Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ YON EX-ILIMINATI


1- Premye Temwanyaj yon Ex-Iliminati


Byen-neme nan Senyè a ak chè zanmi, nou kontan pou’n pataje ak nou premye temwanyaj sa a de yon ex-iliminati ki te fè pati ekip ajan satan yo ki te planifye e egzekite masak Kot Divwa yo ak Libi yo. Li te chwazi pou ekspoze ka Kot Divwa a. Nou espere ke li pral fè menm jan an pou ka Libi a.


Se yon temwanyaj ki pèmèt pou byen konprann, sitou moun ki te gen yon ti dout ankò, ke sa ki te pase a e k’ap pase ankò nan Kot Divwa a, se sèl volonte bann moun mechan e sadik yo, bann sèvitè lisifè yo, ki sèlman kontan kan y’ap touye ak fè lòt moun soufri. Temwanyaj sa a pral ede nou pou’n pi byen konprann ankò kòman mond sa a jere pa lisifè (ke Bib la prezante nan Jan 16:11 tankou prens mond sa a), ak ajan’l yo. Pou bann moun ki sipoze gen yon konsyans kapab nan tout sa ke nou pral li yo, fòk yo se bann ajan Lanfè, ki te totalman vann a lisifè, avèk pou sèl bi pou fè soufri pi plis moun. Se sa ke y’ap fè avèk anpil zèl, pandan y’ap tann jijman Bondye a, erezman yo pa pral chape ladann.


Bondye kontinye poutan pou obsève yo, nan espere ke yo pral resezi yo, regrèt aksyon yo, e repanti yo. Gen nan yo ki tèlman alèz yo se bann bondye sou latè ke yo bliye ke rèy yo a pral dire sèlman kèk tan, e Lanfè k’ap tann yo a, ap la pou tout tan. Sila sa yo pral meprize repantans lan, e yo pral menm moke’l. An nou espere ke bann lòt pral sezi okazyon sa a ke Bondye akòde yo a, pou yo repanti yo, e kite mèt yo a lisifè pou Jezi Kris sèl vrè Mèt la, ke rèy li a pap janm fini.


Premye temwayaj sa a tankou jan nou konstate li a, li rich e li edifyan, epi konfime verite a ke nou tout konnen, konsènan ka Kot Divwa a ak Libi a. Manti flagran ke nou tout te fè eksperyans ap viv nan Kot Divwa a, te pèmèt nou finalman konprann ki jan demon yo ki jere mond sa a manipile mond lan, e kreye lagè ak lòt dezas a volonte, pou reyalize objektif mechan yo a.


Pandan ke temwanyaj sa a se yon ansanm okazyon an lò pou tout moun sa yo ki ankò nan sèvis lisifè, pou yo repanti yo e kouri pou kolè ak vanjans Bondye a, li se tou yon okazyon manyifik pou tout Pitit Bondye yo, pou pi byen konprann enpòtans konba espirityèl la. Nou konseye nou pou li’l ak yon kè ouvè e byen dispoze, pou nou ka tire tout leson ladann ki dwe mennen nou nan yon vrè repantans, pou kouri pou Lanfè a.


1.1- Kòmansman temwanyaj la


30 novanm 2012 pa Korespondans patikilye - Laurent Gbagbo kont rès mond lan.


Mesye Direktè piblikasyon an,


Mwen pa pral fè’w wè idantite’m, jis yon psedo e ou konnen poukisa. Men pi enpòtan an se sa k’ap vini an.


Afriken yo, patikilyèman Ivwaryen yo epi Libyen yo inyore profondè malè yo a. Wi sa ke y’ap sibi a se pa bagay ki prepare kounye a tankou jan n’ap doute de li a. Moun ki te tire e k’ap kontinye tire fisèl bann kriz ak lagè an Afrik ak lòt kote te tou planifye tout bagay pandan y’ap tann fo pa bann lidè yo tankou Laurent Gbagbo ak Mouammar Kadhafi. Nou pral egzamine ansanm ka libyen an men ale an profondè sou ka ivwaryen an. Kominote wo finans lan (dirije ak kontrole pa moun sonm yo/iliminati yo) ke mwen te fè pati ak yon règ senp, lajan e fè lajan toujou…


Konsènan plan bann iliminati yo (ke CFR, Komisyon trilateral la, mouvman Skull & Bones, fran-mason yo, roz kwa, fè pati elatriye) chwa ki te pote nan ane 1970 yo sou Allassane Ouattara depi ke li te etidyan nan Pennsylvanie nan Etazini te gen pou bi pou ranplase Félix Houphouët Boigny lòske sila sa a ta vin granmoun ou nan moman pou mouri. Nou te a travè François Mitterrand pouse kreyasyon miltipatism nan Afrik frankofòn. Objektif ki te prepare 18 tan anvan an, pou kapab chanje espas politik afriken an. Ekspè nou yo te dedwi ke aplikasyon miltipatism la t’ap pèmèt nou pou ranplase vye siveyans politik la pa yon nouvo. Pou rive la fòk nou te fè tonbe mache mondyal kakawo yo ak lòt matyè premye yo. Sa a pou kreye yon kriz ekonomik ak provoke kolè popilè a, pou finalman abouti nan pliralis bann opinyon yo ki ta frajilize prezidan yo alò ki te cheri e respekte tankou Houphouët-Boigny.


Wo finans lan pa gen etadam. Sistèm nou an te kouvri derapaj ak krim sila sa a (Houphouët-Boigny) tèlman li te itil nou e an bon sante. Men sila sa a te dekouvri manèv la tro ta, te fè tout bagay pou pa pèmèt Alassane Ouattara pran pouvwa a. li te modifye konstitisyon an pou li te pèmèt Henri Konan Bédié pou vini nan afè yo byen ke popilasyon an pa tro renmen’l ki te wè nan li yon eritye dinastik. Sitiyasyon degoutan sa a de yon bon pati nan pèp la te ban nou tan pou prepare tonbe Bédié ki te revele tèt li reyèlman yon nonm fèb. Fòk nou te tou senpleman jwe fèy etnik ak relijye pou plase Ouattara nan pouvwa kèlke lan swa moun ki te anfas la.


Kreye sibtilman Rdr e fè’l yon pati etnik avèk bann milya ke nou te konnen pou laplipa ki pa tro enstwi ou analfabèt te yon fasilite modèl, donk pi fasil pou manipile. N’ap revini sou sa pi lwen. Ouattara te prezante tankou viktim pa medya nou yo (Cfi, Tv5, Rfi…), li te vin fasil pou manipile militè ivwaryen yo nan nò tankou Ibrahim Coulibaly ki di "IB", Issiaka Ouattara, Oumar Diarrassouba elatriye. Objektif: sezi yon sitiyasyon ak kreye yon mouvman revòlt, plase yon nonm devwe pou yon tranzisyon e abouti ak yon eleksyon trike tankou pitta an novanm 2010. Bédié nan tan sa a tonbe 24 desanm 1999, Jeneral Guéï te pase provizwaman nan tèt peyi a men pita, sila sa a pral vire vès li.


De tantativ kou deta kont li echwe, epi, Laurent Gbagbo vin nan afè yo swit ak yon eleksyon kontrovèse. Nou te sezi pa reyaksyon popilè a ki te pèmèt pou rann Gbagbo viktwal la. Arive nonm sa a (Gbagbo) nan pouvwa a ke nou te pa entèmedyè Ouattara tante pou efase an 1992 pandan mach opozisyon an 18 fevriye ane sa a pou fè tranble Wo finans satanik lan ki gen ladann Club Paris, FMI, Bank Mondyal, Club Rome elatriye. Plan pou elimine’l la te sekrètman mete nan pwen nan tann yon okazyon dore ki te prezante’l pandan mach sa a (18 fevriye 1992). Men imanis bann jandam yo alò te jennen pou te touye nonm nan.


Asireman, nou te vle yon operasyon kont Houphouêt pou te ka afebli’l epi ranplase’l, men nou pat vle yon opozisyon pisan tankou FPI avèk yon lidè ki karismatik tou ki enkontrolab tankou Gbagbo. Yon nonm konsa nan pouvwa a swit ak eleksyon 2000 yo pa t’ap aranje afè bankye yo ak chokolatye entènasyonal ki gide pa moun sonm (iliminati) yo. Laurent Gbagbo, yon nonm ki pa esklav lajan ak lavi liksye san mezi ki se yon pwazon pou moun ki te finalman genyen’l yo 11 avril 2011 lan.


Gbagbo rive nan pouvwa a e dekouvri ke peyi a ke li pran tèt la pa reyèlman endepandan, men pi mal, richès peyi yo se pou Lafrans k’ap jere yo pou enterè kominote entènasyonal la ki dirije pa iliminati yo. Alò li deside pou remete tout bagay plat a tè konsènan relasyon yo ant peyi’l la ak Lafrans. Tout lajan kòripsyon pou te ofri’l yo pa big bòs pouvwa finansye fransè a te dirèkteman vèse nan kès trezò ivwaryen an.Donk li te di, lajan ivwaryen. Krim fot pou finansye oksidantal yo, donk yo pa refize san pini ofrann moun yo ki te toujou aji konsa pou gen enfliyans sou dirijan yo ak richès peyi sid yo.


Non sèlman eleksyon Gbagbo a te siprann nou, men li komèt krim li se yon moun debyen. Fòk yo te debarase yo ak li pi vit ke posib. Janvye 2001, premye tantativ ki echwe pa presipitasyon. Septanm 2002 te prepare nan Burkina Faso avèk api Blaise Compaoré, fran-mason nan kategori esklav, fran-mason soumi ki respekte règ kriminèl yo nan koz la. Antrènman fòse bann militè egzile ivwaryen ki pral echwe mirakilezman 19 septanm. Men tout bagay te reòganize pou patitisyone peyi a epi prann tikal pa tikal pou ka efebli pouvwa Gbagbo a ensoumi, panafrikanis ak nasyonalis. Men konba yo te sanglan malgre fèb ekipman militè lwayalis yo. Yon riz te òganize kòt a kòt pou netralize Gbagbo.


1- Mete sou pye pa DGSE fransè yon kòmanndo pou ka asasinen bann pèsonalite pi zoumwen enpòtan (komedyen Camara ki di "H", Doktè Dacoury frè rebèl Dacoury Tabley, Guy André Keiffer elatriye.) pou fè akize Gbagbo avèk bann sipoze batayon lanmò fabrike yo nan tout pyes pa sèvis sekrè fransè yo.


2- Akò Marcoussis yo pou depouye’l nan pouvwa jenan li a. La ankò Gbagbo montre li se politisyen abil e dejwe tout pyèj yo ke yo te tann pou li yo. Lame ivwaryen an ki reekipe’l pa rasire enterè oksidantal yo donk solda lwayalis yo kòmanse pou simonte laperèz yo a e prè pou pile rebèl yo pou yo ka libere peyi a. Kan nou wè siperyorite militè lwayalis la etabli’l e pran tèren an, yon trete lapè te provoke e te siyen pou estope acha zam yo ke Gbagbo t’ap opere, sa a te objektif pou yon ti tan pou iliminati yo. Ekspè nou yo konpoze de DGSE franse a, CIA ameriken an ak MI5 britanik nan lyezon ak sèvis sekrè burkinabé yo, malyen ak senegalè mete yo nan travay pou jwenn yon solisyon pou ka verouye militèman lame lwayalis la ki rele FDS-CI.


Premye travay la se yon mach ki òganize pa opozisyon an nan Mas 2004. Bi a se pou pouse Gbagbo masakre pi plis "sivil" (enfiltre pou okazyon, rebèl yo) e pèmèt konsa a Onu (ki se zam diplomatik iliminati yo) pou soti yon rezolisyon anbago sou Kot Divwa. Men pou rive fè sa, yon komisyon ankèt te voye pou te ka prodwi yon fo rapò ki ta pral jistifye anbago a. Yon fwa pi plis, Gbagbo santi pyèj la e prodwi yon kont rapò jiridik ki bat an brèch agiman komisyon Onu yo. Kiyès nonm sa a ye ki reyisi pou sabote yon plan ki byen panse e tou koute anpil lajan ke mach kote nou te byen manipile pati opozisyon yo ak chèf renmen lajan yo ki anvi pouvwa? Nan kòlè kèk sèvis sekrè ki te propoze eliminasyon fizik Gbagbo. Men projè sa a te abandone pou rezon gè sivil ki pat aranje afè nou yo. Avèk yon mesye Blé Goudé nan tèt yon gwo jenès nouri nan sèv nasyonalis la, san bliye militè lwayal yo, fòk nou pat pran risk.


Okazyon ki te reve a te prezante pandan tantativ libète tèritwa a ak "operasyon César a", kote yon agresyon lame FDS-CI a te afiche pou detwi ayeronèf lwayalis yo ak prosede ak yon kou defòs pou ranvèse Gbagbo. La ankò, echèk e abati, ki te acheve’l pa masak pil bann sivil pa lame fransè a. Cap te alò mete sou fen manda Gbagbo an 2005. Men nan tan sa a, kan santi manèv medyatè Sid-Afriken Thabo Mbéki yo ki te danjere pou nou, fòk nou te sote yon entèmedyè pou atenn objektif nou an. Tout mwayen medyatik yo te deplwaye pou ka mande demisyon Gbagbo ak pèmèt mete sou pye yon tranzisyon. Ou sonje sa a pa vre? Mwen ri sa ankò jodi a donk se te ridikil. Men fòk nou kan menm te eseye. Manèv sa a te echwe, objektif la se te pou atake ankò Gbagbo a travè inyon afriken kòronpi a nan enpoze yon nouvo 1e minis nan moun Konan Banny.


Chwa Banny an li jwe sou presyon Olusegun Obasanjo ansyen prezidan nijeryen an ki se fran-mason tou. Banny te parèt pou nou pi konbatif ke yon Seydou Diarra fèb e silansye. Men chwa Banny an desanm 2005 pat gen anyen de promosyonèl. Nou te konnen ke popilasyon baoulé a (ki te kòmanse danjerezman pou tonbe nan cham Gbagbo a) an gran pati nostaljik tan Pdci houphouêtiste lan ta pral kwè nan yon retou nan afè pati a. Èn yo a te ale konsolide’l kont Gbagbo pou swit plan nou an. Banny ta pral kwè nan apwi Rdr Ouattara a pou fè Gbagbo tonbe kan nou wè ke Group Travay Entènasyonal la (GTI-zam diplomatik) te mete an plas pou koz la. Objektif: fonn asanble nasyonal la, kontrole lame a, anchennen patriyòt Blé Goudé yo ak òganize bann eleksyon ak yon fichye elektoral troke sou baz odyans fo anbilan.


La ankò Gbagbo soti ladann avèk maestria avèk apwi bann jèn patriyòt ki gide pa Blé Goudé ak Eugène Djué. Men nou te make yon pwen enpòtan nan defèt sa a. Èn militan Pdci baoulé yo pou Gbagbo te reyaparèt e te konsolide yo gras a "koz" Konan Banny an. Sa pral sèvi nou pou swit la, donk manipilasyon an se jwèt favori nou. DGSE fransè a nan sèvis Iliminati yo òganize entwodiksyon bann dechè toksik yo nan bi pou kreye ajitasyon ak kòlè popilè a. Chòk ki sibi pa opinyon an swit ak efè fatal bann dechè toksik yo te kòmanse pou fè efè’l men yon nouvo fwa Gbagbo pran sou li donk li te konprann manèv dyabolik fransè a.


Pou repran men an pou ka efase epizòd GTI-Banny-dechè toksik yo, Gbagbo inisye akò politik Ouagadougou a. Nou te etoudi men pa pèdi. Fòk nou te "rekipere" akò Ouagadougou an donk pyon nou an Blaise Compaoré te parenn li. Fòk li te profite de konfyans Gbagbo a pou mete akò sa a vid nan kontni’l. An sijè obeyisan, li te rann kont a mèt li yo apre chak desizyon enpòtan. Men fòk li pat abouti a dezameman. Yon fwa sikilasyon byen yo ak moun yo demare, zam yo te fasilman transpòtab pou epapiye yo a travè tout pati sid peyi a. Sa te kòmanse objektif nou te distrè opinyon an.


Fòk yo te fè bwi konsènan anroulman an, listing électoral la ak egzije dat eleksyon yo etandone ke opozisyon an te gen enfliyans sou CEI (Commission Électorale Indépendante) swit ak akò Pretorya a. Yo te bay rebèl yo manda pou repouse answit medyasyon Thabo Mbéki a. Men nan tan sa a sila sa a te pouse pou te ka pèmèt kandidati tout moun ak entwodiksyon yon nonm enpòtan opozan nan Komisyon Elektoral Endepandan an si li te vle lapè nan Kot Divwa. Pou pa avili krediblite misyon’l lan fòk nou te gen kontròl CEI. Poukisa? M’ap eksplike nou rezon an: sèvis sekrè yo te mete rapid yon ankèt sekrè pou jije popilarite prensipal kandida yo. Rezilta: 65.90% an favè Gbagbo, 20.08% pou Bédié ak 14.02% pou Ouattara. Kan nou konstate rezilta efreyan sa a, fòk nou te pase a vitès siperyè sa vle di konfye anrolman an ak yon sèvis teknik etranje, verouye CEI a ak prosede ak bann anrolman tronke.


Remake ke nan zòn ki te sanble favorab pou Gbagbo a, sant anrolman yo te mal dispoze pou te ka dekouraje moun ki te lwen yo a, alò ke sant yo pi prè popilasyon nò yo majoritèman Rdr. Lòd la te bay pou ke etranje Cedeao yo vin gonfle nonm anrole yo donk moun k’ap vote yo reyèlman ivwaryen nò yo pat anpil tou tankou jan nou te swete a. Kan nan projè sosyete Ouattara a pou eleksyon yo, fòk nou pat kase tèt nou. Gbagbo te deja reflechi e te fè tout travay la nan plas nou. Li te sifi pou chanje kèk eleman nan projè’l la pou fè yon sanblan diferans ak li. Sa ki fè de pa Ouattara, yon kopi pal program Gbagbo a, jeneralman panse. Ak yon flòt militan fanatik e pa tro avèti. Sa pase tankou lèt nan lapòs.


Anfen, pandan senkantenè a ki te selebre nan Yamoussoukro a, Gbagbo anonse dat definitiv eleksyon yo. Se tòp depa pou gran manèv entimidasyon an ak koripsyon chèf militè yo pou ka destriktire lame Fds sa a. Bann wo grade tonbe tankou bann fwi mi nan bezas. Men bagay nou pa t’ap tann! Anpil bann ofisye ke Kolonèl Major Konan Boniface ak regrete Kapitèn Kouadio Timothée mouri a Tiébissou pandan bann konba 30 mas 2011 te aproche, men reziste fèmman. Milya CFA yo ki te propoze yo pa ebranle yo. Yo di yo se moun respektab e ke respè sa a pa pou vann. Yon chòk pou nou! Bann militè negro afriken, ki lojikman dwe bese yo nan betiz etnik, refize lajan, rete entèg e nasyonalis, se tou kontrè pou Kapitèn Allah Kouassi Léon. Desideman nou pral wè tout bagay nan Kot Divwa.


Vòt 1ye tou an fèt e laperèz lidè finansye oksidantal yo konfime: Gbagbo se kandida ki pi popilè malgre manipilasyon nou te opere, men pi mal, Bédié 2èm devan Ouattara. Sa a nou pat kapab aksepte e rezilta yo te ranvèse an favè Ouattara. Bédié ki rete yon nonm fèb e lach kite tèt li fè. Tout byen li yo bloke san bliye tout dokiman ki montre malvèzasyon ekonomik pase li yo ke yo brandi sou li. Lè sa a, Bédié sipòte Ouattara ke li te kwè woule nan farin lan pou ke sila sa a pote vòt li yo an favè li nan dezyèm tou an. Li te pran nan pèlen pwòp tèt li. Se menm metòd la ki pral aplike pou chwa kandida pou pwochen eleksyon lejislatif yo. Vann epi fè Pdci a inofansif, ki fè aranjman pou sitiyasyon mèt lwès Ouattara yo.


Nan dezyèm tou, malgre apèl Bédié pou vote Ouattara, patisipasyon yo te ba. Li te nesesè pou gonfle kantite elektè yo pou konpare ak lis rejyon nò yo ki pa dezame yo. Mesye Gbagbo nan CEI a, byenke kèk nan kantite, rete trè vijilan. 03 jou ki nesesè pou anonse rezilta pwovizwa yo te pase san yo pa pwoklame rezilta yo. Li te nesesè pou opere yon pasaj nan fòs. Travay ki fè pa anbasadè fransè a ak ameriken yo. Yon fwa rezilta yo te anonse sou France 24, rès la nou te okipe li atravè medya yo ak Nasyonzini.


Gbagbo pa pèmèt sa pase konsa pou li malgre traka medya televizyon ak radyo oksidantal yo. Li aplike lwa a nan tout rigè li men kisa li ta ka fè fas a fòs konsa? Piske nou te reyisi mete dout nan tèt pèp la. Li te dwe prezante kòm move pèdan, diktatè a ... e sa medya nou yo te bay tèt nan sa ak lajwa. Men mesye sa a toujou pa kite nou trankil e li kòmanse reveye konsyans mas Afriken yo ak pwogram televizyon ak deba ki transmèt twòp san bliye yon diplomasi ki t’ap mache a tout vitès. Chèf eta Afriken yo menase pa peyi Lwès yo ki te kenbe pa illuminati yo. Ansyen dèt anpil peyi Afriken, yo dwe anile pa pral fèt ankò si yo pa obeyi lòd yo, sa vle di, fè Gbagbo tonbe pa Inyon Afriken an, yon kò koripsyon, mande charite ak eskelèt. Li te menm pwopoze pa prezidan Sarkozy pandan yon sesyon nan UA a, yon dwa veto nan Nasyonzini pou Afriken yo. Pi bon bagay pou nayif yo.


Pandan se tan, pandan negosyasyon diplomatik ak Cedeao, Inyon Afriken, Inyon Ewopeyen ak Nasyonzini depi janvye, fòs militè ki soti Senegal, Burkina Faso ak Nijerya kòmanse debake nan nò Kot Divwa ak zam ak lojistik. Ofisyèlman e diplomatikman, se opsyon militè a ki rejte, men ofisyèlman tout bagay an plas. Nasyonzini pèmèt antre nan sèvis elikoptè Ris nan kalite Mi24, ofisyèlman defann sivil yo men an verite machin sa yo touye moun gen entansyon louvri pasaj la sou plizyè fwon militè yo nan konbatan rebèl Ouattara yo sipòte pa sòlda Cedeao yo.


Lè sèvis sekrè a ki te dirije pa DGSE franse a rapòte yo di ke tout bagay OK, ostilite militè yo lè sa a, antre nan faz aktif yo apre obsèvasyon pwogrè kòmanndo yo envizib nan Ibrahim Coulibaly di IB ki te sipòte pa lame fransè a ak Onuci a nan Abobo, yon komin favorab Ouattara. Divès fwon militè yo mete an mouvman. FDS-CI rezistans feròs, espesyalman nan lwès Kot Divwa. Milisyen yo ki asosye ak Fds yo bay fòs Cedeao yo ki gen eksperyans nan konba tèritwa. Men, chak fwa, Mi 24 Onuci yo te entèveni pou elimine obstak yo.


Kiryozite, sa ki te swiv la te vin pi fasil ak bès sòlda ki te rete fidèl ak Gbagbo. Paske pou nou, lagè a te dwe dire omwen 06 mwa. Batay long sa yo tap pèmèt nou masakre kominote kretyen an an mas pou’n rive jwenn yon kantite san pou’n koule pou kòz seremoni satanik illuminati yo. Retrè FDS-CI a te anpeche masak sa a paske vizibilite tèren an tap revele jenosid relijye sa a. Priyè kretyen entans yo gen yon wòl danjere kont illuminati yo ki se adoratè lisifè. Plan sa a te kraze, pèsonn pa konnen ki jan. Men, nou te oblije kontinye nan Abidjan kote fds yo regroupe yo angaje yo nan batay final la. Antre nan Abidjan nan FRCI (Rebèl) yo, sipòte pa fòs likorn ak Onuci te fini nan yon echèk anmè e pèt omwen 80% nan fòs rebèl yo-Cedeao san yo pa bliye sòlda Onuci ki mouri ak likorn nan konba. Se te yon masak reyèl sou pati nan FDS-CI a ki toudenkou te pran sou malgre kòmanndo envizib nan Ibrahim Coulibaly. Nicolas Sarkozy konvoke pa bankye lwès yo avanse nan yon vitès. Lè sa a, tout elikoptè yo te deplwaye kont sòlda ivwaryen yo.


Se bonbadman pou febli pozisyon FDS-CI ki te dirije pa vanyan lidè militè Kolonèl Majò Konan Boniface, Jeneral Dogbo Blé, defen Kolonèl Majò Gohourou, kòmandan Abéhi ak anpil lòt moun ki, kontrèman ak anpil ofisye nan FDS-CI a, pat vann tèt yo bay fòs occult yo ki se mèt nan Bank Mondyal ak Fon Monetè Entènasyonal la, direktè Alassane Ouattara. Men, bay kadav jèn yo, masakre pa elikoptè franse alantou rezidans chèf Eta Laurent Gbagbo a, paske lame franse a te detwi prèske tout zam avanse sòlda ivwaryen yo, Laurent Gbagbo deside bay tèt li an premye mande sòlda yo sispann goumen epi mete yo an sekirite paske, li di, se li menm kominote entènasyonal la vle. Malgre tèt yo, ak kè brize, konbatan FDS-CI yo retire kò yo epi yo ale nan sekirite kote yo te kapab.


11 avril, yon lòt mirak rive. Laurent Gbagbo, ki te gen pou yo touye selon plan an, soti vivan epi fè prizonye. Kominote entènasyonal la pa kontan men l’ap di atravè medya li yo tankou France 24 (ki tankou lòt medya oksidantal yo, gen yon misyon bouraj de kràn atravè manti malen distile bay pèp la) ke Laurent Gbagbo dwe byen trete. Perèz yo se ke Gbagbo pral vin yon ewo vivan. Sa ki byen ka a jodi a. Yon ti peyi tankou Kot Divwa ki kanpe devan yon sistèm antye (wo finans entènasyonal la), ki te pouse kominote entènasyonal la nan fot nan fòse li fè lagè nan je tout moun. Sa a te pèmèt jèn Afriken yo definitivman konprann ke yo te toujou pran pou moun sòt e ke peyi yo pa vrèman endepandan pandan n’ap eseye fè kwè ak selebrasyon endepandans selebre chak ane.


Kominote entènasyonal la santi’l febli paske Laurent Gbagbo te pouse’l pou’l revele tèt li nan gwo lajounen pandan ke nan tan lontan tout bagay te degize epi pèp manipile yo pat wè anyen ke dife. Lè mwen te wè nonm sa a pi pre nan Hotel du Golf apre arestasyon li a, lè mwen te li nan je’l byen fon, sètènman ranpli ak desepsyon, mwen pa wè okenn siy defèt, laperèz oswa feblès. Wi, li se sètènman yon gran gason, enkòriptib e sitou yon jeni politik pa janm wè nan Lafrik di depi yon sèten Patrice Lumumba. Lè rega li te rankontre a pa’m pandan fanatik Alassane Ouattara yo t’ap kouvri’l ak tout kalite jouman, m’ te konprann batay mesye sa a ap mennen an pa fini menm si’l ta mouri jou sa a kote li te arete a.


Gbagbo pat touye fizikman, men kominote entènasyonal la te vle repare li nan lòt fason. Dekouvèt la se Tribinal Kriminèl Entènasyonal (Cpi) ki dwe itilize pou desann nonm lan definitivman. Pwokirè Ocampo te resevwa pou travay sa a, $ 1,000,000 sèvis lonbraj kominote entènasyonal la peye nan yon kont lanmè nan Beliz ki se yon paradi fiskal pou blanchi lajan. Gbagbo nan prizon nan nò a, rejim Ouattara a rete fèb epi li pa rasire ditou paske imaj lidè karismatik la nan prizon malerèz, kontinye gen yon enpak sou popilasyon Afriken yo. Transfè prese prese nan Cpi a te gen entansyon kraze moralman sipòtè militan li yo ak pouse pati politik yo toupre li abandone kous la pou eleksyon lejislatif yo.


Men, yon teyat, premye aparisyon li nan Cpi a tounen yon ponya nan vant kominote entènasyonal la, ki lè sa a, konprann an reta ke li ap fè fas ak yon nonm nan yon dimansyon pa gen okenn lòt. Yon endividi, ki te maltrete, imilye ak detni nan kondisyon inimen, reparèt devan lemonn, reviv, pi konbatif ke jamè, kòm seriz sou gato a, yon entèvansyon majistral ki te gen efè yon bonm. Nan tout Lafrik, espwa jèn afriken yo ap refè sifas ak ogmante de fwa. Se deba dife k’ap reprann dwa yo nan katye kapital afriken yo. Anfas, kominote entènasyonal la santi’l ridikil devan yon sèl moun ki enkòpore espwa politik tout yon kontinan anvi pou libète ak demokrasi san enfliyans ekstèn. Li santi’l koupab paske li pat asasinen Gbagbo sa a ki te pouse yo revele tout konplo yo.


Sou bò Kot Divwa, nouvo enstriksyon fransè yo se jan sa a: toufe laprès "ble" a, toupre Gbagbo pa tout mwayen pou anpeche’l fè travay kominikasyon efikas epi retabli espwa pou moun ivwaryen yo, anpeche’l fè travay li nan ogmante konsyans pou kenbe flanm dife patriyotik la. Manèv yo fèt san pwoblèm ak sanksyon Konsèy Nasyonal pou laprès (CNP) ki gen misyon prensipal la anba je byenveyan Ministè Enteryè a, ki nan kout pa li swiv trè pre pa sèvis sekrè franse yo. Sa a ak agiman fo ki baze sou lespri psedo rekonsilyasyon ak "lapè”.


Nan nivo entènasyonal la, enstriksyon klè se pou lonje jijman Gbagbo nan longè nan Cpi a ak ranvwaman miltip yo nan lòd pou bouche espwa jèn patriyotik Afriken yo. Ranplasman Pwokirè Ocampo a, pwochen pwokirè nwa a Fatou Bensouda, te apwoche ak doub pèman ($ 2,000,000) predesesè li a pou fini pouswit jidisyè a. Chwa yon komisè nwa se estratejik pou’l pa bay pwosè a koulè rasis ke tout moun an Afrik te kritike pandan epòk Ocampo a. Sou tè Ivoryen an, òganizasyon eleksyon lejislatif la vize deposede moun Ivoryen yo nan peyi yo, pèmèt yon rekolonizasyon trè modèn nan Kot Divwa a pa Lafrans pou benefis kominote entènasyonal la. Se plan an.


Men, krediblite eleksyon sa a febli anpil paske apèl la te lanse pa pati Gbagbo a lakòz non-patisipasyon Ivoryen yo nan vòt la nan dimanch, 11 desanm 2011. Lè sa a, li nesesè pou yo manipile rezilta yo epi bay yon chif patisipasyon inegzat. An verite, to patisipasyon reyèl la se 16% e pa 36% ki piman manti. Yon lòt viktwa pou Laurent Gbagbo. Wi sètènman, Gbagbo pa konparab ak Alassane Ouattara ki fabrike ak kenbe an laisse pa Lafrans ak pouvwa etranje yo. Nonm sa a, Gbagbo, te fè tèt li san sipò deyò. Li kwè nan Afrik pandan ke Ouattara ede piye Kot Divwa e gwo kontra yo ofri bay konpayi Burkinabe tankou mache a 25 milya dola pou reyabilitasyon nan distri Abobo bay yon konpayi ki soti nan peyi Blaise Compaoré.


Pi gwo mache yo rezève pou konpayi franse yo sou non mèt li yo nan kominote entènasyonal la. Men, pa gen anyen ki an reta piske yon nouvo lespri te fèt depi ane 2000 epi li pa pral mouri. Yon nonm ki rele Laurent Gbagbo, ke mwen pa renmen (li pa oblije), se vre, men ke mwen respekte, te panse yon pwojè sosyal revolisyonè ki a tèm te dwe fè Kot Divwa ak sou-rejyon an yon pouvwa ekonomik ak endistriyèl ak pwòp teknoloji ki te kenbe e kondwi pa Afriken yo yo menm. Li te kontribye nan etablisman premye satelit Afriken RASCOM, ki toudenkou te fè Lafrik otonòm an tèm de telekominikasyon ak enfòmasyon.


Politik transfòmasyon matyè premye li a ta pral anrichi e rann peyizan yo ki te gen pou yo bay dènye jenerasyon an mwayen teknik pou yo pwisan ekonomikman. Objektif li se te premye rasanble machin transpò yo ak objektif pou konstwi yo lokalman ak enjenyè ki soti nan INP-HB. E menm plis, li te inisye yon politik enjenye rediksyon dèt (PPTE) nan peyi’l la finalman reyalize otonomi ki baze sou resous pwòp Ivoryen yo. Objektif rediksyon dèt sa a se te pwoteje majorite travayè Ivoryen yo kont bezwen lè yo ogmante drastikman tout salè pa omwen 65% anplis pote tout mwayen ekonomik yo nan yon nivo kote jèn yo te kapab konprann ke pa mete espwa yo sou imigrasyon an mas nan Lwès la. Sa a se youn nan plan sekrè li yo ke nou dekouvri. Sa a, kominote entènasyonal la pat kapab aksepte. Pou mete yon fen nan vizyon sa a, pwòp frè l' yo, egoyis, visye pou richès fasil, pozisyon politik onorè, nan lòd pou yo jwi lavi, yo vann tèt yo bay dyab la e nye l'.


Men, jan mwen te di anvan an, mesye sa a ki merite respè yo rele Laurent Gbagbo a te ase ansenye ak nouri politikman jèn ivwaryen ak Afriken yo pou kontinye batay la paske mwen enfòme ou ke kominote entènasyonal la, pi lwen pase tout vante, gen anpil feblès. Mwen konnen sa m’ap pale a e mwen pa di anyen. Kanta pou Alassane Ouattara, tout dokiman konpwomi konsènan li yo te nan achiv pou fè chantaj li lè lè a rive. Anplis de tout sa mwen sot demontre ba ou an, mwen sigjere ou eksplwate entèlijans ou an plis nan konbativite epi ou pral wè ke politisyen sa yo ki ap gide pa lidè gwo finans yo ki mennen kominote entènasyonal yo se sèlman moun tankou ou. Yo pa pi entelijan pase ou menm jan anpil Afriken kwè nan parès, mande charite ak medyokrite. Mwen soti nan ras blan an vrèman, men li estipid pou kwè ke nou pi entelijan pase lòt ras yo. Chinwa yo te pwouve nou kontrè a.


Se tou pa nou jodi a. Gbagbo te montre nou chemen an ak chwa lib pou nou fini travay la oswa abandone li nan feblès, neglijans ak parès. Mwen sipòte nou ak imilite e mwen ankouraje nou byen òganize nou pou laverite soti nan Cpi a e ke Gbagbo pa asasinen syantifikman jan kominote entènasyonal la konnen byen ki jan pou fè sa. Anplis de sa, tankou Martin Luther King, yon men Afriken riske peye pou fè travay sal eliminasyon fizik la. Priye anpil men tou aji anpil ak entèlijans, adè ak san relach malgre difikilte ak eprèv jiskaske nou jwenn rezilta konvenkan an. Men, si nou priye anpil epi nou fè mwens, lè sa a lapriyè nou ap vin pa itil. Paske lapriyè sèvi pou simonte sa ki envizib epi se aksyon ki jwenn fizikman sa yo jwenn nan espirityèl la. Se jis sa illuminati yo fè, ke mwen te fè pati. Yo adore lisifè epi yo fè menm bagay la nan mond reyèl la pou rezilta konkrè. Lapriyè ak aksyon entèlijan san emosyon pou yon viktwa sèten, men sekrè a. [Fen temwayaj la].


1.2- Apèl pou Repantans


Mwen profite okazyon sa a pou adrese bann Chèf Leta Afriken yo ki san wont e san vègòy, ki pa ezite dezabiye devan bann ti banben mèt oksidantal yo. Pou nou menm moun san onè ak san diyite, mwen di wont. Sa nou sot li a li rizib. Ki jan nou ka fè tèt nou yon moun sòt konsa? Ki jan nou ka aksepte ke nou imilye e chwazi nan pwen sa a? Istwa ap sonje ke kote nou te echwe tankou vilgè lach, youn nan tokay nou yo, diy Prezidan Gbagbo a, te reyisi. Kounye a li gen estim, respè, onè ak sipò tout Afriken ki diy e sanse yo. Li gen respè tou pou tout mèt monstr nou yo, ki nan ti basès yo kounye a rekonèt ke Lafrik pa sèlman plen ak moun egoyis ak pwostitiye, moun ki kapab sakrifye tout moun ki bò kote yo, pou pwòp enterè yo. Lafrik di tou gen kèk moun diy e onèt, erezman.


Epi nou menm pèp Afriken yo, kounye a nou konprann ki jan prezidan nou yo, mesye sa yo san okenn diyite, kòwonpi tou nan nanm yo ak nan lespri yo, yo kenbe prizonye pa gwo satanis mond sa yo, epi soumèt yo "nan tout bagay" kòm Bondye nan Bib la kòmande madanm yo pou yo fè’l pa rapò ak mari yo nan Efezyen 5:24. Li vrèman wont. Jounen jodi a, menm kèk fanm nan "emansipasyon" yo pa dakò soumèt nenpòt fason ankò ak mari yo oswa ak gason. Poutan "gwo" gason, chèf leta yo, respekte e pè nan peyi respektif yo, dakò pou yo jwe fanm relijye, sèvitè fidèl devan mèt tokay oksidantal yo, soumèt ak yo nan tout bagay. Wi yo dakò pou yo konpòte yo tankou esklav devan enbesil sa yo ki pi fò nan laj pwòp pitit yo. Li se tou senpleman pitye! Kilè chèf deta Afriken yo pral libere tèt yo anba esklavaj? Men ki lè?


Jiska kilè yo pral kontinye bese pantalon yo devan pitit yo kap dirije peyi oksidantal yo? Li pa posib! Se yon bagay ki revòlte! Kilè yo pral sispann jennen nou, granmoun sa yo pou anyen? Nou tout te swiv an dirèk kòman chèf deta Afriken "gwo e respektab" sa yo te kite yo imilye ak dezimanize pa bandi sarkozy a pandan koudeta kont Prezidan Gbagbo a ak masak plizyè milye moun Ivoryen ak Libyen. Manti mechan sarkozy a ak bann kokenn li a te tèlman grotèsk ke pèsonn pat bezwen entèlijan pou disène li. Poutan chèf Leta Afriken yo, mesye ki pi fò oktojenè yo, sa vle di swadizan saj e onorab, te soumèt ak diktat ridikil sa a, san okenn konsyans. A la yon wont! Èske nou pa souvan di ke vyeyès rime ak sajès? Bann chèf leta sa yo bann 60, 70 e 80 zan prouve nou kontrè a. O wont lè ou kenbe nou!


Li fè ou mande si mesye sa yo toujou gen yon konsyans. Si se konsa, kisa yo fè ak li? Kisa konsyans sa a sèvi pou yo? Lè yo nan divès palè yo, èske yo pran swen pou yon ti moman sa pèp yo panse? Gade ki jan ansyen-illuminati sa a trete sa yo rele Inyon Afriken an. Li te akize bagay sa a de "oganism kòwonpi, t'ap mande charite ak ògàn eskelèt". Kèk nan nou pral jwenn sa a yon joure. Poutan yon reyalite senp e tris. A la yon wont! Ki jan "gwo" mesye sa yo te rive kloure konsyans yo sou yon kwa pou yo pa santi yon ti wont ankò? Plis pase dis mil moun Ivoryen ak plis pase san mil Libyen te masakre anba silans ak anba je yo, paske yo kwè tèt yo dwe dèt mèt oksidantal yo. Yo kwè ke se lè yo fè sa yo pral jwenn apwobasyon mesye sa yo san moralite. Yo pa konnen sa nou te fè Prezidan Gbagbo, fanmi li ak pèp li a, ak sa nou te fè gid Gaddafi a, fanmi li ak pèp li a, se sa kap tann yo nan jou k’ap vini yo.


Toumani Touré, ki te renmen jwe vasal soumèt e byen renmen mèt kolonyal li yo, te aprann fason difisil sa a. Li te etranjman rekonpanse pou sèvis byen rann yo. A la yon wont! Wade moribonde ki te ale pi devan pou fasilite asasina gid Kadhafi ak destriksyon Libi paske mèt li yo te pwomèt pou’l ede’l mouri nan pouvwa a epi kreye dinasti li nan Senegal, te pran nan pyèj li. Gwo rena sa a te twonpe tankou yon ti mò. Enbesil sa a li ap kounye a fimen ak raj, men pèsonn pa gen sousi pou li ankò. Li te finalman konprann ke mèt kolon li yo, menm jan ak gran mèt lisifè yo a, se sèlman mantè, sadik. Si sèlman lòt prezidan Afriken yo te ka aprann nan sa!


Clown Jonatan ki soti Nijerya, majisyen an ki pa pratik mistik li yo te jete Umaru Yar'Adua nan kavo a pou pran plas li, te vin kwit manje mons Sarkozy a pandan dènye faz koudeta long lan kont Prezidan Gbagbo. Li pafwa te resevwa jiska onz apèl nan men Sarkozy yon jou. Mèt li yo te pwomèt li pou’l ede’l òganize eleksyon Nijeryen yo lè’l sèvi avèk metòd ultra-sofistike, pou’l ka rete sou pouvwa a. Kèk jou apre destriksyon rezidans Prezidan Gbagbo a ak masak plizyè milye etidyan Ivoryen yo, trèt sa a te jwenn rekonpans ak yon eleksyon byen trike. Lè sa a, li te kwè ke li te bèt ki pi renmen anpil nan gadò mouton lwès li yo. Li pat konnen ke koulèv sa yo te gen yon lòt lide nan tèt yo. Se kounye a li reyalize li. Kliyan li yo piti piti mete kanpe yon reyèl rebelyon Islamik nan nò peyi’l la, e lè sa a, ofri l' "èd". Konnen ki jan mafya yo travay, li pa pare pou aksepte jenere "èd" byenfetè’l yo. Li menm ki te bat nan plizyè rankont ki te òganize kont Prezidan Gbagbo, e ki te pare pou fè lagè kont Kot Divwa menm pou kont li, paske li te kwè li te gen yon lame ki gen anpil pouvwa, kounye a ap gen pou pwouve pouvwa lame sa a kont "ti" rebelyon Islamik nan nò peyi li a. Alelouya!


Tout sa nou ka espere kounye a nan men chèf Leta Afriken sa yo se ke yo finalman reveye. Li pi bon an reta pase janmen. Reveye, epi tankou ansyen illuminati sa a ki te chwazi pale, pale! Rekonèt ke nou te kite yo trete nou tankou esklav. Libere tèt nou anba esklavaj sa a, denonse epi sispann sa kap pase kounye a nan Kot Divwa a. Nou gen pouvwa pou nou fè’l, se kouraj nou manke. Laurent Gbagbo inosan ap soufri nan prizon wont nan la Hay ak konplisite nou. Madanm li, vrè premye dam Kot Divwa a, reprezantan eli pèp la, depite komin Abobo ak inivèsitè eta li a, ap trete tankou esklav yo te trete nan 17yèm syèk la, anba rega pasif ak konplis nou. Pandan se tan, yon harpi asasen, "piten danjere" jan moun ki te konnen ki moun li vrèman ye te konn rele’l avèk afeksyon, oswa "femme fatale" kòm lòt la te di, defile lib nan lari Abidjan yo izipe tit premye dam nan. Kòk mò sa a ki te fè sèman pou’l renye sou san moun Ivoryen yo, e ki te pwomèt, mwen site: "menm si ta gen 100,000 moun ki mouri, nou pral pran pouvwa a", epi ki te finalman akonpli volonte l', toujou ak konplisite nou, ap gouvènen an deyès.


Pitit Prezidan Gbagbo a, yon inivèsitè ki te chwazi rete lwen politik e ki, kontrèman ak pitit gason anpil nan nou, te pran prekosyon pou’l pa abize pozisyon li kòm pitit Chèf Leta pou detounen dè milya nan kès peyi’l t’ap itilize kòm mannken pou vanipinye burkinabés ki te abizivman vin lame legal konpatriyòt yo a ouattara. Tout bagay sa yo anba je konplis nou. Nou pa wont? Pwofesè Aké N`Gbo, ansyen Prezidan Inivèsite e Premye Minis, e tout Minis Prezidan Gbagbo ak lòt gwo pèsonalite nan gouvènman li a e nan sosyete sivil Ivoryen an, moun ki te pwouve entegrite yo ak lanmou yo pou Lafrik ak pèp Afriken an (paske liberasyon Kot Divwa pou li yo te komèt, se te tou pou tout Afrik), yo tòtire tankou bandi vilgè, pou moun ki pat kapab jwenn ekzil. Men, chak nan nou konnen sa ki te pase. Chak nan nou konnen ke ouattara demans pa menm janbe papòt premye tou eleksyon an nan Kot Divwa. Nou tout konnen li, epi nou gen prèv li. Ki jan nou ka rete konsa pasif ak endiferan? Ki sa konsyans nou sèvi pou nou? Gen wont pou yon fwa, pòv "Ekselans"! Reyaji! Reyaji!


Prezidan Gbagbo nan mitan sa yo rele kriz apre elektoral la, voye kopi tout dokiman yo ak tout minit eleksyon yo. Nou konnen li. Okenn nan nou pa ka donk reklame nou inyoran. Malfra ak asasen sarkozy nan bonbade palè Prezidan Gbagbo a, t'ap chache non sèlman touye l', men tou, detwi tout dokiman yo li te kenbe yo, espere konsa yo efase tout prèv defèt ouattara nan renega nan eleksyon yo. Sa malere sa a pat konnen se prèv viktwa Prezidan Gbagbo ki te deja toupatou, menm nan palè nou yo. Li ta pi bon kounye a, rele nou pou retounen tout prèv sa yo ba li. O mesye lach, mesye lach, vin nan sans nou! Onore nou pou yon fwa! Mwen ta renmen di nou an konklizyon ke Bondye ap rann nou reskonsab pou san plizyè milye moun ki koule nan Kot Divwa ak nan Libi ak konplisite nou. Si nou kontan viv, konnen tout moun nou te jete nan tonm yo te kontan tou pou yo vivan.


Chè lektè, jan nou dwe remake pandan n’ap li temwayaj sa a, se pa sèlman chèf leta Afriken yo ki chwazi eskive reskonsablite yo epi renonse diyite yo. Malerezman, genyen tou kèk entèlektyèl Afriken, tankou ka trèt patetik sa a ki te pèmèt tèt li pran de milyon dola pou fini asasina Prezidan Gbagbo a ak pèpetre tòti madanm li ak anpil Ivoryen. Sa a se Afrik malerezman. Pou de milyon dola, esklav patetik e abominab Fatou Bensouda, lawont prokirè CPI sa a te vann diyite li (si li te genyen youn), renonse sèman li, e li pare pou’l vann de milyon Afriken. Lougawou sa a konnen lè Prezidan Gbagbo te asasinen, yon lòt lagè pral pete nan Kot Divwa, e li pral lakòz omwen de milyon lanmò. Avèk sa, li pral akonpli misyon li byen nan je kanibal li yo ak mèt vanpi li yo. Epi esklavaj kontinye. Pòv Afrik. A la yon wont!


Nou eseye chak fwa jistifye komès esklav la pa lefèt ke ansyen paran nou yo te vann frè yo paske yo pat edike oswa enstwi ase, epi yo te limite nan jijman yo. Kisa n’ap di kounye a sou entèlektyèl pòv sa yo ki pi mal pase papa yo ki pat janm lekòl, e ki nan nayivte yo fasilman twonpe pa esklavaj yo? Mwen li atik yon lòt mandyan, pseudo pwofesè asosye filozofi a, ki te vin akòz vant li, yon flatè mèsenè a ouattara, e yon zanmi rize soro, nan ki li jwenn demokrat reyèl. Se pitye! Sa a se sa kèk Afriken "agreje" redwi tèt yo.


Kite’m eksplike nou ki jan Bondye te chwazi pou’l ekspoze konferans ipokrit sa yo sou demokrasi a. Pandan ke moun fou sa yo t’ap vote rezolisyon pou bonbade Kot Divwa pou eleksyon yo ke Prezidan Gbagbo swadizan trike, yon lòt demon, esklav ki pi soumèt ak sèvil meprize, asasen degoutan Thomas Sankara dwat la, te genyen nan premye tou nan yon eleksyon ki gen de tou, apre 23 ane nan pouvwa nan Burkina Faso, eleksyon prezidansyèl la ak prèske 81% nan vòt yo. Pa gen okenn bonm ki te dirije nan palè li a, pa gen okenn rezolisyon Nasyonzini te vote kont ansasen sa a. Se poutèt sa, li lè pou nou konprann ke se lisifè ak ajan li yo, ki depi kèk tan toujou jwe wòl bondye sou tè a, ki ap dirije mond sa a, pandan y’ap tann pou yo rankontre vrè Bondye a nan jou k’ap vini yo.


Bondye te chwazi ankò nan mwa novanm 2012 sa a, ak eleksyon UMP yo an Frans, pou li dekouvri moun ipokrit sa yo k’ap bay leson demokrasi. Men moun sòt ki gen mwayen pou yo detwi tout peyi nan masakre plizyè dizèn milye moun, nan non yon demokrasi ke yo menm yo pa kapab mete an pratik. Espektak efreyan, sòt ak ridikil ke UMP mannken sarkozy te sèvi nou semèn pase a fè nou konnen ki jan moun malad mantal sa yo ap dirije nou. Mechan sa yo k’ap distribye demokrasi atravè mond lan ak bonm ak sanksyon sòdid, yo pa kapab jere yon ti eleksyon nan anviwon 300,000 elektè. Eleksyon UMP sa a bay yon bon konpreyansyon sou fason eleksyon 2010 la te jere nan Kot Divwa. Mwen espere ke lidè konplèks sa yo nan Lafrik, lach natirèl ak krimen sa yo, ki nan basès yo kwè ke tout sa mèt nan Lwès yo di se levanjil, ta dwe aprann nan men li. Anvan yo mete tèt yo kòm bon elèv degoutan sa yo, kèk nan vasal Afriken sa yo pral panse kounye a. Nan nenpòt ka, se swè nou.


Se pou tout moun ki kwè yo gen nenpòt pouvwa sou tè a, konprann ke pouvwa sa a kout. Se pou tout moun ki kwè yo pi wo pase jistis lèzòm konprann ke yo p’ap chape anba jistis Bondye a. Nou ka nan fyète nou pase tèt nou kòm bondye, epi kriye jodi a ke Bondye pa egziste. Nou pral rankontre li demen. Santi nou lib pou nou kontinye di ak arogan ke se moun ki pèdi tèt yo ki kwè nan Bondye. Nou pral jwenn tèt nou, volontèman oswa san volonte, yon jou, devan jijman Bondye sa a ke nou kounye a bafwe e manke respè. Antretan, yo ban nou opòtinite pou repantans. Kenbe nan tèt nou, sepandan, ke Lanfè a reyèl, epi li etènèl.


Nou menm ki pwisan nan monn sa a, konnen ke gen plis pouvwa pase nou. Nou pap chape anba jijman Jezi Kris la nan jou kap vini yo si nou pa repanti. Mwen pa bezwen fè nou sonje bagay trivial la, ki se ke nou chak pral mouri. Ti pouvwa a ki aktyèlman entoksikasyon nou an pral byento rive nan yon fen. Moun ki te moute tèt yo kòm bondye sou tè a anvan nou yo, tout te fini yo te baleye nan lanmò, epi yo kounye a nan dife Lanfè a ap boule. Pa kwè ke se nou menm ki pral devye prensip diven sa a. Nan mechanste ekstrèm nou, nou planifye masak tout pèp la. Epi apre masak nou an, nou akize viktim nou yo de jenosid ak krim kont limanite, nou arete yo, epi fè yo jije nan tribinal wont nou yo. Epi antanke mitomàn patante, nou sèvi ak medya-manti nou yo pou akable yo ak fè yo detestab nan je lemonn antye. Lè sa a, kòm kleptomàn atitre, nou piye tout richès ak resous viktim nou yo. Nou pataje yo nan mitan nou san okenn wont, epi nou konsidere tèt nou kontan.


Si nou kwè pou yon sèl moman nou pral chape anba jistis Bondye a, se paske nou pi nayif ke sa ta sanble. Jou a ap vini lè n’ap reyalize ke nou te jis yon pakèt fatra. Wi, jou a ap vini kote jistis nou kwè nou te chape sou tè sa a pral ratrape nou. Vrè Bondye a ap tann nou nan viraj la nan kèk jou kap vini yo. Volontèman oswa avèk fòs, jenou nou pral pliye devan Jezi Kris, sèl vrè Mèt la, epi lang nou pral konfese ke Jezi Kris sa a, ki gen otorite nou meprize jodi a, se tout bon sèl Senyè a.


Nou menm Kretyen Kot Divwa yo ak nou menm lòt Pitit Bondye yo ki te priye ak antouzyasm pou Kot Divwa, nou sètènman te mande apre destriksyon palè Prezidan Gbagbo a ak kidnapping li an, sa anpil priyè nou yo te sèvi? Mwen kwè nou gen repons lan apre nou fin li temwayaj sa a. Si se pat anpil priyè nou yo, Prezidan Gbagbo ta dwe asasinen nan menm jou a ak ansyen Minis Enteryè li a, e dè milye kretyen Ivoryen yo ta ekstèmine. Sa a se plan ke sèpan yo ki fyè dèske yo te sèvitè fidèl lisifè yo, te fè. Yo toujou nan konfizyon ki pi total, epi yo toujou pa ka konprann kòz echèk yo. Kounye a, yo pase nwit san dòmi ap eseye chèche konnen ki jan pou yo lave wont yo te bwè a. Antretan, yo te demaske pou tout moun wè. E kounye a, jèn Afriken yo konnen a ki moun yo ap fè fas.


Donk, konnen trè byen ke lapriyè nou yo te bay fwi, kontrèman ak sa kèk enkwayan te di yo trivyalize efò nou yo, epi eseye pase nou nan betiz. Se konsa, reveye epi kòmanse lagè espirityèl la ankò. Kounye a se moman pou rann li pi difisil pou ajan Lanfè sa yo. Angaje nan lagè espirityèl ankò. Detwi regilyèman pa dife Bondye tout plan satanis yo, epi simen konfizyon total nan tout pwojè yo. Chak jou seche san vanpi sa yo kolekte, epi chak jou konsime pa dife Bondye a vyann imen yo kolekte. Leve kont tout sèpan sa yo, leve kont tout laj satanik sa yo, epi vide dife Bondye sou yo san rete. Gade ke tout efò yo pou kolekte san yo se pou gremesi. Asire nou ke krim yo komèt ak lagè yo lakòz toupatou pa itil yo, lè nou seche san yo kolekte regilyèman. Pa bliye nan priyè nou yo inosan sa yo ki kontinye ap soufri tòti ouattara a ak konplis li yo.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!


2- Dezyèm Temwanyaj yon Ex-Iliminati


Chè konpanyon konba yo ak chè zanmi, nou kontan pataje avèk nou rès temwayaj ke zanmi sa a, yon ansyen ajan nan sèvis illuminati yo, te mete a dispozisyon nou sa gen anviwon yon ane. Fwa sa a, non sèlman li te pale nou sou ka Kot Divwa a, li te chwazi tou pale ak nou sou ka Libi a ke li te mansyone a. Li menm te ale pi lwen nan revele lòt ka yo ban nou, tankou sa ki nan peyi Siri a. Nou ta renmen eksprime rekonesans nou anvè li isit la, epi sensèman espere ke li pral ban nou lòt revelasyon edifyan, paske nou sèten ke li te gen ase.


Temwayaj sa a trè edifyan jan nou pral wè, epi li itil pou tout moun. Pou moun ki kwè nan Bondye, li pèmèt yo konprann pi byen anje konba espirityèl yo, e pou moun ki pa kwè yo, li pèmèt yo konprann ki jan mond lan ap dirije. Antouka, revelasyon sa a ede nou pou’n pa viktim de manti lidè monn sa a ap fè konnen atravè manti medya yo, pou jistifye mechanste yo. Chak nan nou pral byen avèti kounye a. Nou ankouraje nou li li konplètman, epi tire pwòp konklizyon nou.


2.1- Kòmansman temwanyaj la


Pou yon dezyèm fwa, mwen ekri ou mesye Direktè Piblikasyon an. Nan yon lèt anvan ki te fè prèske yon ane, mwen te esplike’w baz pwoblèm Afriken an, ki te fini nan lanmò Muammar Al-Gaddafi ak arestasyon Laurent Gbagbo. Mwen repete’l, sa yo te baz yo. Nan nouvo adrès sa a ke mwen pibliye, mwen pral eseye detaye sèten pwofondè nan konfli sa yo pandan m’ap toujou prezève sekirite mwen anba yon psedonim. Mwen espere resevwa konpreyansyon ou kòm yon pwofesyonèl enfòmasyon an retou.


Kolonèl Kadhafi te kapab montre mond lan ak Lafrik ke nenpòt devlopman ak aparisyon posib nan konte premye sou tèt li, sa a nan entèlijans itilize richès nan peyi li. Devlopman ki pral swiv la pral fè efò, mwen repete, eklere opinyon Lafrik ak mond Arab la atravè eksperyans mwen ak misyon mwen te fè lè mwen te fè pati sèvis occult illuminati yo.


Evènman k’ap souke peyi Arab ak Afriken yo depi plis pase 2 zan se pa rezilta revolisyon espontane, men se rezilta "revolisyon" laboratwa fabrike tankou VIH-Sida. Pou VIH-Sida a, mwen ta ka fè yon dokiman sou sa yon lòt fwa. Pou le moman, m’ap devlope pou nou sibtilite "fabrikasyon" jeostratejik sa yo ki lakòz anpil malè nan mond lan. Sa a pral atikile alantou 3 peyi pivo, nan lòd pou fasilite konpreyansyon tout moun. Sa yo se Libi, Kot Divwa ak peyi Siri. 3 peyi sa yo pou kont yo, tounen senbòl istorik lit pou libète ki te favorize ekspoze manti dyabolik lwès la ki te gen entansyon dekonstwi eta ansyen mèt mwen yo te chwazi nan biwo Washington, Lond, Pari ak Tel-Aviv.


San pèdi tan mwen pral ale nan sijè a ki mennen m' voye pou ou yon nouvo ekriti ke mwen konseye’w li ak anpil atansyon apre sa a ke mwen te titre mwen repete, sa gen prèske yon ane: Laurent Gbagbo fas a nouvo lòd atravè lemond, (Chemen libète Pati I).


2.2- 14 Septanm 2001 - Camp David - Maryland - USA


Reyinyon kap fèt jodi a enpòtan anpil paske tan ap fini pou aplikasyon plan ki te prepare okòmansman an ki fèk debouche sou eleman deklannche a, sa vle di atak 11 septanm 2001 an. Mwen di deklannche paske tout makab sa yo. Dram nan te vin prepare ak planifye pa CIA (Ajans Santral Entèlijans) ak sipò FBI (Biwo Federal Envestigasyon), Entèlijans Militè 6 (Mi6) ak Mossad Izrayelyen an anba lòd illuminati yo, mèt yo ak kònanditè. Sa a, anba manda George W. Bush, anplwaye sèvis la anba tit Prezidan Etazini nan Amerik.


Kite m' eksplike’w: Konkèt zòn Erazyen yo ak Afriken yo te objektif estratejik illuminati a pou prèske 40 ane. Men, fas ak tout objektif sa yo, kanpe devan yo jodi a, 3 gwo obstak:


- Lachin, ki tou dousman men siman yon pati ki pa neglije nan gato ekonomik mondyal la, sa vle di petwòl, gaz, gwo teknoloji, iranyòm ak lòt resous natirèl.


- BRICS yo (Brezil-Larisi-End-Lachin-Lafrik di Sid) ki ap vin tounen yon twoublan blòk antagonis ki vize febli pouvwa dominasyon yo ke yo vle san pataj.


- Retounen an gwo Larisi anba lidèchip Vladimir Putin, ansyen Lyetnan-Kolonèl sa a ansyen KGB biwo St Petersburg, ki, ak gwo abilite, te konnen ki jan pa atizan konn fè ak detèminasyon, retabli Larisi nan grandè pi lwen pase antesedan.


Istwa sa a ke mond lan ap viv jodi a te kòmanse anba administrasyon Carter a ki te dirije Etazini nan 1977 - 1981. Nan reveye li lè sa a, se yon sèten (sonje non sa a) Zbigniew Brzezinski, nanm modi nan politik Ameriken an e yon konspiratè dyabolik nan espès ki pi move a. Se li menm ki gen jeni malveyan an pou enspire metòd prensipal la ak pi move kap sèvi enterè illuminati yo depi epòk Jimmy Carter rive nan epòk Barack Obama. Depi nan fen lagè fwad la, pèp yo nan mond lan te panse yo te finalman rive nan lapè. Sa non! Lapè se pa objektif moun sa yo ap chache. Pa gen lagè, pa gen okenn lavant zam e se poutèt sa pa gen okenn lajan dapre yo. San nou pa mansyone ke peyi konpetisyon yo ta ka parèt pou kontrekare pouvwa danjere yo. Sa a ki parèt pita rive se Lachin, ki byenke doue ak pouvwa militè efikas, te chwazi yon patenarya "genyen-genyen" ak peyi Sid yo. Kochma pou illuminati yo.


Mwen te di pi wo a ke illuminati yo te rasanble nan Camp David nan dat 14 septanm 2001, twa (3) jou apre "atak teworis" nan New York ak Washington ki te lakòz lanmò apeprè twa mil (3000) moun. Men, pati sa a nan istwa (11 septanm 2001) nan te prepare pandan manda William "Bill" Jefferson Clinton, enkoni nan mond lan e pèp ameriken an "dòmi" pa tanporè sante ekonomik nan peyi a. Pandan tan sa a, CIA te fini preparasyon "teworis" la ki ta dwe fèt sou manda Georges W. Bush te enpoze sou ameriken yo.


Kòm mwen te toujou vle di, manipilasyon moun se jwèt ki pi renmen pa illuminati yo nan mach yo nan dominasyon total mond lan. Tout bagay te akselere depi Lagè Fwad la lè batay kont Inyon Sovyetik la te an plen. Mesye Zbigniew Brzezinski, ki te konseye sekirite nasyonal sou Jimmy Carter, se enstigatè pèlen ki te mete pou Inyon Sovyetik epòk la lè li te menase rejim Afgan an ak revokasyon gras a yon rebelyon Washington kenbe ak sipòte militèman. Inyon Sovyetik, ki te wè lakou dèyè li menase, te kòmanse anvayi Afganistan nan dat 27 desanm 1979, konsa tonbe nan pèlen CIA a ki te kapab kounye a aktive "Operasyon Siklòn" ak moudjahidines yo kont "mekreyan" Sovyetik la.


Apre yon lagè long, Sovyetik yo bat. Objektif tout bagay sa yo, pi lwen pase bouraj medyatik ki kouvri lagè sa a, taktik illuminati yo ak manm ki pi enfliyan yo nan aparèy gouvènman ameriken an, tankou dezagreyab Zbigniew Brzezinski, se te premye bagay sa yo: aplike plan "vizyonè" a, chwa Afganistan kòm yon "laboratwa" pou devlopman eksperimantal Gran Lagè a ki soti nan lès, peyi Pachtoun ki reprezante tèren ideyal la. Rekrite moun ki pap travay nan peyi Arab ki pi pòv yo se premye travay la. Sa a akonpli, koripsyon men enfliyan "gid" relijye yo manipile yo li adopte pa Arabi Saoudit. "Gid" sa yo tankou Abdul Rasul Sayyaf ak Pir Sayyed Ahmad Gailani, pa egzanp, reskonsab pou andoktrin rekrite yo pou yo fè "Jihad" nan Afganistan kont "enfidèl sovyetik la". Nan aryè plan, CIA a antreprann yon gwo trafik dwòg, sa vle di ewoyin, ki pwodwi a pati de Pavot a, kiltive sou yon echèl trè gwo nan zòn trè fètil la zafè a kòmanse nan Pakistan nan Afganistan.


Pandan lagè sa a, CIA Ameriken an te pwodwi 60% ewoyin nan mond lan. Lajan sal sa a pral premye itilize pou finanse konbatan moudjahid yo epi answit refinansman jihadis sa yo ap chanje non ... Al-Qaida, sa vle di Baz la an arab. Wi mezanmi, Al Qaida se yon pwodwi pi bon kalite CIA, Mi6 ak Mossad, zam tèrib illuminati yo. Lè sa a, li te nesesè pou yo prepare tè a pou kontinwite "pwogram nan". Apre fen Inyon sovyetik, li te tan pou dewoule machin nan tout antye. Sa vle di (re) konkeri Eurasia ak Lafrik. Lachin wè defèt sovyetik la, byenke pa reyèlman nan odè sentete li nan tan li, konprann ke li ta ka sib nan pwochen destabilize. Se poutèt sa, vijilan, Lachin ap redouble efò li pou konkeri ekonomi an nenpòt kote li nesesè pou ralanti vorasite ameriken ki te kenbe pa lènmi yo. Mache a chwazi pa Lachin vire soti nan mond demen an e ke li pral nesesè nan komès sou yon baz genyen-genyen si nou vle estabilize ekonomi li san yo pa bezwen fè fas a yon revolisyon nasyonalis yon jou. Mache sa a, mwen di, vire soti nan Afrik. Lachin konprann ke ak yon sèl sa a, li pral gen anpil pou genyen nan tèm long san yo pa konpwomèt enterè endijèn yo. Se konsa, konfli yo evite nan enterè tout moun, byenke…


Yo te kreye Al-Qaeda, faz tès la te konfli a nan Kosovo kote li te nesesè pou sipòte frè mizilman yo ak sipò patènèl wayòm Arabi saoudit la. Konfli ki te abouti nan bonbadman Òganizasyon Trete Nò Atlantik la ki te fini ak mechanste lagè a, konsa divize tout rejyon an nan tèritwa otonòm anba kontwòl ameriken, kidonk anba kontwòl illuminati. Men, pi enpòtan an konkretize. Al-Qaeda efikas men li poko pibliye jan li dwe ye.


Dezyèm tès la se te bonbadman anbasad ameriken an nan Kenya nan dat 7 out 1998 nan Nairobi ak answit nan Dar es Salaam, Tanzani. Pou illuminati yo, bilan an "satisfezan": 213 moun mouri nan Nairobi ak 11 lòt nan Tanzani. "Baz la" (ki vle di Al-Qaeda nan lang arab) li kounye a operasyonèl yo dwe eksplwate nan medya yo pou kòz la. Nan Washington, Tel Aviv ak Lond, lajwa a gwo, nou youn felisite lòt paske plan an ap dewoule jan li te planifye a ak pòv jihadis buggers yo pa wè anyen ke dife, yo ki manipile pa "gid islamik" nan sèvis detantè yo. Lwès pouvwa finansye atravè pétrodollars. Sa vle di, valets yo ki se Arabi Saoudit, Katar ak lòt monachi oswa sultanat nan golf.


Bill Clinton, demokrat, te "eli" pou apeze ak "bliye" peryòd Reagan ak Bush pè te make pa konfli ak lagè ki te twò vizib nan je opinyon piblik la, ki te kòmanse poze kèk kesyon. Men, an verite sa ke mond lan pa konnen se ke manda Demokratik yo nan Etazini yo itilize pou prepare lagè nan lavni dapre plan illuminati yo. Demokrat yo sèvi kòm "somnifè" pou popilasyon yo ki, nayivman kwè nan yon tranbleman, san yo pa imajine pou yon sèl moman ke peryòd sa yo sèvi kòm enkibatè pou kale plis konfli ki ka touye moun pandan manda repibliken yo. Sa ki pi danjere yo se demokrat yo, kreyatè Al-Qaeda ki pral pita sèvi pou jistifye lagè ke mond lan ap viv jodi a.


Lagè Kosovo a te pwouve yon eksperyans konklizyon, yon manm nan fanmi Bin Laden, se Oussama pi popilè konfime yo jwe wòl lidè "djiyad". Yon seri byen lwil ki montre li ajiste yon Kalashnikov sou yon ranje tire ki te antoure pa akrobat kapichon kap fè manèv militè ki gen entansyon manje kasèt videyo yo. Lè sa a, pibliye yo pita pa medya yo ki nan sèvis Cia a. Fo, agrandi pa Media-Manti yo (CNN, BBC, Al-Jazeera, France24... elatriye) yo nan lòd pou lobotomize konsyans ki an retou pral kontan nan lagè a kont teworis "sa ki mal". Pòv dyab ki inyore ke teworis yo se pwòp chèf yo ap jwe ak entèlijans yo. Donk sa lemonn pa konnen, se ke Bin Laden sa a ki ti soufri ak ensifizans renal, te trete chak fwa sa nesesè, nan Dubaï nan klinik ki pou Dr Terry Callaway. Ousama te vizite la pa chèf Cia Larry Mitchell. Bin Laden pat mouri an 2011 men depi lontan. Ansyen Premye Minis Pakistani an, Bénazir Butho, te anonse lanmò li an 2007 pandan yon entèvyou televizyon te koute’l lavi’l pou’l ka konsève biznis sa a, sa vle di Al-Qaeda ki te sèvi lagè illuminati yo.


Se konsa, tounen nan atak yo. Anvan 11 septanm, sa vle di soti nan 10 mas rive nan fen mwa jen 2001, moun ki fè nwa kap travay pou Cia men ki pa nan dosye achiv Langley yo (syeje nan Cia a ki sitiye nan Virginia), ak anpil atansyon gaye patikil eksplozif nan tout mistè gwo tou won jimo a nan World Trade Center a. Lòt moun ki egalman doute pran posesyon tou 7 la ki te loje yon selil Cia. Se nan bilding sa a ki te lokalize detonatè yo ki te lakòz demolisyon gwo tou won jimo yo.


Manipilatè machin lanmò sa yo pat konnen ke bilding kote yo te lakòz efondreman gwo tou yo te krible tou ak menm patikil eksplozif yo pa lòt ajan Cia a san yo pa konnen yo. Yon fwa gwo fò won jimo yo te tonbe, lòt detonatè yo te aktive, kidonk likide yo ak materyèl makabre dyabolik yo, nan lòd pou efase tout tras konpwomi pandan envestigasyon yo. Gade byen videyo 11 septanm 2001 an pou w "apresye" spektak la.


Byen avan "avyon yo" nan vòl AA11, UA175, AA77 ak UA93 frape bilding new yorkè a, aranjman yo te pran lè sa a, yo te fè retire nenpòt entèseptè (konbatan F16) nan jou "atak yo". Men, sa ou dwe konnen se ke 8 ane anvan, twa avyon kalite avyon de lign te konstwi an sekrè, kopi egzak ak avyon klasik yo men san pasajè, ki kapab gide a distans tankou drôn ak yon teknoloji devlope san yo pa konnen tout moun. Nan jou atak la, tout pasaje reyèl avyon yo te tou senpleman detounen nan wout yo pou yo egzekite ak netwaye pa pwosedi chimik kote ki te kenbe sekrè pa Cia.


Chòk ki te koze pa atak "kont" ameriken yo te itilize pou jistifye envazyon Irak la apre peche "grave" Saddam Hussein, sa vle di, deside pote nan fiti prè, tranzaksyon finansye petròl la an ero olye de Dola a ki se lajan zouti illuminati yo. Règleman sa a jan Saddam Hussein te defann ta detwi dola a ki te e ki toujou se lajan komèsyal petròl la. Lènmi’l yo wè sa kòm yon danje. Pi mal pase zam destriksyon an mas oswa zam chimik yo evoke pa ajan yo sou pouvwa Ozetazini (George Bush Jr.) kòm agiman pou anvayi Irak ak petròl li yo. Kidonk ekonomize dola a.


Jou desizyon pratik pou envazyon Irak la rive 14 septanm 2001 nan Camp David. Ou konnen rès la. Men, sa a se sèlman yon ti pati nan gwo jwèt illuminati ki 11 septanm te sèvi kòm eleman deklannchè pou jistifye sa kap pase a. Miltipliye reyajisteman yo nan zòn jeoestratejik yo nan Irak ak Afganistan nan lòd pou yo kontrekare Lachin ak Larisi ankouraje pwogrè nan direksyon pou nouvo lòd mondyal la. Sa a se pou premye faz nan plan dyabolik la ki an preparasyon.


2.3- Libi


Illuminati yo atravè rejim ameriken Repibliken oswa Demokrat (li pa enpòtan se menm oligachi a) te itilize pozisyon yo nan Libi nan epòk wa Idriss yo pou yo te gade sou Arab Lafrik di nò, kidonk liy Arab Lafrik la ak pa Mwayen Oryan yo chaje petròl. Lè sa a, gen yon moun ki vin deranje lòd etabli a. Yon kolonèl lame ki soti nan wayòm Libi a pran pouvwa a nan yon koudeta nan ranvèse rejim monachi a an 1969. Li pa sispann la, men li demonte prezans militè ameriken an epi enstale yon revolisyon. Kolonèl Muammar Al Gaddafi se non li. Tout mond occult sa a sezi pa "entri a". Muammar Kadhafi pran pouvwa a epi li kòmanse defann revolisyon Arab la kont Lwès "enpi" ki detounen siyifikasyon reyèl diyite moun. Vrèman vre, nan tan wa Idriss, Libyen yo pat jwi richès peyi a ki te anba "titèl" Etazini.


Kadhafi ak mesye’l yo kòmanse vire sitiyasyon sosyo-ekonomik la an favè pèp la. Tout moun ki te pase oswa ki te rete nan Libi pou yon ti tan konnen ke Libyen yo te viv ak kè kontan ak sistèm Djammaryha nan li ke Kadhafi te gid la. Ak arive Gaddafi, se te premye refòm sosyal pwofondè yo, lè sa a, ekonomi yo pou benefis pèp la, sa vle di sante, etid, byen imobilye, yon twous antye nan premye nivo lavi sosyal raman egal nan mond lan. Wi, rejim Kadhafi a se sa yo rele sèvi pèp la. Li te vin enpòtan pou nou menm oksidantal yo reyaji rapidman pou mete yon fen nan rèy "diktatoryal" sa a ki te riske imite nan mond arab la ki te ranpli ak petròl ki enpòtan anpil pou finans mondyal segondè a, kote li se youn nan gwo baz espekilasyon ekonomik lan. Paske ak petròl ak gaz, illuminati yo kenbe mond lan. Pou moman sa a.


Mwen pral eksplike poukisa pita. Libyen yo te viv revolisyon an konplètman e pasyone, ki te limite oswa minimize enfiltrasyon Lwès yo divize ak manipile yon pati nan pèp la kont rejim yo. Tout tantativ echwe kont Djammarya Libyen an. Sèvis sekrè Libyen yo, ki te sipòte anpil pa Komite Revolisyonè yo, te trè efikas kont Lwès, ki te soufri nan wè sistèm sa a konsolide. Tantativ Kolonèl Kadhafi te fè pou kreye ak Inyon Repiblik Arab yo yon enstitisyon Pan-Arab ki gen ladann an premye Siri, Ejip ak Soudan ak objektif pou ini tout nasyon Arab yo nan lòd pou yo fèmen sistèm Lwès la, echwe nan ane 1970 yo. Illuminati yo, okouran de danje a, deplwaye tout machin manipilasyon yo ak entimidasyon nan rejim yo ak monachi nan mond Arab la nan lòd pou yo anpeche pwojè sa a danjere pou enterè yo. Yo reyisi. Kadhafi desi pa atitid patnè Arab yo, men li pa abdike e kounye a, li vire nan Afrik nwa nan objektif pou’l reyisi mete sou pye yon revolisyon kontinantal Afriken epi satisfè bezwen mas popilè Afrik la ki te kòmanse konsidere kòm mèt pwòp desten yo. Li jwenn nan Thomas Sankara, yon gwo alye pou pote machin ameriken anti-enperyalis la.


Jèn Afriken yo nan epòk la te wè jèn kapitèn vizyonè sa a kòm yon ewo. Thomas Sankara demontre ke nou ka reyalize pi bon rezilta si, epi sèlman si, nou reyèlman jwenn nan travay pa diminye kontribisyon ekstèn soti nan Fon Monetè Entènasyonal la ak Bank Mondyal. Burkina Faso anba Sankara demontre mond lan kapasite li nan pwodwi ble ak lòt rekòt abondans. Jès Sankara a ki definitivman konvenk Kadhafi se batay enplakab kont Dèt yo akòde pa sa yo rele patnè etranje yo, sa vle di enstitisyon finansye entènasyonal yo nan sèvis illuminati yo. Malerezman, konfli Chadyen an nan moman an twoub amitye yo. Sankara ak Kadhafi gen pwen de vi diferan konsènan kriz sa a. Rezistans anti-enperyalis Gaddafi te fè illuminati yo tèlman fache ke yo te mande rejim Reagan nan pou’l ba’l yon leson. Sa a te fèt nan dat 15 avril 1986 paske prezidan Ronald Reagan te travèse rubicond la ak operasyon Eldorado Canyon an nan bonbadman dirèkteman Libi ak avyon de gè tip F 111F, men pa gen anyen ki te ede. Kadhafi te vin pi plis ak plis popilè nan mond Arab la nan ki li te vin tounen yon ewo ak defandè diyite li pa "gwo satan" Etazini.


Kadhafi te nan tèt yon peyi petròl. Si tout peyi Arab petwolye yo kòmanse fè yon revolisyon tankou li, ann imajine sa ki pral rive apre. Illuminati yo te sèlman dòmi ak yon sèl je fèmen. Anplis de sa, li ankouraje eta Afriken yo kreye Fon Monetè Afriken an pou ke Lafrik pa soufri ankò volonte FMI kriminèl pòv. Men, sa ki pral kòz tonbe Kahdhafi a apre lagè gwo finans illuminati yo te mennen sou li yo nan lòd pou yo "efase" l' soti nan peyizaj jeopolitik la se sa a: li menm tou gen plan pou siprime tranzaksyon petròl la an dola pou emigre nan tranzaksyon dina OR. Se konsa, li te jis siyen manda lanmò li epi yo te pran desizyon an pou mete fen nan Jahmmarya Libyen an nan menm jou 14 septanm 2001 nan Kan David. Se te tou nan dat sa a nan 14 septanm 2001 ke yo te finalman pran desizyon pou refòm espas arab la pou kontrekare Lachin ak Larisi.


Pou anestezi e boulvèse opinyon arab yo an Afrik, li te deside pou prepare ak aplike yon remèd soporifik pou chanje akò politik ki ta pral bale tout zòn Maghreb la. Sa a pa konte sou "san danje" zam eksklizyon tankou Arabi Saoudit, Katar, reskonsab pou finansman ak ame, si sa nesesè, Frè Mizilman yo (mouvman ki te kreye an 1930). Sèvis sekrè ameriken (La Cia), Britanik (Le Mi6), Franse (Dgse) ak Izrayelyen (Mosad) mete tèt yo ansanm pou prepare ak anpil mwayen finansye enfiltrasyon nan peyi yo chwazi pou yo ka aplike. Sa a ki pral vin sezon prentan Arab avèk an vedèt, frè mizilman yo ranmase kache pa monachi gòlf yo men a distans kontwole nan lonbraj yo pa illuminati yo.


Nou dwe "bale" ansyen rejim yo nan zòn Arab la, enkli moun ki te toujou sèvi yo, tankou Ben Ali soti nan Tinizi ak Hosni Mubarak nan peyi Lejip. Nou dwe san etadam sakrifye rejim zanmitay pou twonpe ak twonpe tout moun. Objektif prensipal tout mouvman sa yo se te: Libi, Siri, Iran ak nan yon lòt limit Kot Divwa, fiti jeyan petròl ki te pèmèt tèt li mete sou pouvwa a yon souverentis yo te rele Gbagbo. Yon nonm ke nou menm, ajan nan lonbraj yo e menm ak ansyen mèt mwen yo, illuminati yo, pa tap atann sou sèn entènasyonal la.


Nan Libi, rebèl yo ak rekrite Arab ke nou te konvwaye yo an klandestin te enfiltre peyi a epi yo te etabli nan kòmansman mwa janvye 2011 nan Benghazi. Anba sipèvizyon ansyen kòlèg mwen yo ki soti nan sèvis sekrè fransè a, anglè ak izrayelyen pandan y’ap tann ak pasyans kontinyasyon evènman yo nan Tinizi. Sa a se wè ak apresye rezilta konplo yo "Prentan Arab" ki te prepare depi lontan ki gen faz eksperimantal yo te tann. Nan Tinizi, rebèl yo sipèvize pa menm sèvis sekrè yo e lòt sitwayen Arab yo enfiltre ak sipò nan monachi Gòlf yo (Arabi Saoudit ak Kata) ap kòmanse "revolisyon an". Epi li te tonbe nan Ben Ali, yon alye lwès la ki te sèvi kòm yon kochon Gine pou kouvri tras li.


Kab yo ki vin jwenn nou fè nou konnen ke se lajwa nan Washington, Pari, Lond ak Tel Aviv paske tès nou an te jis pwouve konklizyon. Sou 15 fevriye 2011, selil dòmi nou yo nan "opozan" "leve" nan Benghazi e anpil medyatè pa Media-Manti yo tankou: BBC, CNN, France24, Africa24, Al-Jazeera, Al-Arabya, Rfi, La voix de Amerique, Radio Canada, i-Tele elatriye. Pou asezone tout, tirè pwofesyonèl ki soti nan DGSE a ak Mi6 la te tire sou foul moun yo, ki pat anpil jan yo te vle a, nan lòd pou yo kreye yon brase ak jistifye kondanasyon atravè mond lan. Sa a pou mennen nan yon rezolisyon Nasyonzini ak lakòz deplwaman fòs militè oksidantal yo kont Jammahrya Libyen an ki sezi pa vitès evènman yo. Kadhafi reyalize ke ènmi yè li yo te bloke’l e ki te pwovoke rapwòchman diplomatik la ki te sèvi pou fè’l dòmi ak siprann li. Se Nicolas Sarkozy ki te pran reskonsab travay la lè li te resevwa Kadhafi nan Palè Elize a pou fè’l aksepte definitivman ke pat gen ostilite ankò ant Libi ak Lwès.


Se te soporifik politik ak fatal ki te donk te gen efè li. Apre premye bonbadman Libi yo, apre dezòd medya sou chanèl oksidantal yo, yon mas jounalis te ateri Tripoli. Pami jounalis sa yo, te gen plis ajan sekrè (espyon) pase ajan laprès reyèl. Jounalis sa yo te gen baliz nan afè yo ke yo te mete nan zòn sansib pou fasilite bonbadman Òganizasyon Trete Nò Atlantik yo ak presizyon chirijikal. Kadhafi kenbe nan yon vis enfènal pran refij nan Syrte pou reoryante batay li men anven. Li te touye sou lòd illuminati yo ak sou pwopozisyon Nicolas Sarkozy ki pat vle wè prèv finansman an nan kanpay li pou eleksyon prezidansyèl fransè yo parèt sou plas piblik.


Men, sa ke Sarkozy pat konnen se ke mèt li yo te deside pini’l paske li pat asasinen Laurent Gbagbo jan li te planifye a. Machin illuminati a konsa pèmèt François Hollande genyen eleksyon yo. Nan chalè aksyon an pandan lagè a nan Libi, Kadhafi mande tout pèp Maghreb la pou yo vin goumen ak anvayisè Lwès yo. Se Touareg yo nan nò Mali ki te rasanble an foul men sèvis sekrè yo te byen vit apwoche yo pou pèmèt yo jwenn otonomi nan nò Mali. An verite, oksidantal yo tap planifye depi lontan pou yo refòme nò Maghreb epi answit desann nan sid Sahara. Arive Touareg yo nan Libi te ofri yo yon opòtinite an lò.


Touareg yo depi lontan anvi vin otonòm vole nan opòtinite yo bay zam yo fèk jwenn yo. Sa a se ki jan Touaregs yo retounen, sipèvize pa sèvis lonbraj yo, angaje nan lagè a kont sid Mali. Lè sòlda malyen yo te bat, jihadis yo soti nan Katar te antre nan jwèt la. Mali nan nò, rekrite jenn Touaregs ak gwo mwayen yo nan lòd pou yo kreye yon rebelyon ki ta pwogrese nan direksyon Bamako. Lagè kont Gaddafi a akselere bagay yo. Ranfòsman yo ki te vin sipòte gid Libyen an se te pen beni pou nou. Yon fwa jihadis yo nan Katar yo te enplike, medya Òganizasyon Trete Nò Atlantik yo te kòmanse anplifye fenomèn nan Aqmi nan yon fason loraj nan lòd pou yo ogmante laperèz nan Mali, ki se konsa nan yon move pas. Se lè sa a jenn Kapitèn Sanogo te pran pouvwa a epi li rele pou diyite Mali, ke Lwès la ap bafwe.


Toudenkou, pèp malyen an reyalize ke yo te sipòte san yo pa konnen li nan tan lontan, pi move lènmi yo nan sub-rejyon an, sa vle di Alassane Ouattara. Pi lwen pase enstalasyon li sou pouvwa a nan Kot Divwa, lòt travay la se te mete Alassane Ouattara nan tèt Cedeao. Avèk lagè a nan Mali, li te fasilite administrasyon an nan peyi sa a ki gen richès estratejik tankou lò, petròl ak iranyòm an kantite. Se nan mwa me 2012, jis apre eleksyon l' yo, pandan reyinyon G8 la nan Kan David ak Somè Òganizasyon Trete Nò Atlantik la nan Chicago, ke yo te bay François Hollande lòd pou li retire kò’l nan Afganistan pou li ka retrouve li nan misyon Mali a pou kont kominote entènasyonal la ak gwo finans illuminati yo. Se pa sa sèlman, konnen ke li se sitou pou gen rega sou Kot Divwa, yon teyat opoze desten ekonomik. Yon batay ki pwomèt yo dwe san pitye.


Kounye a, apre yo fin manipile epi fè pè opinyon Afriken yo ak fo fenomèn ki rele Aqmi an, ok a bay Lafrans, ki ale nan lagè pou elimine "jihadis" li yo. Moun inyoran ki sèvi kòm bèt nan lagè, kwè yo ap travay pou kòz "islamik la" ak benediksyon nan koripsyon Qatar nan sèvis lwès la. Elas, richès Mali yo konsa chape malyen yo ki te abize ak vòlè.


Pou fini, yo fèk valide titèl yo atravè eleksyon trike kap sèvi enterè lwès yo. Mwen panse tounen ak dezolasyon nan lajwa popilasyon malyen yo akeyi byennere ak chante ak klòch, twoup fransè yo debake sou tèritwa yo. Pòv yo, wi pòv yo ki resevwa bouro yo ak souri ak dans, nayivman jete tèt yo nan "prizon" kominote entènasyonal la ki, tankou yon vanpi, ap prepare pou souse yo jouk nan mwèl. Sa se pou Mali.


Yon lòt bò, lagè sa a nan Mali anba lòd François Hollande, te gen lòt gwo objektif pou anvayi vwazen Aljeri yo kote satelit Afriken Rascom bati. Yon kòmanndo djihadis te dirije pa Mokhtar Belmokhtar, yon fo gid mizilman rekrite pa Arabi Saoudit ak Katar nan sèvis Cia a pou kòz la, enfiltre peyi a ak pran posesyon nan rafinri a In Amenas ak pran otaj. Kòm espere, medya oksidantal yo te kòmanse emèt ak anpil bri ke Aqmi t’ap evolye nan zòn nan pou gaye dezòd. Òganizasyon Trete Nò Atlantik ap prepare pou debake pou anpeche "mal" la Al-Qaeda. Men, Aljeri, ki te pran endepandans li nan kraze lame franse a, ki te konnen ke djihadis Mali yo te sèlman yon konplo, pa kite tèt li distrè. Gwoup entèvansyon espesyal (GIS) nan sèvis sekirite aljeryen yo te reyaji enèjikman pou debarase yo de moun k’ap pran otaj yo malgre efè kolateral yo (22 moun mouri sou bò otaj e 54 djihadis netralize e touye).


Washington ak Lond, konprann ke plan yo te echwe, lè sa a, te kòmanse jape ak kondane entèvansyon militè aljeryen an ki, dapre yo, te mete lavi an danje. Gouvènman aljeryen an pa koute yo e li voye anplis de liberasyon sa a, 5000 gason pou sekirite zòn nan. Si Lafrans vle "libere" Mali, kite’l fè sa epi rete nan Mali men pa nan Aljeri, dapre kòmantè ministè afè etranjè a. Òganizasyon Trete Nò Atlantik sispann operasyon aterisaj li nan Sahara a, men li pa abandone epi tann jiska jodi a pou yon lòt opòtinite. Kanta pou Aljeri, li rete vijilan bò kote li ak lame li pare pou goumen pou souverènte li.


Rafineri In Amenas se te yon chwa estratejik pou oksidantal yo, paske sitwayen nan anpil peyi ewopeyen ak azyatik travay la. Plizyè nasyonalite sa yo te itil pou jistifye yon entèvansyon militè entènasyonal, sa vle di Òganizasyon Trete Nò Atlantik. Illuminati yo te neglije yon reyalite: Aljeri se pa Mali paske li gen yon kilti yon peyi konbatan mefyan ki pa ka toufe tèlman fasil. Aljeri se pa Kot Divwa tou, kote pou deranje e febli sòlda Fds-Ci yo ak arete Laurent Gbagbo, te pale pou sove anbasadè Japonè a ki te nan "danje".


2.4- Siri


Depi li te pran pouvwa apre lanmò Hafez el-Assad, jèn Bashar ke pèsonn pat atann te sou pouvwa a pou’l jere gwo eritaj politik paran’l kite depi 10 jiyè 2000 pa referandòm. Pou piblik la an jeneral, li ta dwe mete aksan sou ke peyi Siri se dènye basion nan layisite arab kote kominote relijye mizilman, kretyen ak druze yo ap viv an amoni pafè, pataje tout bagay kote echanj kiltirèl yo pran plas nan fratènite konplè. Malgre ke peyi a pat eksperyans demokrasi jan ferus prone’l la, peyi a pat gen okenn difikilte nan nivo sosyal apa de frè mizilman yo, yon ti gwoup fondamantalis ki te rete lènmi rejim nan ak kèk patizan kont-pouvwa siryen an. Nan aswè 15 septanm 2001, chèf Idarat Al-Mukhabarat Al-Ama, sèvis sekrè leta peyi Siri a, te resevwa an kachèt yon nonm nan sèvis palestinyen yo. Sila sa a, ki te soti nan Bann Gaza a, te ba li yon dokiman ki revele desizyon Camp David te pran konsènan lagè alavni yo nan preparasyon pou refòme espas jeopolitik Mwayen Oryan an epi mete’l anba kontwòl total Washington, sou non illuminati yo.


Menm jou lannwit sa a, yo te prezante premye konseye anbasad larisi a nan Damas nan premye men enfòmasyon an. Sila sa a te santi li soulaje pa konfimasyon sa a paske dènye kab diplomatik Larisi a ki te soti Ozetazini, te sispèk yon bagay ki pa klè nan atak 11 septanm yo e reyinyon sekrè sa a nan Kan David vin konfime konplo a. Menm jou lannwit sa a, anbasad chinwa a nan Damas, apre li fin resevwa kab la nan enfòme Peken. Yo konvoke tout sekirite rejim siryen an e yo enfòme sou sitiyasyon an ansanm ak anbasadè iranyen an nan Damas. Loksidan yo pap janm chanje. Men, ale twò lwen pou yo touye pwòp sitwayen yo pou jistifye lagè? Li bezwen fèt.


Sèl enkoni a se te dat atak ameriken an e ki jan. Konseye militè siryen yo pwopoze rekòmanse manèv militè gwo entansite yo ak achte ekipman lagè militè entèkontinantal yo. Eksperyans lame a apre lagè nan peyi Liban an pral fè rès la. Kidonk, depi lannwit sa a nan 15 septanm 2001, Siri ak lame li a prèske 400,000 gason, tap prepare pou lagè kont ènmi lwès yo. Envazyon Irak la konfime soupson an sou politik ansasen an nan peyi Etazini. Livrezon ekipman dènye kri yo nan peyi Siri entansifye ak fòmasyon ak sipèvizyon konseye militè Ris ak Chinwa. Tan ap pase epi se "mouri kalm", pa gen agresyon men nou rete kou a piske ameriken yo anboure nan Irak, yon peyi vwazen. Ki jan ameriken yo ta pral prosede kont Siri? Kont Irak se manti sou zam chimik yo (agiman yo itilize pita kont peyi Siri). Kont peyi Siri, yo te swiv agiman an men, pa gen anyen. Prezidan Bashar Al-Assad panse echèk ameriken yo an Irak tap avòte plan lagè enperyalis Etazini kont peyi’l la.


Lè sa a, pwojè tiyo gaz Siri-Larisi (pi gwo nan mond lan) te vin pi aktif, men an menm tan prezidan siryen an te prepare refòm politik la nan yon lide pou ranfòse demokrasi nan peyi’l la paske pou li, "demokrasi" (li konnen) an riske ke yo te yon agiman nan agresyon sou pati ameriken yo. Pwojè sa a konsènan tiyo gaz siryen an dwe konsève paske li pral fè Siri yon peyi ekonomikman enfliyan. Sa a pral ranfòse desizyon Washington pran pou akselere pwosesis agresyon an nan peyi Siri, piske lagè prokirasyon an pita nan Libi te pwouve yo dwe pwofitab e mwens koute chè nan lavi moun sou bò marin ak Gi a. Lè sa a, kan fòmasyon Cia a finanse yo bati nan peyi Tiki ak nan Jordanie ak benediksyon gouvènman yo apati desanm 2010 pou akomode "djihadist" Emir Katar ak wa Arabi Saoudit te rekrite. Emir ak wa kriminèl nan sèvis sa ki mal la epi se pa nan islam, la vrè, sosyal e lib de tout enfliyans demonyak ameriken ak lwès.


Sa a te fè nan sibtilite pi lwen pase je moun òdinè. Fòmasyon entansif renega yo rele abiman "djihadis" yo fèt nan objektif pou rasanble popilasyon peyi yo pral anvayi yo epi answit pote epe ki ka touye moun nan rejim Baatist Damas la. Sila sa a ki komèt "krim nan" nan fè fas ak nouvo pouvwa yo ki se Lachin ak Larisi ki sanble yo ofri pi bon avantaj komèsyal bay patnè yo, kontrèman ak yon oksidan magouyè e meprizan. Sistèm enfiltrasyon djihadis nou an rive nan pwen, "revandikasyon sosyal ak politik" yo kòmanse 15 mas 2011 nan Déraa. Pran avantaj de deplwaman ajan sekirite nan peyi a, tirè pwofesyonèl (ankò ak toujou) nan sèvis sekrè lwès yo tire sou foul moun yo pou yo pwovoke kolè ak kondanasyon kominote entènasyonal la ak objektif pou yo rive nan konplo ivoryen ak libyen pou jistifye yon entèvansyon Òganizasyon Trete Nò Atlantik, lame kriminèl illuminati a.


Nan Damas, rejim ki reyini sekirokrat yo, pran nòt: Washington deside antre nan manti kont Siri selon metòd abityèl yo. De tandans parèt nan nivo ki pi wo nan eta a: moun ki pwopoze yon kont-atak imedyat kont moun ki pwopoze kite lènmi yo antre an gwo kantite ak metodikman ekstèmine yo, ekipman yo ak resous imen yo sa vle di konbatan djihadis. Dapre enfòmasyon mwen yo, deba a pral dire dè èdtan e dè èdtan. Lè sa a, prezidan Assad deside sou sa ki an napre yo: kite evènman yo dewoule pou yo ka konprann siyifikasyon estrateji militè, politik ak diplomatik ènmi yo. Sa a ka enplike depans nan lavi ak enfrastrikti, men bagay ki pi enpòtan an se finalman sove souverènte a ak diyite pèp lavil Aram nan san konpwomi politik. Ki distans ameriken yo te vle ale apre travay sal yo an Afrik, se konsa metòd rejim siryen an te chwazi pou kont-atake.


23 mas 2011, dezyèm mach "popilè" nan Deraa, mal swiv men viktim yo tonbe anba bal tirè pwofesyonèl yo anbiskad ak pwoteje pa ajan Cia a ak franse Dgse a san yo pa bliye Mi6 Britanik la, nan ti bout tan! Trio kriminèl la ap fonksyone anba kowòdinasyon anbasadè ameriken an nan Damas, Robert Ford, youn nan pi bon etidyan John Negroponte, espesyalis nan destabilizasyon. dJihadis ki soti Jordanie, Latiki ak Katar enfiltre peyi a epi resevwa zam ak minisyon atravè chanèl Cia kreye, sa vle di tinèl anba tè ak lòt mwayen mobil. Damas enfòme men kite’l ale nan lòd pou pran yo nan yon vis.


10 avril nan Banya: manifestasyon mal swiv men kowòdone pa fòs sekirite yo, epi ankò, tirè pwofesyonèl Cia yo tire sou kèk manifestan yo, ki kreye yon dezòd ki lakòz lanmò 14 moun ki gen ladan 7 sòlda siryen. Prezidan Assad rete kalm devan kesyon yerachi militè a an favè konfwontasyon imedyat kont sibvèsif yo. Pou prezidan siryen an, yon kesyon rete: ki jan yo chase trèt nan aparèy leta a? Paske malgre aparisyon imedya yo, Bashar El Assad pa eksperyans, konvenki ke pral nesesèman genyen. Men kiyès? Ki wo grade?


Li chwazi pasyans lè li kenbe minimòm sekirite a. 14 avril, yon nouvo gouvènman fòme epi prizonye politik yo lage pou fasilite dezòd yo tap prepare a. Nan demen, 15 avril 2011, Ong Amnisti Entènasyonal la, yon enstriman illuminati [tankou lakwa wouj, Human Rights Watch, USaid, Gwoup krizis Entènasyonal, NDI (National Democratic Institute), reporters an fontyè, elatriye…] te lage yon repòtaj ki denonse lanmò 200 moun yon fason pou avegle opinyon piblik la. Fwa sa a nou te la, e prezidan Assad konprann ke menm pratik yo ki te pwouve tèt yo yon lòt kote an tèm de demonizasyon te fèk kòmanse sarabande yo. Bay rezon pou prezidan peyi Siri a, nan dat 27 avril, 230 pèsonalite, manm pati ki sou pouvwa a, demisyone ak fraka, konsa trayi peyi yo pou prebends ak pwomès soti nan Katar nan sèvis illuminati yo.


Kòm si sa pat ase, disidan kòronpi yo fè yon deklarasyon kont ansyen prezidan kamarad yo ke li ta masakre "manifestan lapè" yo. Yon obèn ke loksidan yo te panse yo te genyen kont rejim moun peyi Siri a epi yo ap prepare yon rezolisyon obligatwa kont peyi Siri. Lachin ak Larisi, ki te wè oksidantal yo ap vini, san ezite bloke rezolisyon sa a ak veto yo nan Nasyonzini. Gen panik ak kòlè nan kapital ewopeyen yo ak nan Washington. Illuminati yo tranble e ajan medya yo tankou Cnn, BBC, France24, Al-Jazeera elatriye. Kòmanse vomi venen yo kont Lachin ak Larisi, ki rete kalm lè yo kontinye livre ekipman militè bay lame siryen an.


Lè sa a, yon òganizasyon kirye e mantè kreye epi enstale nan Lond, kapital Britanik la ak objektif pou yo fabrike manti pou manipile lespri kont rejim Damas la. Òganizasyon dezas sa a rele Obsèvatwa Siryen pou Dwa Moun (OSDH), ki reskonsab pou bay chif inegzat nan kantite moun ki mouri sou tèren militè a nan peyi Siri. Kanta prezidan Assad, li rete konsantre sou sa pou’l fè. Koudanvwa a te jis bay. Nan kòlè premye echèk sa a, inyon ewopeyen an sanksyone rejim siryen an ak manm enpòtan yo lè yo bloke byen yo epi yo refize yo dwa pou yo rete sou ansyen kontinan an. Se konsa mèsenè yo ki enfiltre nan peyi a te kòmanse fè asasina ak lòt latwoublay nan plizyè vil. Lè sa a, lame arab siryen an te ale ofisyèlman nan lagè kont gang djihadis ame yo.


Repons lan fatal, djihadis yo ap tonbe tankou mouch. Se panik nan lwès pou fè fas a deroute mèsenè yo nan peyi Siri. Se lè sa a, 12 fevriye, Koffi Annan te chwazi pou pèmèt yon sispann tire pou reyalize yon solisyon lapè ak politik (an reyalite se te pran yon ti souf pou reame djihadis yo). 24 mas, Larisi konfime sipò li pou plan Annan nan. Men, pa gen anyen ki te ede paske pèp siryen an ki byen enfòme pral konprann apre yon sèten tan ke loksidan se lènmi yo e ke yo se finansye rebèl siryen yo (trè kèk) ak mèsenè etranje yo (majorite). Sa yo rekrite e soti nan mujahideen yo Cia ki t’ap goumen nan Afganistan e ki asosye ak frè mizilman yo. Illuminati yo te fè erè fatal nan prese prese fè fas a pouvwa militè ak komèsyal Larisi ak Lachin yo.


Premye erè a se te kwè ke metòd entoksikasyon yo ta rete pwodiktif tout tan tout tan. Nan dat 25 me 2012, yon masak te komèt nan Houla e li te kreye yon rèl nan medya atravè lemond pou jistifye entèvansyon Òganizasyon Trete Nò Atlantik. Lafrans, Etazini, Almay, Espay, Itali, Kanada ekspilse anbasadè siryen yo. Nasyonzini voye yon delegasyon ki te dirije pa jeneral nòvejyen Robert Mood nan peyi Siri pou verifye reyalite yo anvan nenpòt sanksyon. Jeneral Mood fè remake ke eleman ki nan posesyon li yo egzonere lame Arab siryen an nan men Bashar El-Assad. Men pi mal, li dekouvri ke yon twazyèm gwoup djihadis ki te kreye an sekrè pa Arabi Saoudit, Grann Bretay ak Etazini se otè masak sa a. Ali Sayyed, yon timoun 11 zan ke yo te masakre fanmi’l, chape anba lanmò jodi a gras a san manman’l te flite kò’l. Se poutèt sa, li rann temwayaj sou nati asasen Houla yo. Temwayaj sa a montre kilpablite 3yèm gwoup sa a. Jeneral Mood kwense epi li di ke endikasyon masak la brouye.


Koffi Annan, wè rezilta evènman yo, demisyone. Nan Washington, Pari ak Lond, kòlè a gwo apre ennyèm echèk sa a kont Siri. Men, yo kontante yo kontinye bra djihadis yo. Pou ede djihadis sa yo, lwès ap mete kanpe yon mouvman mannken ki rele "zanmi pèp siryen an" pou bay yon angajman pi serye nan aksyon destabilize yo ak patisipasyon yon pakèt peyi vasal. Malgre tout estrataj sa yo, detèminasyon Bashar al-Assad pat febli, okontrè. E sa malgre atak 17 jiyè 2012 la, ki te frape kè sistèm defans siryen an, ki te lakòz lanmò minis defans lan, chèf inite kriz la ak bòfrè prezidan an. Li ta dwe remake ke atak sa a te fèt soti nan anbasad Etazini nan Damas. Men, pouvwa siryen an pa kite tèt li souke epi li kontinye a plis kouraj nan eradikasyon vèmin teworis la.


Dezyèm erè a se yo te souzestime prezidan siryen an. Jodi a, laperèz ble oksidantal yo an vi de bès ekonomik yo ap pouse yo prese. Lè sa a, analis Cia yo te prepare yon estrateji gwo espektak ki rive kòm menas Assad nan zam chimik kont "pèp la" nan peyi Siri. Sa a, agrandi pa medya abityèl-manti yo ak imaj fo pibliye twòp nan lòd pou yo donte opinyon popilè ak mas la. Espere konsa valide grèv militè yo kont vanyan pèp siryen ak lame la. Se yon metòd estipid men ou toujou te oblije ale la lè’w wè ijans la; paske "djihadis" yo oswa "opozan siryen" yo toujou ap pran sou tout chan batay yo. Nan dat 21 Out 2013, pandan ke ekspè Nasyonzini yo te ateri nan Damas, medya "andikap" yo nan salè illuminati yo te emèt fo videyo ki montre "masak yo" ak zam chimik nan tout savann pou bèt yo nan Damas. Zam chimik yo itilize pa rebèl yo ak apwovizyone pa Latiki.


Ki donk, se siyal ki kòmanse mouvman lagè kont peyi Siri sou kote nou vle enflije pratik sa yo ki te gen efè yo nan Kot Divwa (masak manti fanm yo nan Abobo ak krim Kadhafi yo kont manifestan yo nan Benghazi). Se menm trik la ki baze sou manti manipilatif ki mennen nan krim ki pratike yo. Men, pou anekdòt, mwen te make pa yon reyalite pandan dènye sejou mwen nan Damas, sitadèl enprenab la. Yon jèn sòlda ki ta pral devan e ki te fèk marye, reponn ak dlo nan je jèn e bèl madanm li a ki di’l: "M’ap priye chak jou pou ou pou’w tounen vin jwenn mwen an sekirite". Jèn mari a, tou nan dlo nan je, reponn ak yon sajès enkwayab: "Madanm, pa priye pou mwen, men pito pou peyi Siri, sèl ak vrè byen nou an ki gen desten nou pap janm gen pou negosye". Enkwayab! Yon jèn gason ki apèn 23 an ki di bagay sa yo plen ak valè moral.


Reveye konsyans nouvo jenerasyon yo jwenn yon garanti solid pou enterè jeoestratejik nasyon yo. Wi, tan yo chanje. Definitivman! Larisi ak Lachin vijilan nan wè vini monstr vanyan sòlda politik kriminèl lwès yo ki kwè ke tout bagay pèmèt. Lè sa a, somè G20 an te fèt nan St Petersburg, yon vil kote plizyè deseni anvan Vladimir Putin te la kòm yon nonm KGB pandan epòk Lagè Fwad la. Se pandan menm somè sa a ke illuminati yo pral konprann ke yo pa mèt mond lan ankò.


Wi, sa a se kote yo pral konprann poukisa Larisi se pi gwo jwè echèk la nan tout tan. Pandan somè sa a ap fèt, bato de gè Ris (7 bato) ak lòt soumaren navige nan direksyon mediterane a. Se nan moman sa a menm jeni òdinatè lame Bashar Al-Assad la kraze sistèm òdinatè militè ameriken an, kraze li ak bay yon apèl pou sajès tokay lame ameriken an. Pentagòn pa ka kwè li, Cia a sezi san bliye bòs sistèm espyon ameriken an, Nsa.


Kiyès Bashar Al-Assad sa a ki oze fè sa? Sipò Larisi li a pa sispann rezèv zam ki pi sofistike ak sistèm òdinatè dènye modèl sa a ki te pèmèt siryen yo penetre epi pase Etazini nan betiz. Nou pa mansyone ke prezidan Ris la te di nan reyinyon G20 an ke si lwès atake peyi Siri, elas! Ebyen peyi li a pral bay Iran misil nikleyè ki pi pwisan. Misil sa a rive SS-400 ke pa gen okenn misil anti ki ka netralize li. Pi mal, li kapab tire desann sib nan espas. Vladimir Putin te tann moman sa a pou G20 an anonse "nouvèl la" ki jiska somè ki pi wo nan sèvis sekrè lwès yo te kreye panik. Misil sa a pi danjere nan mond lan. Nan Washington, Lond, Pari ak Tel Aviv, refren an se menm bagay la: Vladimir Putin se eritye Machiavel, li se lutin taciturn. Illuminati yo te vle pouse bagay sa yo pi lwen paske dekadans yo ap vin pi plis ak plis aparan.


Taksisyen prezidan Ris la montre yo ke li se nouvo mèt jwèt la, li se nonm ki soti St Petersburg. Kòm si sa pat ase, sèvis sekrè lwès yo dekouvri e malè yo ke Lachin, bra dwat Larisi a, fèk lage drôn final la: BZK-005, ki pi pwisan e destriktif pase Ms-1 US Army Predator a. Chòk la elokan ak prevantif. Vladimir Putin, santi oksidantal yo afekte nan fwa, lè sa a, "bèl" jan li ye, ofri lènmi l' yon "onore" fason soti e pwopozisyon an sele zam chimik peyi Siri yo. Tankou yon chen sote sou yon zo, illuminati yo nan Ewòp aksepte fè moute pou defèt yo. Èske oksidantal yo te konnen sa ki tap tann yo nan peyi Siri? Yo te gen ladann yon avyon de gè-bonbadè F22 Raptor te tire pa fòs anti-avyon siryen an ansanm ak 4 misil Tomawawk deplwaye pou teste fòs lè Bashar El-Assad la. Pa gen anyen ki di ke yo pral dijere imilyasyon sa a.


Tsar Moskou fèk pran yo sou move pye e, mwen repete, pwopozisyon li pou mete zam chimik peyi Siri yo anba siveyans Nasyonzini. Èske illuminati yo admèt defèt? Sa ki sèten, depi "la bè kochon" nan Kiba, illuminati yo pat fè eksperyans yon defèt konsa. San nou pa mansyone tonbe nan men yo ke yo te mete sou pouvwa a nan peyi Lejip, sa yo rele Mohamed Morsi a ede antoure peyi Siri. Mohamed Morsi se yon ajan Cia anba lòd Katar ak Arabi Saoudit, tèt yo nan sèvis Washington. Pèp peyi Lejip la, ki te konprann konplo a, leve pou mete yon fen nan "rèv sezon prentan Arab la" frè mizilman yo nan peye illuminati yo. Èske sila sa a rezoud epi kite grangou anvayi yo? Tann epi wè!


Pou ou menm vanyan pèp peyi siryen an ki pa kite tèt nou twonpe pa manti lwès la ki sèvi ak pwòp frè nou ki soti nan lòt peyi Arab yo (Arabi Saoudit, Katar, Jordan ...) kont desten nou, mwen di nou Bravo! Kontinye reziste pou prezève endepandans nou ak souverènte nou an fas moun k’ap fè povrete yo ki se Fmi-Bank mondyal, USA ak sila yo ki se Lafrans, Grann Bretay, Latiki, Inyon Ewopeyen, Kanada, Izrayèl... Felisitasyon ankò, pou leson kouraj sa a san konpwomi!


2.5- Kot Divwa


Mwen pa pral ale sou sa mwen te esplike’w briskeman nan lèt anvan mwen an, men mwen pral eksplike kèk detay ki pa mwens enpòtan. Nou menm, loksidan, nou pa janm pran kapasite entèlektyèl Afriken yo oserye, paske nou te di: Afriken yo parese, entelijan vrèman, men yo briye nan mande charite epi ede "blan" yo viv. An verite li byen diferan, epi prete atansyon sou sa ki pral swiv yo.


Pandan batay militè a ki te kòmanse 15 fevriye 2011 nan lwès peyi’w la, objektif seremoni batay sa yo se te pou pwodwi sou yon bò yon maksimòm lanmò pou kont makabre illuminati yo pou yo ka konsolide kenbe anpriz yo sou Kot Divwa pa yon alyans occult satanik ki te gen yon dat limit espesifik. Sa a, Gbagbo evite yon jan kan menm ak fè dat limit sa a demode. Peyi sa a se poumon ekonomik trè gwo zòn afrik lwès la ki pote dè milye ak de milya an mwa ak nan ane ak Lafrans ak gwo finans kriminèl lwès la.


Nan solidarite li ak aksyon kriminèl yo, Inyon Ewopeyen an te pote yon anbago sou medikaman ki ta tou pwodwi kantite makabre li yo nan lanmò akòz mank swen apwopriye. Sa a te patisipe tou nan konte kadav ke illuminati yo te di yo bezwen pou rityèl yo. Sou plan sa a, gouvènman Aké a, anba Gbagbo te nan pwosesis pou jwenn yon fòmil ki, si yo reyisi, ta lakòz gwo finans lwès yo pèdi milya ak milya dola. Sa ki te pral devlope nan yon fason revolisyonè medikaman modèn Afriken an depi lontan mete sou siveyans pa Biwo Sante Mondyal la ki fè pati illuminati yo menm. Kòm si sa pat ase, gouvènman Aké a demontre afriken ak loksidan ke entèlijans se inivèsèl. Sa a, pa kontoune pèlen an nan fèmen bank yo ak jeni òdinatè ivoryen an ki te detèmine pou defèt "entèlijans" moun blan yo ki te panse yo te pi bon.


Pa janm tande nan Afrik nwa. Nèg ki pèmèt tèt yo kontraye ewopeyen yo ak jeni, li te tou senpleman inimajinab. Nan kapital oksidantal yo, kab diplomatik yo te panike, prèske inanim, Laurent Gbagbo dwe tonbe mouri oswa vivan men sitou mouri paske li te jis kraze tabou a nan devwale manti siperyorite entèlektyèl blan yo. Se depi jou sa a ke mwen te kòmanse wè ak konprann ke Gbagbo sa a se politik fènwa a pou illuminati yo, men politik limyè a pou Lafrik.


Mwen te goumen avè’l nan non ansyen mèt mwen yo men kalite li yo kòm yon gason ki te fè’m respekte’l menm si mwen pat gen okenn santiman pou li. Jou arestasyon li a lè je nou te rankontre nan Hôtel du Golf la, mwen pita izole tèt mwen sou kwen lagon an pou chache repons a sa mwen te wè nan je l' ki pito eksprime viktwa e non defèt. Men kisa? Se 28 fevriye 2013 apre entèvansyon li nan Cpi a ke mwen te kòmanse gen kòmansman yon repons ke mwen pa pral konplètman eksplike isit la, men petèt yon lòt fwa. Men, sa ki sèten se ke siviv li apre bonbadman nan rezidans li a, te touche tonbe Nicolas Sarkozy ak Abdoulaye Wade dapre kab diplomatik mwen genyen yo. Gbagbo te oblije mouri pou evite revèy politik Afriken yo ki te fèt depi yo te arete nonm sa a nan Haye.


Renouvle konfyans Afriken yo nan tèt yo se te pi move a pou evite. Mòd souf kap travèse Lafrik kounye a se ke nou dwe debarase nou de asistans Fon Monetè Entènasyonal-Bank Mondyal la, pou nou ka bati yon sistèm ekonomik solid Afriken e, kòm patnè posib, BRICS yo, lòt bò a nan nouvo mond bipolè sa a. Pouvwa Ouattara a pa ka enpoze tèt li sou moun ivoryen yo nan lòd pou yo kreye yon eta Cedeao pou redistribiye tè nan benefis etranje ak sa yo rele zam valab sou non mizisyen chokola entènasyonal yo. Men, gwo kesyon an se sa a: Dapre kab diplomatik sikilasyon yo, mantalite ivoryen yo pat konkeri jiska prezan malgre yo nan prizon, arestasyon ak tòti rejim Ouattara a ki pa kapab gouvène pou mank de vizyon. Etandone ke eslogan emèjan nan lorizon 2020 pa kenbe ankò, se sèlman fòmil la ki te touche li sipò masiv popilasyon nò a se sa ki rete. Sa vle di tribalis relijye yo.


Wè ke menm nan kan l' yo, wont yo se pi plis ak plis, li dwe distribye nasyonalite ivwaryen an sou yon echèl gwo kòm rekòmande pa mèt li yo nan Fon Monetè Entènasyonal-Bank Mondyal la non sèlman kenbe pouvwa a, men fè ivoryen yo disparèt piti piti. Sa a se reyalize yon nasyon soumèt Afrik lwès kap travay pou lisiferyen illuminati yo. Sa a se plan sekrè pwogrè a mezanmi. Se ou menm ki kite sa rive oswa ranvèse sitiyasyon an an favè ou ak diyite, fèm, entèlijans ak lespri batay. Yo konnen illuminati sa yo ke nou pa ka defèt yon pèp ki reziste a tan ak san rete. Finalman, mwen pral ba ou yon gwo revelasyon. Nan yon reyinyon ki sot pase nan ansyen egzekitif illuminati yo ki te fèt dènyèman an, Mesye Zbigniew Brzezinski (mwen te avèti ou) Donk, pran lapawòl pou di sa a (mwen tradwi).


2.5.1- Bagay yo konplike pou enterè nou


"Mezanmi, bagay yo kòmanse vin konplike pou enterè nou e nou dwe reyaji rapidman. Mas popilè yo atravè lemonn ap reveye pi plis toujou, e sa ap febli tout plan nou yo ki fèt ak anpil mennen nan nouvo lòd mondyal la. Ilistr predesesè nou yo te vle (Rockefeller, Roschilds, Wishaup...) Gran Azi santral la ap glise lwen nou paske nou te souzestime Lachin ak Larisi Vladimir Putin nan. San nou pa bliye Venezyela, ki gen sèvis kontribye nan represyon Hugo Chavez, Chili, Brezil, Ekwatè, peyi Zend ak satelit yo ap kòmanse. Siri pa janm sispann etone nou ak kapasite li pou reziste enterè jeoestratejik nou yo. Si nou pa fè anyen, pèp nou dirije yo pral reyalize vrè nati nou an e tout sa nou te konstwi ap kraze e mwen pa fè sa bay anpil nan lavi nou.


Mwen pral soulve tou yon pwen enpòtan: enterè nou an Afrik e patikilyèman nan Afrik lwès ak Gòlf Gine ki gen idrokabòn ka vin konplike tou. Nou te panse ke ak depòtasyon lidè politik Kot Divwa a nan La Hay, bagay yo ta mache e nonm nou an ke nou te mete chè nan tèt peyi sa a. Men jodi a, bagay yo sanble pi difisil paske nonm nou an ki gen pouvwa a pa gen yon lidè politik pwouve e li manke karismatik. Jouk jounen jodi a, li pa rive simonte eta lespri souverenis yo nan libète, nan prizon oswa nan ekzil, an brèf, natif natal yo. Li vini pa malèz li pèdi youn nan (Koné Katinan) ki te yon jwè kle nan viktwa ekonomik la pandan kriz bankè a nan ane a 2011. Lajistis Gana fèk libere li. Jan de bagay sa yo pa bon pou enterè nou.


Etandone ke nou ap prepare repèpleman Kot Divwa a pa zam ki pa gen kapasite ki soti nan sub-rejyon afrik lwès la, sèvis nou yo sispèk souvrenis ivoryen yo ap prepare yon revolisyon. Malgre ke Lafrans ak lame li a nan Kot Divwa ap veye ak sipò estratejik Onuci, nou dwe jwenn yon solisyon, tanpri, paske si Afrik tou patisipe, ki kote nou prale? Se poutèt sa mwen pwopoze yon solisyon koripsyon moral ak politik ke sèvis nou yo nan domèn nan dwe okipe anba byenveyans fransè yo, pou renouvle pyon nou an pandan eleksyon 2015 yo, menm si li rete yon chèf leta pasab. Anplis de sa, ènmi ris ak chinwa nou yo ap kontinye avanse yo, tout wout la nan Gine Konakri, kote tè a super rich. Nou dwe aji pou li pa tonbe nan men yo”.


Mezanmi, rès entèvansyon sa a konsène lòt zòn nan mond lan. Mwen sispann nan pati sa a nan entèvansyon nan nonm lugubre sa a ki te lakòz anpil dega nan mond lan pa enfliyans dyabolik li. Kidonk, depi prèske 3 ane, illuminati yo pa rive bat, jan yo menm yo rekonèt, souverenis ivwaryen yo kit yo nan prizon, nan libète oswa nan ekzil. Gwo pouvwa yo fèb devan rezistans alontèm moral, politik ak militè. Nan sans sa a, souverenists ivoryen yo te montre yon kapasite enkwayab pou rezistans ke lwès la pè. Se te pou tounen sitiyasyon an an favè yo ak bese nenpòt revolisyon, sivil oswa otreman, ke li te pèmèt yo lage lavèy fèt nasyonal la, lidè pati Laurent Gbagbo a. Objektif: Pote souverenist yo adousi pa emosyon reyinyon an, lè sa a, bese gad yo.


Sa a pral piti piti pèmèt envazyon an nan peyi a pa mas afrik lwès yo ki dwe vin pwopriyetè peyi ivoryen an sou tan pandan y’ap jwe yon wòl santral nan desizyon politik yo nan peyi a. Men plan an kòm konkokte pa sèvis lonbraj illuminati yo. Ekspè yo nan Fpi a, lage, yo pral kwè nan yon retounen favè sou tèren politik la. Tanpri mesye, pa kite ou sou nan libète visye sa a. Paske sa kap prepare kont peyi’w la pi grav pase’w imajine. Si ou panse ke se atravè senp politik ou pral garanti souverènte nasyon’w lan, lè sa a, konsidere tèt ou mouri nan tan prete. Se ou menm ki pou jije. Fè chwa a: nasyon’w lan oswa moun ou ye a. Melanje nan nivo sa a pa pèmèt. Sèlman mwen pral di’w yon sèl bagay, ki se sa ki an napre yo: èske’w okouran de anje politik ki debòde’w la?


Èske’w te konprann vizyon lidè’w te depòte nan La Haye la? Li menm, premye chèf deta Afriken an ki te mete gwo finans entènasyonal la ajenou an mas 2011, san nou pa mansyone viktwa militè li sou lòd mèsenè yo te rekrite nan tout lòt peyi Lafrik lwès yo ak sòlda franse yo ak Nasyonzini yo te depoze kò yo nan oseyan atlantik la. Mwen pral di’w ke li menm Laurent Gbagbo toujou ap goumen nan Cpi a e ke gras a li òganizasyon illuminati sa a ap vin tounen yon lonbraj nan tèt li jiskaske jwenn retrè Kenya kòm byen ke lòt peyi nan enstitisyon sa a tèrib.


Mwen toujou sonje. Wi, mwen sonje lè Laurent Gbagbo, pandan inogirasyon li a 4 desanm 2010, te fè yon ti remak ki te fè pè kominote entènasyonal la. Li te di ke souverènte nasyon nou a pa negosyab e ke yon peyi ki pèdi souverènte li, pèdi kontwòl sou tout bagay epi li vin tounen yon peyi vasal (esklav). Anplis de sa, li te rele pandan menm envestiti sa a, moun ivoryen yo dwe gadyen souverènte yo. Prezidan nou pat kwè tèlman byen. Negosye sò peyi yon moun ak moun ki detèmine pou elimine ras ivoryen an se yon fot politik, moral ak kriminèl nan pati moun ki konplis nan li. Atravè fot sa yo, jenerasyon kap vini yo riske kondane pou tout tan.


2.5.2- Poukisa liberasyon prensipal prizonye politik yo?


Mwen enfòme’w ke, malgre viktwa militè franco-nasyonzini an ki te enpoze Ouattara sou ivwaryen yo, lejitimite rejim Ouattara a febli si mwen rete kole ak kab kap sikile nan Chanseri lwès yo. Ouattara sipòte pa mèt li yo men opinyon afriken an ak mondyal la pa konvenki nan popilarite li te deja reklame. Parenn li yo wè enterè yo antrave pa ilejitimite sa a malgre yon envestiti ke tout moun jwenn twonke kèlkeswa kantite moun distenge envite yo twonpe. Lè sa a, yo mande ekspè yo jwenn yon trik pou rezoud pwoblèm nan anvan pi move a rive. Se konsa, yo te resevwa plan sa a nan men estratèj yo: Ivoryen yo santi yo sal nan fason peyi yo te glise lwen yo, moun ki pami yo ki pa apwouve yon reyaksyon ke lòt politik bwat vòt la, piti piti kite tèt yo konvenki ke Ouattara pa ta kite pouvwa a nan yon fason demokratik.


Nan lòt kote, sipò politik ki pi enpòtan pou Ouattara ap epwize ak disidans entèn Pati Demokrat la nan Kot Divwa (Pdci). Men ki jan yo deside chwa pou yo lage tèt fwon popilè ivoryen an soti Washington, Lond ak Pari pou refwadi zèl moun ki pa vle tann "chwa bwat vòt la" pou debarase nou de Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo ta ka ekstraòdinè benefisye liberasyon pwovizwa. Men, konnen ke objektif liberasyon sa yo se koripsyon lespri yo pa emosyon an ak adousi souverenist yo pou navige piti piti nan direksyon pou eleksyon 2015 lan finalman mennen nan lejitimmasyon Alassane Ouattara. Lejitimite ènmi illuminati ou yo ap tann depi lontan pou yo ka ale nan piyay "legal" richès ou yo ak tè ou yo. Pou eksplwate ego yo (nan konkou Fpi a), anbasadè yo mande pou yo resevwa dirijan Fpi yo apre yo fin lage yo, pou yo ka fè yo kwè ke nou te fè yon erè sou yo, ke yo gen valè e ke yo dwe konte ak lavi nasyon an. Men, an menm tan, etranje yo natiralize jan yo vle pou fè de yo yon betay elektoral ak pwochen pwopriyetè tè.


Se te pou pèmèt pwojè kriminèl sa a ke minis enteryè ou a nan epòk la, Emile Doudou, te resevwa yon vizit espesyal nan men rebèl yo an 2002, ki te gen yon enstriksyon klè: diminye l' an pat ak objektif pou netwaye li nan fichye eta sivil la. Kominote entènasyonal la vle a tout pri reyalize objektif li e Pdci a oswa san paske Bédié pa gen yon Kòt oswa otorite ankò. Misyon Nasyonzini nan Kot Divwa (Onuci) la pou jere ak fèmen sistèm nan pou Ouattara (oswa yon lòt nan menm jan an - deba a ap kontinye) nan sèvis lènmi yo nan peyi’w la. Detanzantan nou lage rapò oswa lòt kondanasyon kont Ouattara, men sa se pou distrè opinyon piblik la ak nayif yo jiska 2015 reyinyon pou fè’w panse w’ap tounen. Men, mwen avèti ou ke objektif lènmi ou yo se koripsyon volonte souverenist yo ki te chwazi defèt kominote entènasyonal la pa yon lòt bagay pase demokrasi manti ak twonpe illuminati yo.


Vrèman vre, objektif oksidantal yo rete senp men desizif. Yo pèdi plim yo nan mwayen oryan (sitou nan peyi Siri) se poutèt sa yo "konte sou ou" ak fo liberasyon manipilatif sa a pou reprann kontwòl nan Kot Divwa, Kapital Ekonomik Afrik lwès la ak menm magouy anvan eleksyon 2010 la ki te mete’w deyò nan dat 11 avril 2011. Menm magouy sa a ki te pouse Kadhafi nan tonm, li menm ki te vin tounen popilè toudenkou ankò e ki te salye ak tanbou ak twonpèt nan elize. Ou sonje? Anplis, li te dakò ke si sèvis franse yo anonse yon menas teworis nan Kot Divwa, souverenist yo pral sispèk yon trik elizeyen. Se poutèt sa travay sa a konfye a Grann Bretay ak sèvis sekirite ekstèn li yo Mi6 la, fè "travay la" pa anonse yon menas nan peyi a. Sa a se yon nouvo konplo ke ou dwe pran prekosyon ak rejte.


Lidè oksidantal yo ka merite tout konsiderasyon nan mond lan men, malgre tout "bon entansyon" politik ak diplomatik yo sou bò yo (ki se e ki rete riz), pa janm fè yo konfyans, pa janm! Èske’w panse moun ki te finanse ak ame rebèl yo, mèsenè sou-rejyon an, te chanje? Moun ki te masakre popilasyon’w yo depi 2002, ki te bonbade enstitisyon’w yo ak elikoptè Mi24 ak Gazèl sou kòmand kriminèl de gè anbasadè Philip Carter III ak Jean-Marc Simon an 2011, èske yo jwenn rezon yo? Ajan lisifè sa yo ki te bonbade prezidan repiblik ou a epi ki pita gide masak Nahibly nan yon kan Nasyonzini nan lwès peyi’w pa konnen repantans. Yo sèlman aji pou enterè yo nan riz mòtèl paske si yo pèdi Kot Divwa, yo pèdi plis pase mwatye nan Lafrik. Èske’w wè epi konprann patisipasyon’w nan responsablite istorik nan zafè sa a.


Mwen panse ke mwen te fè pati pa’m pou dedomajman pou konsyans paske mwen konnen nan pwent dwèt mwen mond dyabolik mantè sa a ak krim ke mwen te sèvi pandan 25 ane. Si ou vle fè yo likide’w, ou menm ki te bat kominote entènasyonal la ekonomikman an mas 2011, se biznis ou. Men, sonje yon sèl bagay: kominote entènasyonal la, kontwole pa lisiferyen illuminati a, sèlman fè bak lè yo oblije fè sa pa metòd radikal, men Jamè pa "demokrasi" ak kolaborasyon. Kenbe sa!


2.6- Konklizyon


Moun yo ka reskonsab pou yo vle refize tout ekriti sa yo pou deranje lespri fèb, men rete fasil paske yo tout konnen se verite a. Mwen pral eksplike nou nan kèk fraz, youn nan pi gwo frod politik nan tan sa a. Illuminati yo te konprann ke pou domine mas popilè yo, yo dwe antisipe panse yo, bezwen, fòs ak feblès nan sila li yo. Yon fwa fè sa, li sifi pou reajiste "verite yo" ak manti yo pou manipile jenerasyon yo, ki garanti dirab enterè jeoestratejik yo.


Mesye sa yo ki kontwole pi gwo sant finansye sou planèt la pap sispann nan anyen pou asire ejemoni yo. Pou endistri zam la mache, pou yo ranpli kès yo, yo bezwen envazyon ame nan plizyè peyi nan fè kontribyab yo nan eta yo peye bòdwo a. Pou fè sa epi gen konsantman popilasyon yo, yo dwe bay manti ak riz ak malis atravè gwo medya yo ke yo trè swiv ke yo kontwole, tankou: CNN, Washington Post, Le monde, Paris Match, Le figaro, CBS, La Vwad Lamerik, BBC, Rfi, France24, Africa24, iTélé, Al-Jazeera, elatriye. Yon fwa lespri yo manipile, lè sa a, jistifye lagè vin fasil epi ankouraje pa popilasyon sa yo ki wè nan gouvènman yo, vijilan ki ale nan yon misyon pou retabli lòd. Kòm yon rezilta, pwofi ki gen rapò ak depans yo nan bonm, misil tonbe, avyon lagè ak lòt aparèy touye tonbe nan pòch yo. San nou pa bliye piyaj resous peyi anvayi yo.


Jan mwen te endike pi wo a, nan planifikasyon manti pa laterè a ki konsiste nan kòmanse lagè, finalman te rive moman pou yo prezante yon vye djokè ki ta pral reskonsab pou konplete konkèt mantalite yo pou yo fini "travay" la. Pou sa se poutèt sa, yo nan lòd pou yo konsolide objektif enperyal yo jan yo vle pa gwo finans kriminèl illuminati yo, sila sa a mande Cia a konsepsyon yon pwogram orijinal ki vize a adezyon planèt la nan konsyans, pou plan envazyon an nan Grand Oryan an epi redwi pouvwa Chinwa yo ak Larisi, atire pa Afrik. Sa a se ki jan sèvis lonbraj yo te swiv depi lontan epi swiv yon moun ki sanble satisfè bezwen ekonomik-dyabolik yo. Poukisa? Adisyon plizyè minorite kap viv Ozetazini (nwa, espanik, endyen…) santi yo nan limit "rèv ameriken" ki pito benefisye boujwazi a nan gwo finans. Pèp mond lan kounye a wè politik Etazini an kòm yon danje ak lagè kontinyèl ki mennen nan pwosesyon lanmò. Analis sèvis sekrè yo, apre tout ipotèz yo konkli ke si pa gen anyen yo fè, revòlt sosyal la pral lakòz yon eksplozyon nan ki yo pa pral soti san danje epi tonbe nan pouvwa occult pral inevitab.


Ki solisyon pou anpeche sa a nan lòd pou yo sove plan konkèt la pou avènman nouvo lòd mondyal la? Yon pwopozisyon inatandi te fè pandan yon reyinyon sekrè nan klèb Bilderberg la ki te rasanble elit mond finans yo, medya ak politik. Yon pwopozisyon etone nan men analis yo nan sèvis lonbraj yo jan mwen te di yo te fè, debati men finalman adopte. Wi, li te nesesè, kraze revòlt "minorite yo" ke si yo te mete tèt yo ansanm, ta vin yon majorite fò ki ta mete tout bagay nan dlo. Se konsa milat Barack Hussein Obama te "chwazi". Sa a se rezon prensipal la. Dezyèm rezon ki te enpoze chwa Obama a se sans tout yon pwogram manipilasyon mas yo.


Mwen te di anvan ke mache a nan tan kap vini an ak sijè ki abòde pou rive yo dwe Lafrik di, ke Lachin te vin okouran trè byen bonè depi tonbe Inyon Sovyetik la, nan fen momantane nan yon mond bipolè. Illuminati yo lè yo chwazi Obama kòm prezidan USA, te fè pi gwo tronpri politik la nan nouvo milenè sa a. Dapre yo, jwe sou feblès Afriken yo te enpòtan pou pa pèmèt Lachin vòlè vedèt la nan men yo, paske kontinan sa a se rezèv dènye resous ki enpòtan anpil nan bezwen endistriyèl yo. Mond Arab la se yon rezèvwa vas nan resous gaz ak enèji pou konplètman konkeri kont Larisi ak Lachin, ki ap tonbe ak yon gwo vitès “V”.


Konkèt opinyon an ak entèlijans lan se batay ki pi difisil pou goumen pou genyen ka’w la. Vye fantas ras nwa a se yon jou wè youn nan pwòp yo menm prezidan Etazini Damerik. Sa a se pou afriken yo ke nou pral lè sa a, pran nan konplo. Sou bò Arab la ak mond Mizilman an, non Barack Hussein Obama ki pale Arabi obeyi menm estrateji sa a. Sa ta sèvi pou redwi mefyans oryantal la. Lè sa a, Arab yo pral pi "toleran ak ouvè" nan konkèt peyi yo konsa degize e lè sa a, redwi imaj "gwo satan" an ki enflije sou ameriken yo. Kòm seriz sou gato a, Obama, nonm sa a ki tankou playboy te konnen ki jan yo pale ak foul moun. Pou yo reyisi enpoze sa a sou mas popilè yo, yo te mande fim sinema Hollywood yo pou yo pwodwi yon fim ki ta prepare lespri moun lè yon prezidan nwa te nan tèt USA. Se poutèt sa, estidyo Fox yo te kontakte pou pwojè sa a ak Joel Surnow ak Robert Cochran, kreyatè fame seri polisyè 24 èdtan plat. Emisyon televizyon ki gen pa mwens karismatik kanadyen Kiefer Sutherland pou enkòpore karaktè Jack Bauer ak ko-vedèt, Dennis Haysbert, yon bèl gason nwa, atletik pou enkòpore David Palmer, yon senatè afriken-ameriken ki vin prezidan Etazini.


Arab yo prezante sou sezon yo kòm teworis p'ap janm fini pou goumen san rete pou "byen" nan mond lan. Seri a te vin yon siksè. Telespektatè yo ak videyografe atravè mond lan genyen. Illuminati yo satisfè ak kè kontan. Rezilta sosyolojik la te pwouve konvenk pi lwen pase atant ak eleksyon pita Barack Hussein Obama, premye prezidan nwa nan Etazini. Byen lontan anvan, pwochen prezidan afro-ameriken an te fè anpil vwayaj pou rezon maketing, atravè mond lan. Tout kote, se yon akeyi triyonfal rezève pou li. Li se opoze ak Hillary Clinton ogmante mèki a ak sispenns nan lòd pou yo plis kaptive lespri yo. Pita pandan eleksyon yo an 2008, yo mete premye nwa a, Barack Obama nan tèt Etazini nan Amerik. Nan tout mond lan, moun nwa yo danse ak chante viktwa "frè" yo ki gen orijin Kenya. Popilasyon arab yo te kòmanse gade Amerik ak yon lòt je. Illuminati yo ap bwè ti lèt paske faz desizif "plan an" kapab kounye a kòmanse mach ekonomiko-finèb li nan direksyon pou objektif li, sa vle di nouvo lòd mondyal la. Vrèman?


Pa tèlman sèten paske nan dènye tan yo, istwa limanite a gen yon fason komik pou konpòte yo: Nan Lafrik, natif natal ivoryen yo, nan sipriz ènmi yo, sanble reziste epi kontinye mach yo nan direksyon pou pwoteje souverènte yo ke yo pa fè sa gen entansyon negosye. Libi leve epi revòlte. Kòm pou peyi Siri, li montre solidite militè tèrib ak sipò san anbigi pèp li a, malen twoub plan lwès yo. Peyi Afriken yo ap prepare retrè Cpi a. Prezidan iranyen Hassan Rouhani refize salye Barack Obama nan Nasyonzini e li fè yon diskou memorab devan mond lan sou podium dènye asanble òganizasyon sa a. BRICS yo ki sipriz mond lan ak yon nouvo teknoloji ki rele BRICS Cable ki pral revolisyone mond lan nan kominikasyon soti nan 2014. Sa a pa pwofondman diminye depans yo nan rezo entènèt la ki te prezève nan Etazini. Plan illuminati a nan peyi Lejip echwe gras a pèp la. Jeneral Al-Sissi ki te pran pouvwa a epi detwi malfezans frè mizilman an nan sèvis Katar obeyi lòd Washington ki te panse kenbe kontwòl estratejik zòn sa a e pion yo te tonbe, Mohamed Morsi. Ak fèmen bouk la, Larisi, ki se irevokab etabli tèt li kòm nouvo mèt jwèt jeyopolitik la.


F.F. DERECKSSEN,
Ansyen ajan sèvis illuminati


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!


3- Twazyèm Temwanyaj yon Ex-Iliminati
(Krim kominote entènasyonal la)


Chè frè ak zanmi, nou kontan pataje avèk nou 3yèm temwayaj F.F. DEREKSSEN, ansyen ajan illuminati sa a ki te deja mete a dispozisyon nou de premye temwayaj yo an 2012 ak 2013 respektivman. Li te kenbe pwomès li a lè li te mete disponib pou nou lòt revelasyon sou pwojè illuminati yo, mesye sa yo te fè tèt yo bondye ki gen misyon reyalize desen tèrib lisifè mèt yo nan mond sa a.


Nan dezyèm temwayaj li a, F.F. DEREKSSEN (non sipoze), te pwomèt pou’l pale avèk nou sou Sida a. Men, nan 3yèm temwayaj sa a li pa mansyone li, petèt paske li reyalize ke antretan, nou te resevwa revelasyon sou vrè orijin Sida a nan yon lòt sous.


Yon lòt fwa ankò nou ta renmen eksprime rekonesans nou anvè li, epi sensèman espere ke li pral ba nou lòt revelasyon ki devwale pwojè dezas kannay sa yo ki ap detwi nasyon yo an antye, pran pòz yo se imanis.


Twazyèm temwayaj sa a, menm jan ak de ansyen yo, trè edifyan jan nou pral wè, li itil pou tout moun. Pou moun ki kwè nan Bondye, li pèmèt yo konprann pi byen pwoblèm lagè espirityèl la, ak pou moun ki pa kwè nan Bondye yo, li pèmèt yo konprann ki jan mond lan ap dirije. Antouka, revelasyon sa a ede nou finalman soti nan nayivte lejand nou yo ak nan inyorans koupab nou an, pou nou pa viktim ankò nan manti ke monstr yo k’ap dirije mond sa a transmèt nan medya-manti yo, yo jistifye monstrosite yo. Kounye a, nou chak ap byen enfòme. Nou ankouraje nou li li konplètman, epi tire pwòp konklizyon nou.


3.1- Kòmansman temwanyaj la


Se ankò ak plezi, mesye direktè piblikasyon, ke mwen voye ba ou 3yèm ekriti sa a ke mwen panse ka dènye a.


Ekri sa a pral detanzantan dekri sèten evènman politik ann Afrik. Men, ou pral pèmèt mwen ale nan evènman yo nan Ikrèn. Dokiman sa a ki baze sou materyèl klase, ke mwen te jwenn nan sous mwen nan sèvis lonbraj illuminati yo, sa vle di CIA a (USA), Mi6 (Wayòm-Ini), DGSE (Frans). Dokiman sa yo, byen! Mwen ba ou kèk ti moso esansyèl ke mwen panse ki pral ede’w nan batay ou pou enfòmasyon epi ki pral ede nan batay pou libète pèp ou a.


Dokiman sa a pral divize an de lèt. Tanpri prete atansyon sou deklarasyon sa yo pou’w konprann evènman ki sot pase yo ak sa ki pral dewoule paske yo pral rive si pa gen anyen ki fè pa pèp yo ki se sib yo.


3.2- Lèt A : Ukraine


Tout moun wè ak tande sa k’ap pase nan Ikrèn. Men, pifò moun pa okouran de sa ki genyen nan lagè sa a, ki pa yon lagè klasik de otodetèminasyon pou pwo-Ris yo nan Donbass nan lès peyi a.


Mwen te nan Polòy lavèy eksplozyon vòl MH17 la. Mwen te la pou’m rankontre ansyen pwofesè’m ak bon jeopolitisyen mwen an, ke mwen pat wè depi 12 ane anvan vwayaj mwen nan sèten peyi afriken ak sid ameriken. Mwen dwe anpil ak nonm sa a ki te entwodwi m' nan ki jan mond lan ap travay e fè m' yon ajan nan sèvis lonbraj illuminati yo. Mwen te pran yon gwo risk pou’m wè’l ankò apre anpil ane, men granmoun aje sa a ki pa janm fè pitit pran’m kòm pitit gason’l. Sa a se sa ki fè’m siviv ke mwen jwi. Pandan dènye echanj nou yo, sila sa a te fè’m revelasyon enpòtan sou sitiyasyon an nan Ikrèn.


Ou konnen monn visye ak malfezans sa a, ke trik nouvèl yo pa toujou pwodwi menm efè yo. Sa a se sa illuminati yo ki dirije Etazini Damerik ak Ewòp pa sanble yo te konprann. Nan adrès anvan mwen an, mwen te yon ti jan devlope orijin lagè Afganistan an ak pyèj ameriken yo te mete nan li ansyen Sovyetik la te tonbe. Lagè sa a te gen de objektif prensipal:


- Atire sovyetik yo nan yon boure destriktif pou mete fen nan Inyon Sovyetik la epi mennen nan kreyasyon Al-Qaeda pa CIA, Mi6, Mossad Izrayelyen ak DGSE franse a.


- Lè sa a, devlope Al-Qaeda ak lòt mouvman teworis ki pral sèvi kòm agiman pou lagè nan lavni nan agresyon ak envazyon atravè mond lan.


Men, kont tout atant, revèy Larisi Vladimir Putin nan e toudenkou pwisan atire ekonomi Chinwa a te vin pi bonè pase espere boulvèse sistèm mondyal la. Pwogram dominasyon mondyal la te finalize nan Kan David an 2001 jis apre "atak" 11 septanm yo te deranje epi yo pa efikas.


Sitiyasyon Ikrèn nan te gen menm objektif ak Afganistan, eksepte ke Vladimir Putin, yon ansyen egzekitif KGB sovyetik ki pat bliye li, gen yon memwa anmè e enstriktif. Se konsa, illuminati yo santi yo bloke nan basès yo. Vle pouse Larisi ofisyèlman ale nan lagè nan konfli Donbass sa a nan lès Ikrèn se nayivte pi bon kalite. Li te kapab rive, men se pa nan fason yo te gen entansyon an. Vladimir Putin, trè byen enfòme pa sèvis li yo, te konnen pou 10 ane ke Òganizasyon Trete Nò Atlantik la, yon enstriman lagè ta pral fwote zepòl ak fwontyè Larisi yo. Sa a se rezon fondamantal ki pouse ‘l bay Premye Minis li a Dimitri Mevdedev yon sèl manda prezidansyèl. An 2012, Putin te reprann pouvwa nan Larisi nan yon moman kote kalandriye agresyon illuminati a te gen matirite pou lagè nou konnen jodi a, sa vle di nan Libi, Kòt Divwa, Siri, Irak, aplikasyon prentan arab la, Boko Haram ak epidemi Ebola.


Fè fas ak tout bagay sa yo, Putin te konnen ke si Larisi gaye nan plizyè kont-ofansif kont pwojè makab lwès sa yo, li ta febli. Lè sa a, li chwazi metòd defans li yo kont lènmi lwès la. Sa a ta pral koute lavi moun ak enfrastrikti san yo pa bliye pèt kèk patnè plis oswa mwens enpòtan. Men, yon pri te dwe peye pou konsève pou esansyèl yo ak ankouraje balans mondyal la. Pandan jwèt Sochi yo, illuminati yo nan Ewòp deklannche operasyon nan Ikrèn lè yo depoze prezidan lejitim la pa neo-nazi yo ki fè yon koudeta. Nan yon moman kote sila sa a ak sipòtè lwès yo te rejwi, Vladimir Putin sezi yo, rache Krime a ak pozisyone Fòs militè li yo nan lanmè nwa a nan lòd pou kenbe yon je sou nenpòt tantativ nan agresyon Òganizasyon Trete Nò Atlantik.


Illuminati yo afekte e lè sa a, kòmanse jape ak aplike sanksyon sòt e efikas.


Lè sa a, Òganizasyon Trete Nò Atlantik la te ekipe lame ikrenyen an ak zam ak ekipman militè, ki lè sa a, te kòmanse bonbade tèritwa pro-ris ak zam lou, espere ke lame ris la ta patisipe nan nan lòd pou yo distrè li, men gaspiye efò. An retou, konbatan pro-ris yo ekipe tèt yo ak ekipman militè ak plan lagè epi enflije defèt apre defèt sou lame ikrenyen an ki twò ekipe men endisipline sou tèren militè a nan Donbass. Òganizasyon Trete Nò Atlantik anba sipèvizyon Cia a, Mi6 a ak DGSE franse a te wè inefikasite lame ikrenyen a, lè sa a, te kòmanse rekrite mèsenè a tout pri pou goumen nan plas sòlda ki mal prepare pou lagè mechan sa a. Evalyasyon pwovizwa, 288 mèsenè Òganizasyon Trete Nò Atlantik pèdi lavi yo kont konbatan yo, detèmine ak malen konbatan pro-ris yo. Illuminati yo gen tèt vire men yo pa fè bak.


Vladimir Putin, olye pou li jete tèt li devan batay la, gade tout boulvèsman sa a ak amizman epi konsantre sou aspè ekonomik la ki se venn lagè a. Sa a se pou li pi bon fason pou febli gangsterism politik oksidantal yo.


Pou fini, Novorossia vin yon reyalite nan lès Ikrèn apre eleksyon lejislatif la ke Larisi fèk rekonèt pa vwa Sergei Lavrov, minis afè etranjè ris la.


Pou konprann evènman sa yo, fè nou konnen ke sèvis entèlijans ris ak chinwa yo te soumèt enfòmasyon pou 10 ane bay analis ki gen eksperyans yo ki dedwi ke lwès la ap prepare yon kriz jeopolitik mondyal ak sipò militè si sa nesesè yo nan lòd pou yo demantle ak febli enpòtan rejyon nan mond lan. Eurasi a rive Afrik.


Larisi ak Lachin Se poutèt sa konprann ke nenpòt ki kont-ofansif dwe kòmanse ak yon ranfòse politik ekonomik rejyonal ak entènasyonal. Paske evènman lagè, ekonomi an pral jwe yon wòl enpòtan nan tij illuminati yo. Sanksyon yo kont Larisi? Li te espere li. Rapwòchman Òganizasyon Trete Nò Atlantik la ak fwontyè ris ak azyatik? Larisi te espere li tou. Atak sou sistèm ekonomik ris-chinwa a? De gran sa yo te espere li san yo pa twonpe tèt yo pou yon sèl moman. Sou yon bò, òganizasyon rejyonal yo konsolide ak ranfòse.


Yo se bann òganizasyon estrateji tankou:


- Kominote ekonomik eurasi a ki gen ladan: Byelorisi, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbekistan, Larisi, Tajikistan


- Òganizasyon koperasyon ekonomik: Azerbaydjan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbekistan, Tajikistan, Tirkmenistan, Afganistan, Iran, Pakistan, Latiki.


- Shanghai koperasyon òganizasyon: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbekistan, Larisi, Tajikistan, Lachin.


- Òganizasyon ekonomik lanmè Nwa: Ameni, Azerbaydjan, Georgia, Moldavi, Larisi, Ikrèn, Albani, Bilgari, Lagrès, Woumani, Latiki.


- Òganizasyon trete sekirite kolektif: Ameni, Byelorisi, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbekistan, Larisi, Tajikistan.


- Inyon repiblik souveren: Byelorisi, Larisi.


- BRICS yo


Nan lòt kote, chantye dènye jenerasyon yo ap kouri an plen vitès.


Kèk egzanp elokan:


3.2.1- Risi


AERONOTIK


- Elikoptè daso.Ke-52K "alligator"
- Elikoptè Mi-35M ak Ka-32
- Sukhoi Su-35 a, yon avyon de gè vèsatile ak firtif, siperyè pase dènye F-35 Jwent la.
Strike Fighter ameriken.
- MiG-29 "Fulcrum" ak Mig-31 "Foxhound", avyon 4yèm jenerasyon
- Jakovlev iak-130 la, tèrib 5yèm jenerasyon avyon an.
- Tupolev Tu-160 "Blackjack" ak long reyon aksyon (pi gwo bonm nan mond lan) kounye a an sèvis.
- Super bonm 5yèm jenerasyon PAK DA ak zam sipèsonik nan jijman pou 2020.
- Sukhoï T-50 PAK-FA, 5yèm jenerasyon avyon de gè, an kolaborasyon ak peyi Zend. Sukhoi T-50 a anpil depase ameriken F-22 Raptor, ki konsidere kòm avant-garde
- ELATRIYE…


NIKLYÈ


- RS-12 Topol, misil balistik entèkontinantal ipèsonik.
- RS-24 Iars – 4 tèt de gè nikleyè kapasite pou yon seri 10,000 km. NB: Misil sa a ka netralize nenpòt plak pwotèj anti-misil.
- Sistèm S-400 Triumph la, nan fen lavi li men iltra-pwisan kont menas ayewospasyal ak tè. Plis pwisan pase misil Ameriken THAAD la.
- Sistèm S-500 Triomphator-M, misil ki pi pwisan nan mond lan nan sèvis an 2017
- ELATRIYE…


3.2.2- Chin


AERONOTIK


- Chengdu J-20 "Black Eagle", 5yèm jenerasyon avyon de gè, ki gen plis pouvwa pase Ameriken F-35 ki soti nan Lockheed Martin.
- BZK-005 "Lijian" abèy la, ki gen plis pouvwa pase Ameriken Ms-1 Predatè a, ak yon otonomi nan 42 èdtan nan vòl.
- Zhi-10 elikoptè konba.


NIKLEYÈ


- Misil entèkontinantal DF-31A
- Misil balistik anti-bato, DF-21D a, ak tinon an: "asasen nan transpòtè avyon".
- DF-15B TBM


Replik chinwa ak ris pwouve yo dwe nan wotè gangsterism nan Etazini ak Ewòp sibi bankye yo entènasyonal yo, zo rèl do illuminati a.


Lagè Ikrèn nan ki te agiman fo illuminati yo, vire an dezas pou yo. Yo frape byen fò, men Larisi ak Lachin pa distrè epi yo rete konsantre sou pi enpòtan an, sa vle di ekonomi an ki pa eksklizif nan lwès ankò. Men, li fèk kòmanse epi tout moun te avèti.


3.3- Lèt B: Burkina Faso-Nigeria-Cameroun-Côte D’ivoire


Nan dat 16 janvye 2014, Ozetazini, yon selil CIA ak kèk ajan Mi6 ak DGSE franse yo te fè yon reyinyon sekrè nan West Roxbury, Boston, nan eta Massachusetts. Agenda: aplikasyon plan kontwòl sou-rejyon Afrik Lwès la pou ane eleksyon yo, sa vle di 2015.


Yo di pandan reyinyon sa a ke Blaise Compaoré, apre sèvis bon ak fidèl, dwe netwaye etaj la pou nouvo gason an. Kounye a se moman pou mete plan an an aksyon. Li te nesesè pou ankouraje Blaise Compaoré sou modifikasyon konstitisyon an pou’l ka rete sou pouvwa a. Ajan ki kontwole pa lafrans yo angaje nan travay la pou sa. Sila sa a tonbe, pou di konsa, nan pyèj la paske opoze, lidè opozisyon an gen kondisyon pou mennen militan yo nan "revòlt". Se konsa, gwo manevwe lanse pou soutni epi kenbe konfizyon an. Lafrans, anba lidèchip Lèzetazini, mennen, pou di konsa, gwo jwèt enterè jeopolitik nan Afrik Lwès. Objektif prensipal la se mennen nan yon dezòd siko-politik mediyatè kòm yon dènye rekou pou yo lave men yo epi prezante misye Compaoré kòm pwoblèm nan nan peyi a apre manifestasyon dans yo nan aktivis opozisyon an. Men, an verite, Blaise Compaoré se sijè yon "revokasyon" nan men patwon franse ak ameriken li yo. Nou te oblije kontinye kontwole Afrik lwès.


3.3.1- An favè kiyès?


Pou nayif politik, sa ki te pase nan Burkina Faso se yon revolisyon pèp burkinabè a bouke wè menm moun yo nan tèt peyi a. Men, sa anpil pa konnen se ke nati imen an, ki gen jèn yo nan fatig li, se pi fasil pou eksplwate si ou fè li byen, jan sèvis sekrè lwès yo konnen ki jan pou fè. Li te travay nan Tinizi ak peyi Lejip (yon ti tan nan peyi sa a), Ikrèn, elatriye. Men mannèv sa yo limite si mas popilè yo gen yon edikasyon politik pwouve. Loksidan yo te vle pou Blaise Compaoré ale nan kenbe eta aktyèl la nan konstitisyon Burkinabè a, nan ka sa a atik 37. Blaise Konpaoré konnen twòp pou li depoze nan yon fason imilyan e dramatik. Brèf! Mesye Compaoré se yon pwazon pou patwon li yo. Se poutèt sa nan prese, te fè fas ak aspè enprevi nan evenman yo, yon entèvansyon militè franse te prèske inisye pou sove sila sa a soti nan Kot Divwa nan lòd pou yo kenbe l' jouk pwochen eleksyon yo kote li pat gen dwa. Nan ti bout tan, yon likidasyon lis politik pou sèvis rann ak mete nouvo "anplwaye a”.


Men, nan gade evènman yo nan yon anplè ki pa janm konstate nan peyi a, yon fòs espesyal fransè ak sòlda nwa yo ap prepare soti nan Kot Divwa ale la, kenbe foul moun Burkinabè a pou evite sa ki rive apre a. Se lè sa a patizan revòlt kap viv nan Kot Divwa a, enfòme konpatriyòt yo sou tè a nan peyi a. Se konsa, foul moun yo prevwa e kraze sou bilding administratif yo enkli asanble nasyonal la ki te sakaje epi mete dife. Blaise Compaoré sezi, Lafrans, Etazini tou, san bliye Alassane Ouattara ak gouvènman’l lan ki panike. Konklizyon an klè. Li twò ta pou retabli sitiyasyon an, men nan yon dènye kanpe, Blaise Compaoré konseye pou fè yon premye tranzisyon pou mennen nan pwochen eleksyon yo. Men, elas, mayonèz la pa pran e demisyon sila sa a pwoklame nan prese sove mèb yo, menm si sa vle di rekipere sitiyasyon an pa menas lè sa a, prepare tè a pou moun ki nan men illuminati yo, sa vle di -di Zéphirin Diabré, ansyen egzekitif AREVA, konpayi franse ki abize eksplwate iranyòm nijeryen an e kandida pou eleksyon 2015 yo.


3.3.2- Plan oksidantal la pou gran Nigéria


Plan lwès la pou pi gwo Nijerya a se febli li pa sibdivize li an mikwo-eta.


An 2010, byen anvan eleksyon yo nan Kot Divwa, sèvis sekretè deta Hillary Clinton te apwoche souf nijeryen prezidan Goodluck Jonathan pou konvenk li pou’l patisipe nan lagè ki ta ka dewoule kont Laurent Gbagbo si plan pou trike eleksyon yo kont li, echwe kont Alassane Ouattara. Alain Juppé, lè sa a minis afè etranjè Lafrans, voye mesye l' yo kontribye nan manèv ameriken an. An echanj pou sa li ka asire re-eleksyon nan pwochen eleksyon peyi l' san yo pa bliye kota li a lè pataj biten an ak konsiderasyon petròl Nijerya a. Yo garanti’l bann jou ere apre li soti nan pouvwa a.


Pòv Goodluck! Li pat konnen ke li te jete tèt li nan yon pèlen ki pa gen okenn retounen. Pandan li te okipe ap prepare pou ranvwa Laurent Gbagbo nan pouvwa a, li te mete N.I.A (National Intelligence Agency), sèvis sekrè Nijerya, a dispozisyon CIA. Pandan ke menm CIA sa a san yo te prepare mesye Boko Haram yo ki gen travay pou yo kreye yon kalifa islamik nan nò menm Nijerya a ak baz dèyè, Chad nan Idriss Debi Itno, yon lòt ajan nan sèvis illuminati yo.


Mesye Goodluck Jonatan, avegle pa pwopozisyon oksidantal yo, pat sispèk pou yon sèl moman ke sila sa yo rezève pou li demantèlman nan imans Nijerya a. Li ki nayivman kwè li te yon patnè privilejye grann pisans yo.


Jodi a, olye de yon retrèt an lò jan li te pwomèt la, li twouve li fè fas a pi move kriz peyi li a ak yon lame nan difikilte pou fè fas a "teworis" CIA Ameriken an ki ap konte sou laterè sa a pou debake twoup yo nan kont AFRICOM (lame okipasyon illuminati) yo jan yo deside depi 2001. Ak moun sa yo, ou pa ta dwe janm alye paske yo fini griye tout moun ki te mete tèt yo disponib pou yo.


Mwen te di pi wo a ke objektif Boko Haram nan se kreye yon kalifa islamik ak kontribye nan demantèlman Nijerya, men lòt objektif la se fè menm bagay la ak Kamewoun vwazen, ki gen gwo potansyèl merite yon gwo pouvwa. Se poutèt sa sitwayen Kamewoun ki soti nan nò peyi sa a yo apwoche e rekrite pa CIA pou fè yo tounen djihadis fanatik ak objektif pou kreye yon kalifa islamik tankou nan Nijerya. Men, lame peyi sa a pa mache men nan men ak sipoze djihadis yo ki, malgre bon jan zam sèvis sekrè oksidantal yo bay (CIA, Mi6, DGSE), yo poko kapab avanse sou tèren militè a jan yo espere a. Paske lontan anvan, Lafrans te kreye yon kriz militè grav nan Repiblik Afrik Santral nan lòd pou yo deranje ak brouye sèvis entèlijans yo nan anba-rejyon an ak enfiltre Kamewoun ak djihadist nan direksyon Yaoundé, kapital peyi a. Sa a se kolekte entèlijans itil pou ede avanse konbatan yo nan nò.


1850 espyon Boko Haram te enfiltre Yaoundé ak Douala an kolaborasyon ak anbasad ameriken ak franse. Moun ki gen manda espesyal yo ap travay la pou destabilize peyi a anba sipèvizyon ajan CIA yo ki enfiltre yo e kounye a, anba sipèvizyon mesye Michael Stephan Hoza, nouvo anbasadè ameriken nan Kamewoun an kolaborasyon ak Madan Christine Robichon, anbasadè fransè nan menm peyi a. Li ta dwe tou konprann ke odyans anbasadè ameriken an nan kongrè a nan peyi li anvan yo te akredite, sèvi pou konfonn tras sèvis entèlijans Kamewoun yo ki se CND a (Sant Nasyonal pou Dokimantasyon), DGRE (Direksyon Jeneral Rechèch Ekstèn). Ak DST (Depatman Siveyans Tèritwa). Se poutèt sa, vijilans enpoze sou otorite peyi sa a paske pi mal la rive pou destablize li, paske CIA a, Mi6 a ak DGSE a yo aktif la nan pran pòz kalm.


3.3.3- Côte d’Ivoire poko fini ak sa avèk kannay oksidantal la


Klèman, Kot Divwa poko fini ak kannay oksidantal yo ak gad pouvwa yo ak pati opozisyon yo.


Anvan eleksyon 2010 yo, kominote entènasyonal la (san Larisi ak Lachin) te planifye estrateji li nan fè Mamadou Coulibaly chwal Trojan ki te detwi Fpi a soti anndan an. Nan plan illuminati yo, eleksyon 2015 yo te dwe mennen yon fas a fas Alassane Ouattara ak Mamadou Coulibaly. Atravè "viktwa" Ouattara ki te prepare pou ane 2015 la, lanmò pati Laurent Gbagbo a ta ka trouve konsa paske kominote entènasyonal la konsidere pati sa a danjere.


Men, san atann, malgre chòk militè apwopriye ki te bat Laurent Gbagbo, patizan li yo ki te wè nan Mamadou Coulibaly, pwochen jenerasyon an ki ta pral kontinye batay la, vire sou tèt yo lè chèf pwovizwa pati a te kòmanse fè remak etranj ak soti nan etap ak espwa yo a. Lè sa a, Mamadou Coulibaly pa vote e li oblije abandone epi kreye pwòp pati politik li ki kounye a se yon lonbraj tèt li.


Kominote entènasyonal la sezi. Mamadou Coulibaly sa a, zidòl jenn patriyòt yo ki gen zèv yo tounen kil, vomi pa sils sa yo ki wè nan li trèt absoli. Laurent Gbagbo vivan epi li toujou vivan nan lespri yo, detansyon Affi N'guessan lè sa a, vin beni pen an pou yon nouvo tantativ destriksyon Fpi a. Lè sa a, kominote entènasyonal la deside retire tout sispansyon yo. Lage kèk prizonye politik e pa pi piti ladan yo Pascal Affi N'guessan, toujou prezidan legal pati li a.


Mwen raple nou ke lòd pou lage li a soti nan Washington ak Pari, pou ki tan ap fini. Lè sa a, pwochen plan an mete an mouvman. Affi N'guessan, prezidan legal Fpi a, te gen enterè prensipal la nan refwadisman adè nan souverenist ivoryen yo (majorite a dapre biwo vòt CIA) ki pa gen okenn entansyon bay vag malgre terapi chòk militè yo te aplike pa Lafrans ak Nasyonzini an 2011.


Toune Pascal Affi N'guessan nan jis apre li soti nan prizon, reponn a yon objektif senp: remobilize mas popilè yo pou nouvo "revèy" Fpi a. Tout kote gen yon foul moun nan reyinyon Fpi. Nostaljik, aktivis ak patriyòt yo pa ka kwè sa, yo ki pat kapab òganize rasanbleman politik akoz diktati anbyant lan. Se lam dejwa ak reyinyon yo obsève nan domèn politik la. Nan Paris ak Washington, nou jwenn souri a paske premye faz nan plan an se konklizyon ak pwomèt. Nou kite Affi N'guessan fè diskou pwovokan ak angaje kont Alassane Ouattara ki panike e ki reponn ak menas. Tansyon an li palpab, kidonk prevwa yon demen pi bon pou dezyèm faz plan Paris ak Washington nan.


Lè’w wè prezidan Fpi a adore kèlkeswa kote’l ale, li lè sa a enpoze pou aplike dezyèm pati nan estrateji a, sa vle di, pote Affi N'guessan nan ran yo jan yo te vle pa nouvo "mèt" li yo nan Pari ak Washington. Li tou senpleman vle di kapitalize sou siksè popilè apre prizon.


Se la tout bagay vin konplike ankò pou sila sa a ki poko konprann ke tan yo chanje an Afrik. Vrèman vre Affi N'guessan enkyete ak pwovoke kòlè nan souvrenis ivwaryen yo ki pa gen entansyon likide tèt yo politikman menm si li soti nan prezidan Fpi a. Se mekontantman nan baz kote nou poze tèt nou mil kesyon. Lontan avan, prezidan Affi N'guessan te wè tèt li nan difikilte te fè yon reòganizasyon lidè pati a. Sa a se te erè ki pat dwe komèt paske li pèmèt moun ki pi ensèten yo konprann ke Affi Nguessan te abandone batay la pou sèvi lòt enterè.


Sa a se youn nan rezon ki fè François Hollande rive nan Kot Divwa pou ankouraje l' ak fòs advèsè yo nan Fpi a. Fòk nou ale nan eleksyon 2015 yo, an echanj tout kont Affi N'guessan ak konplis entèn li yo pral dejele, yo pral rekonèt dwa yo pou yo ka pase jou trankil pou sèvis rann yo. Gwo magouy ki pouse prezidan ki fèb Fpi a nan move kondwit politik danjere pou avni peyi’l la.


Se nan je tout bagay sa yo ke moun ki lari Abidjan rele jenerasyon Blé Goudé, yo galvanize pa lidè jèn ki gen enfliyans tèrib tankou Justin Koua ak David Samba. De endividi sa yo ki gen repitasyon enkòriptib vin tounen remèd kont entèferans politik Affi N'guéssan ak akolit li yo ki te chwazi chemen soumisyon an.


Ansyen vis-prezidan asanble nasyonal Kot Divwa a, Ago Marthe se kòmsi Affi N'guessan bay travay sekretè a an chaj lage Laurent Gbagbo kòm si li ta debarase’l de li. Men, li inyore dinamis sila sa a ki ap travay entèlijamman pa vin pa aksyon l' yo, pi enpòtan pase Affi N'guessan nan je jèn ivwaryen yo ak souverenist yo.


C.I.A a ap mande sa kap pase. Nòmalman, bonbadman entansif ki te swiv pa arestasyon ak depòtasyon Laurent Gbagbo ta dwe gen rezon ivwaryen yo. Nan listwa Afrik nwa a, nou pa janm wè sa anvan. Vwayaj triyonfal Affi N'guessan apre yo fin lage l' soti nan prizon ki vize donte mas yo ak objektif pou mennen yo nan eleksyon lejitimize Alassane Ouattara yo nan 2015. Li sanble ke souverenists ivwaryen yo gen po di.


Sondaj DGSE franse a ak CIA a demontre a 81% ke ivwaryen yo wè nan Affi N'guessan, yon trèt ak sipòtè li Amani N'guessan ak lòt moun. Se konsa, CIA a mete Justin Koua ak David Samba sou lis nwa gason danjere li yo pou yo mizonnen oswa efase si sa nesesè nan fè yo teworis nan lavni. Men pwoblèm nan se ke yo ap sipòte pa mas jèn souverenis nan peyi a.


Obsèvasyon sou tèren an klè, souverenis yo an majorite e pare pou kontinye batay la san prezidan aktyèl Fpi a. Sa a twòp. Men, sa ki pi konplike se ke jenès ivwaryen yo, moun ki pa militan nan Fpi a, kraze ak liy Affi Nguessan ke yo akize de trayizon. Jounal ofisyèl pati a pa menm vann ankò, kontrèman ak lòt jounal "ble" yo ki te rete fidèl ak vizyon Laurent Gbagbo a. Koulye a, tout je yo sou kongrè pati ki pwograme pou desanm 2014 la.


Wè danje a, prezidan Fpi a òganize yon nouvo toune men li evite rankont paske li konsyan li pap konnen mobilizasyon popilè koni yo ankò lè li soti nan prizon. Se poutèt sa reyinyon nan kote ki fèmen yo divilge istwa san sans. Nouvo toune sa a pat rankontre siksè ki tou espere. E pi mal, kandidati Laurent Gbagbo anonse pou prezidans pati li a, toudenkou boulvèse done yo sou tèren an. Sa a se chòk ke Washington ak paris pa tap atann.


Se poutèt sa, se pou tout bagay sa yo ke yo vle pa kite anyen nan chans epi nan dimanch 2 novanm voye yon ajan CIA, non kòd "cheyenne", anba kouvèti anbasadè ameriken an Terence P. McCulley, pou ede Affi N'guessan pandan kongrè sa a tèlman pè pa illuminati yo. CIA a fèk debloke sòm 1.000.000 dola ameriken pou kòripsyon machin politik Fpi a nan yon sèl objektif: genyen Affi Nguessan nan kongrè a pou’l patisipe nan eleksyon 2015 yo. Apre sa, tout moun ki pral sipòte Affi Nguessan, pral wè kont labank yo gani epi Fpi a, ki pral pèdi eleksyon yo paske tout bagay deja planifye, pral montre nan figi mond lan ke li se pa pati tèrib ak popilè ankò jan moun te panse.


Men dim mezanmi, èske nou panse se pou senp mete sou kote yon pati politik ankonbran tankou Fpi ki pwovoke tout mannèv Washington ak Paris prepare yo?


Si se te pou sa sèlman, eksperyans politik nou ta sifi pou rezoud pwoblèm nan, men se pa sa.


Tout batay sa a, ki te kòmanse an 1993, te gen yon lojik konplèks ak kriminèl. Kisa sa di?


Washington, Lond ak Pari te planifye pou fè Kot Divwa yon peyi san nasyonalite reyèl, yon peyi san konsyans nasyonal. Se poutèt sa objektif la se reyalize yon "peyi" politikman dirije pa imigran dosil pare sèvi kòm vasal. Kalite endividi sa a pap janm revòlte kont eksplwatasyon abizif richès sou tè a ak gaz kòt Divwa a Laurent Gbagbo te vle pou pèp li a.


Kominote entènasyonal la ap gade anvayman rezèv petwòl Gòlf Gine a, lò, dyaman, boksit, fè elatriye... tout yon richès ki nan 8 ane jesyon serye ak angaje pral fè peyi’w la ak sou-rejyon li yo vrèman emèje e nasyon pwisan ak patnè komèsyal avantaje.


Yon lòt bagay enpòtan pou konnen ak reflechi. Si Alassane Ouattara "re-eli" jan yo vle a, lè sa a ou pral wè sa ou p'ap wè ankò nan lavi ou. Dapre ajannda illuminati a, pandan "pwochen manda" Ouattara a, tout lidè rebèl ki te sipòte l' yo pral likide oswa nan prizon nan lòd pou yo efase tout tras konpwomi. Yo pral aplike asasina ki vize pou elimine tout ekzil ki bay pwoblèm san yo pa omèt lidè politik souvrenis lokal yo ki pral akize de teworis. Tout jenn chen mawon ak dan long Pdci-Rda yo pral likide tou pa metòd elegamman sofistike. Medya entènasyonal yo pral kreye yon detounman pou kouvri gwo "netwayaj" e "pasifikasyon" sa a pare pou itilize. Tout bagay depann de rezilta eleksyon 2015 yo.


San yo pa eskli lefèt ke si Kot Divwa "tonbe" an 2015, li pral tonbe ak lòt peyi manm yo nan Uemoa. Nan lòt men an, si li soti nan li, li pral fè eksperyans pwosperite san parèy pandan y’ap sove 300 milyon abitan afrik lwès soti nan bès sosyo-ekonomik ak politik la.


Pou nou pa neglije anyen e wè anje jeopolitik yo nan moman sa a, yo te lanse yon kanpay medya twòp sou viris Ebola a pou "enkyete" ak enkyete moun pou distrè yo sou eleksyon kap vini yo. Se poutèt sa e anyen ankò pou fè sipriz tout moun ki lè sa a fè fas ak yon reyalite akonpli lè delè yo pral toudenkou fèmen anfas popilasyon yo ki mal prepare pou vòt yo.


Anje yo, jan ou ka wè, yo imans epi yo pa kite plas pou feblès, laperèz ak avaris.


Atravè vwa Blé Goudé pandan dènye entèvansyon li nan Cpi a, Laurent Gbagbo entèlijan fè tout moun klè ke li pa chèche libète fizik. Laurent Gbagbo vle verite a ki vrèman libere san konpwomi ridikil jan Affi N'guessan vle fè kwè nan kreye yon biznis politik pou rache aktivis yo li kwè yo nayif.


Tout teyat kriminèl illuminati sa a an mouvman paske yo te pè wè Larisi ak Lachin etabli tèt yo nèt ale nan Lafrik ak avantaj ekonomik pou tout pati yo. De peyi sa yo konnen sa e yo pral sipòte tout moun ki gen kouraj pou yo goumen ak kouraj pou defann enterè pèp yo. Loksidan yo konnen ke militèman ak ekonomikman yo pa ka fè anyen kont 2 sipè pwisans sa yo ki konvenki ke si chak nasyon rive garanti nivo sibzistans minimòm pou popilasyon li a, chans pou yo gen lapè reyèl nan mond lan posib.


Illuminati yo pa irezistib epi yo sou bès. Li irezistib epi yo konnen li.


F.F. DEREKSSEN
Ansyen ajan illuminati yo


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!


4- Katriyèm Temwanyaj yon Ex-Iliminati
(Krim "Kominote Entènasyonal la")


Chè frè ak zanmi, nou kontan pataje avèk nou 4yèm temwayaj F.F. Derekssen, ansyen ajan illuminati sa a ki te deja mete a dispozisyon nou 3 premye temwayaj yo an 2012, 2013 ak 2014 respektivman.


Pouse pa dezi sa a "aksantye patisipasyon li nan reveye konsyans pèp ki vle viv epi ki pa siviv", jan li menm li di, li te chwazi ankò ban nou 4èm temwayaj sa a, ki tankou 3 premye yo, se yon bagay ki trè rich nan revelasyon. Nou ta renmen di li mèsi.


Menm si nou te deja konprann ke tout krim odye yo, tout lagè abominab yo, ak lòt asasina kolosal ki fèt nan lemonn se travay tenten sa yo k’ap dirije mond sa a, li toujou entèresan pou nou gen prèv sa a, pa temwayaj tankou sa yo.


4yèm temwayaj sa a, tankou 3 temwayaj anvan yo, trè edifyan e mwen rekòmande li anpil. Kit ou se kwayan ou pa, w’ap jwenn kont ou. Moun ki kwè nan Bondye pral konprann plis sou lagè espirityèl la, e moun ki pa kwè nan Bondye yo pral omwen konprann ki jan monn sa a ap dirije. Antouka, revelasyon sa a ede nou finalman soti nan nayivte lejand nou yo ak inyorans koupab nou an, pou nou pa viktim manti demon ki nan lachè yo k’ap dirije monn sa a ap fè konnen atravè medya manti yo, pou jistifye monstriyozite yo a. Kounye a nou tout byen okouran. Nou ankouraje nou pou nou li’l nèt, epi tou distribiye’l pou sansibilize plis moun posib.


4.1- Kòmansman Temwanyaj la


Sa a se dènye kourye mwen an. Mwen di dènye paske se dènye fwa m’ap ekri’w sou fòm sa a. Vrèman vre, ane 2015 la se ane tout danje sou sèn jeopolitik mondyal la. Gen bagay mwen santi’m oblije revele pou’m aksantye patisipasyon’m nan reveye konsyans moun ki vle viv e pa siviv.


Nan dat 5 fevriye 2015, nan Vilnis, kapital Lityani, m’ap dine ak yon ansyen zanmi ak mari’l, yon koup aristokrat ki meprize politik entènasyonal la ki chaje ak manti ak asasina gratis. Mari dam sa a te ensiste pou’l wè’m anvan’m te ale Atèn kote yon chanjman politik t’ap prepare nan kè Ewòp domine pa bankye illuminati yo, konsantre jan yo sou lagè kont Larisi ak Lachin. Aswè sa a, mari an kesyon an lonje’m yon anvlòp epi li mande’m pou’m sèvi ak li.


Anvlòp sa a gen sa machin illuminati enfènal la ap prepare pou ranfòse priz li sou ekonomi global ak jeoestratejik la. Men, espwa ke mesye sa a ap ban mwen pakè sa a se, dapre pawòl li yo, gen Larisi ak Lachin ak konpayon yo nan amerik latin nan, san yo pa eskli kèk peyi Afriken. Tout planifikasyon kriminèl illuminati yo se erezman sa li te ye nan Lachin ak Larisi Vladimir Putin nan, Lafrik di sid, peyi Zend ak Brezil.


Peyi sa yo mete ajou pwosesis "pwovokatif" ak sove lavi ki malerezman pwovoke e lakòz lanmò Saddam Hussein, Muammar El Gaddafi ak mennen nan depòtasyon lidè afriken an Laurent Gbagbo. Pwosesis sa a nan BRICS yo (Brezil, Larisi, End, Lachin, Lafrik di sid) ak kreyasyon ak kòmanse BRICS Bank la nan 2015, se antidòt la kont tronpri ki pi gwo nan ki mond lan te viktim. Magouy sa a ki te fonde, imajine ak aplike depi dè dekad pa moun yo rele "mèt yo nan mond lan", ak bankye yo ki jere byen fanmi sa yo ki te abitye ak manipilasyon mas yo ak magouy ekonomik ak politik yo.


Pou sa yo, touye pou konsève fwi piyaj yo se metòd ki pi apwopriye. Se fanmi sa yo atravè bank yo ki te pwovoke ak finanse 1ye ak 2e sa yo rele lagè mondyal yo. Sa te rann li posib pou rann endistri militè a pwofitab, pou yo te gen kontwòl ekonomi mondyal la pou finalman mennen nan kreyasyon Nasyonzini pou yo te ka gen je sou tout peyi ki manm li. Men, pou rive la, se yon gwo rezo ajan koripsyon ki pwolonje pou kenbe kou a depi bann jenerasyon. Bann jenerasyon?


Sa a se kesyon aktyèl la yo ap mande paske yo konnen yo te dekouvri epi kounye a yo fòse yo flechi misk yo nan fè fas a Larisi, Lachin ak alye k’ap grandi yo. Men, li sanble twò ta pou yo paske yon vòlè yo kenbe nan men wouj pa gen anpil chans pou yo jwenn lwen ak abilte ekonomik chinwa a ki te febli sistèm finansye lwès la ki jwenn tèt li tout groggy. Etazini nan amerik ak Inyon ewopeyen an san dout te panse ke plan yo ki dire plizyè deseni pou dominasyon ekonomik kriminèl la pa tap janm anpeche oswa kwense.


Jodi a yo jwenn yon moun pou yo pale. Kit ou se amerik latin, azyatik, oriental oswa afriken, tout moun, mwen vle di, tout moun dirèkteman oswa endirèkteman afekte pa sa kap pase a. Pa gen okenn eskiz dispanse ak patisipasyon youn lòt. Donk lanmò kache nan tout kwen nan mond lan. Sa a se akòz kèk moun ki mal-panse ki rale fisèl mekantil ak mòtyè yo.


Pou’w byen konprann e asire’w kapasite’w pou’w mennen batay la san feblès oswa konpwomi, san’w pa bay konferans ou, pèmèt mwen retabli sèten reyalite pou’w ka konnen ki kote n’ap mete pye nan "forè" dyabolik ak san pitye sa a. Nan forè sa a, pa gen plas pou emosyon, lespri distrè, neglijans ak triyonfalis byennere. Konsantrasyon pèmanan se yon kondisyon vètyez pou pèp ki vle viv lib nan yon fason dirab.


Mwen te nan dezyèm adrès mwen an, eksplike ki kote lagè yo ke planèt la ap viv jodi a soti. Men, mwen fè espre omèt pou ilistre pou ou rasin tout dram jeopolitik ak jeoestratejik aktyèl sa a.


Nan lane 1975, apre lagè Vyetnam nan, endistri militè lwès la te ri nan defèt ameriken an paske li te fè trè bon biznis (omwen 7 milyon tòn bonm jete). Endistri sa a ki te kontwole pa "kominote entènasyonal" (illuminati a) te santi rasire pa ekipman militè yo te achte pa Lindon Johnson ak Richard Nixon administrasyon yo, "kliyan" yo ak anplwaye yo. An reyalite, se te yon modènizasyon pou fabrike lagè post-nazi apati manti medyatize e Vyetnam te yon modèl pou enplike lame ameriken an nan dans la.


Finalman, se kontribyab la, san yo pa rann kont li, ki peye pri a. Plis pase 8.800 milya dola woulman sou kontwa a pou konpayi fabrikasyon pwodwi militè yo ateri dirèkteman nan pòch kriminèl san non sa yo. Pwochen etap la se te lagè tretans lan nan Afganistan kont ansyen Sovyetik la ki te lakòz kreyasyon Al-Qaeda ak tès li yo nan Balkan yo ak nan Kenya afriken nan ane 90. Kòm dabitid, mwen pral devlope tèks mwen an jewografikman nan lòd pou detaye ekriti mwen yo.


4.2- Venezuela


Mwen ta kòmanse tèks mwen an ak Venezyela Nicolas Maduro, ke yo rele "el digotudo" (moustach la). Nonm sa a ki te reyisi pa mwens lejand defen Hugo Chavez Frias, lidè revolisyon bolivaryen an ki te kontamine pi fò nan amerik di Sid. Moustach la gen yon gwo avantaj, li pa Hugo Chavez e sa pèmèt li aplike politik bolivaryen an nan pi bon an anba laparans yon nonm frajil. Sa fè administrasyon Obama a dòmi, li reyalize twò ta ke Maduro se yon trè bon etidyan Hugo Chavez.


Nan Venezyela, se pèp la ki sou pouvwa a epi se pa yon klan raketè kriminèl ki sibi politik ameriken an. Men, peyi bolivaryen an gen yon gwo enkyetid, se yon gwo basen petwòl ak gaz ki vyolamman apeti voras gwo gwoup petwolye ki twò abitye ak gangsterism politik ak ekonomik. Lèzetazini reyalize ke lanmò Chavez pa rezoud pwoblèm yo nan pati sa a nan mond lan, kidonk patwon Barack Obama yo (illuminati yo) enpoze li atitid kriminèl tankou voye mèsenè sou kontwòl CIA lanse "operasyon Jeriko" pa anboche sèvis konpayi mèsenè "Akademi" pou fè yon koudeta ame nan dat 12 fevriye 2015.


"Operasyon Jeriko" a echwe paske li pa fasil ankò pou fofile nan popilasyon an ki rete vijilan. Venezyelyen yo konnen yo pap gen yon lapè fasil ankò anfas oksidantal Etazini ki ap dirije. Kidonk, yo ansenye pitit yo ak jenerasyon kap parèt yo "vrè" lavi a, sa vle di dòmi ak je yo louvri paske gangster jeopolitik oksidantal yo pa pare pou yo lage tou.


Tout peyizan, travayè ak ouvriye peyi sa a kounye a gen je yo nan dèyè tèt yo epi yo ap entansifye "Sèk" politik yo ki sèvi pou ansèyman ak fòmasyon politik mas yo. Gouvènman Maduro a pa sispann miltipliye relasyon militè-ekonomik ak diplomatik, sèl patnè solid nan mond sa a ak Lachin ak Larisi, kontan sove moun vanyan gason sa yo nan Venezyela ki kanpe devan lwès la.


Li pa fèt pou fè bagay yo pi byen. Se konsa, CIA a ranfòse baz li nan Kolonbi ak objektif pou rive nan Venezyela ak aksyon sibvèsif ak destabilizasyon anvan pwochen eleksyon yo. Men, fòk nou note ke youn nan lidè koudeta ki echwe a, sa vle di youn nan 2 moun ki reskonsab travay sal nan Venezyela ak nan Kot Divwa, pèdi lavi’l. Sa a se Omar D. Nelson, ke yo rekonèt kòm "men nwa a", yon nonm CIA ki reskonsab pou destabilize eta twopikal yo. Li te egzekite ak boule vivan pa "volontè" bolivaryen.


Nan yon kòlè san non, Obama te pibliye yon lòd egzekitif kont Venezyela, pale de peyi sa a kòm yon menas pou Etazini. Move chans, majorite peyi amerik latin yo denonse ak kondane konpòtman lafyèv gouvènman Ameriken an. Illuminati yo lè sa a, pran yon rekil pou tann yon pi bon opòtinite pou yon "kont-ofensif". Pou enfòmasyon, pwochen jenerasyon an ranplase Omar D. Nelson te jwenn ak deja nan Mali kòmande sibvèsyon nan Kamewoun, sipòte Lafrans nan Togo ak "aranje" "eleksyon yo" nan Kot Divwa.


4.3- Mali - Niger - Burkina Faso - Cote D’ivoire


Men katyo a ki te vin anboube emosyon yo ak asistans lòt moun pa refize komèt tèt yo pa pran an kont sa ki ka koute lavi ak materyèl. Sa vle di, ale nan syèl la san yo pa mouri. Opinyon sa a se lajman vre pou 2 premye peyi yo, ra pou 3yèm lan ak mwatye mwens pou 4yèm lan, sa vle di kòt Divwa.


Pou Mali, objektif oksidantal yo se divize peyi a an 2 antite, touareg ak sila ki soti nan sid. Voye "djihadist yo" se pou fasilite e ranfòse separasyon sa a pou mete Òganizasyon Trete Nò Atlantik la anba kontwòl epi kenbe peyi a nan soumisyon ak mizè kontinyèl. Eleksyon an mete Ibrahim Keita "sosyalis la" sou pouvwa a.


Nan Nijè, se yon "sosyalis" tou ki nan tèt leta a. 2 "pèsonalite" sa yo obeyi François Hollande, prezidan "sosyalis" fransè a ki reskonsab "jere" sa yo rele maryonèt sosyalis yo nan peyi "satelit" yo. Mezanmi, èske’n konnen sa ki lakòz egzistans "mouvman" karaktè ideyolojik nan mond lan? Sa vle di, sosyalis entènasyonal la ak konsò li yo? Poutan li evidan, tronpe ideolojik sa a!


Entènasyonal sosyalis la se yon mouvman illuminati, ki jere pa lòj masonik menm jan ak mouvman iltraliberal la. Sa, si li pat konprann, lè sa a, moun yo pral toujou maryonèt nan jwèt pèvè sa a pou idyo sèvis yo, fyè yo fè pati "fanmi an". Mouvman sa yo te kreye pou kontwole tout dirijan ki gen tandans pou sa oswa pou lòt ideoloji. Ki vle di ke li enpòtan anpil pou pèp afriken gen yon mouvman lokal kiltive yon ideoloji espesifik nan aspirasyon kiltirèl li yo, ki ka bay yon rezilta plis pase konvenk nan yon disiplin fè. Lachin te aplike li pou yon tan long epi nou tout wè rezilta a jodi a. Nou wè moun k’ap fè efò pou yo entegre mouvman ki reskonsab pou kontwole konsyans yo atravè mond lan epi jete tèt yo ladan’l avèk kè kontan e sòt. Ou ka yon sosyalis nan kè epi sèvi peyi ou byen san ou pa nesesèman fè pati tronpè sosyalis entènasyonal sa a.


Laurent Gbagbo, lidè afriken entanporèl sa a te reyisi fè sa nan yon nivo ke François Hollande e pi popilè sosyalis entènasyonal la te demanti li ki pat kapab kontwole li. Mwen pral di ou sa a, lidè sosyalis atravè mond lwès la kontwole ak dirije pa mèt kachèt nan lonbraj yo. Fon Monetè Entènasyonal la, Bank Mondyal, ONG yo ak bank komèsyal nan peyi yo se objè dominasyon pa mèt sa yo.


Nan Kot Divwa, Affi Nguessan, ki te pare pou sèvi kòm maryonèt pou François Hollande, aksepte li ak fasilite paske li menm tou reve pou li nan tèt leta a. Lè sa a, li te livre tèt li men ak pwen lye nan Lafrans pou anbisyon estipid ak kout dire. Li te konnen, sepandan, ke militan Fpi yo fòmate politikman, tache ak Laurent Gbagbo ak souverenist nan kè. Èske li menm ak parenn li yo te panse move jwèt yo a t’ap dire? Reyalite apre eleksyon yo toujou rete vivan nan lespri.


Anile yon kongrè an 2015, fèmen kamarad li yo nan penitansye, monopolize katye jeneral Laurent Gbagbo a, jwenn èd nan men rejim Ouattara anba enjonksyon Lafrans ak Etazini yo ta sifi pou yo fèmen nan yon "anklo" patizan souverènte Kot Divwa yo? Youn mande ki kote li te fè fòmasyon politik li pou’l vin tounen yon vasal nan pi move kalite a. Kongrè a ke li menm ak patwon li yo te pè te fèk fèt nan rejyon natif natal Laurent Gbagbo a. Gbagbo, nouvo prezidan pati a, Affi N'guessan te rache li ak akolit li yo. Obama, David Cameron ak François Hollande ki te swiv tout bagay te fèk bat ankò pa Laurent Gbagbo soti nan selil byen lwen li nan La Haye.


Trio kriminèl sa a ka gen zam lagè, men Laurent Gbagbo sèvi ak entèlijans li. Sa a se diferans ki genyen ant yo ak li ki konnen ke yo se sèlman anplwaye bankye entènasyonal yo. Bankye sa yo ke li te bat ekonomikman, Laurent Gbagbo ak gouvènman’l nan nan mwa mas 2011 nan yon nivo ke yo aktive fòs ayeryen militè franse a. Moun ivwaryen yo pa pare pou bliye yon nonm konsa ki te ale jiska soufri pou yo, bonm Nasyonzini ak Lafrans.


Etandone tout bagay sa yo, li klè ke Affi ak adèp li yo ki se patizan fasilite ak pwostitisyon politik yo pa anyen men vèmin yo dwe eradike. Nan Washington, Pari ak Lond, yo te espere ke Alassane Ouattara ta toufe kongrè pati Laurent Gbagbo a. Men, se te opoze a ki te rive paske malen politikla te domine sou fòs pandan y’ap tann konfwontasyon final la ant pèp ivwaryen an ak votou "kominote entènasyonal la" ak maryonèt yo ki nan pouvwa a ak nan opozisyon an piten an ak endijès.


Pou ratrape souflèt la, nou eseye bay Affi Pascal Nguessan lapawòl pou nou ka refè yon ti souf nan òganize yon fo kongrè, yon "pati libète" ak yon envestiti ak militan Rdr la, nan minorite a. Pdci pwòch Konan Bedié ak kèk ra ansyen militan Fpi mete deyò nan pati a, men li twò ta paske yo mouri nan konsyans politik popilè a. Afriken ak ivwaryen kounye a konnen ki kote verite ye ak nòmalite.


Men, Lafrans, Etazini ak Grann Bretay pa lage gad yo epi yo fèk pran desizyon pou fòse pasaj pou Alassane Ouattara nan mwa Oktòb 2015 malgre inelijibilite li ak kont-popilarite kandidati li kont lanati an relasyon ak lwa ivwaryen. Affi Nguessan pa nan travay la paske politikman fèb, san nesesite fyè ak enpopilè. Militan Fpi yo, asireman, ap goumen pou souverènte peyi yo, men yo sètènman pa okouran de pwa ekonomik la nan yon viktwa sou Lafrans ak sipò entèn ak ekstèn li. Èske yo konnen pou yon sèl moman ke si yo ta genyen viktwa sou ènmi yo, se sòm 180 milya dola pa jou ke yo rache nan men bankye lwès yo? Wi mezanmi, se te pè pèdi yon kantite lajan konsa ki te panike bankye yo ak mèt yo ki te bonbade rezidans prezidansyèl la nan mwa avril 2011.


Kot Divwa te sou wout pou’l mete lajan li an sikilasyon, ki ta enpoze tèt li sou lòt peyi Cedeao yo. Sa vle di ke lamàn finansye defini pi wo a ta pase anba kontwòl Kot Divwa ak peyi sou-rejyon an. Olye pou yo mennen batay sa a pou souverènte e "rekipere" lajan yo vòlè nan men pèp yo a, ekzekitif yo ak lòt politisyen dimanch peyi sa yo pèmèt yo chwazi tronpe ak manti kriminèl pou yo ka chape plen pòch yo ak sèlman. 0.005% nan 180 milya dola sa yo twonpe chak jou nan men popilasyon afrik lwès yo ki gen enterè yo ke yo di y’ap "defann".


"Kominote entènasyonal la" pa aksepte e pa dijere rezistans souverenis ofisye militè yo, jeneral Dogbo Blé Bruno ak kòmandan Séka Anselme. Atitid sa yo gen yon mani pou pèpetye espwa ivwaryen yo ki dwe konprann ke yo dwe ale jisko bou menm nan doulè. Paske si mesye sa yo sibi tòti ak lòt imilyasyon inimen san yo pa demanti tèt yo sou souverènte nasyon yo ki te kòmanse, mas sivil la pa kapab mete limit ankò pou asime desten istorik li. Sòlda sa yo ki gen yon konsyans nasyonal wo konnen ke yon pati nan listwa Lafrik la mande pou yo yon atitid estoyik ki pa gen anpil valè. Yo konnen li epi yo aksepte li kèlkeswa lavi yo sou tè a. Li difisil sa ke y’ap pase, men yo te dakò pou peye pri a.


Lòt enkyetid kriminèl "kominote entènasyonal la" se sa ki te pase pandan parodi pwosè a pro Gbagbo ki te revele mond lan estati asye de fanm afriken nan ba a. Ansyen minis Géneviève Grébé ki te montre onè, lwayote anvè peyi li ak yon seri lwayote li anvè lidè Laurent Gbagbo pandan diskou li. Men koudeta a te soti nan Simone Gbagbo, yon fanm eksepsyonèl ki te gen odas bay "tribinal" Ouattaradian an leson lalwa e li te montre lwès la ke li pa fleksib devan sovaj brital ak kriminèl yo.


Atitid sitwayen sa yo ki te rete dwat devan machin rejim Ouattara a te sèlman ranfòse lafwa moun ivwaryen ki refize kite yo vòlè peyi yo. Wi, yo konnen li, de sòlda sa yo ak de dam sa yo, ewo nan Lafrik ki doue ak yon otorite karismatik, menm nan doulè. CIA a konnen sa epi li vle detwi sa a nan triche eleksyon k’ap kontinye nan kenbe yo an otaj. Eleksyon sa a enpòtan anpil pou definitivman "efase" "eleman" sa yo epi antere Kot Divwa ivwaryen an an favè yon Kot Divwa afrik lwès, sa vle di yon Kot Divwa "Cedeao".


Se modèl Kot Divwa sa a ke klan Ouattara a, Affi N'guessan ak Konan Bédié te aksepte. Jan mwen te endike nan lèt anvan mwen an, tout aktè politik ak sendika ki trakase yo pral likide, sa vle di masakre sou lòd oksidantal yo. Se poutèt sa Lafrans, Grann Bretay ak Lèzetazini ap prepare yon ranvèse sitiyasyon an nan Burkina Faso nan yon lide pou militè pouvwa Leta a yon fason pou sipòte Alassane Ouattara nan relasyon ak "eleksyon" nan Kot Divwa kont souvrenis ivwaryen yo.


Kot Divwa se yon pouvwa ekonomik ki pa konnen tèt li men se yon zwa ki ponn ze an lò pou gwo finans entènasyonal yo ki ap prepare tout senaryo kriminèl sa a nan Burkina Faso ak kòm baz dèyè, Kot Divwa anba kouvèti Alassane Ouattara sou non "kominote entènasyonal la". Entènasyonal segondè finans ki konnen ke yon souveren Kot Divwa pral retire Franc Cfa nan sistèm monetè li yo. Lè yo konnen ke lanmò Cfa Franc lan pral lakòz yon boulvèsman vòlkanik nan enterè yo, ebyen gwoupe kriminèl sa a te finalman revize chwa li yo nan Burkina Faso kan a Zéphirin Diabré.


Yo te panse ke Alassane Ouattara ta reyisi donte ivwaryen yo apre masak 2011 lan. Pou lè ak pou illuminati yo, Zéphirin Diabré pa gen "kòf" la pou jere sa ki prepare kont Kot Divwa a (nou pa dwe sispann di’l, eradikasyon pwogresif ras ivwaryen an, lènmi yo) ak sou-rejyon an, li menm ki te sone klòch pou ranplase Blaise Compaoré. Tansyon aktyèl la nan peyi Laurent Gbagbo a chanje tout bagay paske Alassane Ouattara pa kalifye. Pou "estabilize" sitiyasyon an, Gilbert Dienderé ak Cedeao te gen pou yo modifye lavi politik la nan Burkina Faso nan lòd pou refè peyi sa a yon baz dèyè destriksyon mas anba kouvèti "kominote entènasyonal la" kont revolisyon ivwaryen an ki ap gronde.


Agiman fo yo tankou esklizyon pati Compaoré a nan eleksyon yo ak vèdik la nan zafè Sankara yo te sezi sou kwasans yo. Men, moun yo nan Burkina Faso espontaneman sanble pa tande li konsa. Rejim Abidjan an, Cedeao, Lafrans ak Etazini pran nan yon pyèj ki pike e ki pwazon.


Definitivman apranti politisyen sa yo ki soti nan Lafrik se sèlman pyon ke yo manipile selon enterè yo nan moman an. Kòm pou moun ivwaryen yo, rezistans pwogresis ak dirab ki te kòmanse dènyèman apre validasyon grotèsk kandidati ilegal Ouattara a, te kapab pote delivrans.


4.4- Gran Anak la


Pou fini chapit sa a, mwen pral pale’w sou sa ki nan anvlòp la ki te ban mwen pa mari zanmi’m nan lithuanie. Ivwaryen yo te kontan ak tonbe Nicolas Sarkozy, pa vre? Lè sa a, konnen ke tout bagay sa yo se yon etap brit pou "degonfle" souvrenis ivwaryen yo ak panafrikanis yo pi e difisil. Efektivman, apre lagè a apre elektoral la ki te gen pou objektif non sèlman enstale yon nonm ki pa eli ki rele Alassane Ouattara nan tèt Kot Divwa pou demoli demokrasi ak libète ekonomik Laurent Gbagbo te defann nan, sitiyasyon an rete anmè pou oksidan yo.


Poukisa? Se vre ke masak gwoup etnik guéré ak moun ivwaryen yo te nesesè pou enstale nonm "kominote entènasyonal la", men lòt rezon fondamantal pou olokos sa a ak krim kont limanite yo te gen entansyon refwadi zèl neyo-afriken panafrikanis yo. Men o sipriz! Souverenists ivwaryen yo montre ke yo gen po difisil. Men ki jan nan mwa fevriye 2012 sèvis sekrè ameriken an, anglè ak fransè yo rankontre pou yon kou aksyon piske ivwaryen yo pa vle kite ale nan ballast. Enfòmasyon ki nan posesyon yo di ke yon ofansif militè nan preparasyon kont poulen yo a Ouattara.


Tout kote yo pale de yon "match retounen". "Erezman" pou illuminati yo, ivwaryen yo pa konnen ki jan yo dwe an silans vann po lous la anvan yo te chase li, nou pa mansyone fwi yo konfime enfòmasyon sèvis sekrè lwès yo. Apre sesyon travay yo, illuminati yo dakò. Nicolas Sarkozy dwe tonbe paske rete l' nan pouvwa a pral galvanize rayi a ak adè nan batay souvrenis ivwaryen yo. Lè sa a, yo te deside ranplase l' pa François Hollande, "sosyalis" ak "zanmi" Fpi Laurent Gbagbo a yon fason pou bese mèki rezistans lan, nan yon fason pou ekonomize tan ak fèmen tout bagay. Nan dat 6 me 2012, jan bankye entènasyonal yo te espere, Sarkozy tonbe an favè François Hollande.


Lè sa a, se kè kontan nan Kot Divwa kote Sarkozy gen anpil lènmi jiska 70% ivwaryen yo (vòt sèvis sekrè) nan lòt men an, kè kontan sa a nan ivwaryen yo rasire illuminati yo ki apresye ke ivwaryen yo te mòde Garnier. Ouattara te bay lòd pou yo piti piti lage prizonye politik yo jwe sou emosyon ak "degonfle" "ale nan lagè". Li dwe toujou admèt ke sa te gen yon efè sou kèk aktivis nayif ak lidè politik jiska tèt Fpi a.


Lè sa a, oksidantal yo santi yo alèz ak pwojè yo pou fè Kot Divwa yon peyi ki chape anba kontwòl natif natal yo an favè sitwayen afrik lwès yo. Kidonk achte konsyans yo ap kontinye pi plis toujou ak lage detanzantan prizonye politik yo epi kòm seriz sou gato a epi fèmen bouk tronpe efreyan sa a, Affi N'guessan lage apre pwomès sa a pou’l fè bliye Gbagbo epi retounen Fpi dosil la. François Hollande konsa defann jwèt politik la bay tout pati yo nan peyi sansib ki pale franse ak rebelyon ak teworis kont peyi difisil tankou Kamewoun ak Nijerya.


Pandan ke mouvman teworis oksidantal yo tankou djihadist yo nan Mali ak Boko Haram ap fè pati pa yo nan destabilizasyon nan Kamewoun ak Nijerya, nan Kot Divwa, teworis politik yo ap travay pou destablize vizyon revolisyonè Laurent Gbagbo a jis nan pwòp kan pa li. Fpi a, No1 Ennmi Afrik nan "kominote entènasyonal la". Affi N'guessan ak konpayon li Gossio Marcel ak lòt moun te vann tèt yo bay Lafrans, ke enstriksyon yo pou yo akonpaye Ouattara ki kenbe machin elektoral la byen nan men malgre li pa kalifye. Sa ki pi enpòtan pou Lèzetazini, Grann Bretay ak Lafrans, se pou yo "lejitimize" poulen Ouattara nan je lemonn pou yo ka pase nan faz "DEZIVWARIZASYON" nan Kot Divwa.


Dezivwarizasyon sa a jan yo te planifye a dwe fèt nan premye ranpli nasyonal Cedeao epi nan 5 ane, tout administrasyon piblik la, lapolis, jandam, lame, edikasyon. Lè sa a, se pral pataj tè ak 5 lwa move ki deja pare pou yo pase pa depite Ouattara yo sou kontwòl "kominote entènasyonal la". Se dezivwarizasyon sa a nan Kot Divwa ke "kominote entènasyonal la" ap tann ak anvi. "Kominote entènasyonal" sa a ki reprezante nan Kot Divwa pa Onuci ak lame fransè a.


Se pou kontrekare dezivwarizasyon sa a ke li te wè vini ke Laurent Gbagbo rete anba bonm yo nan palè a pa refize tout pwopozisyon absid illuminati yo. Li ta dwe konnen ke likidasyon Kot Divwa oswa pwoteksyon li yo depann anvan tout bagay sou ivwaryen yo yo menm. Si ivwaryen yo vle sove peyi yo, yo dwe definitivman konprann ke yo dwe dakò peye pri san an anvan nenpòt ki èd soti nan alye deyò, paske alye sa yo sèlman sipòte moun ki pare pou yo koule san ak swe nan peyi yo.


Soulèvman popilè k’ap kontinye yo dwe entansifye ak anpil entèlijans, estrateji, atizan konn fè ak anpil solidarite pa tout mwayen paske demokrasi ak korektè politik oksidantal yo pa gen plas nan batay inevitab sa a e ki ka touye moun. Ivwaryen yo dwe konnen ke yo sou bon chemen an men ke yo finalman konprann ke si yo fè erè nan feblès ak pè kite Ouattara reyisi nan fo eleksyon l' sou kontwòl etranje yo, lè sa a, yo pral wè sa yo pa janm wè, yo pral gen yon "kalm" twonpe men yo pral deposede de peyi yo san okenn pitye (sa a se objektif a mwayen tèm).


Tout moun ki gen chans pou anpeche Ouattara politikman (si konplo elektoral la mache) nan dezivwarizasyon sa a pwograme soti nan Washington, Lond ak Pari pral likide. Pral gen dlo nan je ak detrès si sa rive, men li pral fòt ivwaryen yo yo menm, men li ka twò ta. Bon chans.


4.5- Nigeria - Cameroun - Tchad ak Boko Haram


Nan Nijerya, Goodluck Jonathan, anvan li pèdi eleksyon yo, finalman konprann ke moun li te konsidere kòm zanmi l' yo, sa vle di "gwo" pouvwa Lwès yo, an reyalite se sèlman manipilatè, magouyè ak kriminèl. Pandan yon rankont sekrè nan Enugu nan lès peyi a, ajan sèvis sekrè Nijerya yo te di’l ke Boko Haram se yon pwodwi pi bon kalite ameriken yo ak Britanik yo ak valèt yo, Lafrans François Hollande la. Ke objektif yo se divize Nijerya an de antite relijye nan lòd pou febli li.


Lè sa a, li poze kesyon ki sa ki solisyon yon pwoblèm konsa. Sila sa a reponn li nan yon fason fran, radikal ak "danjere". Nou dwe pran kouraj epi mete anbasadè peyi oksidantal yo ki enplike yo deyò pou fè yo konprann ke manèv yo a konnen kounye a. Lè sa a, kreye sèk politik pou enfòme mas popilè yo jan Hugo Chavez te fè nan Venezyela ak Laurent Gbagbo nan Kot Divwa ak agora popilè li yo. Paske yon fwa ke pèp la ase enfòme ak gen fòmasyon, pa gen okenn fòs ekstèn ki pral kapab defèt Nijerya.


Goodluck Jonathan souke tèt li epi li pwomèt ke li seryezman konsidere pwoblèm nan. Elas, pat janm gen yon repons paske ansyen prezidan nijeryen an te kòronpi jis nan kou nan lyen "zanmitay" li yo ak oksidantal yo. Loksidan sa yo, ke li te byen sèvi poutan, te ale nan lagè nan Kot Divwa pou yo enstale ak fòs Alassane Ouattara ki te malgre te pèdi eleksyon yo la. Nayif Goodluck, li te fè tankou yon rat epi li te konnen ke yon moun ki kòronpi pa janm ka vin yon ewo. Kounye a li te konnen ke li ta pèdi eleksyon prezidansyèl yo. Swit la konfime li.


Nan vwazen Kamewoun, prezidan Paul Biya, ki te kòmanse yon revolisyon nan sipòte Afrik Media, pat kenbe. Kamewounè konnen ke USA, Grann Bretay ak Lafrans detèmine pou detwi peyi yo a. Kamewounè yo tou gen nan tèt yo pase douloure yo a nan fè fas a kolonizatè yo ki te masakre pèp yo ak lidè yo ki te goumen pou endepandans reyèl peyi yo san pini. Yo konnen ke Paul Biya gen lontan ap fleri ak oksidantal yo, men yo te deside rezoud pwoblèm yo andedan epi yo pa anba enfliyans ekstèn.


Anplis de sa, prezidan Biya te sanble li te konprann manevwe lwès la reziste kont li. Li te deside kite yon peyi ki gen mwayen pou pwoteje ak konsolide souverènte li. Avèk yon opòtinite sa yo ofri l', li pat konprann siyifikasyon istorik li. Pandan’l te ouvri plis sou Larisi ak Lachin, li te fini retire pantalon’l anfas François Hollande ak Barack Obama ki te rale bretèl li. Rezilta: Afrique Média, yon glas medya san parèy, toudenkou entèdi nan aktivite nan Kamewoun. Jiska lè sa a, vye granmoun lan te sanble kenbe men elas.


Yon lòt bò, mwen pral di’w yon reyalite etranj pandan vizit delegasyon Ris la nan Yaoundé. Kòm yon sou kote, yon delegasyon malyen mande pou diskite ak tèt delegasyon sa a. Sila a a te prefere ke youn nan kolaboratè li yo rankontre ak di malyen yo ki te vin eksplike enkyetid yo sou lagè ki enpoze sou yo a pa Lafrans sou kòmand Ameriken yo pou divize peyi yo.


Repons ofisyèl Ris la te sevè: si malyen yo yo menm te angaje yo nan batay pou liberasyon an, lè sa a, Larisi pral pare pou vin ede yo. San li, anyen pa ta dwe espere kòm èd paske se detèminasyon epi se pa laperèz oswa feblès ki ankouraje alyans. Se detèminasyon an san yo pa pran an kont sa yon moun ka pèdi. Epi kòm yon bon kretyen otodòks, li te site yo pasaj biblik ki di sa: "Moun ki vle sove lavi’l, ap pèdi’l, men ki aksepte pèdi’l pou Kris la, ap sove’l".


Nan ka Mali a, Kris an kesyon an se nasyon malyen an ki ap tann sakrifis pitit li yo pou sove li. Èske delegasyon malyen an, ki gen lafwa mizilman an, te konprann mesaj la? Tann epi wè. Men, tankou Goodluck Jonathan, Paul Biya se yon nonm sistèm ki gen twòp koneksyon sa ki mal ak Lafrans ak Etazini.


Idriss Deby Itno, byen lwen yon modèl politik paske li te yon ajan nan Lafrans depi lontan, sanble li te konprann ke li ta dwe jete lwen tankou yon chosèt ansyen tankou Blaise Compaoré nan Burkina Faso. Li ki kan menm kontribye nan avènman Boko Haram te finalman konvenk, li sanble, pa diplomasi Kamewoun. Se konsa, mwen ap pale sou administrasyon Kamewoun nan anvan presyon oksidantal yo ki pouse li retire pantalon li apre pasaj François Hollande nan Yaoundé. Kamewounè yo pa benyen nan emosyon epi yo rete lisid paske nan jeopolitik, pa gen plas pou emosyon ak triyonfalis byennere. Li se yon santans lavi nan rezistans si yon moun vle rete lib ak souveren.


F.F. Dereckssen, Ansyen ajan illuminati.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF