Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ FRANÇOISE LUTALA


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w pou li enpòtan avètisman ke nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Chè frè ak chè zanmi, nou vle pataje avèk nou ti ekstrè sa a nan temwayaj Françoise Lutala a, ki te siyen pak ak satan depi nan anfans li, e ki te soufri anpil nan men yo pandan tout jenès li, jouk jou Jezi Kris Senyè a te gen pitye pou li epi li delivre’l anba chenn satan yo. Temwayaj sa a konfime ansèyman yo sou "Konba Espirityèl la" ak "Disèneman an" ke nou te deja etidye. Nou ankouraje nou pou nou li temwayaj sa a, ansanm ak de ansèyman sa yo, si nou poko li yo. Yo rich anpil. N’ap jwenn yo sou sit www.mcreveil.org a.


1- Kòmansman Temwanyaj la


Byen-neme nan Senyè Jezi Kris ak chè lektè yo, se pou non Sovè mwen an sonnen nan nou ak gwo entansite, jan li pèmèt nou li dokiman sa a. Si li te pèmèt nou pran konesans mesaj ki nan temwayaj mwen an, se, mwen espere, pou edifikasyon nou. La nou pral jwenn sijè gwo egzòtasyon. Se sèl Senyè Jezi Kris ki gen pouvwa pou libere ak sove moun ki nan kaptivite nan chenn dyab la. Paske se li ki Toupisan an e se li ki renmen an. [...] Mwen rele Lutala Kabe Françoise. Kabe vle di "mwatye" nan lang natif natal mwen, paske anreyalite mwen se yon marasa. Mwen te fèt an 1954 nan Rwanda ak yon papa ki te yon pastè nan Legliz Kris la ak yon manman ki te yon manm nan lejyon Mari a. Mwen soti nan rejyon Kivu, nan Zòn Shabunda. Istwa nou pral li a se istwa trajik mwen te fè eksperyans. San entèvansyon Bondye, mwen ta mouri depi lontan.


2- Anba anpriz fetichis lan


Paran’m souvan te konn rakonte nou istwa vilaj nou an. Yo te kontinye ap rakonte chak fwa eksplwa yon grann lougawou, ki te rete la. Olye pou yo ban’m chèdepoul, istwa sa yo kaptive m'. Mwen menm te ale byen lwen pou jwenn plis enfòmasyon nan men zanmi’m sou koutim lougawou yo. Zanmi’m yo te di’m sa yo te kwè se vre sou lavi sila sa yo. ...


Lè’m konsidere jèn laj mwen ak sa paran’m te deja di’m, mwen te kontinye vale tout istwa sa yo. Lè’m te panse twòp sou sa, mwen menm te vin yon lougawou pou tèt mwen. ... Men, yo pat ban’m opòtinite pou reyalize rèv mwen an, piske, nan lantouraj mwen an, pat gen okenn moun ki te ka sispèk nan kenbe pouvwa sa a. M’ te kontan anpil lè, pandan vakans ete 1961 yo, papa’m te mennen nou an vakans nan vilaj la, pou’l te ka konnen lòt manm fanmi an pi byen. Se te yon opòtinite pou mwen rankontre grann mwen.


2.1- Premye kontak la


Yon fwa nan Shabunda, premye enkyetid mwen se te rankontre grann mwen, ki an reyalite se matant papa m', malgre entèdiksyon paran m' yo. Li te pè ak respekte nan tout vilaj la akòz pouvwa okilt li yo. Yon jou, mwen twonpe vijilans paran’m yo, m’al jwenn li epi’m di’l: "Grann, poukisa paran’m yo pa renmen’w? Poukisa yo kritike’w anpil? Kisa’w fè yo pou yo fè’w sa?" "Mwen konnen yo pa renmen mwen paske mwen se yon lougawou." Olye pou fè’m pè, afimasyon sa a te ban’m yon gwo lajwa. "Finalman, mwen te di tèt mwen, mwen nan prezans yon lougawou reyèl!" "Èske ou se yon lougawou? Ki donk, montre’m 'avyon ou." "Ki jan? 'Oswa' Ki sa?" li di, kòmsi li pat konprann mwen. "Ansòsele mwen!" "Mwen pa ka vante ou. Gen yon lòt moun nan fanmi an deja mwen dwe transmèt pouvwa mwen an." "Ansòsele mwen, omwen pou mwen ka wè avyon an!" "Ou pa konnen de sa w’ap pale a! Èske’w konnen avyon sa yo ou pale de yo a vole sèlman nan mitan lannwit? Lougawou yo pa pase tan yo pran plezi, kontrèman ak sa pifò moun panse, yo oblije fè sa. Yo fè sa, pou yo pa resevwa pinisyon sevè, ki ka rive jiska lanmò. Epi, si yo te fè sa pou plezi, poukisa kèk nan yo dòmi konsa pandan jounen an.


Byenke se vre, pawòl sa yo pat chanje dezi’m pou’m vin yon lougawou. Anplis de sa, refi grann mwen an te fè’m anpeche e li te fè’m sonje sa youn nan zanmi’m yo te di’m. Li te avèti’m, li te di’m ke lougawou yo ta ka fè jalouzi pou wè sèten pouvwa pase sou yon moun. "Yo ka ale byen lwen pou yo dekouraje yon nouvo disip anvan yo ansòsele l'." Nan yon tantativ pou kraze rezistans grann mwen an, mwen te kòmanse kriye. ... Fache ak bri mwen an, li di m': "Ou se jis yon ti fi. Ou toujou gen tout lavi ou devan ou. Gen plizyè bagay mwen ka ba ou, men mwen pa ka fouye’w nan maji, lwa fanmi nou pa pèmèt mwen fè sa. Si ou te pi gran an oswa yon ti gason, li ta ka posib. Men, nan kondisyon ou, mwen pa ka ansòsele ou.”


Mwen te kòmanse plenyen: "Ansòsele m', ansòsele m'! Touche pa sèn sa a, granmoun fanm lan lage nan, bougonnen: "Ou bay yon timoun sa li mande...!" Li te ajoute: "Se pa maji ki pral fè ou kontan! Men ale, mande paran ou 50 franc, epi pote yo tounen ban mwen demen. Mwen pral ba ou yon bagay, yon pouvwa ki pral itil ou anpil. Ou pap bezwen travay ankò pou la viv ou. Tout volonte ou yo pral rive vre. Ou pap bezwen enkyete’w pou’w marye ankò, paske gason ap kouri dèyè’w..." Mwen pat konprann anyen nan tout sa li t’ap di’m yo, men mwen te fè’l. Nan demen, mwen mande manman’m 50 franc. Lè sa a, tan, 50 fran se te yon gwo sòm. Paran’m te dakò ban mwen li, a kondisyon ke mwen di yo sa mwen te gen entansyon fè ak li. Pat gen kesyon pou mwen revele sekrè mwen an ba yo, nan pè ke yo pral detwi tout plan mwen ak grann mwen.


Pou konfonn tout bagay, mwen pran pòz malad epi mwen te kòmanse kriye. Etranj ase, depi lè mwen te pran pòz malad, mwen te vrèman vin malad. Tout kò’m te souke ak yon gwo lafyèv. Vwazen yo, ki te vin kouri pou okazyon an, te konseye paran mwen pou yo aksepte pèt 50 fran olye ke pitit yo. Marasa yo se èt ak kapasite etranj, di youn nan yo. "Depi anfans yo, yo ka soumèt a volonte yo yon moun ki te joure yo, menm anndan. Li ase pou ba yo yon kado pou apeze kòlè yo ak aranje sitiyasyon an..." Yon lòt vwazen ajoute: "Mwen konnen kèk marasa ki ka disparèt e reparèt, chak fwa paran yo kontredi yo..." vwazen yo te konvenk, paran’m yo te pè e yo te ban’m 50 fran yo. Mwen te ale nan randevou a nan pran pòz jwe, twonpe vijilans yo. Yon fwa lakay grann mwen, mwen ba li kòb la.


Pandan l'ap tann mwen rive, li te deja prepare yon poul, nan yon chodyè ki te toujou sou recho a. Li te sèlman ap tann pou’m rive pou li prezante de fèy soti nan yon pye bwa ke mwen pa konnen, plis 50 franc mwen te pote yo. Lè plat la kwit, li retire kòb la epi li renmèt mwen li. Mwen pa wè okenn tras de fèy yo. Lè mwen te mande sa ki te rive a de fèy sa yo, li reponn ke yo pat fèy, e ke kounye a te gen yon pouvwa nan mwen. Pouvwa sa a te antre nan mwen pandan li tap prepare plat la. "Kisa yon pouvwa ye, e ki sa li pral sèvi pou mwen? Li te fè’m menm diskou anvan an: "Nenpòt moun ka ba ou tout sa ou mande nan li. Ou pa bezwen eseye marye. Ou pral trè popilè... Tout bagay sa yo pral manifeste lè ou gen 12 oswa 13 zan..." Li mande’m manje tout poul la, sa mwen te fè. Le pli vit ke manje a te fini, mwen te posede.


Tounen lakay mwen, mwen bay manman’m lajan an. Lè sa a, papa’m di li: "Vwazen yo te gen rezon, se te sèlman yon tès ke li te vle nou pase..." [...] Yon majisyen pa ka pratike maji san li pa konnen sa. Chak lougawou konnen li gen pouvwa sa a. Epi lè li rankontre yon lòt lougawou, tou de rekonèt youn ak lòt. Yon lougawou reyèl ka wè nan yon moun tankou nan yon boutèy dlo transparan. Se poutèt sa majisyen yo ka twonpe viktim yo. Yo ka atake yo lè yo voye maladi nan nenpòt pati nan kò yo. Byen-neme nan Kris ak chè lektè, sèlman Lespri Sen an ki ka pwoteje nou kont atak dyab la te fè pa mwayen majisyen yo. Si yon moun pa gen Kris la, li anba pouvwa lespri sa yo. Menm jan ak nenpòt lòt move lespri, lespri maji a ka chase nan non Jezi Kris, si moun ki posede a konfese maji li epi li rejte li ak tout kè li pou li aksepte Kris.


2.2- Premye konstatasyon yo


Lè jou ferye yo te fini, nou te kite vilaj la. Mwen te sèlman gen uit ane, e pa gen anyen anòmal ki te deranje kou lavi mwen. Mwen te byen vit bliye vizit mwen kay grann mwen ak tout seremoni ki te fèt yo... Twa ane apre, mwen remake ke lavi’m pat menm jan an ankò. Mwen enpoze tèt mwen nan mitan kamarad mwen yo. Mwen te souvan premye nan klas la. Tout moun te byen anfòm avè’m, menm lè’m te enpoze volonte’m. Pa gen moun ki te kapab refize’m sa mwen te vle jwenn. Kanta ti gason yo, yo kouri dèyè’m. Dyab la ka chanje fòm deyò kò nou, pou byen oswa pou mal. Anba enfliyans move lespri, ak pibète nan travay la, fòm kò mwen te chanje anpil nan yon direksyon ki pozitif. Mwen te vin bèl. Deja nan laj sa a, pretandan te deklare tèt yo pou marye ak mwen. Li te menm rive ke moun respektab te vle’m vin mennaj yo. Gen lòt ki tap tann konsantman mwen pou divòse ak madanm yo epi remarye ak mwen. ... Paran mwen te kapab anrejistre anviwon dis pretandan pa jou. Yo te prezante yo ak kado... Pòv papa’m te konn di yo: “Pitit fi’m nan twò piti toujou pou nou panse marye avè l’ bonè konsa.” Manman’m pat ka kwè sa. Poutan, li te gen gwo pitit fi ki te gen laj pou marye. Li te vin malad paske li te wè anpil moun ap kouri dèyè ti fi li a.


Sa benefisye nou pou nou nan Senyè a. Okenn nan moun ki pat vrè kretyen pat kapab reziste’m. Mwen te resevwa tout sa mwen te vle nan men yo, pa gen okenn eksepsyon. Lespri ki te nan mwen yo te anvoute moun yo e konsa anile tout volonte yo ak rezistans yo. Mwen byen sonje ka yon nonm ki te deja aje, yon kontab nan yon gwo konpayi, ki te fini nan prizon. Men ki jan: yon jou lè’m t’ap retounen sot nan klas la, mwen te gen lide enjenye pou vizite li. Lè li wè m', li mande m' ak koutwazi: "Kisa ki ban mwen onè vizit ou a, prennsès?" "Mwen te vin chache kèk lajan pòch." "Ou te pote yon bagay pou mete lajan an, yon sak pa egzanp?" "Wi." Mwen te vide valiz mwen an ak tout sa ki ladan li yo epi’m te remèt li’l. Demon mwen yo anvoute, mesye a, san yo pa rann kont gravite zak li a ak konsekans li yo, plen sak mwen an ak biyè.


Lajan sa a pat menm pou li. Kèk jou apre, mwen te resevwa yon nòt nan men li, atravè yon kòlèg. Li te di’m li te nan prizon, epi li te mande m' yon ti kòb pou kòronp jij yo epi mete li an libète sou kosyon. Kontab sa a te yon papa. Mwen te fè mesaje a di’l: "Ki jan ou menm, ki gen pitit nan laj mwen, ou pa wont fè yon bagay konsa ak yon ti fi ki gen menm laj ak yonn nan pitit ou yo? Si sa repete ankò, mwen pral di papa’m sa." Ka a te fini la. Se te plis pase yon tronpri. Mwen te lakòz malè fanmi sa a. Se pou Bondye mwen an padone mwen! Depi mwen te bay grann mwen lajan an epi mwen te manje poul li a, mwen te siyen yon pak ak satan pou’m te resevwa yon pouvwa dominasyon. Lè sa a, de lespri yo te disponib pou mwen. Lespri sa yo te atire moun ki pat nan Kris la vin jwenn mwen, e yo te fòse yo satisfè tout kapris mwen yo.


3- Kouvan an


3.1- Antre mwen nan kouvan an


Lè nou konsidere balè kontinyèl aspiran ki tap defile lakay la pou mande mwen maryaj, paran’m te panse li pi bon pou yo elyanye’m. Papa’m deside voye’m nan yon kouvan. ... Mwen te kòmanse kòm yon aspiran, jouk nan fen lekòl primè. Pandan sik oryantasyon an, mwen te antre nan novisye a. Apre mwen te yon postilan pandan kat ane, mwen te konsakre. Lavi kouvan an pat gen anyen espesyal. Nou pat li Bib la. Nou te resite priyè ke nou te memorize. Nou te chante kantik nan liv chante, e se te sa. Olye pou yo diminye, pouvwa mwen te ogmante plis nan kouvan an. "Papa espirityèl" mwen an te kòmanse ansenye’m ki jan fè sèks ak yon gason.


"Pitit fi mwen, li te di m', pa dwe eskandalize pa sa ki ka rive ant ou menm ak mwen. Li preferab ke sa pase konsa ant nou menm olye ak bann payen ou layik. Ou janm tande ke kò a gen rezon ke rezon inyore? Ou se yon gwo ti fi ki konprann sa m'ap pale a." "Mwen te fè yon ve chastete devan Bondye ak devan lèzòm. Mwen pa ta trayi sèman sa a pou anyen nan mond lan. Mwen se yon fi vyèj. Kisa ki ta rive si mwen vin madanm ou? Èske mwen ta dwe ale nan konfesyon?" "Ou pap bezwen ale nan konfesyon. Se pa yon peche, men satisfaksyon yon bezwen natirèl. Se Bondye li menm ki te kreye bezwen sa a. Depi ou pwononse ve ou, ou pa ka defoule’w deyò kouvan an. Ankò, depi mwen la, se mwen menm ki pou moutre ou li." "E si mwen vin ansent?" "Ou pap janm ansent, paske mezi yo pral oblije pran ...”


Pyete kèk mè montre se sèlman yon aparans deyò ke legliz katolik la bay mond lan deyò. Mwen wè sè yo touye timoun. Mwen te wè kadav timoun yo antere. Gen kèk mè ki menm mouri ak kansè nan pran kontraseptif. Kreyatè nou an te etabli relasyon seksyèl ant yon gason ak yon fi sèlman nan maryaj. Deyò kad sa a, yon moun komèt swa adiltè, oswa enfidèlite, oswa fònikasyon, kèlkeswa kalite patnè a. Malgre tout bèl diskou prèt la, mwen pat lage devan li. Mwen te degoute pa laj avanse prèt sa a. Mwen te sèlman gen sèz an, lè li te gen senkant an. Pou kouvan yo pa vide tèt yo de rezidan yo, òganizasyon imen sa a te etabli yon sistèm selon li ke yon ansyen papa espirityèl la te oblije gen yon jèn sè relijye kòm patnè, e vise vèsa. Pou yon jèn prèt ki te vin atache ak yon jèn mè ta kouri risk, pouse pa renmen, abandone lòd pou ale jwenn yon fanmi yon lòt kote.


3.2- Mete’m deyò nan kouvan an


Pou’m chape anba pwogrè ansyen prèt la, mwen te fè zanmi ak yon lòt prèt, jèn e bèl. Vyolasyon lòd, mwen te fè tout sa ki nan pouvwa mwen pou fè’l entim mwen. Nou te tèlman konekte ke nou te souvan wè ansanm toupatou. Vye prèt la te di jenn gason an kite’m, men li pat ka separe nou. Yo pa jwenn okenn akò, de rival yo te kòmanse rayi youn ak lòt. Li te dire kèk tan. De kan te fòme, moun ki te apwouve jenn prèt la, revolisyonè yo, ak moun ki te fikse sou règ yo, konsèvatè yo. Yon jou, te gen yon echanj pawòl ant de mesye yo ki pat gen anyen pou wè ak katechism la, lè sa a, yo rive nan bay kou. Yon gwo batay te pete, tèlman te gen boule ak blesi grav. Soutàn yo te boule ak chire sou tou de bò. Sepandan, jèn prèt la te gen plis pouvwa pase ansyen an.


Nan denmen, yo te rele’m pou’m koute rapò jijman ki te pwononse kont mwen an. Malgre’m pa patisipe nan premye degre nan batay la, mwen te espere poutan kèk reprimand. Ansyen prèt la te genyen ka a epi li te rete nan pòs li. Yon lòt bò, jenn gason an te deplase nan yon peyi byen lwen. Pa satisfè ak retire jèn "aman" mwen an, mwen te mande ranvwa mwen nan kouvan an, kòm yon fòm manifestasyon. Yo te rejte demann mwen an, pou rezon ke mwen pa konprann jiska prezan. Lè sa a, mwen fè yo konprann ke li te nan enterè yo pou mwen ale. "Mwen pa ka wè transfè mwen nan yon lòt kouvan. Mwen pito kite lòd mwen yo, sinon mwen pral ansent nan premye vini an, epi mwen pral mache ak gwosès mwen tout kote, pran plezi pou pwoklame nenpòt moun ki vle tande’m '' kote li soti. Tout moun pral konnen ke nou pa diferan de fanm ki gratis ...”


Yo te kite’m ale, non san yo pa’t konvoke manman’m, pou di’l, an prezans mwen, sa ki an napre yo: "Chè Madame, nou di’w mèsi paske’w te aksepte envitasyon nou an. Nou te vle avèti’w de yon gwo danje k’ap veye pitit fi’w la. , ansyen kòlèg nou an. Aprè li rete anpil tan nan mitan nou, se sèlman kounye a ke li fè nou klè ke li pa gen yon vokasyon relijye. Se poutèt sa kongregasyon nou an te konsidere apwopriye pou li lage li an prezans ou, sepandan, nou ta renmen li konfime nou pa sèman ke li pa pral revele anyen sou rezon ki fè revokasyon li a. Ke li pa di anyen sou sa li te wè ak tande nan mitan nou, pou pa tonbe nan yon madichon etènèl."


"Sè mwen, kisa li te fè tèlman mal pou merite severite konsa nan men ou?" "Madam, sa li te fè a pa vo di la a. Se nan enterè nou ke mwen rete an silans. Nan mwens pase yon semèn, pitit fi ou a pral kapab jwenn ou lakay ou nan kay la." Mwen te finalman otorize pou’m kite kouvan an, apre’m te fin pile sou vwal mwen ak lòt byen’m yo, kòm yon siy yon madichon nan ka mwen te devwale sekrè kòz revokasyon mwen an. Mwen te rete la pou sis ane.


4- Bagay la vire mal


Ajisteman nan nouvo lavi m' te douloure apre yon peryòd tan konsa pa fè anyen pozitif nan kouvan an. Gras ak diplòm mwen, mwen jwenn yon plas kòm pwofesè nan yon lekòl lokal. Mwen te fè etid inivèsite tou. Pandan peryòd sa a, mwen te rankontre yon jèn etidyan nan Inivèsite Lubumbashi yo te rele Jean (pa non reyèl li). Apre sa, mwen marye ak Jean. Premye ane yo apre maryaj mwen an te ere. Etid li fini, Jean te jwenn pozisyon direktè lekòl la. Apre twa gwosès, nou te jwenn tèt nou ak kat timoun, ki gen ladan marasa, dènye a.


De demon ki te anndan’m yo te toujou aktif. Sepandan, edikasyon mwen te pran priyorite sou dega santiman mwen, e mwen te renmen lakay mwen. Sa a te dire jiskaske tan ki te bay demon sa yo te rive nan yon fen. Espri sa yo ki te kondane depi lontan pou sèvi’m te anvi repo. Men, ki moun ki te ka libere yo, piske grann mwen, ki te mare yo a, te mouri lontan? Sèlman Jezi Kris ki te ka libere’m, men’m pat konnen’l ankò. ... Apre latwoublay ak pwoblèm mwen te lakòz, anvan ak apre sejou mwen nan kouvan an, kounye a mwen te oblije peye. Piske’m t’ap sèvi satan, se li menm ki te oblije fè’m peye. Satan fè yo peye li lè li voye maladi, touman, tout kalite pwoblèm, e menm lanmò fizik. Apati moman sa a, mwen te kòmanse fè eksperyans anpil difikilte nan lavi mwen. Okòmansman, mwen pat fè atansyon sou yo, espere ke yo ta ka pase. Men, nan yon peryòd tan ki long, yo akimile sou fanmi nou.


4.1- "Mwen nan ou!"


Men ki jan tout bagay te kòmanse. Yon jou mwen tounen lakay mwen apre klas la. Apenn mwen te pran yon ti repo lè mwen tande yon frape nan pòt la. Apre’m te fin louvri pòt la, mwen te dekouvri yon nonm ki te abiye ak rad fèt yon chèf koutimye. Pa politès, mwen te deplase lwen papòt la pou’m fè plas pou li, epi mwen te envite’l antre. Li di mwen: "Mwen pa ka antre, madam, paske mwen deja la." "Eskize’m? Antre nan kay la, piske’w kanpe nan pòt la." "Mwen te andedan ou depi lontan! Ki jan ou ka envite’m antre? Mwen konnen chak kwen nan kay sa a pi byen pase ou!" "Kisa w’ap di? Èske ou pa fou? Ou rete nan mwen epi ou konnen kay sa a pi byen pase mwen? Ki moun ou ye?" "Mwen pa yon èt òdinè. Kò’m te mouri ak antere l' pou yon tan long. Men, mwen rete nan ou ap tann pou kapab jwenn yon bagay ki pi bon." Sou pawòl sa yo, mwen te konprann ke mwen te devan yon zonbi. Mwen pèdi konesans epi mwen tonbe atè. Vwazen yo vin kouri e mennen’m lopital. Lè ‘m te reprann konesans, doktè yo te deja dekouvri tout yon seri maladi nan mwen. Dapre yo, mwen te soufri twòp travay, tansyon wo, pwoblèm kè, elatriye. Mwen te kwè nan tout konklizyon medsen yo.


Lè yo te di’m ke mwen te gen yon maladi kè, mwen aktyèlman te santi doulè nan kè’m. Kanta travay twòp, sa te etone’m anpil. Èske se te yon fason pou entèprete fenomèn ki t’ap rive’m yo? Pa egzanp, lè mwen mete yon bagay yon kote, mwen jwenn li deplase nan yon lòt kote. Lè’m plenyen sou li, moun yo atribiye li nan travay twòp. Mwen te wè bagay nan lari. Mwen te ka santi prezans yon moun envizib bò kote mwen, e mwen te ka menm santi frotman, men mwen pa wè pèsonn... Mwen wè yon jèn gason yon jou ki te mete yon koulèv vlope nan kou li kòm yon chèn, pou tout moun wè. Sèlman yon chenn an lò. Mwen te ridikilize lè mwen te vle montre li sa mwen te wè nan kou li. Chèn sa a pat òdinè... Jenn gason an, nan respè pou kondisyon mwen antanke ansyen mè, te evite souflete m' ak atribye reyaksyon m' ak twòp travay.


4.2- "M’ap chache Marie-Thérèse"


Yon jou mwen te nan klas epi mwen tap ekri sou tablo nwa a. Mwen te ekri anpil ke bra mwen te kòmanse fè’m mal. Se lè sa a mwen te obsève yon bagay etranj. Kòmanse nan lam zepòl mwen, yon lòt bra parèt, pou mwen kounye a te gen de men dwat. Aparamman, se mwen menm sèl ki te wè fenomèn sa a piske elèv yo te rete an silans. Mwen te pè, e mwen te refize aksepte imaj sa a nan sèvo mwen. Mwen di tèt mwen ke se te yon alisinasyon akòz twòp travay ki te toujou atribiye a mwen. Mwen te vle kontinye ekri, men fòs mwen te echwe mwen. Se lè sa a mwen te wè lèt parèt sou tablo a pou kont yo, pou fòme fraz sa a: "Mwen ap chache Marie-Thérèse." Mwen pèdi konesans ankò epi mwen tonbe atè. Elèv yo te ri lè yo wè’m tonbe, paske yo poko konnen kisa ki fè’m tonbe a. Men, yo menm tou, yo wè lèt yo ki kontinye ap parèt sou tablo a..., yo tande yon vwa ki di : « M’ap chache Marie-Thérèse!


Yo pat gen kouraj pou yo tann rès la epi yo kouri, kèk nan pòt la, lòt nan fenèt yo. Sa rive nan Lycée Tuendeleya, ansyen Lycée Marie-José. "Marie-Thérèse" an kesyon an se te yon jèn elèv Lycée sa a ki te mouri akòz yon avòtman rate. Mwen pat yon mè ankò, men moun souvan te kontinye rele’m "Sè Françoise". Kidonk, lè eskandal sa a nan Lycée Marie-José te vin konnen, ansyen pwofesè’m yo, sa vle di katolik yo, pou kouvri tèt yo epi diskredite’m, te pibliye yon atik nan yon jounal lokal. Atik sa a te di ke ansyen mè "Sè Françoise" te konseye yon jèn fi ki te vin konsilte li sou sa pou li fè si li ta ansent, e li te sigjere pou li fè yon avòtman. Tou de manman yo ak tibebe yo te mouri pandan operasyon an. Jounal la kontinye di ke lespri tifi sa a t’ap toumante ansyen sè Françoise, kidonk deklanchman li souvan. Legliz katolik women an se yon gwo òganizasyon imen, ki pi byen estriktire pase Mafya a oswa CIA a, paske se lisifè ki dirije li menm. An menm tan, nan Lubumbashi, te gen manifestasyon ki idantik ak pa’m nan nan plizyè kote.


4.3- Yon etranj gwosès


Yon fwa ankò mwen jwenn mwen ansent. Konsepsyon te nòmal. Nan katriyèm mwa a, mwen te ale pou yon konsiltasyon prenatal. Jinekològ yo te dekouvri ke gwosès mwen an te ektopik. Li te bezwen yon operasyon. Nòmalman, tankou yon gwosès ektopik lakòz doulè nan premye mwa yo nan devlopman li. Kòm mwen pat santi okenn doulè, mwen te refize yo te opere mwen. Ofanse pa kesyone dyagnostik yo, doktè yo mande yon radyografi. Egzamen radyolojik nan lopital Lubumbashi konfime tèz la, epi mwen bese tèt mwen. Operasyon an te dire sis èdtan, pa gen okenn tras gwosès yo te jwenn. Doktè yo te jwenn nan mwen tè fètil pou rechèch yo. Yo te fè tout sa pou yo konprann fenomèn nan: echantiyon tisi pou divès kilti, egzamen tout kalite... Pandan tan sa a, janm mwen ak pye mwen yo te kòmanse anfle anpil.


Mwen te dyagnostike yon maladi pou chak randevou. Yo te preskri’m yon tretman epi, lè’m te retounen pou yon tchekòp, yo te dekouvri youn oubyen de lòt maladi. Evantyèlman mwen te dyagnostike ak kansè. Vant mwen te vin gwo. Mwen te vomi yon move melanj san nwa ak saliv k’ap pouri. Mwen te pèdi anpil pwa, e po mwen te nwa. Tout vigè jèn mwen an te ale. Tout bote te lage plas bay yon lèd ki merite pou yon kandida pou kavo. Doktè yo finalman konkli ke mwen te gen kansè nan vant. Mwen te sibi yon dezyèm operasyon. Men, yo pat kapab fè anyen pou sispann pwogresyon maladi a oswa pou elimine li, yo te koud mwen san yo pa di’m.


4.4- Konklizyon moun yo


Nan kad yon sibvansyon Jekamin, fanmi’m te kontribye pou yo te voye’m Pari pou’m te resevwa swen medikal nan Lopital Sainte-Anne. Mwen te rete la pou yon ane konplè. Mwen te sibi tout kalite egzamen medikal. Lè sa a, yo te fè’m konprann ke mwen pat gen tan anpil ankò pou viv. Malgre konklizyon pèsonalite eminan syantifik yo te bay, lide ke mwen te oblije ale nan lanmò iminan pat menm travèse tèt mwen. Te gen nan mwen konviksyon ke mwen ta viv yon tan long. Apre sa, nou te ale nan Swis, kote mwen te resevwa tretman medikal san entèripsyon pou sis mwa. Apre sa, yo voye’m tounen nan peyi a pou’m mouri la. Dapre doktè yo, mwen te sèlman rete senk mwa pou viv…


5- Maji sekrè


Tounen lakay mwen, mwen reziye mwen ak sò mwen. Mwen pa espere anyen ankò. Moun te vin wè’m pou di’m pou m’al jwenn fetichè. Gen lòt ki te vini ak yon lis long plant medsin. Jean mari’m pat pataje opinyon yo. Pou li, sa ki mal ki t’ap ronje’m nan te gen orijin dyabolik. Lè sa a, entèvansyon Bondye te nesesè. Se poutèt sa li te konseye’m ale jwenn prèt yo pou egzòse m'. ... Ankouraje pa pawòl sa yo, ki te sanble editif pou mwen, mwen ranmase ti enèji mwen te rete a epi mwen te ale jwenn ansyen kòlèg mwen an pou kont mwen. Lè’m rive nan kouvan an, reveran papa a te resevwa’m ak bra louvri. Se kòmsi li t’ap tann vizit mwen an... "Sè Françoise, ou te fè byen pou’w vin mande nou konsèy, malgre eta sante’w. Pitit fi mwen, mwen pa ka di’w anyen ankò. Mwen deja garanti ou sa apre lanmò ou, nanm ou p'ap rete lontan nan pigatwa anvan ou antre nan paradi a. Ou gentan soufri ase jan li ye a. Pou sa, n'ap di plizyè mès nan memwa ou pou bon Bondye entèveni vit.”


"Si Bondye ka entèveni, kounye a se lè mwen bezwen èd li pi plis, papa m'! Mwen se yon manman, mwen gen kat timoun piti ki toujou bezwen m'. Yo toujou piti anpil. Ki sa yo pral devni?" "Nou tout konnen ke kansè pa padone. Lanmò toujou pè. Mwen konprann doulè ou. Konsa ou ka ale nenpòt kote pou chèche gerizon ou jan ou vle. Retounen byen vit wè’m lè ou refè. M’ap tann ou nan konfesyon. .." Se te yon fason politès debarase’m de mwen epi revoke’m. Mwen te ale, tout tris ak depresyon, mwen pa konnen kisa pou’m fè oswa ki kote pou’m ale pou evite lanmò tèrib sa a. Mwen te deja nan nivo pòtay prensipal kouvan an lè’m te tande yon moun ki tap rele’m dèyè: "Sè Françoise, ou vle tounen!" Mwen vire tèt mwen epi mwen wè yon prèt ki pi piti pase sa mwen te fèk kite a. Li tap pase nan kouvan sa a. Li te kire nan yon lòt kouvan tou ki sitiye nan Lubumbashi.


5.1- Inisyasyon an


Kòlèg li te fèk di li rezon vizit mwen an. Jenn prèt la di’m: “Vin jwenn mwen nan pawas mwen lè’w vle”. Li pati apre li fin ban’m adrès li. Nan demen, mwen te ale jwenn li nan maten. Li pat sezi wè’m. "Tout sa mwen ka fè pou ou se pa anpeche lanmò rive nan ou, men retade li vini ak priyè espesyal mwen gen entansyon fè ba ou. Natirèlman, ou pral mouri yon jou, paske pa gen moun ki p'ap janm fini sou tè a. Men, si’w byen swiv konsèy mwen an, w’ap viv lontan, m’ap mete’w an kontak ak 'zanj ki sen yo'." "Osi gen menm yon ti posiblite pou pwolonje lavi’m, mwen pare pou’m fè tout sa li mande pou’m viv. Mwen pa vle mouri, papa!" "Achte sanntyè ou a ak kèk pwodwi an premye. Yo pral trè itil pou ou nan lapriyè ou." Sanntyè li t’ap pale a se te yon bwat an bwa ki te pentire ak plizyè koulè, pati anwo a te gen fòm yon kòn. Yon twal blan kouvri tout bagay.


Anndan li, te gen yon estati "vyèj mari a", yon kwafiks, imaj sa a ke katolik yo te rele pa erè Jezi Kris, yon sa yo rele "wòch sen" wòch tonb, debri yon moun ki mouri (klou, cheve, moso twal). Ki te fè pati mò yo ...) yo rele "relik yon sen", elatriye. Anplis sanntyè a, mwen te achte tou lansan, bouji ak plizyè lòt bagay. Bib la deklare tout moun ki ne de nouvo yo sen. Legliz katolik women an kanonize mò yo. Yo te ban mwen yon ti liv. Li te sèvi kòm gid mwen pou priyè’m yo. Se konsa, mwen te kòmanse priye swiv preskripsyon yo nan liv sa a. Efè yo pat manke manifeste tèt yo. Yon jou lè’m t’ap priye nan chanm mwen an, yon van, ki soti mwen pa konnen ki kote, te kòmanse soufle vyolamman nan chanm mwen an. Li kalme jan li te kòmanse a, misteryezman. Mwen pat ka al jwenn prèt pawas la pou’m di’l sa’m t’ap travèse a, paske li te dakò pou’m ale wè li sèlman lè "zanj Bondye yo" te parèt devan’m.


5.2- Pratik mistik mwen yo


Yon apremidi, alantou 4:00 p.m., mwen te nan chanm mwen an "ap priye." An reyalite, mwen te sèlman li tèks yo oswa resite sa yo ke mwen te deja aprann pa kè. Mwen te voye dlo benit nan tout chanm lan. Mwen te pafimen tèt mwen ak yon pafen epi mwen te soufle kat kwen yo nan chanm nan ak yon ti poud. Lafimen ki soti nan lansan boule a te gaye nan chanm nan, ba li yon aparans ekzotik. Krisifik mwen an devan mwen, mwen t’ap pase chaplè mwen, dapre enstriksyon ki nan ti liv la. Nan atmosfè ki gen lafimen sa a, mwen te wè soti nan nyaj lansan an fòm yon men, ki te fè’m siy pou ‘m pwoche. Mwen te rete atè, sezi, kòm ipnotize, san konprann sa k’ap pase’m, bliye kote’m te ye. Mwen bat je’m pou’m wè si’m t’ap reve. Sepandan, men an te la e li te kontinye ap balanse’m. Mwen te priye pou yon gerizon pwobab, men lide yon aparisyon nan kalite sa a pat menm travèse tèt mwen.


Poutan, mwen te espere, men san anpil konviksyon, wè zanj parèt, jan prèt la te di m' nan... Sa ki te rive an napre te rache m' nan kontanplasyom mwen. Men an metamòfoze e li pran fòm yon èt etranj ki pa gen anyen pou wè ak yon zanj. Èt sa a te gen sèlman men moun ak fwon. Li te gen zòrèy yon lapen, je yon chat oswa yon chwèt, yon mizo olye de bouch, ak yon tèt kouvri ak kal, simonte pa de kòn. Li te gen zago olye de pye. Li te abiye ak pantalon nwa e li te mete yon jile vèt, wouj e jòn. Mwen te toujou gen prezans nan lespri pou rekonèt ke mwen te tout bon nan prezans yon demon, nan plas zanj Bondye te pwomèt pa papa prèt la. Malgre dekouvèt sa a, li te enposib pou mwen kouri oswa rele pou èd. Si mwen te genyen, li ta ka redwi chans mwen pou rekiperasyon an. Mwen pat deplase, paske mwen te twò pike sou retablisman mwen an, kèlkeswa pri a.


Yon vwa kavèn, ki soti nan fon tan an, soti nan mizo bèt la, konsa kraze silans la: "Poukisa ou envoke’m la a? Si mwen te vin jwenn ou, se paske ou te deranje m' anpil" lapriyè a rive sou mwen. Poukisa nou pa vin nan katye jeneral la tankou tout lòt moun?" "Ki sa ki katye jeneral sa a ak ki kote li ye, pou mwen ka rive la?" "Si ou pa konnen katye jeneral la oswa ki kote li ye, ki jan ou te aprann kisa pou fè pou rele m'? Ki moun ki fè ou okouran de egzistans mwen? Ki moun ki ta dwe reponn kesyon ou yo." Ak pawòl sa yo, li te disparèt jan li te parèt la. Piske li te fin ta, mwen pat ale imedyatman pou’m wè prèt la. Nan denmen maten, mwen te ale wè prèt la epi mwen rakonte li sa ki te pase. Pandan’m t’ap pale, m’ te remake atitid li t’ap vin dwòl. Mwen te konprann li te jennen pou li rekonèt se pa yon zanj Bondye ki te parèt devan’m, men se yon demon, yon zanj dechi... Pandan tout konvèzasyon nou an, prèt la pat ban’m tan pou’m fini fraz mwen yo. Li souvan entèwonp mwen. Se konsa, mwen te dakò jwe jwèt la.


Ou te wè zanj yo...! Ah! Sè Françoise, ou gen chans! Anpil moun te anvi wè sa ou te fè eksperyans lan, epi yo pat fè sa. Gen lòt ki te mouri san yo pat kapab antre an kontak ak sen yo pandan lavi yo. Nan nenpòt ka, rekiperasyon ou pa ka retade ankò. Kisa mesaje Senyè a te di nou? Li mande’m pou’m rele’l depi kounye a, pa nan chanm mwen, men nan katye jeneral la. Kote katye jeneral la, pou mwen ka rive la? "Fini an premye. Di’m tout sa ou gen pou di m', tout sa yo te di ou. Mwen sèten ou konnen katye jeneral la byen ak kote li ye, menm si ou pa konnen ke se sa li ye vre." "Papa’m, li di’m pou’m ale chèche’w, pou’w ka mennen’m la." "Èske ou sèten ou tande envitasyon sa a?" "Wi sètènman, papa mwen. Si se pat sa ki jan mwen ta konnen egzistans katye jeneral la?" "Oke, ou gen rezon, ou te konvenk mwen. Nan ka sa a, koute m' ak anpil atansyon. Ou pral di mari ou ke jiskaske ou refè, ou pral oblije ale nan yon seri de mès espesyal, chak swa depi aswè a. Se pou'l pa poze'w plis kesyon pi devan. Kanta ou menm w'ap veye pou pèsonn pa swiv' ou la. Vin rankontre'm pou kont ou, apepwè 11h, e m’ap montre ou wout pou’w ale nan katye jeneral la. Mwen repete’w ke ou dwe fè atansyon pou pèsonn pa swiv ou!"


Dapre konsèy prèt la, mwen te enfòme mari’m sou sa mwen ta dwe fè. Jean kite’m ale, non san anvan’m rejwi dèske ansyen patnè’m yo te byen dispoze anvè’m. Kèlke minit apre 11 p.m., mwen te nan kouvan an, kote mwen jwenn prèt la ki t’ap tann mwen an. Nou te fè wout nou nan yon chanm ki te andedan chapèl la li menm. Yon fwa nan chanm sa a, mwen remake lòt relijye la, yo tout abiye an nwa. Prèt la chanje rad nwa. Li te lonje’m yon pake epi li te mande’m pou’m mete sa ki ladan’l pi vit posib. Nan pake sa a te gen yon rad nwa, chosèt nwa, gan nwa ak yon liv ak yon kouvèti nwa. Lè’m te abiye an nwa tankou tout lòt moun yo, prèt la te mande pou’m mete ajenou pou priye pou mwen. Yo mete men sou mwen. Pandan lapriyè yo, mwen te pran vètij. Lè lapriyè a te fini, yo te vle asire yo nan efè enpozisyon men an te pwodwi sou mwen. Mwen te di yo sa mwen te santi epi mwen te wè soulajman sou figi yo. Prèt la di’m: "Nou ka ale kounye a." Li poko 11:30 p.m. lè nou te kondwi nan direksyon gwo kafou santral vil Lubumbashi a.


Nan moman sa a nan mitan lannwit, gen aktivite komèsyal entans nan pati sa a nan vil la. Apre yo fin pake machin nan, tout moun soti. Nan gwo sipriz mwen, prèt yo te kòmanse dezabiye, inyore prezans mwen oswa moun ki bò kote yo. Pi natirèlman nan mond lan, yo sipliye’m pou’m prese dezabiye, kòmsi yo te bliye ke mwen se yon fanm. Mwen te obeyi men mwen te vle kenbe kilòt mwen. Mwen te jwenn lòd pou’m retire tout bagay epi rete toutouni, tankou tout lòt moun. Prèt la di mwen: "Fè vit, nou gen kèk minit sèlman pou nou rantre nan katye jeneral la!" Limyè yo te klere. Moun tap deplase nan tout direksyon. Pa gen moun ki te sanble wè nou. Men, prèt sa yo te byen konnen nan Lubumbashi. Ki jan yo eksplike sa a? Li te pè pou pase nan yon eksperyans konsa! Youn nan prèt yo rele m': "Fè vit, nou pa gen tan pèdi! Ou pral peye chè si nou an reta!" Se lè sa a mwen te konprann ke nou te envizib nan je profàn yo. Mwen dezabiye tèt mwen.


Nou travèse lari a epi nou rive nan mitan kafou a. Yon penntagram te trase sou tè a. Yo te envite’m pou’m kouche anndan li, ak do’m atè a, e chak manm mwen yo nan tèt youn nan pwent penntagram yo. Mwen te kouche atè a, bra ak janm lonje. Senk bouji ki soti mwen pa konnen ki kote te klere nan chak somè. Yo te fè degre maji sou mwen. Twa prela toutouni te monte sou mwen, yo te pran swen pou touche kèk pati nan kò’m. Yo te fè lapriyè mwen pat konnen.


Prèt sa yo te monte sou mwen jan sa fèt pandan òdonasyon yon nouvo prèt katolik. Seremoni an fini, bouji yo te disparèt san mwen pa konprann kijan. Nou mete rad nwa nou yo epi nou te dirije pou simityè pye bwa sapen nan vil Lubumbashi. Katye jeneral la pat lòt pase simityè a. Nan katye jeneral la, mwen te panse se nou sèlman ki te frekante simityè a nan mitan lannwit lan. Mwen te pèdi tout ilizyon lè mwen te wè kantite moun mwen te jwenn la ap grandi. Pifò nan yo te jèn. Mwen pa konnen ki mwayen yo te itilize pou rive la.


Te gen jèn kap chèche gwo sansasyon, chak nan pati pa’l. Etidyan yo te vin la ap chèche yon fason pou yo fini etid yo avèk siksè san yo pa bezwen travay. Atlèt yo te vin isit la pou chèche dosye inegal. Mizisyen yo te vin isit la pou trase nouvo enspirasyon. E sakrifis, moun sa yo siyen pak pou yo gen plis siksè nan biznis yo. Men, Ay, tout bèl pouvwa sa a te sèlman bagay k’ap pase. Li te nesesè yo renouvle pak la apre yon sèten tan, pou yo te pè pèdi rezon oswa lavi. Te gen politisyen tou. Anplis de siksè, yo te vle jwenn pouvwa dominasyon pou enpoze tèt yo nan asanble jeneral. Gen moun ki te vle jwenn pouvwa pou li lavni, pou yo ka pwoteje tèt yo kont move jou. Sakrifis yo ke sila sa yo te ofri yo te sibstansyèl. Gen kèk ki te vin la pou prepare diskou yo. Tout pwofesyon yo te reprezante: doktè, avoka, enjenyè, elatriye. Tout te gen yon sèl denominatè komen: Yo tout te satanis kap chache siksè sou latè. Si’w preche Kris la bay moun sa yo, yo pap aksepte’l kòm Senyè ak Sovè yo. Moun sa yo souvan kache dèyè denominasyon relijye, oswa sèk ki nye divinite Jezi Kris.


Mwen remake tou gen pastè, dyak, prèt, ki gen ladan papa Kasongo ki te abitye ak plas la, prèt, elatriye. Ki jan moun sa yo, ki gen misyon pou mennen moun nan Bondye, te echwe isit la pou mennen yo nan satan? Se poutèt sa, mwen te konkli ke Bondye pa egziste, oswa ke Bondye nou te kapab kwè a se te yon fo bondye, yon bondye ranplasan, e ke vrè Bondye a te yon lòt kote. Prezans gerisè, fetichè, pratikan tradisyonèl yo ak lòt chalatan pat sezi m'. Li te nòmal pou yo vin tire nan sous yo. Nou te fè yon vizit sit. Rive devan yon kavo, nou kanpe. Prèt la te resite yon lapriyè ki te envoke kèk "sen", sekrè ke li menm ak kòlèg li yo te petèt sèlman yo konnen. Gen kèk pasaj yo te pran nan liv pwofèt Jeremi an. Pa mwayen yon bagèt majik, li frape yon kavo ki louvri pou kont li nan fè sèkèy la parèt.


Anba sèkèy la, mwen dekouvri yon pasaj, yon kalite koridò ki louvri sou yon kalite kav oswa sou sòl. Nan pasaj ki te ouvè a, nou te rive nan yon viraj, pi lwen pase kote je’m te dekouvri yon "abominasyon". Atè a, te gen yon kwa gwosè nati, yon nonm te mare sou li, ki te mouri e kouche sou san li. Natirèlman, li te mete yon kouwòn pikan sou tèt li. Yo te mete yon klou nan chak men, epi yon lòt te atache tou de pye li nan bwa a. Sepandan, li pat gen okenn blesi nan pwatrin. Nonm sa a te antoure pa chenn, ki te sepandan bann gwo chaplè. Soufrans mesye sa a te evidan e li te ban’m frison. E yon lè grav ak konpasyon, prèt la di m': "Men Jezi Kris, Senyè nou an, ap soufri sou kwa a. Agoni li a dire, paske li pa janm mouri. Li toujou vivan." Nou te san dout rive nan objektif mache nou an paske, apre nou fin wè èt sa a, nou te pwostène pou’n adore li, answit nou te tounen. Apa de kèk detay, èt ki te sou kwa a te gen karakteristik ki sanble ak pa "jezi kris la" ki gen imaj ki kouvri mache a ak boutik espesyalize. Menm "kris" sa a pafwa reprezante tou sou bijou fanm yo.


Bondye di nan Egzòd 20:4-5 'Ou pa dwe fè yon estati pou tèt ou, ni okenn resanblans ak bagay ki anwo nan syèl la, ak ki sou tè a anba, ak ki nan dlo ki anba la tè a. Ou p'ap pwostène devan yo epi ou p'ap sèvi yo." Èske nou pa wè Katolik bo kwa a, sepandan? Nou pa dwe sèvi ak objè (kwafiks, dlo sen, chaplè, elatriye) nan adorasyon Bondye. Èt sou kwa a ke nou te rankontre nan simityè a te sèlman yon move lespri. Dyab la se yon ekspè nan manti, sèvitè li yo ka sèlman aji nan menm fason an. Men ki jan anpil bagay yo te ajoute nan doktrin sen an, tankou dlo sen nan ane 400. Kanonizasyon "sen" yo nan 995, seliba obligatwa prèt yo nan 1074, elatriye.


Premye kontak sa a ak katye jeneral la fini, nou tounen nan kouvan an, epi mwen tounen lakay, kote Jean te lwen pou imajine nan ki nouvo grimas mwen te mete tèt mwen. Chak swa, mwen te ale nan katye jeneral la, nan lòd pou aprann ki jan yo priye nan tonm yo. Menm lapriyè sa yo se moun ki dezabiye tonm yo tou. Mèt nou yo te konseye nou pou nou pa antre an kontak ak mò yo, pou nou ba yo kèk kado, jiskaske apre yo fin bat yo. Sepandan, te gen tonm ki pat revele sa ki ladan yo e ki pat reponn priyè nou yo. Sa yo se te tonm vrè pitit Bondye yo. Moun ki te reponn demann nou yo se te demon kap tann kondanasyon etènèl. Lespri pitit Bondye yo pa rete nan simityè oswa nan sejou mò yo.


Apre anpil vizit mwen yo, mwen te kapab konprann kèk bagay. An patikilye pwovnans vrè dlo benit la ak lwil doliv wenn yo itilize nan katolik. Lwil onksyon an pa gen anyen men grès moun. Apre dezodorize li, ajoute yon ti lwil doliv. Lidè siprèm nou an se te pap simityè a. Pa gen anyen ki te kapab fèt anvan aparans li ak fame benediksyon l' yo. Li pat diferan de pap Vatikan an nan rad li ak divès jès li. Pafwa mwen mande si se pa menm moun nan.


Nan yon moman nan ane a, nan sezon prentan, mwen kwè, pap sa a te beni yon sèten kantite dlo ki te distribye pou nou. Nou te kenbe kèk nan dlo sa a jiskaske premye lapli yo. Apre sa, nou kolekte dlo premye lapli yo pou nou melanje li ak sa nou te kenbe a, pou nou ka jwenn yon bon melanj. Dlo sa a te rezève pou okazyon espesyal. Li raman jwenn nan paloud jeyan. Mwen pat kapab eksplike tèt mwen sèten bagay: mwen te gen yon lòt kò lè mwen te nan simityè a. Lòt kò sa a pat gen okenn defòmation oswa malfòmation.


Men, lè mwen te kite simityè a, mwen te reprann ansyen kò mwen an ki te ranpli ak maladi. Lè’m te fè siperyè’m yo konnen sa, yo te fè’m konprann ke sa a se te yon prèv byen ki montre’m gen sèten rekiperasyon fizik: "Talè ou pral gen nouvo kò sa a nan monn fizik la. Pèsevere, pou’w ka wè sa rive..." Mwen pa’t manke pèseverans! Mwen te tèlman zele ke mwen te resevwa tit dyak, epi pita tit medyòm, ki koresponn ak nivo ki pi wo a. Wo pou yon fanm. .. Pami moun mwen te asosye yo, te gen lokatè gwo debi bwason. Souvan yo te mande nou posiblite pou ogmante woulman yo. Nou te ba yo espri sèvi fèmen nan boutèy ke nou ranpli ak dlo sen. Nou te bay boutèy sa yo ak lokatè yo. Pran swen di yo pou yo vide yon ti dlo sa a nan antre kote y’ap bwè a, kote kliyan yo pase a. Yon dezyèm pati nan dlo a te dwe vide andedan, kote kliyan yo ap konsome a, epi dènye pati a te dwe vide nan enstalasyon sanitè yo, espesyalman nan irinwa yo.


Demon yo fèmen nan boutèy yo te konsa lage e asinye nan twa travay diferan, tou depann de kote yo te lage. Sa ki te lage nan pipi yo te reskonsab pou "transfòme" pipi a an bwason ki konsome. Se konsa, pwopriyetè a pat oblije achte bwason yo ankò. Se te avantaj li. Lespri ki andedan ba a te prezante lòt lespri nan konsomatè yo. Sa ki te lage deyò pòtay la yo te rele "twonpèt." Atravè "twonpèt" yo, yo te atire oswa rele moun kap bwè. Li dwe klè ke dyab la pa bay anyen pou anyen. Li touche pou nenpòt sèvis li rann, kèlkeswa jan an. Lè yo te konsève estòk bwason yo entak ak asistans demon yo nan pisin yo, tout komèsan sa yo, an retou, te dwe ban nou 500,000 nanm pa semèn. Yon fwa ke pipi transfòme sa a te fini, tout kalite move lespri yo te kapab antre nan kò kliyan yo. Satan pa bezwen kò fizik nou anpil. Se lespri nou ke li vle pran plas pou netralize volonte nou. Sepandan, li sèvi ak demon l' yo okipe kò moun, paske demon sa yo bezwen kò nou anpil pou manifeste tèt yo la.


Moun k'ap fè jennès atire lespri fònikasyon yo, e moun k'ap bay manti yo, lespri manti yo, ki vin abite nan yo. ... Kòm yon mwayen, mwen te gen pouvwa pou transmèt pouvwa bay lòt moun. Mwen te kapab ansenye nouvo vini yo ki jan yo fè envokasyon, oswa jis montre yo ki jan pou yo ale nan katye jeneral la. Mwen te kapab resevwa plizyè lapòs epi voye yo nan diferan pwen nan glòb la. Mwen te konnen plizyè sekrè pou touye moun, yon bagay mwen pa janm fè. Mwen te menm kapab voye lespri pou anvoute tout yon katye. Malgre kapasite mwen pou fè tout bagay sa yo, yon fwa mwen te deyò simityè a, mwen te toujou jwenn mwen malad e fizikman defòme.


5.3- Mwen kite


Apre asosyasyon lontan sa yo ak mond okilt la, òganis mwen te montre siy feblès grav. San’m pa rann mwen kont, tan doktè yo te prevwa pou’m mouri a te pase. Men, mwen te di tèt mwen ke se te sèlman yon ranvwa. Yon jou swa, Jean, ki te konseye m' ale jwenn prèt yo, swiv mwen san mwen pa konnen nan kouvan an. Li te kalme lè li te wè’m nan pòtay kouvan an, li vire tounen. Antouka, si li te tann, li pa ta wè nou. Pou nou soti nan kouvan ale nan katye jeneral la, nou te deja envizib. Men, kalm sa a te kout dire, epi li te kòmanse poze’m kesyon espesifik sou asosyasyon nwit mwen yo ak eta sante mwen. Mwen pran pòz endinyasyon, epi li te retire ekskiz li yo. Lè sa a, mwen te deside sispann vizit mwen nan simityè a, apre mwen te fin pale sou sa ak siperyè mwen yo. Se konsa, mwen te mete fen nan frekante simityè a epi mwen te pran konje tou senpleman nan mond maji sekrè a nan legliz katolik la. Mwen remèt prèt la tou sa li te ban mwen. "Si yon moun tounen vin jwenn moun k'ap fè espri ak deven, pou l' fè jennès dèyè yo, m'ap vire do bay nonm sa a, m'ap wete l' nan mitan pèp mwen an." Levitik 20:6.


6- Roz-kwa


Youn nan objektif temwayaj mwen an se fè tout moun konnen ke Bondye se sèl reskonsab lavi lèzòm sou tè a. Apre mwen te fin abandone maji sekrè legliz katolik la, sante mwen te vin pi mal. Anplis demon yo ki te manifeste prezans yo atravè kò mwen an, lespri k’ap pwonmennen nan simityè a te pwofite retrè mwen an pou yo vin abite nan mwen. Sa a te ajoute yon dimansyon enfènal nan maladi mwen yo. Mwen te kapab tande jemi yo, pale yo ak plent kontinyèl yo. Mwen pat gen okenn relèv ankò, lajounen kou lannwit. Mwen te nan doulè anpil ke mwen pèdi tras tan an. Lè lannwit rive, mwen te anvi wè jou a parèt. Frechè ak kalm nan mitan lannwit lan, byen lwen soti nan dinamize m', anplifye bri mwen tande yo, konsa anpeche nenpòt somèy. Lè lajounen rive, mwen te vle rive lannwit rive, chape anba traka ak annwi san rete ki te ranpli jou mwen an.


Glwa ak louwanj pou Senyè Jezi Kris, nan li nou gen lapè ak trankilite, menm nan moman difisil! Li ki te rachte nou ak san presye li a ki te koule sou mòn Gòlgota a. San sa a kouvri nou e li pwoteje nou kont atwosite mechan an. Men, nan epòk sa a, mwen pat gen okenn konesans sou Jezi Kris ni sou travay redanmsyon ki te akonpli sou kwa a pou delivrans mwen. Okenn moun pat pale m' sou li ankò. Kèlkeswa kote’m te ale, tout moun t’ap defann relijyon yo ak doktrin ki te atache yo. Èske se ka pa’w, frè mwen? Olye pou ou prezante Kris, èske ou prezante legliz ou a? Èske’w prezante karis pastè’w la oswa relijyon’w nan bay yon moun ki bezwen Kris la.


6.1- Entwodiksyon mwen nan roz-kwa


Menm anvan fanmi nou te vizite vilaj mwen an, tonton patènèl ak matènèl mwen, ki te okipe yon pozisyon privilejye nan roz-kwa a, te fè’m enskri kòm yon "pijon," toujou trè jèn. Apre sa nan kouvan an, mwen te remake ke prèt la pratike roz-kwa a tankou mwen. Mwen te toujou nan yon etap ridimantè. ... Apre’m abandone maji sekrè katolik la, yon kouzen ki t’ap viv an Ewòp, ki te pase Lubumbashi, te vin vizite’m. Yo te pale’l sou medyokrite sante mwen, ak sou avanti yo ke mwen te andire pou yon rekiperasyon ipotetik. Kouzen mwen an te rete kalm bò kabann mwen, li pa di anyen pou yon ti tan. Lè sa a, dlo koule nan je l', li di m': "Byensi, yo te pale men sou ou ak sante ou, ki pat bon ditou. Men jwenn ou nan yon eta konsa, non, Françoise, mwen pa kapab kwè li....”


Fwa sa a, dlo nan je’l koule plis toujou. Kouzen sa a te jenn toujou lè li te kite nou ale an Ewòp. Li te gade nan mwen imaj yon bèl jèn fi. Fè fas ak eta imen ke mwen te vini an, li pat gen fòs pou kenbe. Li di’m: "Piske move lespri yo te pase sante’w ak kò’w konsa nan betiz, li ta pi bon pou’w enplike enèji ki nan ou pou reziste kont tout atak sa yo. Pou sa, se nan enterè’w pou’w antre nan mouvman filozofik nou an. Genyen nan chak moun yon fòs ki aji. Fòs sa a rete inaktif toutotan moun ki abrite li a pa aktive li, pa senp inyorans. Roz-kwa a gen yon doub travay: Revele fòs sa a bay mèt li, epi aktive li, avèk konsantman pwopriyetè li a." Li t’ap gade’m anpil, li te kontinye: "Lwen yon relijyon, Roz-kwa a se yon mouvman ki anglobe metafizik, fizik, elatriye. Ou pap bezwen yon batèm pou jwenn aksè nan li.”


6.2- Pratik mwen yo


Mwen pa t’ap kapab rakonte nou tout demach ki te fèt nan roz-kwa a, paske’m pè "fè nou pèdi tan nou. M’ap di tou tan mwen te pase etap neofit la, nan tanp lan, ak lòj la. Yon rozikrisyen ki gen bon konprann pral fasil konprann sa mwen vle di a. Mwen te konnen lapriyè ki ta ka boule yon pye bwa oswa yon moun. Yon jou, mwen te fè eksperyans li sou yon chenpanze domestik pou yon koup nan Loksidan san timoun. Pèt bèt sa a te lakòz yo yon lapenn ke mwen toujou regrèt jodi a. Gen moun ki fè eksperyans sitiyasyon difisil lè yo bò kote rozikrisyen, paske sila sa yo pran yo pou kochon gine pou fè eksperimante pouvwa yo. Mwen te rive nan yon nivo kote li te posib pou mwen tande "vwa" plant ak bèt yo. Malgre ke mwen te jwi kapasite siplemantè-sansoryèl sa yo, mwen pat lib ditou. Pa egzanp, mwen te dwe fè atansyon pou pa kraze foumi pandan’m m’ap mache. Mwen pat kapab pilonnen gazon an, pou li pa repwoche m'. Mwen te kapab itilize kò astral mwen an epi soti nan kò fizik mwen an. Mwen souvan itilize fason sa a pou ale nan sèten kote. Dedoubleman an mande gwo konsantrasyon, ak anpil lòt bagay tèrib. Pandan lespri a vwayaje, li ranplase nan kò a pa yon move lespri.


Malerezman, lè li retounen, lespri moun nan ka moute desann, sa ki lakòz foli. Pakonsekan nonm moun fou yo ap grandi nan pratik syans okilt sa yo. Lè’w rantre, nouvo disip la oblije voye foto’l bay kay santral la. Foto sa a pèmèt nouvo patnè li yo idantifye’l. An retou, disip la akòde yon piramid. Piramid sa a sèlman ka wè pa moun ki te rive nan nivo tanp lan ak lòj la, lòt moun yo sèvi ak siy oswa ti otokolan. Gen ensiy rozikrisyen espesifik, bag, chenn, elatriye. Kidonk disip yo konnen yo nan prezans yon "sè" oswa yon "frè". Roz-kwa a vante li te bay limanite pap, entèlektyèl, pastè ak prèt. Se vrèman yon relijyon. Rozikrisyen yo yo relijye, piske yo envoke demon (gran mèt yo ak enperatò yo) nan esfè kosmòs la.


Bib la deklare ke moun te kreye a imaj Bondye. Rozikrisyen yo te defòme verite sa a pou benefis syans yo a. Men sa yon monografi rozikrisyen di: "Lòm, soti nan imaj Bondye, te chite nan yon sèten tan." (Se yon fason pou pa di aklè ke nonm lan fè peche). "Chit sa a te lakòz Bondye mete lòm sou yon plan enferyorite." (Labib di ke peche te retire lòm de Kreyatè’l la) "Sepandan, lòm ka devlope tèt li tounen nan eta orijinal li." Jezi di: “Pèsonn pa ka vin jwenn Papa a si pa mwayen mwen”. Banalizasyon peche se yon bagay komen nan roz-kwa a. Sou se jis yon fason pou’w pran plezi, alòske fònikasyon se jis yon ti enpèfeksyon ke Bondye pèmèt pou satisfè bezwen yon lòt moun. Pi mal toujou, nou ale byen lwen pou nye menm fondasyon Krisyanis la, sètadi lanmò ak rezirèksyon Jezi. Pou rozikrisyen yo, Jezi pat kapab resisite, paske li pat' mouri. Dapre yo, Kris la pat kapab mouri. Kòm gran mèt maji, li pat kapab konnen lanmò. Pou yo, "krist" sa a se sèl moun ki te rive nan pèfeksyon. Tandiske dapre Bib la, Kris se pèfeksyon an li menm.


6.3- Mwen kite roz-kwa a


Pou nenpòt moun rozikrisyen, lanmò se sèlman yon tèm ki rezève pou moun inyoran. Lanmò ta sèlman kòmansman yon nouvo sik pèfeksyon. Pou eksplike enkapasite yo pou vin ede’m, yo te di’m: "Dènye enkanasyon ou a soti nan tan Hitler. Pandan enkanasyon sa a, ou te touye anpil moun ke kounye a ou dwe peye chè pou krim ou yo. Pwosesis pou peye pou krim ou te komèt nan lavi pase yo. Ou pral sèlman pafè nan yon pwochen enkanasyon. Men, ou ka akselere pwosesis sa a lè’w fè sèten etid ... "Etid yo ke y’ap pale a te fèt nan envoke lespri yo nan yon fason okilt moun ki mouri yo: mèt envizib yo ak enperatò yo. Bagay tankou lwil mistik ak dlo pat itil mwen anyen. Pran prekosyon nou ak kay kote prezans miwa pa jistifye, nan yon biwo pa egzanp. Miwa, mask nwa ak rad an lò te sèvi nou pandan gwo seremoni ki te fèt nan gwo tanp satanik yo.


Tout etap sa yo ki sot pase yo fè nou konprann ke mwen pat yon novis ankò ditou. Sepandan, mwen te ale lwen roz-kwa a, malgre divès pouvwa paranòmal mwen, pou plizyè rezon. Premye rezon an se youn ou deja konnen: sante mwen pat refè e mwen te toujou malad. Dezyèm rezon an te soti nan obsèvasyon mwen te fè a: Se sèlman moun ki rich ki te kapab jwenn aksè nan konesans siperyè nan roz-kwa a. Ki vle di ke bous mwen an te soufri! Dènye rezon ki te motive’m kite roz-kwa a se sa ki an napre yo: yon jou mwen te resevwa yon lèt nan men dirijan’m yo, kote yo te mande’m pou’m chwazi ki jan’m vle mouri. "Si ou ta mouri yon jou, ki kalite lanmò ou ta chwazi? Lanmò nan nwaye, lanmò toufe, lanmò fatig oswa maladi, lanmò pann tèt, lanmò apre yon batay, lanmò apre yon aksidan, lanmò pandan dòmi, elatriye. Lèt sa a te pwovoke nan mwen yon santiman revòlt ak degoutans.


Mwen pèdi tout enterè nan roz-kwa a. "Ki jan yo oze poze’m kesyon sa yo, lè yo konnen rezon ki kache pou mwen rantre nan sèk la? Èske’m ap geri apre lanmò mwen, epi yo kwè ke mwen pral vale istwa reyenkanasyon yo a pou yon nouvo sik? Poukisa tout kesyon sa yo? Yo vle elimine’m fizikman?" Kòm mwen pat vle mouri, pat gen okenn kesyon pou’m reponn lèt yo. Mwen te vle viv. Mwen te vle viv pou’m ede fanmi mwen, pou’m viv ak kè kontan! Kouzen mwen an pat la ankò pou’m te enfòme li sou chanjman evènman yo. Kidonk, mwen te gen bon reflèks pou’m pa asiste reyinyon yo ankò e pou’m pa li monografi yo ankò. Kidonk, mwen te deside kite Roz-kwa a, malgre kantite vwa’m tap tande yo te ogmante, e malgre tout konsekans ki ta ka rive. Mwen rann tèt mwen bay sò mwen, sò yon moun san Kris.


7- Mahi-Kari ak maji endyen an


Yon zanmi gran frè’m nan te enfòme’m sou mèvèy ki te fèt nan yon dènye sèk lès ki te etabli nan peyi nou an. Se te Mahi-Kari a. Trè kèk moun te konnen egzistans li e menm mwens te respekte li. Byenke se pa yon relijyon nan li menm, Mahi-Kari a te ansenye yon doktrin trè diferan de sa mwen te konnen jiskaprezan. Toujou ap chèche yon gerizon ipotetik, mwen pat gen okenn lòt altènatif ke angaje sou nouvo chemen sa a, malgre divès kalite desepsyon mwen anrejistre nan tan lontan an. Mwen te oblije peye ak lajan pou manm mwen, osi byen ke achte nan "omitama", yon bondye etranj ak kapasite ra. Poukisa etranj? Premyèman, paske ou te oblije achte li, apre sa paske ou te oblije transpòte li, pwoteje li, epi, si sa nesesè, kache li. Bondye sa a te prezante’m sou fòm yon meday kre ki gen ladann yon moso papye ki reprezante efiji yon moun. Dat limit lanmò mwen te deja ekspire, men mwen te toujou gen epe sa a pandye sou tèt mwen. Mwen te kwè tout sa mwen te mande pou kwè yo nan lòd pou reyalize objektif mwen an, ki te sèlman gerizon fizik.


Fèvè mwen te tèlman manifeste ke nan yon ti tan mwen te pran konfyans nan mèt yo. Ki te ban’m tit "bay limyè". Ki limyè mwen ta ka transmèt bay lòt moun, si se pa yon limyè nwa plen demon? Sèk sa a te ansenye tou reyenkanasyon, ki te atire yon kantite disip k’ap grandi. Moun yo te vini la an mas paske yo te di yo ke yo te gen sèlman kèk plis opòtinite, nan pi plis, yo retounen sou tè a anvan yo te an amoni ak bondye yo. Reyenkanasyon diferan sa yo te libere yo anba divès enpèfeksyon yo. Konsa, ki te ranpli avèk espwa pou yo byento refèt pafè, adèp yo te wè tèt yo kòm pèmisyon nan lavi sa a. Krisyanis bay pitit Bondye yo pouvwa pou dirije kreyasyon an. Yon lòt bò, nan Mahi-Kari a, lèzòm dwe fè tout bagay, pa pwòp efò li ak pwòp mwayen pa’l, pou domine sou lanati ak sou parèy li. Men, mwen te byen vit kouri. Kò mwen te montre pi plis ak plis feblès ak fatig. Lè’m te mande poukisa mwen toujou rete malad, yo te di’m ke se yon kesyon de konpòtman. "Lespri sa yo soti nan senkyèm syèl la. Depi yo fin fè sa yo gen pou yo fè nan ou, yo pral kite ou lib…”


De tyè nan ansèyman nou te resevwa yo te sou fason pou’n jwenn byen materyèl. Kesyon tankou sa yo: "Ki jan yo vin rich? Ki jan yo double kapital ou a?" yo te komen nan reyinyon yo. Anplis, mwen pat kwè nan bondye yo. Menm yon timoun piti te kapab takte desepsyon an. Ki sa ki te bondye sa a, olye pou yo ede nou, sove nou, geri nou ak pwoteje nou, te oblije kite li transpòte oswa kache pa nou, lè se a nou menm ki pou ta resevwa pwoteksyon li ak sipò li? Mwen pat sèvi ak bondye moun rich sa a. Ki jan yon pòv te kapab peye lajan ki nesesè pou achte omitama a? Wi, menm yon timoun piti te kapab detekte sibtèfij la. Li te pi bon pou mwen reziye tèt mwen ak sò mwen e kalme tann lanmò, olye ke fè nanm mwen soufri san nesesite.


Sepandan, lide pou’m mouri konsa jenn nan te fè’m lapenn anpil. Mwen te gen yon mari ak kat pitit mwen te cheri. Mwen te pare pou sakrifye tout bagay pou yo. Poukisa maladi a te pran yon tèl fason sou mwen, alò mond lan te plen kandida pou swisid? Mwen te priye Bondye. Mwen te souvan panse de li sèlman kòm yon dènye rekou, lè entèlijans mwen te fin itilize tout lòt solisyon. Se konsa, lafwa mwen te kòmanse lè mwen te wè inyorans mwen. Satan te tèlman degrade’m ke janm mwen ak pye’m te anfle pi lwen ke mwen pat ka mete okenn soulye. Pou’m mete soulye mwen, mwen te oblije sèvi ak bwat ki te kenbe ansanm ak fisèl. Yon demon te pase nwit nan do’m epi li te fòse’m rete nan yon pozisyon panche pou tout tan. Menm nan moman difisil sa yo, kote lè yon moun gade’m sa te bay repiyans, Jean te rete bò kote m '.


7.1- Premye kontak mwen ak maji endyen an


Genyen nan peyi Zend yon òganizasyon majik okilt ki gen non mwen pa pral mansyone, e ki te gen, nan epòk sa a, de biwo reprezantan an Afrik. Premye biwo a te nan Malawi, pandan dezyèm lan te lokalize nan vil Lubumbashi li menm. Yon aprè midi, lè’m t’ap tounen soti kay yon fanmi, yon etranje rele’m: Li te reprezantan òganizasyon majik endyen an nan Zayi. "Elas! Ki moun ou ye pou pote pwa anpil moun?" Mwen te kanpe sou alèt la, pou’m wè si li t’ap pale avè’m oswa ak yon lòt moun k’ap pase. Nan tèt mwen, mwen pat manke mande sou idantite moun ki te kapab "wè" moun ke mwen ka sèlman konnen vwa yo.


Mwen te sèten li te vle pale de moun sa yo. Malgre silans mwen, mesye a ensiste, "Oke, kiyès ou panse ou ye? Pou rèn Angletè a? Mwen ap pale avè ou! Poukisa ou fè tankou ou pa tande m'? "Tande? Ou pa konnen ke mwen gen posiblite pou’w libere’w anba tout chay sa a? Swa saj, reflechi yon ti kras. Si’m ede’w, kisa w’ap pèdi e kisa m’ap genyen? Anyen!" Mwen te tèlman degoute ak lavi ke mwen pa menm gen kouraj pou reponn ak pawòl sa yo, si se sèlman nan politès. Tankou yon otomat, mwen te ale sou wout mwen.


Sepandan, pouse pa, mwen pa konnen ki fòs, etranje a, lwen pou li pa dekouraje, pouswiv mwen, malgre mwen manke enterè. "Se pou ou gen bon konprann e rezonab! Mwen pral ba ou adrès mwen an menm jan an, nan ka ou chanje lide ou epi ou vle kontakte m'!" Li te ban’m adrès li vèbalman epi li te devanse’m. Pandan tout diskou li a, mwen pa menm vire pou’m wè a ki sa figi’l te sanble. Kontinye vwayaj mwen an silans, mwen te gen pitye pou tèt mwen e mwen te kòmanse kriye. Mwen panse nan tèt mwen, "Poukisa mwen te tèlman malonnèt ak etranje sa a? Ki jan li 'wè' moun ki pale avè m' souvan? Si li te kapab wè yo, li pa yon profàn."


Lè’m rive lakay mwen, mwen te kontinye poze tèt mwen kesyon sa yo. Èske li pat gen rezon apre tou? Ki sa’m te gen pou’m pèdi, paske, nan eta mwen te ye a, tout te pèdi? Ta ka byen wè’l ankò. Desizyon mwen te pran, mwen te oblije rankontre’l! Nan demen apremidi, mwen te lakay li. Dapre kantite machin mwen te wè ki estasyone lakay li, mwen te konprann nonm sa a pat dwe yon senp fitichè, men li te pi plis pase sa. Yon ti kras rasire, mwen te antre nan pwopriyete a.


Lè li wè m', li di byen lwen, kòm li t’ap tann vizit mwen an: "Finalman, ou isit la! Nan nenpòt ka, ou te fè byen pou’w vini. Ou pral geri nan tout maladi ou yo. Sa ki pi enpòtan isit la se pa ni zèl ni lafwa, men kouraj. Ou pral bezwen anpil kouraj... Mwen pral soumèt ou nan divès tès. Se sèlman rezilta yo ki ap di si ou apwopriye oswa ou non. "Yon ti kras fache, akòz tout desepsyon mwen sot pase yo, mwen reponn sevè: "Pa gen okenn bezwen pou’m fè tès ou yo! Mwen brav, mwen konnen sa! Kèk ane de sa, pafwa mwen te ale pou kont mwen lannwit nan simityè a. Yon lòt fwa, toujou ap chache gerizon mwen, mwen te pase yon nwit nan yon dlo ki plen krapo. Nan sèk kote mwen te ye a, mwen te asiste san broche sakrifis sèten viktim! Pa gen anyen ki mal ak kouraj mwen!" "Ou gendwa gen kouraj, mwen admèt li. Sepandan, lòd yo se ke ou pase egzamen ou anvan nenpòt lòt bagay, epi li pi bon fè li an premye. Rès la ap vini apre. Men, kòm li deja fè ta, tounen demen apremidi pou ale nan premye sesyon yo ak lòt yo." Pandan’m t’ap tounen, nou te pase nan yon chanm plen moun toutouni ki te kouche atè a. Nan yon lòt chanm, gen kèk moun ki te sanble ap swiv yon kou.


7.2- Inisyasyon an


Nan denmen lè’m tounen; Yo te ban’m yon plim ak yon kaye pou’m pran nòt. Nou te oblije memorize fraz ke mwen pat konprann siyifikasyon an paske yo te nan yon lang etranje ki te konsòn oryantal. Pwofesè a te itilize yon baton pou li fè ritm pwononsyasyon an. Se pa san rezon ke mwen mansyone detay sa a. Lè nou memorize tèks sa yo nan fason sa a, nou louvri tèt nou bay dyab la ak demon li yo. Dyab la sèvi ak pawòl la non sèlman pou gaye mesaj ki ka touye moun pou li, men tou pou li posede nanm yo. Pa egzanp, lè yon majisyen pwononse yon fòmil majik, li sèvi ak yon kòd ki dwe deklannche yon sèten mekanis. ... Nan roz-kwa a, yon moun te kapab double tèt li epi tou pale ak plant yo. Mwen dekouvri kounye a, nan nouvo mèt mwen an, ke dyab la te kapab transfòme yon moun an bèt, an mouch, yon boa, yon kwokodil, yon moustik, elatriye. Machin mwen te wè lè mwen te rive se pou kliyan yo.


Yon jou, apre yon leson, mèt mwen an di’m konfidansyalman: "Chè Madam, nan monn sa a, pa gen anyen pou anyen. Moun ki vin konsilte nou yo pa fè li gratis. Yo dwe peye yon pri. Swa lajan kach, swa an echanj pou yon lavi moun, oswa menm nan fè sèten travay. Pou ou pa enkyete’w, paske ka ou a se yon ti jan espesyal. Ou pa bezwen peye anyen, paske se mwen menm ki jwenn ou, e pa kontrè a. Gen moun ki poko peye sa yo dwe nou. Sa yo peye dèt yo ak libète yo. Yo transfòme an bèt, nan boa, makak, leyopa elatriye. Epi yo vann yo nan zoo oswa sirk. Se trè senp... Mwen transfòme yo an bèt, epi mwen bloke pwosesis pou retounen nan fòm imen yo pa fòmil apwopriye. Viktim nan rete pou bon nan kondisyon li. Yo mare li, mete’l nan yon kaj, epi vann li nan Uganda, Tanzani, oswa pi souvan nan Kenya. Trajedi a nan moun sa yo ki rete nan yon fòm bèt, se ke yo kontinye wè ak tande egzakteman menm jan ak moun, men san yo pa kapab kominike avèk nou!


7.3- Premye eksperimantasyon yo


Kou yo t’ap fini. Lè sa a te rive lè pou eksperyans. Yon apremidi, nou te trouve nou nan youn nan chanm yo, ki gen anpil espas e san mèb. Tout moun al kouche toutouni, fas anba. Nou te oblije deplase kat manm nou yo tankou naje nan dlo. Nou te repete menm egzèsis sa a plizyè fwa, lè mèt la te antre nan chanm kote nou te ye a, li bay lòd pou nou fèmen je nou. Li te menase grav tout moun ki dezobeyi lòd li yo. Apre sa, li te bay lòd pou nou resite kèk nan fraz nou te aprann pa kè yo, pran swen pwononse chak mo kòrèkteman, epi pran yon souf apre chak fraz.


Malgre entèdiksyon mèt la, kiryozite mwen te pouse’m dezobeyi. Mwen te vle konnen kisa sa yo t’ap fè. Kouche atè, olye pou’m fèmen tou de je’m, mwen sèlman fèmen yon sèl, epi gade sa k’ap pase nan je demi louvri mwen an. Anba je demi fèmen mwen an, mwen te wè yon metamòfoz rive. Vwazen mwen an te vin tounen yon mons mwatye koulèv, mwatye moun. Pye yo, janm yo, ak yon pati nan tron an te deja transfòme nan yon ke sèpan, pandan pwatrin yo, bra yo, ak tèt yo toujou kenbe fòm imen yo,


Lè’m te wè sèn sa a, mwen te pèdi kouraj e mwen te pè. Mwen te vle sove tèt mwen, kouri ale. Men, mwen te sonje madichon mèt la ak konsekans ki t’ap vini yo. Se konsa, mwen absteni e konsantre sou fè egzèsis la. Sa a te pran m' kèk tan e lakòz yon ti reta. Mwen te dènye a pou tounen yon boa. Mwen te santi yon febli total. Louvri je’m pou’m wè sa k’ap pase’m, mwen dekouvri tout kò’m te pran fòm yon koulèv. Se sèlman tèt mwen toujou ki kenbe yon fòm imen! Mwen te gen yon dezyèm fwa tèt vire epi lè mwen leve mwen te konplètman yon koulèv, yon gwo boa. Olye pou’m mache, mwen t’ap rale. Olye de mo, son sifle ki idantik ak pa yon koulèv te soti nan bouch mwen. Tout chanm nan te plen ak boa. Sèlman mèt la, ki kanpe, te kenbe fòm imen li. Mwen tande tout bagay, epi mwen wè tout bagay ki te antre nan chan vizyon mwen an. Sepandan, mwen pat kapab eksprime tèt mwen! Yon demi èdtan apre, mwen te santi tèt vire. Lè mwen te reprann konesans, mwen te jwenn mwen nan kò mwen, ak maladi mwen yo. Sepandan, mwen te kontan sonje ke, sou fòm yon boa, mwen pat gen okenn defòmasyon. Ki fè’m panse mwen te geri.


Sa ki te desepsyon mwen lè, rekòmanse fòm imen mwen an, mwen obsève ak amètim mwen pat geri. Twa semèn apre, mwen te kapab chanje fòm nan yon boa, yon myèl, yon moustik, yon kwokodil, yon leyopa, elatriye. San asistans mèt la. Li te amize’m anpil. Konsa, mwen te kapab bliye malè mwen yo. Lè’m te pran fòm yon myèl, pa egzanp, mwen te kapab tounen lakay, wè ak tande tout sa k’ap pase la, men san mwen pa kapab entèveni.


Lòt bò a nan pyès monnen an se te ke, lè yon moun nan fòm yon bèt oswa yon ensèk, si bèt sa a oswa ensèk sa a touye, moun nan dwe nesesèman mouri, pa sou plas, men yon fwa tounen lakay li. Jean te konn repwoche’m pou absans ki pa jistifye nan apremidi. Li te vle mwen eksplike li. Men, li te enposib pou mwen di’l li. Mèt la te entèdi sevè pou nou revele sekrè nou an, menm bay mari oswa madanm nou. Men Jean t'ap vin pi sispèk!


Yon jou, li te swiv mwen san mwen pa remake. Mwen pat wè l' jis nan dènye moman an, epi mwen pat gen okenn fason pou vire alantou oswa eskive l'. Se konsa, mwen te ale kot mèt mwen an, epi eksplike li ke "mari’m te dèyè m'". Nan yon bat je, mwen te transfòme nan yon boa. Mèt la sèlman te gen tan kache rad mwen nan yon tiwa, Jean antre nan chanm nan. "Kote madanm mwen? Li mande." "De ki fanm w’ap pale, mesye? Mèt la replike. "Mwen pale byen de madanm mwen! Moun ki fèk antre nan chanm sa a. Mwen swiv li soti lakay la. Li pat kapab ale yon lòt kote. Mwen wè l' antre isit la, nan chanm sa a!" "Men, gade byen nan chanm nou ye a. Gen yon sèl. Fenèt sa a bay sou kote ou soti a. Si madanm ou te antre isit la, jan ou di avèk fòs konviksyon, jwenn li! Si se pa sa, mande m' eskiz. Epi kite etaj la, paske w’ap vyole lakay mwen." Mwen te la men Jean pat konn sa. Woule an won nan yon kwen, mwen swiv dyalòg yo.


Nan fen, Jean, dekouraje: "Se pa posib, Bondye mwen, se pa posib! M’ap reve ou kisa? Mwen swiv Françoise soti lakay la, rive nan chanm sa a. Kote madanm cheri mwen an ale? Mwen wè sèlman yon boa ak ou la... Men, ki kote madanm mwen te ale?" "Èske ou malad, oswa ki sa? Èske mwen fè fas ak yon moun fou? Mwen di ou ale, oswa mwen pral pote akizasyon kont ou!" Jean pat nan yon tanperaman konplike. Li mande eskiz epi li ale. Mwen te gen yon pwent nan kè nan wè dezòd mari m' nan. Apre li te ale, mwen te retounen nan fòm imen epi mwen te swiv li lakay nou. Mwen te jwenn li moroz, kap atriste. Li pat poze’m okenn kesyon, men fason li te gade’m te pale anpil. Èske li te gen nenpòt sispèk, oswa li te tou senpleman reyalize ke Françoise cheri li a pa lòt ke boa sa a nan kwen chanm nan? Pou’m pat pèdi mari’m, mwen te deside abandone maji endyen an. Kisa’m t’ap vini si’m ta pèdi li? Ki jan lavi mwen ta ye? Yon fwa mwen te pran desizyon mwen an, mwen te ale jwenn mèt la epi mwen di li sa a: "Chè mèt, mwen pral nan kote sa yo depi plizyè mwa kounye a, san sa pa chanje anyen nan eta mwen ye kounye a!


Depi li te swiv mwen isit la, mari’m pa pale avè’m tankou anvan. Mwen soufri anpil! Pafwa li gade’m komik. Di’m, mèt, kisa ki rete pou’m fè li!" Li konsidere’m pou yon ti moman, anvan li mande’m: "Ki moun ki ta ka enkyete plis, nan ka yon absans pwolonje nan konje ou?" "Li depann de longè absans mwen an." "Twa jou pou pi plis." "Mwen pral pi reskonsab devan mari m'. Ki kote ou pral mennen m'? Èske ou gen entansyon vann mwen nan Kenya?" "Non! Pa fè panse dwòl konsa! Lè sa a, ou bliye, mwen panse, enstriksyon nou yo? Èske kesyon ou yo pa kache laperèz ou? Sepandan, ou konnen trè byen ke kouraj rekòmande pou nou, sonje byen! Pote rès manje mari’w la pou mwen, ansanm ak ti pousyè ki soti nan talon dwat li. Se pou netralize li pandan de oswa twa jou." Nan demen, mwen pote sa li te mande yo. Li mete sa mwen te pote yo nan yon boutèy twa ka plen ak yon sibstans. Anvan boutèy la fèmen, li pwononse non mari mwen twa fwa, lè sa a, li souke boutèy la ak kouray, "Konsa a, pèsonn pa pral kapab enkyete’w pou de oswa twa jou.”


8- Mond satanik anba dlo a


Mèt la te mete lòd nan zafè kouran e li te konfye jesyon kay li a youn nan asistan li yo. Yon ti tan apre, nou te antre nan forè a, lwen nenpòt abitasyon. Apre nou fin mache plizyè kilomèt, nou te bouke. Te gen yon "nganda!" (Kalite kan kote chasè ka repoze). Apre mèt la fin dezabiye’m, li fè’m mete yon rad ki fèt ak rafiya ak fèy pye bwa. Nou te rete la de jou san nou pa pran okenn manje. Sou twazyèm jou a, li te kolorye’m ak yon penti ki baze sou lacho, ki gen diferan koulè, tankou prèt espiritis yo konsilte pou divinasyon, epi ki fè rit yo nan envoke lespri satanik yo. Yon ti kras febli, nou trennen tèt nou nan rivyè a ki t’ap koule tou pre a. Te gen yon kannòt k’ap flote nan dlo a, ki te kenbe nan bank la pa mwayen yon kòd. Li demare kòd la epi li pran nou abò.


Nou te swiv kouran dlo a, epi nou te rive yon kote kote kouran an te fò anpil, e dlo a trè fon. Nan gran sezisman’m, mèt la te kanpe kannòt la nan plas presi sa a epi li envite’m pou’m plonje. "Sa a se moman sa a lè ou dwe montre kouraj ou. Plonje!" "Dezole?" "Mwen di ou plonje!" Malgre ke mwen te jèn e febli, mwen te toujou kenbe ase lisidite pou detekte danje a. "Antre nan dlo a anvan, epi apre sa mwen pral antre. Nou te ansanm jiska prezan; ki jan ou ka imajine ke ou pral debarase’w de mwen tèlman fasil?" "Ase pale! Nou te rive nan yon pwen pa gen okenn retou. Se pa moman pou diskisyon anven. Plonje, mwen kòmande ou. Tan ap pase, epi w’ap tann." "Men se swisid! Mwen pa konn naje! Si ou vle’m plonje, deplase kannòt la nan yon kote kote dlo a pa two fon e mwens ajite pase isi a. San sa, mwen p'ap janm plonje! Oswa, plonje an premye, epi mwen pral swiv ou!" "Ou pa konnen de sa w’ap pale a, ti fi! Nan pwen kote nou ye a, li prèske enposib pou nou tounen. Si mwen aksepte pwopozisyon ou, se pou mwen siyen manda lanmò nou an! Nou espere! Ou gen dwa pa konnen li, men w’ap gaspiye tout chans ou genyen pou’w geri!" "Èske gerizon mwen an nan dlo a? Non, mwen pa vle."


Jwenn tèt li pat kapab konvenk mwen, mèt la chache yon trik. Li te gade yon pwen dèyè’m epi li te rete kalm, kòmsi li te vle atire atansyon’m sou yon bagay. Mwen imedyatman lage mefyans mwen pou obsève sa k’ap pase a. Pwofite kèk segond sa yo, mèt la jete’m nan rivyè a. Kontak dlo a sou kò’m te ban’m yon chòk, men apa de sa, mwen pa santi anyen. Mwen te toujou sezi pou’m te jwenn kò’m pat mouye, e mwen te ka respire byen!


8.1- Nan twou dyab la


Laperèz pou lanmò pa nwaye te bay yon gwo sezi. Sèl sansasyon etranj mwen te santi te tankou sa’w santi nan yon avyon k’ap pase nan yon zòn pòch lè. Li te dire kèk tan. Je’m te byen louvri, men mwen te nan fènwa konplè. Lè sa a, mwen pèdi konesans. Lè m' rive, li te sanble ke yon moun te santi m', kòm si li resisite m'. Lè’m te refè tout sans mwen, mwen te deplase soti nan kote mwen te ye, epi mwen te jwenn tèt mwen nan yon chanm trè pwòp, kote li te gwo lajounen. Popilasyon an nan kote sa a te lajman konpoze de fanm. Mwen te akonpaye pa youn nan yo, ki te aji kòm gid mwen, epi ki te eksplike’m ke fanm sa yo se an reyalite sa moun yo rele "sirèn yo." Yo sèlman mete ke yo lè yo vle soti. Ke sa a sanble ak ke yon gwo pwason. Ankourajman pa koutwazi gid mwen an, mwen mande l', "Èske pa gen gason isit la?" "Wi, wi! Nou gen mari nou, men yo pa tankou pa ou yo.


Isit la, chak gason gen omwen ven madanm. Se pa poligami, paske isit la se pa gason an ki chwazi madanm li, men pito madanm nan." Gid mwen an te montre’m "mari" yo t’ap pale yo. Yo te jeyan. Chak nan yo te ka rive nan yon wotè sèt a douz mèt. Youn nan yo te pwoche bò kote’m epi egzamine m' tankou yon antwopològ egzaminen yon sijè yo dwe etidye. Li leve m' atè a ak yon sèl men epi li kòmanse egzamen li. Nou rive kote siperyè yo, ki t'ap tann nou. Yo te ofri’m yon plas, epi gid mwen an te ale. Moun ki te sanble pi ansyen an te di’m pawòl sa yo: “Gwo chèf la gen anpil afeksyon pou ou. Li te kòmanse pran swen ou depi lè ou te siyen premye pak ou a avè’l, nan aksepte manje grann ou an.


Depi lè sa a, li swiv ou toupatou. Se li ki voye chache ou. Finalman, isit la ou nan mitan nou, epi, nan kèk moman, ou pral kapab gen yon tèt a tèt avè l'. Di tèt ou ke ou privilejye. Tout sa ou dwe fè se fè yon ti bagay ditou pou wè li. Li ase ke ou eksprime dezi ou pou rankontre l', lè’w siyen yon nouvo pak, men volontèman fwa sa a. Nan fason sa a, nou pral wè ke ou pa pral kapab fè nou mal ankò oswa glise nan men nou nan lavni. Pak la konsiste de sa a: Ou pral oblije pataje yon repa avèk nou. Nan mwayen sa a, ou pral dakò ban nou papa ou. Se sèlman lè sa a ou pral kapab wè prens la.”


"Kisa papa m’ap fè nan tout bagay sa yo? Mwen p'ap janm touye pèsonn. Si mwen rive lwen, se pou rezon ou konnen byen!" "Men, se sèlman yon senp siy soumèt devan chèf la, yon siy obeyisans ak fidelite. San papa’w ap temwanye kont ou jou ou ta vle glise nan men nou. Èske’w konnen ke yon pak te konkli pa mwayen san. Gen plis valè nan je gwo chèf la? E si ou bay san papa ou, ki siy devosyon, atachman ak lanmou pou mèt la! Nou te chwazi papa ou, paske nou te panse ke li te pi byen anfòm, ant mari ou, kat pitit ou yo, manman ou oswa papa ou. Si ou pa panse sa, ou toujou gen tan di nou, sou lis sa a, ki moun ou vle sakrifye. Men, plis ou moun ki pi chè pou ou a, se pi gwo valè nan pak la." "Non!" "Panse, ti fi. Pa konsidere sa ou kwè, ni eta ou ye kounye a. Ou pral gen yon bèlte ki pi gran pase sa ke ou te gen nan jenès ou! W’ap vin trè bèl ak rich anpil!


8.2- Promès richès


Ann pale sou richès k’ap tann ou. Ou pral gen tout yon chèn antye magazen ak magazen bijou." "Lavi mwen pa enpòtan. Mete tèt ou nan plas mwen: kisa mwen ta pèdi si mwen te mouri kounye a?" "Men, chè dam, gwo chèf la sèlman swete ou byen! Swè li se ke ou ere! Li remake kouraj ou epi li vle fè ou yon gwo larenn afrik nwa! Ou se sèl moun ki te kapab merite admirasyon li. Montre tèt ou merite pou yon estim konsa nan men gwo chèf nou an! Fè yon ti jès, epi tout bagay ap chanje pozitivman pou ou!" An fas ak langaj sediksyon sa a, mwen te sou pwen bliye nati atròs zak ki te mande m' yo, osi byen ke konsekans li yo. Men, apre refleksyon, Mwen pa dekouvri anyen ki ta pèmèt mwen kondane papa’m "Ki sèvis mwen ta dwe toujou rann, pou merite anpil lwanj?" "Pa gen anyen, absoliman anyen! Ou menm, nan lòt kote, pral resevwa gwo richès. Èske mwen pa di ou nan kòmansman? Ou pral vrèman vin yon larenn tout moun anvi. Gwo chèf la te sèmante pou fè pou ou yon non nan bijou Afriken. Se gras a gwo komès bijou sa a ke w’ap sèvi l e w’ap pèmèt li jwenn san ak nanm lèzòm san rete.” “Konbyen fwa l’ap nesesè pou’m di’w mwen rayi san! Mwen pa ka touye. Touye’m pito, paske mwen p’ap touye okenn moun ki sou lis ou a.”


"Pa fache! Ki moun ki te pale ou sou touye? Pou di vre, ou p'ap touye pèsonn! Jis dakò manje ak nou, aksepte ke magazen bijou sa yo opere sou non ou, e se tou! Kliyan ou yo pral kondwi pa konvwate. Yo menm yo pral vin achte bijou chè nan magazen ou yo. An tèm de bon jan kalite, pwodwi nou yo pi bon .Pifò nan kliyan ou yo pral vin viktim nou. Vrèman vre, bijou sa yo, gras a degre maji konplike inonbrabl yo, gen lespri enferyè kondane pou sèvi nou. Lè yon kliyan achte yon bijou, se reyèlman yon lespri yo pral achte. Yon fwa nan kay yo, lespri sa a pral kapab tire san nan moun ki rete nan kay la nan mitan lannwit, sitou san timoun piti yo. Li ka tou deranje balans kay la nan simen dezakò ant mari oswa madanm, san yo pa janm enkyete. Tout moun konnen ke yon kay kote ki gen dezakò se yon tèritwa fezab nan eksplwatasyon nou. Pral vòlè lajan tou, epi simen mefyans ant mari oswa madanm." "Mwen pa ka ba ou akò mwen kounye a. Ban’m kèk tan pou reflechi sou li pito.”


Mwen te fè demann sa a pou’m te gen yon ti relèv, paske mwen te gen ase! "Ou gen anpil tan! Reflechi sou sa, epi ou pral wè ke ou riske gate chans ou pou bann fitilite senp! Paske, apre tou, papa ou pral fini mouri yon jou, avèk oswa san èd ou." Entèloktè mwen an mennen’m nan yon kalite koridò ki mennen nan yon chanm. Pa rapò ak mobilye a, mwen panse ke li te dwe yon sal espòtif. Yon moun te kanpe nan tablo a. Mwen te konfye li, li pwoche bò kote m', trè asire de tèt li. Li te aji tankou yon pwofesè pou yon nouvo elèv. San pwotokòl oswa preanbil, li te di m': "Si ou vle monte kote yerachi nou an, se devwa mwen revele ou menm eleman nan sosyete a, ak ekstansyon debaz nan fonksyònman pouvwa nou yo." Apre li te fin moutre’m tout bagay sa yo, li te ban’m yon kalite lantiy mwen te oblije mete sou je’m. Li te pase’m sou yon ekran nan moun ki mete badj oswa figirin, sou figi yo oswa sou pwatrin yo. Pami ensiy sa yo, te gen pa egzanp pantak, yon zetwal senk-pwen itilize pa okiltis nan anvoutman yo. Chak desen reprezante yon sèten espès lespri. Yo te diferansye pa koulè yo, ki kouvri tout spèkt la.


Enstriktè mwen an te montre’m sou ekran an yon nonm ki te mete yon kouwòn nwa sou pwatrin li. Li di’m li te yon lougawou: "Koulè a endike nou ke li toujou nan premye etap li yo. Nou pa anrejistre tout koulè yo, espesyalman blan, wouj ak jòn. Nou itilize pito derive yo. Èske ou wè nonm sa a ki gen yon bag ble nan bouch li? Li se yon vòlè, makonnen ak yon mantè, ki gen koulè ble fonse. Yon fetichè idantifye pa yon triyang envèse izosèl. Yon jennès mete yon sèk woz alantou pwatrin li." Sou, kèlkeswa pwodwi ki lakòz li, byè, alkòl, byè oswa dwòg, te karakterize pa menm koulè a. Pandan imaj yo t’ap defile sou ekran an, mwen remake entèloktè mwen an te kite kèk nan yo pase san li pa bay okenn eksplikasyon. Sengilarite a nan moun sa yo se ke yo tout te san yo pa desen oswa figi jewometrik ki gen koulè varye. An napre, mwen te konprann moun sa yo ki te antoure pa dife yo te kretyen ne de nouvo. Dyab la pat kapab fè anyen kont yo dirèkteman. Lè leson an te fini, enstriktè mwen an te lage’m nan men nonm ki te mennen’m lakay li a. Lè li te wè’m, sila sa a te ensiste anpil pou’m sakrifye papa’m.


Mwen te eksprime dezakò mwen anvè li, mwen rete san mouvman! Sa irite entèloktè mwen an. Li te fache, li te bay lòd pou te konvenk mwen pou’m aksepte. De lòt moun te mennen’m nan yon kote ki trè diferan de sa anvan yo. Yo te di’m: "Gran prens la santi anpil estim pou ou. Li pa vle fòse’w aksepte sèvi li. Lè’l konsidere kalite ki nan ou, li vle’w aksepte sèvi’l ak pwòp volonte’w. Sèvi ak lespri ou, epi pwofite opòtinite ou kounye a. Sonje ke menm si ou pèsiste nan refize, li enposib pou ou ale lwen nou kounye a ke ou te pran konesans debaz yo nan òganizasyon nou an. Ou se youn nan nou!" "Kite papa’m mouri yon lanmò natirèl, paske mwen pa pral touye l'. Kanta pou mwen menm ak sa ki ka rive m', mwen pa bay sa regle anyen pou mwen!" "Si nou te vle touye ou, nou ta fè li deja. Ou ta mouri jou a kote de lespri kap sèvi ou yo te bouke ase ak mande libète yo. Ou ta mouri tou jou ou te deside kite simityè yo. Prens lan panse ke w’ap itil li vivan pase mouri.”


Mesye a vire pou li montre’m de blan. Li mande’m si mwen konnen yo. Kòm mwen pa reponn, li di’m se moun sa yo ki te sèvi m' depi laj uit ane. "Yo te swiv ou tout kote ou te ale. Kounye a, gen senkant-de tankou yo ki nan sèvis ou. Lè a te finalman rive lè ou ka wè yo ak admire yo! Twò lontan, ou pa tande vwa yo sèlman! "Lè sa a, mwen te wè senkant-de karaktè yo. Tout moun parèt reponn "Prezante!" Nan apèl ki te fèt anvan mwen an. "Si ou bay konsantman ou, ou pral yon prennsès, e dè milye pral sèvi ou!"


Akonpaye pa tout disip mwen yo, mwen te mennen tounen kote premye entèloktè mwen an. Kòm si li te asiste konvèzasyon nou an, li di m': "Ou gen chans toujou vivan apre yon afron konsa! Mwen pa wè sa gwo chèf la jwenn espesyal nan ou! Se konsa, ou pral tounen lakay ou . Sepandan, nou pral asire’w. Ke ou respekte kondisyon nou yo." San yo pa di yon mo, li te akonpaye m' tounen kote mwen te antre lakay yo a, nan mond espirityèl anba dlo a. Pandan nou te rive nan objektif nou, yo te rele’m epi yo te ban’m yon objè awondi, transparan ki te mezire anviwon 16 santimèt an dyamèt.


Mwen te mande kisa li te ye ak pou kisa li te ye, men yo te di’m pou’m poze kesyon sa yo a moun ki te mennen’m lan. Mwen te pran objè a, mwen espere ke li reprezante solisyon a pwoblèm mwen an, e ke li ta ka yon fason pou refè sante mwen. Anba dlo a, kò’m pat fè mal, men tout defòmasyon ki te koze pa maladi a te toujou vizib. Pa gen anyen ki poko fèt pou rekiperasyon mwen. Nan "aparèy la" ki te moute sou mwen an, mwen te santi ankò menm santiman an e pandan desann mwen an, men nan yon lòd ranvèse. Yon fwa sou sifas dlo a, men m' te pran kwen nan kannòt la, ki pèmèt mwen sòti nan dlo a. Mwen te respire yon van fre, ki te fè’m yon gran byen.


Mwen te tounen nan reyalite, nan lè lib! Majisyen an te kanpe nan kannòt la. Li te ede’m monte abò. Lè’m vire je’m a goch a dwat, mwen te konkli ke absans mwen te dire sèlman kèk minit. Apa yon sèl moun ki chita sou bank lan, anyen pat chanje. Pandan kannòt la pwoche bò rivaj la, mwen reyalize ke moun ki sou rivaj la pat lòt ke mari’m, Jean! Se te dènye moun mwen te espere jwenn nan kote sa a! Men, olye pou fristre m', prezans mari m' nan dinamize m'.


Mwen te gen yon tan difisil pou kenbe soufrans mwen! Solitid ak dènye evènman yo te eksite nan mwen bezwen prezans yon moun ki renmen’m anpil. Trè kontan, mwen kouri jete tèt mwen nan bra li. Apiye sou zepòl li, mwen te pèdi kouraj e mwen te kòmanse kriye. Jean te rete san mouvman, san yon mo. Li vire bò majisyen an, li di: "Èske se yon fantom oswa madanm mwen?" "Li se madanm ou! Dwe gen kèk sekrè ant ou, pa vre? Kounye a se moman pou chache konnen!" "Li pa vo li, madanm mwen pa ka viv anba dlo! Ki moun ki ka viv anba dlo?" Konprann sa ki te anje a, mwen te di tèt mwen ke li te tan pou mwen entèveni. "Se mwen menm, Jean! Sonje, jou nou te rankontre a, premye pawòl ou te di m'!" Apre sa, mwen te fè’l sonje souvni komen nou yo. Pawòl sa yo te sanble kalme Jean. Men, kisa ki te rive pou li te isit la? Èske degre maji yo pat travay? Èske majisyen an te ban’m manti, oswa èske li te pè apre plonje mwen an, pou’l ale di mari’m? Sou wout retounen, Jean eksplike’m ke majisyen an te vin jwenn li jou avan an, li di’l ke mwen bezwen li. Li te kontinye: “Mwen pat ka gen dout sou pawòl li yo, paske ou pat di’m anyen sou destinasyon’w lan.


Mwen te swiv li san ezitasyon, mwen te pè ke yon bagay te rive ou. Depi mwen te chita kote ou jwenn mwen an, mwen sèlman gade kote li te montre’m ou te tonbe a." "Mwen pral eksplike’w tout bagay an detay." Reyalize ke mwen te anba dlo a pou twa jou ak de nwit! Èske li posib? Èske se majisyen an ki te ale jwenn mari’m nan? Se mèt la sèlman ki te kapab reponn tout kesyon sa yo. Finalman sonje prezans sila sa a, mwen te mande li pou kisa objè ki gen fòm boul la ta ka itilize. .. Li wè bal la, san reponn mwen, mèt la pwostène twa fwa, san enkyete de prezans mari m'. Li di m': "Madam, gras ak boul majik sa a, kounye a ou okipe yon ran sèt fwa pi wo pase pa m' nan. Depi koulye a, tout dezi ou yo pral lòd. Mwen pa ka di ou anyen ankò. Nan pawòl sa yo, mwen te santi’m vide. Tout espwa pou rekiperasyon tonbe tankou yon kay kat. Irite, mwen voye boul la atè. Li kraze an mil moso. Mèt la te sezi. "Poukisa, madam, ou aji konsa?" Pè konsekans mwen te kapab soufri pou detwi boul majik la, mèt la kouri met deyò. Mwen pa wè’l depi jou sa a. Apiye sou zepòl mari’m, mwen te kòmanse kriye sou sò mwen. Mari’m pa poze’m kesyon. Li sensèman senpatize ak doulè mwen an. Fatige e chaje, nou te fè wout nou lakay nou.


9- Cheminman sèvitid la


Yon fwa nan kay la, pòt salon an louvri pou kont li, nan sezi nou. Le pli vit ke nou antre, yon vwa akeyi nou nan pwòp kay pa nou epi li mande nou antre nan chanm lan. Swiv pa mari m ', nou te antre, nou dekouvri yon boul majik ki idantik ak sa mwen te jis kase a. Yon vwa soti nan boul majik la epi li bay lòd pou nou chita. Nou deja chita lè menm vwa a te bay lòd pou mwen rete pou kont mwen, sa vle di ke mari’m soti. Mwen te opoze lòd sa a, men Jean te soti pou kont li. Yon fèy papye soti nan tè a. Te gen yon bagay ki te ekri la ke mwen te mande pou li.


Nan premye gade, mwen remake ke li te yon lis senkant-de non. Chak fwa mwen mansyone yon non nan lis la, yon vwa reponn "prezan!" tankou timoun lekòl. Sou yon ton otorite, vwa a kontinye e li di’m: "Piske ou kase premye boul la, sa a pa ka kase! Ansyen kloz nou yo toujou anvigè. Pou ede’w byen vit fè yon pak ak nou, boul la ap ba’w lajan, bijou, ak manje, tankou poul blan e nwa a. Ou pral manje poul sa yo lè grangou a frape nan kay la. Oswa ou ka jwenn lajan, epi ale nan mache pou tèt ou, ki pral monte a menm ...”


Malgre sa, mwen te refize jwenn manje oswa lajan nan fason sa a. Manm fanmi mwen te "byen," poutan yo te kòmanse evite’m. Dyab la te fè pa gen konpasyon nan mitan moun ki te konnen nou. Si yon fanmi rich te vizite nou, li ka gen pitye pou nou oswa li ka menm kriye, men kè’l te rete frèt, e li pat ede nou materyèlman. Depi kèk tan kounye a, dèt mari’m te seryezman ogmante. Se te soufrans, rate ak sanzabri. Mwen te redwi pou mande charite pou yon ti manje.


Lavi mwen pat' plis pase yon kalvè. Jèn ak privasyon te febli’m ankò. Jean, ki te silans depi lontan, te kòmanse montre sèten siy mekontantman ak enkyetid. Yon jou, li te vle mwen eksplike li ki kote lajan an soti ki te nan chanm nou an e ke nou pat kapab itilize. Li pat kapab konprann poukisa nou te grangou lè nou te gen manje nan kay la. Mwen te toujou reponn li ke li te oblije tann moman apwopriye a pou’m eksplike sitiyasyon an.


Men, jou sa a mwen te deside di’l verite a. Mwen te eksplike’l ke, lè’m te anba dlo a, demon yo te mande lanmò papa’m an echanj pou’m geri. Mwen te oblije dakò manje ak yo pou papa’m mouri. Mwen te di’l ke mwen te refize ak espwa ke yo ta sèlman blame’m, e ke yo ta kite moun mwen yo trankil. Men, yo pat vle lavi’m. Pou fòse’m fè yon pak ak yo, yo te prive nou de tout bagay, espere fòse nou sèvi ak pwodwi yo. "Mwen sipliye’w, Jean, si’w vrèman vle nou sèvi ak lajan sa a ak manje sa a, dakò pou’w siyen yon pak a tèt ou kote ou ta sakrifye manm pwòp fanmi’w..." "Ki rapò ki genyen ant lajan sa a ak manm fanmi mwen yo kisa y'ap fè nan tout bagay sa yo? "Fòk ou konprann ke lajan sa a pat vini pou kont li. Se lespri yo ki te pote’l ba nou... Kidonk, ou konnen tout bagay. Dakò siyen, men konnen ke se papa ou ki pral mouri an premye." Pou nenpòt repons, Jean te san mo pou yon ti moman relativman long, anvan konklizyon: "Mwen konprann.”


9.1- Lespri yo materyalize


Pandan tout tan mwen te an kontak ak demon yo, mari’m te tande vwa yo byen, men li pat wè yo. Yon apremidi, nou t’ap retounen apre yon vizit, n’ap chèche kèk pwovizyon pou kay la. Mwen te kanpe bò wout la pou’m respire yon ti kras, paske mwen te fin itilize nèt. Yon machin te kanpe anviwon dis mèt de kote nou te ye a. Chofè a, yon ewopeyen, abiye ak pantalon ble fonse ak yon chemiz manch kout ble klè, li te mete linèt nwa, ak yon sigarèt nan bouch li, fè yon jès pou mwen pwoche. Nan fason li te rele’m nan, mwen te idantifye li kòm youn nan espri yo ki swiv mwen. Menm si mwen te rekonèt li, mwen te pran pòz mwen pat wè ni tande anyen. Li, yon lòt bò, kòmsi li te vle fè remake, pèsiste nan klaksonn li pandan l’ap fè jès sou mwen. Depase pa jalouzi, mwen panse, mari m' te ironik epi li di m': "Kan menm ou p'ap kite l' klaksonnen ou pou tout tan! Èske ou pa janm gen kouraj pou di mennaj ou yo ke ou marye, pou yo pa rele’w ankò devan’m?


Kouvri pa yon santiman kòlè, epi, nan gwo pitye pou mari m', mwen fè yon ti souri, malgre prezans nonm blan an. "Nou menm gason...! Ou kwè, Jean, ke mesye sa a ta ka mennaj mwen? Èske ou kwè ke jan de nèg sa a ta ka manke bèl fanm pou pran m' kòm metrès li, nan eta mwen ye kounye a?" "Men, li la, epi li ap tann ou!" "Li pa mennaj mwen pou rezon ki senp ke li pa fè pati mond sa a. Nèg sa a se pa yon moun!" "Kisa, se pa yon moun...? Èske ewopeyen yo pa moun?" "Si ou pa kwè sa mwen di, pwoche bò kote l' epi w’ap wè." Pou yon fwa Jean konpòte’l tankou yon gason. Avèk yon lè ensousyan, li avanse nan direksyon machin nan. Pandan’l t’ap pwoche, lè li te anviwon de mèt lwen, chofè a te kouri ale. Apre vwayaje mwens pase senk mèt, machin nan disparèt, mari m' sezi anpil. Li te rete plante la, li pa konnen a ki sen pou konsakre tèt li. Mwen te li sou figi mari’m yon dekourajman total, yon dezespwa enfini, li bege: Kidonk, vwa nou tande yo soti nan blan sa yo...”


9.2- Yon ekzosim rate


Malgre ke nou pataje menm kabann lan, li te yon tan trè lontan depi nou te fè sèks, mari’m ak mwen. Yon swa, Jean te vle reklame dwa li sou kò mwen. Se lè sa a, kou yo t’ap tonbe toupatou, kou yo te ba li pa advèsè envizib yo. Yo te bay lòd pou’l pa mete pye nan chanm lan ankò, pou’l pa jwenn pinisyon sevè. Malgre enjonksyon sa yo, Jean te prefere brave lanmò olye ke abandone’m. Men, chak fwa li te eseye travèse pòt chanm lan, yo te atake li ak vyolans. Yo t’ap ba li gwo kout pwen. Mwen te gen pitye pou mari’m, men mwen pat kapab fè anyen pou’m ede’l. Sepandan, li pat admèt defèt. Pouse pa lanmou Françoise li a, li te fè sa ki te bon pou li, nan objektif pou li ede’m. San li pa di’m plan li, li al jwenn prèt katolik yo e li envite yo vin egzòse kay la. Vrèman vre, se pat sekrè pou pèsonn ke te gen bri nan kay la, menm si pa gen moun la. Vwa plizyè moun te pafwa tande, menm pa vwazen yo.


De jou apre, yon prèt te parèt ak de akolit ki te ekipe ak enstriman ki nesesè pou egzèse misyon yo, sa vle di pou egzòse kay la ak moun ki t’ap viv la. Selebrasyon ekaristi a te dwe vini an dènye, kòm yon siy di Bondye mèsi nan non mwen. Anplis de prèt la ak de sèvitè yo, te asiste seremoni sa a, mari’m ak kat pitit nou yo ansanm ak mwen menm. Lamès la te kòmanse a di zè karant. Tout bagay tap mache byen, jiskaske nou remake konfizyon nan prèt la. Li te toujou gen bra’l leve, li kenbe nan men’l kalis ki te gen diven an te transfòme nan "san kris la," lè yon van ki soti ki pa konnen ki kote yo te kòmanse soufle ak vyolans bale tout bagay sou chemen li.


Pouvwa van sa a te rache kalis la nan men prèt la, li fè tout bagay ki te sou lotèl enpwovize a tonbe. Nou tout te fòse pou koupi pou nou pa bat pa èt envizib yo. Malgre pozisyon imilite nou, sitiyasyon an te vin pi entèminab. Nou te sèlman jwenn yon ti relèv nan kouri, prèt la an premye, ak akolit li yo, swiv pa timoun yo ak papa yo. Tout moun sèlman te jwenn sali yo nan yon move tan ki merite pou yo tan apokaliptik.


Prèt la te retrouve li deyò ak rad li yo tout chire. Kanta mwen, mwen rete chita menm kote a. Pandan siklòn nan te an plen, yon moun te chichote nan zòrèy mwen: "Rete kalm, ou pa afekte!" Apre prèt la kouri, yon moun vin jwenn mwen epi li di: "Ou gen chans pou nou pat enfòme’w sou konsekans moun sa yo ki te vini isit la t’ap mennen. Konnen ke jou yo mete pye lakay ou ankò, nou pral enflije sou ou yon pinisyon ke ou pa pral riske bliye pou tout rès lavi ou!" Mwen te pale mari’m de avètisman demon yo. Nou pat atann pou prèt yo te kapab tounen lakay nou ankò, akoz move tretman yo te soufri anba demon yo pandan vizit anvan yo a.


Mwen menm ak mari’m te panse li te initil pou mande yo pou yo pa tounen. Sepandan, prèt yo te mete deyò a pat admèt defèt. Byen lwen pou bay vag, li te ale jwenn yon kòlèg ki gen plis eksperyans pase li. Li pat vle kite imaj kongregasyon’l lan sal. Apeprè yon semèn apre, ak gwo sezisman nou an, nou te wè yon prèt ki pi gran vini. Li di nou ke li te vin egzòse kay la. Nou pat kapab anpeche l', pou plizyè rezon.


Okenn moun lakay nou pat mande’l pou’l vini. Etandone laj avanse prèt sa a, nou te panse li dwe gen plis eksperyans. Finalman, nou te toujou gen yon ti espwa. Se te bèl senaryo a menm jan ak tan anvan an. Pandan konsekrasyon an, menm jan prèt la te pwononse pawòl sa yo: "Fè sa nan memwa..." yo te tande yon gwo bri. Li te sonnen tankou yon kalòt metriz sou bò figi dwat prèt la. Sila sa a te dekouraje, men li te pran kou a. Li te rive kenbe balans li epi li pa tonbe. Li te sanble ak yon kolòn k’ap tranble, ki pare pou tonbe. Li te kòmanse pwononse mo nan yon lang ki pa konprann.


Kòm yon repons sa mwen panse se te yon lapriyè, yon van menm pi vyolan pase tan anvan an te soufle tout bagay pote ale. Vye prèt la kouri met deyò san okenn fòm prosè. De echèk youn apre lòt sa yo te fè’m panse prèt sa yo, oswa plis manm kongregasyon sa a, yo pat kapab chase move espri yo. Yo klèman pat gen dwa akòde tèt yo privilèj sa a nan ègzosism lan. Avèk kèk nyans, echèk sa yo sanble ak sa ki ekri nan liv Travay Apot yo, chapit 19, vèsè 13 a 17.


9.3- Senntete a


Nou te kanpe dekouraje, fristre ak reziye ak sò nou an, nou t’ap tann pou resevwa pinisyon an ki te pwomèt pa demon yo, chatiman ki te dwe rive nou. Mwen te bouke pou tann pou yon gerizon ki pa janm rive. Mwen te di tèt mwen ke pi bon solisyon an se toujou lanmò. Mwen te vle mouri pou kont mwen, pou mari’m ak pitit mwen yo ta sove. Men, nou te kapab sèlman devine nati pinisyon an, piske move lespri yo pat kontakte nou ankò. Yon vwa yon moun ki te kanpe bò kote’m di’m, kòmsi li pat vle kite nou twòp lapenn: "Yon avètisman vo de fwa... Demen midi, w’ap konnen sanksyon an. ...." Mwen te enfòme mari’m ankò sou menas demon an. Li te pèdi tanperaman li epi li te kriye an dènye. Pou konsole’l, mwen di’l twò enkyete sou sò’l. Yo te dèyè mwen, pa fanmi mwen. Mwen te raple’l ke yo pat kapab fè anyen kont papa’m, paske mwen pat abandone chantaj yo a pawòl sa yo te bay mari’m kouraj, ki pat di anyen ankò nan demen, apre manje midi, Jean te vle mennen pi piti pitit gason nou an kay kwafè a.


Li te ale nan chanm timoun yo, kote li te panse li t’ap jwenn yo ap jwe apre manje, men li pa jwenn pèsonn. Li te ale nan kizin nan, kote yo t’ap manje a. Avan li te pouse pòt la, li te santi ke yon gwo malè te fenk rive nan lavi’l. Premye bagay ki te frape li se silans kote a. Tout bagay te pafètman kalm! Pouse pòt la louvri, li dekouvri yon sèn makabre: Senk kadav yo te kouche pèl-mèl atè, senk kadav pitit nou yo ak domestik nou an. Chak kò kouche akote plat li. Manje a te kòmanse mwatye... Pa gen dout posib. Pat gen bezwen menm fè yon otopsi. Tout bagay te montre lanmò pa anpwazònman. Men, ki moun ki te ka anpwazonnen manje timoun yo, paske menm domestik la te mouri? Ki lè pwazon an te depoze, piske menm manje sa yo te sèvi nou tou? Lè sa a, pawòl demon an te di jou anvan an te tounen vin jwenn mwen, epi mwen te pèdi konesans. Li te midi lè mwen te aprann lanmò pitit mwen yo.


Yo te kenbe pawòl yo! Se te yon pinisyon mwen te oblije sonje tout lavi mwen. Ki moun ki ka janm bliye pèt kat pitit yo nan yon sèl jou? Pitit mwen yo, pitit mwen renmen anpil yo, efase nan yon sèl jou sou sifas tè a! Mwen te touche nan sa mwen te renmen nan mond lan... Mwen te kite tèt mwen ale nan dezespwa. Mwen pat kapab imajine ki jan reprezay ansasen pitit mwen yo ta ka ale. Mwen te plis mouri ke vivan. Aprè lapenn sa a paran Jean te dakò separe’m ak pitit gason yo. Se te yon gwo chòk pou mwen pèdi, nan mwens pase yon ane, moun ki te pi chè pou mwen nan mond lan! Mari’m pat imedyatman obeyi lòd paran li yo, men finalman li te ale. Pwoblèm yo te koze pa demon yo, ak lòt difikilte, evantyèlman te vin pi bon nan ti rezistans li te kite. Yon swa, Jean pati, pa janm tounen. Apre li te remarye, men mwen te konnen li te toujou renmen’m. Li te kòmanse bwè ak fimen twòp. Twa ane apre separasyon fòse l', li sikonbe nan yon maladi nan poumon. Byenke mwen pat ko resevwa delivrans Bondye nan epòk sa a, mwen te padone’l. Mwen te konnen se pa fòt Jean li te chape anba agasman demon yo. Mwen pat blame’l ditou.


9.4- Nan sèvis mal la


Kounye a ke mwen te kite pwòp tèt mwen, demon yo te kapab jwenn tè a fètil nan mwen. Konnen ke kounye a mwen pat gen gwo bagay pou pèdi, demon yo chanje taktik yo anvè mwen. Yo te vin koutwa nan fason yo kominike avè’m, pafwa menm janti. Yo te itilize’m pi plis ak plis pandan peryòd sa a. Mwen te vin madanm yo. Move lespri pa ka repwodwi youn ak lòt. Se konsa yo toujou rele èt imen pou yo repwodwi tèt yo, epi pou yo fè gwo kanpay sediksyon limanite satan òganize a. Inyon ant yon moun ak yon move lespri bay nesans yon mons mwatye moun mwatye bèt. Lespri sa yo ka sèlman peri boule, pa envokasyon dife ki sot nan syèl la sou yo. Sepandan, zanj dechi yo pa peri konsa. Si yo te rete nan yon kò imen, yo ka chase oswa deloje pa Sentespri a lè nou envoke non Jezi Kris. Matye 12:28.


Rete pou kont mwen lakay mwen, mwen te vin madanm plizyè demon. De a twa fwa pa semèn, mwen te fè pitit monstre sa yo. Mwen ba yo tete pandan de oswa twa jou, e sa te ase pou yo. Epi, mwen te pran swen lòt yo. M’ap di nou sa’m te fè eksperyans, pou’m te pote bagay sa yo nan limyè, pou glwa Sovè’m nan! Jezi Kris te vin detwi zèv dyab la. Kounye a, pi gwo travay satan an se kenbe nou lwen Bondye, pou anpeche nou konnen Bondye ak Pitit li a Jezi Kris. ... Si yon moun te antre nan chanm kote mwen te ye a, pa chans, li pat kapab wè pèsonn ke mwen, pandan ke rejiman mil sòlda nan demon yo te okipe bò kote’m! Tout sa yon vizitè te kapab wè se ke tete’m te anfle tankou tete yon fanm k’ap bay tete. Mwen pa benyen, yo te benyen mwen. Mwen pat fè manje a oswa mache, yo te fè li pou mwen. Mwen pat konnen kote manje a soti. Èske ou ka imajine yon fanm ki gen cheve li ap trese pou kont yo, oswa ki ta manje manje envizib? Men, se te ka mwen. O, Bondye mwen, se pou bouch mwen pa janm sispann fè lwanj grandè Ou, fòs Ou, ak omnipotans Ou, pou tout tan, amèn!


9.5- Ankourajman


Byen-neme, nou dwe konnen ke satanis ak moun ki pratike sèten syans okilt yo itilize yon vokabilè diferan pase pa nou an. Kidonk, pa egzanp, ba, klèb lannwit, sal dans, otèl, elatriye. Se "magazen" yo. ... Mwen twouve li difisil pou’m wè sèten moun ki rele tèt yo "kretyen" kenbe oswa posede pubs, otèl, night club, elatriye. Li fou! ... Si Bondye te pèmèt nou wè sa k’ap pase nan linivè nou an, mwen pa sèten ta gen anpil moun vanyan pou al mache nan gwo lajounen nan sèten kote! Gen anpil bagay k’ap pase ke Bondye, nan lanmou li, pa vle nou wè. Imajine yon gwo krapo kap fè pipi nan yon vè konsomatè nan yon bar, pandan sila a kwè ke y’ap vide pou li yon bwason! Konsomatè a pa wè anyen nan sa k’ap pase nan envizib la. Ki jan nou t’ap reyaji si nou te wè gwo orang-outang k’ap vole anlè nan gwo lajounen? Tout moun ta kouri! Bagay sa yo reyèlman rive. Fè lwanj Senyè a paske li kache bagay sa yo nan je nou!


9.6- Vizit papa’m


Pandan tout tan sa a, pa gen okenn manm nan fanmi’m ki te vin wè’m, malgre yo te konnen tout sa ki te rive’m. Men, yon jou, papa’m te vin vizite’m. Mwen pa konnen si gen moun ki te ale avèti li. Li rive, yon Bib nan men’l. Lè li te sou papòt kay la, yon vwa te bay lòd pou li ale. Pandan’l tap eseye, pèplèks, pou’l konprann ki kote vwa sa a t’ap soti, li te resevwa yon souflèt nan tèt epi li tonbe. Kè’m te fè’m mal anpil lè’m te wè papa’m te leve avèk difikilte pandan’l t’ap gade’m ak yon rega sezi. Mwen te chita nan yon fotèy epi mwen te kòmanse kriye. Depi mwen te wè papa’m nan papòt la, mwen te san mo. Li te difisil pou mwen fè nenpòt son. Mwen te vle rele pou avèti’l pou li pa pwoche bò kote’m, men mwen te rete an silans. Yon lòt fwa ankò, vwa yon move lespri sone, li pale ak papa m': "Soti, se yon lòd! Soti an premye, jete sa ou kenbe nan men ou an, Lè sa a, ou pral di sa ki vin ak ou! "Papa’m te mache an bak devan pòt la. Yon fwa deyò, li vire tèt li nan direksyon mwen, epi li gade Bib li a. Apre sa, li fè lide. Li pat jete Bib la, men li te mete’l atè. Li avanse pou’l antre, men yo te bay lòd pou li avanse sou jenou li. Mwen te wè yon dlo k'ap koule sou figi papa’m!


Li te mete ajenou epi li te kòmanse rale nan direksyon mwen. Li pwoche bò kote’m, li lonje men’l pou’l bo’m. Se lè sa a ke mwen te leve soti a tè a. "Pa manyen li!" boom yon vwa. Papa’m te pastè nan yon gwo legliz Literyen. Lè’m wè’l ap vini, sa te ban’m yon espwa renouvle, paske li ta dwe okipe pozisyon privilejye yon moun ki konnen volonte Bondye. Piske prèt yo te echwe, pastè yo te kapab sèlman reyisi! Nan ka sa a, papa’m te kapab sèlman fè pi byen! Men, lè’m wè’l ajenou, k’ap ranpe tankou yon vè, obeyi kòmandman moun ki te mande lanmò’l yo pou’m te ka refè, mwen te pèdi tout espwa pou’m refè yon jou. Toujou akoupi, olye pou li priye Bondye ak envoke Non Senyè Jezi Kris ak prezans Sentespri a, papa’m te kòmanse envoke lespri zansèt li yo, li site chak non yo. Lapriyè okilt sa a te apeze oswa te sanble ap soulaje demon yo. Chèz mwen an tounen atè a.


Lè papa’m te wè sa, li te tèlman gen kouraj pou’l te mande lespri zansèt payen li yo mennen’m avè’l. Move lespri yo te reponn ke li te enposib. - Li pral mouri sou wout la! Nou pral touye’l! Li pap viv! Nan yon tan ki long, papa’m te genyen e rive mennen m'. Si move lespri ki te kenbe’m prizonye yo te abandone devan demann papa’m, se paske lespri li te rele yo te nan yon ran ki pi wo pase pa yo. Yo te gen plis dwa sou mwen, akòz lyen san ak lyen fanmi an. Papa’m te kontinye monològ li jiska aswè, epi demon yo te lage grif yo sou mwen, pou’m te ka deplase fasil. Aprè’l fin mennen’m lakay li, papa’m te rele manm fanmi yo menm aswè a pou yo deside sou sitiyasyon’m. Yo tout te deside mennen’m kay pi gwo fetichè yo te konnen an, pa lwen vilaj natif natal mwen an.


9.7- Kay fetichè Kandelungu


Nan sosyete nou an, fanm nan okipe dezyèm pozisyon an. Kidonk nou jwenn yon lis long entèdiksyon pou fanm yo. Gen kèk moun ki ale twò lwen pou yo pa admèt fanm nan pratik tradisyonèl yo. Sa a te ka a ak fetichè yo ke papa’m te kontakte pou fè pitit fi li renmen anpil la egzòse. Okòmansman, epi pou ogmante poto yo, fetichè a te refize kareman pran ka mwen an, tou senpleman paske mwen te yon fanm. Li pat janm trete yon fanm. Li di, "Mennen yon fanm isit la se yon ensil pou nou!" Men, li te ajoute: "Sepandan, dapre notoryete ou kòm pastè, mwen vle fè ti sèvis sa a pou ou, depi ou gen mwayen pou apeze lespri irite yo pa afron sa a. Anplis lajan an, w’ap oblije pote douz kabrit pou mwen. Pwoksimite vilaj natif natal nou an te vle di ke koleksyon kabrit la te fèt san okenn gwo pwoblèm. Yon gwo sòm lajan tou te bay fetichè a, anplis kabrit yo. Mwen te akonpaye pa papa’m e pa ti sè m' nan, e tou pa anpil demon, ki te rele’m tounen tounen e kouri. Nou te ale kay fetichè a nan aswè.


Nan denmen maten, yo te ban’m bwè nan yon bokal. Se te yon dwòg, paske apre konsome li, tout kò’m febli epi mwen pèdi konesans, mwen te depoze san konesans nan yon twou senk pye pwofondè, sis pye pwofondè, longè, ak senkant santimèt lajè. Twou a te kouvri ak bout bwa, branch ak feyaj, epi, tè anwo. Yon gwo dife te limen sou twou plen sa a, pandan mwen te andedan. Yon gwoup dansè te kanpe bò kote dife a. Kondwi pa tamtam, dansè yo te lanse nan yon dans seremoni ak yon ritm andyable. Nan moman sa a, mèt kote a, fetichè a, te antre nan sèn nan. Li te kite "laboratwa" li a (yon joupa ki te bati yon ti kras apa de lòt yo, ki te loje fetich li yo ansanm ak lòt objè ki nesesè pou fè egzèsis fonksyon li yo), abiye ak yon rad seremoni an koulè chatoyan, epi li te kenbe yon frenn nan men dwat li.


Li te parèt t'ap danse, li pwoche bò kote m' te kache a, san konesans. Apre li fin fè kèk etap dans seremoni ozalantou dife a, li te foure frenn li nan dife a. Yon rèl soti nan dife a: "Hey!" Lè li rale frenn li nan dife a, li te tranpe an san. Fetichè a di: "Yon mwens!" Epi li rekòmanse danse. Li foure frenn li yon dezyèm fwa nan dife a. Yon dezyèm rèl soti nan dife a: "Hey!" Li retire frenn nan ki te gen san ankò. Trè kontan wè efikasite nan atizay li, li te rele: "De mwens!" Lè sa a, li rele nan direksyon papa m': "Nou pral genyen yo tout, pèsekitè pitit fi ou a! San yo sou frenn mwen an se yon bon siy!" Granmoun nan rekòmanse danse. Lè li te vle foure frenn li a nan dife a pou yon twazyèm fwa, yon rèl leve ankò, pa soti nan dife a fwa sa a, men nan mitan oditwa a, nan mitan spektak yo ki te vin kouri pou okazyon an: "O dife! ! Joupa a ap boule!" Konvèje je yo nan direksyon endike a, asistan yo te wè tout bon ti joupa kote vye granmoun lan te sot soti a te boule. Flanm dife yo te gen tandans gaye nan direksyon lòt kay yo.


Avèk vitès etonan pou laj li, fetichè a te dirije sou flanm dife yo. Li te prèske boule, men yo te kenbe li. Li pat rive rekipre anyen nan joupa li a ki tap boule. Yo te rive mete dife a anba kontwòl, malgre pèt "laboratwa a" ak tout sa ki ladan li yo. Lòt kay yo te epanye. Mande kiyès ki te mete dife nan laboratwa a, vye granmoun lan, byen fache, eksplike ke se pa yon moun ki te mete dife nan joupa li, men lespri yo, ki te revòlte paske li te dakò trete yon fanm! - Fè pitit fi’w la soti isit la epi ale! Ou touye’m! Mwen mouri! Mwen pa vle wè ou ankò! Ale ale!


Toujou san konesans, yo te pran mwen soti nan twou a epi yo te pote’m ale. Byenke li pat onore kontra li a, fetichè a pa tounen anyen bay papa’m, ni kabrit, ni yon sèl pyès lajan! Lefèt ke papa’m te ekspilse pat retabli espwa’m. Move lespri yo te moke’m, e t’ap ri. Yo te kontinye di’m ke se yo menm ki te gen dènye mo a. Pou yo, si mwen te vle rive delive, mwen te oblije deside touye papa’m. Apre dènye echèk sa a, mwen te konnen ke te gen yon sèl bagay ki rete pou mwen fè: touye tèt mwen! Mwen te di nan tèt mwen: "Piske yo pa gen kouraj pou yo touye m', mwen pral fè li pou yo. Lè sa a, papa m' pral epanye. Sa a se pa estoyisism mwen, men pito renmen patènèl. Piske mwen te pèdi tout bagay. Mwen ta ka osi byen prezève moun ki te anjandre’m nan.


9.8- Nan wout pou Tanzani


Mwen t’ap reflechi sou fason pou’m reyalize plan dyabolik mwen an, men Senyè a te gen yon lòt desten pou mwen. Jou mwen te deside anpwazonnen tèt mwen an, papa’m te vin di’m ke li te planifye pou’l mennen’m pi vit posib nan Tanzani. Dapre yon deklarasyon radyo Tanzani, te gen yon gwo revèy espirityèl nan peyi sa a. Senyè a te fè mirak la menm jan nan tan biblik yo. Moun ki soud yo te tande, avèg yo te resevwa je yo, enfim yo te mache, e moun ki te posede pa move lespri yo te delivre pa Pawòl Bondye a. Papa’m te di’m: "Mwen deside mennen’w la nan yon semèn, pitit fi mwen. Nou pral sèvi ak semèn sa a pou nou prepare tèt nou. De jou anvan depa nou, yon fanmi mennen yon fanm bay papa’m, li mande’l pou’l di istwa li. Li te fè’l san yo pa mande’l.


- Papa pastè, mwen pa konnen si ou rekonèt mwen? Se mwen menm ki te fou a, epi ki t’ap mache a mwatye toutouni nan vilaj sa a. (Depi nou te vizite fetichè a, nou pat retounen nan Lubumbashi. Nou te pran retrèt nan vilaj natif natal nou an.) Sa gen mwens pase yon semèn, yon nyès te marye nan Kasongo (kapital Zòn ki sitiye 90 km de Shabunda, vilaj nou an) vin pran mwen pou mennen’m la. Pastè Kasongo Asanble Bondye a te envite yon koup evanjelis ki soti Kinshasa. Koup sa a priye Bondye nan yon fason orijinal. Pa egzanp, yo chase demon nan Non Jezi. Plizyè demonyak tankou mwen te delivre gras a lapriyè koup sa a. Lè kouzen sa a (li lonje dwèt sou moun ki te mennen’l la) te fè’m konnen entansyon’w pou ale Tanzani, mwen pat ezite yon ti moman pou’m vin wè’w pou’m di’w ale Kasongo pito. Si’w dakò ale, mwen pare pou’m akonpanye’w. Mwen sèten Bondye koup sa a pral delivre pitit fi ou a menm jan li te fè pou mwen.


Demon yo pat vle’m ale Kasongo. Yo te di’m ke yo ta fè tout sa yo kapab pou anpeche’m ale. Men ki jan yo te paralize tou de janm mwen yo, anpeche’m kanpe. Sè a te pote’m sou do’l, e nou te kapab kontinye wout nou nan direksyon Kasongo. Nou te yon gwoup sis moun: papa’m, kouzen’m, de kouzin, fanm ki te di nou nouvèl sa a, ak mwen. Nan kay la, vwayaj yo fè a pye. Se pa paske nou te manke enfrastrikti wout, men nou pat kapab peye pou tann yon machin, akòz ratman machin nan pati sa a nan peyi a. Kontinye mache difisil nou an, nou te rete pou repoze nan yon vilaj, apre nou te fin mache pou pi piti ven kilomèt. Nou te rankontre yon fanm ki te fèk soti Kasongo. Li te pote yon timoun sou do li e li t’ap fè lwanj Senyè a lè li tap chante lwanj. Papa’m, ki te vle konnen rezon ki fè eksitasyon li, te poze li kesyon.


Madanm nan di nou sa: Pitit fi’m sa a te soud depi lontan. Mwen soti nan Kasongo, kote yon gason ak yon fanm nan Kinshasa te priye Bondye pou pitit fi mwen an tande. Touswit apre lapriyè yo, mwen rele pitit mwen an, epi li reponn mwen. Ou pa ka imajine ki lajwa mwen! Mwen te vle di yo mèsi pou sa yo te fè, men yo te reponn ke yo te sèlman enstriman Bondye te itilize, e ke se Bondye ke mwen ta dwe bay glwa. Depi lè sa a, mwen sèlman remèsye li pou gerizon pitit fi mwen an. Se poutèt sa ou wè m’ap chante, ak tout kè kontan. Moun yo di yo gen entansyon retounen byento. Li sanble ke yo dwe rete yon lòt semèn. Mwen pral chache ti frè mwen an ki te pèdi vizyon li nan jèn laj li. Li ta yon gwo bagay pou li refè je l'.


Pandan tout tan fanm sa a t'ap pale, vwa yo t'ap di m' l’ap bay manti: "Li bay manti, li bay manti! Pa koute’l! Ann tounen, pa ale!" Papa’m di’m: - Françoise, se Bondye ki voye moun sa yo pou vin ede nou. Pran kouraj epi prese, sinon, si nou pèdi tan, nou riske manke yo! Nan moman egzak sa a, demon yo mete papa’m atè. Li te gen yon kalite kranp toudenkou ki te fòse’l kouche. Li te enposib pou avanse pou pi devan. Paralizi ki te anpeche’m mache a te pase bay papa’m! Demon yo di mwen: "Piske se li ki vle mennen’w la, nou pral wè ki jan li pral fè li!" Mwen tonbe kriye nan bra papa’m, konplètman devaste.


Li ankouraje’m pou’m kontinye vwayaj la san li: "Kriz rimatism sa a pa’t ka chwazi yon bon moman pou frape’m! Ak yon ti repo, yon jou maksimòm, m’ap refè. Doulè a ap mwens grav pase kounye a. Kòm ou ka mache kounye a, pran kouraj, fi, epi ale jwenn moun sa yo ke fanm sa a te pale nou sou yo talè a. Mwen pral jwenn ou pi vit ke posib. Lè sa a, li vire sou neve l' la, li di: "Pran swen sè ou!”


Byen-neme nan Senyè a, se gras a lafwa mwen te fè distans sa a san’m pa pran ankont tout sa lokatè’m yo te di’m yo. Mwen te mache tou dousman ap tranble. Chak dis kilomèt, nou repoze pou nou respire. Maladi a te febli’m anpil. Privasyon yo, te ajoute nan traka demon yo, te akonpaye’m sou wout long gerizon mwen an. Mwen te gen sèlman apeprè yon jou nan mache, lè demon yo te retire kapasite mwen pou’m pale, konsa anpeche’m kominike ak mond deyò a …


10- Swit temwanyaj la relate pa Kapena Cibwabwa


10.1- Delivrans lan


Byen-neme mwen te tande sè Lutala temwanye plizyè fwa, mwen toujou pat kapab mete temwayaj sa a alekri san mwen pa fè entèvyou ak temwen okouran yo, menm aktè ke Bondye te itilize pou delivrans li: Frè M'Pongo Moïse, ak sè Philomène Kaseka.


Kapena Cibwabwa (K.C.): Pastè M'Pongo, daprè sè Lutala, ou se youn nan de moun Senyè a te sèvi pou delivrans li. Èske’w ka di nou ki jan Bondye mande’w fè travay sa a?


Pastè M'Pongo Moïse (M.M.): Mèsi frè mwen renmen anpil Kapena pou opòtinite ou ban’m pou’m pale de gwo travay sa a, pou premye fwa apre anpil ane. Se gras a pwofesi Bondye te mande nou entèveni. Anviwon me 1983, mwen te nan Masina, nan katye Sans Fil, kote’m t’ap dirije yon legliz lokal. Mwen souvan te ale nan distri chik Righini nan zòn Lemba, kote sè’m nan Kris Philomène Kaseka te rete, pou’m vizite li. 19 me, apre yon long absans, mwen te ale vizite’l lakay li. Li te salye’m ak pawòl sa yo: "Benediksyon pou ou, frè’m, piske ou soti nan Bondye. De jou de sa, Senyè a te pale avè’m nan yon vizyon lannwit. Nan vizyon sa a, mwen te wè kat politik peyi mwen an, Zayi, te swiv pa yon premye plan nan rejyon Kivu a. Mwen remake ke te gen yon gwo koulèv ki vlope nan youn nan sib-rejyon yo, sa ki nan Maniema. Mwen mande Senyè a kisa sa vle di.


Senyè a ban’m entèpretasyon vizyon an: gran sèpan ke ou wè a se dyab la. Li twonpe anpil moun nan pati sa a nan peyi a. Si mwen te montre bagay sa yo se ke mwen gen yon misyon enpòtan pou’m konfye ou. Desann byen vit kote sa a pou fè lwanj Non mwen!" Mwen reponn Senyè a: "Men mwen se yon fanm! Pawòl ou a entèdi m' pran otorite sou yon gason. (1Timote 2:12). Pa gen fanm sèlman nan sib-rejyon sa a!" Senyè a di m': Ou p'ap ale pou kont ou. Nan de jou, mwen pral voye sèvitè’m nan pou ou, M'Pongo Moïse. Se pral yon siy de mwen. Fè aranjman pou peye pou tikè transpò li." Mwen te resevwa mesaj sa a 17 me. De jou apre, jan Trè Wo a te di m' nan, men ou, apre’w fin disparèt pou mwen mwen pa konnen konbyen tan!


Apre’m fin tande Sè Philomène, mwen mande’l pou’l ban’m yon tan pou’m priye. Se pa ke mwen doute pawòl li yo, men jis pou mete nan anbyans Sentespri a. Mwen te jene pandan de jou, nan fen sa a Bondye te konfime pwofesi a lè li mete nan mwen yon konviksyon fò. Sè Philomene te sèten nan akò mwen an. San konsilte mwen, li te deja achte de tikè avyon Kinshasa-Kindu nan dat 20 me 1983. De jou apre konvèzasyon mwen avè’l, nan dat 21 me, mwen te ale byen bonè nan maten Righini. Mwen te pran tout efè vwayaj mwen an. Desizyon’m pa’t retounen jiskaske pwofesi a te akonpli. "Èske’w pare pou vwayaj la?" li te di, akeyi’m lè’m te rive lakay li. "Ki vwayaj? Mwen pa gen yon tikè vwayaj." "Tout regle, pa gras Bondye. Nou gen tikè yo. Leve! Ann ale nan ayewopò a!


K.C.: Yon fwa nan Kindu, èske ou te gen yon baz pou kòmanse sèvis ou yo?


M.M.: Nan Kasongo yon pastè ki te konnen nou depi lè gwoup lapriyè nou an ki sitiye nan 9yèm lari nan Kinshasa-Limete t’ap viv. Bondye konnen kijan pou'l regle bagay yo, frè'm. Pastè sa a se te reprezantan legal tout Asanble Bondye nan sib-rejyon an! Piske li te konnen nou antanke sèvitè Bondye, li pat opoze ak demann nou an pou nou travay nan legliz yo te konfye li a. ... Nou te obsève twa jou jèn ak lapriyè. Nou te kòmanse fè seminè biblik nan legliz la anvan yo te fè kwazad evanjelis. Bondye te glorifye non Pitit li a gras a ministè nou an. Te gen anpil mirak: Paralitik yo te mache, moun ki soud yo te tande, avèg yo te jwenn je yo, moun ki te posede pa move lespri yo te delivre. Se sitou dènye kategori sa a ki te pi anpil.


K.C.: Si mwen byen konprann, se nan peryòd sa a ou te rankontre Sè Lutala Françoise? Èske ou ta ka eklere lektè yo sou sikonstans kote ou te konnen l', epi bay deskripsyon fizik li?


M.M.: Ebyen frè'm Bondye beni'w pou kesyon an! Pami moun Senyè a te delivre atravè ministè nou an, te gen yon jèn fi ki soti nan Shabunda, ki se zòn lakay Sè Lutala tou. Sè sa a te delivre anba yon move lespri ki te toumante li depi lontan. Yon fwa tounen lakay li, li enfòme paran Lutala sou sa Senyè a te fè nan lavi li. Li pa manke di yo ke nou te nan Kasongo, anviwon 90 kilomèt lwen. Dapre pwòp eksperyans li, li rive konvenk paran Lutala pou yo mennen’l Tanzani, men kote nou te ye a, nan Kasongo.


Yon dimanch aswè, Pastè Sansaku, ki te akeyi nou, Sè Philomène Kaseka, ak mwen menm, nou t’ap retounen soti nan Mitende, yon lokalite ki sitiye 7km de Kasongo, kote nou te preche Pawòl Bondye a nan youn nan lokalite Asanble Bondye yo. Apre nou fin vwayaje distans sa a a pye, ale ak tounen, nou te fatige anpil. Rive Kasongo, nou jwenn yon gwoup ki gen yon gason ak kat fanm. Youn nan yo te atire atansyon mwen. Li te trè mèg. Cheve li te dekouraje ak sal. Je’l te anfle e rega’l te troublan. Malgre megrè li, pwatrin li te anfle anpil, tankou yon fanm kap bay tete. Li te mete yon rad trè sal, dekole. Janm li yo ak pye li yo te tèlman anfle ke pat gen okenn nesesite pou chache swen medikal pou fè dyagnostik elefansyasis. Li te sanble fou. Mwen te aprann pita ke gwoup sa a te soti nan Shabunda. Mwen pa konnen konbyen tan yo te pran pou yo fè distans sa a a pye. Nou te dimanch 10 jen 1983.


K.C.: Jiska lè sa a, ou pat konnen rezon vizit yo?


M.M.: Lè’m wè moun mwen sot dekri a, mwen byen vit konprann li bezwen yon priyè delivrans. Lè’m konsidere lè sa a byen ta ak fatig ki t’ap pran nan kò’m nan, mwen te plenyen nan mwen menm, "Poukisa pa tann jiska demen pou delivrans fi sa a?" Se lè sa a Sentespri te di’m byen klè: "Poukisa ou vle konpwomi travay mwen?" Konvenk sou sipò Senyè a, mwen te mande konpayon vwayaj mwen an pou li pale ak fèk vini an sou repantans ak padon peche yo, lè pou’m pran retrèt mwen pou’m mande se pa volonte, men direksyon Senyè a.


Vrèman vre, ti frè’m nan Kapena, sèvis delivrans lan mande anpil priyè (Mak 9:29). Mwen te rejwenn Sè Philomène yon fwa lapriyè mwen te fini. Nan kou pa’l, li retire kò’l pou’l priye. Pandan’m t’ap tann li retounen pou’l kòmanse priyè delivrans lan, mwen te kòmanse sonde sè Lutala. Mwen te poze’l kèk kesyon ki gen rapò ak Pawòl Bondye a. Repons li yo te demontre yon gwo rezistans kont Pawòl Bondye a. Lespri Sen an anpeche’m kontinye poze’l kesyon. Mwen te byen vit konprann se pa li ki te reponn, men se move lespri ki te nan li yo. Mwen pat kapab jwenn anyen nan men li, Lè sa a, mwen tounen vin jwenn moun ki te vin ak li yo. Mwen mande yo pou yo pale’m yon ti jan sou li. [...]


Sè Philomène te tounen, epi ansanm nou te kòmanse priyè delivrans lan. ... Wè eta Lutala avanse nan posesyon an, mwen te gen nan lespri’m pou ekate foul la, pou move lespri yo, yon fwa chase nan kò Lutala, pa antre nan anpil payen ki te nan foul la. Mwen pale byen de payen yo, paske vrè pitit Bondye yo kouvri pa san Ti Mouton Bondye a. Kòm foul moun yo te refize separe, mwen te rete kalm, epi answit mwen te gen lide mennen Lutala yon ti kras pi lwen pou delivrans li. …


10.2- Batèm dlo a pa plonje


Panse nou te oblije abandone sè nou an te enkyete nou. Nou pa’t vle kite yon nouvo konvèti nan Senyè a san gid apwopriye. Nou te deja kite twa jou apre. Lè sa a, nou deside batize Lutala. Se te san konte sou reyaksyon li. Nan denmen maten, mwen te ankouraje li sou nesesite pou batèm dlo pa imèsyon. Li te poze’m yon pakèt kesyon, malgre tout sa Senyè a te fèk fè nan lavi li, atravè ministè nou an, e pa pita pase jou anvan an. Li te refize batize. Pretèks ansyen manm li nan kouvan an, li te di’m ke pat gen okenn kesyon pou’l te rebaize. Mwen te pran tan pou’m eksplike’l kisa batèm kretyen an te ye. Se angajman yon bon konsyans bay Bondye (1Pyè 3:21). Batèm pou kont li pa sove. Batèm se yon zak piblik lafwa nan Senyè a. An premye ou dwe kwè nan Jezi Kris. Yon fwa’w fin kwè, pou kisa’w ale nan batèm? Jezi te di nan Mak 16:16 "Moun ki kwè epi ki resevwa batèm pral sove." Kòmandman sa a te bay apot yo pa Jezi li menm, nan Mat 28:19-20 "Ale fè disip nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, ak Pitit la ak nan Sentespri a, epi ansenye yo pou respekte tou sa mwen te ban nou lòd fè.”


Mwen te gen enpresyon ke entèloktè mwen an pa konprann yon mo nan tout sa mwen te di l'. Vè 10 zè, li eskize tèt li pou’l al pran yon ti repo nan chanm li. Mwen te aksepte san difikilte, pandan’m t’ap lapriyè pou Bondye gen pitye pou li, epi fè’l konprann merit batèm pa imèsyon an. Men ki jan Senyè a reponn lapriyè nou an. Vè 2zè nan aswè, Lutala li menm te vin jwenn nou pou di nou ke li te pare pou batèm: "Mwen vle resevwa batèm pa imèsyon pi vit posib." Mwen te vle konnen rezon ki fè vire sa a toudenkou a. "O, pastè, Bondye te pale avè’m!" "Bondye te pale avè ou? Ki jan ou fè konnen se Li menm?”


"Li senp. A 10 zè, lè mwen te pran retrèt nan chanm mwen an pou’m repoze, mwen te dòmi. Yon ti tan apre, mwen te jwenn mwen nan yon rèv nan yon kote ki te sanble ak yon sal klas. Men, yon klas nan chanm, paske te gen yon tablo nwa sou chak miray chak tablo te kouvri ak yon sèl enskripsyon tout kote mwen te kapab li ekri: Travay 2:38, Travay 2:38, Travay 2:38... Mwen pat konprann sa ekri sa yo te vle di. Pou vin jwenn ou pou'w te kapab eksplike'm sa. Se lè sa a mwen te santi fòs mwen te manke'm, epi mwen te tonbe nan yon gwo dòmi .Mwen te fè yon lòt rèv. Mwen wè se pa yon sal klas ankò, men yon gwo rivyè. Te gen de kolòn moun ki te ranje yon sèl file. Chak moun te oblije travèse larivyè a nan plonje tèt li nèt nan li, pou yo te kapab rive lòt bò larivyè a.


Lòt bò a, te gen yon nonm ki te kenbe anpil chapo koulè blan chak moun ki te travèse a rivyè a, apre li fin plonje ladan li, li resevwa yon chapo nan men nonm ki gen chapo yo. Anndan chak chapo te gen non moun k’ap resevwa li yo. Lè sa a, mwen pwoche bò larivyè a, epi mwen te vle jwenn chapo mwen, men san pa travèse larivyè a. Moun ki te kanpe lòt bò a di’m': "Françoise, isit la, bò sa a, se pa menm bagay ak kote ou ye a. Mwen gen chapo ou la isit la, ak non ou ekri nan li. Men, pou resevwa li, ou dwe plonje nan rivyè a tankou tout lòt moun yo." Mwen tounen, mwen pran plas mwen an liy ak lòt yo. Se lè’m te plonje pou’m pran chapo’m, se lè sa a m’ leve. Li pa’t nesesè pou’m pwofetès pou’m konprann mesaj sa a te fèt pou mwen. Pastè, mwen vle resevwa chapo blan mwen an. Se poutèt sa, mwen anvi batize pa imèsyon."


"Sè Françoise, èske’w vle’m kwè apre tout tan sa a pase nan kouvan an, ou pa konnen pasaj biblik sa a nan liv Travay Apot yo, nan dezyèm chapit la, ak nan vèsè 38 la? " "Non, pastè!" "Sè Philomene, li Travay 2:38 pou nou!" Sè Philomène obeyi: "Pyè di yo: Repanti, epi se pou nou chak batize nan non Jezi Kris, pou padone peche nou yo, epi n’ap resevwa don Sentespri a." Anviwon 3 pm, nou te ale nan yon kouran dlo, li te lokalize 5 kilomèt de vil nou an. Bib la di ke "Jan te batize nan Enon, toupre Salim, paske te gen anpil dlo" (Jan 3:23). Kidonk, se pa kesyon pou nou kontante nou voye yon ti dlo sou tèt Lutala, tankou kèk legliz fè, oswa menm fè yon ablisyon ki sanble ak sa ki pratike nan jidayis oswa nan islam.


Te gen twò piti dlo nan plas rivyè sa a. Sè’m Philomène ak mwen te fouye larivyè a a men nou, pou nou ka jwenn yon twou ki ase pou nou plonje sè Lutala nèt, daprè Sent ekriti yo. Apre sa, mwen te batize’l apre’m te mande’l si li vle abandone dyab la ak zèv li yo pou’l tounen vin jwenn Senyè Jezi: "Èske’w aksepte Jezi Kris kòm Senyè ak Sovè’w?" Lè li reponn mwen "Wi," konsa li konfime ke imèsyon li nan dlo se yon reprezantasyon lanmò li nan Jezi Kris. Li te aksepte tou lefèt ke Jezi Kris te mouri pou li. Sa vle di ke Lutala te mouri nan peche, byenke toujou ap viv nan mond lan. Soti nan dlo a reprezante rezirèksyon Kris la, viktwa sou peche ak lanmò. Sa a tou prefigire anlèvman Legliz la, lè Kris la pral vin pran moun pa’l yo pou monte nan nyaj yo al kontre li! Ala bagay sa yo klè!


10.3- Batèm Sentespri a


Tounen lakay nou, nou te priye Bondye pou Senyè a batize sè nou an nan Sentespri li, (Matye 3:11). Apre enpoze men yo, Senyè a imedyatman batize li nan Lespri Sen li. Lè sa a, Lutala te kòmanse lapriyè nan yon lang enkoni, ak gwo satisfaksyon nou, ak sezi profàn yo. Nou te konnen ke nou te oblije kite Françoise anba pwoteksyon Sentespri a, men sa te fè nou lapenn abandone’l konsa san sipèvizyon. Nou te mande’l pou’l vin jwenn nou nan Kinshasa nan premye opòtinite. Nou te kite Kasongo nan dat 13 jen 1983, nou te rive Kinshasa le 24. De jou apre nou te rive, pandan nou te nan mitan yon reyinyon adorasyon, nou te tande frape nan pòt prensipal la. Mwen kite rankont la pou’m wè sa k’ap pase, mwen wè sè Lutala nan papòt la! Nou te anbrase anpil tan, apre sa mwen rele sè Philomene Kaseka. Se te yon lajwa imans pou nou, ke nou te pataje ak frè ak sè ki te nan lapriyè avèk nou yo.


K.C.: Li ki pat konn vil la, ki jan li te ka rive Righini konsa fasil?


M.M.: Se te yon gwo mirak! Mwen ka reponn ou san ezitasyon ke se Zanj Letènèl ki te gide li. Li rakonte nou ki jan li te rive: "Apre fòmalite yo nan ayewopò N'Djili, mwen tande yon chofè taksi t'ap rele byen fò: 'Lemba, Lemba, Lemba!' Mwen pwoche bò kote'l epi'm mande'l si'l konnen yon Philomène Kaseka. Mesye a reponn li byen konnen'l. Mwen reponn mwen pa prese, piske’m rive Kinshasa. Chofè a depoze’m an dènye, jan'l te di'l, nan katye Righini, Lemba. Lè mwen antre, mwen rankontre pastè a nan papòt la!" Akolad yo fini, sè Philomene ak mwen kite jaden an pou nou peye pri tikè a, ranmase valiz yo epi remèsye chofè a. Apa valiz sè Françoise, nou pat ka jwenn pèsonn. Pat menm tren woul yon machin! Machin nan ak chofè li a te disparèt! Ak kalm, nou rekipere valiz yo, pa youn nan yo ki te manke. Lè nou tounen nan "chanm anwo a," entansite nan fè lwanj lan te ogmante! Tout moun te reyalize ke se Bondye ki te bay yon zanj ak machin li pou mennen sè a nan destinasyon yo! Nan demen, nou te rann temwayaj nan kongregasyon nou an. Nan dat 30 jen 1983, Sè Françoise te bay premye temwayaj li nan Palais du Peuple nan Kinshasa. [Fen Temwayaj la].


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF