Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ JÉRÉMIE NAN RCA


Anvan ou li temwayaj sa a, nou ankouraje’w pou li enpòtan avètisman ke nou te fè konsènan temwayaj yo. Avètisman sa a ki gen tit "Avètisman Temwayaj" li trouve sou sit www.mcreveil.org.


Chè frè ak chè zanmi, nou vle pataje avèk nou temwayaj Jérémie sa a ki soti nan RCA (Repiblik Sant Afriken) ki te antre an kontak ak mond mistik la paske li te vle vin yon moun enpòtan nan sosyete a. Temwayaj sa a avèti nou kont risk pou n’ap viv san Jezi Kris kòm Senyè ak Mèt, e li konfime ansèyman "Konba Espirityèl" ak "Disèneman an" nou te mete disponib pou nou sa gen kèk ane. Nou rekòmande nou tou de ansèyman yo sou Konba Espirityèl ak Disèneman n’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Kòmansman temwanyaj la


Byen-neme, an 1992, mwen te antre an kontak ak yon kominote mistik. Li te atire’m paske’m te vle posede bagay monn sa a. Mwen te vle vin yon moun enpòtan nan sosyete a. Lè’m te ale la, mwen te aksepte e inisye nan mistik. Mwen te kòmanse aprann konsantrasyon debaz yo ak astral. Mwen menm tou mwen te familyarize ak teknik deplasman entèdimansyonèl nan mond paralèl e mistik lisifè a. Yo te ansenye’m teknik debaz la jwenn an kontak ak mond mistik la atravè konsantrasyon. Mwen te aprann anpil bagay sou konsantre. Lè’m te konsantre ak an kontak ak monn paralèl la, si ou te vin lakay mwen san avètisman, ou ta wè’m an levitasyon.


Pandan’m t’ap toujou aprann teknik mistik debaz yo, mèt mwen an te di’m si tout bagay ale byen, mwen t’ap vin youn nan gwo mistik nan epòk mwen an. Youn nan teknik mwen aprann se jis rele yon moun pa konsantrasyon san louvri bouch mwen. Mwen te kapab tou deplase yon objè lwen mwen pa konsantrasyon ak volonte mwen. Mwen te kapab sispandi tèt mwen nan espas gras a levitasyon an. Yon jou, mèt mwen an te di’m pou’m nan chanm prive mwen an paske alantou 1 a.m, mo majik pral defile la. Mèt mwen an te di, "Ou pral oblije memorize epi resite youn nan mo majik k’ap defile sou miray chanm ou an, epi yon bagay pral rive." Jan mèt mwen te di a, mwen te nan chanm prive mwen an epi a 3 a.m mwen toudenkou te wè mo k’ap defile sou mi yo tankou yon videyo. Mwen te kapab memorize youn nan yo. Byen-neme, pandan m’ap resite mo majik memorize a, yon bagay inatandi te rive. Mwen te jwenn mwen nan yon mond misterye e modèn.


Se te yon vil iben e kosmopolit. Vil la te limen ak bouji e kay yo bati a bèl dyaman ak lò. Menm lè a, mwen te jwenn mwen devan yon demon abiye an nwa e yon senti nan anch li. Li pwoche bò kote’m epi li di: "Byenvini nan monn nou an." Apre li fin salye’m, li di’m pou’m bwè ti dlo ki nan yon chodyè. Dlo sa a te nwa anpil. Lè’m te bwè’l, li te tèlman anmè m’ tap krache’l, men demon sa a te ensiste pou’m vale’l. Lè’m te vale’l, yon lespri mechanste te antre nan kè’m. Lè sa a, antite dyabolik sa a te pran yon kouto ki te nan kalbas la epi li blese men m'. Lè sa a, mwen te senyen. Epi, li di m': "Sa a se premye alyans ou ak mond mistik la". Apre sa, li ban’m yon kwa, li di’m ke se kwa Bètleyèm lan. Li te di ke chak fwa mwen bezwen lajan oswa yon bagay nan kè mwen, panse’m yo pral transmèt nan mond fènwa lisifè a atravè kwa mistik sa a. Se konsa, chak samdi a 10 a.m. lajan mwen te bezwen an ta ateri nan chanm prive mwen an. Mwen te oblije depanse lajan sa a menm jou a.


Apre mwen fin siyen premye alyans lan ak premye antite dyabolik la, yon dezyèm demon te rive kote’m te ye a, abiye tankou premye a. Li mete men’l sou mwen epi li transfere move lespri yo ban mwen, tankou lespri ravèt, rat, foumi ak zandolit. Lè sa a, mwen pat konnen ke li te transfere demon nan kò mwen. Se lè mwen te kòmanse opere ke mwen te wè demon sa yo nan aksyon kont limanite. Apre li te enjekte yo nan mwen, pita li te mete san moun sou bò dwat mwen ki te vin tounen yon mwayen pou kominikasyon ak mond lespri a. Mwen te kominike ak Azi, Amerik ak mond mistik la. Men mwen te tankou yon reseptè kominikasyon. Mwen te dwe resevwa mesaj ak enstriksyon ki soti nan mond envizib la nan jou ak lè espesifik. Chak fwa yo te voye yon mesaj ban mwen, mwen pat oblije peze anyen. Li te dirèk ak otomatik. Sistèm sa a te entegre nan men mwen.


Apre sa, vizit mwen nan monn majik ak misterye sa a te fini epi mwen te retounen sou tè a. Apre sa mwen te ale dòmi. Mèt mwen an te enfòme pa mond mistik la de vizit mwen an nan mond entèdimansyonèl nan peyi lisifè a. Mwen te konnen tou ke mwen te jis vizite linivè dyab la. Mèt mwen an te ankouraje’m lè’l te di vizit la te byen pase. Li di m': "Si sèlman ou te kapab rete fidèl, ou ta wè gwo bagay". Nan demen, a 1è nan maten, yon move lespri te vizite’m. Antite dyabolik sa a te gen fòm eskèlèt imen an. Li te prezante tèt li kòm zanj gadyen mwen ki te mande pa mond fènwa a pou ede’m nan divès misyon. Se konsa, li di m': "Mwen la pou ede’w, pou ansenye ou verite mistik ak teknik ke ou dwe konnen". Paske se te zanj lanmò a; li te vin moutre’m kijan pou’m detwi limanite. Li te fè’m konnen yon reyinyon ki te pwograme pou 3 a.m ke mwen te gen pou’m asiste, anba enstriksyon monn envizib la.


Li te di’m: "Genyen èdtan estratejik ke ou dwe konnen; sa yo se èdtan pik, abondans ak akselerasyon nan operasyon yo nan manipilasyon satanik." Li te di m', "Nou entansifye aktivite nou yo a 11 p.m. ak soti 00 a.m. rive 3 a.m. twoup dyabolik yo patwouye tè a paske sa yo se èdtan satanik." Lè sa a, zanj lanmò a di m', "Reyinyon sa a ou gen pou asiste a se yon gwo rasanbleman paske desizyon enpòtan kont limanite ak kretyen yo pral pran. Sa a se yon rasanbleman anyèl." Li te enfòme’m ke chak ane e jisteman nan fen ane a, gen yon wo nivo reyinyon lisiferyen nan mwa desanm nan ke mwen dwe ale kòm yon satanis. Nan pwen sa a, mwen te deja kapab fè vwayaj astral ak pwojeksyon astral. Menm si pòt kay la te fèmen, mwen te kapab atravè konsantrasyon pase nan pòt metal yo ak mi yo. Apre ti entwodiksyon sa a, li te kenbe men’m epi nou te vwayaje pou’n asiste reyinyon anyèl mondyal satanis yo.


Byen-neme, mond lisifè ke mwen te vizite a te gen 3 nivo. Premye nivo a te nan lespas oswa dezyèm syèl la. Dezyèm lan te etabli sou tè a e twazyèm lan anba lanmè a ak anba tè a. Lè nou te rive nan sal reyinyon an, mwen remake direktè a se te meksiken men oratè a italyen. Apre moderatè meksiken an fin pale, oratè italyen an leve kanpe e li fè yon diskou. Lè li t’ap pale ak moun ki te nan oditoryòm nan, dife te soti nan je’l ak nan bouch li. Li di: "Mond satanik e kosmik nou an remake diminisyon pouvwa destriktif li yo ak enfliyans li nan mond imen an. Nou dwe kòmanse pa elimine trèt ki pami nou yo". Lè sa a, li te di ankò: "Nou dwe lakòz aksidan trafik nan tout mond lan. Nou dwe lakòz aksidan avyon, dezas lè, koule bato ak navi. Nou dwe lakòz aksidan motosiklèt ak bisiklèt".


Odyans lan te kalm e atantif epi, oratè a te di: "Objektif aksidan sa yo ak lanmò sa yo se rekipere san an ki se lwil la nan lòd pou yo ranpli rezèv gaz nou yo. Nou bezwen aksidan sa yo pou rekipere ane lavi. viktim yo epi transfere yo bay disip nou yo ki deja mouri sou tè a, men k’ap travay nan endistri pwodiktif nou yo ak faktori nou yo nan mond anba lanmè a, ak nan sivilizasyon nou yo anba tè a ak anba lanmè a". Li te kontinye diskou li epi li te di, "Nou oblije kraze operasyon chirijikal nan lopital lè nou kreye konfizyon nan lespri doktè yo.”


Sirèn nan lanmè yo rele deyès Monica a te patisipe nan rasanbleman satanik sa a. Li t’ap travay ansanm ak lòd mistik nou an. Yon fwa oratè italyen an te fini diskou li a, deyès la leve kanpe epi adrese odyans lan. Li leve vwa li epi li rele patisipan yo, li repete, "Mwen vle san moun, mwen vle san moun. Ale epi lakòz avòtman ak foskouch nan ti bebe 0-3 mwa, pouse jèn moun nan fònikasyon. Yon fwa 'yo pral ansent, anmède yo avòte epi lage fetis la nan twalèt la oswa nan fatra.” Li ta dwe remake ke sirèn Monica ka rekipere yo kèlkeswa kote yo jete yo. Le pli vit ke li rekipere yo, li ka enkane sirèn yo nan fetis sa yo epi mete yo nan vant fanm yo.


Anplis de sa, sirèn yo tou manje fetis. Apre li fin adrese odyans lan, li rele byen fò, "Egzekisyon!" Se konsa sa, rasanbleman an te fini. Zanj lanmò a te kenbe’m nan men epi nou tounen sou tè a. Lè sa a, li di m', "Ou dwe pratikman aprann ki jan nou pral kolekte, vòlè komès ak machandiz yo ak moun." Byen-neme, lè yon moun pa nan Kris la, lespri li ak panse li ekspoze nan mond fè nwa a. Piske’m te kapab li panse lèzòm san Jezi, si’m te remake yon gason gen panse pozitif, m’ t’ap ranplase yo ak panse negatif. Fòmasyon mwen te resevwa nan men zanj lanmò a te nan manipilasyon panse lespri imen an, patikilyèman transfè panse negatif e move. Nou dwe sonje ke nou nan lagè. Planèt sa a sijè a lagè espirityèl ak manipilasyon satanik.


Nan lagè sa a, gen chan batay ak liy devan yo. Dimansyon mantal panse se youn nan chan batay lagè sa a, se yon batay espirityèl. Se konsa, mwen enjekte panse negatif nan lespri moun yo, sètadi panse rayi tèt yo, enferyorite ak siperyorite konplèks, dezespwa. Men sa ki ekri nan Filipyen 4:8 "Anplis de sa, frè m' yo, tout sa ki verite, tout sa ki onè, tout sa ki jis, sa ki pi, sa ki bèl, sa ki merite apwobasyon, sa ki bon ak diy pou fè lwanj, se pou yo fè lwanj panse nou." Lè nou leve nan maten, lènmi an enjekte nou ak panse negatif ki afekte atitid jounen an. An napre, zanj lanmò a te di’m ke lè yon nonm echwe nan objektif li epi li santi’l san valè e li pa vo anyen, li fasil pou enjekte’l ak panse swisid. Byen-neme, panse nou genyen yo pa nesesèman panse pa nou.


Kèk ladan yo enjekte nan nou pou fè nou konpòte nou nan yon sèten fason. Li te di m': "Okiltist parèy nou yo ki deja mouri ak travay nan wayòm infernal la bezwen yon ajou nan kapasite entèlektyèl yo. Se konsa, nou dwe vòlè entèlijans nan moun vivan epi transfere li nan wayòm anba dlo ak anba tè pou sèvitè nou yo lespri imen yo". Mwen te vle klarifye sa moun ki siyen kontra ak lisifè mouri prematireman pou sèvi dyab la nan sivilizasyon li anba lanmè a ak anba tè a kote yo pral viv ane ki rete yo nan lavi yo. Nou te oblije vòlè entèlijans moun yo epi transfere li bay kòlèg nou yo, okiltist ki mouri yo k’ap travay nan diferan faktori ak endistri pwodiksyon nan wayòm ki anba dlo a. Pou vòlè entèlijans imen, nou ta dwe vizite etidyan lekòl yo, etidyan kolèj, gradye k’ap travay, ak gradye ki pap travay.


Lè’w remake ke pitit ou a ki te entèlijan nan lekòl primè pa entèlijan ankò nan lekòl segondè, konprann ke li te resevwa yon vizit mistik e yon echanj te fèt. Gendwa te manipile entèlijans li oswa yo vòlè li. Mwen te tou enjekte pèt memwa ak bliye nan lespri moun. Kòm rezilta, yo pat kapab reyisi paske yo te vòlè memwa yo oswa sakrifye yo. Mwen te lakòz erè memwa ak bliye repete viktim mwen yo. Chak moun k’ap viv sou tè a san Jezi yo ekspoze a plizyè manipilasyon dyabolik e menm plizyè maladi. Se konsa, mwen te voye detwi tout bagay bèl e atire nan mond fizik la. Mwen te oblije fè vye ak lèd tout sa ki te bèl ak resplandisan. Mwen te vòlè bote fanm yo e mwen te fè yo fin vye granmoun. Kidonk, pandan lòt moun ap marye, yo pral bloke nan katye a. Pèsonn pa pral entèrese nan yo a koz echanj la ak manipilasyon ki te rive aparans yo. Menm nan fanmi yo, mwen te fè sa. Mwen te kraze 84 koup.


Fanm yo pèdi bote yo ak cham yo menm nan maryaj. Yon fwa yon fanm marye te resevwa vizit mistik nou yo ak manipilasyon nou yo, espirityèlman li te gen yon figi lèd. Se konsa, mari’l wè li fin vye granmoun, lèd ak mòch. Li pat kapab pran li ankò. Mwen te gen pouvwa pou chanje fòm yon fanm e aji kòm yon fanm lannwit. Konnen ke chak fwa ou gen rèv seksyèl, sibstans yo depoze nan lavi ou epi yo pral manifeste nan jounen an nan fòm echèk, maladi, blokaj ak lakòz pakonsekan anpil pwoblèm tankou pwoblèm ak konsepsyon, ereksyon, foskouch, maladi tankou fibwòm. Menm si ou al lopital ak maladi mistik sa yo, medikaman p'ap ka fè anyen pou ou. Se sèlman lapriyè fèvan moun ki jis yo ki gen gwo efè ki ka fè diferans lan.


Byen-neme, objektif prensipal entèvansyon wayòm mistik lisifè a sou planèt tè a se destriksyon limanite. Jan Bib la di nan Jan 10:10 "Vòlè a vini sèlman pou vòlè, touye, ak detwi; mwen vin pou mouton yo ka gen lavi, epi pou yo ka gen anpil." Mwen te resevwa enstriksyon pou detwi tout sa ki bon, bèl ak pozitif nan mond fizik la ansanm ak fanmi ki se etablisman diven an. Mwen te gide pa lespri destriksyon an. Mwen pat kapab aksepte oswa tolere yon fanmi kap viv nan lapè, ki gen lajwa, kontantman ak byennèt. Li te inakseptab pou nou. Tout sa ki te bèl, tout sa ki te parèt pozitif ak bon te sipoze detwi oswa chanje. Se te misyon mwen ak pa zanj lanmò a nan non yerachi mistik la. Lè nou jwenn lanmou ak amoni nan yon fanmi, nou te oblije lakòz divizyon, konfli, mizè. Chak fwa yon fanmi divize ak nan konfli, nou briye nan aktivite nou yo, epi nou lakòz lapenn ak tristès.


Ou ta dwe konnen ke yon fanmi ini ki viv an amoni difisil pou fè tonbe. Men, kote ki gen divizyon ak animozite li fasil pou opere. Mwen te lakòz kalamite, katastwòf ak dezas nan fanmi san Kris la. Nenpòt moun k’ap viv sou tè a san Jezi pa pwoteje. Li ekspoze a plizyè maladi ke nou gaye. Maladi yo te lanse nan espas la e inosan san pwoteksyon yo te afekte. Medsin modèn pat kapab fè anyen nan fè fas a maladi mistik sa yo. Li pi lwen pase syans. Pandan nou t’ap vole nan ipè spas, zanj lanmò a te di’m ke li te tan pou’m travay nan lopital yo jan deyès Monica te preskri nan somè satanis mondyal la. Lopital la se youn nan kote demon yo trè aktif nan touye ak kaptire nanm moun ki pa kretyen yo ak bwè san yo.


Nan travay nan lopital, se poutèt sa mwen te eseye sabote ak anpeche 15 pwosedi chirijikal. Mwen te rive deranje 7 operasyon e kòm rezilta te gen lanmò. Te gen yon jenn fi malad ki te bezwen yo te opere li. Doktè a voye frè’l al achte medikaman nan famasi, men kòm li pat gen Jezi nan lavi’l, mwen kouri dèyè frè’l la nan famasi a. La, mwen chanje medikaman li te sipoze achte a, ranplase li ak yon fo ki te pwazon nan mond mistik la. Lè sa a, mwen twonpe famasyen an pou li te vann fo medikaman an bay frè a. An napre, doktè a transfize fo medikaman an bay jèn fi a ki te mouri akòz pwazon sa a. Yon lòt dam te gen yon pwoblèm èni. Pandan operasyon an, nou te kapab deranje lespri doktè a epi li koupe yon venn pa erè; dam nan pèdi anpil san epi li mouri. Yon lòt fanm te sipoze fè yon operasyon pou fibwòm.


Li pa’t gen Jezi nan lavi li. Pandan operasyon an, nou detounen lespri doktè a ki te ba li yon sidozaj anestezi epi li te mouri. Yon lòt jou mwen te rive lopital la epi te gen operasyon k’ap pase. Yo t’ap opere yon ti fi. Mwen te akonpaye pa zanj gadyen mwen an, zanj lanmò a. Nou te eseye atake men nou pat kapab antre nan sal operasyon an paske li te antoure pa limyè entans. Nou te eseye alantou fenèt yo men nou pat kapab antre akòz limyè klere dife a. Nou te an koneksyon dirèk ak monn mistik la, e nou te mande yo pou yo verifye idantite espirityèl ti fi sa a paske li te nan yon limyè ki byen klere. Yon fwa ke mond mistik la te verifye idantite fi sa a, yo te enfòme nou ke ti fi sa a se te yon kretyen ne de nouvo. San Jezi nou san sekirite nan monn pèdi sa a. Lè’w sèvi Jezi, gras li sou lavi’w, e pèsonn pa ka fè’w mal.


Kèk jou apre, yon koup te oblije opere pitit yo. Se konsa, yo te ale nan legliz epi yo mande pou lapriyè. Apre sa yo te ale lopital pou operasyon an epi yo te fè jèn. Pandan pwosedi chirijikal sa a, mwen te vini mistikman e zanj lanmò a nan kote a, men ak sipriz mwen, nou te wè sal operasyon an ki te antoure pa san enèjik Jezi a. Kòm yon ansyen satanis ak ansyen mistik, mwen sètifye pou ou ke san Jezi Kris se vre ak reyèl. San Jezi plen elektrisite e li plen fòs pou okenn demon pa ka pwoche. Jou sa a, san Jezi te pwoteje tifi sa a. Pat gen anyen nou te kapab fè kont li. Ou dwe konprann ke mond mistik la egziste. Wayòm satanik la reyèl e li travay men Jezi Kris se Senyè. Yon jou te gen yon aksidan wout e yon fanm ansent marasa te pami viktim yo. Li te transpòte nan lopital la. Men, li pat gen Jezi Kris nan lavi li, li pat gen pwoteksyon e li te ekspoze. Se poutèt sa, marasa yo te mouri epi nou te remèt kò yo bay deyès Monica. Apre sa, dam nan te mouri tou. Se poutèt sa, ane lavi’l yo te transfere nan yon satanis ki te mouri depi lontan pou li ta kontinye sèvi nan sivilizasyon anba dlo a.


Apa operasyon nou nan lopital, an tèm de aktivite fizik, mwen atake machin nan boule yo mistikman. Pa gen moun ki te kapab sispèk ke pwoblèm machin nan te mistik. Si li pat pou yon kretyen, li te ekspoze a atak nou yo. Ou ka mande poukisa mwen te detwi machin ak kay yo. Sa a se paske gason ak fanm nan mond sa a toujou ale nan lisifè mande pou byen materyèl tankou machin, kay, lajan ak sante. Mwen te gen pouvwa pou detwi oswa sakrifye bagay sa yo. Mwen te sakrifye bagay materyèl lè’m te detwi yo e mwen te ba yo nan wayòm satan an. Sa se mistè a. Nan detwi machin ou, mwen sakrifye li paske patnè nou yo mande machandiz materyèl nan men lisifè. Se konsa, yo dwe vòlè. Li te fèt pa mwayen sakrifis. Yon moun ta ka sakrifye rad, enstriman teknolojik ak fizik.


Byen-neme, gen moun ki pèdi bagay nan vi yo, tankou lajan. Te gen yon nonm ki te sèvi ak byen li yo pou sèvis legliz li te fè pati a. Mwen te vin dèyè li, mwen te eseye plizyè fwa detwi machin li men anven. Apre anpil tantativ mwen te ale ak zanj gadyen mwen an, zanj lanmò a men te gen yon gwo men anlè machin li a e men sa a t’ap limen machin nan epi pat gen anyen nou te kapab fè sou sijè sa a.


Nan konfli espirityèl ak satanik sa a kont limanite, li trè fasil pou rekonèt kretyen an nan dimansyon astral la. Mwen te jwenn ke kretyen yo te gen anpil siy bò kote yo. Gen kretyen ki abiye ak limyè briyan ak flanm dife. Gen kèk ki gen epe sou bò gòch ak dwa e menm bò kote yo. Gen lòt ki gen yon gwo men ki klere anlè tèt yo. Bib la di nan Sòm 91:1-2 "1Moun ki abite anba pwoteksyon Bondye ki anwo nan syèl la repoze nan lonbraj Bondye ki gen tout pouvwa a. 2Mwen di Senyè a: refij mwen ak fòterès mwen, Bondye mwen nan ki mwen konfye!”


Anplis, mwen te gen 4 demon k’ap viv nan kò mwen; Mwen te itilize yo pou vòlè ak devore pwopriyete moun yo. Mwen t’ap itilize lespri sourit pou vòlè byen materyèl epi pote’l ban mwen. Yon fwa yon pwopriyete te disparèt oswa rat la te vòlè mistikman, mwen ta mete’l sou tapi wouj mwen an; objè a te anvoute apre degre maji. Lè sa a, mwen ta kòmande rat la retounen objè a kote li te vòlè li a. Byen-neme, yon fwa ou jwenn sa ou te pèdi a, si ou sèvi ak li ankò ou mare ak konekte a mond mistik pou yo kontwole ou. Okòmansman, mwen te di nou ke mwen te resevwa lespri mechanste a. Sè’m nan te yon touris, li te ale nan peyi vwazen yo achte machandiz. Akoz mechanste nan mwen, mwen te deplwaye lespri sourit ak ravèt, ki te lespri povrete kont zafè’l yo ki finalman tonbe. Mwen t’ap deplwaye 4 ajan destriksyon ki te rezidan ajan povrete nan kò mwen, kont pwopriyete tankou kay, boutik, antrepo oswa depo.


Mwen sonje yon fanm ki te yon gwo vandè diri, pwa ak pistach, e ki te ekselan nan biznis li. Kòm li pat gen Jezi nan li, se poutèt sa li te san pwoteksyon. Se konsa, mwen voye lespri sourit la kont komès li. Apre sa, demon an te pote ban mwen pwodwi li yo. Apre nou te fè degre maji sou benefis sa a, li te viktim epi biznis li a te tonbe. An napre, li te boulvèse akoz defayans biznis li a, li te tande pale sou levanjil Kris la e li te bay Jezi lavi’l. Lè li te vin jwenn Kris la, li te kòmanse biznis li ankò, e biznis li te konplètman retabli pa Jezi Kris. Konnen ke moun ki renmen bay byen yo pou avansman travay Bondye a yo pwoteje. Lè yon kretyen bay, li menm ak fanmi’l yo pwoteje. Nou tap travay pou anpeche kretyen yo konnen verite sa a konsènan afrann ak dim, paske se yon sekrè pou pwoteksyon.


Byen-neme ou gendwa reve yon moun ki ba ou lajan men an reyalite se yon echanj. Yo pran lajan reyèl ou nan fason sa a epi yo te ba ou papye blan. Si'w wè lajan atè epi'w pran'l, mete'l nan pòch ou san'w pa priye sou li nan non Jezi, si kòb sa a anvoute lap fè yon twou nan pòch ou. Mwen sèvi ak lespri zandolit la tou. Mwen remake ke chak fwa mwen te vole ak zanj lanmò a sou legliz kretyen yo, nou te afekte seryezman e detounen nan priyè yo epi nou pèdi fòs ak enèji. Nan katye mwen an te gen yon pye bwa zakasya ki te estasyon petwòl nou an. Chak fwa kretyen yo te priye, dife lapriyè te atake nou epi vòl espasyal nou an te deranje. Nou tap pèdi fòs. Nou te oblije ateri nan pye bwa sa a pou nou ravitaye. Pou lakòz aksidan, mwen fouye twou vityèl nan wout la. An reyalite, pat gen okenn twou. Se sèlman chofè ansòle a ki wè twou vityèl sa yo.


Aspè mistik misyon mwen an te trè danjere paske li te enplike batay ak batay envizib la kont legliz yo ak kretyen yo. Mwen te oblije ekri konesans estratejik ak taktik ke mwen te oblije itilize kont kretyen yo. Mwen te sipoze resevwa fòmasyon an e mwen te pran fòmasyon sa a pou mwen te ekipe pou konfli ak ostilite sa a. Apre fòmasyon sa yo, yo te ban mwen yon liv mistik 666 paj ki gen metòd ak taktik yo dwe itilize kont kretyen kote chak paj se rezilta rechèch satanik sou legliz la ak kretyen, ki jan yo atake yo avèk siksè. Gen pwen nan liv sa a ke satanis yo ta dwe konnen anvan yo lanse yon lagè konsa. Mwen te oblije asire’m ke mwen te an kominikasyon ak baz kòmand nou an nan mond envizib la. Mwen te an kontak ak zetwal yo ki te dwe gide’m pou evite danje pandan m’ap fè yon operasyon kont kretyen yo.


Zetwal yo te avèti’m nan lonje dwèt sou danje yo. Yo te di’m pa vole sou yon kote ki te gen vrè kretyen e yo te di’m pou’m devye sinon mwen ta tonbe. Yo te avèti’m sou kote legliz reveye yo te ye ak kote ki gen tanpèt yo. Premye sib monn fènwa a nan lagè espirityèl yo se kretyen tyèd ki gen yon pye anndan ak yon pye deyò. Mwen te oblije anpeche yo li Bib la ak pran konesans nan verite a. Mwen te oblije anpeche yo jene ak priye paske sa te trè danjere pou mond mistik la. Se poutèt sa, mwen te oblije netralize panse yo ak entansyon jèn yo a ak lapriyè nan lespri yo. Mwen te travay di pou deranje orè lapriyè yo paske yon kretyen k’ap priye ka anpeche ak destabilize aktivite nou kont kretyen ak legliz yo. Mwen te atake lanmou fratènèl tou pou yo te ka rete lwen youn ak lòt. Mwen te oblije kenbe yo separe paske chak fwa yo te ansanm yo te gen tandans lapriyè ak transmèt dife.


Chemen ki pi kout pou destriksyon kretyen an se kòlè. Lè yon kretyen fache, se yon chemen kout pou mwen antre epi kreye yon dechènman bagay nan lavi li. Ou ka fache nan lekòl, nan travay ak lakay ou, men dòmi ak kòlè ou se menm pi danjere. Kòlè louvri pòt la pou lènmi an detwi ou. Dòmi ak kòlè vle di ke lè move lespri yo mache nan mitan lannwit, ou ekspoze epi yo ka fè tou sa yo vle. Yon lòt chemen kout ki se yon pòt ouvè pou mwen ak mond fènwa lisifè a se padon oswa rankin kòm sa yo se pòt louvri pou satan nan lavi ou. Yon kretyen ki konsantre sou bagay sa yo nan monn sa a tankou lanvi kò a oswa fyète lavi a, ouvri pòt destriksyon pou mond fènwa dyab la. Divizyon yon fanmi se tou yon pòt louvri. Nan wayòm mistik la, lè 2 moun pa antann yo, wayòm fènwa a pwofite sitiyasyon konfli ak divizyon sa a pou rive jwenn yo.


Mwen te atake kretyen an ak dekourajman. Mwen enjekte dezakò, konfli, panse rayi, animozite. Nan domèn mistik la, nou te etidye legliz la ak kretyen yo. Nou konnen feblès yo. Lè nou vin jwenn bagay sa yo tankou konfli, dezakò, animozite, rankin, lè sa a, nou depoze lespri imoralite seksyèl la epi nou retire sentete nan legliz la paske yon legliz kote moun yo pa nan sanntifikasyon pa ka fè anyen. Atravè pòt konfli, divizyon, mwen te kapab toufe zèl pou lapriyè ak sèvis, lakòz fwadè, parès, dekourajman, somèy espirityèl ak kò lou.


Lapriyè te dwe anpeche a tou pri. Nou te konnen si nou te kapab reyisi lè sa a, nou ta ka detwi yon legliz. Bib la di nan Efezyen 4:31-32 "31Se pou tout anmè, tout move kè, tout kòlè, tout rèl, tout kalomnye, ak tout kalite mechanste, disparèt nan mitan nou. 32Se pou nou bon youn ak lòt, konpatisan, padone youn lòt, tankou Bondye te padone nou nan Kris la." Ekip lidèchip la te sib nou tou. Nou te chèche peche ak feblès nan gwoup lidèchip la an premye epi nou te itilize li kòm yon pòtay nan kontwòl dyabolik la. Lè youn nan lidè sa yo te visye, sa te pèmèt nou lakòz dezòd nan legliz la epi atake yo. Mwen te itilize yon kamera mistik pou siveyans, ak bouji pou degre maji. Mwen sèvi ak bouji sa yo tou pou kontwole panse moun ki pa nan Kris la pou yo pa vin legliz.


Mwen te itilize bouji vèt yo pou pran byen moun ki pa nan Kris la, blan yo pou kouvri tèt mistik mwen. Mwen te resevwa yo nan mond fènwa a paske yo pat egziste sou tè a. Mwen sèvi ak bouji ble yo pou genyen nanm epi retire yo lwen Jezi pou touye yo pita, pran ane lavi yo epi bay satanis yo ki te mouri k’ap travay nan mond anba lanmè a pou mennen yo viv lontan epi ede nou nan batay envizib kont kretyen yo. Mwen te itilize bouji nwa yo pou’m touye viktim yo epi fè moun yo fache. Bouji woz yo te itilize pou sezi fanm nan abiye mal. Mwen vle di sexy. Lè yo ale nan legliz yo pral twonpe lespri fèb ak rad yo. Li te nesesè pou yo rete tann pou moman ofrann yo pou fè envokasyon ak bouji woz yo. Ti fi ak fanm ki abiye anfòm tout bon ale devan pou atire atansyon espri fèb lè moun pase pou bay ofrann yo, e moun ki pral konvwate yo pral pèdi benediksyon yo te resevwa nan men Bondye pandan predikasyon an ak adorasyon an.


Yon jou nan apremidi, mwen te resevwa yon apèl nan men wayòm lisifè a. Mwen te enfòme ke te gen yon plasman pou mwen nan Kot-Divwa. Yo te di mwen patisipe nan enstalasyon lòd mistik nou an nan Kot-Divwa. Kote yo atribye ba pou enstalasyon estrikti mistik sa a se te yon ansyen simityè. Kòm rezilta, nou te oblije negosye ak moun ki mouri nan simityè sa a. Yo te plase’m nan travay sa a paske yo te di mwen ke mwen gen potansyèl pou konplete devwa sa a avèk siksè, men mwen te oblije pwouve yo ke mwen te kapab fè travay sa a. Kèk jou apre, mwen te resevwa yon lòt apèl mistik ki te mande’m pou’m ale Rwanda an premye pou yon travay tou kout. Apre sa, mwen te oblije ale nan Kot-Divwa. Mwen te gen rezèvasyon pou ale nan Rwanda. Se konsa, mwen te mande yerachi mistik la ban’m tan reflechi sou li. Mwen pat kapab deside, mwen te de gen chwa. Mwen pat konvenki ale la. Se konsa, mwen pat vle soumèt.


Enkonpreyansyon satan sa a ak mond mistik la te make kòmansman aksyon Sentespri a nan lavi’m. Mwen te lakay mwen ap panse ak tout bagay sa yo lè yon fanm nan katye a te vin salye’m ak pitit gason li. Fanm sa a te gen yon ti gason 9-zan. Li te di mwen bonjou epi pitit gason’l lan te vini epi li apiye sou mwen. Li te di, "Papa, tout bagay pral pase, men Jezi Kris se Senyè." Mwen te sezi tande sa. Pawòl timoun sa a te pèse mwen tankou yon frenn. Mwen te deranje ak konfonn pa pawòl ti gason sa a. Mwen mande ti gason an kisa sa vle di. Men, li te repete menm fraz la: "Tout bagay ap pase men Jezi Kris se Senyè". Nan konfizyon mwen an, mwen te kòmanse reflechi sou pawòl ti gason sa a. Mwen te panse ak reflechi anpil sou sa ke zanj lanmò ki te gadyen mwen an te detekte panse mwen. Li pwoche bò kote m', li fè m' repwoche.


Li di m': "Ou se yon gwo mistik. Poukisa ou boulvèse poutèt pawòl ti pitit la? Ou ta dwe bliye tout sa. Ou gen anpil pwomès nan wayòm envizib la. Ou pral vin gran e rich donk retire pawòl ti pitit sa a nan kè ou ak panse ou". Lè sa a, zanj lanmò a disparèt. Apre aparans zanj lanmò a, mwen te ale nan katye jeneral la nan lòd mistik nou an. Mwen te di yerachi a ke mwen pa nan pozisyon pou’m pran yon desizyon konsènan Rwanda. Mwen te mande yo ban mwen 4 èdtan pou reflechi sou sa. Apre sa, mwen antre nan yon chanm limen pa bouji. Mwen t’ap panse sou opsyon pou ale nan Kot-Divwa ak Rwanda. Pandan’m t’ap reflechi sou sa, pawòl ti gason 9 an sa a te tounen nan panse’m. "Tout bagay pral pase, men Jezi Kris se Senyè". Depi lè pawòl ti gason sa a te tounen nan panse mwen, mwen pat kapab panse ak nenpòt lòt bagay. Pandan se tan, chanm mwen an te toudenkou eklere pa yon limyè entans. Limyè sa a pat ni sou tèrès ni òdinè.


Lè’m te ouvri je’m pou’m obsève li, mwen te jwenn ke li te grandi nan entansite e li te vin pi klere ak pi klere. Limyè a te plen chanm nan e li te grandi. Mwen te pè. Mwen tonbe epi mwen fèmen je mwen. Nan sipriz mwen, menm ak je’m fèmen, mwen te kapab wè limyè sa a. Se konsa, mwen louvri je m'. Mwen te gen enpresyon ke limyè a te transpòte’m e ke mwen te monte nan lespas. Lè’m gade syèl la, li te yon koulè ble entans epi li te klere. Lè sa a, mwen tande bri loraj ak kout zèklè loraj. Lè sa a, mwen wè syèl la louvri epi nyaj yo bese. Lè sa a, mwen wè yon bagay klere desann soti nan syèl la ak vitès. An reyalite, mwen te wè yon etwal k’ap desann sot nan Syèl la. Li te briyan ak pwisan. Mwen pat konnen ki sa li te ye. Mwen te gade li desann sot nan Syèl la. Lè etwal sa a klere, boule, klere rive nan yon altitid de 10 m de kote mwen te ye a, mwen remake ke se te yon nonm.


Nonm sa a pat ni tèrès ni natirèl. Li pat fizik tankou nou. Li te klere e li te klere tankou solèy la. Li te pi blan pase nyaj yo nan syèl la. Mwen remake nan konstitisyon li ke li te gen zèl. Li te yon zanj Senyè a. Lè li desann nan nivo mwen, li pat pile tè a men li te souri ban mwen. Lè sa a, li mete men dwat li sou zepòl mwen epi li di m', "Jeremi, mwen vin konfime pawòl ti gason 9 zan sa a. Mwen vin konfime avè ou ke se Bondye ki te pale avè ou nan bouch ti gason sa a. Pawòl ti gason an di yo se pawòl Bondye li menm. Tout bagay ap pase men Jezi Kris se Senyè a. Bondye te pale avèk ou atravè ti gason sa a". Lè sa a, zanj limine sa a te di m': "Jezi Kris voye m' paske li vle travay avèk ou. Li vle ou vin temwen l'. Li vle voye ou temwanye nan tout mond lan sa ou te viv ak eksperimante.”


Lè zanj Senyè a te pale avè m', li te mete men l' sou zepòl mwen. Pandan li t‘ap pale avè’m, nou te kòmanse monte nan lespas ansanm. Lè nou te monte, se kòmsi yo te retire yon rad trè nwa nan kò’m. Lè sa a, zanj sa a te kòmanse pale sou tèm kache ak kondisyon ki te gouvène alyans mwen ak mond mistik la. Li te di m': "Premye enplikasyon nan alyans ou a ak mond satanik la se ke ou dwe sèvi dyab la tout lavi ou jiska lanmò. Dezyèm enplikasyon an se ke memwa ou kaptire. Twazyèm lan se ke mond satan an te deside ke ou pral mouri 25 desanm 2004. Tout moun ki siyen pak ak monn satanik gen dat lanmò yo detèmine davans pou yo ka kontinye sèvi dyab la anba dlo”. Li te kontinye: "Mond satanik la te deside mete’w nan Perou". Se la mwen ta dwe mouri nan dat li te chwazi a. "Tèm nan senkyèm ak kondisyon kache pa mond satanik la se ke apre lanmò ou ou ta dwe vin yon move lespri nan sèvis satan finalman yon nanm pèdi nan moman lafen an.”


Lè zanj Senyè a te revele’m kondisyon kache nan alyans mwen an ak mond satanik la, yon lapli tonbe sou mwen e lafimen nwa soti nan kò m'. Se te bagay ke mond mistik la te depoze nan mwen. Move lespri yo soti nan kò mwen nan fòm lafimen nwa. Lè sa a, zanj Senyè a leve men l' epi yon ekran parèt. Mwen te wè imaj moun kap chante ak danse pou Jezi Kris nan monitè sa a. Zanj Senyè a di m': "Sa a se kote ou dwe ale temwanye." Lè sa a, vizyon an te fini. Lè mwen reyalize se te yon vizyon, mwen tranble. Mwen te santi mwen fre tankou si fòs etranj te soti nan mwen. Mwen te ale di siperyè mwen yo ke mwen te vle ale lakay yo epi pran tan mwen reflechi sou opsyon anvan mwen yo. Lè’m tounen, mwen ranmase tout liv majik yo ak tout zouti mistik yo. Mwen te rive nan yon pwen kote mwen te panse mwen te fini ak pratik mistik sa yo.


Jou apre aparisyon zanj Senyè a, m’ tap mache nan lari a lè’m te wè yon pankat ki tap anonse yon kwazad evanjelizasyon kretyen ki te di "Jezi Kris vin libere prizonye yo". Pandan’m tap mache, m’ te santi Lespri Bondye ki anndan’m tap pouse’m asiste reyinyon evanjelizasyon sa yo. Kwazad sa a te deja nan 4yèm jou li paske se te yon reyinyon 5 jou. Nan demen, mwen te ale nan reyinyon sa a. Pandan sèvis sa a, mwen te santi yon fòs ki tap pouse’m devan lotèl la. Lè’m wè foul moun yo ap chante ak danse pou Senyè a, imedyatman mwen sonje vizyon zanj Senyè a. Lè mwen reyalize ke sa a se legliz la zanj Senyè a te montre m' nan, mwen te deplase ak dlo nan je m'. Mwen te sezi ak sezisman. Mwen te vle mete ansanm ak yo nan chante ak danse pou Senyè a men mwen pat kapab chante oswa danse. Nan legliz sa a, mwen te kapab santi flanm dife kap boule sou pye’m.


Se lè predikatè a te kòmanse pwoklame bon nouvèl Levanjil Jezi Kris la ke’m te santi’m totalman akable pa flanm dife a. Pye’m te kòmanse tranble. Mwen te mande moun ki chita bò kote’m nan si’l tap fè eksperyans menm bagay avè’m. Nan sipriz mwen, li te reponn negatif. Dife Senyè a te kòmanse koule atravè tout mwen menm. Se te tankou elektrisite k’ap pase nan kò’m. Moun ki te chita bò kote’m te trouve’m mal alèz. An napre, predikatè a te mande kongregasyon an pou yo kanpe pou lapriyè delivrans lan. Lè tout moun te kanpe, predikatè a leve vwa li, li di: "Ou lib nan non Jezi Kris, moun Nazarèt la, gras a pouvwa ak dife Lespri Sen an." Menm lè a, mwen wè flanm dife ki soti nan Sentespri a ki t’ap vin jwenn mwen.


Mwen te tonbe epi je espirityèl mwen te louvri. Se lè sa a mwen te wè Jezi Kris, Pitit Bondye a, nan tout bèl pouvwa li. Ala bèl bagay pou’w wè Jezi Kris. Li tèlman gloriye. Se li menm ki kreye nou e ki renmen nou. Jezi Kris te mete men sou mwen. Li te di m': "Depi jodi a ou pral nan sèvis mwen, men ou dwe kenbe pawòl mwen yo pou moun ki pèdi yo ak moun ki nan okiltis yo ka wè glwa mwen epi yo ka konvèti gras a temwayaj ou". Lè Jezi Kris te pale avè’m, mwen te kapab wè siperyè yerachi mistik la ak zanj lanmò a, eskèlèt la. Yo tap gade’m nan yon distans 14,000 kilomèt. Yo te gade nou nan dezespwa ak sezi. Yo te choke. Te gen yon toubiyon dife ki te separe nou ak yo. Mwen te wè zanj gadyen mwen an, zanj lanmò a ak men li sou machwè li. Siperyè mwen yo te gen men yo sou tèt yo nan dezespwa. Jezi Kris te ban’m yon Bib e li te enstwi’m pou’m ansenye sou sa ki te ekri la. Lè’m te leve nan eksperyans sa a, mwen te twouve’m nan pèmanans entèsesè yo. Mwen te wè entèsesè ki te antoure’m e ki t’ap priye pou mwen.


Yo tout tap priye an lang enkoni. Kè’m te ranpli ak lajwa selès ki pa ka eksprime. Dlo te koule nan je’m. Pita pastè a di’m pa dòmi lakay mwen epi nan demen nou ale lakay mwen. Nou te rekipere liv okilt mwen yo ak enstriman satanik mwen yo. Pandan nou tap mache tounen legliz la, yon liv okilt tonbe atè. Lè yon entèsesè te eseye ranmase’l, demon yo antre nan li. Li te jete plizyè mèt atè, li te kòmanse fè plizyè bri tankou yon kochon. Pastè a ak lòt entèsesè yo te priye pou li pandan 45 minit epi li te delivre anba move lespri a. Lè sa a, pastè yo ak entèsesè yo boule liv mwen yo ak enstriman mwen yo. Te gen yon ti liv ak yon rad mistik ke mwen te mete sou mwen pou degre maji yo ki te pran plis pase inèdtan pou boule. Li te fè bwi tankou detonasyon lè li te boule. Apre delivrans mwen, mwen te pase plis pase yon ane nan etidye Labib. Se apre sa Senyè a te pèmèt mwen temwanye e te gen mirak. [Fen Temwayaj la].


Leson pou Aprann


Byen-neme, nan leson pou nou aprann ke nou devlope nan lòt temwayaj yo, esansyèl la deja di. Eleman nou ka ensiste nan temwayaj sa a gen rapò ak idolatri a ki konsiste nan venere lajan an, pandan y’ap danse chak jou adorasyon pou ale devan bay ladim ak ofrann yo. Sonje byen ke leve pou ale devan pou bay ladim ak ofrann se yon abominasyon, se yon vrè adorasyon mamon. Si’w nan sa yo rele legliz sa yo kote gen sa yo rele "moman dim ak ofrann" ponktye ak mizik ak danse, soti la byen vit. Konnen sa majisyen pastè sa yo fè’w fè se idolatri. Nan fè ou chante ak danse pou bay lajan, yo mennen ou, san ou pa konnen sa, adore Bondye lajan an. Sèpan sa yo pa mwayen sa yo vire ou lwen Bondye epi fè ou pèdi benediksyon ou yo.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF