nou nan yon bankè ki te fèt nan onè nou. Te gen anpil envite, ki gen ladan larenn lan, prennsès ak dichès. Pandan bankè a, pwofesè a te vle ekspoze rezon ki fè vizit nou an, men deyès la te anpeche li fè sa, li di ke nou ta gen anpil tan pou nou pale sou sa pita. Apre repa a, pwofesè a ak deyès la pran retrèt nan yon lòt apatman nan rezidans lan.


Rèn nan, ansanm ak lòt envite yo, te rete avè’m nan absans pwofesè a. Mwen te deja toumante pa absans pwolonje deyès la ak pwofesè a lè mwen wè yo kite chanm kote yo te pran retrèt la. Pwofesè a fè’m konprann pa yon souke tèt ke tout bagay te byen ale. Se konsa, nou te oblije ale lakay nou. Mwen te pran konje de tout moun ki te resevwa mwen yo, epi, akonpaye pa deyès la, nou pati ankò nan direksyon kote nou te antre a. Pandan vwayaj la, deyès la te kenbe men’m abitid la. Nou te rive nan pwen depa nou an. Yon bagay te pase, e inivè okil la te disparèt pou fè plas pou rivyè a e sèpan sèt tèt la. Deyès la te avèk nou e li toujou kenbe men’m tankou ansyen zanmi. Li te di nou orevwa epi li te lage men’m, epi li te vire epi li te disparèt nan je nou. Limyè ki te soti nan sèt tèt sèpan jeyan an, ansanm ak sèpan an li menm, te disparèt tou nan dlo a, kite nou nan gwo fènwa. Bò kote nou, lavi a te rekòmanse. Sòlda yo te toujou ap dòmi, anba ipnozis. Nou te oblije prese tounen nan kay la, pou moun ki leve byen bonè yo pa wè nou epi poze nou kesyon sou prezans nou nan yon kote konsa a 4:30 nan maten. Tounen nan vil la, nou te al dòmi pou rekipere dòmi nou te pèdi pandan vwayaj remakab sa a. Nan aprè midi nan menm jou a, pwofesè a te vin jwenn mwen epi li te esplike’m sa a:


Lè mwen te glise ale ak deyès la, mwen te eksplike pwoblèm ou a ba li. Li te di’m ke te gen yon fòs nan ou ki te atire l' vè ou. Li te panse mwen tap pote yon disip ba li e li te ensiste pou’w rete la pou yon ti tan ankò. Mwen fè’l konnen rezon vizit nou an. Li te panse anpil ak ou, tèlman li te ofri’w pou’l vin sèvi’w pèsonèlman. Mwen te refize, paske si mwen te aksepte, li ta vin konvenk ou yon jou swiv li nan peyi li. Ou ta fè’l, paske li pi pwisan pase ou.


Mwen te sipliye’l pou’l inyore’w. Li te refize kategorikman, men, ak ensistans mwen, li te fini aksepte. Men, li te mete ou nan kondisyon difisil, sa ou pral gen pou ranpli si ou vle gen yon fanm ki ka rezoud pwoblèm lajan ou a e ak tout dezi ou yo. Atansyon, pitit mwen! Sepandan, ou lib pou refize si kondisyon sa yo pwouve ke yo depase mwayen ou. Men, konnen ke si ou refize, ou ka di tou orevwa nan pwojè lajan ou yo. Men sa w’ap fè si’w vle kontinye. Aswè a, w’ap jwenn bò kabann ou yon pake 17 kat. Chak kat prezante yon foto yon fanm. Pami 17 foto sa yo, w’ap chwazi youn ou pi renmen an, epi w’ap fè yon siy anlè kat la. Li pral vin madanm ou.


Apre sa, pwofesè a te esplike’m kòman mwen te oblije aranje gwo tab la nan salon mwen an, pou’m te prepare pou vizit 17 medam sa yo. Li te kontinye: Ou pral reveye a minwi pa vizitè yo, 17 fanm yo sou kat yo. Men, fè atansyon pou pa fè chwa ou aswè a. Yo pral sedwi ou nan diferan fason, pou fè ou mouri. Si’w rive reziste jiska 4 è, lè yo ale, w’ap konnen madanm ou an, sila ou chwazi a, paske li pap pati ak lòt yo. Fè atansyon, pitit mwen, si ou tonbe anba cham youn nan yo, ki pa sa ou te chwazi a, paske li pral mennen ou nan mond kote nou te ye yè a. Nan lòt mo, ou pral mouri nan mond nou an, men ou pral kontinye ap viv nan peyi deyès la. Sa a se youn nan kondisyon yo ki mete pa deyès la. Kidonk, nan lòd pa kouri risk pou fè yon erè, ou dwe reziste jiskaske depa tout lòt yo. Mwen panse mwen te di ou tout bagay an detay. Se ou menm ki pou deside.


Mwen pat gen okenn chwa. Mwen te di tèt mwen si mwen refize kondisyon sa yo, pwofesè a pa t’ap kontan avè’m. Se konsa sa li pa ta janm ban m' okenn lòt metòd pou jwenn lajan mwen te bezwen an ankò. Anplis, si mwen te kite opòtinite sa a pase, mwen pat kapab espere jwenn lajan tankou tout lòt moun. Se konsa, mwen te aksepte. Jan pwofesè mwen an te di m' nan, alantou 7:30 p.m., mwen te jwenn yon pake kat anba zòrye mwen an. Chak kat te reprezante yon bèl fanm ki te abiye ak rad lejè e transparan.


Li te pran’m kèk tan pou kontanple figi èt reyèl sa yo. Se te pèfeksyon nan bote. Lè sa a, te vin lè kritik la lè mwen te oblije chwazi moun ki ta dwe madanm mwen pou tout tan. Mwen pat gen okenn pwen sou kiyès pou baze rezònman mwen an, paske tout te nan menm bote a. Apre yon bon moman endesizyon, mwen te gen lide fè chwa mwen pa tire osò. Mwen gaye kat yo sou tab la, mwen fèmen je mwen, men mwen tonbe sou yon kat, anlè kote mwen te fè yon ti siy nan yon kwen. Nan demen, mwen te ale nan mache a achte tout sa pwofesè a te mande m', bwason ak manje. Mwen te fè aranjman pou salon an dapre enstriksyon li yo, epi mwen te tonbe nan dòmi a 8:30 pm nan kabann mwen.


1.4- Madanm nan


A minwi, mwen te santi yon moun manyen’m pou reveye’m dousman. Mwen ouvri yon sèl je, paske mwen te toujou ap dòmi. Nan fè nwa a, mwen te dekouvri ke yon fanm tap eseye reveye’m, san britalite. Mwen li nan chak mouvman li yon gwo tandrès ak renmen. Mwen leve, mwen ale nan salon an kote mwen te akeyi pa aplodisman vizitè’m yo. Mwen remake ke tout fanm yo ki te prezante sou kat yo te la, trè reyèl e trè bèl. Pandan plizyè èdtan, tout konplo pou sedwi m' pa tout mwayen posib, mwayen diy pou timoun pèdisyon yo. Tout bagay te ankouraje’m pou’m mouri. Men, pwofesè a te strik sou pwen sa a: pa konnen okenn nan yo anvan depa sèz lòt yo. Mwen pa rekonèt sa mwen te chwazi a ankò, mwen pat kapab riske lavi mwen nan ale ak youn nan yo o aza. Lè medam yo wè mwen pa tonbe anba avansman yo, medam yo te itilize tout resous sediksyon dyabolik yo. A 4è nan maten, yo di mwen orevwa epi yo pati jan yo te vini an, sa vle di, yo travèse miray yo. Youn nan yo te rete. Se konsa, li te madanm mwen, li menm mwen te chwazi a.


Chita bò kote’m, li di’m: Amou mwen, mwen kontan ak konpòtman’w jis kounye a, pa rapò ak kouzen mwen yo. Se pou mwen yon siy lanmou ak fidelite ke ou te evite konnen omwen youn nan. Mwen menm tou, mwen pral renmen’w anpil, depi’w respekte egzijans mwen yo, ki anplis se sèlman sa yon fanm ki renmen’w e ki vle fè’w kontan. Apa manje ki te prepare pa men’w, w’ap manje sèlman manje m’ap ofri’w, e se pa manje yon fanm. Lè’w rive lakay ou, ou pa dwe an reta pou plis pase de zè de tan. Lè ou soti, lè ou retounen, ou dwe premyèman benyen epi chanje anvan ou pwoche bò kote m'. Nan kay la, pa janm mete soulye kwi. Apa nou de a, pèsonn pa dwe konnen prezans mwen lakay ou. Si yon moun aksidantèlman wè’m san ou pa konnen sa, moun sa a dwe mouri oswa vin fou. Men, si moun nan nan konplo avèk ou, lè sa a ou pral pèdi lavi ou oswa rezon ou. Kòm ou ka wè, mwen trè jalou. Yon lòt bò, mwen dakò pou satisfè tout dezi ou menm anvan ou di m'. Kèlkeswa dezi ou, m’ap akonpli yo. Non mwen se Hélène Magloo. Jis rele’m Hélène.


Nan demen, mwen te konprann poukisa pwofesè a te jwenn pou mwen yon fanm kòm yon solisyon a pwoblèm mwen an. Nan maten, apre douch mwen an, mwen te jwenn yon dejene remoute kouraj sou tab la. Poutan pat gen okenn kizinyè lakay nou, pa menm yon recho. San mwen pa konnen kote manje a soti, mwen manje li ak anpil apeti. Lè’m te ouvri pandri’m pou’m te byen abiye epi’m te soti pou’m ale nan leson mwen - mwen te toujou etidyan – m’ te jwenn rad nèf la, kostim ke’m pat janm sispèk ki egziste depi’m fèt. Te gen soulye ak pantouf tou. Tout bagay sa yo pat enpresyone’m. Hélène te sèmante pou’l akonpli tout volonte’m. Pla ke mwen te jwenn sou tab mwen an se sa ki te fè apèl a gou mwen, sa vle di pla ke mwen ta renmen manje jou sa a. Fanm sa a devine gou mwen yo. An palan de rad, Hélène te ban mwen yon pantalon ki te vo sis, pantalon ekstraòdinè. Chak fwa mwen te antre nan kay la epi mwen resoti koulè pantalon an chanje. Pantalon sa yo ka chanje koulè jiska sis fwa, li te kapab retounen nan koulè inisyal li a sizyèm koulè a.


Avèk Hélène kòm madanm, se te bon lavi. Pwoblèm lajan an pa parèt ankò. Chak fwa mwen te bezwen achte nenpòt bagay - yon bagay ki te rive’m trè raman paske tout dezi mwen te akonpli pa Hélène - mwen jis te oblije mete men m' nan pòch mwen, epi li te soti ak lajan ki nesesè pou achte atik la. Lajan sa a te "nòmal". Mwen te kapab jwi li tankou tout lòt moun san mwen pa riske lanmò oswa foli, oswa menm san li te disparèt apre yon limit ki te ekspire. Madanm mwen te mete yon machin a dispozisyon mwen. Se sèlman li menm ak mwen ki te kapab wè li, apa de kèk inisye. Mwen itilize li souvan pou’m ale nan klas mwen yo. Li pat kouri ak petwòl oswa dyezèl. An reyalite, mwen pa janm te nan yon estasyon gaz pou fè gaz.


Hélène tap vin posesif ak agresif. Piti piti, lajwa mwen te santi pou benefis li yo te disparèt, e lanmou te fè plas la ènn. Mwen t'ap chache yon fason pou’m debarase’m de li, men mwen pat gen kouraj, paske nan tout benefis li te ban m' yon lòt kote. Sepandan, desizyon’m te pran, e m’ tap tann bon opòtinite pou’m mete li deyò. Anpil jou pase. Yon jou, apre lekòl, mwen te wè jèn elèv fi yo. Pami yo te gen yon bèl ti fi. Mwen te pran tan kontanple ak admire li. Mwen te sitèlman anvi li. Mwen te mande si bote sa a pat yon fantom, paske se sèlman moun ki mouri yo ki ka nan konpetisyon ak bote sa yo. Mwen te tèlman fon nan panse ke mwen pa remake tan an ap pase. Mwen te an reta pou’m ale lakay mwen. Apre’m fin wete soulye’m sou papòt kay la, m’ al benyen epi’m chanje rad. Apre douch la, mwen pati pou’m eksplike Hélène reta mwen. Men kote Hélène te konn tann mwen an, mwen te jwenn bèl etidyan an. Mwen te pè lè mwen te wè fi sa a nan chanm Hélène. Mwen te pè mouri oswa vin fou.


Mwen te mande ki jan li te konnen ke mwen te anvi li. Ki jan li te konnen adrès mwen an? Ki jan li te antre? Èske Helene te wè li? San pa fè atansyon sou li, mwen te kòmanse kouri nan tout chanm yo ap chache madanm mwen, pandan m’ap rele mwen pa gen anyen pou wè ak prezans fi sa a nan kay la. Soti nan kote li te chita a, bèl etidyan an te souri nan dezawa mwen. Li pwoche bò kote'm epi li di: ou pa rekonèt mwen cheri? Mwen pa fi ou te wè k’ap soti nan klas la. Mwen se madanm ou Hélène Magloo. Mwen pran kò moun ou te wè jodi a. Men repons kesyon ou te poze tèt ou pandan jounen an sou li: Li pa yon fantom, men li pral byento vin youn. Men idantite li. Cheri, mwen pa ba’w enfòmasyon sa yo pou’w al jwenn li, men pou montre’w ke lè’w fè sa w’ap fè’m lapenn, paske mwen renmen’w jiska lanmò, e li enposib pou’m pèdi’w. Anplis, kisa’m t’ap devni san ou? Ki jan mwen ka pataje lanmou ou ak yon lòt? Pa blame’m pou konpòte’m konsa. Konprann mwen cheri, mwen la pou ou.


Li ban mwen idantite konplè bèl etidyan an, pandan’l t’ap kriye: Non, siyati, adrès, laj, elatriye. De jou apre entèvyou sa a, mwen te aprann lanmò pa nwaye bèl etidyan an. Lanmò sa a te afekte’m anpil. Konsyans mwen te blame’m pou lanmò li. Poutan, mwen te senpleman gade li. Li te inosan! Pou mwen, pat gen dout, mwen te asire ke se Hélène ki te touye li nan jalouzi pou mwen. Mwen te rayi li, paske li te reskonsab lanmò bèl etidyan an. Tan pase ankò. Li te vin pi plis ak plis moroz, enkyete, epi pafwa ap reve. Yon swa, apre li fin konsidere’m etantivman, li di’m: Amou mwen, mwen gen yon santiman pwofon pou ou. Lanmou mwen pou ou ap grandi. Mwen ta renmen bay fanmi ou anpil byen, tankou sis machin, twa kamyon ak twa vwati. Mwen pral achte pou fanmi ou twa magazen anba lavil, ak de rezidans nan pi bon pati nan vil la. Byen sa yo, mwen ba yo kòm dòt a fanmi ou, lè sa a, mwen pral pran ou, epi nou pral viv nan peyi mwen an pou tout tan. Menm lè a mwen konprann sa ki t’ap toumante madanm mwen. Li te bouke ak mwen epi li te vle’m mouri. Se te opòtinite ki t’ap tann lontan pou debarase’m de li, men nou pa’t la ankò.


Pou kounye a, mwen te oblije jwenn mo pou’m refize òf li a avèk politès. Mwen di’l: Gouvènman peyi mwen an pa twonpe, pou yon senp etidyan tankou mwen, san resous, kapab achte yon gwo richès pou fanmi li. Apre mwen fin ale, tout pwopriyete yo pral konfiske. Hélène te repwoche’m ke menm jan li te vivan vre, pa gen okenn nan byen ke li pral bay fanmi mwen yo pral konfiske. Mwen te reponn mwen pa tap prezan pou’m verifye verasite deklarasyon li yo, e li pi bon pou’m pa pale sou sa. Pou’m pa ofanse li, mwen te kontinye: mwen konnen peyi’w la, mwen te deja la yon fwa. Gen kalm ak silans. Respè pou pèsonalite imen, ak jantiyès deyès la, kote sa a li lejandè. Men, jan pou’m ale la pou’m pa wè manm fanmi’m ankò, mwen pa kapab. Malgre Hélène te ensiste, "non" mwen te kategorik. Mwen te oblije mete yon fen nan sitiyasyon sa a, ki te sèlman dire twò lontan, paske mwen te riske pèdi lavi mwen nan kontinye viv avèk li. Inyon nou an te dire katòz mwa…


Pwofesè a te sezi lè’m te fè’l konnen entansyon’m pou’m separe’m ak Hélène. Li te vle konnen rezon ki te pouse’m pran yon desizyon konsa. Mwen te esplike’l an detay ensatisfaksyon seksyèl Hélène, lanmò bèl etidyan an, ansanm ak entansyon li te genyen pou’l mennen’m pou toutan nan peyi’l. Nan ti bout tan, mwen envoke enkonpatibilite nan tanperaman. Pwofesè a pat kache difikilte pou yon etap konsa pou mwen, sitou paske li pa sonje li te konnen yon ka konsa anvan. Anjeneral, moun ki te marye ak fanm sa yo te dakò pou yo akonpaye madanm yo lib, li te di m'. Li te kontinye: men kòm ou se premye ki eseye yon bagay konsa, mwen pral eseye mande deyès la yon favè. Men, mwen di ou davans ke li pa pral fasil. Se poutèt sa yon vwayaj nan mond deyès la te konsidere.


1.5- Kontra a


Nou te retounen nan sezon otòn la nan Tshopo, e senaryo a menm jan ak premye fwa a repete: Ipnozis sòlda yo, konvoke manifestasyon deyès la, jayisman sèpan sèt tèt la, ak aparisyon deyès la. Li te konnen rezon vizit nou an e li te rele Hélène pou’l bay opinyon li. Hélène te parèt e li te deklare li desi e imilye pou’l te konstate ke mari li tap abandone’l, alòske li te gen entansyon peye dòt li bay bèl fanmi li. Men, li rale tèt li tou swit apre, li di: Mwen rete, paske mwen pa gen okenn chwa. Konnen byen ke se pa mwen ki abandone mari’m, men pito se li ki abandone’m. Piske se li menm ki abandone’m, se poutèt sa mwen mande pou’l rete avè’m isit la, oswa pou’l ban’m ti frè li a nan maryaj.


Depi kote’m te ye a, mwen reponn pwofesè a: Okenn nan revandikasyon Hélène yo pa ka reyalize. Nan konvansyon nou yo li pat janm di mwen pat janm ka separe’m ak li, ni sèten manm fanmi’m te ka mouri poutèt mwen. Mwen dispoze aksepte tout demann ou yo, depi mwen ka wè paran mwen lè mwen vle ak kote mwen vle. Se pou okenn manm fanmi mwen pa mouri akoz mwen. Pwofesè a ak deyès la pran retrèt nan yon chanm ki tou pre a. Apre yon ti tan, yo tounen nan chanm kote nou tout te ye a. Kòm si li ta bay yon santans piblik, deyès la di pwofesè a: a koz sèvis ou te rann yo, nou fè ou favè sa a, chè pwofesè. Men, nou di’w ke se premye fwa ke nou jwenn tèt nou nan yon sitiyasyon konsa. Nou espere ke li pral dènye a, pou nou tout.


Li vire nan direksyon mwen epi li di: Se paske ou pare pou akonpli demann nou yo ke lavi ou sove. An reyalite, Hélène te nan yon misyon pou fè ou tounen isit la. Men, pòv la te tèlman renmen ou ke li pat kapab aji kont volonte ou. Depi koulye a, ou pral travay pou nou jouk ou mouri. Ou pral retounen nan mond ou ak pwofesè ou. Li pral enstwi ou sou nouvo devwa ou yo. Le pli vit ke reyinyon sa a fini, ou pral siyen ak san ou kontra a ki pral mare ou a nou jouk nan fen jou ou yo. Se pral yon pak. Depi koulye a, ou pral sèvitè deyès Maharashathie, mwen konfime ou nan ran "gradye" pou tout zòn lès la. Ou pa yon inisye pou mwen di ou sa ki ta rive ou si ou te vle kite nou. Yo te pote papye yo epi, avèk san mwen, mwen te siyen kontra a ak anprent dwèt mwen.


A 4è, nou tounen lakay nou tankou premye fwa a. Pandan kèk mwa, jou apre jou, pwofesè a enstwi’m nan nouvo fonksyon mwen yo. Pandan jounen an, mwen te pran kou teyorik epi, a minwi, nou te ale nan simityè a pou konplete fòmasyon mwen an, manje epi pran plezi. Vrèman vre, depi lè mwen te siyen pak la, akòz ran mwen diplome a, mwen te gen dwa okipe yon plas nan "restoran" nan simityè a, chak swa. Pwofesè a pote ban mwen lòt katalòg yo nan lòd pou dokimante tèt mwen pi lwen. Nouvo okipasyon mwen se te "mare" talisman yo. Talisman sa yo te voye ba nou pa kliyan pou nou mete yon pouvwa nan yo.


Pifò nan kòmand yo te vin jwenn nou soti nan diferan peyi Ewopeyen, Lafrans, Woumani, Polòy, ak espesyalman Itali. Nan Afrik, nou te resevwa kòmand soti nan Kamewoun, Gabon, Moritani, Senegal ak Zaïre. Avèk èd pwofesè a, mwen te louvri yon kay ki idantik ak sa ki egziste nan Kinshasa, yo rele "Maison Lion Gilbert." Nou te rele "Maison Blanche Foire Kisangani." Sa te kote biwo mwen te ye. Avèk èd lespri sèvitè yo, mwen te resevwa lòd yo epi anbake yo apre yo fin trete. Diferans ki genyen ant kay nou an ak sa ki nan Kinshasa a se ke pa nou an te endyen, pandan ke lòt la te ejipsyen. Men, de kay yo te travay pou menm objektif la, pou genyen plis nanm posib pou satan. Chak talisman te dwe "mare" anlè yon kavo, apre yon priyè apwopriye. Nan lòt mo, operasyon an ki te fèt nan transfere yon pouvwa, ke nou deziyen isit la pa vèb "mare", te dwe fèt anlè yon kavo. Se te pou talisman an efikas, pwofesè a te di m'. Li te endike’m korespondans ki genyen ant divès ka yo evoke nan demann yo, ak priyè ki apwopriye pou chak ka. Pwofesè a te defini pou mwen sa yon planèt, yon horoscope ak yon "omitama" te ye, nan domèn majik la.


Kliyan nou yo te soti nan tout mond lan. Lè yon kliyan te ekri nou pou premye fwa, nou te voye bilten nou an pou yo ka ba nou tout enfòmasyon nou ta ka bezwen pita. Nou mande pou nouvo disip la ba nou enfòmasyon sa yo: Non paran yo, frè ak sè, madanm ak nenpòt timoun, kote ak dat nesans, elatriye. Lè nou te gen tout done sa yo nan posesyon nou, kliyan an te kapab answit achte pwòp bijou l', li voye yo ba nou pou nou te ka "mare" yo oswa nou te kapab voye ba l' pwòp bijou pa nou te deja travay dapre demann li. Soti nan done sa yo, an patikilye dat ak kote nesans kliyan an, nou detèmine siy astrolojik li, ki pèmèt nou jwenn planèt moun nan. Lè nou konpare lèt kòmand kliyan an ak planèt li a, nou te kapab wè defisyans li yo. Se defisyans sa yo, oswa "omitama," ke nou entegre nan bijou yo, ki ka lè sa a, dwe "mare" anlè yon kavo, avèk èd yon konjirasyon oswa yon lapriyè apwopriye, yo fòme yon talisman ekspedisyon espesifik.


Pouvwa yon talisman te renouvlab, epi li te rete limite a yon domèn byen defini. Finalman, konstriksyon yon talisman varye de moun a moun. Li depann de siy astwolojik la, planèt la, bezwen ak defisyans kliyan yo. Se lè yon talisman pat gen plis pouvwa ke li te dwe renouvle. E a ki pri? Nou pral wè li pita, an koneksyon avèk lapriyè ansyen dyak la. ... Pandan sèt ane ke mwen te travay kòm yon gradye, mwen sèlman manje manje nan simityè a. Anplis, se la mwen te renmen li pi byen. Mwen te gen mennaj mwen la. Sa yo te okipasyon mwen nan domèn maji endyen an, jouk jou li te fè Trè Wo a plezi pou li sove’m anba lyen dyab la.


2- Yon seri echèk


Se apre evènman’m pral rakonte nou yo nan chapit sa a, dout te pran’m. Te gen vrèman yon kontradiksyon ant afimasyon pwofesè a ak reyalite a chak jou. Pa egzanp, souvan li te di’m ke pouvwa nou an te pwent tout pouvwa, paske li te divin. Pou pi byen konprann panse li, m’ap ban nou nan lòd kwonolojik klas ki egziste nan sektè kote’m te fè pati a. Nan lòd monte nou an genyen: Elèv, gradye, pwofesè, doktè epi finalman bondye oswa deyès. Soti nan ran doktè a rive nan ran bondye a oswa deyès, lanmò fizik pa egziste. Si sijè a vle kite mond sa a pou ale nan lòt dimansyon, yo mete’l nan dòmi lè yo sèvi avèk sèten odè majik. Kè a ak respirasyon an sispann. Kò li te byen vit transpòte nan simityè a. Laba a, li tounen nan lavi e li kontinye egziste pou "sove" disip ki rele l' yo, sa vle di moun ki envoke l' atravè lemond. Pou deplase soti nan yon klas a yon lòt, gen estanda pou satisfè, tès, eprèv epi pafwa tan pou pase. Piske kay nou an te fè fas ak yon deyès, pouvwa nou an te pi wo pase lòt kay yo. Apre echèk mwen pral dekri yo, mwen te kòmanse reflechi seryezman sou lavi mwen ak avni mwen. Mwen te fè eksperyans anpil echèk nan pratik majik mwen yo, ki te koze pa pouvwa ki abite nan Non Jezi a, ak nan pwoteksyon tout moun ki kwè nan Non li, Jezi, Wa tout wa yo ak Senyè chèf yo, Sovè pèsonèl mwen an. Mwen pral di nou sèlman senk nan echèk sa yo.


2.1- Lajan beni an


Pafwa mwen te ale nan reyinyon lapriyè se pa pou lapriyè, men pou’m amize tèt mwen oswa pou’m pran plezi. Souvan, mwen te ale la pou admire bèl ti fi yo. Mwen te kwè ke Bondye pa egziste, se te yon reyalite sèten. Dapre pwofesè a, tout moun k’ap priye ap mouri pòv! Dapre pwòp eksperyans mwen, mwen te dakò avè l'. Mwen te di tèt mwen ke mwen t’ap jwenn tout sa mwen te bezwen, san sèvi ak Bondye oswa fè okenn efò. Men, Bib la di sa: Gras a swe sou tèt ou, w’ap jwenn pen ou (Jenèz 3:19). Moun ki pa travay pa manje tou (1Tesalonisyen 3:10). Men, nan epòk sa a, mwen pat konnen pawòl Bondye a, Bib Sen an. Yon dimanch, mwen te ale nan yon sèvis pwotestan, te gen anpil fidèl ak anpil ofrann. Mwen te gen lide vòlè ofrann yo. Menm anvan yo te konte ofrann yo, "tib majik la" te revele’m total la, sa vle di 100,000 zayi.


Mwen di tèt mwen ke sa te vo lapenn, e ke mwen te oblije jwenn lajan sa a. Mwen mete lajan an nan "tib majik la" pou’m pa pèdi li. Yon objè ki mete anba kontwòl tib majik la pa janm ka pèdi, kèlkeswa wout moun ki posede li a pran. Mwen te planifye pou jwenn lajan sa a lè sèvis la te fini. Mwen kite legliz la pi byen konsantre, epi deklanntche pwosesis la ki pèmèt mwen jwenn lajan an. Apre trase sèk majik la, dapre enstriksyon pwofesè mwen an, mwen te pran 50 etap regilasyon yo, epi mwen te kòmanse resite sèten degre majik apwopriye. Apre mwen fin fè tout bagay sa yo ak presizyon ak finès nesesè, mwen te bay lòd pou lajan an antre nan valiz mwen an. Se yon fason pou pale, paske, an reyalite, se pito espri k’ap sèvi yo ke mwen te bay lòd pou pote lajan an pou mwen. Apre yon ti gade nan sak la, mwen reyalize ke li pat genyen lajan an. Mwen di tèt mwen: "Fè erè se zafè moun!" Petèt mwen te mal, oswa mwen bliye di kèk fraz enpòtan. Mwen te oblije rekòmanse. Mwen repete menm operasyon an 21 fwa, men san siksè.


Ki sa ki te sezi mwen wè yon bagay konsa, pou premye fwa nan lavi mwen! Yon lapenn fou te pran m'. Nan kè’m, mwen di tèt mwen ke petèt mwen te fè yon erè yon kote, e se pou sa lespri yo pat obeyi’m ankò. Chè frè’m ak sè’m yo nan Kris la, kè sere mwen an te jistifye, paske nan bagay sa yo echèk pa tolerab, sitou paske kay nou an te fè fas ak yon deyès. Pou asire nou, mwen di tèt mwen ke li te bon pou enfòme pwofesè a. Mwen te rele’l prese prese, epi mwen te enfòme li sou tout sitiyasyon an. Pandan ke mwen te espere yon reprimand nan men pwofesè a, sila sa a, kòm si li pa vle eksprime lide li a byen, konseye’m pa kontinye operasyon an, epi ensiste. An reyalite, entèdiksyon sa a te fè’m plezi, men li pat kalme kiryozite mwen. Mwen te vle konnen poukisa li te entèdi’m kontinye operasyon an, lè mwen te eseye li 21 fwa san siksè. Pou repons sèlman, li di m': lajan sa a pa ka vini epi yo p'ap janm vini paske li beni. Lajan beni pa ka vini. Li te kontinye: sepandan, si ou bezwen lajan, ou ka eseye metòd sa a ak bank ak boutik yo, men se pa nan legliz... Repons li a souve laperèz ak gwo dout nan mwen. Mwen te vle poze’l plizyè kesyon, pami lòt: poukisa lajan beni an pat kapab reponn apèl nou an? Poukisa entèdi’m kontinye operasyon an? Èske li te pè tou pou yon moun oswa yon bagay? Pou li pa ta rann kont mwen pè, mwen pat poze li okenn nan kesyon sa yo. Sepandan, ensidan sa a te fè’m malad anpil nan kè’m. Mwen te santi’m fristre ke te gen yon pouvwa pi wo pase nou. Se li ki te anpeche lajan an obeyi apèl mwen an. Mwen te mande kisa pouvwa sa a te ye, paske nou te divin.


2.2- Sekrè non Jezi


Apre dezyèm vizit mwen an nan peyi deyès la - mwen raple nou ke devwa m' se te "mare" talisman yo - kòmand te vin jwenn nou soti nan tout kote. Te gen anpil travay. Mwen pat kapab trete tout talisman sa yo nan mitan lannwit, a koz tan limite mwen te genyen an. Mwen mare yon pati nan li pandan jounen an nan simityè a ki sitiye pa lwen vil la. Pafwa mwen te ale la pandan jounen an, men apre mwen te fè tèt mwen envizib, epi mete pantouf pou pa fè bri sou wout mwen. Mwen te akonpaye pa de zanmi. Pou evite atire atansyon moun kap gade, nou te travay an silans. Anjeneral, lè nou te fè kalite aktivite sa a, nou te eklere pa yon limyè ki pa soti nan okenn sous limyè vizib. Kounye a, pa lwen, te gen yon gwoup jèn gason ki te rasanble pou lapriyè. Mwen pat sispèk prezans yo, paske li te yon ti kras apa, nan yon kay. Nan yon moman pandan lapriyè yo a, yon jèn gason te leve vwa li epi li te di: Mwen pran otorite sou nenpòt enfliyans satan nan kote sa yo. Mwen kase tout chenn dyab la, epi mwen pwoklame delivrans nan kote sa a nan non Jezi!


Touswit apre pawòl sa yo, limyè ki te eklere nou an te disparèt. Mwen pa fè okenn koneksyon ant disparisyon limyè nou an ak deklarasyon jèn ti gason an. Apeprè senk minit pita, limyè a reparèt. Mwen te bliye ensidan sa a, epi mwen te plonje nan travay mwen an. Poutan, kòm yon prekosyon, sèvi ak tib majik la, mwen eksplore anviwònman an pou’m dekouvri yon posib enpostè, men anven, paske, apa gwoup timoun ki t’ap priye a, tib majik la pat detekte anyen ankò. Kèk moman apre, pouse pa mwen pa konnen ki fòs, menm jèn ti gason an leve vwa li pou yon dezyèm fwa epi li di: ou menm, zèv satanik, espri fènwa a, mwen bay lòd pou ou kite kote sa a epi ale nan gwo twou san fon an ki rezève pou ou depi lontan an, nan Non Jezi Kris! Menm jan ak premye fwa a, limyè nou an te etenn, fwa sa a pou bon. Apre mwen fin tann yon bon bout tan, mwen di tèt mwen ke li ta pi bon netralize gwoup jèn sa a nan lapriyè a, e ke se petèt nan yo disparisyon limyè nou an soti, paske yon dezyèm egzamen nan tib majik la te sèlman devwale gwoup sa a nan zòn nan.


Anvan’m te deside kontwole jèn ti gason sa yo nan lapriyè a, mwen te chèche anven, mwen te itilize tib majik chak patisipan yo, pou’m te ka detekte yon fòs oswa kèk pouvwa. Se jis pou’m te an sekirite m’ te vle soumèt jèn sa yo. Mwen te vle sèlman mete yo nan dòmi epi pou pa lakòz yo mal. Apre tou, yo te jis timoun. Ame ak tib majik mwen an, mwen pwoche bò kote yo. Te gen yon ban ki te kouche la. Mwen te chita la pou’m konsantre’m epi’m kòmanse lapriyè ipnozis majik la. Zanmi’m t’ap travay avèk yo a te remake absans pwolonje’m e yo te kòmanse chèche’m. Yo te jwenn mwen tonbe sou ban an, janm mwen apa e pandye atè a, tib majik la kouche atè, pa lwen men dwat mwen. Mwen t’ap dòmi byen pandan’m t’ap ronfle. Zanmi’m yo te reveye’m epi yo te esplike’m nan ki eta kote yo te jwenn mwen. Istwa yo a te pouse’m nan refleksyon serye. Kesyon ki te toumante’m pi plis se ki jan ti fòs timoun sa yo te fè’m dòmi.


Mwen te vle yo pa gen okenn mal, eksepte mete yo nan dòmi, tan an tou dousman fini travay mwen an. Ki jan yo te detekte entansyon mwen epi yo te aji byen vit, san mwen pa kapab defann tèt mwen? Se konsa sa yo dwe gen yon pi gwo e pi yon pouvwa pi efikas pase nou. Si yon moun te ponyade mwen, pandan mwen te kouche san konesans, mwen ta mouri tankou nenpòt moun òdinè. Mwen menm, Lisungi Mbula, sèvitè deyès Maharashathie, gradye nan maji segondè endyen, depozitè pouvwa diven gwo Ashanti a, kouche sou yon ban san konesans...! Pawòl pwofesè a tounen vin jwenn mwen: "Ou pral pwoteje kont tout lènmi vizib ak envizib…”


Gwoup jèn yo te fini lapriyè yo e yo te kite kote yo te ye a. Pat gen okenn fason pou jwenn yo pou poze yo kèk kesyon. Se sèlman lè sa a mwen reyalize ke se akòz priyè jèn ti gason yo ke limyè nou yo te disparèt. Dout ki te parèt nan lespri’m te vin piti piti. Malgre reklamasyon pwofesè a, pouvwa nou an pat pi gran an. Pi wo pase li te gen yon lòt pi gwo pouvwa. Se gwoup jèn yo ki te genyen yonn ladan yo ki te pase’m nan betiz.


2.3- Kouri Felbuss yo


Yon lòt jou, twa elèv ki soti nan inivèsite Kisangani (Unikis), te gen lide sèvi ak sèten nosyon elemantè majik pou prezante yon sesyon egzamen. Yo te achte sigarèt "Zaïre Légère", yo tranpe yo nan pafen "Sudan", epi yo seche yo nan solèy la pou yo fimen yo a minwi. Nan lè yo fikse a, yo pati toutouni nan kafou yo pou yo rankontre lespri yo. Li te pase minwi. Mwen te ale nan simityè a kòm dabitid pou’m manje ak amize tèt mwen. Anjeneral, moun ki pratike bagay sa yo fè tèt yo envizib. Mwen te konn fè li lè mwen te ale souvan pandan lajounen, men nan mitan lannwit mwen reyèlman pa wè nesesite pou fè li. Sèlman, si te gen moun nan papòt la, mwen ta "disparèt," oswa tann jiskaske yo ale epi antre. Jou sa a, mwen te rankontre twa elèv yo nan bifikasyon an. Gade jèn sa yo nan yon lè konsa ak nan yon kote konsa fè’m souri. Mwen te pwoche bò kote yo epi mwen te mande yo, kòm yon blag, si yo pat pè mache nan yon lè konsa byen ta nan mitan lannwit.


Jèn yo, san koperasyon, ban mwen repons sa a: granmoun, si se vrèman kesyon pè, se ou menm ki ta dwe an prensip plis pè pase nou, nan lefèt ke ou pou kont ou. Nou se twa! Mwen pat kapab di yo ke mwen pa pou kont mwen, e ke te gen yon rejiman antye espri sèvitè avè m' pou pwoteje m'. Se konsa, mwen kontinye sou wout mwen nan simityè a, swete yo bòn chans nan biznis yo. Yon ti kras pi lwen, toujou sou wout mwen, mwen rankontre twa èt sal, twa monstr trè lèd. M’pa jwenn mo pou dekri nou fòm oswa aspè lespri sa yo te genyen. Mwen pa ka konpare yo ak nenpòt bèt nan mond nou an, paske mwen manke eleman konparezon. Wè èt sal sa yo fè kè plen. Lè mwen wè lespri sa yo, yon pè te vin sou mwen e mwen te vle kouri. Wi! Mwen te vle kouri, paske, malgre tout tan mwen te pase nan maji, mwen pat janm wè espri lèd ak repiyan konsa. Men, sonje ke mwen te detantè pwoteksyon diven Ashanti a, mwen te chanje dimansyon: mwen te itilize yon kapasite akeri nan pratik espiritis mwen yo, sa ki pou vin yon lespri siperyè.


Mezanmi, mwen raple nou ke mwen te pase etap nan maji òdinè. Inisyatè mwen an te konsidere m' pou pitit gason l', e konsa li te transmèt mwen anpil nan konesans li te genyen an. Konesans sa a mande pou sakrifis moun. Men, pou ka mwen an, mwen te resevwa yo gratis nan men pwofesè mwen an. Men ki jan, apre maji òdinè a, mwen te fè okiltism, espiritis, epi finalman maji segondè. Mwen te sèl gradye nan sèvis deyès la pou tout rejyon lès Zayi a. Apre chanje dimansyon, mwen te kapab enpoze volonte mwen sou pi piti lespri tankou moun ki nan prezans mwen. Mwen pwoche bò kote yo, mwen bloke wout yo. Mwen te vle konnen ki moun yo ye ak ki kote yo prale, paske yo pat rapòte prezans yo ban mwen. Kòm yon diplome pou tout rejyon lès la, se te dwa mwen pou te kenbe enfòme sou tout vini ak ale etranje yo nan jiridiksyon mwen an.


Lespri sal yo reponn mwen: nou se Felbuss, ki soti nan fanmi prince Bèlzeboul. N’ap viv nan zòn sa a depi lontan, nan distri Rwapo, isi Kisangani. Nou te reponn envitasyon zanmi yo. Yo pat kapab bay manti, paske mwen te gen kontwòl volonte yo. Men, katye kote yo te di y’ap viv la pat egziste nan Kisangani. Devan pèpleksite mwen, yo te vin enpasyan epi yo te vle konnen kiyès mwen ye tou. Mwen te di yo nan kout pa’m idantite mwen: non mwen se Lisungi Mbula. Mwen se yon gradye, nan sèvis deyès peyi Zend. Lè mwen te anonse non deyès la, klima mefyans ki te deja renye nan mitan nou an te disparèt epi yo te konfye’m: nou prese. Nou espere. Nou tout nan sèvis deyès la. Si’w vle plis enfòmasyon sou nou, rele nou demen a minwi nan nimewo sa a: 0001-Tchao! Mwen entèwonp anvoutman mwen an. Nan lòt mo mwen lage yo epi yo ale.


Yon ti tan apre yo fin ale, mwen sonje twa etidyan yo ki te sanble ap tann vizit kèk espri. Mwen etabli yon relasyon ant twa etidyan sa yo ak move lespri yo. Mwen deside tcheke si entwisyon mwen an te kòrèk. Anplis, mwen pat gen anyen pou’m pèdi. Mwen te wè kòrèkteman. Vrèman vre, Felbuss yo tap dirije nan direksyon kote twa etidyan yo te ye a. Lè lespri sa yo te rive nan chan vizyèl yo, yo pat gen kouraj pou yo fè fas ak Felbuss la epi yo te kouri. Mwen pa kondane yo paske yo te kouri met deyò, antouka, paske Felbuss yo vye e lèd pou wè. Pèsonn pa ka sipòte gade yo oswa pwoche bò kote yo san yo pa fè eksperyans gwo laperèz. Anplis, se kòmsi yo tap gaye laterè sou chemen yo. Prèv la se te ke, san kapasite sipènatirèl mwen, mwen ta fè tankou yo. Youn nan twa etidyan ki tap sove yo te bite, li tonbe. Lè’l te konnen li te pèdi, li te fè lapriyè sa a: Senyè Jezi, mwen rekonèt mwen te peche kont ou. Padone peche’m, Ou menm ki gen mizèrikòd! Sove mwen, vin limyè mwen ak fòs mwen!


Kòm rezilta kout priyè sa a, yon bagay ekstraòdinè te rive. Felbuss yo, ki soti nan yon sèl direksyon, kouri yo chak pou kont yo, nan twa direksyon diferan. Mwen pat konprann poukisa èt sal sa yo te kouri met deyò konsa. Mwen rele yo pou’m di yo pa bezwen pè timoun sa yo. Mwen rele yo: "Yo sèlman se timoun yo ye!" Men, pa gen youn nan yo ki te tande’m oswa ki te vle tande’m. Se konsa, mwen kontinye rele byen fò, pandan m’ap kouri dèyè yo: "Se sèlman timoun yo ye! Yo pa anyen! Yo inofansif!" Yo tande pawòl mwen yo trè byen, men okenn nan yo pa sispann. Vòl yo te eksite kiryozite m' ankò. Pou yon dezyèm fwa, mwen chanje dimansyon, epi rive netralize youn nan twa fijitif yo. Mwen te fòse li eksplike’m rezon ki fè yo kondwit konsa a. Li te eseye kouri san siksè plizyè fwa, epi li te esplike’m sa a, ak repiyans:


Nou vin reponn envokasyon twa etidyan sa yo ou te wè ap tann nou an. Lè yo wè nou, yo kouri. Se konsa, nou te fache, paske yo te deranje nou pou anyen. Nou tap pini yo, lè youn nan yo, sa ki te tonbe a, te rele yon moun pou ede li. Moun sa a pa renmen yon moun touche moun li pwoteje yo. Epi lòt la te rele l', li te oblije vini. Epi, vini, li ta kenbe nou epi mete nou nan yon twou san fon... Ki jan nou ta viv la? Se rezon ki fè nou vole prese. Sou yon bò, se fòt nou. Nou ta dwe konnen si moun sa yo tap kolabore youn ak lòt. Men, nou te vini kan menm, e kounye a, men konsekans lan. Antouka, si nou te konnen yo t’ap kolabore, nou pat ap vini!


Mwen presize ke nan epòk jèn etidyan an te fè priyè a, mwen pat tande li, paske mwen te yon ti kras sou kote. Mwen te kesyone twazyèm Felbuss la pou’m chache konnen kiyès ke non li pou kont li, yon etidyan te pwononse sware sa a, ki te fè Felbuss sa yo mwen menm mwen te pè. -Ki non "moun?" sa a - Non li se...se... "Wa tout lespri yo." - Non li? -...Jezi... Felbuss la te sanble trè mal alèz e li te fatige anpil pandan li tap pwononse non Jezi. Li te vle ale lwen kote nou te ye a pi vit posib. Mwen lage li epi li kontan ale. Mwen pa gen okenn dout ankò, pouvwa Jezi a depase nenpòt lòt pouvwa. Sinon, ki jan yo eksplike ke yon non pwononse byen ta nan mitan lannwit pa yon pwofàn ka mete nan vòl monstr ki gen sèlman je ankouraje refleksyon? De nan twa etidyan sa yo te vin fou, yo pa menm parèt pou egzamen yo. Pawòl Bondye a di byen: "Lè sa a, moun ki envoke non Senyè a pral sove." Travay 2:21.


2.4- Chante pijon mawon


Si majisyen yo li temwayaj mwen an, pifò pral dekouvri reyalite ki depase konpreyansyon yo. Bondye kite bagay sa yo konnen pou kèk moun pa di Bondye pap janm padone. Non! Bondye gen mizèrikòd, e li atann pou nou swiv egzanp mwen, pou nou repanti, ou menm pechè, pou nou konvèti, epi pou nou aksepte Senyè Jezi kòm sèl Sovè nou, pou nou ka sove. Kòm yon pati nan rechèch nou an nan okilt la, pwofesè a te bay lòd pou nou achte san tach chat blan oswa nwa. Nou te imole yo e nou te retire kèk nan branch yo, pou yo te itilize pou konpozisyon sèten sibstans ki nesesè pou ranfòsman pouvwa majik nou yo. Nou itilize likid ki genyen nan je yo pou konpoze yon engredyan ki, lè yo konsome, pèmèt nou konprann lang bèt yo. Nou te ka konprann kijan poul yo ka joure medam ki tap chase yo lè yo te vle bale lakou a, oswa lè yo t’ap beke grenn ki te ekspoze nan solèy la. Sèn sa yo te anpil.


Moun pafwa te wè nou ri san okenn rezon aparan epi yo te rele nou fou oswa fimè chanv, lè an reyalite nou te temwen yon reyalite komik. Sepandan, nou te entèdi revele bay profàn yo sekrè ri nou an, sou pèn pou’n pa vin fou. Se pa sèlman sekrè ri nou an, men tou, pa gen anyen ki te pase yo te dwe devwale. Yo di nan Kabala: "Tout moun ki oze fè bagay sa yo dwe rete an silans." Nou te konn pran retrèt chak ane nan kote trankil pou etidye fenomèn ki sou tè a, nan objektif pou nou prevwa evènman prezan. Nou te itilize reyalite ki sot pase yo pou sonde tan kap vini an, konpare yo ak sèten evènman. Nou voye rezilta travay nou yo bay plizyè kay ewopeyen, ki te itilize yo nan seksyon "Owoskòp" yo. Nan menm sans lan ak kiryozite kondwi, mwen te kalkile pwòp siy astrolojik mwen, yo rele souvan yon horoscope. Te ede pa pwofesè a, kalkil mwen yo te fè ke mwen ta mouri nan laj 97 an.


Nou te pouse kalkil yo pou chèche konnen kisa ki sa nanm mwen t’ap vini apre lanmò mwen. Repons lan se ke apre lanmò mwen, nanm mwen pral ale nan simityè a nan inivèsite Kisangani, epi li pral travay nan sekretarya a ki sitiye nan dezyèm nivo a. Mwen te sèten nan tèt mwen e mwen te kontan ak lefèt ke mwen ta dwe nan vil mwen an, kontrèman ak zanmi m' yo, ki gen kalkil te bay nanm yo ta repoze, apre lanmò yo, nan simityè parisyen oswa lond. Li te tan fè rechèch nou an. Apre yo te fin fè preparasyon yo, nou te ale, pwofesè a, de nan zanmi m' yo ak mwen, nan rechèch nan yon kote trankil pou travay rechèch nou an. Nou rive anba yon gwo pye bwa ki rele nan lang Swahili "Itume". Li te fè cho anpil jou sa a, e mache a te fè nou fatige. Nou rete anba lonbraj pye bwa sa a pou nou repoze. Dòmi sezi nou, paske nou te deside repoze anvan nou kòmanse travay. Pandan nou tap kòmanse travay nou an, nou tande anlè tèt nou yon koral kap chante yon bèl melodi. Tout moun te rete kalm pou yo admire bote chante a.


Kontni li yo te jan sa a: Nou anfòm. Nou manje san difikilte. Nou deplase ak fasilite. Nou viv nan kalm ak lapè, nan lonbraj pye bwa wo yo. Ki moun ki resevwa merit la? Tout merit ale wenn Bondye, Kreyatè nou an! A kiyès? Pou Bondye, sèl Kreyatè Syèl la ak Tè a. Pou li lwanj, onè ak glwa pou tout tan! Konpare chante sa a ak chante Moyiz la (Rev. 15:3-4). Je nou tout konvèje sou kote melodi ki te chame nou an te soti. Yon soupi etonnman te chape nan kat lestomak nou yo lè nou te dekouvri sous vwa sa yo. Poze sou yon branch, sèt pijon mawon se te otè bèl tèks sa a (Sòm 150:6). Sa ki te etone’m pi plis se pa paske pijon yo te konn chante, men pito kontni chante yo a. Bondye pale nan diferan fason. Men, paske mwen te avèg, mwen pat kapab wè men Bondye dèyè pawòl zwazo sa yo te di yo. Sepandan, jou sa a, mwen te pèdi enterè nan maji. Yon bagay nan mwen te fè’m panse: "Ki jan bèt, zwazo, konnen egzistans yon Bondye Kreyatè ki dwe onore, pandan ke mwen menm ki se yon moun, pa konnen ki jan fè li?" Mwen pa gen kouraj ankò pou’m kontinye rechèch mwen an. Mwen te ale lakay mwen epi lòt yo te swiv mwen.


Sou wout tounen an, mwen deside abandone maji a. Men lide pou’m mouri jenn nan te fè’m pè. Mwen te sèlman gen ven ane. Se konsa, mwen deside sèvi yo ankò jiskaske mwen te gen 70 an, piske tout lavi m' se te 97 ane. Kidonk, apre laj sa a, lè’m vin granmoun, m’ ka kòmanse priye. A laj sa, si mwen ta mouri, mwen te kapab fè sa san regrèt, paske mwen ta deja viv lontan. Plonje nan panse sa yo, mwen te rive lakay mwen dekouraje. Mwen te ale dirèkteman nan kabann, pandan ke li poko fè nwa. A minwi, mwen pat ale nan simityè a manje kòm dabitid. Apre minwi, apèl telefòn yo te soti tout kote: mèt restoran an te vin enpasyan, paske manje a ap frèt, li te vle konnen si mwen pa tap vin manje. Mennaj mwen yo te mande’m si yo ta dwe vin jwenn mwen lakay mwen, si’m ta an reta vin jwenn yo nan simityè a. Kominikasyon ki soti nan Ewòp te mande rezilta rechèch nou an nan jounen an, ke li te nesesè pou voye ... Pou mete fen nan tout kesyon sa yo, mwen dekonekte telefòn mwen an. Mwen pat mande pwofesè a eksplikasyon egzat sou mo ki nan chante pijon yo. Premyèman, mo sa yo pat adrese ak nou. Menm si sa te fèt, zwazo yo pat kapab konnen si mesaj yo a tap rive nan objektif li, paske yo pat konnen lèzòm te konprann lang yo.


2.5- Lapriyè ansyen dyak la


Kòm mwen te di nan chapit anvan an, rezilta inisyasyon mwen an nan nouvo fonksyon mwen an te konkli. Apre rezilta sa a, pwofesè a kite’m dirije kèk operasyon delika, tankou sa’m pral dekri nou la a. Li se sou kaptire yon lespri kondane. Te gen yon jèn gason ki, atravè pwofesè mwen an, te siyen yon kontra pou jwenn yon valiz majik. Jou apre jou, pandan sis mwa, jenn gason an te jwenn chak maten nan valiz li a sòm senk mil zayi. Li te depanse kòb sa a jan li te vle, sa vle di, san okenn kondisyon. Li te rich. Lè sis mwa yo te fini, yon maten li te jwenn nan valiz li, kote li te konn jwenn lajan an, yon nòt ki te ekri jan sa a: "Moun ki t'ap chache lajan an pou pote l' ba ou a, li bouke apre li fin sèvi ou pandan sis mwa. Tanpri voye ban nou ranplasman li pi vit ke posib." Nòt sa a pat enpresyone li.


Li te espere sitiyasyon sa a epi li te prepare kòmsadwa, paske lè li te siyen kontra a, tout bagay te dekri l' an detay. Apre li fin li nòt la, li te ale wè pwofesè ki te mete’l an kontak avè’m nan, yon nouvo diplome nan rejyon an ak yon sèvitè deyès la. Mwen rele jenn gason an pou rankontre’l. Lè jenn gason an te vini, mwen te pran dokiman li te bay pandan li te vin manm.... Yo te enkli non divès manm nan fanmi l', kòmanse ak papa l' pou rive nan pi piti a. Premye sitasyon an se te mande jenn gason an pou li chwazi yon non nan lis nou genyen an, ansanm ak kòz lanmò ki pi byen adapte viktim li a, pami tout kòz posib. Men dyalòg ki te vini an: - Sou ki non chwa ou a te tonbe? - Sou papa’m. - Poukisa papa ou?


- Ki lòt moun ou vle mwen sakrifye? Papa’m se pi gran nan tout fanmi an. Olye sakrifye yon moun ki poko konn lavi a, mwen ta pito se papa’m ki mouri. Mwen gen kòm prensip ki pi gran yo ki te plas la bay jèn yo. - Nan nenpòt ka, ou byen defann tèt ou. Bon! Kounye a, chwazi pami diferan kòz lanmò sa yo, youn ki pi bon pou papa’w. Men lis la: Lanmò nan boule, nan aksidan, nan nwaye, nan febli nan yon maladi, lanmò apre yon batay, lanmò pandan dòmi... Avan li reponn, jenn gason an reflechi: "Si mwen chwazi pou lanmò akòz maladi, petèt lè li vin malad, kèk lougawou nan fanmi an pral kapab wè ke mwen se kòz lanmò li. Non! Li pa apwopriye. Si mwen chwazi pou lanmò kòm konsekans yon aksidan, kò li ka pa kapab dwe ekspoze pandan dèy la. Li ta ka soufri domaj, abime oswa kraze, se konsa ke egzibisyon li yo pa posib ankò. Non "Pa gen lanmò aksidan. Si li te mouri nan yon batay, sa ta enplike konfli p'ap janm fini ant fanmi mwen ak moun sa yo. Moun ki pral goumen ak li yo. Non! Nan nenpòt ka, se pa lanmò sa a. Donk... "Mwen vle papa m 'mouri nan dòmi." 


Mwen te pran nòt de repons jenn gason an bay la, sètadi ke li t’ap sakrifye papa’l e ke li te vle jwenn yon jou li mouri nan kabann li. Pou mwen, rezònman li te kòrèk: "Fòk granmoun yo lage plas bay jèn yo." Mwen ranvwaye'l e'm pran randevou avè'l pou demen a 10 è, pou gwo operasyon kaptire espri ki an kesyon an. Operasyon an te konsiste nan voye espri kap sèvi yo, ak lòt espri detèmine pou chèche e fè espri viktim nan tounen, pou sila sa a wè moun ki te konvoke’l la, li aksepte devan temwen yo siyen yon kontra pou sèvi a moun ki rele’l la. Nan lòt mo, moun nan te dwe vini epi siyen kontra pwòp lanmò li. Se te premye operasyon mwen nan kalite sa a. Mwen mete dlo nan yon basen, anndan kote mwen mete yon glas majik. Tout otou basen an, mwen te mete liv priyè majik. Chanm nan te plen espri kap pwonmennen ak sèvitè, ki te la pou okazyon an. A 10 è byen file, jenn gason an rive. Mwen ofri’l yon chèz epi li chita.


Mwen te kapab ranvwaye operasyon an oswa entèwonp li si mwen te vle, paske mwen te kòmandan operasyon yo. Apre kèk minit konsantrasyon, mwen envoke lespri yo byen fò. Mwen te di: "Mwen envoke uit lespri yo ki sijè a uit sou-prens yo. Mwen vle nou pote ban mwen lespri moun sa a (non moun nan), pou ke li dakò anvan nou travay pou deziyen an." Lè sa a, mwen mansyone non uit sou-prens an kesyon yo. Lè sa a, mwen gade nan glas la wè lespri moun nan vin reponn apèl mwen an. Lè sa a, yon evènman ki te fèt devan je nou menm ki te depase konpreyansyon nou. Pandan’m t’ap gade miwa ki te mete nan dlo a, m’ te wè yon moso bwa gwosè yon ti dwèt parèt. Lè sa a, yon lòt moso bwa parèt. De moso bwa yo te ini pou fòme yon kwa. Nan entèseksyon de moso bwa sa yo te kòmanse koule yon sibstans likid koulè wouj tankou san. Sibstans sa a, pa dilye nan dlo, fè nenpòt eksplorasyon nan glas la enposib.


Tout move lespri yo kouri met deyò nan je fenomèn sa a. Mwen jete likid wouj ki te nan basen an. Mwen ranplase dlo pwòp, epi ranplase glas la nan basen an. Se poutèt sa li te nesesè pou kòmanse operasyon an ankò ak lòt done. Mwen double pouvwa lapriyè majik la epi mwen di pawòl sa yo: Mwen envoke nou menm, uit lespri sous-prens yo, paske uit lespri ki soumèt devan nou yo pa efikas. Mwen rele nou, sou non inefab la... pou fè lespri nonm sa a tounen vin jwenn mwen, pou l' ka vin siyen kontra a devan nou. Mwen mansyone non uit espri sou-prens sa yo, ansanm ak non viktim nan. Apre sa, mwen fikse nan glas la atravè dlo ki nan basen an. Fwa sa a, mwen te asire’n ke mwen wè lespri papa jenn gason an kanpe bò kote m'. Olye de sa, mwen te wè nan glas la yon gwo vout dlo. Mwen gade glas la pou gremesi pou’m eseye distenge anba dlo sa a. Li te san fon. Pwofondè sa a te fè nenpòt eksplorasyon enposib. Li te sanble ak yon lanmè oswa yon oseyan.


Mwen pèdi kalm mwen. Mwen te anmède lè’m te panse’m te echwe premye operasyon m’ te genyen pou’m te pran lespri kondane a. Santiman sa a te ankouraje yon sèten tèt di nan mwen. Sepandan, mwen pat dekouraje. Pou yon dezyèm fwa, mwen jete sa ki nan basen an, eksepte glas la, epi mwen mete nan yon lòt dlo pwòp. Mwen triple pouvwa lapriyè majik la. Apre sa, mwen te gen entansyon ale nan envoke kat lespri siperyè yo, oswa move lespri yo, lè lide a te vin sou mwen an premye pou espyon sou lespri an kesyon an. Ki donk, dapre profesè mwen an, sèten sijè anba proteksyon sèten “kay”. Pou kaptire moun sa yo, yo te oblije pase egzamen an nan tib majik la. Sa a tou te gen fonksyon pou detekte pwoteksyon sijè a te jwi, osi byen ke degre pouvwa pwoteksyon sa a, pou yo ka evalye li nan kantifye li.


Kidonk, pa egzanp, si degre pwoteksyon sijè a te kat, nou voye ba li menm pouvwa a, men ki gen valè opoze, sa vle di mwens kat. Kat mwens kat egal zewo. Lè sa a, moun nan te san pwoteksyon, epi li te nan men nou. Nou te kapab fè nenpòt bagay nou te vle avè li. Satan se konsa! Avè li, se lwa ki pi fò a! Dapre ansèyman pwofesè a sou moun ki se objè operasyon kaptire a, yo souvan sanble yo ap reve ajounen an oswa yo dwe mal alèz. Men ka papa jenn gason nou an te twouble’m. Egzamen tib majik la ban’m imaj yon vye papa k’ap danse nan mitan yon gwoup moun. Tib majik la pa devwale okenn pwoteksyon sou li. Ou pral konprann ke pat gen okenn fason pou netralize li, piske li pat gen anyen sou li. Men, ki sa ki anpeche li vin jwenn apèl nou an?


Yon dezyèm egzamen ban mwen imaj vye granmoun lan kap ranmase lajan nan mitan yon gwoup moun. Mwen mande jenn gason ki te bò kote’m nan: Kisa papa’w fè pou’l viv? Li reponn: Papa’m se dyak nan yon legliz pwotestan. Yon senp dyak pat kapab reziste yon bondye! Ki kote echèk sa a soti? Mwen te vle rele pwofesè a pou’m te enfòme li sou tout sa ki te fèt la, men mwen te evite fè sa, mwen te di tèt mwen ke si mwen echwe nan twazyèm tantativ mwen an, lè sa a mwen ta fè li. Se konsa, mwen te envoke kat prens mechan yo: Mwen envoke nou, kat chèf mechan yo, pou fè tounen nan mwen lespri mòtèl sa a. Pou mwen... pou mwen... pou mwen... pou mwen! Mwen rele nou pou pote ban mwen lespri mòtèl sa a, vivan oswa mouri! Eksepte nan ka konsa, kote viktim nan te sipoze mouri menm jou a, souvan nou te bay yon delè ki sòti de jou rive twa mwa anvan viktim nan mouri, malgre te deja siyen kontra a.


Apre’m te fin envoke kat move lespri sa yo pa non yo, mwen te wè yon men parèt nan glas la ki te kenbe yon ti liv pa twa nan dwèt li yo. Espri kap sèvi’m yo ki t’ap ede’m nan operasyon sa a t’ap mande tèt yo: "Èske men sa a se pou moun n’ap tann lan, oswa pa pwopriyetè liv la? Ti liv ki te an kesyon an se te yon Nouvo Testaman. Lè espri kap sèvi yo te remake ke ti liv la se yon Nouvo Testaman, yo tout kouri di’m ke pwopriyetè liv sa a te toujou nan Pawòl li. Yo tout kouri kite’m ak jenn gason an. Nou pat ka wè lespri yo lefèt ke pa gen okenn lespri te rete avè m', li te enposib kontinye operasyon an. Se te yon echèk anmè kou fyèl, e li te nesesè pou avèti profesè a.


Jenn gason an te toujou prezan e li te swiv tout sèn nan. Operasyon pou kaptire papa l' te yon echèk retantisan. Yon sèl ak sèl posiblite ki rete pou fè nan yon ka konsa se te chwazi yon lòt moun nan lis la, men divize an de pati ane ki te rete pou viv pou kliyan an. Premye pati a te dwe fè pati kliyan an, e dezyèm nan "kay la". Men sa’m te esplike jenn gason an: Ou konnen w’ap gen pou’w viv 94 an. Nou pral soustrè laj ou ye kounye a nan kantite ane ou yo, epi nou pral divize diferans lan pa de. Se poutèt sa, ou dwe viv 36 ane ak 6 mwa ankò, piske ou gen 21 ane. Premye mwatye a pral pou ou, epi dezyèm lan pou nou, apre sa ou ka ale ak repoze pou byen. Sepandan, anvan’m fè sa, mwen toujou fikse yon tan limit twa jou pou’m eseye pran lespri papa’w. Si mwen reyisi, ou pral viv, sinon nou pral reyalize plan mwen sot dekri’w la. Piske ou toujou prezan, ou ka siyen kontra a davans, pou pwouve ke ou dakò ak divizyon ane yo.


Jenn gason an te siyen pou apwouve pwòp lanmò li a 36 ane ak 6 mwa, nan ka mwen echwe. Sitiyasyon li fè’m mal anpil. Mwen te pwomèt jenn gason an pou’m fè tout sa ki nan pouvwa mwen pou sove’l. Mwen te konnen davans ke "kay la" pa ta rete tann 36 ane yo pou raple jenn gason an. Mwen te konnen sa. Nan mitan lannwit, anvan mwen ale nan simityè a, mwen te fè tèt mwen envizib, epi mwen te ale nan kay ansyen dyak la al espyone sou li. Ede pa lespri kap pwonmennen yo, mwen fouye kay ansyen dyak la depi anwo jouk anba pou gremesi, mwen espere jwenn yon kalite pwoteksyon, yon fetich oswa yon talisman... Kidonk, akoupi nan yon kwen nan chanm ansyen dyak la, mwen tap tann li retounen pou gade li anvan li dòmi. Mwen te pèsiste nan kwè ke vye granmoun lan kache yon pwoteksyon okilt ki pat detekte ak tib majik la, epi li te konsève ak anpil atansyon. Paske kalite dyak li pat kapab pou kont li pwoteje li kont envazyon espri yo, menm move lespri siperyè yo. Rezònman mwen an te jistifye, paske mwen te konnen pastè, prèt, abe, elatriye, ki te kòmande talisman nan men nou, swa pou avansman yo oswa pou pwoteksyon yo kont ènmi envizib yo.


Men senp dyak sa a...! Kwoupi nan chanm nan, se konsa mwen tann ak enpasyans pou arive l'. Datant mwen pat long. Kèk moman apre, dyak la te rive. Apre li fin dezabiye, li mete pijama sou li. Anvan li al dòmi, li mete ajenou epi li di lapriyè sa a: Senyè Jezi, mwen pral dòmi talè. Mwen pa konnen sa ki ka rive mwen nan dòmi. Mwen mande’w yon sèl bagay: kenbe lespri’m nan Syèl la, toupre’w. Ki moun ki ka monte la epi wete lespri’m nan men’w? Pyès moun! Mwen priye’w konsa nan non’w, Jezi Kris. Amèn! Epi li tonbe nan dòmi (Kolosyen 3:3). Depi kote’m te ye a, mwen te swiv tout lapriyè ansyen dyak la. Chak mo nan lapriyè li a te antre nan lespri’m. Lespri nonm sa a te jis kote li te vle li rete a: Nan men Jezi. Li te dwe konsa, piske menm kat chèf yo, kat move lespri siperyè yo pat kapab fè lespri’l tounen (Jan 10:29).


Mwen te vle abandone jwèt la, men lanmò jenn gason an te atriste’m anpil. Mwen kite kay ansyen dyak la, mwen pati, panse, pou simityè a, obstine. An reyalite, chè frè ak sè nan Kris la, mwen te nan fènwa, nan inyorans ki pi pwofon an. Lè'm reflechi sou sa, mwen te gen nan tèt mwen pou'm al espyone ansyen dyak la ankò lè'l leve. Li ta ka gen yon kalite pwoteksyon ke li onore sèlman nan maten, pa nan aswè! Pou byen kache li, li te pran pòz lapriyè nan aswè epi, nan maten, li te venere pouvwa li... Nan dimanch maten byen bonè, lè mwen soti nan simityè a, mwen kouri lakay li. Granmoun nan leve pou kòmanse yon nouvo jou. Etranj ase, kòmsi li te detekte prezans mwen nan chanm nan (mwen te fè tèt mwen envizib), le pli vit ke li leve nan kabann nan, granmoun lan te mete ajenou epi resite lapriyè sa a: Senyè Jezi, solèy la leve e tout lanati reveye. Gen moun nan mond sa a ki vle lavi lòt moun. Senyè, pwoteje lespri mwen kont atak moun sa yo. Toujou kenbe lespri mwen anlè a, pou si yo vin jwenn mwen, yo jwenn mwen "vid". Nan non’w mwen priye, Amèn.


Menm jan pawòl sa yo ka parèt banal, chè pitit Bondye, mwen te fè eksperyans presizyon yo. Lapriyè maten sa a te dekouraje’m nèt nan tantativ mwen pou pouswiv lespri ansyen dyak la. Mwen te reziye tèt mwen ak pèt jenn gason an, malgre prensip li yo ke mwen te pataje. Pou konsole tèt mwen, mwen di tèt mwen ke apre tout, se te fòt li. Li te sèlman pou chwazi yon moun ki pa konfye lespri’l bay Wa tout lespri yo! Twa jou apre dènye tantativ la, mwen voye rezilta operasyon an bay moun li ka konsène yo. Chè frè ak sè’m yo, satan se yon move peyè. Li pa kenbe pwomès li yo. Men metòd li a: Apre li fin twonpe’w, li pa pran swen’w ankò. Yon lòt bò, li rache lavi’w, pou si’w rete vivan, w’ap repanti epi w’ap konvèti yon jou. Paske li konnen trè byen se sou tè sa a lèzòm gen tout chans pou’l sove e pou’l gen lavi etènèl. Se pa apre lanmò ke yon moun vin sen, men se sou tè a, si yon moun fèt nan Bondye. Yon ane apre, yo te jwenn jèn gason an kesyon an mouri nan kabann li. Se te jis kalite lanmò li te chwazi pou papa’l. Ansyen dyak la, papa’l, toujou vivan.


3- Konvèsyon


Menm jan ak tout lòt moun, mwen te premyèman kwè nan egzistans Bondye. Apre rezon ou konnen yo, vizyon mwen konsènan egzistans Bondye te devye nèt. Ansèyman pwofesè a te pwodwi sou mwen, ak evènman ki te swiv yo, te konplètman konvenk mwen de non-egzistans li. Men, nan yon sèten pwen, mwen te kòmanse remake kontradiksyon ant sa li te di m' ak reyalite a chak jou, ki te sèlman yon ilizyon. Depi lè’m te vin konprann egzistans yon reyalite sipènatirèl, li te enposib pou’m te kapab distenge byen ak sa ki mal, vrè ak fo. Mwen kite tèt mwen viv pandan’m ap tann verite a manifeste nan mwen. Bondye se Lanmou, frè’m yo. Li te fè’m wè klè.


3.1- Mond simetyè a


Premye fwa ke mwen te konnen mond simityè a, se jou a lè mwen te siyen kontra pa li mwen te oblije travay pou deyès Maharashathie a. Menm jou lannwit sa a, lè nou te retounen nan mond nou an, apre minwi, pwofesè a te mennen m' nan simityè a. Mwen pat pè lannwit lan, paske kò’m te kondisyone pou sikonstans sa yo. Lè nou rive nan simityè a, apre nou fin fè tèt nou envizib, pwofesè a pwononse yon fòmil maji ki apwopriye, epi tout kwa ki nan simityè a disparèt. Fenomèn sa a te sanble ak sa ki rive lè ou jwe yon kasèt videyo nan yon VCR, anvan imaj yo parèt sou ekran an. Menm fenomèn sa a te fèt devan je nou. Yon linivè misterye ranplase kwa yo nan simityè a, yon mond ki te fòme ak gratsyèl ak gwo bilding byen limen e anime... Te gen ri ak avni, ak tout bagay ki konstitye yon vil modèn kontanporen. Popilasyon an te fòme ak jèn moun. Pa gen granmoun, pa gen timoun, tout moun te jèn. Bib la toujou pale nou sou egzistans Syèl la (kote Bondye rete), paradi (kote moun ki merite Syèl la repoze - Lik 23:43), Lanfè, ak gwo twou san fon an.


Lè yon moun mouri, si li oblije ale nan Syèl la, lespri li ale dirèkteman nan paradi, nan yon kote ki byen detèmine, diferan de Syèl la kote Bondye ye. Men, si moun ki mouri a se yon kandida pou Lanfè, lespri li plane anlè sèkèy li jiskaske yo antere li. Anvan yo antere li, sèten majisyen ka pale ak lespri sa a ki plane anlè sèkèy la lè li sèvi avèk yon glas, oswa dlo pran nan yon toubiyon nan yon rivyè, oswa menm yon sèten pafen. Lè pwosesyon antèman an rive nan simityè a, lespri ki an chaj akeyi nouvo vini an pran chaj yo epi montre yo alantou nouvo kay yo. Apa de okipasyon mwen yo, ki te "mare" talisman yo, mwen te travay tou nan sèvis resepsyon espesyal la, osi byen ke nan kalkil owoskòp la nan lespri "an reta" yo, e nan sèvis kontwòl la: mwen te trase lespri yo, sitou fanm, pou yo pa soti nan simityè a pou deranje vivan yo, nan mitan lannwit nan ba. Kanta pou espri "en reta yo", mwen pral ba nou kèk eksplikasyon. Chak sèkèy pat nesesèman akonpanye pa lespri moun ki nan li a. Kèk lespri pat akonpaye kò yo nan simityè a. Yo t'ap toujou pwonmennen nan vid la, paske kòd ajan ki konekte kò a ak nanm nan te kase anvan lè li. Pou mennen yo tounen nan simityè a, mwen te itilize enskripsyon yo sou kwa tonm yo: Li fèt nan...., nan...., mouri nan…


Apati done sa yo, mwen te etabli owoskòp yo, epi mwen detèmine planèt yo. Planèt la te ban’m tout enfòmasyon posib sou plas kote moun ki mouri a tap pwonmennen. Sa te pèmèt nou voye yon ekip pou rekipere li. Se pa tout espri ki te an reta. Sèten kritè te ede nou klase yo nan plizyè kategori. Yo rele konsa paske yo te fè bak. Yo rantre nan kò yo ak yon reta nan kèk jou. Apa espri retade yo, te gen lòt lespri ki pat akonpanye kò yo, e pou yo pat kapab detekte okenn kritè oswa siy okenn reta. Apati gwosè sèkèy yo, mwen te konnen yo te timoun. Premyèman, mwen te konkli ke ti bebe pat gen lespri. Men, pandan jou yo tap pase, mwen remake ke sèten sèkèy ti bebe yo te akonpaye poutan de lespri yo. Mwen repete ke nan lòt mond lan, tout te menm gwosè ak menm laj. Se pa gwosè sèkèy la mwen te detèmine laj nouvo vini yo nan moman lanmò yo. Mwen pat konprann ki jan kèk sèkèy timoun te gen lespri, pandan ke lòt pat genyen. Se te sèlman pita ke mwen te gen eksplikasyon an, ki se jan sa a:


Nòmalman, lespri ti bebe yo pa vini nan simityè a, pou rezon ki senp e sèlman ke yo pi devan Bondye. Yo pa gen peche. Lespri ti bebe ki te vin nan simityè a pat nan Bondye. Pa kite deklarasyon sa a twouble konpreyansyon nou. Se pa tout moun ki soti nan Bondye. Sonje ke nan chapit premye, pwofesè a te ban’m de semans. Youn nan yo te gen travay pou fè chak fanm mwen te kouche ak yo vin ansent. Se ti bebe sa yo, ki fèt nan yon konsepsyon konsa, ki gen lespri yo vin nan simityè a, yon fwa non yo tache nan lis vivan yo. Si yo rive grandi sou tè a, timoun sa yo vin bèl, gran, ki souvan okipe pozisyon enpòtan nan yerachi imen an. Pifò nan yo se selibatè men rich. Pami moun ki mouri yo te gen kèk moun mwen te konnen byen. Pou moun sa yo, apre lanmò yo, manm fanmi respektif yo te kontribye gwo kantite lajan pou selebre mès requiem, oswa mès pou mò yo, pou nanm moun ki mouri yo te ka repoze anpè.


Iwoni de sò, se te pafwa zanmi pwofesè mwen yo ki te selebre lamès pandan lajounen, epi apre sa yo te vin jwenn nou nan mitan lannwit nan simityè a! Paran moun ki mouri sa yo te espere ke nan priyè yo "Bon Bondye" ta padone peche mò yo ak akeyi yo nan syèl la. Tandiske se mwen menm ki, nan kad atribisyon mwen yo, te okipe enstalasyon fèk vini yo! Sa yo te okipasyon mwen pou plis pase sèt ane nan mond simityè a. Depi mwen te tande chante pijon mawon yo, men desizyon mwen te pran. Se nan moman sa a lide a te vin jwenn mwen pou’m abandone pratik majik la, men sèlman depi laj 70 an. An reyalite, mwen te pè mouri jèn ak pòv. Nan fon anndan, men, mwen pat sèten mwen ta ka abandone maji, paske mwen te konnen sa ki ta rive nanm mwen apre mwen te mouri, oswa konsa mwen te mennen nan kwè. Men, lè yo te ban’m dekouvri verite a, desizyon mwen an te irevokab.


3.2- Sèkèy vid yo


Anjeneral, lè yo te pote yon sèkèy nouvo nan simityè a, lespri fèk vini an te tann bò kote sèkèy la, jiskaske yo te ba li tout sa ki nesesè pou enstalasyon li yo. Jou sa a, te gen twa antre, kidonk twa lanmò. Bò kote twa sèkèy sa yo te kanpe de lespri kap tann enstalasyon yo. Pat gen okenn lespri tou pre twazyèm sèkèy la. Nan mitan lannwit, lè mwen rive, mwen jwenn de lespri olye de twa. Li te depase konpreyansyon mwen, espesyalman paske youn nan twa sèkèy yo pat pa yon timoun e youn pat montre siy ke li te yon "retadatè". Mwen pwofite prezans pwofesè a pou’m eklere ‘m sou de ka espesifik yo. Mwen mande li: Poukisa lespri kèk ti bebe pa vin nan simityè a, e kote lespri twazyèm sa a? An reyalite, mwen pat konnen anyen nan sa a. Li te ban’m repons filozofik sa a: "Kalite lespri sa yo pa vini isit la. Nan prensip, sou tè sa a, lavi chak moun konsiste de senk eleman: Manje, rad, richès, onè ak glwa. Nanm moun ki vini yo se moun ki te viv tout senk konpozan sa yo sou tè a, alòske nanm moun ki te viv sèlman de ou twa konpozan nan lavi yo, pandan sejou yo sou tè a, pa vin isit la, yo te viv nan senplisite ak osterite, nan espwa pou yo viv lòt eleman yo nan lavi yo ak Mèt yo.”


Repons sa a nan pwofesè a, olye pou li satisfè kiryozite mwen, sèlman eksite li plis. Mwen te vle konnen kiyès "Mèt" yo te ye e ki plas yo te rezève pou yo apre lanmò yo. Pou dènye kesyon sa a, pwofesè a pa bay okenn repons. Pandan konvèzasyon mwen avè l', te kanpe bò kote m' youn nan mennaj mwen yo ki soti nan simityè a, yon lespri sèvi. Li te swiv tout dyalòg nou yo. Li pran’m sou kote epi li di: Cheri, m’ sezi kesyon w’ap poze pwofesè a, apre tout tan’w pase ak nou! Kidonk se vre ou pa konnen ki kote lespri twazyèm kadav la ale? Li etranj ke yon kesyon konsa soti nan ou! Lespri twazyèm kò a pa ka vin isit la jis paske li se yon kretyen. Ou pa ka di sa, plen ak kretyen isit la! Wi, gen kretyen ki vini, men yo se kretyen nominal. Vrè kretyen yo pa vin isit la! Mèt yo a pa vle yo vin isit la. Li pa menm vle yo wè egzistans monn nou an. Se poutèt sa, lè yo mouri, li voye chache yo. Kanta kote yo prale a, okenn nan moun ki la yo pa konnen li. Kèlkeswa jan nou te chèche kote li ye a, nou pa janm jwenn li, kidonk nou te reziye nou.


Èske’w konnen poukisa vrè kretyen yo pa vin isit la? Yon vrè kretyen, si li gen rad pou mete ak manje, sa a ase pou li. Li pap chèche glwa, onè, pouvwa, oswa menm richès. Se twa dènye bagay sa yo ki pouse èt imen separe tèt yo ak Mèt yo epi vin isit la. Lè’m tande pawòl sa yo, mwen te pran laperèz. Gen krentif pou mwen te twonpe tèt mwen, oswa pou yo te twonpe mwen. Pou yon dezyèm fwa mwen poze kesyon sa a: Ki jan Mèt kretyen yo rele, e kisa k’ap tann nou ki la kounye a? Mennaj mwen an souri yon ti kras epi li di: Cheri ou pap di’m ou pa konn sa k’ap tann nou tout ki la! Eskize’m paske’m bliye, men non Mèt kretyen an se Wa tout lespri (nan tout kò) (Nonb 16:22). Lè l'ap vin jije moun ki vivan yo ak moun ki mouri yo, l'ap kondane nou tout ki isit la, l'ap jete nou nan yon letan dife ki p'ap janm fini an. Li konnen tout moun. Se poutèt sa ou wè nou ap viv nan opilans, paske nou pa gen anyen ankò pou pèdi ak anyen pou jwenn. Kondanasyon nou an deja tonbe, nap tann sèlman ekzekisyon li. Antretan, nou ap pase yon bon moman pandan relèv sa a. Nan pawòl sa yo, mwen te sonje sa pwofesè’m nan te di’m souvan, sou sa ki t’ap rive lespri’m apre lanmò’m. Li pat janm pale avè’m de Jijman Dènye a oswa kondanasyon an.


Yon kòlè frèt te inonde nanm mwen kont pwofesè polonè mwen an. Mwen te santi yon rayi tèrib pou li. Mwen bliye tout benefis li yo. "Wa tout lespri a se Jezi..." Pawòl sa yo nan twazyèm Felbuss la tounen vin jwenn mwen. Mwen di tèt mwen ke sa mwen te li yon kote nan Bib la se te vre. Mwen pat gen dwa doute sa ankò. Anplis de sa, ki sa ki tap sèvi pou dout oswa nye egzistans Bondye ak Jezi Kris, piske sous kote verite sa yo te rive jwenn mwen an pat gen enterè pou ban’m manti? Tout kò mwen te tranble akoz laperèz mwen te santi a. Mwen te pè ke lòt yo ta konnen ke mwen te finalman dekouvri sa yo te kache pou mwen depi lontan an. Jou lannwit sa a, mwen te pran desizyon pou’m abandone maji ak tout pratik li yo, kèlkeswa konsekans yo. Premyèman mwen te oblije soti nan simityè a. Mwen te pran pòz travay kòm dabitid, mwen pa kite pèsonn antre nan panse mwen. Nan denmen maten, alantou katrè, mwen te ale nan plas kote sòti a te ye a, epi mwen resite fòmil maji a ki apwopriye a, pou fèmen nan mond envizib la e ouvèti nan mond vizib la. Mond lan disparèt pou fè plas pou kwa simityè yo te plante nan tè a. Lawouze a te tranpe vejetasyon an, epi lonbraj lannwit lan tap kite, konsa bay plas nan yon nouvo jou.


3.3- Mwen deside kite maji a (Li avètisman an ki nan fen temwanyaj la)


Mwen te konnen mwen te oblije mouri si mwen sispann pratike maji. Men, lanmò pat fè’m pè. Pi gwo dezi mwen kounye a se ke apre lanmò mwen nanm mwen pa ta ale nan simityè a pou tann kondanasyon etènèl la, men pito ke li ta ale kote lespri twazyèm kò a te ale a. Mwen pat vle nanm mwen te ridikilize nan ansyen patnè mwen yo apre lanmò mwen, nan moun pou yo ke mwen te yon trèt. Men, pou nanm mwen te ak Wa tout lespri yo, mwen te dwe vin "yon vrè kretyen", pou Jezi te voye chache nanm mwen apre lanmò mwen. Pou’m vin tounen yon vrè kretyen, mwen pat oblije al wè pwofesè mwen an paske li te deja ban’m opinyon li sou Bondye. Lè’m tounen soti nan simityè a, mwen te ale wè yon pastè. Mwen te di l' tout sa mwen te fè nan domèn majik la, ak tout sa ki t'ap tann mwen apre revele tout bagay bay yon moun ki pa pratikan. Mwen pat kache pou li sa ki te pouse’m abandone maji, paske mwen te vle vin yon vrè kretyen. Li te oblije di’m kijan pou’m fè sa, paske pwofesè’m nan pat konnen. Pastè a, byenke sezi ak etone pou tout sa li te tande nan bouch mwen, pat entèwonp mwen. Se sèlman nan fen istwa mwen an ke li te konseye’m aksepte Senyè Jezi nan kè’m kòm Sovè pèsonèl mwen, epi pou’m ale remèt bay pwofesè a tout sa yo rele pouvwa ak pwoteksyon mwen genyen. Li te fini ak pawòl sa yo: Ou pap mouri si Jezi Kris pa vle.


Konfesyon mwen bay pastè a te pran ase tan. Mwen te retounen kote pwofesè a yon ti kras an reta, konpare ak lòt jou. Nan kay la, mwen jwenn li chita nan salon an, kap enkyete. Li evidan, li t’ap tann mwen, paske lè mwen antre, li imedyatman mande m': Kote ou te ye? Mwen t'ap chache’w tout kote apre konvèzasyon nou an, pou m' te pale avè’w de kèk bagay ou te mande m ', men mwen pa janm wè ou ankò, nan gwo sezi. Youn nan zanmi’w yo te di’m ou te deja ale. Mwen rive e mwen pa jwenn ou. Ki kote ou te ale ankò? Pale, m'ap koute ou, pitit mwen.


Papa’m, depi plis pase dizan mwen te bò kote’w. Mwen te kwè tout sa ou te di m', san yon dezyèm reflechi, paske mwen te toujou konsidere ou papa mwen. Men, depi kèk tan, mwen remake sèten kontradiksyon ant sa ou te konfime m' pou vrè, ak reyalite a ke mwen te viv. Papa, ou te ban’m pwoteksyon, ou te di ke li ta pwoteje’m kont nenpòt ènmi vizib oswa envizib, e poutan, mwen te paralize nan rèl yon jèn gason, ki te sèlman pwononse yon Non senp; Non sa a ki gen egzistans ou refize, pa vle m' fè menm bagay la. Depi lontan mwen te kwè ak respekte ou, papa’m, malgre pwòp eksperyans mwen kontredi afimasyon ou yo. Yè ankò, mwen te vle klarifye de pwen pou yo rezònman mwen pa jwenn yon solisyon adekwat. Silans ou sèlman konfime dout mwen yo.


Apre silans ou, e gras a repons lespri sèvitè sa a ki te kanpe bò kote’m, mwen te deside abandone maji e swiv Jezi kèlkeswa konsekans yo. Se pou'm pa kite'w ke'w te kache'm verite a depi lontan. Ou te kache’l pou mwen paske mwen te pè ke mwen ta abandone ou jou mwen te dekouvri li. Kounye a ke mwen konnen verite a, mwen pa wè sa ki kenbe’m isit la, ni sa ki anpeche’m kite ou, chè pwofesè... Se poutèt sa mwen vin ba ou tout pwoteksyon mwen ak tout pouvwa mwen, pou swiv sèlman Jezi Kris. Mwen pa vle nanm mwen tounen nan simityè a lè mwen mouri, men nan kote nanm kò a ki pat gen okenn lespri yè a. Koulye a, mwen vle swiv Jezi, pou lè m' mouri, li pran m' e mennen m' nan kote ke okenn nan nou pa konnen. Eskize’m papa, fòk mwen kite’w, e fòk mwen kite maji. Mwen te al wè yon pastè maten an e li te konseye’m pou’m remèt tout bagay nan men ou, pwoteksyon ak pouvwa, pou’m vin kretyen. Se poutèt sa mwen ba ou atik sa a. Objè an kesyon an se te yon ti flakon ki gen yon likid viske a andedan li ki te yon sirèn vivan.


Pwofesè a te swiv mwen trè byen. Li te pafwa souke tèt li sou sèten pwen ke mwen te di l'. Pou tout repons, li te di m': Se pa mwen ankò ke ou dwe bay pouvwa ou ak pwoteksyon ou, men deyès Maharashathie a. Se avèk li ke ou te siyen kontra a ki oblije ou travay tout lavi ou. Se konsa, si ou reyèlman vle abandone maji, ale jwenn li. Ou konnen wout la, ak fason pou rive la. Si mwen ka toujou konseye’w yon bagay, anvan ou ale jwenn deyès la, bay tèt ou yon ti tan pou reflechi. Si’w chanje lide, vin wè’m, n’ap pale ankò. Men, si ou vle abandone maji, mwen raple ou ke ou pral mouri jèn ak pòv.


Nan eksitasyon mwen pou’m abandone maji, mwen pat reyalize tout konsekans grav nan repons li a. Nan lòt mo, mwen pat reyalize risk mwen te pran nan riske ale nan peyi deyès la pou remèt pouvwa mwen ba li. Apre refleksyon, mwen di tèt mwen ke se ta swisid bò kote mwen. Mwen pa ka wè deyès la, apre mwen fin kase kontra ki te mare m' avè’l li a, vin mete m' tounen kote mwen te antre a, pou mwen te kapab retounen san danje nan mond nou an. Pandan’m tap fè valiz mwen pou’m deplase soti kay pwofesè a, lide a te vin nan tèt mwen pou’m pa ale nan peyi deyès la, men pito pou’m ale envoke Doktè Kaylash Payba, bondye peyi Zend, nan yon simityè ki pa lwen kote a nan vil la.


Chwa sa a nan yon simityè ki sitiye pa lwen kay yo te kondisyone pa laperèz. Mwen te pè ke apre mwen te fin remèt tout pouvwa ak pwoteksyon mwen yo, yo ta entèdi mwen kite, pou moun k’ap pase kò’m nan maten ta ka jwenn mwen, nan ka yo ta touye’m. Mwen te toujou di tèt mwen ke si yo ta vle fè’m mal, mwen te kapab rele pou èd epi ta sove pa moun k’ap pase yo. Mwen te pè! Mwen te deplase kite pwofesè a pou’m al viv ak pastè a, pandan’m ap tann lavi’m nòmalize. Kounye a mwen te fini etid mwen e mwen te gen yon diplòm Enjenyè Teknik nan Agronomi Jeneral. Mwen pat ankò panse a travay oswa chèche nenpòt travay. Se konsa, li te tan pou mwen fè li. Piske’m te oblije ale nan simityè a aswè pou’m te remèt pouvwa’m yo, mwen te oblije pase tout apremidi a ap koute Bon Pawòl Jezi a, ke pastè a te ban mwen. Li te ensiste anpil pou’m remèt tout bagay ki toujou konekte’m ak mond fènwa a kote’m soti a. Nan aswè nan menm jou a, mwen te ale nan yon simityè ki sitiye pa lwen vil la, nan espwa ke mwen ta akonpli plan ke mwen te byen prepare a pandan jounen an. Rive nan simityè a, mwen envoke Doktè Kaylash Payba.


Nan tan lontan, lè nou te envoke l', li te manifeste pa aparans nan yon limyè byen lwen ki te grandi pandan li t’ap apwoche. Kontrèman ak fason abityèl li pou parèt, fwa sa a li te parèt devan’m pandan l’ap plane. Li prezante tèt li di: Mwen se Doktè Kaylash Payba, bondye peyi Zend. Gade, mwen mache nan lè a tankou Bondye! Nan tou pa’m, mwen prezante tèt mwen, epi mwen di l': Mwen soti kay pwofesè mwen an. Mwen te abandone maji ak tout pratik li yo. Se konsa, mwen vin remèt pouvwa mwen ak pwoteksyon mwen yo. Mwen kontinye ba li sa yo.


Apre li fin rekipere yo, li di: Èske se sèl rezon pou vizite ou a, oswa èske’w gen yon lòt bagay pou’w di? - Mwen vle rejwenn cheve mwen ak pousyè talon dwat mwen an, mwen reponn li. - Ale nan bilding nimewo de a, nan dezyèm nivo a, gade nan tiwa nan dezyèm chanm nan sou bò gòch la, epi w’ap jwenn tout sa w’ap pale yo a. Mwen te ale, epi mwen rekipere objè mwen yo. Mwen gaye pousyè tè a epi boule cheve a. Lè sa a, mwen te retounen kote doktè a. - Se tout? Li mande’m. Sa a se tout, doktè, mwen an reponn. Li bon, li bon... Ou konnen sa k’ap tann ou, ou konnen lwa yo: Demen a douzè, ou pral mouri, li te avèti’m. Doktè, mwen pral mouri si Jezi vle! Mwen replike.


Lè sa a, mwen pran konje de li epi mwen ale. Sou wout tounen an, mwen te kwaze yon gwoup konpak lespri sèvan. Yo te entèdi m' pasaj la, di ke doktè a te vle wè m' pou yon entèvyou final. San mwen pa fè atansyon ak sa yo t'ap di a, mwen mande yo pou yo kite m' pase, nan non Jezi. Lè sa a, yo tout deplase sou kote, epi mwen te pase nan mitan yo. Rive kote pastè a, mwen pale li de tout entèvyou mwen ak Doktè Kaylash Payba. Li te ankouraje’m e li te menm remèsye Senyè a pou mwen. Pèsonèlman, mwen pat konvenki nan efikasite lapriyè a, ak konsiderasyon menas doktè a. Se poutèt sa mwen mande pastè a ban mwen yon sòm lajan ki pèmèt mwen ale Yangambi, kote paran mwen te rete. Mwen di’l ke mwen pat vle mouri lwen fanmi mwen. Pastè a, apre li te mande’m pou’m kwè sèlman nan Non Jezi pou’m ka sove, li te ban’m kantite lajan ki nesesè pou transpò’m nan Yangambi. Li te akonpaye m' nan plas kote nou pran mwayen transpò pou Yangambi. Sou wout la, li te kontinye repete m': Ou p'ap mouri, Senyè Jezi renmen ou!


3.4- Maladi


Nan Yangambi, apa kèk etidyan ki te asiste demonstrasyon majik mwen yo ke mwen te konn pratike devan tout moun nan Kisangani, pèsonn pat kapab sispèk aktivite misterye mwen yo. Konsyans mwen pat repwoche’m anyen anfas paran’m yo. An reyalite, yo te konnen’m t’ap etidye Kisangani, e youn nan pwofesè’m yo te loje’m. Pafwa, lè’m te toujou ak Hélène, mwen te voye ti kòb pou yo, pandan’m te fè yo konprann mwen te nan chomaj. An reyalite, mwen pat kapab eksite atansyon yo nan ba yo gwo sòm lajan. Se konsa, rive mwen nan Yangambi te konplètman nòmal nan je yo. Mwen te byen resevwa, vwazen yo vin di bonjou. Mwen te santi yon ti kras tristès nan lide mwen ke mwen ta manke tout moun sa yo chè pou byen apre douzè, sa vle di apre lanmò mwen!


Nan senk minit pou douzè, mwen te di yo ke mwen te ale nan chanm mwen pou repoze. An reyalite, mwen pat vle mouri nan prezans paran m' yo. Anvan’m te kouche sou kabann nan, mwen te di lapriyè sa a: - Senyè Jezi, se pou’m rejwenn ou mwen te kite tout glwa mwen, tout richès mwen ak tout kè kontan mwen. Koulye a, mwen pral mouri... Mwen mande’w yon sèl bagay, Senyè Jezi: mwen ta renmen nanm mwen pa ale nan simityè a, kote mwen soti a. Voye zanj ou yo rekipere nanm mwen, pou mwen pa ridikilize de moun mwen kite yo, moun mwen te abandone yo pou’m te swiv ou... Mwen swete lespri mwen ale kote lespri twazyèm kadav la ale a. Padone peche’m yo epi pran swen paran’m yo. Amèn! A douzè, mwen te santi yon feblès anvayi kò’m. Tout kò’m, ansanm ak chanm kote’m te ye a, te gen yon gwo sant pafen. Mwen di tèt mwen ke doktè a te kenbe pawòl li. Lè mwen te pran sant pafen an, mwen te panse yo te la. Lè sa a, mwen pèdi konesans…


A katrè mwen te reprann konesans, e mwen te jwenn mwen pa mouri. Kèk moman apre, jwenti kò’m pat reponn byen ak volonte’m ankò. Mwen te pèdi memwa mwen. Mwen pa ka kalkile youn plis youn ankò, ni ki jan mwen te rele. Mwen pat konnen ankò ki jan pou eksprime tèt mwen byen. Mwen pat kapab kanpe sou janm mwen ankò pou plis pase senk minit san mwen pa tonbe oswa pèdi balans mwen ... An brèf, mwen te vin retade mantal! Paran’m pat konprann sa ki te rive’m. Mwen menm, mwen te konnen sa, men mwen pat nan pozisyon pou di yo. Nan prese yo, yo mennen’m bay gerisè pou ede m'. Pandan de semèn mwen te swiv tretman endijèn sa a san siksè. Yo te fè ensizyon nan po kou mwen, ren, figi, lestomak, ak ponyèt mwen, lè yo sèvi avèk lam razwa, pandan y’ap fwote sibstans ki an poud nwa ak dwèt yo. Mwen te swiv tretman sa a san okenn amelyorasyon nan eta sante mwen.


Pafwa mwen ta rejwenn memwa mwen pou yon peryòd tan limite. Yon jou, nan yon moman lisidite, mwen te di paran m': Tretman endijèn ke mwen ap pran an pa itil mwen anyen. Sa yo se lespri ki reskonsab kondisyon mwen ye kounye a. Doktè sa yo pa ka fè anyen kont espri yo. Yo tout nan sèvis yon sèl mèt. Mennen’m lopital pito pou’m ka mouri la, olye’m andomaje kò’m ak ensizyon initil sa yo. Pou ki sa tout depans sa yo? Nan demen, paran’m te mennen’m nan lopital Inera nan Yangambi. Doktè yo, apre yo fin egzamine m', dyagnostike palpitasyon kè. Pou plis presizyon, e pou moun ki ta renmen yon jou verifye verite sa ki pral swiv yo, mwen ba nou non 2 doktè ki fè dyagnostik la: Doktè Likwela ak Doktè Kande. Se konsa sa, yo te konkli ke mwen ta refè apre de semèn nan tretman an.


Chè frè’m ak sè’m yo, olye pou de semèn yo te prevwa a, mwen te rete de zan nan lopital la, sèlman pou’m soti ak pye devan! De ane privasyon ak soufrans atròs. Anplis izolasyon mwen ak soufrans mwen, te gen pwoblèm rejim alimantè mwen an tou. Vrèman vre, sèt ane nan manje sèlman manje prepare nan simityè a te kondisyone vant mwen. Mwen te vomi nenpòt manje prepare ke mwen te vle vale, oswa sinon li te lakòz mwen dyare... Se konsa, mwen te fòse tounen nan rejim ansyen mwen an, ki fèt nan manje sèlman manje kri.


Lè mwen te toujou ak pwofesè a li te fasil pou mwen swiv rejim sa a. Men, pèmèt mwen yon rejim konsa nan yon lopital nan Yangambi se te yon liks, ki vle di mwayen mwen pat kapab satisfè. Men ki jan mwen te kapab pase twa a kat jou ak yon lestomak vid, san pèsonn pa pote anyen pou mwen. Mwen pat kondane paran mwen pou manke manje sa a. Mwen te konprann yo. Premyèman, yo pat gen anyen pou wè ak sa ki tap pase’m nan. Lè sa a, manje yo te oblije pote pou mwen yo te ra nan mache a. Finalman, distans ki te separe lopital la ak kay la tou te gen anpil rapò ak privasyon sa a. Se konsa, mwen te konprann yo.


Ti frè’m yo ki te oblije pote manje a pou mwen tou te fatige. Pandan jou yo tap pase, paran’m te pèdi enterè nan mwen, akoz maladi’m nan te dire. Yon maladi ki pat janm byen defini. De zan pa anyen nan lavi yon moun. Paran mwen te vle swa rekiperasyon mwen oswa lanmò mwen. Paske yo te akable, wi, akable, yo wè mwen soufri, epi yo wè tèt yo pa kapab fè anyen pou ede m'. Se konsa, yo te priye, mande Trè Wo a geri m' oswa pran lavi m', paske lefèt ke mwen te rete nan kondisyon sa a pat satisfè pèsonn, eksepte satan, li menm, ansyen chèf mwen an. Sante mwen tap vin pi mal. Li tap vin pi grav jou apre jou, malgre medikaman yo te administre’m, gras a relasyon fanmi’m te kenbe ak kèk enfimyè. Gran frè’m nan te yon enfimye kap fòme nan lopital sa a. Apre estaj li, li te konfye’m nan men zanmi li yo, pou’m ka byen trete. Malgre tretman sa yo, maladi mwen an te kontinye vin pi grav.


Mwen pat pè lide pou’m mouri. Sa ki te toumante’m se te lide ke apre lanmò m' lespri a ta ka retounen nan simityè a. Pou’m fini ak eprèv sa a, mwen deside komèt swisid. Men, m’ sonje kondisyon swisid nan simityè a, mwen te refize fè plan sa a. Mwen pito fè li atravè yon lòt moun. Yon fwa mwen te mande yon enfimye pou mete fen nan lavi’m, pa egzanp lè’w depase dòz medikaman an, oswa tou senpleman lè’w anpwazonnen’m. Lè sa a, enfimye an pat reponn.


De jou apre, li vin chita bò kabann mwen, li ban’m diskou sa a: - Jis paske ou se frè zanmi m' sa pa vle di ou dwe panse ou gen dwa tout bagay. Zak ou te mande’m pou’m fè a se yon inyomini nan domèn medikal la. Okenn doktè, okenn enfimyè nan mond lan pap ka dakò fè zak sa a san yo pa antre nan pwosedi legal nan lòd doktè yo. Anplis, li ta dwe retire nan lòd sa a, epi li pat kapab egzèse pwofesyon li ankò. Kidonk, ou wè sa ou mande m' fè a se trayi sèman mwen an. Men, depi ou vle mouri, tann, mwen pral ede’w pou yo kouri dèyè ou soti isit la! Konsa, ou ka ale epi mouri kote ou vle, men pa isit la de tout fason.


Mwen enfòme nou ke enfimye gason sa a te mande enfòmasyon sou pase mwen, e ke li te konnen ki moun mwen ye. Pou li, sa’m tap mande li fè a sete maji. Mwen menm, mwen te konnen se satan ki tap fè’m soufri konsa, pou’m pwouve tèt mwen li pa fasil pou’m abandone li. Yo mennen’m nan lopital Trial, paske pat gen ase pasyan nan lopital sa a. Plizyè jou pase. Yon jou mwen te chita sou veranda a, do’m apiye sou yon poto. Mwen remake ke mond lan kote’m te ye a te kòmanse kouri lwen mwen. Nan lòt mo, imaj yo ak son yo te deplase lwen m', li tounen. Lè yo te deplase ale, tout bagay te vin pi piti, e son yo te vin pa tande. Fenomèn sa a te dire omwen dis minit, lè sa a, tout bagay tounen nan nòmal. Mwen enfòme enfimyè mwen an. Li te imedyatman di’m ke se lanmò ki tap vini, e ke si’m te yon kwayan li te tan pou’m priye oswa ale nan konfesyon.


Mwen te di nan tèt mwen ke finalman mwen pral mouri, ke soufrans ak izolasyon an te fini, osi byen ke maladi a ak touman yo, e ke finalman mwen pral wè Jezi. Mwen ta pral wè li fas a fas, li menm, Wa tout lespri yo, Li menm ke yo te tèlman krenn, Li menm, ki se pwent pisans tout pouvwa! Apre’m fin di enfimyè a sa ki te rive’m, yo te deplase’m nan yon lòt chanm. Lè sa a, mwen te transfere nan sal mouri a. Te gen yon nonm ki te deja anvan mwen nan chanm sa a, epi ki te okipe yon kabann. Li te gentan mouri. Pandan senk jou ki te vin anvan chanjman chanm mwen an, pèsonn pat pote manje pou mwen. Anplis maladi mwen an, mwen te grangou, e malgre dra yo, mwen te frèt.


Mwen te santi yon febli total anvayi tout mwen menm. Mwen te kouche sou kabann malad mwen an. Te gen yon jèn ti gason ki te vin vizite yon fanmi malad. Apre li te chèche’l tout kote nan lopital la, yo te voye’l nan chanm kote’m te ye a. Se la ke li te jwenn fanmi li a nan agoni. Jenn gason an prese enfòme fanmi an sou kondisyon paran yo. Pandan’l tap soti, mwen te fè siy pou’l vin pi pre. Lè’m te entèpele li, li te rekonèt nan mwen majisyen Kisangani an.


Li te rekonèt mwen malgre mwen te mèg. San’m pa ba li tan pou’l di yon mo, mwen te di’l pou li ale avèti moun mwen yo tou sou gravite sitiyasyon’m, e m’ ajoute: Mwen santi lanmò ap pwoche. Mwen pral mouri. Mwen santi li, epi anplis, doktè yo te di m' sa. Ou menm, yon lòt bò, ale di paran m' epi di yo prese prese, paske se pral dènye vizit yo. Yo p'ap ka tounen isit la apre lanmò mwen, sof pou transpòte kadav mwen epi antere li. Lè’m mouri, mwen te mete fen nan touman yo. Di yo mwen pa blame yo paske mwen mouri jèn konsa. Se pa fòt yo. Yo te voye’m etidye, e mwen menm, paske mwen te vle vin rich byen vit, mwen te pran plezi nan maji. Mwen gen yon sèl regrèt pou yo:


Mwen mouri tankou yon chen, tankou yon moun ki pa gen fanmi, san pèsonn bò kote’m pou fèmen je m' apre lanmò mwen. Depi senk jou pèsonn pa vin wè’m, mwen pa manje anyen. Di yo mwen pa blame yo. Se fòt mwen... Ale di yo tout sa mwen te di ou. Touche pa diskou tèrib sa a, jèn ti gason an te kòmanse kriye. Li te refize ale, li te di’m ke li pito tann mwen mouri, pou li ta fèmen je’m apre, epi answit li ta ale pou fè komisyon an. Men, mwen te refize òf li a. Pou konvenk li, mwen te ajoute: prese. Petèt si ou prese, yo ka vin jwenn mwen toujou vivan, e konsa mwen ka di yo sa mwen pat gen kouraj di ou. Byen vit! Rasire, jèn ti gason an ale trè tris. Kèk èdtan apre li te ale, mwen te fè eksperyans sansasyon etranj nan kò mwen. Kouche sou kabann mwen nan chanm lopital kote’m te ye a, mwen te wè syèl la desann nan yon vitès ki bay vètij, epi kouvri je’m. Mwen gade de goch a dwat pou’m eseye konprann sa kap pase’m, men tout kote’m te vire tèt mwen m’ te wè sèlman ble syèl la, pa nwa lannwit lan. Je’m te disparèt... Kèk moman apre, son yo te elwanye.


Mwen te santi bri ki te bò kote’m yo deplase piti piti, jiskaske yo disparèt nèt... Pa gen okenn son oswa bri ke’m te tande ankò. Mwen te konkli ke mwen te vin soud. Tande te ale tou.... Mwen pat avèg, poutan mwen te wè sèlman koulè ble a. Mwen pa wè anyen e mwen pa tande anyen nan sa kap pase bò kote m', men mwen te santi tout sa ki te pase la. Mwen te toujou konsyan, yon jan kan menm. Yon ti moman apre, mwen remake ke machwè m' te peze lou anpil epi yo pa obeyi a fòs volonte m' pou louvri oswa fèmen ankò.


Mwen pat kapab pale ankò oswa fè okenn son ankò. Poutan, kè’m tap bat toujou e m’ tap respire, kwake ak difikilte, men’m te toujou respire. Pawòl mwen te ale... Lè sa a, toudenkou mwen te santi yon frèt tankou yon glas, pou pa di mòtèl, anvayi m', li sezi zòtèy mwen ak dwèt mwen. Soti nan zòtèy yo ak dwèt yo, frèt sa a piti piti gaye nan tout kò m', e konvèje nan direksyon kè a. Chak manm nan kò mwen te travèse pa frèt sa a te vin ensansib, kòmsi li pa egziste ankò. Lè sa a, li te vin enposib pou mwen deplase, menm yon ti dwèt. ... Lè sa a, te vin moman kritik la, yon moman atròs ke chak moun ki fèt nan yon fanm pase nan li.


Batman kè m' te fè eko nan mwen ak gwo anplifikasyon, tankou yon mato sou anklin yon bòs fòjon... Thum! Thum! Thum!... Sekans kou yo te vin iregilye. Entèval ki genyen ant yon sèl kou ak pwochen an te vin pi laj e pi laj. Mwen te pè e mwen te vle rele pou èd! Men vwa a pa soti ankò nan gòj mwen. Mwen te vle rele yon predikatè Bon Pawòl la, pastè pou batize’m... Mwen menm te vle fè yon ti priyè, men lide yo pa vin jwenn mwen ankò. Li te twò ta... Tout bagay te mele nan tèt mwen. Mwen te soufri, e soufrans mwen te ogmante de pli zan plis.


Chè frè’m yo nan Kris la, mwen te kriye, te regrèt lavi’m, sitou jenès mwen. Mwen di tèt mwen ke se te fòt mwen si mwen t’ap soufri konsa. Poukisa mwen te chache anrichi tèt mwen? Poukisa mwen te chache pouvwa ak glwa lè’m te itilize mwayen malonèt? Poukisa mwen te avègman swiv ansèyman pwofesè a? Poukisa mwen te pratike maji? Koulye a, mwen te oblije mouri prematireman, jèn ak pòv, pandan ke moun ki nan laj mwen yo toujou vivan, menm ke yo si pòv men yo toujou vivan.


Koulye a, mwen te oblije peye pri a, men ki pri? Yon doulè batan te pran kè’m. Li te sanble ak yon chirijyen misterye, menm pi bon pase yon bouche, te koupe vif, lè’l sèvi avèk sizo, yon rejyon ki sitiye nan sant kè a. Avèk chak koupe sizo, doulè a ogmante nan entansite. Avèk chak kou, mwen te respire yon gwo souf lè. Mwen te respire anpil lè, men poumon mwen pa janm plen! Li te sanble kòmsi yo te gen twou nan yo epi kite lè a pase san yo pa kenbe’l pou tounen li. Nou tout konnen ke respire konsiste de respire lè fre ak souf lè ki deja trete pa poumon yo. Men, mwen menm, mwen te sèlman enspire, pandan ke poumon mwen pa ta pèmèt mwen rann souf... Avèk chak nouvo kou, doulè a te vin pi plis ak plis egi, epi mwen respire kounye a pi gwo souf lè pase fwa anvan yo.


Chè frè, se nan moman presi sa a chak moun bezwen Kreyatè l’. Anplis, mwen pa gen okenn kòmantè pou’m fè sou sa, paske ou te deja fèt. Kidonk ou pral mouri yon jou, epi ou pral pase nan eksperyans sa a pou verifye verasite li... Mwen ka pa ka jwenn tèm ki apwopriye yo, men se konsa li ye. Se nan moman sa a ou pral anvi konnen Bondye ou a, ou menm ki poko konnen li, e ki pèsiste nan inyore li... Finalman, dènye sizo yo koupe dènye tranch mwen an! Tout lè nan poumon mwen soti epi mwen te soufle... Mwen te mouri!


3.5- Nan lòt kote lanmò a


Kèk segond apre poumon mwen te fin ekspilse tout lè yo te genyen an, mwen te wè tèt mwen leve epi kouche sou kabann mwen, an sòt ke pye m' te touche planche a. Bò kote’m, sou lòt kabann nan, mwen remake yon moun ki tap leve tou nan kabann li. Li te vle konnen si mwen te pare pou vwayaj la. Vrèman vre, li te sanble ke mwen te oblije fè yon sèten vwayaj, men pou ale kote mwen pat konnen! Se konsa, mwen reponn li afimatif. Nouvo konpayon mwen ak mwen desann soti nan kabann respektif nou yo e te dirije pou sòti a. Pandan nou t'ap mache ale, mwen te tounen gade kote mwen te jis kite a. Sou kabann lan, mwen remake yon fòm long ki kouvri ak rad.


Mwen pat rekonèt fòm sa a kòm ansyen kò mwen an, piske mwen te gen yon lòt, epi mwen pat fou tou. Se konsa, nou desann kabann yo epi nou te dirije pou sòti a, nan objektif pou jwenn yon mwayen transpò pou mennen nou nan destinasyon nou an, jiskaprezan enkoni. Nou pati pou nou rete sou lòt bò wout ki te pase pa la.


Yon machin blan kanpe kèk mèt de kote nou te ye a. Chofè a te desann li mande nou si nou te wè de moun ak pakè nan men, li ajoute: Wa a voye m' chache de moun ki, nan prensip, yo te dwe la. Nou te reponn ak anvi ke se te nou tout bon. Li te gade nou yon ti moman san li pa di anyen, li monte machin li epi li ale. Apre machin nan pati, atansyon nou te atire pa yon gwoup moun ki te vini fè anpil bri, sere pwatrin yo pandan y’ap plenn. San yo pa fè atansyon ak prezans nou, yo pase sou nou epi yo antre nan chanm kote nou te soti a.


Anndan an, yo te fè menm plis bri pase deyò a. Rasanble ozalantou de kabann yo, yo te okipe tèt yo la, plenn plis toujou, gade nan de fòm yo ki kouche sou kabann yo. Piske bri yo te fè a te deranje nou, mwen pwoche bò kote youn nan yo e m’ te manyen li pou’l te esplike’m rezon ki fè tout bri sa yo. Li pa menm gade nan direksyon mwen. Mwen abandone li pou’m jwenn yon lòt nan menm gwoup la. Reyaksyon li te idantik ak premye a. Mwen te vle kontakte yon twazyèm moun, lè konpayon mwen an te entèveni pou di mwen kite’l ale.


Li te ajoute: Ou pa wè yo pa ka ni wè nou, ni pran sant nou, ni tande nou? Si se konsa, nou mouri... Dediksyon sa a te fè’l mal alèz. Fache, li di m': Nou pa mouri epi nou p'ap janm mouri, omwen pou sa mwen konsène. Mwen vivan e mwen pap mouri! Lè’m wè ton vwa li ak kalm li te pale a, mwen pa’t ka gen dout ankò. Konvenk, mwen te tonbe an silans epi mwen te jwenn li sou bò wout la. Yon ti tan an napre, moun ki konsène yo kite lopital la pote de koli. Yon bon bout tan te pase san okenn ensidan deranje lapè lespri nou. Lè sa a, yon lòt machin te vini, yon bis fwa sa a, ki te kanpe trè pre nou. Chofè a, san li pa soti nan machin li a, li mande nou si se te nou tout bon, e si nou se de pasaje yo li te resevwa lòd pou nou monte abò machin li an.


Repons nou an te afimatif. Sezi pa repons nou an, li ale desi... Silans la te kase pa yon vwa ki soti anlè nou, li di: "Fanm kretyen!" Fanm Afriken Kretyen yo!” Lè nou gade nan direksyon vwa yo t’ap soti a, nou wè yon gwo bato, yon bato ki tap navige nan lespas! Pasaje yo nan bato a se te fanm nwa, yo tout te mete mouchwa blan. Bato te fikse drapo Jezi a.


Lè yo wè nou, medam sa yo te balanse mouchwa yo nan direksyon nou, epi yo t’ap chante yon melodi, tèks la se jan sa a: "Drapo Jezi a vole e li montre nou wout ki mennen nan syèl la!" Nou te kanpe gade kannòt la, ki te disparèt ak pasaje li yo nan nyaj yo. Nou te reponn salitasyon yo nan leve men nou. Lontan apre kannòt la disparèt, mwen mande konpayon mwen an: Monchè, ou menm ki di nou pa mouri, èske ou janm wè yon bato kap navige an lè? Mwen, poko, se la sèlman mwen wè bagay sa yo. Èske ou tande pawòl chante fanm ki te salye nou nan kannòt la, jis kounye a?" Drapo Jezi a montre nou wout ki mennen nan syèl la. "Èske ou janm tande sa yon lòt kote, ou menm ki di ou pa konnen lanmò?" Pou repons sèlman, apre li fin souri ak yon lè pitye, li di m': Si ou menm ou panse ke ou mouri, mwen pa konnen sa, monchè. Men, ou pa vle tanpri, nou pale de nenpòt lòt bagay, paske mwen pa konnen de sa w’ap pale a, e mwen pa vle esplike’w sa kan menm, mwen te santi’m ridikil nan atitid zanmi’m nan.


Avèk chak repons li yo, mwen te santi ensistans mwen pa itil. Se konsa, mwen te rete trankil e reziye tèt mwen, pou’m pa ba l' okenn pwoblèm ak kesyon mwen yo. Yon gwo bri fè nou sote: Se te yon gwo machin vole. Mwen rele li yon avyon pou pi bon konprann, men, an reyalite, li pat yon avyon. Se konsa sa avyon an kesyon an te vin ateri kèk mèt de kote nou te ye a. Pilòt la soti nan kabin li a epi li fè yon siy pou zanmi’m nan monte abò. Sila sa a pat bezwen priye de fwa. Li antre san pwotokòl la. Mwen te tou prè pou antre, lè mwen wè pòt la fèmen nan figi mwen. Pilòt la, li sèvi avèk yon mikwofòn, te di’m ke li pat resevwa enstriksyon espesifik sou mwen, ke nou te oblije tann desizyon Wa a, ki te pase soti nan yon moman ale yon lòt nan kote egzak sa a. Nan machin nan, konpayon mwen an t’ap swiv siplikasyon mwen an ak pilòt la.


Menm lè a, mwen tande yon vwa byen fò: "Wa a!" Menm lè wa a parèt. Kò li te transparan tankou kristal, sa vle di je nou te kapab travèse kò li san difikilte, epi wè byen klè objè ki te sou lòt bò a. Li te bèl e li te yon nonm nòmal. Yon moun soti nan avyon an kenbe yon dokiman nan men l', nan li li li tout lavi pase mwen. Li dekri tout aksyon mwen yo la, depi jou mwen te pran konsyans, jiska moman kote, depi lopital la, mwen te voye jenn gason an avèti fanmi mwen an. Wa a te swiv tout bagay san pa di yon mo epi answit, nan fen li, li souke tèt li. Li pat di yon mo. Lè sa a, li te disparèt.


Nan menm moman an, avyon an dekole avèk konpayon mwen an. Pandan sila a tap ale, yon gwo lapenn te anvayi kè’m! Mwen te rete pou kont mwen, abandone. Santiman izolasyon sa a te fè’m mal anpil ke mwen te vle kriye. Men, toudenkou mwen tande yon vwa byen lwen ki di: "Jezi Kris, Jij moun ki mouri yo! Jezi Kris, Jij moun ki mouri yo! Jezi Kris, Jij moun ki mouri yo!" Vwa sa a t’ap aproche de mwen e te vin pi fò nan yon fason nan twazyèm fwa a mwen te santi tankou tenpan mwen te eklate. Mwen pat kapab ankò, e nan yon dènye efò, mwen leve!


3.6- Yon resisite nan Yangambi!


Se konsa, mwen te tounen nan lavi! Lè’m louvri je m', premye bagay mwen remake se branch palmis yo ki pandye sou tèt mwen. Lè’m te vire tèt mwen, imedyatman te gen de mouvman nan foul moun ki bò kote m' yo: moun ki te toupre yo kouri, kouri lwen mwen, pandan ke moun ki te byen lwen pwoche bò kote pou wè poukisa lòt yo t'ap kouri. Se konsa, te gen de mouvman similtane. Li te tan pou kontanple ak admire. Pèsonèlman, mwen pat konprann anyen nan sa ki t’ap pase a. Te gen plizyè moun bò kote m'. Pami yo, mwen rekonèt sèten figi. Sou bò gòch mwen, te gen yon sèkèy e tout eleman yo pare pou yon antèman: dra trè blan, zòrye, ak yon pati nan rad mwen. Mwen te mete yon kostim ke mwen pa sonje’m te janm mete. Mwen te gen chosèt blan nan pye’m, ak gan blan nan men’m. Tout bagay te gen sant pafen. Yo te mete boutèy la tou sou kwen sèkèy la. Li te prèske dezè lè mwen te tounen nan lavi. Bouji yo t'ap boule nan kat kwen sèkèy la. Lè’m te reyalize sa ki te pase a, yon gwo lajwa te anvayi kè’m. Mwen te mouri, epi kounye a mwen te tounen nan lavi!


Lè’m leve soti nan kabann kote’m te kouche a, premye pawòl mwen yo te: "Glwa pou Jezi Kris, Jezi Kris vivan!" Moun ki bò kote’m yo te mande tèt yo kote’m te konnen Jezi. Apre moman sa a nan kè kontan imans, mwen te eksprime volonte pou ale nan lopital kote mwen te entène a, ak kote mwen te mouri a. Lè yo vin aprann rezirèksyon’m, tout moun kouri al wè’m. Mwen te pase plis pase yon jou ak mò yo paske mwen te mouri lajounen anvan vè dizè, epi mwen te retounen nan lavi nan demen vè de zè. Mwen te deja pare pou fineray mwen lè mwen te tounen nan lavi.


Sou wout lopital la, tout moun te sezi ke’m tap pale de Jezi Sovè a. Mwen te santi yon fòs rale’m nan direksyon lopital la. Mwen pa menm konnen kisa mwen ta pral fè la. Lè’m te rive lopital la, malad yo te rekonèt mwen kòm moun ki mouri yo te pran jou anvan an. Inyore sa yo t'ap di a, mwen rele byen fò, "Glwa pou Jezi Kris, Jezi Kris vivan!" Pawòl sa yo, ki te pale anviwon twa zè nan yon lopital nan Yangambi, te pwodwi yon gwo mirak. Tout malad yo te geri. Tout, san eksepsyon! Menm moun ki te opere nan apremidi nan menm jou a. Tout te geri, epi medsen yo pat kapab kwè li!


Youn nan yo, Doktè Baylo apwoche yon ansyen pasyan ke li menm li te opere nan apremidi a. Men, lè’l wè’l sote ak kouri ak kè kontan, li te panse li te vin fou, anplis de maladi li a, oswa ke se li menm ki te vin fou. Pou rive nan fon an, li rele yon pasyan epi li fòse’l dezabiye. Sila sa a, san wont, pat bezwen mande de fwa. Lè sa a, doktè a remake ki jan moun ki te fòme kò moun nan ak pousyè tè a te konnen ki jan yo geri, Li menm, Jezi...! Pat gen okenn mak ki kite oswa nenpòt tras operasyon. Pou yon mirak, sa a! Se te youn, yon vrè, de tout fason! Doktè a pat konnen ankò sa pou’l panse oswa sa pou’l di. Natirèlman, li te konnen byen ki jan yo defini ki sa yon mirak ye, men li pa janm te santi youn. Jou sa a li te gen opòtinite pou’l wè youn, e li te kwè. Menm aswè a, li te batize pa imèsyon nan Non Jezi! Pou manke pasyan, lopital la rete vid….


Apre gwo mirak sa a, mwen sonje konpayon vwayaj mwen an, li menm ki te pran avyon an. Mwen te eksprime vle ale lakay li. La, dèy te ye. Mwen te pwoche bò kote fanmi’l yo epi’m te mande yo pou yo koute’m. Lè yo rekonèt mwen, yo tout fè silans. Mwen te konseye yo pou yo pa kriye ankò, men pou yo rejwi, paske fanmi yo a ki te mouri a te "byen" kote li te ye kounye a. Mwen te esplike yo tout sa ki te rive a, e kijan mwen te gen pwoblèm pou’m fè moun ki mouri a konprann nou te mouri. Ki jan li te konseye’m pa eseye chache konnen rezon ki fè bri yo t’ap fè a. Mwen te fè yo konprann ke kriye ak plenn pat gen anyen pou wè ak mò yo. Tout sa yo te bezwen sete lapè ak trankil. Mwen te esplike yo tou ki jan Gran Wa a te voye yon avyon antye pou transpòte frè yo a ke yo t’ap kriye pou li a. Tout te swiv mwen ak anpil atansyon. Pèsonn pa oze entèwonp mwen. Nan fen istwa mwen an, pèsonn pat kòmanse kriye ankò. Li te tan pou al antere kò konpayon mwen an.


Byenke maladi a te febli’m, mwen te pote sèkèy zanmi’m nan tou. Mwen te panse nan tèt mwen, "Si mwen te toujou nan maji, mwen pat kapab wè lespri sila sa a!" Rive nan simityè a, te gen de twou fouye atè a menm kote. Youn te pou mwen, lòt la te pou konpayon mwen an. Tonm nou yo te toupre paske nou te mouri nan menm jou a. Gade tonm mwen an te evoke nan mwen menm santiman izolasyon ke mwen te santi lè avyon an te dekole a, pote zanmi’m nan... Fatig, grangou ak lapenn finalman kraze ti fòs mwen te rete a ankò. Mwen te sonje depa konpayon mwen an, mwen te kriye. Poukisa mwen te tounen nan lavi? Pou soufri ankò nan monn anba sa a? Kò mwen te bezwen anpil repo ak manje. Mwen te tonbe pou manke enèji, epi mwen pèdi konesans! Soti la, yo mennen’m lakay mwen. Mwen te reprann konesans sou wout la.


Plizyè jou pase. Mwen tounen Kisangani. Paran mwen te chwazi yon jèn fi nan maryaj pou mwen. Apre sa, mwen te travay nan Cameza Company, yon ajans nan Kisangani. Konpayi sa a fabrike fil metal. Mwen te gen ran Direktè Adjwen. Sosyete a te loje m' epi mwen te gen yon Land-Rover a dispozisyon mwen. Senyè a beni travay li atravè ministè mwen nan Legliz Kisangani. Anpil mirak te rive nan priyè nou yo, tankou geri moun ki malad mantal. Vrèman vre, ministè nou an te konsène sitou ak malad mantal yo. Nou priye pou yo, e Senyè a tap geri yo tout. Pami yo te gen de jèn etidyan ki te kouri lè Felbus yo te rive, kòmanndo a ki te tire sou mwen an, ak anpil lòt moun. Bò kote nou yon selil lapriyè te fòme.


Kòm yon pati nan ministè mwen an, mwen te konvenk plizyè moun, ke mwen te bay talisman lè mwen te toujou ap pratike maji, pou yo swiv egzanp mwen epi abandone pratik majik yo. Gen kèk ki te aksepte e yo te abandone maji, pandan ke lòt pat vle pawòl mwen yo. Pou yo, satan te bare je yo nan inyorans, pou yo pa wè klè nan lapriyè, pandan li te toujou lajounen. Lanmou mwen pou Bondye te fè’m vin yon evanjelis nan yon kominote pwotestan lokal. Pandan sis ane nan ministè nan legliz mwen an, mwen te kenbe sekrè temwayaj ke nou sot aprann nan. Silans sa a se te lakòz plizyè faktè: Premyèman, mwen pa wè okenn enterè nan pale pitit Bondye yo sou pase mwen ke mwen te vle bliye a tou pri. Lè sa a, mwen te pè ke yo te mennen nan jistis pa sèten moun ki ta santi yo dirèkteman afekte pa istwa sa a. Finalman, te gen respè pou pwofesè mwen an ki, anplis, te toujou la.


3.7- Boul dife a


Bò kote m' nou te fòme yon gwoup lapriyè ki pat depann de okenn lòt kominote ki egziste deja, si se pa sou Jezi Kris li menm. Nou te reyini ansanm pou lwanj, meditasyon sou Pawòl Bondye a, lapriyè ak adorasyon. Jan mwen te di nou anvan an, Senyè a te ban nou don gerizon... Yon jou, yo te mennen ban nou ansanm sèt moun malad, pou Bondye te kapab sove yo nan lapriyè nou yo. Men, malgre lapriyè nou yo, okenn nan yo pat retabli! Epi kòm te ajoute nan sa a yon sèten sechrès espirityèl nan gwoup nou an, nou dekrete yon jèn sèt jou, nan lòd pou reviv prezans Sentespri a nan mitan nou. Jèn sa a te fini ak yon vèy denwi ki te kowenside ak dat 1ye janvye 1986. Lè sa a, yon evènman te fèt pandan lannwit sa a. Vrèman vre, nou te 32 nan yon chanm nan pasèl ki sitiye nan 39, rue de Mangobo, Quartier Rongo, Zone de Matete, nan vil Kisangani. Nou t’ap egzalte Bondye ak chante louwanj, epi tout moun t’ap swe! Menm lè a, yon boul dife desann, li kanpe nan mitan kat frè korist yo!


Pouvwa Lespri Sen an te deplase, frè sa yo chak nan kout pa yo konfese fot yo a wot vwa, tout nan dlo nan je! Konfesyon sa a te kite nou sezi, paske nou pat kapab imajine pou yon sèl moman pou genyen nan koral nou an vòlè, meddam, enpidik ak ansasen! Men, pran pati nan senserite yo, nou menm tou nou te kòmanse kriye, sipliye pou padon Toupisan an. Ala bèl bagay pou nou resevwa padon nan men Senyè a, pou nou lave tout peche, epi pou nou viv nan renmen Kris la! Nan boul dife sa a ke tout moun te wè nan mitan nou an, mwen te wè sa Ezekyèl te wè a ak ekri nan dezyèm vèsè liv li a: Yon "Èt Limyè!" Èt Limyè sa a te pwoche bò kote’m e li te siye dlo nan je’m! Se lè sa a, mwen pat kapab kontwole emosyon mwen, mwen te eksploze ak kè kontan e mwen te kriye byen fò: "Frè’m yo, Senyè Jezi Kris te siye dlo nan je’m, Senyè a la, li nan mitan nou!”


Apre sa, Èt la te tounen boul la ankò. Li leve nan syèl la trennen’m nan chemen li, nan fason ki dekri nan Ezekyèl 8:3, alòske, pou frè yo ki tap priye avè’m yo, mwen te tonbe san vi atè a! Pandan tout monte nou an, mwen te wè plizyè moun kite tè a nan direksyon syèl la, Èt sa a li te toujou difisil pou’m distenge fòm lan di’m: "Mwen te pèmèt ou fè maji ak konnen tout bagay sa yo pou denonse yo bay parèy ou yo. Pa temwayaj ou, pou yo abandone move chemen yo, konvèti epi viv. Men, ou fè silans epi ou preche Levanjil mwen an! Wi, men temwanye anvan bay frè ou yo pou mesaj mwen an rive nan kè yo epi jwenn plas li la. Vini wè sa silans ou a koute. Rive nan yon bifikasyon, Li di m': "Sou tè a, nou toujou di ke pral gen yon jijman, men san yo pa konprann siyifikasyon li. Sa a se jijman an. Se isit la ke tout moun otomatikman pran direksyon yo, dapre lavi li te mennen sou latè.”


"Ou wè yon moun k'ap jije moun k'ap vini yo?" "Non, mwen pa wè pèsonn," mwen reponn. Youn nan de direksyon yo pran yo te fini nan yon gwo twou san fon an, yon gwo twou san fon ki te kouvri ak yon materyèl nwa, tankou sa ki te sibi gwo tanperati, te sanble ak yon tiyo echapman motè. Nou pwoche bò pi a pou nou byen wè li. Apre sa, mwen wè moun nan pami moun mwen te pèvèti yo, e yo te jete nan gwo twou san fon an!


Anvan yo ranvèse, yo te jwenn tan pou yo plenn epi yo di: "Ah! Si Pastè Lisungi te di nou bagay sa yo, nou pa ta la! Li se yon move pastè!” Lòt yo di, "Lisungi twonpe nou!" Pami sila sa yo, mwen reyèlman rekonèt ansyen kliyan mwen yo nan talisman, sa vle di moun mwen te bay sa yo rele pouvwa ak pwoteksyon. Mwen te reyalize krim mwen an menm anvan Senyè a te louvri bouch li: Pri silans mwen an! Mwen te santi’m trè mal alèz.


Senyè a te vire douvan bò kote’m, e tout moun te deplase, li di’m: "Tout moun w’ap gade yo k’ap peri yo pote imaj mwen! Mwen ofri lavi’m pou delivrans yo chak! Se poutèt sa, san’m koule pou padon tout nanm sa yo. Èske ou ka estime valè nanm yon moun? Men, konnen tè a ak syèl la pa egal a valè nanm. Alò, èske’w wè konbyen nanm ki pèdi akoz silans ou? Ki sa w’ap ban mwen an konpansasyon? Anyen... pa menm pwòp lavi ou, paske sa tou presye! Se poutèt sa, ou menm tou pral la!" "Mwen, Senyè? Mwen te sipliye.”


Li reponn: "Wi, ou menm!" Nan pawòl sa yo, mwen tonbe ajenou pandan’m tap kriye, epi mwen te sipliye li nan sa yo: "Si mwen jwenn favè nan je’w, Bondye mwen, pou’w montre’m gravite peche’m nan, aksepte, Senyè, padone mwen pat konnen silans mwen te kapab tèlman fatal, ban mwen, mwen sipliye ou, yon chans ekspoze san anyen omisyon tout sa ki mal ke mwen te konnen, ki ranpe pèp ou a e ki detwi li, paske mwen pat konnen se konsa. Padone m'!" Senyè a reponn li: -La pa gen padon.


3.8- Ansent lan ak letan an


Men, Senyè a te fè’m siy pou’m leve epi swiv li. Nou kite kote tèrib sa yo pou ale nan yon lòt. Rive nan yon sèten kote sou vwayaj nou an, mwen te santi mwen te aspire nan yon sòt de tinèl envizib, nan sòti nan kote mwen remake yon gwo kloti, yon miray ki antoure ki te ale otanke je te kapab wè nan tou de direksyon. Li evidan, patiraj la te gen gro kantite moun. Te gen menm kèk anlè miray la, epi yo te sanble kontan. Mwen t’ap mache nan direksyon pòt la ak entansyon pou’m antre, men, lè’m rive la, mesye ki bò kote’m lan di’m: "Pa antre, paske ou pa ka soti!”


Malgre konsèy saj sa a, kiryozite mwen te pouse’m eseye antre nan pwòp mwayen pa’m, men san siksè paske nan chak tantativ, kòm si li tap li lide’m, konpayon’m nan te entèveni ak enèji pou anpeche’m fè sa. Li te mande’m pou’m tann isit la, sa mwen te fè. Lè’m te eseye rann mwen kont sa k’ap pase’m, yon fanm parèt a kèk pa lwen nou. Yon fanm tris, ki mal abiye, ki t’ap mache san antouzyasm nan direksyon nou, nan dlo nan je, ak fredone melodi sa a: "Menm si sou tè a mwen gen difikilte, difikilte sa yo se sèlman tanporè, paske avèk Jezi, Sovè mwen an, mwen pral alèz. Alelouya! Alelouya!”


Gwo pòtay la louvri epi yon nonm solid soti nan kloti a, li te mete bèl rad ke li te remèt bay fanm sa a. Li abiye nèt san sispann chante melodi li a, dezyèm estròf la ki te di: "Menm si yo rejte nou sou tè a, rejè sa a se sèlman pou yon ti tan, paske Senyè Jezi renmen mwen! Alelouya! Alelouya! " Pandan tout tan li te pran abiye a, pòt la te rete demi ouvè, sa te pèmèt mwen wè atmosfè ki te domine anndan an. Plizyè moun, tout kontan ak ekipe ak divès enstriman mizik (maracas, sentèz, amonika...) eksprime lajwa yo nan chante kantik lwanj ki dedye a Kreyatè a.


Lè sa a, depi kote nou te ye a, nou wè yon nonm an sante ki t'ap vin jwenn nou, men li t'ap mache zigzag. Li te sanble ak yon gwògmann oswa yon avèg, oswa yon moun ki pat konnen wout li. Lè mesye a te rive toupre nou, de bèt ki te abiye an wouj te parèt soti nan okenn kote, te pran l', li trennen l' nan yon direksyon ki opoze ak pòt patiraj la! Konpayon’m nan te mande’m pou’m swiv yo, sa’m te fè. Nan fen kous la, mwen te wè etan ki sanble ak gwo basen an, ak yon rivyè k’ap bouyi likid wouj, ki konparab ak lwil palmis chofe a 2,000 degre.


Nan wè letan an bouyi a, nonm lan te eseye reziste, men de gad li yo te fè’l plonje nan likid la. Nan kontak ak kò li ak matyè bouyi sa a, nonm lan pat kapab evite kite yon jemi enfènal. Li te bat tankou yon pwason lanmè ke yo t’ap griye, e kò’l te pran fòm yon fosil syans fiksyon. Gade sèn nan, mwen di tèt mwen ke mwen pa ta renmen pataje sò nonm sa a. Bò kote’m, konpayon’m nan, ki byen klè li panse’m, di’m ak senplisite: "Si..., si... plas ou la a!"


Pou yon dezyèm fwa, mwen tonbe ajenou mwen kriye, li leve mwen epi nou reprann premye plas nou an. Pandan se tan, sou wout tounen, li te esplike m': Nonm sa a se te yon bon moun, li te bay pòv yo gwo kado ak gwo liberalite pou malere yo. Jis nan moman maladi li a, yon sitiyasyon ki te lakòz li pèdi tanperaman, nan pwen nan sikonbe, anba chòk nan emosyon... kidonk konprann ke nan moman lanmò li a, li pat pat anime pa Lespri mwen an. Men pito pa lespri kòlè a. Men, ou li ke moun ki pa gen Lespri Kris la pa kapab fè pati li! (Women 8:9). Kidonk, sa nonm sa a te manke se Lespri pou mennen’l ban mwen. Se poutèt sa ou te wè yo mennen’l san’l pa ka reziste.”


Mezanmi, Apot Pòl wè pèvèsyon kè moun nan, ki toujou gen tandans fè sa ki mal, konseye nou pa kenbe kòlè nan nou: "Pa kite solèy la kouche sou kòlè nou", di nou- li. Vrèman vre, mwen regrèt sò a ki rezève pou nonm sa a. Apre sa, mwen wè yon fanm k'ap vini. Li te mache dousman, trennen yon chay dèyè li. Pandan li tap pwoche, sa li t’ap trennen lou a ant janm li yo te ka distenge: Se te sèks li! Yon sèks ki te grandi dispropòsyonelman, nan pwen ke li te trennen l' atè a! Rive toupre nou, pèsonn pa oze gade li de fwa, li te tèlman tèrib, sal, degoutan, ak kè plen! Li te imedyatman transpòte nan letan bouyi yo. Anvan li te plonje ladan’l, li di: "Ah! Ou menm bagay mwen te anvi, ou menm ki te fè kè’m kontan: Ou te ban’m manje, ou te pase nwit lan, ou te abiye’m, men w’ap mennen’m...! Pou eksplike’m sò fanm sa a, konpayon mwen an te di m': "Malgre konsèy ke mwen te pwodwi sou li atravè minis mwen yo, li pa sispann fè pwostitiye, epi li te di ke sèks li se rezon d'être li. "Mwen te wè plizyè fanm tou jete nan letan an, san pèsonn pa di’m poukisa. Men, mwen te konprann pou kont mwen ke yo te pou adiltè.


Lè sa a, te vin kout pa yon jèn gason. Pandan li t’ap pwogrese nan direksyon pou antre nan patiraj la, pwatrin li te gonfle ak ogmante dispropòsyonelman nan volim, kidonk li te enposib pou’l antre nan pòtay la! Li te plede antre, men san siksè. Li fè gwo bri, li menm envite nou vin ede’l. Lè sa a, de mesye an wouj yo te vin rele byen fò sou li, bay lòd pou’l pa deranje nou. Apre sa, yo te pran li. Jenn gason an te demontre yon manifestasyon, yo te bat li sevèman e yo te trennen’l nan direksyon letan yo. Li te yon gwo batayè, yon asasen trè feròs, e isit la se kote mechanste li mennen l'! Te esplike konpayon mwen an. Apre sa, yon fanm vin antre nan konpoze an. Jis nan mwatye ouvèti pòt la, plizyè timoun te vin woule epi bloke gon yo, kote yo te anpeche nenpòt mouvman.


Paka antre nan patiraj la, fanm nan te sezi pa de mesye an wouj ki te trennen’l lòt bò, pandan timoun yo tounen anndan an. Men esplikasyon mwen te resevwa a: Fanm sa a touye anpil moun nan avòtman. Li te fè anpil avòtman, depi nan jèn laj li jouk nan maryaj li! San yo pa reyisi, mwen te voye plizyè moun pou fè’l repanti epi abandone abominasyon li yo. Men, li te toujou reponn ke yon fetis se sèlman yon melanj de san epi li pa yon moun! E poutan, lespri ki anime "melanj" san sa a se menm ak sa ki anime yon granmoun. Vrèman vre, se kò a ki evolye ak grandi, men lespri a rete menm jan an. Kidonk, moun ki touye pa mwayen yon zam frèt, moun ki touye pa pwosesis majik, ak moun ki touye pa nenpòt lòt mwayen, yo tout nan menm sak ak moun ki touye nan avòtman! Pou moun sa yo, li ta pi bon si yo pat fèt!


Lè sa a, mwen wè yon nonm vini, fredone yon chante, trè kontan. Lè li te pwoche bò kote patiraj la pòt la te fèk ouvri pou li, sis medam te chape soti nan letan an e yo te bloke wout li, yo te pwoteste ak kouray kont lefèt ke yo te ouvri pòt la pou li. Yo te di: Li ta enjis si nonm sa a te sove epi nou soufri pinisyon an pou kont nou! Piske se li ki lakòz pèt nou, se pou Jistis fèt! Senyè a mande m': Èske ou sonje fanm ki te antre isit la? "Wi," mwen reponn. Lè sa a, li di m': Li se madanm nonm sa a. Yo te pòv lè yo te marye. Sèvant mwen an te konn sipliye’M pou mwen ede li. Mwen te reponn priyè li a lè’m te ranpli’l ak byen, e li te vin rich anpil. Sepandan, malgre richès li, li pat abandone’m. Mari’l, nonm sa a ou te wè antre isit la, te konfiske tout byen li epi li pran’l pou li. Anplis de sa, li te repidye li pou marye ak moun ou te wè yo! Menm si li te divòse, sèvant Mwen an pat sispann sipliye’m padon pou mari’l, e pou’m te mennen’l lakay li. Apre entèvansyon madanm li, tout kòlè mwen te genyen kont mesye sa a te apeze (Matye 19:4).


Lè sa a li tap pase’M nan betiz, li te reponn sèvitè’M yo ke li te pare pou’l reprann madanm li, a kondisyon ke li dakò pataje kabann marital la ak sis rival li yo, yon bagay ke sèvant Mwen an pat ka aksepte, paske li te pè pataje peche a (1Korentyen 6:16). Se poutèt sa, li te rete pou kont li jouk li mouri, menm moun ki nan fanmi li te rejte li, paske yo pat konprann poukisa li pat vle viv ak rival li yo. An repons a sèvitè’m yo, konkibin yo te fè avanse rezon ke yo pat ka abandone pitit yo. Se pat vre, paske an reyalite se yo ki pat ka debarase yo de lavi fasil yo te genyen ak mennaj yo a. Vrèman vre, nonm sa a te rich anpil. Laterè povrete a, renmen lajan, onè ak liks, te fè kè yo di, nan pwen pou yo te detwi yo (Mat. 6:24). Sis fanm yo te mouri tou. Nonm lan pat konvèti pou tout sa! Li te kontinye lavi li nan dezòd. Men, lè li te wè lanmò ap pwoche, li te envite sèvitè’m yo pou yo preche li bon nouvèl la, e li te repanti jis anvan’l mouri. Mwen padone’l, men li toujou reskonsab sò fanm sa yo.


3.9- Misyon an


Anjeneral mwen te resevwa nan gwoup lapriyè nou an nenpòt moun ki te deklare nou ke yo te aksepte Jezi Kris nan lavi yo, san yo pa kesyone alavans sou aktivite yo. Nou te konte sou vèsè a ki di jis la ap viv gras a lafwa. Men, pita, nou dekouvri, menm pami dyak nou yo, moun ki gen biznis kote moun bwè oswa bòdèl. Jou sa a, depi nan wotè syèl la, epi apre nou te kite kote nou te ye a, Senyè a te montre’m travay kontanporen’m yo. Lè sa a, mwen te wè bagay inimajinabl! Vrèman vre, Senyè a te fè’m wè ki jan, nan etablisman bwè li a, dyak la entoksike moun! Yon fwa yo bwè, yo fè tout sa yo kapab. Lè sa a, mwen te konprann ke Bondye Sen. Senyè a di’m: Gade pastè sa a! Gade ki jan li rive nan pòch li epi li rale kòb pou li bay fidèl sa a!


Mwen te swiv sèn nan tankou sou yon ekran televizyon. Wi, mezanmi, Bondye wè tout bagay! Mwen te wè kijan pastè a, nan yon chanm otèl, t’ap karese tete yon fi... Lè li te kòmanse dezabiye li pou li fè lanmou avè li, m’ fèmen je’m epi’m gade lwen pou’m pa wè sèn nan. Men, etranj ase, menm ak je m' fèmen, mwen te kapab toujou wè! Mwen te sezi pa fenomèn sa a, men mwen te konprann sa Senyè mwen an te vle: Pou fè’m touche dwèt mal la. Lè sa a, mwen tonbe ajenou pou yon twazyèm fwa, epi mwen sipliye L': "Libere je m' anba obsenite sa yo!" Kòm repons, li di m': "Ou eskandalize lè’w wè bagay sa yo? Epoutan ou se yon gason... Èske ou ka santi sa mwen santi a, mwen menm ki dwe wè tout abominasyon sa yo?" Lè sa a, mwen wè yon ti fi 12 oswa 13 zan antre nan yon otèl, akonpaye pa yon vye papa ki te ka gen laj gran papa l'. Ti fi a te dakò ak li poutèt lajan an! Malgre rèl ti fi a nan doulè, dlo nan je ak senyen, granmoun aje sa a pat bay vag!


Senyè a te fikse’m ak je tandrès li ki te ranpli ak lanmou, epi li di’m: Sa a se youn nan peche kap frape limanite, enkli nan peyi’w la, Zaïre! Lè li fin di pawòl sa yo, mwen wè dlo koule sou machwè li, epi li ajoute ak kè sere: Men ki jan mond lan pèdi! Apre sa, konpayon mwen an mennen m' nan yon lòt kote ki trè diferan de sa a kote nou te jis ye kounye a, epi li mande m': "Èske ou vle wè Mèt mond lan?" "Wi," mwen reponn. Se konsa, nou te kòmanse monte yon ti mòn. Pandan n’ap monte, li te sanble ke makadam, jòn takte ak vèt la, ta ka lage anba pye’m, oswa mwen ta pral glise oswa tonbe! Men, pa gen anyen nan sa ki te rive. Mwen kontanple lemonn antye. O! Yon monn ki t’ap limen tout kote ak plis toujou, e ki gen yon limyè trè entans ki te kòmanse avegle’m. Mwen te prèske vin enpasyan e lefèt ke nou poko rive nan tèt. Yon ti moman apre, li konsole’m, li di’m: "Yon ti kras plis, epi n’ap rive... Men moun sa yo kontinye mande pou ou." Li te enkyete. Menm lè a, kòm si te gen yon chanjman dènye minit, tout bagay disparèt!


3.10- Ale Béthel!


Lè sa a, li mennen m' anwo yon ti mòn, sou tèt li mwen wè yon gwo vil ke li te montre m': "Se Kinshasa, lavil Jerizalèm nou an, moun Zayiryen!" Pou premye fwa depi mwen fèt, mwen te kapab kontanple kapital politik peyi mwen an, Zaïre! Nou desann la e nou vole sou vil la. Mwen te kapab li sèten enskripsyon sou kèk twati oswa sou mi yo nan patiraj yo. Pandan vòl sa a, Senyè a te pale avè’m de anpil bagay. Men, toudenkou, li te montre enkyetid, li di’m ke li te trè defye, detounen ak anbete pa moun ki tap mande pou mwen yo! "Moun sa yo ap ensiste depi lontan, yo pa janm bouke deranje Mwen, mwen bouke ak sa..." Li te plenn. Kidonk, li di’m: "Èske’w wè pastè sa a, ak fanm sa a?... Èske’w wè dyak sa a?... Èske’w wè dyak sa a?... E sa y’ap fè?... ou wè nonm sa a?... Ou wè...?”


An reyalite, mwen te wè yo tout! "Kite, mwen montre yo ba ou." Li fini anmè. Apre sa, mwen wè distri Kin-Maziere. Te gen yon moun la m'ap refize non li, pou nou pa rekonèt li. Senyè a di’m: "Li se yon pastè, men li gen de madanm... lòt la, li kache’l... Men li!... Li rele Mado! Ale, di l' abandone peche li a.... Ale." Lè sa a, nan Boulevard Lumumba, nan zòn Limeté, Senyè a te montre’m yon miray kloti ki bay sou premye lari a, sou kote mwen li enskripsyon sa yo: Groupe Charismatique de Limeté, Première Rue - Limeté, Cité de Béthel, "Permanence".


Nou te rete devan enskripsyon Li te lonje dwèt Li a, e li te di’m avèk ensistans: “Ou pral ale an premye rann temwayaj nan Betèl, anvan’w al fè’l yon lòt kote nan Kinshasa... Fè’l an premye nan asanble sa a, epi w’ap wè sa. Bondye va fè! Epi, n'a ale kote Lespri mwen an mennen nou. M'a la avèk nou." Yon lòt fwa ankò, Li di m': "Gade, ou toujou rele, epi mwen fatige ak apèl ijan sa yo ak san rete... Men yo!" Mwen te eseye chache konnen kiyès moun sa yo ki te ofri tèt yo liks pou deranje yon bon konvèzasyon konsa ke mwen te genyen ak Kreyatè’m nan. Mwen te panse yon ti moman ke yo te dèyè’m epi, lè’m te gade lwen pou’m wè yo, pou yon dezyèm fwa..., mwen te twouve’m ap tounen nan lavi, kouche sou yon chèz tab...! Moun ki te vle m' yo te tout bon la. Yo te reklame’m, e yo te kontinye sipliye Senyè a pou’m retounen. Paske, pou dezyèm lanmò sa a, pèsonn pat ap kriye, men tout moun te pito nan lapriyè.


Mwen te tounen nan lavi san mwen pat wè Mèt mond lan! Mwen menm ki te toudenkou te anvi wè l'! Sa fè’m mal anpil! An menm tan, mwen te sezi anpil lè foul moun ki te gen anpil moun ki te vin nan lapenn pou mwen e ki te temwen dezyèm lanmò Frè Lusungi! Se te bèl bagay, ekstraòdinè! Pami moun ki bò kote m' yo te gen frè m' yo, konpayon jèn, pwofesè Nòvejyen mwen yo, moun ki te geri pa Senyè a gras a lapriyè nou yo... Se te fatastik! Te gen mè ak relijye nan diferan relijyon. Sè nan Kris ki soti nan divès kongregasyon te la tou! E nonm enpresyonan nan kantite machin ...! Tout bagay sa yo te depase m' epi mwen trè kontan pou sa.


Te gen tou nan foul moun sa a yon nonm a yon rad blan, yon enfimye ki kalifye. Te gen yon sèn ki te fèt ant li menm ak konpayon jèn mwen yo, sa ki an napre yo se istwa a: Vrèman vre, lè boul dife a te pote m' ale, yo te wè ke mwen te tonbe, san konesans, jan mwen te di nou an. Li te egzakteman mwatye nan mitan lannwit. Kèk nan yo te manke lafwa, e yo te di ke Senyè a te pini’m paske’m te retounen nan ansyen pratik maji mwen yo. Pandan ke lòt moun, ki pi fèm nan lafwa yo nan Kris la, te kenbe ke Senyè a te pran m' nan mitan yo pou pale avè m'. Premye a, nan ensistans yo, fè apèl a enfimye an kesyon an, ki te rive ak tout enstriman ki nesesè pou oskiltasyon. Li fini ak yon lanmò ki te koze pa yon kanpe toudenkou kè a. Li t’a pral siyen sètifika lanmò a.


Men, frè yo ki te rete optimis pa aksepte dyagnostik li a. Atitid sa a te fè enfimye a mal alèz, ke li te panse ke konpetans li yo te doute. An menm tan, yon pwofesi te soti nan bouch yon tifi 13 an, ki te anonse: “Se mwen menm Jezi, ki te rele sèvitè’m nan Lisungi tounen vin jwenn mwen, pou’m te konfye’l yon misyon trè enpòtan atravè lemond. [...] M’ap voye’l tounen nan mitan nou." Si mesaj sa a te pote soulajman pou frè yo, yon lòt bò, li te fè kè enfimye a di, ki pat ankò kwè ke Sila a ki te kreye lapawòl la te kapab pale. Li reprimande ti fi a, li rele’l yon mantè ak yon profanasyon Bondye. Apre sa, li fini nan tèm sa yo: Mwen konnen se Bondye ki bay lèzòm entèlijans pou pran swen ak geri kontanporen yo. Men, se gras a menm Bondye a tou ke mwen sèten lanmò nonm ki gen kò l' lonje devan nou an. Li se yon moun ki pa gen chans pou’l siviv yon jèn sèt jou. Anjeneral, se fanm ki ka fè’l li san pwoblèm, men gason yo limite a sèlman senk jou. Men, kòm nou dakò ke li pral tounen nan lavi, mwen pral rete isit la pou wè ki jan sa pral rive, epi lè sa a, mwen pral vin plis ke yon kretyen.


Yon bon bout tan te pase san anyen pa rive, e enfimye ki kalifye a te toujou la lè, anviwon sizè, de sè nan Kris la ki pat ap priye nan kominote nou an te vin bay mesaj sa a: "Senyè Jezi voye mande nou pou nou pa enkyete. Konsènan frè Lisungi, epi enfòme nou ke li pral tounen nan lavi ak yon misyon enpòtan ki pral mennen l' atravè mond lan." Lè sa a, lespri yo kalme plis. Apre sa, mwen te tounen nan lavi. Se te onzè senkant senk minit. Se te yon gwo lajwa pami frè yo, ak yon gwo sezi pou enfimye ki kalifye a ki, sèlman lè sa a, te fòtifye lafwa li nan Senyè a, epi li te rekonèt ke pa gen anyen ki enposib pou Bondye. Kidonk, se sa mwen te aprann konsènan enfimye ki te konsène a nan dezyèm rezirèksyon mwen an.


Nan tou pa’m, mwen te rakonte frè yo tout sa’m te fè eksperyans ak tande nan men Senyè a, e ki te konsène yo, tout te antouzyas e yo te glorifye Bondye. Mwen te esplike yo tou tout bagay sou mal sa a, sou fleo sa a, pi gwo peche Senyè a te revele’m nan, e ki gaye nan peyi Zaïre, peyi nou an: adiltè! Mwen te di yo: “Zaïre an pèdisyon. "Se konsa Senyè a voye’m preche. Li di’m lè’m fini misyon’m nan preche, l’ap mennen’m yon kote l’ap mennen’m tounen pou tout tan, sa vle di m’ap mouri ankò!" Premye jou sa a nan ane a, te gen anpil konvèsyon nan Kisangani, e anpil moun te deside viv nan Kris la.


Nou te rejte lide pou fè apèl bay kongregasyon an pou yo bay lajan ki nesesè pou achte tikè pou vwayaj Kinshasa a, yon fason pou teste lafwa nou. Bondye reponn priyè nou an. Yon jou, pouse pa mwen pa konnen ki fòs, mwen leve byen bonè nan maten pou yon ti mache nan pò Onatra. Sou wout la, mwen te rankontre yon sòlda, yon Adjutan ke mwen pat janm konnen anvan. Apre li fin salye’m ak chalè fratènèl, li te pran nan pòch li yon sòm de mil katòz zaïre, li te remèt mwen, li di: « Souvan, lè’m rive Kinshasa, mwen rankontre ak frè Gwoup Lapriyè Limite yo, 1e Rue. Maten sa a, mwen te resevwa lòd pou’m ba’w sòm lajan sa a pou achte tikè’w la. Mwen menm kwè gen yon bato ki prale Kinshasa jodi a. Si’w vle, mwen ka rekòmande’w bay kòmandan an.”


Mwen pat poze’l okenn kesyon, tankou kijan li ta pral jwenn mwen si nou pat rankontre. Men, byen vit mwen te konprann ke se Senyè a ki tap pale avè’m pa mwayen sòlda sa a. Mwen aksepte kòb la, answit mwen achte tikè mwen pou depa ki te gen pou fèt menm jou a. Lakay mwen, mwen fè valiz mwen epi mwen di madanm mwen ak frè kominote nou yo orevwa. Nan kannòt Kinshasa, mwen pa janm sispann rann temwayaj sou Jezi. De majisyen nan mitan pasajè yo te abandone satan pou yo swiv Senyè Jezi. Mwen te pale tou sou misyon mwen ak de pastè ki soti Nzambe-Malamu ak Tshuapa, epi mwen te montre yo, kòm prèv ansyen manm mwen nan monn satanik la, yon diplòm lisifè te siyen, kle yo pou louvri mond envizib la, ansanm ak lis simityè atravè mond lan, sou yo ke pouvwa mwen t’ap pwolonje.


Depi konvèsyon mwen an, mwen te konsidere objè sa yo pa vo anyen. De pastè sa yo te konseye’m pou’m abandone yo. Ke mwen te fè san ezitasyon, paske yo te konsidere yo konpwomèt. Apre de semèn navige san okenn ensidan, bato a mare nan pò Onatra nan Kinshasa, kote’m te pran yon taksi ki mennen’m nan vil Béthel nan Limeté, premye destinasyon’m. Mwen te kòmanse temwanye atravè Betèl, jan Senyè a te rekòmande’m nan. Te gen anpil konvèsyon: Sis mil moun chak jou te rann talisman yo sou fòm objè yo vòlè. Soti la mwen te ale temwanye bay pastè a ki te gen de madanm nan. Mwen te ba li rekòmandasyon Senyè a, mwen te espesifye non dezyèm madanm sa a, ak kote li te rete a. Pastè a te panse pou yon ti moman ke li te fè fas ak yon majisyen oswa yon fetichè, men li te rive resezi li ak rekonèt nan mwen yon vrè mesaje Senyè a. "Mwen pat kapab imajine ke Bondye te konnen m'! Li te nan ekstaz". Lè li te ale jwenn konkibin li a jou sa a, li te eksplike reyalite yo ba li e li fè’l konnen konviksyon li fèm ke li ta dwe mete tèt li dwat devan Bondye li a. Apre sa, li bay fi a yon sòm 50 000 zaires, li lage l', li di: "Bondye mwen an renmen mwen!" [Fen Temwayaj la].


3.11- Avètisman


Chè frè ak zanmi, mwen pa ta renmen mete temwayaj sa a disponib pou nou san nou pa montre de fot grav li genyen, e ke nou dwe veye pou nou pa janm komèt si yon jou nou twouve nou nan kalite sitiyasyon sa a. Yon bò gen fòt pastè a, yon lòt bò, fòt frè a. Akoz de fot sa yo m’ap fè de apèl: Youn bay pastè yo rele pou ede moun ki onètman chwazi kite kan satan an, lòt la bay tout ajan satan ki vle kite kan satan an pou swiv Jezi Kris sèl vrè Bondye a.


Erè pastè a: Lè otè temwayaj sa a te chwazi renonse satan bay tèt li a Kris la, apwòch li te trè bon. Li te ale kote yon pastè, epi li te onèt nan konfesyon li. Li pat kache anyen pou pastè a, e sa bon anpil. Sa a se sa nenpòt moun ki vle kite satan dwe absoliman fè. Men kisa pastè a te fè? Li te montre yon gwo inyorans. Li te mande ti frè a pou li ale remèt satan tout pouvwa ak pwoteksyon li te genyen yo. Degre inyorans sa a fè nou mande si pastè sa a te vrèman aple. Sa a se yon fot nou pa dwe janm komèt kòm yon sèvitè Bondye. Voye yon moun ki vle kouri pou satan tounen al jwenn menm satan sa a se yon erè grav anpil ke okenn sèvitè eklere Bondye pa dwe fè. Se gras Bondye ke jèn frè sa a pat vale pa satan nan etap san sans sa a.


Kisa pastè a te dwe fè? Lefèt ke jèn gason sa a te onèt pèmèt pastè a fè ministè delivrans li san dezòd. Li te senpleman oblije pran tout pouvwa satanik ke jèn sa a te genyen, epi boule yo nan non Jezi Kris, epi priye pou li libere nouvo frè sa a anba tout pak satanik li te siyen yo, ak lyen li te trese yo ak mond fènwa a. Sa a ta libere frè a, epi pwoteje li kont tout sa li te soufri an napre yo. Nou menm pastè ak lòt sèvitè Bondye, konnen nou la pou sove moun ki onètman chwazi kouri kite kan satan an. E pou fè sa, nou pa gen anyen pou negosye ak satan. Voye bay satan yon moun ki kouri kite satan, diskite oswa negosye ak li, oswa remèt li anyen, se foli. Pa janm tonbe nan kalite pèlen sa a. Yon majisyen ki chwazi kite kan satan an pa bezwen remèt anyen bay satan; pito, li dwe remèt tout bagay nan men sèvitè Bondye yo, pou nenpòt bagay satanik li posede ka boule pou glwa Bondye, jan nou li nan Travay 19:18-19 "Anpil nan moun ki te kwè yo te vin konfese ak fè konnen sa yo te fè a, epi yon kantite moun ki te fè maji yo pote liv yo boule yo devan tout moun…"


Erè frè a: Chwa pou ale rete ak paran li kan sila sa yo pat konnen Bondye, se te yon erè grav. Epi poutèt sa li te soufri anpil jan nou sot li a. Si nou nan maji oswa nan yon lòj satanik (Lòd Malte, Masonnri, Rose-Croix, Lòd Palms, Éboka, Lòd Souvren Tanp Inisyatik la (Osti), Eckankar, Omoseksyalite, oswa nenpòt lòt lòj satanik), epi nou vle kite kan satan an, ale kote vrè sèvitè Bondye yo, konfese tout zèv nou yo onètman, epi kite tèt nou ankadre pa yo oswa pa vrè pitit Bondye yo. Pa janm tonbe nan pyèj pou mache lwen prezans Bondye. Lè nou antoure pa vrè pitit Bondye yo, delivrans nou rive ak mwens soufrans. Nou ka li ansèyman ki gen tit "Kòman kite Kan satan an", ki sou sit mcreveil.org a.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF