Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWAYAJ 7 JENN KOLONBYEN


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w li yon avètisman enpòtan nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Chè zanmi, nou vle pataje avèk nou lòt temwayaj sou Lanfè sa a, ki te resevwa nan men Senyè Jezi Kris pa sèt jèn Kolonbyen. Se yon temwayaj ki trè edifyan, ki pa pral kite nou endiferan. Epitou fè efò pou pataje li alantou nou, pou ka avèti maksimòm moun. Ke Bondye beni nou!


Premye Temwayaj la


Lik 16:19-26 "Vwala, se te yon nonm rich ki te konn abiye ak bèl twal wouj e blan ki te koute chè. Chak jou, se te gwo fèt banbòch lakay li. Te gen yon pòv yo rele Laza ki te kouche nan papòt nonm rich la. Laza te kouvri ak maleng. Li te byen anvi plen vant li ak bagay ki t'ap soti tonbe anba tab nonm rich la. Sa ki pi rèd, chen t'ap vin niche maleng li yo tou. Pòv la vin mouri, zanj Bondye yo pote l' mete bò kot Abraram nan syèl la. Nonm rich la mouri tou, yo antere li. Pandan l' te kote tout mò yo ye a nan mitan soufrans, li voye je l' byen lwen li wè Abraram ak Laza ansanm avèk li. Nonm rich la rele: Abraram papa, gen pitye pou mwen non! Voye Laza tranpe ti bout dwèt li nan yon ti tak dlo pou l' mete yon frechè sou lang mwen, paske se pa ti soufri m'ap soufri nan flanm sa a. Abraram reponn li: Pitit mwen, chonje byen: ou te resevwa tout bon bagay pa ou yo pandan ou te sou latè. Lè sa a menm, Laza te nan tout mizè li. Koulye a, li jwenn konsolasyon bò isit la, ou menm w'ap soufri. Epitou, gen yon gwo twou ki separe nou avè ou, konsa pa gen mwayen pou moun sot isit la pou y' al jwenn ou, osinon pou moun ta soti kote ou ye a pou vin jwenn nou."


Bib la, Pawòl Bondye a, li trè klè sou Syèl la ak Lanfè a. Nan vèsè ke nou sot li a, Senyè a pale nou de de kote: Syèl la ak Lanfè a; kondanasyon ak Sali a. Pa gen okenn andwa entèmedyè. Pigatwa a pa egziste. Lenb yo, kote sa a ki prezante kòm plas kote moun ale apre depa l' kite tè a pandan y’ap tann pou yo ale nan Syèl la, pa egziste non plis. Bib la trè klè sou sa. Bondye te ban nou yon revelasyon ki pral chanje trajektwa lavi nou. Nou fenk sot kòmanse konnen Bondye ak Pawòl Li. Nou se sèt adolesan ke Bondye te akòde privilèj ak gwo responsablite pou pataje revelasyon sa yo ak mond lan.


Tout bagay te kòmanse apeprè 10h nan maten. Nou t’ap priye epi nou t’ap prepare pou nou ale nan yon piknik pita nan jounen an. Toudenkou alantou 10 è nan maten, yon pwisan limyè blan te kòmanse briye a travè youn nan fenèt yo. Lè limyè a te parèt, nou chak te kòmanse priye an lang e nou te batize nan Sentespri a. Nan moman sa a, nou tout te sezi e te atire pa sa nou te wè a. Limyè gloriye sa a te konplètman klere sal la. Limyè sa a te pi fò pase limyè solèy la. Nan mitan limyè manyifik sa a, nou te kapab wè yon foul zanj abiye an blan. Zanj sa yo te nan yon aparans sipèb, si gran e bèl an menm tan.


Nan mitan tout zanj sa yo, nou te wè yon bagay enkwayab - figi yon Nonm. Imaj sa a se te imaj yon èt espesyal, yon nonm te abiye nan yon long rad ki te anba yon manto trè blan. Cheve li te tankou fil lò. Nou pa t' kapab wè figi l' paske li te twò klere. Sepandan, nou te wè ke Li te mete yon sentiwon an lò alantou pwatrin Li. Li te ekri, nan lèt an lò: "Wa tout wa, Senyè tout senyè." Li te mete sandal pi bon kalite lò a nan pye’l e bote Li te san parèy. Lè nou te wè prezans Nonm sa a, nou chak te tonbe sou jenou nou. Lè sa a, nou te kòmanse tande vwa Li. Li te tèlman espesyal e mèveye, chak mo te pèse kè nou tankou yon epe ki file de bò, egzatteman tankou jan li ekri nan Pawòl Bondye a (Ebre 4:12). Li te pale nou nan yon fason senp men trè pwisan.


Nou te klèman tande l' di nou: "Timoun mwen yo, nou pa bezwen pè, Mwen se Jezi moun Nazarèt la, e Mwen te vizite nou pou montre nou yon mistè ke nou pral ka rakonte vil yo, bay nasyon yo, bay legliz yo ak nan chak kote. Kote Mwen pral di nou ale, nou pral ale e kote Mwen pral di nou pa ale, nou pa pral ale." Sent Bib la di nan Jowèl 2:28 "Apre sa, m'a vide lespri mwen sou tout moun. Pitit gason ak pitit fi nou yo va bay mesaj m'a ba yo. Granmoun nou yo va fè rèv. Jenn moun nou yo va gen vizyon". Sa yo se tan yo ke Bondye prepare pou tout moun.


Lè sa a, yon bagay etranj te rive. Yon wòch te parèt nan mitan sal la e Senyè a ki te avèk nou te fè nou chita sou wòch la. Wòch la te apeprè 20 cm pous soti nan tè a e yon gwo twou parèt nan mitan etaj la. Se te yon gwo kav, nwa e térifyan. Lè sa a, byento, nou tonbe soti nan wòch la e desann atravè kav sa a nan etaj la. Tout bagay te trè nwa e nou te mennen nan sant latè a. Pandan ke nou te nan fènwa sa a, nou te pè! Nou te tèlman pè ke nou te di Senyè a, "Senyè nou pa vle ale nan kote sa a! Pa mennen nou la, Senyè! Soti nou isit la, Senyè!" Avèk yon bèl souri ak yon vwa plen ak konpasyon, Senyè a te reponn nou: "Eksperyans sa a nesesè. Nou pral kapab wè ak di lòt moun sou li."


Nou te nan yon tinèl ki te gen fòm yon kòn. Lè sa a, nou te kòmanse wè lonbraj, demon yo e figi yo ki t ap flannen soti nan yon plas ale nan yon lòt plas. Nou te toujou kontinye ap desann pi fon. Jis nan kèk segond, nou te santi yon gwo vid ak yon gwo pè. Nou finalman te rive touprè kèk gwòt ak touprè kèk pòt tèrib. Li te sanble ak yon labirent. Nou pa t' vle ale andedan. Nou menm tou nou te santi yon sant tèrib ak yon chalè toufe. Yon fwa nou te antre la, nou te wè bagay tèrib ak imaj efreyan. Tout andwa a t'ap anglouti nan flanm dife; e nan mitan flanm sa yo, te gen kò bann milye moun. Yo t’ap soufri yon gwo touman. Vizyon sa a te tèlman bay lapèrèz; Nou pa t' vle wè sa ke yo te montre nou yo.


Plas la te divize an diferan seksyon chatiman ak soufrans. Youn nan premye seksyon ke Senyè a te pèmèt nou wè yo se te "Vale Chodyè yo". Se non sa a ke nou te bay l'. Te gen dè milyon chodyè anrasine nan sòl la; yo chak t'ap bouyi ak lav anndan yo. Te gen, nan chak chodyè, nanm yon moun ki te vini nan Lanfè apre lanmò li. Moman sa a nanm sa yo te wè Senyè a, yo te kòmanse kriye e yo t’ap rele: "Senyè, gen pitye pou nou! Senyè, ban’m yon chans pou’m soti nan plas sa a! Senyè, fè m' soti isit la e mwen pral di mond lan ke kote sa reyèlman egziste!" Men, Senyè a pa t' gade yo. Te gen dè milyon gason, fanm ak jenn moun nan kote sa a. Nou te wè tou masisi, madivinèz ak bwasonyè ap soufri nan touman an. Nou te wè tout moun sa yo ap kriye poutèt gwo soufrans yo.


Nou te choke pou wè ki jan kò yo te detwi. Vè yo t’ap antre e soti nan bouch yo, zòrèy yo ak nan tou je yo. Vè yo tou t’ap penetre nan kò yo. Sa lye avèk vèsè sa a nan Pawòl Bondye a, Ezayi 66:24 "Lè y'ap kite lavil la, y'a wè kadav moun ki te vire do ban mwen yo. Vè k'ap manje yo p'ap janm mouri, dife k'ap boule yo a p'ap janm tenyen. Tout moun sou latè pral gen kè plen lè y'a wè sa." Epitou, nan Mak 9:44 "… nan lanfè, dife sa a ansanm ak vè k'ap manje kadav yo pa janm mouri." Nou te tou senpleman térifye pou gade sa ke nou te gen devan je nou an. Te gen flanm dife 3 a 5 mèt nan wotè. E nan chak flanm dife te gen nanm yon moun ki te mouri, ki te ateri nan Lanfè a.


Senyè a te pèmèt nou gade yon nonm ki te andedan youn nan chodyè yo. Li te tèt anba e vyann nan figi l' t’ap pandye an moso. Li te kanpe la ap gade Senyè a ak anpil atansyon. Lè sa a, li te kòmanse kriye epi rele Jezi. Li te di: "Senyè, gen pitye! Senyè, ban m' yon chans! Senyè, soti’m nan kote sa a!" Men, Senyè Jezi pa t' vle gade li. Li te jis vire do l' sou li. Lè Jezi te fè sa a, nonm lan te kòmanse madichon l' ak pale mal sou non l'. Nonm sa a se te John Lennon, yon manm nan gwoup mizik satanik "Les Beatles". John Lennon se te yon nonm ki t’ap ri ak moke Senyè a pandan lavi li. Li te di ke Krisyanis ta pral disparèt e ke tout moun ta bliye Jezi Kris. Men, nonm sa a li jodi a nan Lanfè a, e Jezi Kris vivan! Krisyanis pat disparèt non plis.


Kòm nou te kòmanse mache sou bò kote andwa sa a, nanm yo t’ap lonje men yo nan direksyon nou, t'ap mande pitye. Yo t’ap mande Jezi pou fè yo soti la, men Senyè a pa t 'vle gade yo. Lè sa a, nou te kòmanse ale nan diferan seksyon. Nou te vini nan seksyon ki pi tèrib la nan Lanfè a, kote pi move soufrans yo ap dewoule; sant Lanfè a. Fòm ki pi konsantre bann touman yo; touman ke èt imen pa menm ka eksprime. Moun yo ki te kote sa a se sèlman moun ki te deja konnen Jezi ak Pawòl Bondye a. Yo te yon fwa pastè, evanjelis, misyonè ak tout kategori moun sa yo ki te yon fwa aksepte Jezi e te konnen verite a, men ki t’ap viv yon doub vi. Te gen tou moun yo ki te abandone lafwa; soufrans yo te mil fwa pi mal pase lòt moun yo. Yo t'ap rele byen fò epi mande pou Senyè a gen pitye pou yo, men Pawòl Bondye a di nan Ebre 10:26-27, "Si, apre nou fin konn verite a, nou toujou ap fè sa nou konnen ki mal, pa gen ofrann bèt ki ka wete peche sa yo. Nou mèt pè kont kò nou. Yon sèl bagay ki rete pou nou fè, se rete tann jijman an ansanm ak gwo dife ki gen pou vin detwi tout lènmi Bondye yo."


Moun sa yo te la paske byenke yo te preche, jene, chante e te leve men yo nan legliz la, yo te byen diferan nan lari a ak nan kay la. Yo te adiltè, fònikatè, mantè ak vòlè. Nou pa ka bay Bondye manti. Bib la di ke yo pral mande anpil ak moun ke yo te bay anpil e yo pral egzije plis toujou ak moun ke yo te konfye anpil. Lik 12:48. Bondye te pèmèt nou wè de fanm ki te sè Kretyen sou tè a men ki pa t’ap viv dwat devan Senyè a. Youn t’ap di lòt la: "Se pou’w madichonnen mizerab! Se fòt ou si‘m nan plas sa a! Ou pa t' preche m' bon Levanjil Bondye a! Epi paske ou pat pale ak mwen sou verite a, mwen kounye a isit la nan Lanfè!" Yo te ka di bagay sa yo youn ak lòt nan mitan flanm dife yo, epi yo te rayi youn lòt paske pa gen okenn renmen, pitye ak padon nan Lanfè.


Yo te dè milye nanm ki te konnen Pawòl Bondye a, men lavi yo pat pwòp devan prezans sen Senyè a. "Nou pa ka jwe avèk Bondye, ni avèk flanm dife Lanfè a non plis" Senyè a te di. Li te di nou tou, "pitit gason m' yo, tout soufrans ki sou latè, konsantre nan yon sèl kote, se pa anyen, anyen konpare ak soufrans ke yon moun fè eksperyans nan Lanfè." Si se vre ke li atròs pou moun k’ap soufri nan Lanfè, nou ka imajine ka moun ki nan sant Lanfè a, moun ki te yon sèl jou a te konnen Pawòl Bondye a, men ki te vire do ba Li. Epi Senyè a te di nou ke nou ka jwe ak dife sou latè men jamè ak dife nan Lanfè a.


Nou te kontinye mache nan diferan kote epi Senyè a te montre nou plizyè moun diferan. Nou te ka wè ke moun yo t’ap sibi apeprè sis diferan kalite pinisyon. Te gen nanm toumante pa demon yo avèk tout kalite pinisyon. Youn nan tèrib pinisyon sa yo se te pwòp konsyans pa yo ki t’ap di: "Ou sonje lè yo te preche ou, ou sonje lè ou te tande pawòl Bondye a e ke yo te enfòme ou sou Lanfè a. Ou te ri sou sa!" Yo t’ap toumante pa pwòp konsyans yo, menm jan ak vè yo ki t’ap pase nan kò yo ak jan dife a ki t’ap boule yo dè milye e dè milye de fwa pi plis pase sa ke nou konnen sou latè a. Sa a se rekonpans ke dyab la gen pou tout moun k’ap chèche li ak swiv li.


Pawòl Bondye a di nan Revelasyon 21:8 "Men, pou moun ki lach yo, moun ki pa kenbe pawòl yo, asasen yo, bann moun deprave yo, moun k'ap fè maji yo, moun k'ap adore zidòl ansanm ak moun k'ap bay manti, plas yo se nan letan dife ak souf k'ap boule a yo ye. Se sa yo rele dezyèm lanmò a." Lè sa a, Jezi te montre nou yon nonm ki te touye sis moun. Sis moun sa yo te antoure l' epi yo t'ap rele byen fò sou li: "Se fòt ou ke nou isit la, se fòt ou!" Asasen an t’ap eseye bouche zòrèy li paske li pa t' vle koute yo, men li pa t' kapab evite tande yo, paske nan Lanfè a, tout sans nou yo pi sansib. Nanm yo nan kote sa a yo te toumante pa yon swaf entolerab. Epi li te absoliman pa posib pou satisfè swaf sa a, tankou istwa Laza a ak nonm rich la nan Bib la (Lik 16:19). Nonm rich la ki te fini nan Lanfè a sèlman te vle yon ti gout dlo! Pawòl Senyè a di nan Ezayi 34:9 "Tout dlo larivyè nan peyi Edon pral tounen goudwon. Pousyè tè a ap tounen souf. Tout peyi a pral boule tankou goudwon."


Nan plas sa a, chak nanm te nan mitan dife a. Moun yo te wè bann miraj larivyè dlo klè kou kristal nan mitan dife a; men lè yo te eseye rive sou yo, rivyè yo te tounen dife. Yo te wè tou pyebwa plen ak fwi ki t’ap chape soti nan dlo yo, men lè yo te eseye pran yo, yo boule men yo, e demon yo ridikilize yo. Epi Bondye mennen nou nan yon kote ki pi mal pase sa nou te sot vizite a. Nou te wè lak dife ak souf la. Sou yon bò lak sa a, te gen youn ki pi piti. Nan pi piti lak sa a, te gen dè milyon ak dè milyon nanm ki t’ap kriye e t’ap sipliye pitye Bondye. Yo t’ap di Li: "Senyè, tanpri! Soti nou isit la, si ta sèlman pou yon moman! Tanpri, ban m' chans pou soti!" Men, Senyè a pa t' kapab fè anyen pou yo paske jijman yo te deja pran plas.


Pami milyon sa yo ak dè milyon moun yo, Senyè a te pèmèt nou konsantre sou yon nonm ki te gen mwatye kò li plonje nan lak dife a. Senyè a te fè nou tande ak konnen panse l' yo. Non nonm sa a se te Mak. Nou te etoudi pa pawòl nonm sa a t’ap di nan tèt li. Nou te aprann yon leson etènèl nan tande panse li. "Mwen ta bay nenpòt bagay pou’m nan plas nou kounye a! Mwen ta bay nenpòt bagay pou retounen sou latè pou sèlman yon minit. Mwen pa ta pran swen tèt mwen, mwen ta pi mizerab la, pi malad la, moun yo pi rayi a oswa moun ki pi pòv sou latè, mwen ta bay nenpòt bagay pou retounen! Sèlman pou yon minit sou latè". Jezi te kenbe men m'. Jezi te reponn panse Mak la lè li te mande li: "Mak, poukisa ou ta vle retounen sou latè pou jis yon minit?" Nan yon vwa k’ap kriye e ap soufri anpil, li te reponn Jezi: "Senyè! Mwen ta bay nenpòt bagay pou retounen sou latè pou yon sèl segond, jis pou’m repanti epi sove."


Lè Senyè a te tande sa ke Mak te di a, mwen te wè san ki t’ap koule nan blesi Jezi yo e je l' te plen ak dlo. Apre sa, Li te di: "Li twò ta pou ou Mak! Vè yo kounye a se kabann ou epi yo se kouvèti ou." (Ezayi 14:11). Lè Senyè a te di l' pawòl sa yo, li te plonje nan lak la pou tout tan. Malerezman, nanm sa yo pa gen okenn espwa ankò. Se sèlman nou menm ki sou latè toujou ki gen chans jodi a pou repanti epi ale nan Syèl la ak Jezi Kris Senyè nou an. Koulye a, mwen kite sè mwen kontinye temwayaj sa a. Mèsi.


Dezyèm Temwayaj


Bondye beni nou chè frè byen-neme m' yo. Nan Pawòl Bondye a nou li Sòm 18:9"Li bese syèl la, li desann avè yon gwo nyaj nwa anba pye li." Lè Senyè a lonje men l' bay pa’m nan, mwen te pran men Li e nou te kòmanse desann nan tinèl la. Tinèl la te tou nwa plis e plis toujou ke mwen pa’t ka wè lòt men mwen an ankò. Toudenkou, nou te ale nan yon bagay nwa e briyan ki t’ap fè bri. Fènwa a te tèlman gwo ke men nou pa t' kapab jwenn mi tinèl la. Desann nou an te tèlman vit, ke mwen te santi tankou nanm mwen te separe soti nan kò mwen.


Yon ti tan apre sa, mwen remake yon sant trè pouri; tankou odè vyann pouri. Sant move sa a te vin pi mal chak segond. Lè sa a, mwen tande vwa dè milyon ak dè milyon nanm. Yo t' ap rele, kriye ak jemi san sispann. Mwen te tèlman pè ke mwen tounen vin jwenn Senyè a e te di li: "Senyè, kote ou te mennen m' la a? Senyè, gen pitye pou mwen!" Senyè a te senpleman reponn mwen: "Li nesesè ke ou wè bagay sa yo, konsa ou ka di yo a tout moun."


Lè sa a, nou te kontinye avanse nan tinèl sa a ki gen fòm kòn, jiskaske nou rive nan yon kote konplètman nwa. Kòm si mwen te rale yon rido trè epè devan je m' yo, e la mwen te wè dè milyon ak dè milyon flanm dife. Pi mal toujou, mwen tande kriye nan agoni men mwen pa t' kapab wè nenpòt ki moun. Mwen te reyèlman pè. Mwen di Senyè a. "Tanpri, Senyè, gen pitye pou mwen! Tanpri, gen pitye pou mwen. Pa kite m' nan kote sa a! Padone mwen!" Nan moman sa a, mwen pa t' konnen ke mwen te sèlman yon spektatè nan Lanfè a, mwen te kwè ke se te jou règleman kont yo. Kanpe la devan Senyè Jezi, mwen t’ap tranble anpil paske mwen vrèman te kwè ke se te fen lavi mwen.


Nou te deplase pi pre yon flanm dife ki te devan nou; li te fòmidab e t’ap boule ak fòs. Mwen te kontinye desann tou dousman, mwen te wè anpil flanm dife epi mwen te tande plizyè milyon nanm ki ap kriye ansanm. Lè sa a, mwen te wè yon tab an bwa ki pat boule nan dife a. Te gen sou tab sa a ki ta parèt tankou bann boutèy byè. Yo te sanble rafrechisan, men yo te plen dife. Pandan mwen t’ap gade, yon moun te parèt toudenkou. Kò li te prèske detwi nèt epi sa ki te rete nan rad li te plen ak labou epi boule. Li te pèdi je l', bouch li ak tout cheve nan tèt li, paske nan dife a. Li te kapab wè m', menm si li pa gen okenn je ankò. Mwen fè nou sonje ke se nanm yon moun ki ka panse, rezone ak reyèlman wè; se pa kò natirèl nou yo.


Nonm lan te lonje men mèg li a nan direksyon Senyè a e te kòmanse kriye pandan li t’ap di. "Senyè gen pitye pou mwen! Senyè gen pitye pou mwen! M’ap soufri! M’ap boule! Tanpri, gen pitye epi soti m' nan kote sa a!" Senyè a gade l' ak pitye epi mwen te santi yon bagay cho nan men mwen. Mwen gade epi se te san, san Jezi! San Senyè a t’ap soti nan men li pandan Li t’ap gade nonm sa a k’ap soufri, ki te anglouti pa flanm dife yo. Epi nonm nan vire figi’l nan direksyon tab la e te mache nan direksyon boutèy yo. Li te pran yon boutèy men pandan li t’ap pare pou bwè, dife ak lafimen te chape soti nan boutèy la. Li rale tèt li retounen epi li te kòmanse kriye tankou mwen pa janm konn te tande anvan. Li t’ap kriye avèk gwo doulè sa yo ak soufrans sa yo, epi li te kòmanse ap bwè sa ki te nan boutèy la. Men, boutèy la te ranpli avèk asid e gòj li te konplètman detwi pa asid sa a. Nou te ka wè asid la k’ap pase nan vant li epi ravaje li.


Chif 666 la te grave sou fwon nonm sa a. Te gen yon kalite plak metal sou pwatrin li ki te rete entak malgre vè yo oswa chalè dife a. Te gen kèk lèt ekri sou plak la, men nou pa t' konprann siyifikasyon yo. Senyè a, nan gwo mizerikòd Li, te ban nou entèpretasyon an. "Mwen isit la paske mwen se yon tafyatè." Li te mande Senyè a pou gen pitye, men Pawòl Bondye a trè klè lè Li di nou, nan 1Korint 6:10 "... moun k'ap vòlò, moun ki gen lanvi plen kè yo, tafyatè, moun k'ap pale moun mal, piyajè, yo yonn p'ap resevwa anyen nan peyi kote Bondye wa a."


Senyè a te montre m' dènye èdtan nonm sa a sou latè, jis tankou yon fim. Mwen te ka wè tankou yon ekran gwo televizyon ki montre m' dènye segonn li yo anvan l' mouri. Non nonm sa a se te Luis epi li te nan yon ba. Mwen te wè nan ba sa a, menm tab la ak menm boutèy yo. Alantou tab sa a se te zanmi l' yo. (Mwen ka di nou sa koulye a, gen sèlman yon sèl vrè zanmi e non Li se Jezi Kris. Li se zanmi fidèl la.) Luis t’ap bwè e zanmi l' yo tou. Pi bon zanmi l' la te pran yon boutèy, li kase l', li te kòmanse ponyade Luis. Lè l 'wè Luis kouche sou tè a, li kouri ale. Luis te senyen jiska lanmò. Bagay ki pi tris la se ke li te mouri san Senyè a.


Nan mitan tout bagay sa yo, pandan tout nanm sa yo nan Lanfè a t’ap kriye, mwen te mande Senyè a, "O, Senyè, tanpri, di mwen, èske nonm sa a te konnen ou? Èske li te konnen Sali ou?" Malerezman, Senyè a te reponn, "Wi Lupe, li te konnen m'. Li te aksepte m' tankou Sovè li, men li pa t' sèvi m'." Nan moman sa a, mwen te santi’m pi efreyetoujou. Luis t’ap kriye byen fò toujou pi fò epi li rele byen fò "Senyè, li fè mal! Li fè mal! Tanpri, gen pitye pou mwen!" Li te lonje men l' bay Senyè a, men se te men m' ke Senyè a pran olye li menm e nou t’ap mache lwen flanm dife yo. Flanm dife ki t’ap boule Luis la te vin pi plis e plis vyolan e li t’ap kriye toujou byen fò, "Gen pitye pou mwen, Senyè! Gen pitye pou mwen!" Li te lè sa a, pèdi nan flanm dife yo.


Nou te kontinye mache nou an. Kote sa a te tèlman gwo ak efreyan! Nou te apwoche yon lòt flanm dife e mwen te di Senyè a, "Senyè, tanpri, mwen pa vle wè anyen lòt bagay! Mwen sipliye ou padone m'! Tanpri, padone m'! Mwen pa vle wè sa!" Se konsa, mwen fèmen je m', men ke yo te fèmen oswa louvri, mwen te toujou wè. Flanm dife a te tou dousman bese epi mwen te kòmanse wè yon fanm. Li te kouvri ak labou e labou a te plen vè. Li te rete anpil ti cheve sou tèt li e kò l' te vin di pa labou sa a ki te enfeste ak vè. Fanm sa a t’ap boule pa vè ki te toupatou sou kò li. Epi li t’ap kriye "Senyè, gen pitye pou mwen! Senyè, gen pitye pou mwen epi padone m'! Gade m'! Li fè mal! Gen pitye pou mwen! Soti vè sa yo sou mwen! Soti m' nan kote touman sa a paske li fè mal anpil!" Senyè a tou senpleman gade l' ak gwo lapenn. Lè nou te kenbe men L', nou te ka santi doulè ak lapenn nan kè Senyè a pou tout nanm pèdi sa yo ki pral boule nan dife Lanfè pou letènite.


Fanm sa a pa t' gen ni je, ni lèv, men li te ka toujou wè epi santi; doulè a te pi gwo. Li te gen yon boutèy plen ak asid nan men l', men li te panse se te pafen. Mwen te kapab wè ke se te asid epi li boule kò li chak fwa li flite li. Malgre tout bagay, li te kontinye flite asid sa a sou kò li ankò e ankò. Li ensiste nan di ke se te yon pafen trè chè. Li te tou kwè ke li te mete yon bèl kolye, men mwen te wè yon koulèv ki te vlope nan kou li. Li te kwè ke li te pote braslè trè chè, men mwen te wè ke an reyalite, se te vè 30 cm nan longè ki t’ap fouye vorasman nan zo li yo. Li te di bijou li yo se te tout sa ke li te genyen, men mwen te wè eskòpyon ak vè sou tout kò li. Li te gen tou yon plak metal ke tout moun pote nan Lanfè a. Li te ekri: "Mwen isit la pou vòl."


Fanm sa a pat gen okenn remò pou peche l' yo. Senyè a mande l', "Magdalena, poukisa ou isit la?" Li te reponn: "Mwen menm, sa pa t' deranje‘m pou’m vòlè lòt moun. Sèlman bagay ki te enpòtan pou mwen se te bijou mwen ak achte pou mwen bann pafen chè. Sa pat gade’m ke nenpòt moun ke mwen te vòlè a, osi lontan ke mwen te fyè de tèt mwen." Mwen te kenbe men Senyè a pandan ke mwen te wè vè yo k’ap fouye nan tout kò l'. Magdalena t’ap eseye vire toutotou li ap chèche yon bagay. Yon fwa ankò, mwen te mande Senyè a "Senyè, èske moun sa a te konnen ou?" Epi Senyè a reponn mwen, "Wi, moun sa a te konnen Mwen."


Magdalena t’ap gade alantou li pandan li di "Senyè, ki kote fanm sa a ki te pale avè m' sou Ou a ye? Kote li ye? Mwen te nan Lanfè a depi 15 ane." Tout moun nan Lanfè a sonje tout bagay. Magdalena te kontinye di, "Kote fanm sa a? Mwen pa ka wè’l!" Mwen te konnen ke kò li pa t' kapab vire alantou paske vyann kò li rete nan menm pozisyon an. Li te eseye vire alantou gade nan lòt flanm dife epi jwenn fanm sa a ki te pale l' de Bondye a. Senyè a reponn li: "Non! Non, Magdalena, li pa isit la. Fanm sa a ki te pale avèk ou sou Mwen an, li avèk Mwen nan Peyi Wa ki nan Syèl la."


Pandan nou t’ap tande pawòl sa yo, li te jete tèt li nan flanm dife a ki t’ap boule li pi plis. Plak metal li a te kondannen l' tankou yon vòlè. Mwen vle nou li Pawòl Bondye a, Ezayi 3:24 "Yo p'ap sèvi ak odè ankò, y'ap santi move. Yo p'ap sèvi ak bèl senti ankò. Y'a mare ren yo ak kòd. Yo p'ap gen cheve pou yo fè bèl kwafi, tèt yo va kale tou blanch. Yo p'ap gen bèl rad pou mete sou yo, y'a vlope kò yo nan sak. Yo p'ap fè figi yo bèl ankò. Y'ap tanpe yo nan figi ak fè wouj tankou esklav."


Kòm nou t’ap kontinye mache nou menm avèk Senyè a, mwen te wè yon gwo kolòn ki te ranpli avèk vè. Te gen yon glise alantou li ki te fè an metal wouj e cho. Yon panno byen klere, ki te ka wè tout kote, te pandye sou kolòn nan. Sou panno sa a nou li, "Byenvini tout mantè ak moun k’ap fè tripotay". Nan fen glise a se te yon lagon k’ap bouyi. Li te sanble ak souf k’ap boule. Lè sa a, mwen wè yon nonm konplètman toutouni ki t'ap desann glise a. A chak glise, po moun te rale koupe e te kole sou bwa glise a. Lè yo te tonbe nan lagon boule a, lang yo te tire jiskaske li te eksploze e vè yo te parèt nan plas lang lan. Sa a se te kòmansman touman yo. Pawòl Bondye a di nan Sòm 73:18-19 "Wi, ou mete yo sou yon chemen glise, ou fè yo tonbe, epi yo fini. Kisa ou konprann? Anvan ou bat je ou yo fini, yo disparèt sitèlman yo pè."


Apre’n te fin wè tout bagay sa yo, nou te soti nan Lanfè a. Mwen jis vle di nou ke Syèl la ak Lanfè a yo pi plis reyèl pase mond fizik sa a ke nou konnen an. Se isit la ke nou deside ki direksyon nou vle pran: Pase letènite ak Jezi oswa boule nan Lanfè. Senyè a te di nou, "San sentete, pèsonn pa pral wè Mwen, san sentete pèsonn pa pral wè Mwen." (Ebre 12:14) Se poutèt sa mwen vle di nou menm bagay la jodi a, "San sentete nou pa ka wè Senyè a."


Twazyèm Temwayaj


Ann ale nan Pawòl Bondye a, nan Matye 10:28 "Nou pa bezwen pè moun ki kapab touye kò nou, men ki pa kapab touye nanm nou. Se Bondye pou nou pè pito, paske li menm li kapab detwi nanm nou ansanm ak tout kò nou nan Lanfè."


Le pli vit ke yon nanm rive nan Lanfè, moun nan pran yon kò lanmò. Senyè Jezi te pran men m' e nou te desann nan yon tinèl nwa e trè fon ki te mennen nou nan sant la tè a. Nou te rive nan yon plas kote te gen plizyè pòt; youn nan yo te louvri e nou te rantre nan li avèk Senyè a. Mwen pa t' vle elwanye’m ak men Senyè a paske mwen te konnen ke si mwen te fè li, mwen ta rete nan Lanfè a pou tout tan. Yon fwa passe nan pòt sa a, mwen te wè yon gwo miray. Te gen dè milye moun ki pandye sou bann kwòk avèk men yo nan chèn e mare nan miray la. Nou te kapab wè plizyè mil moun ki kanpe nan mitan flanm dife yo.


Nou te pwoche devan youn nan flanm dife sa yo. Li te tou dousman bese. Se konsa, mwen te kapab wè yon moun ki nan flanm dife sa a e lè li te pale, mwen te kapab di li te yon gason. Nonm lan te mete rad yon prèt, ki te totalman sal e chire. Vè yo t’ap mache andedan ak deyò nan kò nonm sa a. Li te parèt boule nèt pa dife a. Je l' yo te soti nan òbit yo e po l' t’ap fonn epi tonbe atè a. Men apre, lè tout po a te tonbe, li te repouse epi pwosesis la tout antye te rekòmanse ankò. Lè nonm lan wè Jezi, li di: "Senyè, gen pitye pou mwen, gen pitye pou mwen! Tanpri, kite m' soti isit la jis pou yon moman! Jis yon minit!" Te gen yon plak metal sou pwatrin li e sou li li te ekri: "Mwen isit la pou vòl."


Lè Jezi te pwoche, Li te mande nonm lan: "Ki non’w?" Nonm lan te reponn li: "Andre, non mwen se Andre Senyè." Senyè a lè sa a te mande l': "Depi konbyen tan ou te isit la?" Andre te reponn: "Mwen te isit la depi trè lontan." Nonm lan te kòmanse rakonte istwa li. Li te di ke li te reskonsab pou kolekte ladim ak òganize distribisyon lajan pou pòv yo nan legliz Katolik li a. Sepandan, li te vòlè lajan an pito. Avèk je’L yo ranpli konpasyon, Senyè a te mande l': "Andre, èske ou te deja tande Levanjil la?" Andre reponn: "Wi, Senyè, te gen yon fanm kretyen ki te vin nan legliz nou an yon jou epi te preche Levanjil la, men mwen pa t' vle aksepte li. Mwen pa t' vle kwè li, men mwen kwè li! Koulye a, mwen kwè li vrè! Tanpri, Senyè, fè m' soti isit la, sèlman pou yon moman."


Kòm li t’ap pale, vè yo t’ap ranpe nan je l' yo, anmède zòrèy li yo e retounen anndan kò’l pa bouch li. Li t’ap eseye retire yo ak men l' men li te enposib. Li pete rele tèribman e pat sispann mande pitye Bondye. Li te kontinye mande Jezi pou soti’l nan kote sa a. Pi mal toujou, te gen demon ki t’ap toumante l' yo, toujou ap pèse kò l' ak frenn yo. Demon yo te sanble anpil tankou poupe sa yo ke nou gen sou latè yo ki rele "Jordanos". Mwen te wè poupe sa yo nan Lanfè a, men yo pa t' poupe ankò; yo te vivan e dyabolik. Yo te apeprè twa pye nan wotè e yo te gen dan trè byen file. San t’ap soti nan bouch yo epi je yo te konplètman wouj. Yo t’ap ponyade Andre ak tout fòs yo e tout moun ki te nan pati Lanfè sa a. Lè mwen te wè sa, mwen te mande Jezi kijan li te posib pou yon poupe sou latè dwe egzakteman menm jan ak demon sa yo. Jezi reponn ke demon sa yo se te bann lespri tristès.


Pandan nou t’ap kontinye chemen nou an, nou te wè dè milye moun nan soufrans. Le pli vit ke yon nanm te wè Senyè a, li t’ap eseye jwenn Li avèk men chetif li yo. Mwen remake yon fanm ki te kòmanse kriye lè li te wè Senyè a. Li t’ap kriye: "Senyè, tanpri, gen pitye pou mwen! Soti m' nan kote sa a!" Li te nan gwo doulè e lonje men l' bay Senyè a. Li te kontinye mande L' pou soti l' la pou yon sèl ti segonn. Li te konplètman toutouni e kouvri a labou. Cheve li te sal e vè yo t’ap ranpe monte desann sou kò l'. Li t’ap eseye retire yo, men chak fwa li te rive retire kèk, yo miltipliye menm plis. Vè yo te apeprè 15 a 20 cm nan longè. Pawòl Bondye a di nan Mak 9:44 "Nan lanfè, dife sa a ansanm ak vè k'ap manje kadav yo pa janm mouri."


Li te tèrib pou wè fanm sa a e tande kriye li yo pandan vè yo t’ap manje kò li ak vorasite. Te gen yon plak an metal sou pwatrin li ki pa t' kapab detwi pa flanm dife yo. Li te ekri: "Mwen isit la pou fònikasyon." Nan menm fason an ke li te fè peche lè li te sou latè, fanm sa a t’ap fòse fè sèks nan Lanfè a avèk yon gwo koulèv degoutan. Koulèv la te gen gwo pikan toutotou kò li. Pikan 15 a 20 cm nan longè. Koulèv la te antre nan pati prive li yo e te remonte jis nan gòj li. Lè koulèv la penetre nan li, li te kòmanse kriye. Li t’ap sipliye Senyè a soti l' nan kote sa a pi plis toujou "Senyè, mwen isit la pou fònikasyon, mwen te isit la depi 7 ane, depi mwen te mouri nan Sida. Mwen te gen sis mennaj e mwen isit la pou fònikasyon." Nan Lanfè a, li te dwe repete peche l' ankò e ankò. Li pat gen okenn repo, jou ak nwit, ap soufri menm jan an tout tan. Li t’ap eseye lonje men l' nan direksyon Senyè a, men Senyè a te di li tou senpleman: "Blanca, li twò ta pou ou. Vè yo pral kabann ou e vè yo pral kouvri ou." (Ezayi 14:11). Lè Senyè a te di pawòl sa yo, yon kouvèti dife te kouvri l' e mwen pat kapab wè li ankò menm.


Nou te kontinye mache e mwen te wè plizyè milye moun. Te gen jèn moun, granmoun ak pi gran moun ki t’ap soufri nan touman an. Nou te rive nan yon kote ki te sanble ak yon gwo pisin dife plen ak dè milye gason ak fanm. Tout moun nan yo te gen yon plak metal sou pwatrin yo. Li te ekri: "Mwen isit la paske mwen pat bay ladim ak ofrann." Lè mwen te li sa a, mwen te mande Senyè a: "Senyè, ki jan li ka posib ke moun sa yo isit la pou rezon sa a?" Senyè a reponn mwen, "Wi, paske moun sa yo te panse ke dim ak ofrann pa t' enpòtan byenke Pawòl mwen te di li se yon kòmandman." Nan Malachi 3:8-9 li ekri: "Mwen menm m'ap mande nou: Èske yon moun ka twonpe Bondye? Non. Men, se twonpe n'ap twonpe m'. N'ap mande ki jan n'ap twonpe m' lan. M'ap reponn nou: Nan kesyon ladim ak lòt bagay nou fè pou nou ofri m' yo. Gen yon madichon ki gen pou tonbe sou nou tout, paske tout moun nan peyi a ap twonpe m'." Senyè a te eksplike m' ke lè pèp Li a pa bay ladim, li anpeche travay Senyè a e konsa Levanjil la pa ka preche. Moun ki nan kote sa a soufri mil fwa plis pase lòt yo paske yo te konnen Pawòl Bondye a e te dezobeyi Li.


Lè’n kontinye chemen nou an, Senyè a te montre m' yon nonm. Mwen te kapab wè l' soti nan ren l' rive nan tèt li. Lè sa a, mwen te gen yon vizyon ki te montre’m kijan li te mouri. Non li se te Rogelio. Li te nan machin li lè yon moun te pwoche bò kote l' pou’l preche’l levanjil la epi pou’l ba li yon Bib. Men Rogelio te inyore avètisman moun sa a epi kontinye sou wout li, san yo pa konnen ke kèk minit pita machin li a te tonbe nan yon falèz e Rogelio te mouri yon ti tan apre sa. Pandan aksidan an, Bib la louvri nan Revelasyon 21:8 "Men, pou moun ki lach yo, moun ki pa kenbe pawòl yo, asasen yo, bann moun deprave yo, moun k'ap fè maji yo, moun k'ap adore zidòl ansanm ak moun k'ap bay manti, plas yo se nan letan dife ak souf k'ap boule a yo ye. Se sa yo rele dezyèm lanmò a." Lè Rogelio li vèsè sa a, li te mouri e li te rive nan Lanfè.


Li te la depi sèlman yon mwa epi li toujou te gen vyann sou figi l'. Sepandan, li t’ap soufri tankou tout lòt moun. Nan kòmansman, li pa t' konnen poukisa li te nan Lanfè a. Mwen kwè ke lè Kretyen sa a te apwoche machin li an, se te dènye chans pou Rogelio aksepte Jezi. Nan menm fason an ke anpil moun te deja gen opòtinite pou yo aksepte Li. Jodi a mwen envite nou louvri kè nou bay Jezi; Li se sèl chemen, verite a ak lavi a (Jan 14:6). Se sèlman atravè Li ke nou ka antre nan Peyi Wa ki nan Syèl la (Travay 4:12). Senyè a mande nou tou pou swiv chemen Li an nan sentete ak onè. Bondye beni nou.


Katriyèm Temwayaj


Bondye beni nou frè yo. Lè Senyè a pran men m', mwen te kapab wè ke mwen te kanpe sou yon wòch e dèyè nou, mwen te wè yon zanj. Nou te kòmanse desann nan yon tinèl nan yon vitès enkwayab. Byen vit, mwen te vire ozalantou e mwen te wè ke zanj lan te disparèt. Mwen te santi’m pè anpil. Mwen te mande Senyè a: "Senyè, kote zanj lan? Poukisa li pa la ankò?" Senyè a te di, "Li pa ka vini kote nou prale a."


Nou te kontinye ap desann epi toudenkou tout bagay sispann tankou yon asansè. Mwen te wè plizyè tinèl. Nou te vini nan sa sè m' Sandra te di nou an; tinèl sa a kote moun yo te pandye nan tèt la pa kwòk la e mare nan ren an. Miray kote moun yo te ye a, sanble enfiniman long. Dè milyon moun yo te pandye sou miray sa a. Moun sa yo te gen vè sou tout kò yo. Mwen gade pi devan epi mwen te wè ke te gen yon lòt miray, egzakteman menm jan ak lòt la. Se konsa, mwen di Jezi, "Senyè! Gen anpil moun nan kote sa a!" Touswit, yon vèsè te parèt nan entèlijans mwen; yon vèsè ke mwen pa t' kapab rekonèt. Senyè a te di m' "Kote mò yo ye a ak gwo twou san fon an toujou gen plas." (Pwovèb 27:20).


Nou te kite kote sa a epi nou te rive nan yon kote nou te rele "Vale Chodyè". Chodyè sa yo te ranpli avèk labou bouyi. Nou apwoche youn nan yo. Premye moun mwen te wè a te yon fanm. Kò li t’ap flote e ap plonje nan labou a, men lè Senyè a gade li, li te sispann deplase e te rete an sispansyon nan labou a nan nivo ren an. Senyè a mande l' "Fanm, ki jan ou rele?" Li reponn, "Non mwen se Rubiella." Cheve l' te plen labou bouyi ak vyann li te pandye nan zo l' yo tou nwa pa dife. Vè yo te antre nan twou nan je l' yo e te vin soti pa bouch li epi te antre nan nen l' e anmède zòrèy li. Lè vè yo pa t' kapab antre, yo tou senpleman fouye yon twou pou yo antre nan yon lòt pati nan kò a, sa ki te lakòz yon doulè endeskriptib.


Li t’ap kriye, "Senyè, tanpri! Soti m' nan kote sa a. Gen pitye pou mwen! Mwen pa ka kontinye konsa ankò! Fè li sispann Senyè! Tanpri, gen pitye pou mwen!" Senyè a te mande’l poukisa li te la. Li te la a koz de vanite. Menm mo sa a te ekri sou plak an metal ke li te gen sou pwatrin li an. Nan men l' te yon boutèy konplètman nòmal, men nan je l' boutèy la te sanble ak yon pafen trè chè. Rubiella te pran boutèy la, ki te plen asid, e te vide sou tout kò l'. Sa te fonn kò li, sa te lakòz li gen gwo doulè.


Li t’ap kriye nan pye Senyè a, "Senyè, pitye pou mwen! Mwen pa ka rete isit la ankò! Jis yon segonn, Senyè." Senyè a te eksplike nou ke fanm sa a te la a koz pafen’l, jan Pawòl Bondye a di nou nan Deteronòm 5:7 "Piga nou sèvi lòt bondye pase mwen menm sèlman." Li te la a koz bote li, pafen ak vanite te gen premye plas nan lavi li. Jezi se Wa tout wa yo ak Chèf tout chèf! Li dwe Premye a nan lavi nou; se poutèt sa fanm sa a te la. Malerezman, Jezi gade l' e te di: "Rubiella, li twò ta pou ou, vè yo pral kabann ou e vè yo pral kouvri ou." Lè Li te di sa, yon kouvèti dife kouvri’l nèt. Pandan ke kò li t’ap boule andedan chodyè a, li t’ap soufri tèribman.


Nou lè sa a, nou ale byen lwen kote sa a e te rive nan yon plas kote te gen gwo pòt yo. Kòm nou t’ap pwoche bò kote yo, yo louvri pou nou. Dèyè pòt sa yo te yon gwòt jeyan. Kòm mwen t’ap gade, mwen te wè diferan koulè k’ap deplase tankou yon nyaj lafimen. Toudenkou, nou t’ap tande mizik; salsa, vallenato, rock ak diferan kalite mizik popilè ke moun koute nan radyo. Senyè a te fè yon mouvman avèk men Li epi nou te wè dè milyon ak dè milyon moun ki pandye avèk chèn nan men yo. Yo t’ap sote fòlman sou dife a.


Senyè a te gade nou epi te di: "Gade, sa a se salè dansè yo." Yo t’ap sote fòlman moute ak desann nan rit mizik la. Si li te yon aparans salsa ki t’ap jwe, yo te oblije sote nan menm ritm lan, kèlkeswa estil mizik yo, yo te oblije sote nan ritm mizik sa a. Yo pat janm ka sispann sote. Pi mal toujou, soulye yo te gen talon ki te sis pous nan longè. Chak fwa yo te sote, talon sa yo pèse pye yo epi yo pa janm gen yon sèl moman repo. Lè yon moun te eseye sispann danse, demon yo te vini imedyatman ponyade’l ak lans, madichonnen l' epi di "Fè lwanj pou li! Sa a se wayòm ou an kounye a. Fè lwanj satan! Fè lwanj li! Ou pa kapab sispann, fè lwanj li! Fè lwanj li! Ou gen pou fè lwanj li! Ou dwe sote! Ou dwe danse! Ou pa ka sispann pou yon segonn."


Li te tèrib paske anpil nan moun sa yo te kretyen ki te konnen Senyè a, men yo te nan nayklèb lè yo te mouri. Petèt n’ap mande tèt nou: "Ki kote li ekri nan Bib la ke li pa bon pou danse?" Nan Jak 4:4, Pawòl Bondye a di: "Ala moun pa gen konfyans nan Bondye! Èske nou pa konnen lè nou zanmi lemonn, se lènmi Bondye nou ye! Moun ki vle zanmi lemonn, li vin lènmi Bondye." Epitou nan 1Jan 2:15-17 "Pa renmen lemonn, ni anyen ki soti nan lemonn. Si yon moun renmen lemonn, li pa gen renmen pou Papa a nan kè li. Bagay ki soti nan lemonn se egzijans lachè, se gwo tanta, se lògèy k'ap vire tèt moun lè yo gen anpil byen sou latè. Tou sa pa soti nan Papa a. Se nan lemonn sa soti. Se pase lemonn ap pase, ansanm ak tou sa moun jwenn ladan l' yo ta vle genyen. Men, moun ki fè sa Bondye vle, y'ap viv pou tout tan." Sonje byen, mond lan ap pase e tout bagay ap peri, men nenpòt moun ki fè volonte Bondye ap viv pou tout tan.


Zanmi ak frè’m yo, lè nou te kite kote sa a, nou te wè yon bagay ki te sanble ak pon ki te divize Lanfè a nan diferan seksyon tòti. Nou te wè yon lespri k’ap mache sou yon pon. Lespri sa a te sanble anpil ak yon poupe ke nou te deja wè sou latè. Poupe sa yo rele "Trolls Trésors". Yo gen diferan koulè cheve, figi yon vye granmoun men kò yon timoun, san ògàn seksyèl. Je yo plen ak mechanste. Senyè a te eksplike nou ke yo se lespri pèt. Lespri sa a te gen yon frenn nan men li epi li te mache ap ponpe sou pon sa a, kòmsi li te fè pati wayote a. Pandan’l t’ap mache, li t’ap ponyade moun yo ki anba a ak frenn li a. Li t’ap madichonnen yo lè li di: "Èske nou sonje jou a lè nou te deyò yon legliz Kretyen epi nou pa t 'vle vin anndan? Èske nou sonje jou yo t’ap preche nou e ke nou pa t' vle koute? Èske nou sonje jou yo te ban nou yon feyè Levanjil epi nou te jete’l?"


Nanm ki pèdi yo t’ap eseye bloke plas kote zòrèy yo te ye avan an. Yo reponn demon an "Fè silans! Fè silans! Pa di m' plis! Mwen pa vle konnen plis, fè silans!" Sepandan, lespri mechan an te pran anpil plezi pou fè li, paske sa ta lakòz anpil doulè ak nanm yo.


Nou te kontinye mache avèk Senyè a. Pandan nou gade nan yon gwoup moun, nou remake yon nonm ki t’ap rele byen fò pi fò pase lòt moun ki t’ap boule nan kote sa a. Li di: "Papa, Papa, gen pitye pou mwen!" Senyè a pa t' gade l' anvan sa, men lè li te tande mo "Papa" a, Li te pran tranble e Li te vire. Jezi gade l', li te di: "Papa? Ou rele M' Papa? Non, Mwen pa Papa ou epi ou pa pitit Mwen. Si ou te pitit Mwen, ou ta kounye a avèk Mwen nan Peyi Wa ki nan Syèl la. Ou se pitit papa ou dyab la." Imedyatman, yon dra dife vin kouvri tout kò li.


Senyè a te rakonte nou istwa nonm sa a. Nonm lan te rele‘l Papa paske li te konnen Li. Li te al legliz epi li te koute Bondye atravè Pawòl Li e li te resevwa plizyè pwomès nan men Bondye. Lè sa a, nou te mande: "Kisa ki te rive li, Senyè? Poukisa li isit la lè sa a?" Senyè a reponn: "Li te viv yon lavi doub; li te viv nan yon fason nan kay la e nan yon lòt nan legliz la. Li te kwè nan kè l': E byen, pèsonn pa viv bò kote’m, ni pastè a oswa menm yon frè, se konsa, mwen ka fè tou sa mwen vle.' Men, li te bliye ke je Senyè a toupatou sou chak chemen nou yo e ke pèsonn pa ka bay manti epi kache pou Senyè a." Pawòl Bondye a di nou: "Pa twonpe tèt nou. Moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se sa li va rekòlte." (Galasi 6:7). Nonm sa a te soufri mil fwa plis pase lòt yo. Li t’ap peye yon doub kondanasyon: youn pou peche li yo ak lòt la paske li te panse ke li te ka twonpe Senyè a.


Jodi a moun yo ap eseye klasifye gravite peche yo; yo kwè ke omoseksyèl, vòlè ak asasen yo se pi gwo pechè pase mantè oswa moun ki ap fè tripotay. Men nan je Senyè a, tout peche sa yo gen menm pwa ak menm salè yo. Bib la di nou ke "Peche peye nou kach: li ban nou lanmò", ak "Moun ki peche a se li k’ap mouri. " (Romen 6:23) (Ezekyèl 18:20). Zanmi m' yo, frè m' yo, mwen envite nou aksepte envitasyon Jezi a. Jezi pral lonje men mizerikòd li a pou nou si nou repanti. Pawòl Senyè a di ke l’ap akòde mizerikòd a moun ki chanje fason yo epi ki repanti. Li vrèman pi bon pou kwè li kounye a pase rete tann e dekouvri chemen douloure a pita. Bondye beni nou.


Senkyèm Temwayaj


Pawòl Bondye a di nou nan Rom 6:23 "Peche peye nou kach: li ban nou lanmò; men kado Bondye ban nou gratis la, se lavi ansanm ak Jezi Kris, Seyè nou an, yon lavi ki p'ap janm fini."


Lè nou te desann la, mwen te santi doulè a e mwen te fè eksperyans sa a se te tankou nou te mouri. Mwen te trè pè nan tout sa mwen te wè. Mwen reyalize ke te gen anpil moun, anpil moun nan kote sa a; tout t’ap kriye e rele. Fènwa a te total, men avèk prezans Senyè a, fènwa a te dispèse. Nou te ka wè dè milye ak dè milye moun ki t'ap kriye, mande èd ak pitye. Yo t'ap rele byen fò Senyè a soti yo nan kote sa a. Nou menm tou nou te santi gwo doulè paske nou te konnen Senyè a ap soufri anpil chak fwa Li te wè yo. Anpil moun t’ap rele bay Senyè a pou li soti yo sèlman pou yon segonn. Senyè a te mande yo: "Poukisa ou vle soti?" Yo te reponn: "Paske mwen vle sove! Mwen vle repanti epi sove!" Men, li te twò ta pou yo. Chè lektè ki ap li m' kounye a, kounye a se sèl opòtinite pou chwazi destinasyon etènèl nou. Nou ka chwazi yon kote Sali etènèl oswa yon kote ki etènèl nan kondanasyon.


Nou lè sa a, al desann pi lwen. Mwen te kapab wè ke tè a nou t’ap mache sou li a te kòmanse ap detwi pa dife; labou ak flanm dife yo chape nan li. Te gen tou yon sant tèrib toupatou. Nou te gen degoutans ak anvi vomi poutèt sant sa a ak rèl moun yo. Nou te wè yon nonm a distans ki te profondman ankre nan labou cho a soti a pati ren li. Chak fwa li leve bra l' yo, vyann sou zo li tonbe nan labou a. Nou te ka wè tou yon lafimen gri anndan eskelèt li. Nou mande Senyè a sa li te ye. Kalite lafimen sa a te nan chak moun ki nan Lanfè a. Senyè a te di nou ke se te nanm yo ki te bloke andedan kò peche yo a, jan sa ekri nan Revelasyon 14:11 "Lafimen dife k'ap fè yo soufri a ap moute tout tan san rete. Moun ki adore bèt la ak estati li a, ansanm ak tout moun ki resevwa mak non li a, yo yonn p'ap gen repo lajounen kou lannwit."


Nou te kòmanse konprann anpil bagay nou pa’t konnen sou tè a; mesaj ki pi klè a se te ke lavi nou sou latè a detèmine kote nou pral pase letènite nou. Kòm nou t’ap mache men nan men ak Senyè a, nou te reyalize ke Lanfè a te gen diferan kote avèk diferan nivo tòti. Nou te vin nan yon plas kote te gen plizyè prizon ki te plen nanm ki te nan touman. Nanm sa yo te toumante pa plizyè kalite demon. Demon yo t’ap madichonnen nanm yo lè yo t’ap di yo: "Ou madichonnen mizerab, fè lwanj satan! Sèvi l' tankou ou te fè lè ou te sou latè a!" Nanm sa yo t’ap soufri fò anpil a koz de vè yo; e dife a te tankou yon asid sou tout kò yo.


Nou te wè de gason andedan yon selil prizon, yo chak te gen yon ponya nan men yo e t’ap ponyade youn lòt. Yo t’ap di youn lòt "Ou madichonnen, mizerab! Se fòt ou si mwen isit la! Ou te fè m 'vin isit la paske ou te kache verite a epi ou pa t' fè m' rekonèt Senyè a! Ou pa t' kite mwen resevwa li! Se konsa, anpil fwa, mwen ta gen chans epi ou pa t' kite m' aksepte Li! Se poutèt sa m’ap toumante lajounen kou lannwit!" Nan yon vizyon, Senyè a te montre nou lavi yo sou latè. Nou te wè yo ansanm nan yon ba. Yon diskisyon te pete e te dejenere nan yon batay. Yo te deja bwè. Youn nan yo te pran yon boutèy kase epi lòt la te rale yon kouto. Yo te goumen jiskaske yo chak te blese a mò. De gason sa yo te kondane pou repete senaryo sa a pou tout tan. Yo t’ap toumante tou pa souvni amitye yo a sou latè. Yo te lè sa a, de bon zanmi ki te renmen youn lòt tankou frè. Mwen vle di nou jodi a ke gen yon sèl vrè Zanmi e non Li se Jezi, moun Nazarèt la. Li se vrè Zanmi an. Li se Zanmi fidèl ki avèk nou chak moman.


Pandan n’ap kontinye mache, nou te wè yon fanm andedan yon lòt selil. Li te woule nan labou a. Tout cheve nan tèt li te tout anmele e plen labou. Anndan selil sa a menm te yon long e gwo koulèv. Li t’ap bouje trè pre l', ki antoure kò li e t’ap penetre li nan pati prive l' yo. Li te fòse pou gen kontak seksyèl ak koulèv sa a. Nan kote sa a, tout gason ak fanm ki t’ap viv nan fònikasyon te oblije repete sa nan Lanfè a. Yo te fè sa ak yon koulèv ki te kouvri ak pikan 15 cm nan longè. Koulèv la chire kò li chak fwa li t’ap antre andedan li. Li t’ap kriye bay Seyè a, mande L' pou li sispann sa a. Li pa t' vle soufri ankò: "Fè li sispann! Mwen pa vle fè sa ankò! Tanpri, sispann sa a!" Li te sipliye Senyè a pandan sèpan an t’ap vin andedan li chire kò l' ankò e ankò.


Nou t’ap eseye bouche zòrèy nou nan rèl li yo men nou te ka toujou tande l'. Nou t’ap eseye pou bouche zòrèy nou pi plis, men sa pat ede. Nou te di Senyè a, "Tanpri, Senyè, nou pa vle wè ak tande sa ankò! Tanpri!" Senyè a reponn, "Li nesesè ke nou wè sa a paske nou pral kapab pale lòt moun sou li piske pèp mwen an ap detwi tèt yo, pèp mwen an inyore vrè Sali a, vrè chemen an pou Sali a." Nou te kontinye mache nou an e nou te wè yon gwo lak ki gen bann milye moun nan mitan flanm yo. Yo t’ap balanse men yo mande èd, men plizyè demon t’ap vole sou kote sa a. Demon sa yo te itilize frenn ki gen tèt yo te koube nan fòm S. Yo te konn itilize yo pou blese moun yo ki t’ap boule nan lak la. Demon yo t'ap pase yo nan rizib, yo t'ap madichonnen yo, "Se pou nou madichonnen mizerab! Koulye a, nou dwe adore ak fè lwanj satan! Fè lwanj li tankou nou te fè lè nou te sou latè a!" Te gen dè milye e dè milye moun. Nou te pè, nou te santi ke si nou pa t' kenbe men Senyè a, nou ta rete nan plas tèrib sa a. Nou te pè anpil nan sa ke nou te santi yo.


Nan distans sa a nou te wè yon nonm kanpe, nan agoni ak nan gwo doulè. De demon yo te vole sou li epi yo t’ap toumante li. Yo fouye twou nan kò li ak frenn yo epi yo retire kòt li yo. Yo menm tou yo t’ap ri l' pandan tan sa a. Anplis de sa, Senyè a te montre’m ke nonm sa a tou t’ap toumante pa enkyetid toujou pou fanmi li te kite sou tè a. Nonm lan pa t' vle fanmi l' yo fini ateri nan menm plas touman yo. Li te enkyete paske li pat janm transmèt yo mesaj Sali a. Li t’a toumante paske li te sonje ke yon fwa li te gen chans resevwa mesaj sa a. Li te yon moun trè enpòtan pou transmèt mesaj sa a bay fanmi li, men li te pito inyore li e kounye a li te preyokipe a propo madanm li ak pitit gason li yo.


Touman yo t’ap kontinye e pandan ke demon yo t’ap koupe bra l', li tonbe nan labou boule a. A koz doulè labou boule a, li t’ap deplase tankou yon vètè soti nan yon kote ale nan yon lòt plas. Vyann lan t’ap tonbe soti nan zo li a koz chalè a. Lè sa a, li te kòmanse glise tankou yon koulèv, t‘ap eseye soti la. Men, chak fwa li t’ap eseye, demon yo te repouse e li te plonje menm pi fon nan labou a. Lè sa a, nou te wè yon gwo kantite demon nan yon sèl kote. Yon bagay kenbe atansyon mwen, mwen remake ke youn nan demon yo te gen yon zèl ki manke. Mwen te mande Senyè a "Senyè, poukisa demon sa a gen yon zèl ki manke?" Senyè a te di: "Demon sa a te voye sou latè pou yon rezon, men li pa t' kapab akonpli travay li epi li te retounen nan Lanfè a pa youn nan sèvitè Bondye yo. Lè sa a, satan te vini, li pini l' epi koupe youn nan zèl li yo." Nou lè sa a, te konprann ke kòm Kretyen, nou gen tout otorite ak pouvwa nan Non Jezi pou chase demon ak prensipote yo.


Chè zanmi ki ap li mo sa yo kounye a, temwayaj sa a se pa pou kondanasyon men pou Sali a; konsa nou ka egzaminen tèt nou epi gade kondisyon kè nou devan Senyè a. Sa a se pou nou chanje fason nou pou Sali a e non pa pou kondanasyon. Koulye a, leve kè nou devan Senyè a e konfese peche nou yo, se konsa se poutèt sa, si Senyè a te vini nan moman sa a menm, nou ta ka ale avèk li olye pou nou ale nan kote sa a nan touman kote va gen rèl e moun va manje dan yo. La, nou pral reyèlman konprann poukisa Jezi te rachte nou ak gwo pri nan kwa Kalvè a. Nou te wè plizyè moun nan Lanfè ki pat konnen poukisa yo te la. Lavi yo te plen ak aktivite yo pa t' panse se peche yo te ye. Chè zanmi, egzaminen tèt ou! Pa panse ke bay manti, vòlè epi pou se yon moun vanite se bagay ki akseptab! Sa yo se peche nan je Senyè a! Chè frè m' yo, vire do bay bagay sa yo epi sispann fè yo! M ap ban nou mesaj sa a pou nou ka sispann fè tèt di nan peche e konsa gade pi plis toujou figi Senyè a.


Sizyèm Temwayaj


Sòm 62:13 "Wi, Senyè, ou gen bon kè, paske w'ap bay chak moun sa yo merite daprè sa yo fè."


Nan maten, Senyè a te vizite nou nan sal sa a, Li te pran nou nan men e nou te kòmanse desann. Kè mwen te ranpli ak pè, mwen pa menm ka dekri li. Mwen sèlman te konnen ke mwen pat dwe kite men Sovè mwen an. Mwen te santi ke Jezi te Lavi’m, Limyè mwen e tout espwa mwen te nan Li. San Li, mwen ta rete nan plas sa a. Mwen pat janm panse mwen ta ale nan kote sa a. Mwen jis pa t' kwè yon kote konsa pa kapab egziste. Menm antanke kretyen, mwen te toujou kwè ke pigatwa a se te Lanfè a, men Bondye te montre m' reyalite Lanfè a. Rive nan Lanfè a, mwen te santi kote sa a tranble. Epi tout demon yo te kouri pou kache paske okenn nan yo pa t' ka sipòte prezans Senyè a. Nou te tande nanm kaptif yo t’ap kriye ankò pi fò paske yo te konnen ke Jezi moun Nazarèt la te la. Yo te konnen te gen sèlman yon sèl moun ki te kapab petèt soti yo la. Yo te gen espwa sa a, menm si li te yon fo espwa.


Nou t’ap mache men nan men ak Jezi e nou te rive nan seksyon fònikasyon an. Jezi vire gade yon fanm konplètman kouvri ak dife. Lè Jezi wè l', li te kòmanse soti nan dife a tou dousman, men soufrans li pa t' sispann. Li te toutouni e nou te ka wè tout karakteristik fizik li yo. Kò li te sal e santi trè move. Cheve li te sal epi li tou te gen labou jòn-vèt sou kò li. Li pat gen okenn je e bouch li te tonbe pa moso. Li pat gen okenn zòrèy, se sèlman twou yo. Avèk men l', zo yo te boule, li t’ap pran vyann ki t’ap tonbe soti nan figi l' yo, li t’ap eseye mete l' nan plas li. Men, sa te lakòz li gen plis doulè.


Lè sa a, li te kòmanse tranble epi ap rele byen fò; kriye l' yo te intèrminab. Li te plen vè e yon koulèv ki te vlope alantou bra li yo. Li te trè epè epi li te gen pikan alantou kò l'. Fanm sa a tou te gen nimewo 666 la grave sou kò li; nimewo bèt la, ki mansyone nan liv Revelasyon 13:11-18. Li te mete tou yon plak sou pwatrin li, ki te fèt ak yon metal enkoni ki pa t' ka boule nan dife a. Sou plak sa a te ekri yon bagay nan yon lang etranj, men nou te konprann sa ki te ekri a. Nou te ka li: "Mwen isit la pou fònikasyon." Lè Jezi wè l', Li mande l' "Elena, poukisa ou isit la?" Pandan ke li t’ap reponn Jezi, kò li t’ap tòde nan doulè pa touman l' yo. Li di l' ke li te isit la a koz fònikasyon. Li t’ap kontinye mande Senyè a padon.


Lè sa a, nou te kòmanse wè evènman lanmò li. Lè li te mouri, li te gen yon relasyon seksyèl ak youn nan gason li yo. Li te kwè ke nonm sa a ke li t’ap viv ak li a te ale nan vwayaj. Sepandan, li te tounen soti nan travay epi li te jwenn li sou kabann nan ak yon lòt moun. Li lè sa a, te ale nan kizin nan, te pran yon gwo kouto e fouye’l nan do Elena. Li te mouri e li te mennen nan Lanfè a nan menm fason an ke li te mouri a: Toutouni. Nan Lanfè, tout bagay materyalize. Se konsa, li te toujou gen gwo kouto a nan do l', sa ki lakòz gwo doulè atròs. Li te nan Lanfè depi 7 ane epi li ka sonje chak moman nan lavi li ak lanmò li. Li te sonje tout fwa lè yon moun t’ap eseye preche li sou Jezi, te di li ke Li te sèl moun ki te kapab sove li. Koulye a, li te twò ta pou li ak tout moun nan Lanfè a.


Pawòl Bondye a pale anpil sou fònikasyon, li trè klè sou sijè sa a. Fònikasyon, se gen yon relasyon seksyèl an deyò maryaj. 1Korint 6:13 "Nou di tou: Manje fèt pou vant, vant fèt pou manje. Se vre. Men, Bondye ap detwi ni yonn ni lòt. Kò moun pa fèt pou dezòd lachè. Se pou Senyè a li ye, Senyè a se pou kò a li ye." Epitou nan 1Korint 6:18 "Kouri pou dezòd lachè. Yon moun te mèt fè tout lòt kalite peche, sa pa fè kò l' anyen. Men, moun ki lage kò l' nan dezòd lachè, li fè peche kont pwòp kò li." Lè Jezi te fin pale ak li, li te kouvri ak yon gwo dra dife e nou pa t' kapab wè li ankò. Sepandan nou te ka tande son kò l' ki t’ap boule e kriye tèrib. Mwen pa menm ka dekri yo ak mo yo.


Kontinye mache nou an avèk Senyè a, Li te montre nou tout moun ki te la: Moun k'ap sèvi zidòl yo, moun ki te itilize e te pratike maji, moun ki te fè imoralite, adiltè yo ak masisi yo ak madivinèz yo. Nou te tèlman pè. Nou te vrèman vle anpil pou nou kite kote sa a. Men, Jezi te di ke li te nesesè ke nou wè tout bagay sa yo paske nou te ka pale moun sou li pou yo ka kwè. Se konsa, nou t’ap mache avèk Jezi, kenbe men L' pi plis byen sere. Nou te rive nan seksyon ki te depase m' pi plis la. Nou te wè yon jèn gason 23 zan ki te pandye nan ren nan mitan dife a. Nou pa t' kapab wè egzakteman ki pinisyon li t’ap soufri men nou te wè nimewo 666 la grave sou li. Li menm tou te mete yon plak metal sou pwatrin li ki te di, "Mwen isit la pou’m dwe nòmal." Lè l' wè Jezi, li lonje men l' ba Li, li mande pou gen pitye. Pawòl Bondye a di nan Pwovèb 14:12 "Chemen ou kwè ki bon an, se li ki mennen tou dwat nan lanmò."


Lè nou li plak la ki te di, "Mwen isit la pou’m dwe nòmal," nou te mande Senyè a, "Senyè, ki sa ou vle di? Èske li posib ke yon moun ap vini nan kote sa a pou rezon sa a?" Jezi mande li "Andre, poukisa ou isit la?" Li te reponn, "Jezi, lè m' te sou tè a, mwen te kwè ke se te sèlman vòl ak touye moun ki te peche e ke se poutèt sa mwen pa janm te eseye pou vin pre Ou." Nan Sòm 9:18 li ekri, "Tout mechan yo gen pou mouri. Tout moun ki bliye gen Bondye gen pou mouri tou." Andre te fè yon erè grav nan klasifye peche tankou anpil moun nan jou nou yo. Bib la trè klè lè li di ke salè peche se lanmò, men don gratis Bondye a se lavi etènèl. (Rom 6:23). Anplis de sa, lè Bib la pale sou peche, yo pa janm klase nan lòd gravite paske yo chak se senpleman yon peche. Andre te gen chans pou konnen e pou aksepte Jezi, men li pat pran opòtinite ke Bondye te ba li a. Petèt li ka te gen yon mil opòtinite pou li konnen Senyè a, men li pa janm te vle konnen li e se poutèt sa li te la. Lè sa a, yon gwo kouvèti dife te kouvri kò li e nou pa t' wè l' ankò menm.


Nou te kontinye avanse avèk Jezi. Nan distans la, nou te ka wè yon bagay tonbe, tankou bann moso materyèl. Kòm nou t’ap apwoche nou finalman te wè ke se te moun ki t’ap tonbe nan Lanfè e se, tout tan. Moun ki te jis sot mouri sou tè a san yo pat aksepte Jezi Kris nan kè yo. Nou te wè plizyè demon kouri nan direksyon yon jenn gason e kòmanse detwi kò l'. Menm lè a, kò l' te kòmanse ranpli ak vè. Li t’ap kriye "Non! Ki sa sa ye? Sispann! Mwen pa vle pou’m nan kote sa a! Sispann sa! Sa petèt sèlman ka yon rèv! Soti’m nan kote sa a!" Li pa t' menm konnen ke li te mouri e ke li te mouri san Jezi nan kè l'. Demon yo t’ap ri’l e toujou ap toumante kò l'. Lè sa a, nimewo 666 la parèt sou fwon li ak yon plak metal sou pwatrin li. Menm si nou pa ka wè poukisa li te vini nan Lanfè, nou sètènman te konnen li pa t’ap janm soti la. Senyè a eksplike nou ke touman tout moun sa yo nan Lanfè a ta menm pi gwo nan jou Jijman an. Si yo t’ap soufri nan yon fason tèrib kounye a, mwen pa ka imajine ki jan pi plis ankò yo pral soufri apre jou Jijman an.


Nou pat wè yon sèl timoun la. Nou te wè sèlman dè milye ak dè milye jèn moun, gason ak fanm diferan nasyonalite. Sepandan, nan Lanfè a, pa gen okenn nasyonalite ankò oswa nivo sosyal. Tout vini la pou yo toumante anpil e pini. Te gen yon sèl bagay ki te dezire pa chak nan yo: Se te chans pou soti pou menm yon segonn. Yo menm tou yo te vle resevwa yon sèl gout dlo pou rafrechi lang yo, tankou istwa moun rich la nan Bib la (Lik 16:19). Men, li pat posib ankò pou tout, yo te chwazi kote yo te vle pase letènite yo. Yo te deside pase li san Bondye. Bondye pa janm voye yon moun nan Lanfè, tout vini ladann pa pwòp aksyon yo. Nan Galat 6:7 "Pa twonpe tèt nou. Moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se sa li va rekòlte tou."


Jodi a, nou gen gwo opòtinite sa a pou chanje destine etènèl nou. Jezi toujou disponib e Bib la di ke toutotan nou gen lavi, nou gen espwa. Jodi a nou gen lavi, pa manke opòtinite sa a, li ta ka dènye a. Bondye beni nou!
[Fen Temwanyaj la].


Apèl pou Repantans


Chè zanmi, ou menm ki jis sot li temwayaj 7 jèn Kolonbyen yo sa a, mwen sipliye’w pou’w medite ankò sou lavi w’ap mennen an. Lanfè a, kòm ou sot rann tèt ou kont de li, li pi reyèl pase jan ke ou te panse a. Lanfè a li reyèl, epi li etènèl. Pa gen vokabilè ki kapab dekri degre touman ki nan Lanfè a. Lanfè a tèrib, e kounye a se tan pou kouri pou tèrib chatiman etènèl sa a. Si ou panse ke sa pap anyen menm ankò repanti paske peche ou yo anpil, si tèlman anpil ke Bondye pa ka padone yo ankò menm, mwen ta renmen rasire ou ke ou fè erè. Se jisteman a koz anpil peche nou yo ke Jezi te vin mouri sou Kwa a. E pou padone nou, Li pa pran an kont kantite peche nou yo. Olye de sa, li pito fè prèv de gwo Mizerikòd Li genyen an. Se konsa, pran opòtinite sa a, epi bay lavi ou a Jezi Kris pou’w ka sove.


Ou menm ki kwè ke padon pa ka akòde ankò ak ou paske peche ou twò grav, mwen ta renmen ou konnen, ke apa de pale mal sou Sentespri a (Blasfèm) ki se sèl peche ke Bondye p'ap janm padone, okenn lòt peche pa twò grav pou yo padone pa Bondye. Repanti! Jezi Kris sèl Sovè a e sèl Senyè a pare pou padone ou, kèlkeswa gravite fòt ou. Jezi Kris pa t' vini kondannen, Li te vin pou sove. Se pou sove nou ke Li te kite yo kloure’L sou kwa Gòlgota a. Sove tèt ou soti nan Lanfè a nan aksepte Jezi Kris sèl Sovè a e sèl Senyè a! Men, si ou vle konnen sa ki se sèl peche ki grav ke Bondye pap janm padone a, mwen envite ou li ansèyman "Pale mal sou Sentespri a", ke w’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki nan sèk Iliminati a, oswa nan Fran-Masonnri a, oswa nan Roz-Kwa, oswa nan Lòd Malte, oswa nan sèk Eckankar, oswa nan Maïkari, oswa nan nenpòt ki gwoup okilt la, pa kwè tèt ou deja kondane pou tout tan. Mwen konnen daprè alyans ou te siyen nan sèk ou a, ou sipoze pa janm tounen dèyè pou’w pa mouri, ou sipoze pa janm trayi sekrè sèk yo pou yo pa asasinen ou, ou sipoze pou tout tan kondannen pou sèvi lisifè epi boule avè l' nan Lanfè apre lanmò ou. Mwen vle rasire ou ke tout bagay ke yo te fè’w kwè nan sèk ou a se fo. Ou ka fè bak san ou pa mouri, ou ka ekspoze sekrè sèk la san ou pa asasinen, ou ka abandone tout alyans ou te siyen yo avèk lisifè yo, san ou pa boule avè’l nan Lanfè apre lanmò ou. Ou jis bezwen repanti, e aksepte Jezi Kris Sovè a e sèl vrè Mèt la, epi Li pral anile tout alyans yo ki te mare ou nan dyab la, e sove ou. Si ou vle konnen ki jan pou renonse a satan epi pou totalman delivre pa Jezi Kris, mwen envite ou li ansèyman "Ki jan yo kite Kan satan an" sou sit entènèt la www.mcreveil.org.


Ou menm ki se majisyen, oswa vwayan, oswa ougan ak manbo, oswa marabou, oswa lougawou, oswa moun kap fè mò pale, oswa divinò, oswa vizyonè, konnen ke tout sa ke satan te pwomèt ou pou sèvis la w’ap rann li a pa anyen men yon manti. Ou pap gen anyen nan sa li te pwomèt ou yo. Se Lanfè k’ap tann ou si ou pa repanti. E nan Lanfè a, se toujou satan ke w’ap sèvi a avèk gwo devosyon an, ki pral ri’w, epi ki pral tòtire’w avèk ekstrèm engratitid. Renonse ak maji a, renonse a vwayans lan, renonse ak aktivite satanik yo, e kwè nan Jezi Kris kounye a. Li pral sove ou.


Ou menm ki se masisi ak madivinèz, oswa transseksyèl, oswa moun ki renmen gen rapò seksyèl ak timoun, oswa fanm/nonm movèz vi, oswa lòt kriminèl seksyèl, delenkan oswa menm gwo delenkan, konnen ke ka ou a pa ankò sele devan Bondye. Depi ou toujou vivan, li pa twò ta pou chape Lanfè a. Konfese zèv ou e repanti. Jezi Kris toujou pare pou padone ou epi sove ou soti nan Lanfè a.


Ou menm ki se yon manm nan youn nan klèb sèvis sa yo tankou Lions club, Rotary club, Rotaract club, Jèn chanm ekonomik, elatriye. Ki nan premye gade pa sispèk oswa danjere, konnen ke ou nan yon klèb satanik. Pi bonè oswa pita, ou pral fè fas a egzijans ki pral enpoze sou ou yo, epi ou pral oblije konfòme ou paske lavi ou oswa pa fanmi ou an oswa pozisyon sosyal yo pral menase. Pa kite tèt ou sedwi pa sa yo rele benefis materyèl ke w’ap jwi pa klèb sa a. Soti la imedyatman epi aksepte Jezi Kris kòm Senyè ou ak Sovè pèsonèl ou, epi ou pral chape anba Lanfè a.


Ou menm ki rele tèt ou animist, epi rete tache ak tradisyon zansèt yo sou pretèks ke Krisyanis se relijyon Blan, konnen ke nan zafè Sali, pa gen ni Blan, ni Nwa. Dife Lanfè a pa pran an kont de koulè po. Si ou kontinye kwè ke yon estati, yon bèt, yon moun ki mouri oswa kèk zo moun mouri, oswa nenpòt objè, ka sèvi ou tankou yon dye, silteplè, retounen nan rezon. Se pa moun ki dwe kreye Bondye oswa ki dwe kreye yon nenpòt ki bondye. Se kontrè a ki vrè. Paske yon Bondye, nenpòt ke Li ye a, sipoze se li ki pou kreye moun k’ap adore L' yo. Moun nòmal, moun mantalman balanse, moun ki jwi tout sans li yo, dwe adore yon Bondye sèlman paske Bondye sa a te kreye l'.


Ou menm k’ap adore yon moun ki mouri, oswa yon bèt, oswa nenpòt objè, oswa menm yon moun mòtèl, pran yon ti moman pou reflechi e mande tèt ou kèk kesyon sa yo: Ki lè yon moun ki mouri te kreye ou? Ki lè yon bèt te kreye ou? Ki lè yon objè te kreye ou? Ki lè yon moun mòtèl te kreye ou? Lè ou chwazi adore yon moun ki mouri, oswa yon bèt, oswa yon objè, oswa yon moun, ou aksepte epi demontre, menm san’w pa rann ou kont, ke se moun mouri sa a, bèt sa a, objè sa a, oswa moun sa a, ki te kreye ou. Èske ou reyèlman kreyati yon moun mouri, oswa yon bèt, oswa yon objè, oswa yon senp moun? Tanpri, retounen nan sans ou.


Yon moun lespri’l sou li adore yon Bondye sèlman paske li kwè ke Bondye sa a ka sove l'. Epi pou ke yon Bondye ka an mezi pou sove ou, Bondye sa a dwe kapab sove tèt li. Site m' yon moun ki mouri ki ka sove tèt li si ou konnen yon sèl. Site m' yon bèt ki ka sove tèt li si ou konnen youn. Site m' yon objè ki ka sove tèt li si ou konnen yon sèl. Site m' yon nonm ki ka sove tèt li si ou konnen yon sèl. Ou dakò avèk mwen ke okenn nan bondye sa yo pa ka sove tèt li, e pa ekstansyon pa ka sove nenpòt ki moun. Se poutèt sa, se yon betiz pou kwè nan yon bondye ki pat kreye anyen epi ki pa ka sove. Konnen lè sa a ke se pi bon kalite bagay moun fou pou kwè ke yon estati, yon bèt, yon mouri oswa kèk zo moun mouri, oswa nenpòt ki lòt objè inanime ka toudenkou vin bondye ou. Aksepte Jezi Kris sèl Bondye vivan an, epi abandone idolatri a pou’w chape nan touman Lanfè a jan sa dekri nan temwayaj la ke ou sot li a. Pa bliye ke adore yon lòt bondye pase Bondye Kreyatè tout bagay la se idolatri. Sa a se yon peche grav nan je Bondye, epi peche sa a ap mennen ou nan Lanfè, si’w pa repanti.


Ou menm ki di tèt ou ate epi kontinye refize egzistans Bondye, konnen ke se yon erè grav ke ou komèt. Renonse ak sa anvan li twò ta. Tout bagay alantou ou pwouve egzistans Bondye. Si ou kontinye pèsiste, se nan touman tèrib nan Lanfè a ke ou pral admèt ke Bondye egziste, men li pral twò ta pou ou. Kounye a se moman sa a pou ou repanti.


Kèlkeswa sitiyasyon an ke’w ladann nan, osi lontan ke ou poko te fè Jezi Kris Sovè e Mèt lavi ou, konnen ke kote touman sa a ap tann ou tout tan. Lanfè a reyèl e sèlman Jezi Kris ki ka sove ak delivre soti nan Lanfè a. Retounen nan Bondye pandan ke li toujou posib pou fè sa. Se sèlman sou latè a ke ou gen tout opòtinite posib pou ou repanti. Yon segonn apre dènye soupi ou, li twò ta, e Bondye p’ap chanje pawòl Li pou sove ou nan moman sa a. Mwen sipliye ou, tounen vin jwenn Bondye atravè Jezi Kris, pou ou chape anba tout laterè yo ki pale yo nan temwayaj sa yo. Konfese peche ou yo, abandone move zèv ou yo, epi fè batize’w nan dlo, sa vle di plonje nan dlo, pou padon peche ou yo, epi ou pap janm jwenn tèt ou nan touman etènèl sa a ki dekri anwo a.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen, mesaj sa a konsène ou: Lanfè a reyèl, epi li etènèl. Tit kretyen an se pa yon asirans ke ou te deja chape anba Lanfè a. Se lavi ke w’ap mennen an ki pral detèmine tout bagay. Si ou se youn nan moun k’ap klase peche nan gwo peche ak ti peche, konnen ke ou fè erè, jan ou sot li nan temwayaj sa yo. Lanfè a pa fè distenksyon ni ti peche ni gwo peche. Bib la di nou nan Rom 6:23 ke "Salè peche se lanmò". Li pa t' di ke salè adiltè oswa omoseksyèl se lanmò, men li te di "salè peche." Se konsa, kouri lwen tout sa ou te panse ki te ti peche yo, repanti epi mete lavi ou nan lòd devan Bondye. Pa gen peche ki twò piti pou Lanfè.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen epi ki toujou pase tan ou ap kouri dèyè lajan, (Matye 6:32-34), konnen ke lajan pa pral itil pou ou, nan moman menm kote ou va vle konte sou li. Epi si ou toujou konfòtab nan fo, koripsyon ak manèv, sispann! Bondye ap atann nan men’w sanntifikasyon. (Ebre 12:14). E jan ou sot aprann li an, sa ou te panse yo ki se ti peche yo, pi gwo pase jan ke ou te panse’l la.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen epi ki toujou nan maji ak pratik majik, sispann imedyatman. Men, si ou se kalite kretyen ki pa legalman marye ki abite avèk yon patnè, sispann imedyatman, epi repanti. Menm si ou nan yon legliz ki admèt kalite bagay moun fou sa a, konnen ke Bondye pa pral aksepte bagay moun fou paske legliz ou a aksepte li. Epitou konnen ke Bondye pa pral chanje pawòl li pou Li konfòme’L ak dezi ou yo ak fason ou ap viv la.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen epi ki gen yon kè ranpli ak rayi ak rankin, repanti kounye a epi padone tout moun ki te fè ou mal epi ki te mande’w padon. Lanfè a tèlman tèrib ke ou pa ta kite ale ladann yon moun ki te ofanse ou epi ki ak tout kè li te mande’w padon. Pa bliye ke lè ou padone moun, ou libere yo epi ba yo opòtinite pou yo ka jwenn padon devan Bondye, pou yo chape soti nan Lanfè. Epitou pa bliye ke mank padon pral tou mennen ou nan Lanfè. Tou chache mande padon a moun ou te ofanse yo. (Matye 5:23-24).


Ou menm ki te sou pwen pou fè yon fo maryaj, ki vle di, yon maryaj avèk move motif, fè atansyon! E si ou te ak yon mennaj k’ap pouse ou marye ak li e ke li menm l’ap pran devan pou marye ak ou, pa tonbe nan pèlen sa a. Sinon ou pral regrèt li pou tout tan. Konnen ke ou ap fè fas ak yon ajan dyab ki vle vale ou anvan ke ou gen tan reflechi. Epi si ou ap planifye marye ak yon patnè divòse, oswa si ou ap planifye remarye apre divòs ou, sispann bagay moun fou sa a pandan gen tan toujou. Mwen ankouraje’w li ansèyman "Maryaj" la ke w’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki kwè ou se Kretyen alò ke ou toujou pa ankò batize nan dlo, sa vle di, pa plonje nan dlo, konnen ke ou fè erè. Pou se yon Kretyen, ou dwe kwè nan Jezi Kris epi ou dwe batize nan dlo pou padon peche yo. Si ou mouri nan eta ou a, Lanfè ap tann ou. Mwen ankouraje ou li ansèyman "Batèm" yo ke w’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki kwè ou se yon Kretyen katolik, konnen ke Katolik se pi gwo sèk satanik ki egziste sou latè. Si ou rete nan sèk satanik sa a, ou pral jwenn tèt ou nan Lanfè a nan jou kap vini yo. E jan ou sot aprann li an, Lanfè a reyèl, e li etènèl. Mwen konnen nou souvan pa renmen ke yo di nou verite. Men, anfas ijans Lanfè a, mwen pa ka anpeche’m pou enfòme nou de tris sipriz ki ap tann nou nan jou kap vini yo, si nou kontinye fè tèt di. Epi si nou pèsiste nan defann relijyon katolik la tankou nou byen renmen fè li, konnen ke sèk sa a pa pral kapab defann nou lè nou nan Lanfè.


Katolitism pa yon legliz. Vyèj mari a ke y’ap pale nou chak jou a se yon demon ki soti nan Lanfè a, se pa manman Jezi. Mari ki te manman Jezi sou tè a pa egziste ankò tankou yon vyèj. Li te yon vyèj nan konsepsyon Jezi e anvan nesans Jezi. Apre nesans Jezi, li te marye ak Jozèf jan li te planifye a, epi li te gen lòt pitit jan Bib la anseye nou. Li pasaj sa a yo: Lik 8:19-21 " 19Manman Jezi ak frè l' yo te vin kote li. Men, yo pa t' kapab rive pre li akòz foul moun yo..." Matye 12:46-50 "46Jezi t'ap pale ak foul moun yo toujou lè manman l' ak frè l' yo vin rive. Yo rete deyò, yo t'ap chache yon jan pou yo te pale avè l'..." Mak 3:31-35 "31Apre sa, manman Jezi ak frè l' yo vin rive. Yo kanpe deyò a, yo fè rele li..." Galasi 1:19 "19Lè sa a, mwen pa t' wè okenn nan lòt apòt yo, esepte Jak, frè Senyè a." Mak 15:40 "40Te gen kèk fanm la tou; men yo te rete lwen ap gade. Pami yo te gen Mari, moun lavil Magdala a, Mari, manman Ti Jak ak Jòz, ansanm ak Salome".


Donk pa gen okenn rezon ki fè li toujou vyèj jouk jòdi a. Sispann yo te twonpe nou tankou idyo. Yon fanm ki marye, ki anplis de sa, te gen pitit, pa ka kontinye pou yo trete l' tankou yon vyèj, epi venere konsa. Sa a se pi gwo sotiz ki ka egziste. Epitou konnen ke Mari manman Jezi a, te bezwen tou yon Sovè pou sove, menm jan ou ka li nan pasaj sa a: "46Lè sa a Mari di: Nanm mwen ap chante pou Mèt la ki gen pouvwa. 47Lespri m' pran plezi nan Bondye ki delivrans mwen. 48Paske li voye je l' sou mwen, yon sèvant ki soumèt devan li. Wi, depi koulye a, epi pou tout tan, tout moun pral di: Ou se yon fanm Bondye beni! 49Paske Bondye ki gen tout pouvwa a fè anpil bèl bagay pou mwen.Non li, se yon non pou tout moun respekte. 50L'ap toujou gen pitye pou tout moun ki gen krentif pou li." Lik 1:46-50. Konsènan Sali a, li pat gen okenn plas privilejye devan Bondye.


Se konsa, ou menm ki toujou nan mouvman satanik sa a ki rele Katolik la, soti byen vit si ou vle sove. Men, si ou pèsiste, ou pral jwenn tèt ou nan pwochen jou yo, e sa se pou tout letènite, nan degre touman sa a ke ou sot li a. M’ap fè ou sonje ankò, Lanfè a reyèl, epi li etènèl. Si ou kontinye kwè ke li nesesè pou pase pa Mari pou rive jwenn Jezi, sou pretèks ke Mari kòm manman Jezi ta pi byen plase pou pale ak Jezi pou favè’w, jou a ap vini lè ou ap konprann ke Jezi pa t' bezwen ni sekretè egzekitif, ni sekretè prive.


Ou menm ki fè pati sèk Temwen Jewova yo k’ap anseye ke Lanfè pa egziste, soti anvan li twò ta. Lanfè a egziste, Lanfè pi reyèl pase jan ou panse a. Tout Temwen Jewova yo ki te sou latè te deklare ke Lanfè a pa egziste, yo kounye a nan Lanfè sa a ap tòtire lannwit ak lajounen. Se lè yo retrouve yo nan mitan flanm dife yo nan Lanfè apre lanmò yo, ke yo te reyalize ke se yon bagay tèrib pou diskite avèk Bondye. Yo toujou ap kriye la tout tan, e kèk nan yo kontinye mande Senyè Jezi ba yo yon ti pèmisyon, pou yo vini epi di lòt avèg yo ki nan sèk satanik Temwen Jewova yo, pou yo kwè ke Lanfè a egziste, pou yo kwè ke Jezi Kris se Bondye, epi mande Li padon pou chape nan touman ki p'ap janm fini an.


Ou menm ki nan sèk Mòmon yo, ki rele ankò Legliz Jezi Kris sen dènye jou yo, oswa nan nenpòt ki lòt sèk ki itilize yon Bib diferan a Sent Bib la, soti la imedyatman si ou vle sove. Pitit dyab sa yo te fè pwòp bib yo, pou mennen anpil moun ke posib nan Lanfè. Ou avèti,Lanfè a reyèl, epi li etènèl.


Ou menm ki nan sèk Brahnamist, oswa nan sèk yo rele Legliz Pentkotist Ini Entènasyonal la, ak Legliz Pwogresis Senyè nou an Jezi Kris, oswa nan nenpòt lòt branch yo nan sèk satanik sa yo kote li te anseye ke Jezi Kris se an menm tan Bondye Papa a, Pitit la, ak Sentespri a, soti byen vit. Pou demon sa yo, Jezi Kris ki te pase tout tan li sou latè ap pale sèlman sou Papa li, te sèlman yon vilgè mantè. Mwen ankouraje’w li ansèyman "Jezi Kris se Bondye Papa a, Pitit la, ak Sentespri a?"sou sit la www.mcreveil.org.


Ou menm ki nan kalite legliz kote gen sa yo rele kaye ladim, soti imedyatman. Ajan satan sa yo fè ou pèdi benediksyon ou yo e fè ou peche kont Bondye. Bib la di ke " Fè l' yon jan pou menm pi bon zanmi ou pa konn sa." (Matye 6:3). Epi si ou nan kalite legliz kote, nan chak kilt yo dwe sispann mesaj la, pou kolekte ladim ak ofrann, soti byen vit. Konnen ke renmen lajan an se rezon prensipal la pou pastè sa yo.


Konnen ke nou dwe omwen bay dim nou yo ak ofrann a Senyè a. E jan nou te li nan temwayaj sa a, gen moun ki nan Lanfè, paske yo te vòlè Bondye, lè yo te refize bay ladim ak ofrann yo a Bondye. Donk se vòlè Bondye lè yo chwazi pou pa bay ladim oswa ofrann a Bondye. Bay Bondye se donk yon kòmandman, epi se pa yon opsyon. Ou dwe bay Bondye, pou ke travay Li ka fèt. Men, Bondye pa t' mande ke nan Legliz yo, pou pase pa bann metòd satanik yo pou yo fòse moun yo bay ladim yo. Olye de sa, Li te mande pou yo ansenye pitit L' yo pou yo bay anpil, libreman, san kontrent, e ak kè kontan.


Kòm nou te etidye nan ansèyman sou “Legliz la”, se pa sèlman ladim ke Bondye ankouraje pitit li yo bay, se pito tout sa yo genyen. Senyè Jezi te revele nou sekrè ki kache nan bay anpil anpil e lib a Bondye. E se pou rezon sa a nan Nouvo Kontra a, Li pa t' mete okenn aksan plis sou ladim nan. Olye de sa, Li te ansenye disip Li yo pou yo bay tèt yo a Bondye konplètman, e pou yo bay tout bagay yo genyen pou Bondye. Se poutèt sa nan absans bay tout bagay la, ke moun yo te rete nan pratik ladim nan. Se poutèt sa, moun sa yo ki pa pare pou bay tout bagay, ni bay ladim ak ofrann yo, ap fè fas ak Bondye nan jou kap vini yo. Bondye kite nou lib. Men, moun ki vle ke libète yo mennen yo nan Lanfè, pra’l ladann. Pa gen moun ki pral gen yon ekskiz devan Bondye.


Ou menm ki nan kalite sèk pentkotist yo kote fanm yo pa kouvri tèt yo, kòm li ekri nan 1Korint 11:5-6, oswa nan sa yo kote gen sa yo rele fanm pastè oubyen fanm evanjelis yo, oswa fanm apot yo oubyen fanm ansyen, soti la san pèdi tan si ou vle chape Lanfè a. (1Timote 2:11-14). Men, si ou kwè ke touman nan Lanfè a tankou ou jis sot li l' la, se yon bagay ke ou pa ka sipòte, kontinye fè tèt di. Ou pral konprann li nan jou kap vini yo. Mwen ankouraje’w li ansèyman "Ministè Fanm nan Legliz lan" sou sit la www.mcreveil.org.


Si ou ka li, konnen ke ou gen yon devwa li Bib la epi tcheke ansèyman yo ou resevwa yo. Si ou retrouve’w nan nenpòt legliz ki pa mache daprè doktrin Kris la, sa vle di, daprè sa ki ekri nan Bib la, soti imedyatman. (2Jan 9). Sitou pa tonbe nan pèlen demon yo k’ap eseye mete ajou e modènize Bib la, epi k’ap ansenye ke yo pa dwe limite sèlman nan sa ki ekri nan Bib la, oswa ke, eseye konprann Bib la literalman ta danjere. Konnen trè byen ke Bib la pou kont li gen valè otorite devan Bondye. Epitou konnen ke Bondye p'ap janm jije nou sou sa ki pa ekri nan pawòl Li, Bib la.


Ou menm, kretyen ki te abandone lafwa, retounen nan Senyè a san pèdi tan. Si lanmò siprann ou nan eta ou a, Lanfè a kòmanse pou ou. Jezi Kris renmen ou, epi li pare pou padone ou ankò, kèlkeswa sa ou te fè a, osi lontan ke ou pat lanse tèt ou nan pale mal sou Sentespri a.


Ou menm ki te sou pwen pou touye tèt ou, ou menm ki retrouve nan anpil pwoblèm ke ou panse pou touye tèt ou pou solisyon, sispann byen vit. Swisid ap mennen ou tou dwat nan Lanfè, nan degre touman sa yo ou jis sot li yo nan temwayaj sa a. Swisid ap mennen ou nan touman endeskriptib sa a, epi ou pap janm soti nan li.


Finalman, si ou nan Krisyanis, nan Katolik, nan Islam, nan Boudis, nan Endouyis, nan Animism, nan sikism, nan Jidayis, nan Spiritism, nan Daoism oswa Taoism, nan Bahaism, nan Konfisyanism, nan Jainism, nan Shintoism, nan zoroastrism, nan Ateism ak Agnostisism, oswa nan nenpòt ki lòt relijyon, konnen ke pa gen okenn relijyon ki ka sove. Tout relijyon san eksepsyon mennen nan Lanfè. Jezi Kris pou kont li ki ka sove soti nan Lanfè. Si ou pa vle pase tout letènite nan kote sa a nan touman endeskriptib ke ou te li nan temwayaj sa a, bliye relijyon ou an kounye a, e bliye lagè relijyon an. Aksepte Jezi Kris sèl Sovè a, e li pral sove ou pou pa ale nan Lanfè. Si ou vle konnen ki jan yo aksepte Jezi Kris, nou envite ou li ansèyman "Sali a" ke w’ap jwenn nan ansèyman sou "Batèm Dlo" a sou sit la www.mcreveil.org. Kouri lwen Lanfè pandan ke li toujou posib pou chape. Sove tèt ou nan touman etènèl la. Sove tèt ou soti nan tòti ki p'ap janm fini an. Lanfè a li reyèl, epi li etènèl.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF